PREDMER RADOVA FEKALNA KANALIZACIJA 2013.GODINE
1. Fekalni kolektor u ulici Vojvode Milenka u Lajkovcu
Red.
br.
І. PRIPREMNI RADOVI
1
2
3
OPIS POZICIJE
Рrе početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže.
Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa
postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak
između stalnih tačaka iznosi 250 m. Geodetsko praćenje radova u toku
realizacije. Obračun ро m' .
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
Јеd.
rnere
Količina
m'
600
m'
180
раuš.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II. ZEMLJANI RADOVI
1
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
ručni iskop
m³
990
m³
110
Jedinična
cena
lznos
Napomena
2
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun је ро m³.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 сm ispod cevi, ND250 а ро
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
3
sloju od 10 cm. Obračun ро m ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
3
Obračun ро m zatrpanog rova.U cenu uračunata nabavka,transport i
ugradnja materijala.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
рlоčа šahtova и sloju od 10 сm. Obračun ро m3 šljunka.
m²
608
m³
260
m³
260
m³
804
m³
3
1
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
kom
29
2
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
m³
5
3
4
5
6
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
III. BETONSKI RADOVI
3
4
5
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje рlоčе i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtezu i vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debІjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun ро m´ sahtova. Prosečna dubina iznasi 1.91 m´
od terena do spoljne ivice donje рločе sahtova
L= 29m
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih zavrsnih prstenova za
šahtove 1000/Ø600х600 u svemu prema detaljima datim na crtezu i
vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debіjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
m´
29
kom
29
kom
29
IV. MONTAZNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
1
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
Nabavka, transport, montaza i demontaza odgovarajuće орrеmе za
2 razupiranje rova koji je preko 1,0m dubine. Obračun ро m² ukupne duzine
rova.
3
Nabavka, transport i montaza liveno-gvozdenih penjalica рrеmа JUS М.
Ј6. 226. Penjaiice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim
razmakom 30 cm ро visini. Ро završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene
penjalice.
UKUPNO MONTAZNI RADOVI :
m'
626
m²
1,600
kom.
144
V. OSTALI RADOVI
lspitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkiм pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
1
koіektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema prilozenom uputstvu.
Obračun se po m ispitanog cevovoda.
Razbijanje postojećeg šahta Š u ulici J.Popovića i zaptivanje otvora po
2
ugradnji kolektora. Obračun paušalno.
3
4
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
m'
608
раuš.
m
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
REKAPITULACIJA :
І. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI RADOVI
IV. MONTAZNI RADOVI
V. OSTALI RADOVI
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
608
2. Fekalna kanalizacija - ul. NOVA3(ulica pored Elmonta-Ind.zona))
Red.
br.
1
2
3
1
2
OPIS POZICIJE
I PRIPREMNI RADOVI
Рrе početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže.
Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa
postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak
između stalnih tačaka iznosi 250 m. Geodetsko praćenje radova u toku
realizacije. Obračun ро m' .
Јеd.
rnere
m'
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
m'
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
pauš.
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II ZEMLJANI RADOVI
Količina
272
100
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
ručni iskop
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
m³
m³
340
40
m²
160
Jedinična
cena
lznos
Napomena
3
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun је ро m³.
m³
57
4
5
6
1
2
3
4
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 сm ispod cevi, ND250 а ро
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
3
m³
sloju od 10 cm. Obračun ро m ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
3
m³
Obračun ро m zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
m³
рlоčа šahtova и sloju od 10 сm. Obračun ро m3 šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
III. BETONSKI RADOVI
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje рlоčе i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtezu i vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debІjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun ро m´ sahtova.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih zavrsnih prstenova za
šahtove 1000/Ø600х600 u svemu prema detaljima datim na crtezu i
vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debіjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
57
317
2
kom
9
m³
2
m'
15
kom
9
5
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
kom
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
9
IV MONTAŽNI RADOVI
1
2
3
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
Nabavka, transport, montaza i demontaza odgovarajuće орrеmе za
razupiranje rova koji je preko 1,0m dubine. Obračun ро m² ukupne duzine
rova.
m'
272
m²
1,305
Nabavka, transport i montaza liveno-gvozdenih penjalica рrеmа JUS М.
Ј6. 226. Penjaiice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim
razmakom 30 cm ро visini. Ро završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene
penjalice.
kom
UKUPNO MONTAZNI RADOVI :
68
V. OSTALI RADOVI
1
2
3
lspitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkiм pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
koіektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema prilozenom uputstvu.
Obračun se po m ispitanog cevovoda.
m'
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
m'
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
pauš.
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
272
272
REKAPITULACIJA :
І. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI RADOVI
IV. MONTAZNI RADOVI
V. OSTALI RADOVI
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
3. Fekalna kanalizacija u selu Lajkovcu - (ul.N.Petrović)
Red.
br.
OPIS POZICIJE
Јеd.
rnere
Količina
I PRIPREMNI RADOVI
1
2
Рrе početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže.
Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa
postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak
između stalnih tačaka iznosi 250 m. Geodetsko praćenje radova u toku
realizacije. Obračun ро m' .
m'
100
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
pauš.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II ZEMLJANI RADOVI
1
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
m³
180
ručni iskop
m³
20
Jedinična
cena
lznos
Napomena
2
3
4
5
6
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun је ро m³.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 сm ispod cevi, ND250 а ро
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
3
sloju od 10 cm. Obračun ро m ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
3
Obračun ро m zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
рlоčа šahtova и sloju od 10 сm. Obračun ро m3 šljunka.
m²
100
m³
40
m³
40
m³
160
m³
1
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
1
2
3
III. BETONSKI RADOVI
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje рlоčе i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtezu i vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debІjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun ро m´ sahtova. Prosečna dubina iznosi 2,0 m´
od terena do spoljne ivice donje рločе sahtova
L= 5,6m
kom
4
m³
1
m´
6
4
5
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih zavrsnih prstenova za
šahtove 1000/Ø600х600 u svemu prema detaljima datim na crtezu i
vazećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 сm i ubetonirane u сеlu debіjinu zida na
svakih 30 сm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
kom
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
kom
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
1
IV MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
m'
4
4
100
2
3
Nabavka, transport, montaza i demontaza odgovarajuće орrеmе za
razupiranje rova koji je preko 1,0m dubine. Obračun ро m² ukupne duzine
rova.
m²
Nabavka, transport i montaza liveno-gvozdenih penjalica рrеmа JUS М.
Ј6. 226. Penjaiice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim
razmakom 30 cm ро visini. Ро završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene
penjalice.
kom
UKUPNO MONTAZNI RADOVI :
1
2
3
V. OSTALI RADOVI
lspitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkiм pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
koіektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema prilozenom uputstvu.
Obračun se po m ispitanog cevovoda.
m'
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
m'
snimljenog cevovoda..
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
pauš.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
406
20
100
100
REKAPITULACIJA :
І. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI RADOVI
IV. MONTAZNI RADOVI
V. OSTALI RADOVI
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
4. Fekalni kolektor u delu Lajkovca između ul.V.Karadžića,J.Popovića i B.Molerovića
4.1.Fekalni kolektor K1 i sekundar K1.1
Red.
br.
1.
2
3
4
OPIS POZICIJE
Jed.
mere
Količina
I. PRIPREMNI RADOVI
Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa
se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem
pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih
tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćeje radova u toku realizacije.
Obračun po m' .
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje asfaltnog
puta u ulici J.Popovića. Širina 1,0m. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad i
opremu. Cena po m2 asfalta
m'
260
m'
50
pauš.
m²
13
m3
387
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II. ZEMLJANI RADOVI
1.
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
Jedinična
cena
Iznos
Napomena
ručni iskop
m3
43
2
3
4
5
6
1
2
3
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun je po m3.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, ND250 a po
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
sloju od 10 cm. Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
Obračun ро m3 zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
ploča šahtova u sloju od 10 cm . Obračun po m3 šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :
III. BETONSKI RADOVI
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na
svakih 30 cm. Obračun po m` šahtova. Prosečna dubina iznosi 1.91m' od
terena do spoljne ivice donje ploče šahtova
L= 17.0m
2
208
m
3
80
m3
80
m3
291
m³
3
kom
12
m³
2
m`
17
m
4
5
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za
šahtove  1000/600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i
važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke
i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice
ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30
cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
kom
12
kom
12
1
2
3
IV. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za
2
razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ukupne dužine
rova.
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica prema JUS M.
J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmeniČno sa međusobnim
razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
m'
260
m2
950
kom.
60
m'
260
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :
V. OSTALI RADOVI
1
2
3
4
Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.
Obračun se po m' ispitanog cevovoda.
Razbijanje postojećeg šahta u ulici J.Popovića i zaptivanje otvora po
ugradnji i priključku kolektora. Obračun paušalno.
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
pauš.
pauš.
REKAPITULACIJA za Kolektor K1 i sekundar K1.1 :
I.
II.
III.
IV.
V.
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
4.2.Fekalni kolektor K2 i sekundari K2.1 i K2.2
Red.
br.
1.
2
3
4
OPIS POZICIJE
I. PRIPREMNI RADOVI
Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa
se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem
pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih
tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćeje radova u toku realizacije.
Obračun po m' .
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
Šlicovanje, razbijanje, deponovanje i vraćanje u prvobitno stanje asfaltnog
puta u ulici J.Popovića. Širina 1,0m. Cenom obuhvatiti sav neophodan rad
i opremu. Cena po m2 asfalta
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
Jed.
mere
Količina
m'
440
m'
50
pauš.
m²
12
Jedinična
cena
Iznos
Napomena
II. ZEMLJANI RADOVI
1.
2
3
4
5
7
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
ručni iskop
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun je po m3.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, ND250 a po
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
sloju od 10 cm. Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
Obračun ро m3 zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
3
ploča šahtova u sloju od 10 cm . Obračun po m šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :
m3
632
3
70
2
352
m
3
134
m3
134
m3
465
m³
5
m
m
1
2
3
4
5
III. BETONSKI RADOVI
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na
svakih 30 cm. Obračun po m` šahtova. Prosečna dubina iznosi 1.91m' od
terena do spoljne ivice donje ploče šahtova
L= 25m
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za
šahtove  1000/ 600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i
važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke
i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice
ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30
cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
kom
22
m³
4
m`
42
kom
22
kom
22
1
2
3
IV. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za
2
razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ukupne dužine
rova.
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica prema JUS M.
J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmeniČno sa međusobnim
razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
m'
440
m2
1,540
kom.
110
m'
440
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :
1
2
3
4
V. OSTALI RADOVI
Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.
Obračun se po m' ispitanog cevovoda.
Razbijanje postojećeg šahta u ulici J.Popovića i zaptivanje otvora po
ugradnji i priključku kolektora. Obračun paušalno.
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
pauš.
pauš.
REKAPITULACIJA za Kolektor K2 i sekundar K2.1 :
I.
II.
III.
IV.
V.
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
4.3.Fekalni kolektor K3
Red.
br.
1.
2
3
OPIS POZICIJE
I. PRIPREMNI RADOVI
Pre početka građenja obnoviti poligonu mrežu, izvršiti geodetsko snimanje
i obeležavanje trase na terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje
elementarnih tačaka van profila kako bi se u toku građenja mogla vršiti
redovna kontrola izvršenih radova i održavanje geodetske mreže. Predviđa
se izvršenje kontrolnih generalnih i detaljnih nivelmana sa postavljanjem
pomoćnih stalnih tačaka, tako da maksimalni razmak između stalnih
tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko praćeje radova u toku realizacije.
Obračun po m' .
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
Jed.
mere
Količina
m'
95
m'
95
pauš.
II. ZEMLJANI RADOVI
1.
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
m3
146
ručni iskop
m3
16
Jedinična
cena
Iznos
Napomena
2
3
4
5
6
1
2
3
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun je po m3.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
debljine DN+10 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, ND250 a po
završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i
sloju od 10 cm. Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska.
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
Obračun ро m3 zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
ploča šahtova u sloju od 10 cm . Obračun po m3 šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :
III. BETONSKI RADOVI
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove
bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema detaljima datim na
crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju
biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na
svakih 30 cm. Obračun po m` šahtova. Prosečna dubina iznosi 1.91m' od
terena do spoljne ivice donje ploče šahtova
L= 6m
2
76
m
3
29
m3
29
m3
111
m³
4
kom
4
m³
1
m`
6
m
4
5
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za
šahtove  1000/600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i
važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke
i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice
ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30
cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
kom
4
kom
4
m'
95
m2
357
kom.
19
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
1
2
3
IV. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250
Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za
2
razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ukupne dužine
rova.
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica prema JUS M.
J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmeniČno sa međusobnim
razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :
1
2
3
4
V. OSTALI RADOVI
Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.
Obračun se po m' ispitanog cevovoda.
Razbijanje postojećeg šahta u ulici J.Popovića i zaptivanje otvora po
ugradnji i priključku kolektora. Obračun paušalno.
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
m'
95
pauš.
pauš.
REKAPITULACIJA za Kolektor K3:
I.
II.
III.
IV.
V.
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
ZBIRNA REKAPITULACIJA KOLEKTORA za deo Lajkovca između ul.V.Karadžića,J.Popovića i B.Molerovića
5.1.
5.2.
5.3.
KOLEKTOR K1 I SEKUNDAR K1.1
KOLEKTOR K2 I SEKUNDARI K2.1 i K2.2
KOLEKTOR K3
UKUPNO :
5.Fekalni kolektor u ulici Kralja Milutina u Lajkovcu
Red.
br.
1.
2
3
OPIS POZICIJE
I. PRIPREMNI RADOVI
Pre početka građenja izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje trase na
terenu, snimanje profila, izvršiti osiguranje elementarnih tačaka van profila
kako bi se u toku građenja mogla vršiti redovna kontrola izvršenih radova i
održavanje geodetske mreže. Predviđa se izvršenje kontrolnih generalnih i
detaljnih nivelmana sa postavljanjem pomoćnih stalnih tačaka, tako da
maksimalni razmak između stalnih tačaka iznosi 250 m'. Geodetsko
praćeje radova u toku realizacije. Obračun po m' .
Raščišćavanje terena od otpada, drveća, ostalog rastinja i prepreka na
trasi . Obračun ро dužnom metru trase u potrebnoj širini.U cenu uračunat
utovar i transport na deponiju do 10km.Deponiju obezbeđuje izvođač.
Obezbeđenje gradilišta, obezbeđenje pešačkih prelaza preko rova i
regulisanje saobraćaja na deonicama u unutrašnjosti naselja.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
Jed.
mere
Količina
m'
650
m'
150
pauš.
II. ZEMLJANI RADOVI
1.
Kombinovati iskop rova za cevovod ND250 mаšinski 90%, ručno 10% u
materijalu III i IV kategorije. Obračun količina iskopa izvrsiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu i širini rova od 0.8 m.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).
U cenu iskopa uračunat је sav rad, materijal, iskop u mokrom i vlažnom
zemljištu, iskop sa žilаmа i korenjem i povremenim razupiranjem rova i
utovar i transport na deponiju do 10km,koju obezbeđuje izvođač.
3
Obračun ро m iskopa.
mašinski iskop
m3
655
Jedinična
cena
Iznos
2
ručni iskop
m3
Ručno planiranje dna rova u zemljistu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm,
рrеmа projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m³/m² i
izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši ро m² isplanirane
površine.
m
2
73
520
3
4
5
6
Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi ND250 u rovu. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun je po m3.
m
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju
za posteljicu 10 cm ispod cevi, oko ugrađene cevi ND250 i po završenoj
montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi ND250 i sloju od 10
3
cm. Obračun po m ubačenog i razastrtog peska.
m
Ubacivanje u rov i nabijanje prirodne mešavine šljunka u slojevima od po
30 cm do potrebne zbijenosti. Zatrpavanje rova izvrsiti nakon
ispitivanja cevi ND250 nа vododržjvost, а ро odobrenju Nadzornog organa.
3
Obračun ро m zatrpanog rova.
Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne granulacije ispod
ploča šahtova u sloju od 10 cm . Obračun po m3 šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :
3
211
3
211
m
3
434
m3
6
kom
26
III. ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
1
2
3
4
lzrada donje рlоčе 1.3x1.3 m debljine d=20 сm cilindričnog betonskog
šahta unutrašnjeg prečnika 1000 mm armiranim betonom МВ 20(armatura
Q 131 ) u svemu prema vazećim propisima za ovu vrstu posla. Obračun
ро komadu.
Nabavka,transport,spravljanje u ugradnja betona MB 20 za kinetu šahti .U
cenu je uračunata količina stvarno ugrađenog betona.Obračunava se po
m3 ugrađenog betona.
Nabavka, transport i montaža gotovih AB cilindričnog betonskog šahta
unutrašnjeg prečnika 1000 mm sa kinetom pravilnog oblika i krivina, visine
1,0m. Ovaj element postaviti na predhodno izvedenu betonsku posteljicu
1,2x1,2m, d=10cm. Obračun po komadu montirane kinete.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova prečnika
1000mm za šahtove bez donje ploče i završnog prstena u svemu prema
detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske
površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postaviti
gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu
debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po m gotovog elementa šahtova.
h=500mm
3
m
4
kom
26
m'
1
h=250mm
m'
3
5
6
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za
šahtove  1000/ 600x600 u svemu prema detaljima datim na crtežu i
važećim propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke
i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice
ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30
cm. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonske ploče 1.2x1.2 m ,
minimalne debljine d=20cm,armiranim betonom MB 30,armirane sa
RØ10/10 u oba pravca i obe zone(beton negovati min. 28 dana ) sa livenogvozdenim poklopcima koji su prethodno ugrađeni u beton.Livenogvozdene poklopce predvideti za saobraćajno opterećenje 400KN,
prema JUS M.J6.254, sa osiguranjem od krađe. Obračun po komadu .
kom
26
kom
26
m'
670
m2
50
kom.
129
m'
650
UKUPNO ARMIRANO- BETONSKI RADOVI:
1
3
4
IV. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi od PVC (za srednje
saobradajno opterecenje). Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidraulčkoj probi. Obračun ро m montirane
cevi .
ND 250 - SN8
Nabavka, transport, montaža i demontaža odgovarajuće opreme za
2
razupiranje rova koji je preko 1.0m dubine. Obračun po m ukupne dužine
rova.
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica prema JUS M.
J6. 226. Penjalice postaviti u dva reda naizmenično sa međusobnim
razmakom 30 cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i
premazati antikorozivnom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :
1
V. OSTALI RADOVI
Ispitivanje kolektora na vodonepropusnost pod hidrauličkim pritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi
kolektora (spojevi i cevi). Kolektor ispitati prema priloženom uputstvu.
Obračun se po m' ispitanog cevovoda.
2
3
4
Razbijanje postojećeg šahta Š27 u ulici Justina Popovića i zaptivanje
otvora po ugradnji kolektora. Obračun paušalno.
Snimanje izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar.Nakon
završenih radova snimiti i ucrtati mrežu sa svim objektima na njoj i uraditi
elaborat izvedenog stanja po uputstvu investitora. Obračun po m1
snimljenog cevovoda..
Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom i neophodni radovi
koje odobri nadzorni organ. Maksimalan iznos ~5% od svih radova.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
pauš.
m'
pauš.
REKAPITULACIJA FEKALNI KOLEKTOR ul.Kralja Milutina :
I.
II.
III.
IV.
V.
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
650
ZBIRNA REKAPITULACIJA- FEKALNA KANALIZACIJA 2013.GODINE:
1. Ul.Vojvode Milenka
2. Ul.Nova 3 (pored Elmonta-ind.zona))
3. Selo Lajkovac(N .Petrović)
4. Deo Lajkovca između ul. V.Karadžića,J.Popovića i B.Molerovića
5. Ul. Kralja Milutina
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
MP
Odgovorno lice /Direktor
Download

Predmer radova - direkcijalajkovac.rs