GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
22.01.2014.
PISMENI ISPIT
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati usvojeni raspored armature u SVIM dimenzionisanim presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
1.
Gredu datog poprečnog preseka, opterećenu stalnim odnosno povremenim
opterećenjem prema skici, dimenzionisati prema M i T u karakterističnim presecima.
U stalno opterećenje je uračunata sopstvena težina grede.
L = 600 cm
b = 40 cm
d = 60 cm
dp = 14 cm
g = 40 kN/m
p = 80 kN/m
p
g
2. Stub konstatnog poprečnog preseka, armiran prema skici, centrično je napregnut
silom pritiska Ng = 1500kN usled stalnog opterećenja. Sračunati koliko jednako
raspodeljeno opterećenje vetrom w može prihvatiti stub posmatrajući graničnu
nosivost prema momentima savijanja i transverzalnim silama.
450
w = ± ??
Ng = 1500 kN
1
1
3. Za konstrukciju na slici potrebno je:
3.1. Dimenzionisati ploču POS1 (dp = 14 cm). Pored sopstvene težine, ploča je
opterećena dodatnim stalnim (∆g) i povremenim opterećenjem p
(deluju po čitavoj površini ploče).
3.2. Usvojeni raspored armature ploče POS 1 prikazati u osnovi i preseku.
3.3. Dimenzionisati gredu POS2 (b/d=25/50cm) prema M.
3.4. Dimenzionisati stub POS S1. Sopstvenu težinu stuba zanemariti.
∆g = 1.5 kN/m
2
p = 6.0 kN/m
grede: b/d = 25/50 cm
stubovi: b/d = 25/25 cm
2
Predmetni nastavnik:
prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
11.02.2014.
PISMENI ISPIT
1.Za nosač čiji su statički sistem i opterećenje prikazani na donjoj skici, potrebno je:
1.1 Dimenzionisati ploču POS 1 (dp = 16 cm) u karakterističnim presecima. Nacrtati
plan armature ploče (odvojeno gornja i donja zona, u prikladnoj razmeri).
1.2 Dimenzionisati stub POS S2a u karakterističnim presecima prema merodavnim
uticajima. Povremeno opterećenje i vetar ne moraju delovati istovremeno.
Podaci za proračun:
MB 30
RA 400/500
∆g = 3.0 kN/m2
2
p = 4.0 kN/m
W = ±80 kN
POS 2a b/d=30/70 cm
POS S2a b/d=30/65 cm
2.Gerberov nosač datog poprečnog preseka, opterećen stalnim i povremenim
opterećenjem prema skici, dimenzionisati prema M i T u karakterističnim presecima.
U stalno opterećenje je uračunata sopstvena težina nosača
.
b = 40 cm
d = 70 cm
dp = 16 cm
g = 40 kN/m
p = 80 kN/m
p
g
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati usvojeni raspored armature u SVIM dimenzionisanim presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
18.06.2014.
PISMENI ISPIT
1. Dimenzionisati AB gredu opterećenu prema skici u karakterističnim presecima prema M i
T. Sopstvena težina grede uračunata je u zadato stalno opterećenje g, sile od povremenog
opterećenja P1 i P2 ne moraju delovati u isto vreme.
(30 poena)
2. Dimenzionisati stub pravougaonog poprečnog preseka, dimenzija b/d = 25/60 cm,
opterećen sledećim uticajima:
Mg = 100 kNm
; Ng = 200 kN (stalno opterećenje)
Mw = ±200 kNm ; Nw = 0
(vetar, alternativno dejstvo)
(15 poena)
3. Zatega preseka prema skici, opterećena je silom ZG=600 kN usled stalnog
opterećenja. Odrediti koliku silu usled povremenog opterećenja zatega može prihvatiti
uz zadovoljenje propisanih koeficijenata sigurnosti.
(10 poena)
4. Za srednje polje konstrukcije prikazane na donjoj skici potrebno je:
1.
Dimenzionisati ploču POS 1 (dp = 12 cm) u karakterističnim presecima. Usvojeni
raspored armature prikazati u osnovi i preseku. Šipke pozicionirati i dati stvarne dužine, a nije
potrebno davati broj komada i rekapitulaciju.
2.
Dimenzionisati POS S1 u karakterističnim presecima prema merodavnim uticajima
sračunatim u prethodnoj tački.
Podaci za proračun:
p = 5 kN/m2
W = ± 60 kN – ukupna horizontalna sila koja deluje na jedan ram
POS 4 (b/d = 30/80 cm)
POS S1 (b/d = 30/60 cm)
POS S2 (b/d = 30/25 cm)
(45 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
USMENI ISPIT je u sredu 25.06.2014. u 9:00h sala 111.
Predmetni nastavnik:
prof. dr Snežana Marinković
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(moduli MTI, PŽA, HVE)
28.08.2014.
PISMENI ISPIT
1.
Dimenzionisati POS 1 i POS 2 koje su opterećene kao na skici u karakterističnim
presecima prema M i N. Sopstvena težina je uračunata u zadato stalno opterećenje g i G.
(30 poena)
Alternativno opterećenje W tretirati kao povremeno.
2.
Za zadati dijagram granične transverzalne sile izvršiti osiguranje od glavnih napona
zatezanja i odrediti dužine osiguranja. Na celoj dužini nosača koristiti uzengije URØ10. Za
statičku visinu h usvojiti 40 cm.
(30 poena)
3.
AB presek, armiran prema skici, centrično je napregnut silom pritiska Ng = 600 kN usled
stalnog opterećenja. Uz zadovoljenje propisanih koeficijenata sigurnosti odrediti
maksimalne vrednosti sila koje mogu delovati na presek:
- maksimalnu centričnu silu pritiska usled povremenog opterećenja Np
- maksimalnu centričnu silu zatezanja usled povremenog opterećenja Zp (10 poena)
4. Za konstrukciju na slici potrebno je uraditi sledeće:
Podaci za proračun:
∆g = 2.0 kN/m
2
p = 3.5 kN/m
4.1.
4.2.
2
Dimenzionisati ploču POS 1 (dp = 16 cm). Pored sopstvene težine, ploča je
opterećena dodatnim stalnim (∆g) i povremenim opterećenjem p (deluju po čitavoj
površini ploče).
Usvojeni raspored armature ploče POS 1 prikazati u osnovi.
(30 poena)
NAPOMENA – važi za sve zadatke :
Nacrtati usvojeni raspored armature u SVIM dimenzionisanim presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
Rezultati pismenog dela ispita i uvid u radove je u PONEDELJAK 01.09.2014. od 12:00 do
13:00h.
USMENI ISPIT je u sredu 03.09.2014. u sali 111 sa početkom u 9:00h.
u Beogradu, 28.08.2014.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Snežana Marinković, dipl.inž.građ.
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
(Moduli MTI, PŽA, HVE)
PISMENI ISPIT
17.09.2014.
1. Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
∆g = 3.0 kN/m2 , p = 3.5 kN/m2
a)
Dimenzionisati ploče POS 1 i POS 2 (dpl = 16cm) prema M u karakterističnim
presecima i nacrtati u odgovarajućoj razmeri plan armature ploča.
b) Dimenzionisati grede POS 4 i POS 6 (b/d = 25/55cm) u karakterističnim presecima
prema
M i T. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke.
c)
Dimenzionisati stubove POS S1-S4 (25/25cm) ako na svaki deluje moment usled vetra
Mw=±30kNm, a tako da svi budu armirani istom količinom armature. Koristiti dijagram
interakcije a/d=0.15.
NAPOMENA:
Nacrtati
usvojeni
raspored
armature
u
SVIM
dimenzionisanim
presecima.
Dopuštene su pregledne slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama.
Мaterijal MB 30 i RA 400/500, umereno agresivna sredina. Zadate podatke ne menjati !
u Beogradu, 17.09.2014.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Snežana Marinković, dipl.inž.građ.
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
odseci PŽA, HVE, MTI
PISMENI ISPIT
05.10.2014.
Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
1. Dimenzionisati ploču POS 1 i POS 2 (dpl = 20 cm) prema M u karakterističnim presecima i nacrtati u
odgovarajućoj razmeri plan armature ploča POS 1 i POS 2. (35 poena)
2. Dimenzionisati grede POS 3 i POS 5 (b/d = 30/60cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (40 poena).
3. Dimenzionisati stubove POS S1 i POS S2 (b/d = 30/30cm) ne uvodeći u proračun izvijanje, za
odgovarajuće kombinacije opterećenja. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. Sopstvenu
težinu stubova zanemariti. Statički sistem stubova je konzolni (vidi crtež). (25 poena).
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih pop. preseka detaljno kotiranim i obeleženim. Vetar tretirati kao
povremeno opterećenje koje ne mora delovati istovremeno sa opterećenjem p. Zadate podatke nije
dozvoljeno menjati.
Podaci za proračun:
MB 30, RA 400/500 ; ∆g = 1.0 kN/m2 , p = 8.0 kN/m2, w = +- 4.3 kN/m
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Snežana Marinković, dipl. građ.inž.
Download

1 Januar