PRVI SEMINARSKI RAD IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
1. ZADATAK:
a) Naći nosivost konstrukcije ako je površina pritisnutog
poprečnog preseka A1  I  100mm2 , a dozvoljeni napon na
kN
pritisak  dp  I  P  2 .
cm
b) Dimenzionisati zategnuti štap zadatog poprečnog preseka
(neparan broj indeksa kružnpg poprečnog preseka, a paran
broj indeksa pravougaonog preseka, odnosa strana b:h=1:2),
ako je dozvoljeni normalni napon na istezanje
kN
 dz  1,2  I  P  2 .
cm
2. ZADATAK:
Stepenasti štap je smešten između krutih zidova pri
, a ostvaren je dodatno silom
. Odrediti normalne napone duž štapa i nacrtati njihove dijagrame, ako se zna da je
temperatura porasla na
, a površina poprečnog preseka
,
,
,
,
3. ZADATAK:
Tri ploče iste širine, a različite debljine spojene su sa 4 zakovice i opterećene kao na slici. Ako je
, pod pretpostavkom da su zakovice od jačeg materijala u
odnosu na limove, najpre dimenzionisati zakovice na smicanje i proveriti na površinski pritisak, a
potom odrediti potrebnu širinu lima , kao i potrebna rastojanja zakovica od krajeva lima
.
Materijal zakovica ima karakteristike:
Materijal lima ima karakteristike:
4. ZADATAK:
Klin kružnog poprečnog preseka, prečnika , ima glavu
kvadratnog poprečnog preseka , izložen je dejstvu sile
na slici. Odredi
, ako je:
***I – broj slova u imenu, P – broj slova u prezimenu
kao
Download

prvi seminarski rad iz otpornosti materijala ( ) 2