Etický kodex České pošty
» Účel Kodexu
Účelem Etického kodexu (dále jen „Kodex“) je podporovat
Tvorba a ochrana hodnot
uplatňování zásad chování v souladu s firemními hodnotami
Česká pošta je otevřená vytváření nových hodnot a v souladu
České pošty a předcházet tak jednání, které by bylo v rozporu
s příslušnými předpisy zajišťuje jejich ochranu. Umožňuje svým
s právními předpisy či s etickými principy, a to při veškerém jed-
zaměstnancům tvorbu nových hodnot a podporuje jejich
nání zaměstnanců České pošty.
kreativitu. Chrání zdraví svých zaměstnanců, svěřený majetek
a informace, životní prostředí a vede své zaměstnance k ochra-
» Firemní hodnoty
ně těchto hodnot. V případě ohrožení těchto hodnot otevřeně
Firemní hodnoty jsou základem výkonově a zákaznicky orien-
o rizicích komunikuje.
tované firemní kultury České pošty, která charakterizuje pracovní přístup a chování zaměstnanců. Společným cílem všech
Profesionalita
zaměstnanců je podporovat a rozvíjet následující hodnoty:
Česká pošta zajišťuje prohlubování profesionalizace veškerých
svých činností, investuje do rozvoje znalostí a dovedností svých
zaměstnanců a podporuje profesionální přístup k zákazníkům.
Spokojený zákazník je náš cíl
Zajišťuje plnění profesních standardů, závazků a smluvních
povinností, dodržuje zásady transparentní a otevřené komu-
Kvalita a výkon rozhodují o úspěchu
nikace ve všech oblastech. Součástí profesionality je i vzájemný
Odpovědnost je pro nás samozřejmostí
respekt mezi firmou a zaměstnanci.
Hledáme nové cesty
Společenská odpovědnost
Česká pošta si je vědoma svého postavení ve společnosti i vztahů
vytvářených vůči prostředí, ve kterém se nachází, a zavazuje se
Jsme loajální tým
dodržovat principy společensky odpovědného chování.
» Etické principy
Česká
pošta
rozšiřuje
své
firemní
hodnoty
o
etické
» Uplatňování Kodexu
principy, které blíže specifikují zásady etického chování každé-
Principy dané v tomto Kodexu uplatňuje Česká pošta vůči
ho zaměstnance vůči zákazníkům, firmě a zaměstnanců vůči
zaměstnancům,
sobě navzájem. Mezi etické principy patří:
partnerům, konkurenci a zákazníkům, ať jsou v jakémkoliv
státní
správě,
veřejnosti,
obchodním
postavení.
Dodržování předpisů a pravidel
Česká pošta dodržuje Ústavu České republiky včetně Listi-
» Právní povaha Kodexu
ny základních práv a svobod, Zákon o poštovních službách,
Kodex je normativním dokumentem společnosti. Pravidla v něm
Zákoník práce a Antidiskriminační zákon, jakož i další předpisy
uvedená jsou dále specifikována ve vnitřních předpisech
související s jejím chodem. Česká pošta dodržuje
České pošty.
pravidla
hospodářské soutěže. Její zaměstnanci se při výkonu práce řídí
závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy České pošty,
dodržují poštovní a listovní tajemství a stanovené standardy.
» Dodržování Kodexu
Standardy a zásady obsažené v tomto Kodexu jsou závazné
a za jejich dodržování je odpovědný každý zaměstnanec
Rovný přístup
společnosti. Dodržování Kodexu vymezují vnitřní předpisy
Česká pošta podporuje rovný přístup k zaměstnání bez ohledu
České pošty.
na rasu, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientaci, zdravotní stav
a náboženské vyznání. Netoleruje korupční jednání, střet zájmů,
» Uveřejnění Kodexu
jakoukoliv formu přímé či nepřímé diskriminace v pracovních
Tento Kodex a jeho aktualizace budou zveřejňovány na
vztazích a přijímá taková opatření, která této diskriminaci zabraňují.
intranetových stránkách České pošty.
Download

Etický kodex České pošty