MOŽNOSTI
PODNIKU
ZVYŠOVANIA
VÝKONNOSTI
V LOGISTICKOM
Brigita Boorová
Kľúčové slová:
Logistika, logistické centrum, outsourcing, logistické služby, kľúčové ukazovatele
výkonnosti, poskytovatelia logistických služieb, ľudské zdroje.
Key words:
Logistics, logistics center, outsourcing, logistics services, key performance indicators,
providers of logistics services, human resources.
Abstrakt
Príspevok je zameraný na problematiku, ktorá má v stratégii rozvoja logistických podnikov
dôležité poslanie. Pozostáva nielen z charakteristiky logistických podnikov a ich služieb, ale
najmä z alternatív riadenia a zvyšovania ich výkonnosti. Na Slovensku sa outsourcing využíva
v logistických službách širokého rozsahu. Outsourcing logistických procesov má pre podniky
rôzne prínosy v oblasti logistiky. Celková výkonnosť podniku je zložená z výkonností
jednotlivých jej častí a preto ju je potrebné kvantifikovať za pomoci stanovených
ukazovateľov vo väzbe na príslušný globálny cieľ.
Abstract
The paper is focused on the issue, which is the strategy of development of logistics enterprises
important mission. It consists not only of the characteristics of logistics enterprises and their
services but also from alternative management and improving their performance. In Slovakia
is outsourcing of logistics services in a wide range of uses. Outsourcing of logistics processes
has a variety of benefits for the enterprises in the field of logistics. The overall performance of
the enterprise is composed of the performance of each of its parts, and therefore it is necessary
to quantify the help of indicators in relation to the relevant global objective.
Úvod
Zmyslom logistických podnikov je neustále zvyšovanie kvality služieb a prepravy, ktoré
poskytujú, ako aj koncentrácia toku tovarov a zásielok v distribučných uzloch. Ich hlavnou
činnosťou je dodávanie tovaru zákazníkom požadovaným spôsobom v požadovanom
množstve, druhu a kvalite a ich druhotná činnosť spočíva najmä z udržovania potrebných
zásob tovaru (suroviny, materiál v rôznom stupni rozpracovania alebo hotové výrobky
uložené na sklad a pod.). Logistický podnik sa pri výkone svojej činnosti stretáva s dvomi
protichodnými záujmami. Na jednej strane zákazník so svojimi vysokými nárokmi na kvalitu
a cenu a na druhej strane dodávateľ, ktorý sa snaží riešiť vzniknuté problémy a prípadnú
zodpovednosť za ne preniesť na logistického poskytovateľa. V takýchto prípadoch záleží len
na skúsenostiach poskytovateľa a na stabilite jeho logistického konceptu, aby takúto situáciu
dokázal zvládnuť. Na úspešné riadenie podniku treba inteligentné riešenia, ktorého sú rôzne
stanovené ukazovatele súčasťou a informujú vrcholový manažment o tom, či sú resp. nie sú
kľúčové parametre výkonnosti podniku v poriadku.
718
1. Charakteristika logistického podniku
Logistický podnik (logistické centrum) sa dá charakterizovať ako lokálny dodávateľský
a distribučný uzol, ktorý poskytuje rôznorodosť logistických služieb, vrátane služieb
s pridanou hodnotou. Je to centrálny článok, ktorým prechádzajú logistické reťazce medzi
dodávateľmi a odberateľmi. Uskutočňuje triedenie, kompletizáciu a konsolidáciu tovaru,
spravidla v prietokovom (tranzitnom) režime. Predmetom logistického reťazca je súbor
hmotných a nehmotných predovšetkým informačných tokov, prebiehajúcich vo viacerých
dodávajúcich a odberajúcich článkoch, ktorých štruktúra je odvodená od požiadavky čo
najflexibilnejšie vyhovieť potrebe koncového zákazníka. Dodávateľom môže byť právnická,
fyzická osoba, oddelenie podniku, dodávajúcich tovar, či poskytujúce služby jednému alebo
viacerým odberateľom. Základným konceptom logistického podniku (centra) je ekonomizácia
nepriamych dodávateľsko – odberateľských materiálových väzieb, zvoz dodávok do
logistického centra a rozvoz dodávok k odberateľom, úspora prepravných a skladovacích
nákladov. Začleniť sa do logistického centra predstavuje pre stredne veľké podniky
príležitosť, ako dosiahnuť na nové trhové požiadavky v kooperatívnom spojení s partnermi.
Logistické centrum je uzlovým bodom, v ktorom sa stýkajú dopravné prostriedky rôznych
druhov dopravy. Ponúka optimálne podmienky pre tvorbu kombinovaných prepravných
reťazcov, napríklad cestná – železničná – cestná doprava, cestná – železničná – námorná –
cestná doprava a pod. Dopyt po alternatívnych druhoch dopravy zvyšuje podnikateľskú
flexibilitu a zabezpečuje trvalú kvalitu logistických výkonov a činností. Umiestnením
logistického centra pri dopravnom uzle kombinovanej dopravy sa dá dlhodobo zabezpečiť
zvýšenie výkonu železničnej a vodnej dopravy na prepravnom trhu.
V praxi sa často pojem logistické centrum zamieňa s logistickým parkom. Logistický park je
vyhradený územný priestor, v ktorom jeden alebo viacerí poskytovatelia služieb vykonávajú
všetky činnosti spojené s dopravou, logistikou a distribúciou tovaru. Logistické parky sú na
rozdiel od logistických centier zriaďované najmä na účel podpory výroby. V logistických
parkoch sa poskytujú služby aspoň v takom rozsahu, ako v logistických centrách, pričom
logistické centrum môže byť súčasťou logistického parku. Logistický park je špecifickým
prípadom priemyselného parku. Najväčší rozdiel je predovšetkým v spôsobe financovania.
Tieto objekty sú koncipované ako verejné a teda prístupné podnikateľskej verejnosti. Z toho
dôvodu sa na ich výstavbe podieľa štát a dbá na to, aby zabezpečil rovnaký prístup k
ponúkaným službám a aktivitám. Výnimku tvoria krajiny, kde je rozvinutý súkromný sektor,
a preto mu štát môže prenechať monopol na ich výstavbu. V závislosti na type výroby sa teda
menia aj typy skladov a internej infraštruktúry parku.
Vďaka efektívnym riadením logistických činností v logistických centrách sa znižuje zaťaženie
dopravnej infraštruktúry a preprava sa premiestňuje na dopravné prostriedky, ktoré sú
priaznivejšie voči životnému prostrediu, zároveň sa prispôsobuje infraštruktúra požiadavkám
logistického trhu. Celkový úžitok nemôže byť hodnotený izolovane v regióne, zvyšuje sa
s prepojením na ďalšie logistické centrá, ktoré medzi sebou kooperujú na najrôznejších
úrovniach. Spolupráca logistických centier podporuje efektívne ekonomické a dopravné toky
a upevňuje tak konkurencieschopnosť zúčastnených podnikov v logistických centrách.
Stimuluje sa všeobecný hospodársky rozvoj regiónu, zvyšuje sa regionálna i ekonomická
výkonnosť, zlepšuje sa zásobovanie, znižujú sa nepriaznivé ekologické vplyvy dopravy.
Aj logistické centrá majú svoje kategórie. Vychádza sa z nosnosti podlahy, počtu stĺpov
v hale, ako aj z požadovanej výšky. Podstatnú úlohu v kategorizácii logistických centier
zohráva i kvalita kúrenia, chladenia či spotreba energie. Do nižšej kategórie patria staršie
objekty. Môžu byť úplne prerobené, niekedy aj zateplené. I keď je prenájom výhodný,
719
náročné logistické firmy sa v nich neusídlia, pretože by sa im podstatne zvýšili prevádzkové
náklady. Logistické centrá môžeme ďalej kategorizovať podľa pôsobnosti na podnikové a
verejné, podľa funkcie na výrobné, skladovacie, dopravné a obchodné, podľa stupňa
centralizácie na centralizované a decentralizované.
2. Poskytované logistické služby
Hlavným strategickým dôvodom využívania poskytovateľov logistických služieb je nutnosť
čo najpružnejšie reagovať na priania zákazníka. Ak sa manažment podniku zaoberá všetkými
problémami, stráca cenný čas potrebný na rozhodovanie o hlavnej činnosti. Je výhodnejšie
pre podnik sústrediť sa na hlavnú činnosť a ostatné je účelné odsunúť a využívať outsourcing
logistiky. Výberu poskytovateľa logistických služieb je potrebné venovať maximálnu
pozornosť. Kľúčovými faktormi, ktoré musí zadávateľ posúdiť sú úroveň, rozsah a forma
ponúkaných služieb, kvalita a odbornosť zamestnancov, cena, skúsenosti a referencie
poskytovateľa, veľkosť poskytovateľa, jeho technické a personálne vybavenie.
Podľa vzťahu k službám logistického centra rozlišujeme:
- poskytovanie služieb najmenej v jednej z čiastkových oblastí logistického centra –
prevádzkovateľ,
- zapojenie sa do vstupujúceho alebo vystupujúceho toku tovaru – užívateľ.
V logistickom centre môže pôsobiť jeden prevádzkovateľ alebo viac prevádzkovateľov, z
ktorých časť využíva spoločné zariadenia, viac prevádzkovateľov, kde všetci využívajú
spoločné zariadenia alebo viac užívateľov bez spoločných zariadení. Podľa vlastníckych
vzťahov môže byť prevádzkovateľ súčasne aj vlastníkom alebo iba nájomníkom. Pri pohľade
na logistické služby na slovenskom trhu môžeme konštatovať niektoré dôležité fakty, ako sú
prítomnosť silných nadnárodných logistických spoločností a ich komplexná ponuka
logistických služieb, ďalej je to veľký počet malých firiem, ktoré poskytujú logistické služby,
nízky dopyt slovenských firiem po komplexných logistických službách a obmedzený priestor
na trhu. Medzi hlavné kritériá pre výber poskytovateľov logistických služieb patria
predovšetkým jednoznačná profesionalita poskytovateľa, starostlivosť o zákazníka a štruktúra
poskytovaných služieb, spoľahlivosť, dochvíľnosť, hustota dopravnej siete, frekvencia
dodávok, náklady a cenové relácie.
Logistické centrá iba v niektorých prípadoch poskytujú všetky služby, ale v uvedených
skupinách služieb sa vyskytujú také, bez ktorých sa logistické centrá nemôžu zaobísť. V
podstatnej miere zohrávajú rolu regionálne podmienky pre výber ponúkanej skupiny služieb.
Logistické služby v logistických centrách poskytujú vybrané firmy, podnikatelia a organizácie
ako sú dopravné podniky a súkromní prepravcovia, veľkosklady, baliarne, poštové úrady,
zasielateľské služby a iné.
Pre zachovanie si konkurencieschopnosti musia logistické centrá optimalizovať svoje
dopravné plánovania a zlepšovať svoju efektivitu. Potrebujú k tomu nástroje, ktoré im to
umožnia, ako je neustále plánovanie dopravy po čo najpriamejších a najefektívnejších trasách,
maximalizovanie využitia úložnej plochy (používa sa metóda FILO = First In – Last Out, čiže
prvý dovnútra – posledný von) a prihliadanie k vhodnému rozloženiu hmotnosti na úložnej
ploche, kalkulovanie cien (musí sa počítať s cenami paliva, cestnými poplatkami, poistením
nákladu, s plánovanou a neplánovanou údržbou a opravami), neustále zisťovať dopad na
životné prostredie (uhlíková stopa), treba postupovať podľa štandardov a predpisov Európskej
720
Únie. Nevyhnutnosťou je udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a mať prehľad o
subdodávateľoch, z ktorých sa vyberajú partneri.
Tab. 1: Služby logistických centier na Slovensku
Hlavné logistické služby
Služby s pridanou hodnotou
Pozemná preprava
Kontrola kvality
Železničná preprava
Vychystávanie kompletizácia a balenie tovaru
Lodná preprava
Etiketovanie a označovanie cenou
Letecká preprava
Predajná politika
Distribúcia v SR
Montáž a demontáž
Európska distribúcia
Riadenie zásob
Distribúcia po celom svete
Sledovanie zásielok
Automotive
Funkciu centrálneho skladovania
Skladovanie
Cross-docking
Poistné udalosti
Vybavovanie zákazníckych objednávok
Colné služby
Logistické poradenstvo a iné.
IT riešenia
Doplnkové logistické služby
IT štandardy
Analýza a optimalizácia procesov
Mýtne poplatky a iné.
Koncepcia, realizácia a riadenie globálnych
dodávateľských reťazcov a iné.
Prameň: vlastné spracovanie
3. Outsourcing logistiky
V dnešnej dobe čoraz viac podnikov na Slovensku vyčleňuje logistiku zo svojich hlavných
aktivít a predmetu podnikania. Dlhodobejšie to cítiť aj pri väčšine veľkých zahraničných
firiem, ktoré pôsobia na našom území.
Outsourcing je vymedzený ako zmluvný vzťah s externým podnikom, na jeho základe je na
externý podnik odsunutá (vytesnená) interná činnosť (a zároveň zodpovednosť) spojená
s obhospodarovaním daného zdroja. Inak povedané, je to stav prenesenia zodpovednosti za
určitú časť funkčnej oblasti alebo permanentná činnosť, ktorá tento stav udržiava.1
Na Slovensku sa outsourcing využíva v logistických službách spojených najmä so
skladovaním tovaru, distribúciou a prepravou tovaru, vedením skladu, služby s pridanou
hodnotou: etiketovanie a označovanie tovaru, vychystávanie, kompletizácia a balenie tovaru,
montáž, kontrola kvality tovaru, sledovanie zásielok a iné. Kritériá ovplyvňujúce rozhodnutie
podniku či ísť cestou outsourcingu alebo internej logistiky nie sú len otázkou výlučne
nákladovou. Nižšie náklady sú pri outsourcingu jedným z kritérií, ide aj o skladové kapacity,
technické požiadavky, kvalitný personál, špecializované logistické podniky vedia ponúknuť
skúsenosti a riešenia založené na znalostiach a podľa potreby konkrétneho zákazníka.
Automobilový priemysel je na Slovensku najvýznamnejší zákazník firiem poskytujúcich
logistické služby. Outsourcing v prostredí výrobcov automobilov sa nedotýka len „tradičných
služieb“, ako sú napríklad informačné technológie, ale stále viac sa zameriava na
komponenty, z ktorých sa finalizuje automobil a vyrába sa mimo materského montážneho
závodu. Týmto rastie dôležitosť logistických prepojení. Využívajú sa cross-dockové centrá,
1
BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J. 1998. Outsourcing informačních systémů. Praha: Ekopress, 1998. ISBN 8086119-07-6. s. 10.
721
ktoré sú lokalizované blízko industriálnych zón, do ktorých prúdi materiál (tovar) od rôznych
dodávateľov, tam sa rozdelí a putuje do jednotlivých výrobných závodov. Veľké logistické
uzly sú v okolí automobiliek Volkswagen v Bratislave (koncernový cross-dock Volkswagenu
je v Lozorne), PSA Peugeot Citroen pri Trnave, KIA pri Žiline, ako aj v okolí montážnych
závodov veľkých firiem v iných odvetviach.
Outsourcing zavádzania logistických procesov spolu s implementáciou logistického
informačného systému má pre podnik nasledujúce prínosy v oblasti logistiky:
- zníženie nadmerných zásob – zefektívnenie času objednávania zásob a optimalizácie
veľkosti zásob,
- odstránenie zbytočnej manipulácie – neumiestňovanie zbytočne rozpracovanej výroby
na sklad, zadávanie správnych položiek do výroby,
- odstránenie prestojov pri čakaní na materiál, nástroje, informácie,
- redukcia chybovosti dodávok,
- optimalizovanie využívania kapacít – pomer plne a čiastočne obsadených skladových
priestorov voči celkovej disponibilnej skladovacej kapacite, manipulačných
prostriedkov, ľudských zdrojov a podobne,
- sledovanie a riadenie materiálového toku na základe aktuálnych a preukázateľných dát,
- lepšia synchronizácia výrobných procesov,
- obmedzenie negatívneho vplyvu ľudského činiteľa na priebeh procesov a kvalitu dát,
- zvýšenie úrovne zákazníckeho servisu – presnosť a úplnosť dodávok, dodržiavanie
dodacích termínov,
- zvýšenie produktivity práce – počet skladových operácií jednotlivých typov
realizovaných za sledované obdobie, stupeň využitia manipulačných technológií
a obslužného personálu,
- zvýšenie kvality – chybovosť, výška škôd spôsobených poškodením a stratou tovaru
počas skladovania, manipulácie, pri doprave,
- zvýšenie presnosti evidencie zásob – počet a objem realizovaných korekcií,
- optimálna expedícia zásielok – zásielky správnej veľkosti s ohľadom na znižovanie
nákladov a zároveň dodržaním záväzkov voči zákazníkovi,
- optimalizovanie a zefektívnenie organizovania dopravy,
- sprehľadnenie plánovania a realizácie dopravy,
- znižovanie nákladov na prepravu, skracovanie prepravných a pracovných časov,
- zvýšenie prepojenosti komunikácie dispečerov, vodičov a prepravných spoločností
a informovanie zákazníkov o priebehu dopravy,
- celkové zníženie nákladov na logistiku a logistické procesy.2
4. Outsourcing ľudských zdrojov
Každý logistický podnik sa počas roka stretáva so sezónnymi výkyvmi v dodávkach tovaru.
Cez sezónne obdobie môže narásť dopyt o poskytované logistické služby o cca 200% až
300% – čo súvisí s potrebou kvalitného a zaškoleného personálu. To si vyžaduje množstvo
súvisiacej agendy od zverejnenia pracovných ponúk, cez výberové konania až po samotné
zaškolenie pracovníkov. Celý proces je zdĺhavý a najmä časovo a finančne náročný a z tohto
dôvodu niektoré logistické podniky využívajú spoluprácu s personálnou spoločnosťou, resp.
spoločnosťami – tzv. outsourcing ľudských zdrojov. „Spolupráca s personálnou agentúrou
umožňuje flexibilnejšie plánovanie využívania ľudských zdrojov v logistike. Poskytovatelia
2
Dupaľ, A. – Lichnerová, L.. 2011. Modelovanie hodnotenia a návratnosti investície (nákladov) vo väzbe na
outsourcing logistiky. In Ekonomika a manažment – Vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-3301, 2011, roč. VIII, č. 2, s. 58 – 59.
722
logistických služieb, logistické podniky (centrá) už dnes vnímajú outsourcing ľudských
zdrojov, ako jednu z najreálnejších foriem úspory financií, zlepšenia služieb a tým aj
výkonnosti podniku. Spolupráca s osvedčenou personálnou spoločnosťou nie je dnes už ničím
výnimočným a ak je založená na dôvere, časom sa zmení z bežného dodávateľsko –
odberateľského vzťahu na kvalitné partnerstvo, ktoré obom spoločnostiam prinesie profit.“3
Východiskom pre personálnu spoločnosť je tzv. „manuál“ celkového toku na danom
pracovisku – aby každý pracovník, aj brigádnik mohol byť dopredu zaškolený personálnou
spoločnosťou a po príchode do logistického centra už musí vedieť čo má robiť. Takáto
spolupráca vychádza z plnej dôvery medzi logistickým centrom a personálnou spoločnosťou.
Keďže plánovanie logistických služieb býva zo dňa A do dňa B a zistí sa, že je nedostatok
personálu na výkon logistických činností, podnik osloví svojho partnera – personálnu
spoločnosť, ktorá mu zabezpečí požadovaný počet vyškolených ľudí na požadovanú dobu.
Tým sa zaistí plynulý chod spoločnosti a zvýši sa efektivita produktivity práce a výkonnosti
podniku.
5. Kľúčové ukazovatele výkonnosti
Hlavným kritériom úspešnosti riadenia pre vrcholový manažment podniku je dosiahnutý zisk.
Finančné výkazy sú obyčajne k dispozícii s istým časovým odstupom. Pokiaľ výsledky
naznačujú, že niečo nie je v poriadku (alebo naopak, že sa dosiahol veľmi priaznivý
výsledok), často nie je z takýchto podkladov zrejmé, prečo je tomu tak. Musia sa detailne
analyzovať, prípadne treba vytvoriť doplňujúce podklady, čo znovu nejakú dobu trvá
a odďaľuje sa tak potrebný riadiaci zásah, ktorým by sa nepriaznivé vplyvy eliminovali alebo
priaznivé podporili. Pružnejším a presnejším nástrojom na sledovanie kľúčových kritérií pre
riadenie a následné rozhodovanie vrcholového manažmentu sú kľúčové ukazovatele
výkonnosti (Key Performance Indicators). Sú to komplexné veličiny, ktoré v ľubovoľnej
miere informujú o vývoji kľúčových ukazovateľov za danú oblasť.
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicators, ďalej KPI) sú praktické
ukazovatele, ktoré kvantifikujú celkovú výkonnosť podniku vo väzbe na príslušný globálny
cieľ či kritický faktor úspechu. Celková výkonnosť podniku je zložená z výkonností
jednotlivých jej častí, preto je veľmi dôležité správne rozloženie zvolených ukazovateľov na
konkrétne procesy, takzvaná dezagregácia KPI. Vhodne zvolené KPI umožní dostatočne
presne monitorovať výkonnosť konkrétneho procesu s ohľadom na tvorbu výstupov a pridanej
hodnoty. Štandardizovanie metodiky výpočtu KPI, určenie dátových zdrojov nevyhnutných
na jeho vyčíslenie sú rovnako dôležité ako samotné určenie KPI. V tomto kroku je vhodné
zohľadniť možnosti vyhodnocovania, ktoré ponúka existujúci informačný systém. Prípadne
zvážiť možnosti extrahovania dát z informačných systémov a ich následné automatizované
spracovanie. Vo všeobecnosti možno povedať, že prepojenie KPI na ohodnotenie pôsobí
motivujúco v prípade, ak majú pracovníci možnosť svojim správaním KPI ukazovateľ
ovplyvniť a zároveň sú o jeho hodnote pravidelne informovaní. Pri stanovení relevantných
KPI zohrávajú kľúčovú úlohu: analyzovanie dopadu na súvisiace procesy, možnosti zberu dát
potrebných na vyčíslenie ukazovateľa a aktívne zapojenie interných pracovníkov.4
Získavanie údajov z podnikových procesov je základom rôznych metodík, ktorých cieľom je
zvýšiť efektivitu činnosti podniku. Kľúčové ukazovatele výkonnosti majú odrážať ciele
3
Podľa: Dubovský, P. – Janíčková, A.. 2012. Ľudí nie je nikdy dosť. In LOG-IN SK 2012 – prípadová štúdia
z konferencie LOG-IN 2012 Bratislava, Fórum o logistických inováciách. Atoz logistics.
4
KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti [online]. [Cit. 11.10.2012]. Dostupné na internete:
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9_ukazovatele_v%C3%BDkonnosti.
723
organizácie – cieľ by mal byť jednoduchý, jednoznačný a presný, nemá mať pre rôznych ľudí
rôzne významy, mali by byť kvantifikovateľné a mali by byť kľúčom k úspechu organizácie,
mali by mať jednoduchú interpretáciu, aby sa podľa nich dalo určiť, či sú dosahované
požadované výsledky. Výber kľúčových ukazovateľov výkonnosti záleží od daného typu
podniku.
Každý podnik si stanový svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti – ktoré sa rozhodne sledovať.
Pre poskytovateľov logistických služieb, logistické podniky (centrá) sú charakteristické
nasledovné:
- celková produktivita práce – množstvo zmanipulovaného tovaru v sklade (dnu a von) za
jeden pracovný deň vyjadrené v manipulačných jednotkách a prepočítané na jedného
pracovníka v sklade),
- poškodený tovar – množstvo poškodeného tovaru vyjadreného v % pri manipulácii
v sklade,
- celková kvalita služieb prevádzky – kvalita služieb prevádzky je meraná na základe
zistených nezhôd počas meraného obdobia. Tento indikátor vyjadruje kvalitu služieb
meranú na základe definovaných štandardov a dohodnutej úrovne služieb. Do celkovej
kvality sa zahŕňajú všetky poškodenia vzniknuté v sklade, všetky oprávnené reklamácie
a kvalita administratívy,
- počet reklamácií za sledované obdobie – percentuálne vyjadrenie počtu akceptovaných
reklamácií na poskytované služby v závislosti od počtu množstva zmanipulovaného
tovaru,
- zisk a percento príjmov od stálych zákazníkov a pod.
Kľúčové ukazovatele výkonnosti musia mať zmysel, je potrebné veľmi presne určiť, prečo
potrebujeme sledovať práve tento ukazovateľ a aký je jeho význam. Manažérovi musí byť
zrejmé, čo sleduje a aký má sledovaný priebeh zmysel. Treba si uvedomiť, že hodnoty
ukazovateľov sa môžu v čase meniť, takže ani medzné hodnoty nebudú statické. To čo je
možné odmerať, je možné aj zlepšiť a tým zvýšiť výkonnosť podniku.
Záver
Zmeny v riadení podnikov sú zapríčinené zmenami v podnikateľskom prostredí, ktoré ich
podmieňujú, nové aspekty výkonnosti podnikov sú spojené s možnosťami ich merania.
Samotné podnikanie závisí od mnohých faktorov a podmienok, ktoré však bez kvalitne
spracovanej stratégie a jednoznačnosti cieľov organizácie negarantuje výsledok. Akákoľvek
stratégia závisí od spôsobu jej implementácie.
Outsourcing zavádzania logistických procesov spolu s implementáciou logistického
informačného systému má pre podnik rôzne prínosy v oblasti logistiky, ako napr. zníženie
nadmerných zásob, odstránenie zbytočnej manipulácie s tovarom, redukcia chybovosti
dodávok, optimálna expedícia zásielok, zvýšenie kvality a s tým spojená zvýšená produktivita
práce a výkonnosť v podniku, ako aj celkové zníženie nákladov na logistické procesy.
Ďalšia z možných foriem úspory financií pre logistický podnik môže byť spolupráca
s osvedčenou personálnou spoločnosťou a využívanie outsourcingu ľudských zdrojov.
Presný obraz o tom, čo je potrebné vykonať pre splnenie stanovených cieľov a pre riadenie
a následné rozhodovanie vrcholového manažmentu v podniku, nám dávajú kľúčové
ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI). KPI musia byť
kvantifikovateľné, musia mať jednoduchú interpretáciu, aby sa podľa nich dalo určiť, či sú
724
dosahované požadované výsledky. Kľúčové ukazovatele výkonnosti dopomáhajú podniku
k merateľnosti jeho pokroku smerom ku naplneniu cieľov spoločnosti a k zvyšovaniu
výkonnosti podniku.
Literatúra
[1] BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J.. 1998. Outsourcing informačních systémů. Praha:
Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-07-6.
[2] DUBOVSKÝ, P. – JANÍČKOVÁ, A.. 2012. Ľudí nie je nikdy dosť. In LOG-IN SK 2012
– prípadová štúdia z konferencie LOG-IN 2012 Bratislava, Fórum o logistických
inováciách. Atoz logistics.
[3] DUPAĽ, A. – BREZINA, I.. 2006. Logistika v manažmente podniku. Bratislava: SPRINT
vfra, 2006. 326 s. ISBN 80-89085-38-5.
[4] DUPAĽ, A. – LICHNEROVÁ, L.. 2011. Modelovanie hodnotenia a návratnosti
investície (nákladov) vo väzbe na outsourcing logistiky. In Ekonomika a manažment –
Vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave. ISSN 1336-3301, 2011, roč. VIII, č. 2.
[5] KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti [online]. [Cit. 11.10.2012]. Dostupné na
internete:http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9_ukaz
ovatele_v%C3%BDkonnosti.
[6] LAMBERT, D. – STOCK, J. – ELLRAM, L.. 2000. Logistika. 2 vyd. Praha: Computer
Press, 2000. 590 s. ISBN 80-7226-221-1.
Ing. Brigita Boorová
Interná doktorandka
Katedra manažmentu výroby a logistiky
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
Slovenská republika
[email protected]
725
Download

MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA VÝKONNOSTI V LOGISTICKOM PODNIKU