8. ročník ceny o nejlepší personální projekt
HR Excellence Award ® 2007
Název projektu:
Oblast personální práce:
Podniková filantropie
Autoři:
projektový tým (vedoucí I. Hamáček)
Litvínov, listopad 2007
Prohlášení
ke splnění podmínek účasti v HREA 2007
Česká rafinérská, a.s. se přihlašuje do soutěže o získání ceny HR Excellence Award 2007
a prohlašuje, že
•
Je právním subjektem podnikajícím na území ČR
•
Rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti není předmětem jejího podnikání
•
Výstupy projektu, který představujeme nejsou starší 12 měsíců
•
Jsme připraveni poskytnout veškeré informace o projektu i zveřejnit je v médiích
O společnosti
Česká rafinérská, a.s. (ČeR) je největším zpracovatelem ropy a výrobcem
ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech
nad Vltavou.
Česká rafinérská je společným podnikem tří akcionářů: rafinérsko-
petrochemického holdingu Unipetrol a renomovaných zahraničních společností ENI a
Shell . V současné době má necelých 700 zaměstnanců. Společnost je držitelem
certifikátu ISO 9001 a ISO 14001, má právo využívat titul Bezpečný podnik a
Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii a titulu Podnik podporující zdraví
2005 třetího stupně.
Podniková filantropie
Filantropie je slovo řeckého původu, které znamená lásku k člověku. Mohlo by se
zdát, že s obchodním světem, který je orientován na zisk, řídí se zákony trhu,
konkurence a řečí čísel, nemůže jít dohromady. Podobné tvrzení by však bylo hodně
daleko od pravdy.
Firemní filantropie je klíčovou složkou širšího konceptu společenské odpovědnosti
podniků, tedy v odborné anglické terminologii Corporate Social Responsibility. Je
důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém podnik působí.
K nejznámějším a nejběžnějším formám filantropie patří finanční nebo věcné
dary nejčastěji neziskovým organizacím. Právě poskytování finančních darů je jednou
z aktivit, kterými Česká rafinérská již od svého založení vyjadřuje svůj vztah k oběma
regionům, ve kterých působí (Kralupy n.Vl. a Mostecko) své pochopení pro ty, kteří naši
pomoc potřebují (viz graf níže).
Zcela jinou formou filantropie je firemní dobrovolnictví. V tomto případě firma
na vlastní náklady nabízí pomoc svých zaměstnanců neziskovým organizacím. Darem je
práce a čas zaměstnanců, který zaplatí firma.
Graf č.1 Formy filantropiích aktivit České rafinérské 2006/2007
F
I
R
E
M
N
Í
F
I
L
A
N
T
R
O
P
I
E
2006
2007
Finanční dary
7,9 mil. Kč
Finanční dary
Reklama
1,9 mil. Kč
Reklama
Příspěvky
jednotlivců
Příspěvky
jednotlivců
Dárcovství času
Naše rozhodnutí - Den Dobročinnosti
Takový typ podnikové filantropie jsme dosud v České rafinérské neuplatňovali.
Proto jsme se rozhodli
rozšířit v letošním roce nefinanční podporu také na tzv.
dárcovství času. Česká rafinérská nabídla práci svých zaměstnanců na podporu
potřebných projektů ve vybraných neziskových organizacích. Projekt jsme nazvali Den
Dobročinnosti České rafinérské.
Co představoval pro naše zaměstnance? V konkrétním dnu mohli zaměstnanci
odpracovat jednu plně hrazenou směnu ve své pracovní době, ve vybrané neziskové
organizaci a pomoci tak svým nasazením konkrétním lidem a dobré věci.
Jak jsme do toho „šli“
Když je něco nové a moc neprobádané, jsme zvyklí našlapovat po špičkách,
opatrně. Nejinak tomu bylo i na počátku tohoto projektu. Kladli jsme si mnoho otázek:
(1)získáme pro tuto „nevýrobní, neziskovou“ aktivitu podporu vedení?, (2)přesvědčíme
naše zaměstnance o užitečnosti takové podpory charitě?,
(3)budou charitativní
organizace naši pomoc vůbec potřebovat?, a (4)které organizace máme oslovit?
To první, podporu vedení, jsme získali překvapivě snadno; zejména zahraniční
ředitelé věděli ze svých mateřských organizací, o jaké typy aktivit se jedná a realizaci
projektu doporučili.
S třetí a čtvrtou otázkou nám významně napomohli lidé z Fóra dárců, (Czech
Donors Forum), což je občanské sdružení, které již více jak 10 let úspěšně podporuje
rozvoj filantropie v České republice. Vybrali ve spolupráci s námi v obou regionech osm
neziskových organizací, dojednali druh práce, připravili cenné rady pro naše
dobrovolníky.
Pro úspěch projektu bylo zásadní otázka č.2, tedy jestli se podaří získat pro Den
D zaměstnance, přesvědčit je, aby podpořili svou účastí a prací dobrou věc tam, kde ji
určitě potřebují. Náš interní cíl byl napoprvé získat alespoň 35 dobrovolníků - pak
budeme spokojeni.
Co jsme pro to udělali?
Předně jsme využili všech podnikových komunikačních kanálů. V našem
periodiku ECHO jsme nejdříve vysvětlili pojem firemní dobrovolnictví, na co
navazujeme v našich podmínkách a co může přinést tato iniciativa firmě, komunitě i
zaměstnancům samotným. V dalším vydání jsme jim již představili neziskové
organizace a druh sjednané práce a vyzvali je k účasti na Dni Dobročinnosti.
Současně jsme na našich intranetových stánkách zřídili samostatný odkaz, kde
zaměstnanci našli podrobnosti o vybraných charitách, způsobu přihlašování, odpovědi
na nejčastější otázky i jakýsi Kodex dobrovolníka. Na informačních tabulích po celé
firmě vyzýval k účasti plakát (viz foto č. 9)
To
nejdůležitější
na
co
jsme
určitě
nezapomněli byla – osobní agitace v kolektivech,
na poradách úseků. Z očí do očí se nejlépe
vysvětluje, co v praxi znamená být společensky
odpovědnou firmou a co pro to může osobně každý
udělat. Ty, které jsme přesvědčili, strhávali další a
seznamy dobrovolníků se naplňovaly. Věřím, že i
naše logo projektu naznačilo, o jak radostný počin
se jedná.
Realizace
Den Dobročinnosti nebyl koncentrován do jednoho dne, ale rozložili jsme akci do
4 dnů a celkem do 8 neziskových organizací. Tím jsme umožnili zaměstnancůmdobrovolníkům jak širší možnost výběru termínu, tak i charity a druhu práce. Tabulka
č. 1 v příloze ukazuje do jakých organizacích jsme šli pracovat a jaká práce na nás
čekala.
Každého dobrovolníka jsme vybavili slušivou pracovní vestou, pracovními
rukavicemi, připínatelnou „plackou“ s logem i občerstvovacím balíčkem.
Ředitele organizací jsme požádali, aby naše dobrovolníky před zahájením směny
seznámili s charakterem organizace, ukázali jim zařízení i jejich obyvatele, klienty,
pacienty apod. Tak mohli získat ještě větší sounáležitost s prostředím a motivaci
k pomoci. A pak se naši dobrovolníci, kterých se nakonec přihlásilo 49, pustili do práce,
která pro ně byla připravena. Pěknou atmosféru na Dni dobročinnosti České rafinérské
ilustrují přiložené fotografie (viz. Příloha, foto 1-4).
Co náš projekt přinesl … charitám
O tom, že práce našich dobrovolníků nebyla zbytečná a že se jí zhostili s vervou a
opravdovostí, svědčí vyjádření ředitelů organizací, která zaslali jako poděkování
našemu vedení:
….chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat a podat nepatrnou zprávu o spolupráci Vašich
zaměstnanců při akci "Den Dobročinnosti" …. Ač šlo převážně o zaměstnance, kteří u Vás konají
administrativní činnosti, zde vynaložili veliké fyzické úsilí. Lidově musím říci, že se " uměli postavit
s vervou k jakékoli práci".Krom všeho celá pracovní směna probíhala v příjemné pracovní
atmosféře.Oba dny jsem měla krásný pocit, že jsme vykonali mnoho užitečného, a přitom velice
pěkně naladěni.
S poděkováním, za Dětský domov V Kralupech nad Vlt.
Jana Dubcová, ředitelka
Den dobročinnosti s Českou rafinérskou předčil naše očekávání ! Zúčastnilo se ho pět
zaměstnanců, tři muži a dvě ženy. Byli velmi milí , přívětiví a hlavně pracovití - prováděli malířské a
úklidové práce. Sami se vyjádřili, že by těchto akcí mělo být víc, když je to pro dobrou věc a hlavně
to byla změna i pro ně, že na chvíli změnili svoje zaměstnání. Ještě jednou děkujeme !!!
Zdeňka Dvořáková
ředitelka Střediska sociálních služeb
Kralupy nad Vltavou - Minice
….chtěla bych Vám poděkovat za možnost zapojení se do programu Dne Dobročinnosti s Českou
rafinérskou… Pracovnice, které se této aktivity zúčastnily, přišly s dobrou náladou a elánem do
práce. Práce, které se udělaly na úpravách okolí domova důchodců byly přínosné a věřím, že
budeme pokračovat v tomto duchu dobročinnosti.
Helena Tichá
ředitelka Domovu důchodců Meziboří
… velmi děkujeme za zájem dobrovolníků o pomoc hospici. Dobrovolníci nám pomohli s
přípravou drobných dárečků, které mohou získat v hospici nemocní a jejich rodiny. Jsme vděčni
za každou návštěvu a pomoc a proto i v budoucnu rádi uvítáme každého kdo projeví zájem spolu s
námi pomáhat nevyléčitelně nemocným lide
m.
Števicová Blanka
pověřený jednatel, Hospic v Mostě
… děkujeme za pomoc Vašich zaměstnanců, kterou jsme rádi využili. Byli jsme s dobrovolníky
velmi spokojeni. Byli to všechno lidé se srdcem na pravém místě…
Za APLA Severní Čechy, o.s.
Hana Knolová, místopředsedkyně
Taková slova poděkování jsme dostali od všech představitelů charity. Naplnili
nás dobrým pocitem, že úsilí, které jsme věnovali přípravě projektu a přesvědčování o
jeho správnosti, se vyplatilo a bylo zúročeno.
Co náš projekt přinesl … našim zaměstnancům
Naše milé překvapení bylo, jak Den D oslovil a zapůsobil na naše zaměstnance,
kteří se směn zúčastnili. Nejvýstižněji o tom hovoří jejich bezprostřední reakce:
...chtěla bych touto cestou poděkovat za realizaci Dne dobročinnosti. Byl to dobrý
nápad a já jsem ráda,že jsem se mohla zúčastnit a pomoci v Domově důchodců Meziboří.
Přestože počasí moc nepřálo,stihli jsme udělat všechnu požadovanou práci a tak jsme
odcházeli spokojení, že jsme se příjemně odreagovali a zároveň byli někomu prospěšní. Mě
to těší dvojnásob,neboť jsem pomohla organizaci, která sídlí v mém rodném městě kousek
od mého bydliště. Pokud se tato pomoc stane tradicí,určitě se ráda zúčastním i v
budoucnosti.
Monika Koudelková, SAP Support
... v Diakonii, azylový dům pro matky s dětmi Most nás v úvodu zástupce paní
ředitelky seznámil s náplní činnosti jejich organizace. Krátké povídání u "kulatého" stolu
bylo velmi příjemné, dozvěděli jsme se, že v AD jsou většinou ženy s dětmi - oběti násilí ,
jakým způsobem se řeší jejich situace. Upřímně můžu říci, že jsem ani nevěděla, že něco
"takového" je v našem městě, o to více to na mě zapůsobilo.
Věřím, že jsme úklidem a uspořádáním skladových místností splnili myšlenku
daného dne. Alespoň já jsem odcházela s dobrým pocitem ...
Jana Krchovová, laboratoře
... ze včerejší akce jsem odjížděl s pocitem velmi smysluplně prožitého dne.
Velmi mile mne překvapilo jak rychle jsme se zaměstnanci Dětského Domova
Kralupy vytvořili jeden tým a jaká atmosféra zde vládla.
Příjemné bylo poznat kolegyně z Kralup a musím jim vyslovit uznání, jak si vedly s
nepříliš "ženskými" pracemi, které na nás čekaly. Den vesele ubíhal, práce snad také a
najednou bylo odpoledne a mně bylo trošku líto, že už to končí...
Stanislav Farták, sekce lidských zdrojů
... pracovala jsem v Azylovém domě v Oseku a myslím, že mohu říci za celou naší
skupinu, že taková akce má smysl a věříme, že se tyto aktivity budou opakovat i v dalších
letech, protože některé organizace naši pomoc skutečně potřebují a ocení ji.
Marcela Šorelová, účetní oddělení
Den Dobročinnosti měl ve firmě velký ohlas i díky tomu, že jsme pravidelně
přinášeli informace o jeho průběhu v našem periodiku a na intranetu s mnoha
fotografiemi, psali o nás místní deníky. I ti, kteří pochybovali o účelnosti takové akce a
upřednostňovali především finanční pomoc uznali, že i tato nová forma má své místo v
procesu podnikání.
Tato velice osobní filantropická akce změnila povědomí a náhled mnoha našich
zaměstnanců na pro ně mnohdy novou a neznámou dimenzi - život sociální komunity,
handicapovaných skupin apod..
Jak jinak si vysvětlovat, že naši zaměstnanci se již ve svém volném čase vraceli do
charit dále pomáhat, organizovali v rámci svého pracoviště sbírky potřebných věcí a
osobně je odváželi a předávali charitám, kde odpracovali dobročinnou směnu ( viz foto 5
a 8). Zrodila se rovněž iniciativa Stromeček splněných přání pro děti z dětského
domova, přicházejí nám z mnoha míst rafinérie nové náměty,
jak ještě jinak a
konkrétně pomoci potřebným. Tolik zájmu a pochopení jsme opravdu nečekali.
Jednoznačným kladným výsledkem je také to, že jsme touto akcí, navíc i propagovanou
v oblastních médiích, přispěli k dobrému jménu a zvuku značky Česká rafinérská.
Co k tomu dodat …..
Naši zaměstnanci odpracovali v osmi charitativních organizacích přibližně 390
hodin. To je ten měřitelný výsledek. Co je však pro nás to nejdůležitější, je
„nastartování“ vlastní iniciativy zaměstnanců na poli dobročinnosti. Všichni na vlastní
oči viděli, že jejich práce měla smysl a že každý opravdu pomohl. Zaměstnanci měli
možnost dostat se do prostředí, kde se běžně nepohybují a udělat si svoji vlastní, novou
zkušenost.
Některé skupiny se samostatně, bez přispění společnosti, dohodli, že přijdou ještě
pomoci ve svém volném čase, opakované sbírky šatstva před blížící se zimou také
vznikly bez „centrální organizace“. Na intranetu společnosti se objevilo nové diskusní
fórum zabývající se „dobrovolnictvím“. A tak vedle stromečku splněných přání se
objevily podněty na přispění do útulků pro opuštěná zvířata či uspořádání sbírky peněz
pro dětské domovy.
A to je pro nás ten pravý výsledek tohoto projektu.
Chceme být firmou, která nejen vnímá svou sociální odpovědnost, ale především v této
oblasti je aktivní jako celek a zároveň podporuje své zaměstnance, aby individuálně
přispěli k dobré věci.
PŘÍLOHY
Tab. č.1 Přehled o neziskových organizacích a druhu práce
Počet
dobrovolníků
Nezisková organizace
Druh práce
MOST
7
APLA SEVERNÍ ČECHY
(Asociace pomáhající lidem s autismem)
8
6
4
6
5
8
5
DIAKONIE ČCE – Azylový dům pro ženy a
matky
HOSPIC V MOSTĚ
OBLASTNÍ CHARITA MOST >> Azylové
domy
LITVÍNOV
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POROZUMĚNÍ Klubíčko
DOMOV DŮCHODCŮ MEZIBOŘÍ
KRALUPY NAD VLTAVOU
DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
v Kralupech nad Vltavou
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v
Kralupech nad Vltavou / Dům na půl cesty
Pomoc při úklidu a malování nového
prostoru asociace
úklid skladu , malování a úklid
místností
Arteterapie-malování na hedvábí
Úprava zahrady, pomocné práce v
areálu
Mytí oken, oprava plotu na
dětském hřišti
Práce v parku, úprava terénu,
prořez keřů, hrabání listí apod.
Stěhování nábytku, práce na
zahradě, natírání zařízení
Úklid a malování bytů, pomoc při
rekonstrukci zahrady
Foto č.1- 4 Naši dobrovolníci při práci
Foto 5-8 Sbírka pro Azylový dům a Krušnohorské centrum
Foto č. 9. Plakát ke Dni Dobročinnosti
Download

Den Dobročinnosti České rafinérské