GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
23.01.2013
PISMENI ISPIT
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
1.1 Gredu datog poprečnog preseka, opterećenu stalnim odnosno povremenim
opterećenjem prema skici, dimenzionisati prema M u karakterističnim presecima.
U stalno opterećenje je uračunata sopstvena težina grede.
L = 9.0 m
a = 3.0 m
g = 40 kN/m
p = 15 kN/m
b = 40 cm
d = 60 cm
dp = 15 cm
1.2 Dimenzionisati presek u polju iz prethodnog zadatka, ukoliko je, pored momenata
savijanja opterećen i silom pritiska Np=800kN usled povremenog opterećenja.
2. Stub konstatnog poprečnog preseka, armiran prema skici desno, centrično je
napregnut silom pritiska Ng = 400kN usled stalnog opterećenja. Sračunati koliku silu
pritiska usled povremenog opterećenja Np može prihvatiti stub uz zadovoljenje
propisanih koeficijenata sigurnosti.
3. Dimenzionisati konzolni stub visine 4.0 m, opterećen jednako raspodeljenim
opterećenjem od vetra w = ± 30 kN/m i silama pritiska G=200kN i P=250 kN usled
povremenog opterećenja. Presek stuba je pravougaoni, dimenzija b/d = 35/60 cm.
OKRENI STRANU !
3
4. Za konstrukciju na slici potrebno je:
4.1. Dimenzionisati ploču POS 1 (dp = 16 cm). Pored sopstvene težine, ploča je
opterećena
dodatnim
stalnim
(∆g)
i
povremenim
opterećenjem
p
(deluju po čitavoj površini ploče).
4.2. Usvojeni raspored armature ploče POS 1 prikazati u osnovi i preseku.
4.3. Dimenzionisati gredu POS2 (b/d=30/60cm) prema T.
4.4. Odrediti silu u stubu POS S usled stalnog, odnosno povremenog opterećenja.
Sopstvenu težinu stuba zanemariti.
2
POS 4
L1 = 6.00
POS S
POS 2
POS 3
POS 5
L1 = 6.0 m
L2 = 7.2 m
a = 2.4 m
PO
∆g = 1.0 kN/m2
p = 7.5 kN/m2
POS 1: dp = 16 cm
grede: b/d = 30/60 cm
stubovi: b/d = 30/30 cm
S
L1 = 6.00
1
1
POS 5
L2 = 7.20
B
a = 2.40
A
Predmetni nastavnik:
V.prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
11.02.2013
PISMENI ISPIT
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
1. Gredu poprečnog preseka b/d = 20/55cm, opterećenu stalnim (g) odnosno povremenim
opterećenjem
(P)
prema
skici,
dimenzionisati
prema
M
i
T
u
karakterističnim presecima. U stalno opterećenje je uračunata sopstvena težina grede.
2. Stub konstatnog poprečnog preseka, armiran prema skici, opterećen je centrično
silom pritiska Ng = 400kN usled stalnog opterećenja. Sračunati koliki maksimalni
momenat usled povremenog opterećenja Mp može prihvatiti ovaj stub uz zadovoljenje
propisanih koeficijenata sigurnosti. Pritisnutu armaturu uzeti u obzir.
3. Dimenzionisati element pravougaonog poprečnog preseka, dimenzija b/d = 25/65 cm,
opterećen sledećim uticajima (momenti deluju oko jače ose):
Mg = 200 kNm ;
Mp = 100 kNm ;
Ng = 120 kN (stalno opterećenje, sila pritiska)
Zp = 600 kN (povremeno opterećenje, sila zatezanja).
OKRENI STRANU !
3
POS 5
4. Za konstrukciju na slici potrebno je:
4.1. Dimenzionisati gredu POS4 (b/d=30/90cm) prema M.
4.2. Dimenzionisati POS S2 usled stalnog, odnosno povremenog opterećenja
=
±50kNm.
ako
na
njega
deluje
i
momenat
od
vetra
Mw
Sopstvenu težinu stuba zanemariti.
L1 = 6.00
POS 3
POS S3
POS S2
L1 = 6.00
POS 4
POS 1
PO
POS 2
S
1
2
POS 4
POS 3
POS 5
POS S1
POS S3
Podaci za proračun:
L1 = 6.0 m
L2 = 7.2 m
a = 2.4 m
p = 7.0 kN/m2
POS 1: dp = 16 cm
POS 4 : b/d=30/90 cm
POS 2,3,5 : b/d=30/60 cm
Stubovi: b/d =30/30 cm
POS S1
POS 5
1
POS 5
L2 = 7.20
a = 2.40
Predmetni nastavnik:
V.prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
12.06.2013
PISMENI ISPIT
1. Visinu pravougaone grede poznate širine b=30cm odrediti dimenzionisanjem preseka sa
maksimalnim momentom a zatim dimenzionisati ostale karakteristične preseke prema M i T.
Sopstvena težina grede je uračunata u zadato opterećenje g, sile od povremenog
opterećenja P1 i P2 ne moraju delovati istovremeno.
(30 poena)
2. AB presek, armiran prema skici, centrično je napregnut silom pritiska Ng = 400kN usled
stalnog opterećenja. Uz zadovoljenje propisanih koeficijenata sigurnosti odrediti maksimalne
vrednosti sila koje mogu delovati na presek:
-
maks. centričnu silu pritiska usled povremenog opterećenja Np
-
maks. centričnu silu zateznja usled povremenog opterećenja Zp
-
maks. transverzalnu silu usled povremenog opterećenja Tp
(20 poena)
3. Dimenzionisati konzolni stub dimenzija b/d = 25/25 cm opterećen prema skici.
(15 poena)
4. Za konstrukciju na skici potrebno je izvršiti analizu opterećenja i dimenzionisati
gredu POS4 prema M i T.
Podaci za proračun:
POS 1,POS 2 (dp = 15 cm):
-
∆g = 1.5 kN/m2
p = 2.5 kN/m2
sve grede: b/d = 25/55 cm
svi stubovi: b/d = 25/25 cm
(35 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
USMENI ISPIT je u petak 21.06.2013. u sali 110 sa početkom u 8:30h
Predmetni nastavnik:
V.prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
06.07.2013
PISMENI ISPIT
1. Dimenzionisati AB gredu opterećenu prema skici u karakterističnim presecima prema
M i T. Sopstvena težina grede je uračunata u zadato stalno opterećenje g, sile od
povremenog opterećenja P1 i p2 ne moraju delovati istovremeno.
(40 poena)
2. Dimenzionisati
AB
element
centričnim opterećenjem:
Ng = 200 kN
Np = 400 kN
Sw = +-750 kN
pravougaonog
poprečnog
preseka,
opterećen
(stalno opterećenje)
(povremeno opterećenje)
(povremeno opterećenje alternativnog znaka)
Povremena optrećenja Sw i Np ne moraju delovati istovremeno.
(12 poena)
3. Dimenzionisati presek u uklještenju AB stuba opterećenog prema skici.
Prilikom proračuna zanemariti sopstvenu težinu stuba. Povremena optrećenja od w i Np
ne moraju delovati istovremeno.
(12 poena)
4. Za konstrukciju na skici potrebno je:
-
Dimenzionisati gredu POS4 prema M.
-
Sračunati normalnu silu u stubu POS S1 od stalnog i povremenog opterećenja
Podaci za proračun:
POS1, POS 2, POS 3 (dp=16cm)
∆g = 2.0 kN/m2
p = 3.0 kN/m2
POS 4 b/d = 25/65 cm
sve ostale grede: b/d = 25/55 cm
(36 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
Za polaganje pismenog dela ispita potrebno je ostvariti minimum 55/100 poena.
USMENI ISPIT je u utorak 9.07.2013. u sali 110 sa početkom u 8:30h
Predmetni nastavnik:
V.prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
22.08.2013
PISMENI ISPIT
1. Za pravougaoni presek na skici potrebno je:
a) Odrediti Ø unutrašnje uzengije koja se postavlja na 15cm tako da se presek može
opteretiti transverzalnim silama od stalnog i povremenog opterećenja Tg = 200kN i
Tp = 150kN.
b) Ako je zadati presek opterećen centričnim silama pritiska od stalnog odnosno
povremenog opterećenja Ng = 500kN i Np = 2000kN, odrediti koliki maksimalni
moment od uticaja vetra ovaj presek može da ponese uz zadovoljenje propisanih
koeficijenata sigurnosti. Moment od vetra tretirati kao zasebno povremeno opterećenje
alternativnog znaka i koje deluje kao na skici.
(20 poena)
2. Dimenzionisati POS 1, POS 2 koje su opterećene kao na skici u karakterističnim
presecima prema M. Sopstvena težina je uračunata u zadato stalno opterećenje g dok
(30 poena)
povremena opterećenja P1 i p2 ne moraju delovati istovremeno.
3. Za konstrukciju na skici potrebno je:
-
Dimenzionisati gredu POS3 prema M i T u karakterističnim presecima.
-
Dimenzionisati stub POS S1 na uticaj vertikalnog opterećenja bez uvođenja
izvijanja u proračun. Sopstvenu težinu stuba zanemariti.
Podaci za proračun:
POS1, POS 2 (dp=18cm)
∆g = 1.5 kN/m2
p = 3.0 kN/m2
POS 3: b/d = 25/45 cm
POS 5: b/d = 25/55 cm
POS S1: b/d = 25/25 cm
(50 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
Sve dimenzije su date u cm.
.
USMENI ISPIT je u četvrtak 29.08.2013 u 8:15h sala 112.
Predmetni nastavnik:
prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
11.09.2013
PISMENI ISPIT
1. Za zadati dijagram granične transverzalne sile izvršiti osiguranje od glavnih napona
zatezanja i odrediti dužine osiguranja. Za statičku visinu h usvojiti 50 cm.
(25 poena)
2. Dimenzionisati POS 1 i POS 2 koje su opterećene kao na skici u karakterističnim
presecima prema M i N. Sopstvena težina je uračuata u zadato stalno opterećenje g i G.
Alternativno opterećenje W tretirati kao povremeno.
(30 poena)
3. Za konstrukciju na skici potrebno je:
-
Dimenzionisati ploču POS 1 u karakterističnim presecima. (bez crtanja
armature !)
-
Dimenzionisati gredu POS 3 prema M u karakterističnim presecima.
Podaci za proračun:
POS1 dp=20cm
-
∆g = 1.5 kN/m2
p = 5.0 kN/m2
Sve grede : b/d = 25/50 cm
(45 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati usvojeni raspored armature u SVIM dimenzionisanim presecima osim ako drugačije
nije napomenuto. Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i
oznakama.Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne
menjati ! Sve dimenzije su date u cm.
USMENI ISPIT je u utorak 17.08.2013 u 8:15h sala 122.
Predmetni nastavnik:
prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
Modul MTI, PŽA, HVE
PISMENI ISPIT
1.
6.10.2013.
Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
a) Dimenzionisati ploče POS 1, POS 2, POS 3
(dpl = 16cm) prema M u karakterističnim
presecima i nacrtati u odgovarajućoj razmeri plan
armature ploča.
b) Dimenzionisati grede POS 4, POS 6 (b/d =
20/50cm) u karakterističnim presecima prema M
i T. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate
preseke.
c) Dimenzionisati stub S1 (b/d = 20/20cm).
Podaci za proračun:
∆g = 2.0 kN/m2 , p = 3.0 kN/m2 .
POS 5 (b/d= 20/50cm);
2. Koliku maksimalnu silu od povremenog opterećenja P može da prihvati greda opterećena stalnim
opterećenjem g ako je presek u sredini raspona armiran prema skici? Sopstvenu težinu grede i
nosivost pritisnute armature zanemariti.
3. Dimenzionisati element pravougaonog poprečnog presek, dimenzija b/d = 25/65 cm, opterećen
sledećim uticajima (momenti deluju oko jače ose):
Mg = 200 kNm ; Zg = 120 kN (stalno opterećenje, sila zatezanja)
Mp = 100 kNm ; Np = 600 kN (povremeno opterećenje, sila pritiska).
Napomena : Za sve zadatke materijal je MB 30 i RA 400/500 ; Sva dimenzionisanja sprovesti po
TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI, zadate podatke nije dozvoljeno menjati.
Download

moduli MTI, PŽA, HVE