LISTA VANJSKIH SARADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA
INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU BIH
LOT 1 - Prevođenje sa engleskog, njemačkog, francuskog i ruskog jezika stručnih tekstova,
standarda i dr. na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Ime i prezime ponuđača
Bratislav Todorović
Musa Suljević
Paula Franjić (sa rus. jezika)
Ida Rešidbegović
Paula Franjić (sa eng. jezika)
Zorica Vaclav
Samir Lemeš
Suada Penava
Ahmed Čiva
Branka Živković-Babić
Svetlana Tirak-Ivandekić
Biljana Petrić
Nermin Sarajlić
Muradif Husić
Boban Čuturić
Jelena Mićović
Roksanda Mičić
Branko Despotović
mr Sanin Džidić
Ivana Boro
Emira Kordić
mr Fata Terzić
dr Esad Mulavdić
Ismar Hajro
Marko Pantić
Jasmin Bučo
Taib Mešanović
Almir Toroman
Andrea Marković
Zuhdija Aganović
Dane Marčeta
Refik Salihović
Tanja Stamenković
Rafo Jozić
Mirsada Oruč
Emina Kratina
Belma Fakić
mr Zaim Šaković
Jasna Huremović
Azra Tabaković
Mane Vrhovac
Ilvana Šavija
Dubravko Pavić
LOT 2 - Recenzija stručnih tekstova, prevoda sa engleskog, njemačkog, francuskog i ruskog
jezika standarda i dr.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Ime i prezime ponuđača
Paula Franjić
Samir Lemeš
Boban Čuturić
Branka Živković-Babić
Suada Penava
Biljana Petrić
Bratislav Todorović
Ahmed Čiva
Svetlana Tirak-Ivandekić
Muradif Husić
Nehrudin Džambić
Musa Suljević
Roksanda Mičić
Zehrudin Sikira
Branko Despotović
mr. Sanin Džidić
Rafo Jozić
mr Fata Terzić
dr Esad Mulavdić
Mladen Jović
Ismar Hajro
Tihomir Kuzmanović
Marko Pantić
Fadil Konaković
Taib Mešanović
Zuhdija Aganović
Mirsada Oruč
Emina Kratina
Belma Fakić
Azemina Kolobodanović
dr Nermin Sarajlić
Zaim Šaković
Jasna Huremović
Mirsad Pojskić
Tarik Dizdarević
Mane Vrhovac
Ilvana Šavija
Dubravko Pavić
LOT 3 – Lektorisanje stručnih tekstova na bosanskom , hrvatskom i srpskom jeziku
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime ponuđača
Nizama Imamović-Fočo
Milojka Ivanović
Alija Kirlić
Zlatko Salkić
Mirjana Trgovčević
Ivana Boro
LOT 4 – Usluge izrade projekata, stručno savjetodavne usluge i usluge edukacije kadrova u
području standardizacije
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime ponuđača
Ratko Čomić
Paula Franjić
Bratislav Tododrović
Svetlana Tirak-Ivandekić
Vid Jovišević
Šefket Turajlić
“Tehnounion” d.o.o
Nijaz Alispahić
Rafo Jozić
Ismar Hajro
Taib Mešanović
Ranko Nikolić
Tarik Talić
LOT 5 – Usluge ekspertnog ocjenjivanja usklađenosti u oblasti protiveksplozivne zaštite
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime ponuđača
Zlatko Salkić
Nehrudin Džambić
Ahmed Čiva
Zehrudin Sikira
Bratislav Tododrović
Svetlana Tirak-Ivandekić
Adnan Karić
Mladen Jović
Tihomir Kuzmanović
Fadil Konaković
Taib Mešanović
Mirsad Pojskić
Mane Vrhovac
LOT 6 - Usluge ocjenjivanja osposobljenosti tijela za atestiranje i homologaciju motornih i
priključnih vozila do prenosa nadležnosti sa Instituta na ministarstva i druge institucije kojima su
ti poslovi delegirani
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Ime i prezime ponuđača
Alija Kirlić
Bratislav Tododrović
Ranko Nikolić
mr Zaim Šaković
Mane Vrhovac
LOT 7 – Izrada nacionalnih dodataka za specifične standarde u građevinarstvu (eurokodovi)
Redni
broj
1.
Ime i prezime ponuđača
Download

LISTA VANJSKIH SARADNIKA ZA PRUŽANJE USLUGA INSTITUTA