Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
PROTIVEKSPLOZIVNA ZAŠTITA – SASTAVNI
DEO ZAŠTITE OD POŽARA, ZAŠTITE NA RADU
I SPREČAVANJA KATASTROFA
Ex tribina
Brčko 2014.
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
Mr Radovan Jovanov, dipl. inž. el.
Celovitost Ex zaštite
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
Požari i eksplozije – svakodnevna pojava
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
PROJEKTOVANJE ZAŠTITE OD EKSPLOZIJE
- ZAKONSKA REGULATIVA
- PRIMENA TEHNIČKIH NORMI
- PRIMENA SVIH ORGANIZACIONIH MERA
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
UZROČNICI POŽARA I EKSPLOZIJA
UREĐAJI PROTIVEKSPLOZIVNE ZAŠTITE
ANALIZA UZROKA POŽARA U OBJEKTU ZA PRIPREMU
PREMAZA I LEPKOVA
Samostalni objekat sa odobrenom lokacijom površine 150 m2
Vatrootporna konstrukcija sa krovom od dvostrukog aluminijumskog
trapezastog lima sa izolacijom
Napajanje električnom energijom podzemnim putem do glavnog
komandnog elektroormara sa osiguračima i sklopkama smeštenim u
posebnoj prostoriji
Objekat je zaštićen od atmosferskog pražnjenja klasičnom instalacijom
gromobrana tipa Faradejev kavez
Zapaljive smeše sa vazduhom čini upotreba benzina 80%, talka, čađi,
parafina.
Električna instalacija pokretnih mešalica, osvetljenja, priključnica
i ventilaciong sistema je u odgovarajućoj protiveskplozivnoj zaštiti.
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE
U objektu nisu izvedeni tehnički sistemi
zaštite i to:
• stabilna instalacija za automatsko
gašenje požara,
• stabilna instalacija za automatsko
otkrivanje i javljanje požara
• stabilna instalacija za automatsku
detekciju prisustva para lakozapaljivih
tečnosti
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
OŠTEĆENJA NASTALA POŽAROM
U požaru su oštećeni:
• deo krovne konstrukcije iznad prostorije
za proizvodnju
• električne instalacije osvetljenja i
motornog pogona mešalica koje se bile u
prostorijama
• rezervoari za benzin sa instalacijom za
pretakanje
• sirovine za pripremu premaza i lepkova
ODREĐIVANJE CENTRA POŽARA
Detaljnim pregledom lica mesta prema postojećim tragovima
utvđeno je da je centar požara na pokretnoj mešalici – pumpi na
njenom gornjem delu u zoni gde se nalazio elektromotor.
Nesumljivo je da je jedini izvor toplote koji je zapalio eksplozivnu
smešu lakozapaljvih tečnosti bio elektromotor pumpe na
pokretnoj mešalici.
Demontažom elektromotora i njegovim pregledom u ovlašćenoj
organizaciji za popravku i remont Ex uređaja utvrđeno je
sledeće:
•motor je proizvođača NANCI oznake N 90 S, snage 1,1 KW sa
direktnim puštanjem
•na poklopcu priključne kutije vidljivi su korozioni tragovi i
oštećenja koji omogućavaju ulazak para zapaljivih tečnosti u
kućište motora
•mehaničko oštećenje nastalo usled sečenja zalomljenog zavrtnja
Uvod priključnog kabla u kućište motora izveden je direktno a
priključak kablova nije osiguran podloškama od odrvrtanja, dok
za sam motor veza nije ostvarena sa prolaznim izolatorima.
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
STANJE ELEKTROMOTORA PRE POŽARA
Elektromotor je od strane ovlašćene radionice za
proizvodnju i servis Ex opreme „Elektroinvest“ Zrenjanin
pregledan dana 24.07.1997. godine o čemu postoji izveštaj
br. 255/97 od 30.07.1997. god. u kome se striktno navodi da
se elektromotor ne sme koristiti u eksplozivnim sredinama
tj. u zonama opasnosti.
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Centar za permanentno obrazovanje
PROPUSTI U KORIŠĆENJU
-Olako držanje korisnika da do požara ne može da dođe
pregledan motor 24.07.1997. požar izbio 04.08.1997.
-Olako shvatanje da samo postojanje uređaja Ex zaštite
je dovoljno za celokupnu bezbednost postrojenja
-Ne realizacija drugih tehničkih sistema zaštite
HVALA NA PAŽNJI
Download

Jovanov Radovan - Protiveksplozivna zaštita sastavni deo