občasník červen 2014
www.orloviny.cz
DOTACE na sport
Příběh letního koupaliště
Kodex Orlovských novin
STAROSTA se svěřil
Parlamentním listům
MÍSTO, ABY MU POMOHLI,
HÁZEJÍ MU KLACKY POD NOHY
Politické klíma v našem městě jakoby dřímalo. Pro- tovny, Ing. Ojhou, Halfarka nereagovala.
testy občanů sice existují, ale vrcholové politiky to Ing. Ojhu v Orlové vedoucí městští politici nemají
nijak zvlášť nebere. Reakci na petici proti ubytovnám, moc rádi. Sám o nich říká toto: „Mám pocit, jako by
mám takový dojem, si vzal na „starost“ starosta zřej- se jim nechtělo nebo neuměli sehnat peníze na podporu
mě sám. Diriguje přepadovky a zve na ně tolik kont- podnikatelských aktivit ve městě,“ Má na mysli okolí
rolních orgánů, kolik jich existuje. Jedná z takových kolem své obchodní zóny. Totiž město, které je majikontrol byla úspěšná: zadržel se celostátně hledaný telem pozemků u restaurace Horník (na pomezí orlump (nebylo to však na ubytovně podnikatele Ojhy). lovských částí Poruba a Město) ani po mnoha letech
Pan Jaromítr Kuča tuší, že zde může nasbírat politic- nedokázalo zajistit jejich využití. Potenciální investoké body. Ostatně mu nic jiného nezbývá, neboť uza- ři, stejně jako dříve developeři pracující pro obchodní
vřel dohodu s Ing.Štěpánem Rajdusem, zástupcem řetězce, nemají o tyto prostory zájem, zájem však by
skupiny občanů, že problém vyřeší. Stejně mu to ne- měl právě Ing. Ojha, ale s ním jednat nikdo nechce.
pomůže, Halfarčané podporovat ČSSD asi nebudou, Možná se něco změní, myslí si starosta, který pojede
protože mají svá božstva, mezi které právě Ing. Ra- do Prahy za premiérem a ministrem průmyslu debatovat o tom, jak by stát městu v tomto mohl pomoci.
jdus nyní patří.
Asi se to nebude některým líbit, co teď napíši. Totiž Vivek Ojha, majitel společnosti Orlovská průmyslová
ten, kdo by projevil zvědavost a mezi domy v Porubě a podnikatelská zóna, která provozuje tamní průmysse šel projít a pak se zastavil před ubytovnou pana Vi- lovou zónu v části areálu bývalého Dolu Žofie, řekl:
veka Ojhy a tam sebral patřičnou odvahu a pokusil se „Vždycky jsem tvrdil, že bez nějaké formy podpory sem
dát do řeči s těmi, co tam bydlí, zjistil by, že ti, které investory nepřilákáme. Navrhoval jsem dokonce vedení
nazýváme „nepřizpůsobiví“ se podmínkám ubytovny města založení společného podniku, jehož kapitálem by
přizpůsobili do nejmenšího detailu. Ti lidé si napro- bylo těch 40 hektarů pozemků u Horníka, kam bychom
sto jasně uvědomují, že jakékoliv narušení občanské- společnými silami mohli dostat silného investora“.
ho soužití, jakákoliv stížnost na jejich chování, bude Orlovskou průmyslovou zónu kdysi odkoupil od
mít za následek okamžité „vyhození“ z ubytovny (a města, které si nevědělo rady s jejím naplněním. Ojha
jiné ubytování si jenom tak neseženou). Takže sekají tam v současnosti přímo nebo pronájmy prostor daldobrotu a vzájemně se hlídaji. Dovolím si, na základě ším podnikatelům zaměstnává 200 lidí.
osobní zkušenosti tvrdit, že ten brajgl, na který si
občané stěžují, dělají jiní lidé než ti z ubytovny Ing. Pokud vím, zájem, z kompetentních lidí z města, jedOjhy. Škoda, že přes výzvu, aby se uspořádal diskus- nat s Ing. Ojhou, nikdo nemá. Proč?
Waldemar Danělišyn
ní panel, přímo s majitelem a provozovatelem uby-
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
(blíží se léto)
Máme
právo se
vykoupat!
Brzy oslavíme 3. výročí zavření letního koupaliště v Orlové. Nebude proto na
škodu si zopakovat pár základních tezí,
proč k tomu došlo, jak se v současné době
město činí a kdy, v daleké budoucnosti, budeme mít možnost se v parných letních dnech osvěžit, aniž bychom dojížděli do Karviné, Havířova, nebo Doubravy.
Životu nebezpečný areál,
nebo pochybení města?
V roce 2011, konkrétně 7. 12., rozhodlo zastupitelstvo města o uzavření areálu letního
koupaliště z důvodu technické zaostalosti. Mnozí zastupitelé si na stav koupaliště
stěžovali, aby pak uzavření najednou zčistajasna začali kritizovat. Politické body se
v Orlové totiž získávají i na základě neinformovanosti občanů. Byla tedy zajištěna
ostraha (za cca 300 000 Kč) areálu a od té
chvíle začala diskuse ve městě o tom, proč
k uzavření došlo. Jedná se především o nevyhovující stav areálu, rozpory s hygienou
a celkový zanedbaný stav, např. šaten a sociálního zařízení (WC). Objevily se rovněž
názory, že k žádnému uzavření dojít nemuselo, což je samozřejmě výhodné pro
mnohé populisty u nás ve městě. A zvláš-
tě, když budou tento rok komunální volby.
Potřebuje Orlová koupaliště?
Vyvstává zde samozřejmě i otázka ekonomická. Všem je předem jasné, že to bude podnik
nevýdělečný a existují dva tábory, přičemž
jeden říká, že by se areál měl zrušit a město by
mohlo dotovat autobusy do přilehlých lokalit,
nebo i dokonce do Polska. Druhý tábor říká,
že se město nemůže chovat ve všech oblastech jako podnikatel, ale má usilovat o blaho
svých obyvatel bez ohledu na tržní princip.
Studie, ekonomické rozvahy,
projektové dokumentace…
V roce 2012 měla veřejnost možnost se seznámit se studií vypracovanou architektem,
která oplývala mnohými zajímavými prvky.
Problém však zůstává: kde na to seženeme
peníze? Projekt byl představen a finanční
prostředky vynaložené na jeho realizaci se
měly pohybovat kolem 350 000 000 Kč (včetně DPH). Chtěl bych jenom podotknout, že
za stejné peníze plánuje městská část Ostrava-Jih podobný projekt, akorát s nadregionálním charakterem a počítá i s návštěvníky
ze sousedních regionů a Polska. Za takové
situace se původní návrh jeví jako zbytečně
nákladný. Bohužel, možnost vyjádřit se ke
studii využilo minimum lidí, ačkoliv se autor studie dva dny nacházel společně se svým
projektem na Odboru rozvoje a investic
(tehdy ještě v Doubravanu) . Od roku 2013
pracovala komise města, jejímž účelem bylo
promyšlení a sestavení zadávacích podmínek
NA AKTUÁLNÍ TÉMA
(blíží se léto)
pro vznik projektové dokumentace, bez které není možné žádat o jakékoliv dotace. Byl Dočkáme se letního koupaliště?
jsem členem této komise a od začátku jsem
prosazoval mnohem úspornější variantu, Zhotovitel, který vyhrál výběrové řízení
která by čítala opravu jednotlivých bazénů na zhotovení projektové dokumentace, má
tak, aby tam byly namontovány nerezové nyní do konce roku čas na podrobnou přívany a aby měli občané města možnost se pravu a realizaci dokumentace. Musí vycháopět koupat v Orlové co nejdřív. Troufám zet i z faktu, že město nakonec bude zřejmě
si tvrdit, že všichni ocení aspoň to, že se rekonstrukci platit ze svého. Pak se uvidí,
opraví nějaká část, než abychom doneko- co s tím udělá příští garnitura. V současné
nečna snili o sportovně-zábavném areálu s době nevíme o dotačních titulech, ze ktewellness centrem, tisíc a jednou skluzavkou, rých bychom mohli financovat ony plány
saunou, solnou jeskyní apod. Naštěstí drti- z říše divů: když by došlo k realizaci všech
vá většina komise uvažovala stejně, nicmé- etap, areál by se změnil v multifunkční cenně poprvé rada schválila celý megaloman- trum zahrnující mj. sportovní plochy jak
ský projekt a teprve až v tomto roce dospěla pro mladé, tak i pro staré (viz senior park).
k závěru, že bude lepší zvažovat úspornější Doporučuji všem, které tento stav štve,
variantu – cca 150 000 000 Kč. Celá rekon- aby se ptali všech kandidátů do vostrukce bude mít několik etap, přičemž ta leb, jak chtějí sehnat peníze na opravu.
první se bude zabývat právě opravou bazéFilip Dembický
nů tak, aby opět areál sloužil svému účelu.
ilustrační foto
PENÍZE NA SPORT
PENÍZE NA SPORT
Město Orlová každoročně poskytuje neinvestiční dotace na sportovní aktivity v rámci své
územní působnosti. Ve městě Orlová jsou tyto druhy financování sportovních aktivit:
které zaručují dotační finanční jistotu. Návrhy pracovní skupiny vznikají po důsledném
zhodnocení sportovní výkonnosti jednotlivých klubů působících na území města Orlová.
- Prioritní sporty včetně klouzavých (jednoleté)
- Prioritní akce - ostatní sportovní aktivity - na činnosti i akce
Pro rok 2014 byla organizačnímu výboru GRAClA Orlová snížena dotace o 10% na 450 000
Kč
Dotace ostatním prioritním akcím zůstaly nezměněny.
1. A) Poskytování dotací na prioritní sportovní činnost:
- Prioritní sporty (stálá dotační smlouva na 3 roky, 2013 až 2015)
Dne 28.5.2014 Rada města na své schůzi projednala Informativní zprávu k prioritním sportům a prioritním akcím. Asi se zeptáte proč a jestli se něco děje.
Ano, děje se a situace je vážná a je třeba bít na poplach!
* HC Orlová o.s. – hokej - 3 750 000 Kč
* FK Slavia Orlová – fotbal - 2 000 000 Kč
Prioritní klouzavé sporty (dotační smlouva na jeden rok 2014, finanční zvýhodnění oproti
ostatní klubům)
* TTC SlKO Orlová - stolní tenis ……………… 270 000 Kč
* TJ Orlová-Lutyně - badminton……………….. 200 000 Kč
* Cyklistický klub Orlík - cyklo…………………. 100 000 Kč
* Klub biatlonu Orlová-Lutyně - letní biatlon..… 100 000 Kč
Pro rok 2014 byla prioritním sportům snížena dotace o 10%
* HC Orlová o.s. – hokej …….. 3 375 000 Kč
* FK Slavia Orlová - fotbal ...... 1 800 000 Kč
Kategorie prioritních KLOUZAVÝCH sportů vznikla až v roce 2012, kde jsou menší
kluby (dle Členské základny) vykazující vynikající výkonnost ve svém sportovním odvětví. Pokud by nebyly zvoleny mezi prioritní klouzavé sporty, spadaly by pod kategorii
ostatních sportů. Klouzavé sporty jsou finančně zvýhodněny jako prioritní, ale s výjimkou, že získají finanční zvýhodněnou dotační smlouvu pouze na jeden následující rok.
1. B) Poskytováni dotací na prioritní sportovní akce:
(stálá dotační smlouva na 3 roky, 2013 - 2015)
* organizační výbor GRAClA Orlová - cyklistika - 500 000 Kč
* TJ Orlová - Mistrovství ĚR v badmintonu 100 000 Kč
* SK Slavia Orlová - OPEN Orlová – šachy 50 000 Kč
Prioritní sporty, klouzavé sporty i prioritní sportovní akce jsou navrhovány pracovní skupinou pro sport, schvalovány radou města a následně zastupitelstvo města schvaluje smlouvy,
LEDNÍ HOKEJ
Již dlouho se nesou městem zprávy o tom, že situace v klubu HC Orlová není dobrá nejen po stránce sportovně výkonnostní ale především hospodářské. Řada z vás si určitě
pamatuje, co se dělo po „vynuceném“ odchodu dřívějšího
prezidenta klubu Vítečka, kdy tehdejší výbor nepodal trestní oznámení, ačkoliv existovalo hmatatelné podezření že
finance mohly být „někým“ vytunelované. Do výboru klubu pak (po všelijakých půtkách) zastupitelstvo 14.09.2011
„nanominovalo“ Ing.Podjukla, Ing. Gabzdyla a Bc. Klča, aby
město mělo kontrolu na tím, co se děje s těmi milióny, které
klub od města dostává. V podstatě šlo ale o alibistický počin,
který nic nevyřešil
Voda tekla a čas běžel … a přehled toku financí stále byl tajen, takže Ing. Gabzdyl i Ing. Podjukl z výboru klubu odešli.
Oficiální důvody byly jiné než ty skutečné: šéfové nepřipustili, aby se někdo „hrabal v jejich dokumentech“. Viceprezident, kterým se Bc. Klčo, profesně finanční odborník, stal, vydržel do letošního roku, kdy v tichosti, nenápadně, z hokeje
zmizel. Asi pochopil, že v příštím období by mu mohla situace v hokeji uškodit ( je na 4.
místě kandidátky ČSSD pro komunální volby, před starostou, který je 6). Bude asi dobré, v
této souvislosti, připomenout si některá fakta.
Bc. Klčo, v době, kdy již byl v představenstvu SMO, se snažil všemi silami hokeji pomáhat.
Společně, s kolektivem ČSSD (starosta Kuča „sehnal“ zadarmo letáky, které pak roznášel
v síťovce) uspořádal akci Bramborfest. Do akce se zapojil také strážník Galia (ten je 2. na
PENÍZE NA SPORT
kandidátce ČSSD),
kterému je již dlouho slibována funkce velitele Městské policie. Možná
se dočká, protože
starosta (s pomocí
Mgr. Chlubny) zahájil akci, která má
Orlovou zachránit
před
dalším působením současného velitele Rostislava Szczurka.
http://www.tvportaly.cz/orlova/30450-bramborfest-nabidl-zabavu-pro-cele-rodiny
Bramborfest se konal na pozemku města, který spravuje SMO, což bylo ošetřeno bezplatným pronájmem (nebo za korunu). Potom se Bc.Klčo „zasloužil“ mj. i o to, že Ing. Vaněk
(5. Místo na kandidátce), z pozice ředitele SMO, „vymyslel“ a sepsal smlouvu o pronájmu
bufetu hokejovému klubu.
Najednou však angažovanost viceprezidenta byla ta tam. Jeho mise zprůhlednit výdaje HC
byla neúspěšná.
Od 21.5.2014 probíhá v HC veřejnoprávní kontrola za období od 01.2013 do 31.12.2013.
Doposud (kontrola ještě neskončila, např. bylo zjištěno:
- Nebylo možno analyzovat finanční situaci společnosti, neboť předložené doklady o závazcích a pohledávkách společnosti od období 2008 - 2010 do současnosti nebyly průkazné:
- Společnost nedodala dle podmínek smlouvy účetní závěrku klubu v termínu. Byla
předložena pouze konečná účetní sestava. Ihned po zjištění nedostatku spolek potvrzenou
uzávěrku doložil až v den zahájení kontroly a tato není průkazná s ohledem na výše
uvedené skutečnosti
O tom, že se opravdu něco děje, svědčí např. toto sdělení:
„Vůbec není pravdou, že by Orlové hrozilo vyloučení z druhé ligy. Je pravdou, že zástupci
svazu vznesli připomínku, že náš klub má jisté neuhrazené závazky a žádali vysvětlení,“ nastínil Daniel Marosz problematiku, ale zároveň dodal, že informace, kterými svaz disponoval, se nezakládaly na pravdě. „Připouštím, že drobné dluhy za poslední dva měsíce sezóny
PENÍZE NA SPORT
se u některých hráčů vyskytly, ale částka, kterou svaz uváděl, jim vůbec neodpovídala. Hráče nebudu jmenovat, ale na svaz dorazily čtyři dopisy, ve kterých byly uvedeny nepravdivé
částky, jelikož si hráči neuvědomili, že sezóna skončila v rozehraném měsíci, takže i plat ve
smlouvě se jim poměrově měl krátit. Nicméně tyto dopisy nebyly vůbec na místě, protože
máme dohodnutý řádný splátkový kalendář a ústní domluvu, že v sedmém měsíci budou
všechny závazky bez problémů uhrazeny. Osobně s nimi to, co se dnes dělo budu řešit v
pondělí“ Objasnil orlovský manažer příčiny problémů, které nastaly a zároveň nastínil řešení této situace. „Další věcí je, že nás o tomto svaz oficiální cestou neinformoval. Když byl
loni vyloučen Baník Karviná, bylo zapotřebí nejprve podniknout určité legislativní kroky
a ty v tomto případě nepřišly. Nás nikdo oficiálně nevyzval k nápravě. Navíc dopisy hráčů
neměly patřičné náležitosti a svaz ani neviděl smlouvy hráčů, takže podle čeho může soudit,
jak vysoké pohledávky hráčů skutečně jsou? Vše jsem vysvětlil na místě a vyloučení nám
nehrozí,“ uklidňuje Marosz na závěr.
Citace
www.hokej.cz : Vzhledem k nesplaceným závazkům některých klubů, konkrétně Orlové a
Valašského Meziříčí, se zkrátka musí čekat.
SHK Hodonín: Otazník ovšem visí nad dvěma kluby z východní skupiny. Oba celky dostaly čas do 5. června 2014. Do tohoto data by mělo být vše jasno.
Současný výbor (zdroj http://www.hcorlova.cz/) HC tvoří:
Daniel Marosz, Evžen Buščík, Mgr. Petr Tomis, Vlastimil Burian, Marcel Hanzel
FK Slavia Orlová
V období od 20.03. do 14.05.2014 byla prováděna veřejnoprávní kontrola ve spolku FK
Slavia Orlová. Během kontroly (za období od 1.1.2013 do 31.12.2013)byla zjištěna velice
nestabilní situace v samotném spolku, který vykazuje vysokou zadluženost, závažné administrativní nedostatky, nedodržování stanov klubu a především nebyla v několika bodech
smlouva o poskytnutí dotace.
Bylo mj. zjištěno, že hospodaření organizace skončilo v roce 2013 se ztrátou 744.000 Kč, k
tomu třeba připočíst nesplacený úvěr ve výši 390.000 Kč, neuhrazené půjčky ve výši 488.000
Kč, neuhrazené závazky vůči dodavatelům ve výši 688.000 Kč, neuhrazené odměny ve výši
254.000 Kč
Při namátkové kontrole účetních dokladů a účetních záznamů byla zjištěna neúplnost a
neprůkaznost účtování.
Kontrolní skupina doporučila Radě města pozastavit vyplacení druhé splátky dotace a zahájit jednáni o vzniklé situaci.
W.Danělišyn
ORLOVSKÉ NOVINY: KONCEPCE ETICKÝ KODEX REDAKCE
ORLOVSKÉ NOVINY: KONCEPCE ETICKÝ KODEX REDAKCE
Doposud bylo vydávání Orlovských novin re- ší postup bude proveden v souladu s usnesením
alizováno v souladu se STATUTEM ORLOV- rady města.
SKÝCH NOVIN (dále jen „statut“), schváleným 3.7 Zvláštní režim může být přijat při zveřejňování
Radou města Orlové usnesením č. 402/12 ze dne příspěvků volebních stran před konáním voleb či
referenda (rada města může rozhodnout o speci22.6.2011.
Pro komplexnost informací předkládaného ma- fických podmínkách volební kampaně na stránteriálu zařazuje tiskové oddělení na úvod pravidla kách Orlovských novin).
pro vydávání Orlovských novin upravená statu- 3.8 Politické příspěvky budou zařazovány na strántem:
ky Orlovských novin pouze v předvolebním obdo1. Cílem Orlovských novin je objektivně informo- bí jako forma prezentace politických stran a hnutí
vat o aktuálním dění ve městě, o jednání zastupi- kandidujících na území města Orlová. Pro tento
účel lze použít pouze dvě čísla Orlovských novin,
telstva a rady města.
2. Prostřednictvím tohoto periodika budou veřej- které vycházejí před stanoveným termínem voleb.
nosti předávány informace o volnočasových akti- Tiskové oddělení tuto koncepci Orlovských novin.
vitách, činnosti sportovních a kulturních subjektů,
KONCEPCE ORLOVSKÝCH NOVIN
společenských organizací, škol, podniků i institucí Změna obsahu bude spočívat nejen ve striktním
působících ve městě a dáván jim prostor k vyjád- oddělení redakčních článků od příspěvků čtenářů
ření.
a jiných dopisovatelských příspěvků, ale i ve zjed3. Zásady zveřejňování příspěvků v Orlovských nodušení grafiky s tématickými štočky u jednotlivých článků. Podle průzkumu čtenáři ON upřednovinách:
3.1 Orlovské noviny jsou apolitické, nebudou zve- nostňují redakční články před ostatními příspěvky.
řejňovány názory a připomínky politických stran. Z žánrů vítají reportáže a rozhovory, mají miniPropagace politických stran je proto až na níže mální zájem o politické 3
uvedené výjimky nepřípustná. Budou zveřejňo- příspěvky a názory politických stran a hnutí. A
vány pouze názory a postoje pisatelů, bez uvedení právě těmto požadavkům čtenářů musíme přijejich politické příslušnosti.
způsobit Orlovské noviny.
3.2 Příspěvky jsou zveřejněny pouze za předpoklaKdo jsou čtenáři Orlovských novin?
du, že jsou obsahově zaměřeny na aktuální život a V první řadě je to generace nad 40 let a senioři, ale
dění v Orlové, jsou do redakce zaslány (předány) a přečtou si je i ti mladší, které zajímá především
podepsány konkrétní osobou, která souhlasí s uve- sport, ale nepohrdnou ani zajímavou reportáží,
dením svého jména včetně předání kontaktních krátkým zpravodajstvím či rozhovorem na aktuúdajů pro potřeby redakce Orlovských novin.
ální téma. Orlovské noviny čtou v tištěné podobě
3.3 Redakce má možnost pozastavit zveřejnění celé rodiny (setkáváme se s vyjádřením mladých:
příspěvku (zejména bude-li obsahovat text po-„Přečetl jsem si to u babičky…“). Mladší generace
mlouvačného charakteru, nebude svým obsahem je vyhledává zejména na internetových stránkách.
zaměřen na konkrétní události či aktuální dění ve Základní principy obsahu Orlovských novin:
městě).
Základem novin budou kratší redakční články
3.4 Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěv- zpravodajského charakteru (kupříkladu rubriků.
ka „Aktuálně“ – krátké zprávičky o dění ve měs3.5 V příspěvcích je nutno se vyhnout osobním in- tě), doplněné redakčními rozhovory, reportážemi
apod. Redakční články budou od dopisovatelvektivám.
3.6 Zveřejňování kontroverzních příspěvků bude ských (přispěvatelských) rozlišeny štočky „Napsali
řešeno projednáním na zasedání rady města a dal- jste nám“, „Z redakční pošty“ apod. Rádi bychom
nově zavedli vnitřní barevnou dvoustranu, která z podnikatelského prostředí ve městě), Historické
by byla vždy věnována zajímavému tématu s kva- okénko (ohlédnutí za historií města), Jezdíme bezlitními fotografiemi.
pečně (nebezpečná místa v našem městě, foto plus
Svým obsahem se Orlovské noviny musí přiblížit vyjádření učitele autoškoly nebo odboru doprasvým čtenářům (občanům), a to nejen zavedením vy), Co nového u přátel (reportáže z partnerských
nových rubrik a sloupků. Cílem je intenzivněj- měst, dobré příklady apod.), Zaměřeno na sport
ší zájem o problémy občanů města, poradit jim (prostor pro nejrůznější sportovní kluby a oddíly
jak řešit každodenní problémy, kdo, kde a proč – vše ve zkrácené verzi).
opravuje daný chodník či neopravuje komuni- S ohledem na výše uvedené, v Orlovských novikaci. Svou pozornost soustředíme i na jednotlivé nách není a nebude prostor pro referáty, filozofuměstské části – problematika občanů Lazů, Kopa- jící texty, odborná pojednání bez vztahu k městu
nin, Výhody apod. – reportáže ze života tamních a abstraktní úvahy. Délka příspěvků by neměla
občanů, zprostředkování zpětné vazby pro radu a přesáhnout 30 řádků, ideální je 15 řádků strojopizastupitelstvo.
su. Redakce má právo krátit příspěvky, které svou
Nepravidelně budou zařazovány i ankety – zajiš- délkou přesáhnou význam sdělení s tím, že v půťování nejen zpětné vazby, ale zároveň zjišťování vodním znění budou 4
názorů na aktuální téma, které by mohlo pružně texty zveřejněny na webových stránkách města v
reagovat na projednávané materiály v RM či ZM rubrice: „Co se nevešlo do Orlovských novin“. Do
(a následně být určitým vodítkem při rozhodová- novin nepatří urážky a anonymy.
ní vrcholných orgánů). Medailony - ve městě žije S novým zněním koncepce Orlovských novin dospousta na první pohled naprosto obyčejných lidí, poručuje tiskové oddělení také návrh etického kokteří jsou něčím naprosto výjimeční – představit je, dexu redakce Orlovských novin, který s koncepcí
seznámit s nimi veřejnost. Samozřejmě seznamo- novin úzce souvisí a je v souladu s novelou tiskovat občany se záměry města a úřadu. Pokračovat v vého zákona.
rubrice „Vy se ptáte-my odpovídáme“ – má velice
kladný ohlas. Navštěvovat spolky a kluby a zpra- ETICKÝ KODEX REDAKCE ORLOVSKÝCH NOVIN
covávat z jejich prostředí reportáže (působit tak na
účelné využívání volného času dětí i dospělých). 1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené
Zavést novou rubriku o zdravotnictví v našem informace.
městě s nabídkou služeb v jednotlivých oblastech, 2. Informovat v souladu s ověřenými fakty.
pozornost věnovat sociální oblasti, seznamovat 3. Rozlišovat faktické údaje, osobní názory a speobčany co mohou a nemohou, jaké služby mají k kulace.
dispozici, na jaké úrovni služby existují, kde je na- 4. Dodržovat profesionální mlčenlivost o důvěrně
jdou a kdo jim je poskytne. Soustředit pozornost získaných zdrojích informací.
na školství a zvlášť na problémy, s nimiž se město 5. Dojde-li ke zveřejnění nepřesné informace, musí
a jeho obyvatelé potýkají – drogy, bezpečnost ve být hned v dalším čísle uvedena na
pravou míru.
městě, zejména z pohledu prevence.
6. Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní inforPřibudou nové rubriky a sloupky:
Aktuálně (krátké zprávičky o dění ve městě), mace, musí vždy dostat možnost
Okénko k sousedům (nahlédnutí do sousedních vyjádření.
měst a obcí, tzv. dobré příklady nebo zajímavos- 7. Při publikování zpravodajských článků využívat
ti či podněty), téma, Žijí mezi námi (zajímavé informací z více zdrojů.
materiál zpracovala Mgr. N.Cibulková
osobnosti včetně vizitek), Na návštěvě (reportáže
Vyjádření ke Statutu Orlovských novin
Materiál týkající se koncepce Orlovských novin,
předložený na 60.schůzi Rady města Orlová je zklamáním. Jedná se o schválení nového Statutu Orlovských novin a obsahuje i Etický kodex. Nikde v dokumentu ovšem není vysvětlen důvod, proč je tento
návrh předkládán, ačkoliv takový existuje: novelizace tiskového zákona č. 46/2000 Sb. o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku, která mj. dává větší prostor opozičním zastupitelům
do novin. Celý název novely: Zákon č. 305/2013,
kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
V paragrafu 11a „Doplňující informace“ se doslova
píše, cituji:
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u periodického tisku územního
samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode
dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán,
nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl
přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit
v periodickém tisku územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor sdělení podle § 4a.
Existuje zde řada dalších pozoruhodných ustanovení, jejichž cílem je změnit komunální debatu tak,
aby nebyla zneužívána vládnoucí garniturou, ale
aby ukončila diskriminaci opozičních představitelů,
jejichž přirozeným zájmem je kontrola a kritika ko-
alice, případně uskupení, jež se jako koalice tváří.
Doporučuji všem, kteří budou rozhodovat, aby
si přečetli i související sněmovní tisk č. 603/0,
který je dostupný na stránkách Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky.
Je pochopitelné, že v Orlové se na tuto novinku
z minulého roku nikdo odkazovat nechce, neboť
je současná situace pro novou garnituru naprosto vyhovující a najednou bývalí opoziční zastupitelé zapomněli na svou kritiku orlovského mediálního prostoru.
Nesouhlasím s bodem č. 3. 5. a 3. 6. Pojem „osobní invektivy“ nabízí extenzivní výklad. Jakákoliv
kritika jednání někoho druhého může být napadena, že se jedná o pouhé „osobní invektivy“.
Relevance kritiky bude okamžitě zpochybněna
a tento bod bude sloužit k notorické cenzuře
Orlovských novin. Bod 3. 6. je pak naprostým
nepochopením pojmu „svoboda slova“, protože
o kontroverznosti, ať už zdánlivé, či skutečné,
bude rozhodovat politický orgán města!
Body týkající se politických příspěvků jsou zbytečné, viz inzerce ANO 2011 v 9. čísle Orlovských
novin. Tím, že tato inzerce byla zveřejněna dříve,
než v kýženém předvolebním čase (poslední dva
čísla Orlovských novin před termínem voleb),
dochází k vyprázdnění celého ustanovení. Je to
precedens pro všechna politická uskupení ve
městě: stačí bod 3. 8. obejít placenou inzercí.
Se samotnou obsahovou koncepcí i Etickým kodexem souhlasím.
Za současné politické situace a vzhledem ke
bližícím se komunálním volbám proto nebylo
správné schvalovat jakákoliv nová ustanovení
a kodexy dirigující činnost Orlovských novin
– mohou být vnímána jako nelegitimní. Navrhuji kulatý stůl na téma „Koncepce Orlovských
novin“, kde budou pozváni představitelé města,
Tiskového odboru MěÚ a nezávislí odborníci na
komunální mediální prostor. Ale to snad za jiných podmínek, než nyní jsou. Filip Dembický
Dovětek: Z vlastní zkušenosti vím, jak jednotliví členové Rady „chápou“ úlohu „radničních“ novin. Osobují si
právo rozhodnout ne podle tiskového zákona, ale z pozice toho, kdo má k rozhodování moc. Domáhat se, aby
byly dodržované nějaké paragrafy, je naprosto zbytečné, nebudou se zabývat dotěrným hmyzem, mají přece
plácačku, kterou kdykoliv použijí. V tomto směru s optimistickou snahou autora výše uvedeného příspěvku
sice souhlasím, ale na rozdíl od něho vím, že v současné době je to snaha naprosto zbytečná. Nakonec ani nevíme, kdo tzv. redakční radu Orlovských novin tvoří, ale víme, že z důvodů „přežít“, jsou touto radou „citlivé“
případy ponechávané k rozhodnutí politikům. Taková je realita, ale proč bychom si nehráli.
W.D.
Starosta se svěřil Parlamentním listům
Zhruba v polovině měsíce května se starosta Orlové vyjádřil pro Parlamentní listy. Protože některé jeho myšlenky stojí nejen za zaznamenání, ale i diskusi, vybrali jsme ty „nej“.
Vy jste starostou teprve rok, jak jste se ale svěřil pro naše stránky, s obhajobou mandátu
nepočítáte. Budete se ale pokoušet kandidovat, nebo co je pro vás cílem do budoucna?
Budete chtít nadále zůstat v politice?
Jsem opravdu starostou pouze rok a přijetím tohoto mandátu jsem se pokusil řešit komplikovanou situaci ve městě. Nyní však u nás nastal čas generační obměny, kdy by se měla
komunální scéna oživit novými podměty, novou strategií a pružnějším přístupem vůči těm,
kteří poněkud mylně odsunují politiku na druhou kolej. Tím, že projeví nezájem o věci veřejné, nic nevyřeší. Politika si je najde sama a bude vstupovat do jejich osobního života. Domnívám se, že mám dostatek zkušeností, které je nutno prožít, jinak padají zbytečné chyby.
Rád proto pomohu při hledání různých řešení, bude-li ovšem zájem.
Škoda, že pan starosta o svých zkušenostech jenom mluví a tam, kde by je měl aplikovat,
nekoná. Vůbec mu například není divná orlovská chobotnice v podání „jeho“ ČSSD, která
ovládla např. orgány SMO, posty na úřadě. A škoda, že se nepochlubil okolnostmi, za
jakých se starostou stal.
A proč jste se vlastně rozhodl stát politikem? Dnes je funkce politika vnímána převážně
negativně. Nelitujete tak svého rozhodnutí?
K otázce, proč jsem se vlastně rozhodl stát politikem, uvádím: Do politiky jsem byl vtažen
během studií kolem roku 1966. Tehdy došlo i u nás k politickému uvolnění a pokrok kulturní oblasti ukazoval, jaká může být budoucnost. Jako mladý člověk jsem uvěřil v možnost
změny a nehodlal jsem zůstat stranou. Zapojil jsem se do studentského hnutí, které vyústilo
ve zrod Svazu vysokoškolského studentstva, kde jsem fungoval v jeho předsednictvu. V prosinci 1968 jsem odjel do Moskvy na jednání s Komsomolem, přičemž jsme po mém návratu
přerušili oficiálně s touto organizací veškeré kontakty. Následné kroky byly jednoznačné. S
vysokoškolským titulem jsem se musel vyučit elektrikářem a na montážích jsem setrval až
do roku 1990. Poté jsem byl osloven exilovou sociální demokracií a podílel jsem se na obnovování ČSSD. Další vývoj už byl samozřejmý.
Samozřejmý vývoj překazil akorát rok1996, na ten se redaktoři Parlamentních listů taktně neptali. Když už mluvíme o minulosti.
Byť i nové vedení města bylo od počátku dosti různorodé a ideologicky často protichůdné,
přesto jste se domníval, že jsou v něm politikové, kterým jde primárně o budoucnost města. Bohužel nestabilita na radnici pokračuje. Naposledy minulý týden rezignoval místostarosta za TOP 09 Rostislav Šajar a ještě předtím vypověděl koaliční smlouvu. Co vy na to? A
jak byste tak nyní, s odstupem času od vašeho zvolení, hodnotil poměry na radnici?
Starosta se svěřil Parlamentním listům
(pokračování z předchozí strany)
K nestabilitě na radnici uvádím: Komunální politika se podstatně liší od celostátní, čehož
jsou důkazem i různorodé a v podstatě nesystémové koalice. Obecní politiku však dělají
konkrétní občané a mnohdy se v orgánech řídících měst sejdou sousedé, kteří vyznávají
odlišná ideologická stanoviska, přesto však mezi sebou nemají osobní rozepře. Zkrátka na
komunální úrovni jde především o řádný chod obce a její prosperitu, přičemž „stranická
trička“ se oblékají až před volbami. Ne všichni však tuto zásadu vyznávají, ale přes zažité
skutečnosti jsem přesvědčen, že tomu tak má být. Zkrátka můžeme pracovat pouze s takovým materiálem, jaký je k dispozici. V našem případě bylo málo vůle ke kompromisu, ale
přesto bych se opět o podobné řešení pokusil.
Pan starosta si „své stranické tričko“ téměř nesundává. Udělal to akorát 19.6.2013, kdy si
pořídil nové a kdy našel i“sousedy“ z jiných politických kruhů., s kterými sdílí souhlasná
ideologická stanoviska.
V únoru byl také jednomyslně odvolán radní za ČSSD Richard Adamus, který je podezřelý z korupce při legalizaci pobytu cizinců. Co na jeho obvinění říkáte? A především,
Richard Adamus nadále zůstal zastupitelem a členem strany, neobáváte se tak, že to
stranu poškodí? Již v minulosti jste jej vyzvali k odchodu.
Případ Adamus pochopitelně zahýbal ve městě veřejným míněním. Došlo k jeho odvolání z
rady, nyní sám rezignoval na svůj poslanecký mandát. Členem ČSSD nadále zůstává, ctíme
totiž presumpci neviny a počkáme si na výsledek vyšetřování. V současné době je již na svobodě a nezávislý soud rozhodne o jeho vině či nevině. Pokud se vznesená obvinění prokážou, půjde o jeho osobní selhání, která budou mít odpovídající důsledky. Jsem přesvědčen,
že se jednalo o jeho aktivitu, která neměla žádnou spojitost se stranickou činností, a doufám,
že to tak chápou i naši občané.
Kdo v Orlové nebyl, tak samozřejmě netuší, jaká byla Adamusova spojitost se stranickou
příslušností. Zde se projevuje charakteristický rys pana starosty: věří lžím, které sám vyslovuje.
TRNemvoku v červenci a srpnu nevyjde, bude okurková sezóna.
Těm, kteří se budou rekreovat a dovolovat si, přejeme
hezké prožití výjimečných chvil a inspiraci k novým cílům.
TRNemvoku, nezávislé noviny, vydavatel ing. Waldemar Danělišyn, IČO: 10034218
místo vydávání: ORLOVÁ, evidenční číslo: MK ČR E 13650
kontakt: tel. 603 457 730 [email protected], [email protected], www.orloviny.cz
toto číslo vyšlo 2.6.2014, pouze elektronicky, povoleno jakkoliv šířit
Download

DOTACE na sport