časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 1
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
5.3.3
Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej
činnosti
Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov zo ZČ, za účelom uplatnenia mesačnej nezdaniteľnej sumy a daňového bonusu na vyživované deti (ďalej len „vyhlásenie”).
MF SR vzor tlačiva vyhlásenia vydáva vo Finančnom spravodajcovi. Možno ho nájsť aj napr. na
internetovej stránke www.finance.gov.sk alebo
www.drsr.sk. Nejde o povinné tlačivo, i keď sa všeobecne používa.
Vyhlásenie môže mať zamestnanec podpísané v rovnakom čase (kalendárnom mesiaci) len
u jedného zamestnávateľa. Podpisuje ho z toho
dôvodu, aby sa nárokové odpočty realizovali
v príslušnom mesiaci len jedenkrát. V priebehu
roka ich môže mať viac (ale vždy len postupne po
sebe, nikdy nie súčasne).
MZDOVÁ UČTÁREŇ | marec 2012
A2453_05_03_03.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:05
časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 2
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
Zamestnanec vyhlásenie podpisuje:
1. pri nástupe do zamestnania alebo
2. kedykoľvek v priebehu roka, ak tak nespravil
pri nástupe a
3. každoročne najneskôr do konca januára
(týka sa to tzv. stálych zamestnancov, resp.
tých, ktorí poberali od zamestnávateľa príjmy do konca predchádzajúceho roka a mali
u neho vyhlásenie podpísané –„predlžujú“ si
jeho platnosť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia).
Ad 1. Ak zamestnanec podpíše vyhlásenie pri nástupe do zamestnania (resp. keď začne poberať príjmy zo ZČ), tak na mesačnú nezdaniteľnú
sumu a daňový bonus zamestnávateľ prihliadne
pri zdanení už za mesiac nástupu. Podmienkou
na uplatnenie daňového bonusu je, okrem podpísaného vyhlásenia, aj predloženie potrebných dokladov (pozri § 37 ZDP).
Ak zamestnanec vyhlásenie podpíše neskôr ako
do konca mesiaca nástupu do zamestnania, na
daňový bonus môže zamestnávateľ prihliadnuť až
začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim
po mesiaci, v ktorom bolo podpísané, resp. v ktorom sa mu preukázal príslušné doklady.
Pripomíname, že na uplatnenie nezdaniteľnej
sumy na daňovníka netreba zamestnávateľovi predkladať žiadne doklady (stačí len podpísanie vo vyhlásení, že zamestnanec nie je poberateľom starobného alebo ďalšieho v zákone uvedené-
marec 2012 | MZDOVÁ UČTÁREŇ
A2453_05_03_03.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:06
časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 3
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
ho dôchodku a že súčasne za rovnaké obdobie si
tento nárok neuplatňuje u iného zamestnávateľa).
Doklady sú potrebné len na uplatnenie daňového bonusu (napr. rodný list alebo iný doklad
o oprávnenosti nároku a u dieťaťa, ktoré skončilo
povinnú školskú dochádzku aj potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, príp. ďalšie potvrdenie úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie pre chorobu alebo úraz, atď.). Bližšie pozri § 37ZDP.
Ad 2. Ak zamestnanec nepodpíše u zamestnávateľa vyhlásenie pri nástupe do zamestnania
(v mesiaci nástupu), môže tak spraviť kedykoľvek
v priebehu roka (alebo nemusí vôbec). Vyhlásenie
sa podpisuje vždy len dopredu. To znamená, že za
mesiace, v ktorých ho nemal podpísané, plnenie
bude mať až po skončení roka. Podstatné je, že zamestnávateľ na vyhlásenie prihliadne v takýchto
prípadoch vždy až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Pozri bližšie § 36 ods. 1 ZDP.
U ďalšieho zamestnávateľa môže zamestnanec vyhlásenie podpísať len vtedy, ak sa od predchádzajúceho odhlásil.
Zmeny sa riešia v tlačive vyhlásenia.
Ad 3. Podľa § 36 ods. 6 ZDP je potrebné, aby zamestnanci podpísali u „hlavného“ zamestnávateľa každý rok do 31. januára vo vyhlásení, že sa ne-
MZDOVÁ UČTÁREŇ | marec 2012
A2453_05_03_03.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:06
časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 4
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
zmenili skutočnosti na uplatnenie predmetných
nárokov. Potrebné je tak vykonať v prípade, ak títo
zamestnanci naďalej budú u neho poberať príjmy
zo ZČ a uplatňovať si tieto nároky.
Táto povinnosť je na ťarche zamestnancov, je to
ich problém, i keď v praxi to často vyzerá inak.
Povinnosťou zamestnávateľa v tomto prípade je
„umožniť“ im vyhlásenia v uvedenom zmysle
podpísať (nie ich na uvedený účel „naháňať“…).
Ak zamestnanec vyhlásenie do tohto termínu nepodpíše, prestane automaticky platiť.
Ak má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané
vyhlásenie, má dve povinnosti:

nahlásiť mu každú zmenu rozhodujúcej skutočnosti (do konca mesiaca, v ktorom nastala
– ide o to, aby sa daňový bonus alebo nezdaniteľná suma neuplatňovali v čase, keď už nie
sú na ne splnené podmienky).
Výnimkou, kedy zamestnávateľ prihliadne na
zmenu skôr, ako až od nasledujúceho mesiaca, sú
prípady:
– ak sa zamestnancovi narodí dieťa,
– ak sa dieťa začne sústavne pripravovať na povolanie (ak napr. po skončení strednej školy
začne študovať o rok na vysokej škole) a
– ak si zamestnanec dieťa osvojí alebo prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
marec 2012 | MZDOVÁ UČTÁREŇ
A2453_05_03_03.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:06
časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 5
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
V týchto prípadoch sa prihliadne na nové skutočnosti už v mesiaci, keď nastali. Podmienkou však
v priebehu roka je, že zamestnanec ich nahlási do
30 dní odo dňa, keď nastali.
Toto sú prípady, ak si zamestnanec začne uplatňovať nárok na daňový bonus. To znamená, že v takýchto prípadoch nie je povinný nahlasovať ich
do konca kalendárneho mesiaca. Ak ich však do
30 dní nahlási, tak sa na to prihliadne už v príslušnom mesiaci. Ak nahlási uvedené skutočnosti po tejto lehote, tak sa postupuje ako v iných prípadoch, až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
od nahlásenia.
Po skončení roka však spätne dostane bonus zaplatený i za mesiac, v ktorom uvedené skutočnosti nastali;

nahlásiť zmenu zamestnávateľa, u ktorého si
toto vyhlásenie ide podpísať (napr. ak mení
zamestnanie alebo aj v prípade poberania
príjmov zo ZČ súčasne od viacerých zamestnávateľov, ak sa rozhodne pre zmenu),
Túto povinnosť nemá v prípade, ak zmení zamestnávateľa k 1. januáru nasledujúceho roka, pretože do konca januára sa u každého zamestnávateľa
vyhlásenia automaticky podpisujú na ďalšiu platnosť.
Ak zamestnanec vyhlásenie do konca januára
znova nepodpíše, prestane automaticky platiť pre
nasledujúce zdaňovacie obdobie (rok).
MZDOVÁ UČTÁREŇ | marec 2012
A2453_05_03_03.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:07
časť 5. diel 3. kapitola 3 | str. 6
diel 3 – zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
marec 2012 | MZDOVÁ UČTÁREŇ
A2453_05_03_03.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
9. 3. 2012 12:28:07
Download

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti