SAOBRADAJNO OBRAZOVANJE KAO FAKTOR
PREVENCIJE SAOBRADAJNIH NEZGODA
TRAFFIC EDUCATION AS A FACTOR OF TAFFIC
ACCIDENT PREVENTION
Mr Nenad Milutinovid, dipl.inž.saobr., VTŠSS, Kragujevac
Mr Miroslav Božovid, dipl.inž.saobr., VTŠSS, Kragujevac
2010.10.21
Uvod
•Saobraćajno
obrazovanje i vaspitanje je najdelotvornija,
najracionalnija i najhumanija mere društvene intervencije.
•Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS) daje
okvire za uspostavljanje sistema koji će omogućiti efikasno
upravljanje bezbednošću saobraćaja na putevima.
•On predstavlja veliku šansu za unapreĎenje saobraćajnog
obrazovanja i vaspitanja.
•Propisi imaju veoma značajnu ulogu u procesu unapreĎivanja
ponašanja ljudi u saobraćaju.
•U promeni ponašanja leži najveći potencijal uticaja na bezbednost
saobraćaja. U EU ovaj potencijal se procenjuje na 20% do 40%, ali u
našim uslovima on je još veći.
•Posebno je značajno drugo poglavlje Zakona – Osnovna načela
bezbednosti saobraćaja na putevima. Njime je odgovornost za
saobraćajno obrazovanje i vaspitanje učesnika u saobraćaju značajno
proširena (na porodicu, organe i organizacije za brigu o deci, za
poslove obrazovanja, za unutrašnje poslove, za poslove saobraćaja,
za poslove zdravlja, na organe lokalne samouprave, Agenciju za
bezbednost saobraćaja, predškolske ustanove, stručne i naučne
ustanove, sredstva javnog informisanja, udruženja i grupe graĎana i
auto-škole)
Uvod
• Zakon je vrlo precizno odredio odgovornost pojedinih subjekata za
unapreĎenje znanja, stavova, veština, navika i ponašanja u saobraćaju.
Ovo je jedan od najvažnijih preduslova za trajno unapreĎenje
bezbednosti saobraćaja na putevima.
• Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je shvaćeno kao celoživotni
proces čiji su najvažniji ciljevi: sticanje znanja, veština i navika
neophodnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, unapreĎenje i
učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja u saobraćaju.
•Prepoznata je odgovornost porodice, organa i organizacija za brigu o
deci, organa nadležnih za poslove zdravlja, organa lokalne
samouprave, predškolskih ustanova i sredstava javnog informisanja.
•Istaknuta je odgovornost organa za saobraćaj za unapreĎenje
saobraćajnog okruženja u zonama škola i u zonama prisustva ranjivih
učesnika u saobraćaju (prilagoĎavanje okoline deci i ranjivim
učesnicima u saobraćaju).
•PredviĎeno je da će poglavlja koja se odnose na bezbednost dece u
saobraćaju biti obavezan sadržaj nastavnih planova i programa
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.
•Lokalna uprava je dužna da podržava planiranje i sprovoĎenje svih
mera i aktivnosti saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, kao i da
preduzima posebne mere zaštite dece i ranjivih učesnika u saobraćaju.
Uvod
•Uspostavljanje sistema bezbednosti je najznačajnija
novina u novom ZoBS-u i trebalo bi da omogući da
Srbija dobije važne institucije bezbednosti saobraćaja
(Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na
putevima i Agenciju za bezbednost saobraćaja) od kojih
će zavisiti i saobraćajno obrazovanje i vaspitanje.
Očekuje se da, sa jačanjem Agencije, ona preuzme i
druge veoma važne poslove bezbednosti saobraćaja.
•ZoBS je realnije i preciznije definisao izvore
finansiranja bezbednosti saobraćaja, način raspodele i
namenu sredstava, izmeĎu ostalog i za unapreĎenje
saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja
ZoBS
•Značajna novina novog ZoBS-a je i unapreĎenje znanja iz
bezbednosti saobraćaja lica kojima je zbog nesavesnog i
nepropisnog upravljanja vozilom u saobraćaju na putu oduzeta
vozačka dozvola ... Član 199
•Novina je i to da su radi poboljšanja kvaliteta rada vozača
motornog vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje,
odnosno koji obavlja javni prevoz, što uključuje i njihov uticaj na
bezbednost saobaćaja, uvedene licence za obavljanje poslova
profesionalnog vozača (sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti –
Certificate of Professional Competence) ... Član 203
•Radi obezbeĎivanja potrebnog nivoa kvaliteta obuke, zakonitosti i
savesnog obavljanja ispita, propisano je da obuku mogu da
obavljaju samo pravna lica koja dobiju dozvolu ministarstva
nadležnog za poslove saobraćaja, a da stručni ispit obavlja
Agencija ... Član 204.
•I pitanje vozača tramvaja rešeno je Zakonom na jasan i
sveobuhvatan način tako da je radi postizanja cilja bezbednog
upravljanja tramvajem propisano da Agencija organizuje (ali ne
vrši) obuku i sprovodi ispit za vozača tramvaja ... Član 205.
ZoBS
• Priprema kandidata za vozače ...Član 207, 215, 216, 217,
218, 219, 220
• Sa ciljem obezbeĎivanja potrebnog znanja predavača
teorijske nastave, zakonom su propisane oblasti iz kojih mora
posedovati potreban nivo znanja ... Član 222
• Program obaveznih seminara unapreĎenja znanja, polaganja
ispita provere znanja propisaće ministar nadležan za poslove
saobraćaja ... Član 225
• S ciljem stalnog unapreĎivanja znanja i ponašanja instruktora
vožnje, predviĎeni su stalni seminari unapreĎivanja stavova i
znanja, kao i provere znanja ... Član 238
•Radi kvalitetne i korektne kontrlole tehničke ispravnosti vozila,
definisani su posebni uslovi koje kontrolori tehničkog pregleda
vozila moraju da zadovolje... Član 263
Predlog mera
•Kroz razne oblike kulturnog kondiciranja potrebno je razvijati
opštu i saobraćajnu kulturu.
•Na ozbiljan, stručan i savremen način pristupiti izradi programa
za kvalitetno osnovno i dopunsko saobraćajno obrazovanje ne
samo vozača već i svih drugih učesnika u saobraćaju.
•Obratiti pažnju na stručno usavršavanje predavača i ispitivača
koji se bave saobraćajnim obrazovanjem, kao i formiranje i
jačanje institucija koje imaju uticaj na saobraćajno obrazovanje
kao što je na primer Agencija
•Uložiti napore u obezbeĎenju svih neophodnih uslova za
obavljanje poslova Agencije iz delokruga svog rada, a posebno
onih koji se odnose na pripremanje i stavljanje na predlog
velikog broja podzakonskih akata nadležnim ministarstvima,
kako je to propisano ZoBS-om.
•U Nacionalnoj strategiji bezbednosti saobraćaja na putevima
kroz ključne oblasti rada treba posebno predvideti i rad na polju
saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja.
•U Strategiji obrazovanja posebno treba obratiti pažnju i na
saobraćajno obrazovanje, počev od dece predškolskog uzrasta
pa nadalje.
Predlog mera
•Za nastavak početnih rezultata primene novog ZoBS-a
potrebna je institucionalna spremnost vlade i svih institucija
koje se bave bezbednošću saobraćaja, kao i donošenje
podzakonskih akata koji će dovesti do pune primene novog
Zakona o bezbednosti saobraćaja
•Neophodno je mnogo truda uložiti, u cilju promovisanja
osnovnih ideja novog ZoBS-a, usaglašavanja procedura i
tehnika sprovoĎenja zakona, kako se ne bi ponovila
negativna iskustva iz prošlosti.
HVALA NA PAŽNJI!
Download

Nenad Milutinović - Saobraćajno obrazovanje kao