občasník březen 2014
www.orloviny.cz
Noviny (časopis) TRNem- ské. Věci veřejné mají být a
voku vycházely (papírově) musí být kontrolovatelné.
zhruba do roku 2006. Po- Název TRNemvoku jasně
sloužily (velmi dobře) v ukazuje na jeho zaměřepolitické kampani Hnutí ní.
za práva občanů.
(prosíme
Teď, po osmi letech, sho- TRNemvoku
dou okolností, si na TRN si všimnout, že se název
vzpomněli ti, kteří v té píše dohromady) se stane
době chodili do základ- pravděpodobně trnem v
ní školy. Na jiném místě oku těm, kteří se chovazveřejňujeme jak k tomu jí nekorektně a amorálně
došlo a proč navrhli jeho (není třeba vypisovat, o co
jde).
znovu vydávání.
NÁMĚSTÍ - MÍSTO PRO HLAVNÍ AKCE
TRNemvoku je tedy zpět. Ochotné ke spolupráci
NAŠE VIZITKA
studenty, důchodce, praPapírově bude tištěn vý- cující, podnikatelé, ženy
hledově, ale současně bude na mateřské či rodičovské JE ORLOVÁ JEŠTĚ MĚSTEM, KTERÉ MÁ
BUDOUCNOST?
vydáván jenom elektronic- dovolené a prostě všechny
ky, ve formě souboru pdf. občany Orlové i (nebojácV tiráži se ale dozvíte, že né) učitelé a lékaře, vyzýjak celý tak některé jeho váme, aby nám , pokud se KDO JE ZODPOVĚDNÝ za TENTO
vybrané části je povoleno na to budou cítít, pomohli
NEUTĚŠENÝ STAV
kopírovat, přetiskovat a s přípravou novin. Rádi
šířit, aniž by k tomu bylo zveřejníme vaše náměty,
V CENTRU MĚSTA ?
návrhy a připomínky. V
potřebné povolení.
V TRNemvoku chceme případě, že nebudete chtít
zveřejňovat takové in- zveřejnit své jméno, zůsta- Je to Radim Lapšanský, který společformace o Orlové, které ne utajeno. Kromě infornejsou obecně přístupné, mačních článků chceme ně s dalšími členy spolku ORLOVÁK
krčí se někde v registrech zveřejňovat i něco jiného,
Městského úřadu, infor- pochopitelně zajímavého. zdržoval vše, co mohl a co ho napadlo
mace, které občany zají- Co to bude, ještě nevíme,
a
mají a neví, jak se k nim čekáme v tomto směru i
dostat. Nejde o noviny na vaše návrhy. A také inryze politické, ale o občan- zerci.
ŠKODIT NEPŘESTÁVÁ ?
Soukromé gymnázium zástěrkou?
NEČEKANÝ ZVRAT V KARIÉŘE ORLOVSKÉHO
ŘEDITELE SOUKROMÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY
Jak reagují občané Orlové na to, že ředitel soukromé jazykové školy
a soukromého gymnázia byl zatčen:
Adamus požíval
všeobecně velké důležitosti.
Patřičně toho
využíval. Byl neomezeným diktátorem v orlovském školství,
bylo by proto
dobré vytvořit
seznam
těch,
kteří se před
nim plazili. Teď
si zhluboka oddechli. Samozřejmě, že i my
ctíme institut
„presumpce neviny“ ve smyslu,
že není odsouzen. Nelze však
zavřít očí před
tím, co je vidět.
Radní Adamus
Adamus
Radní
Škola, kterou vede radní města Richard Adamus,
měla být jednou z těch, kde se podle karvinského soudu falšovaly doklady o složení zkoušek z
češtiny pro cizince. Měl totiž pro desítky cizinců
zajišťovat falešná potvrzení o vykonání zkoušky z
českého jazyka.
Bezprostředně po zadržení všech osob zapletených
do kauzy si znalosti cizinců, kteří ten den získali osvědčení, policisté přezkoušeli. Zadržení byli
přezkoušeni pracovníky Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Nikdo z nich nedisponoval požadovanými znalostmi. Adamus čelí
obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, z přijetí úplatku, z podplácení a z napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, za
které mu v případě prokázání viny hrozí až deset
let vězení.
skončilve
vevazbě
vazběa
skončil
byl odvolán z rady
Adamus byl policisty zadržen na svém pracovišti,
tedy na orlovské jazykové škole Linguistic. Kromě
této školy provozuje ještě Gymnázium Jana Šabršuly.
Obě školy se nacházejí v městem propůjčené budově, části Základní školy Mládí. Adamus měl budovu
v roce 2010 koupit za 4 miliony a něco, ale nějak z
toho sešlo. Nejen mezi studenty se po Orlové (a asi i
po okrese) mluví o WC, které ředitel ne a ne opravit.
Hovořili jsme s
Mgr. Zojou Chramostovou,
také členkou ČSSD, která na jazykové škole cizince
zkoušela. Ničeho divného si nevšimla, ona sama je vyhazovala po desítkách (Ukrajinci mluvili lépe než Vietnamci), protože nic
neuměli. Na druhou stranu neprojevovala žádné
emoce. Dokonce ji nevadilo, že přijde o příjem peněz.
Jaromír Kuča, starosta (převzato z Orlovských novin)
Domnívám se, že situace, kdy neznáme ani obvinění a ani výsledek šetření, nám neumožňuje nic jiného, než ctít presumpci neviny a vyčkat výsledků orgánů činných v trestním řízení.
K.M.: Adamus platil za odborníka, aspoň tak to bylo
vnímáno navenek, ve skutečnosti však obelstil všechny
kolem sebe, tedy hlavně své kumpány z ČSSD, kteří ho
v jeho činnosti podvodníka podporovali. Dobře jim tak.
J.J.: Myslím si, že podobnou kauzu vrcholového politika jsme v Orlové ještě neměli. Minulý rok se rozvířila
hladina, když se zjistilo, že nějaká úřednice města „rozkradla“ 5 miliónů. Na kolik si přišel
Adamus nevíme, ale pokud „fasoval“ Č.B.: Na jedné straně byl Adamus zřejmě dost chytrý
za jedno osvědčení 20.000 Kč, tak na na to, aby si vytvořil tajnou síť, která mu přinášela přístejnou částku mu postačilo 250 frek- jmy, na druhé straně však byl natolik
ventantů. To mohl stihnout za 2-3dny. hloupý, že se nedokázal zdržet narcistního chování. Předváděl se, jaká
má
auta, ukazoval, kolik má peněz
S.P.: Na presumpci jeho neviny poukazují ti, kterých se jeho případ nějak na podstatnou dostavbu „rodinného
týká. Jako obvykle jsou to lidé, kte- sídla“. Normální ředitel sice peněz
ří nechtějí, aby pravda byla odhale- má dost, ale i kdyby měl 100.000 Kč
na. Teď by se ale také mělo odkrýt vše, co spáchal na měsíčně, tak by mu to na jeho výdaje,
orlovských školách. Mj. šlo o projekty, kdy se čerpa- kterými se veřejně chlubil, nestačily.
ly peníze na kdoví co a kde mu za mrzké peníze, ve
srovnání s jeho příjmy, pomáhali přičinliví a přičinlivé. H.K.: Přes všechno, co vypadá naprosto zřejmé, z čeho
byl Adamus obviněn, nakonec třeba
opravdu nebude odsouzen. Možné
je nemožné. Třeba policajti udělali nějakou důkazní chybu a schopný
obhájce toho využije. Přes to všechno však nelze se tvářit, že tyto podvody nebyly Adamusem uskutečněné.
Byly. Není nutné čekat, až …. Někdy
spravedlivost vykoná svoje. Již teď
je nutné a potřebné ho morálně veřejně odsoudit. Toho se však žádná
politická autorita ve městě neodváží.
citace z facebooku Adamuse:
Učili se plavat tam, kde to zvládne snad každý.
V RÁJI SE UTOPIT NEDÁ
Příběh jedné budovy
Bohatý orlovský podni- (19.10.2011) mu pozemek staví. Dozvěděli se, že
katel Jaroslav Durčák, si k dostavbě( prodlouže- vznikne nový moderní
chytře (v daleké minulos- ní ) budovy opět prodalo. objekt s obchody. Sám
ti) u paneláků na ul. OsvoN e b u d e pan stavitel dodal, že jedod
věci ním z důvodů pro tuto
uvést, že investici je také snaha,
pro prodej aby budova dobře korepozemku spondovala s orlovským
hlasovali náměstím, které se bude
také
za- rekonstruovat. V prodejstupitelé nách by podle něho mohlo
za Volím najít práci šest až osm lidí.
O r l o v o u , Budova se postavila, zkov
čele laudovala, ale je prázdná.
s
JUDr. Výlohy zdobí velké žluté
bození (naproti starému Kocurem. Pan Durčák nápisy: K PRONÁJMU.
Prioru) odkoupil od měs- se jim odvděčuje spon- Zatím tedy projekt, kteréta pozemek a postavil na zorstvím jejich akcí spo- mu město pomohlo, aby se
něm budovu, ve které teď jených s požíváním al- zlepšila občanská vybavebuď osobně podniká nebo koholu (což je pro hnutí nost a zmenšila nezaměstpronajímá prostory. K bo- Volím Orlovou typické). nanost, se nedaří realizovat
vyvedené
ozhatství přišel vlastním
V srpnu 2012 si Pěkně
názvy
ZLATpřičiněním, což je prav- obyvatelé ulice Osvobo- dobné
NICTVÍ
a
PEKÁRNA
da (kontejnery z Turecka zení i ti, kteří tráví čas v
apod.). Protože měl málo, centru města, nebo jím patří stávajícím provoprovedl stejný pokus ješ- procházejí,
pokládali zovnám, které jsou umístě jednou v roce 2011 otázku, co se to naproti těné v původní budově.
a zastupitelstvo města městského úřadu vlastně
Odkud víš
o
občasníku
Trnemvoku?
Čím tě
zaujal?
Vítáš, že se
vrací na
orlovskou
mediální
scénu?
„Orloviny jsou studnou
politické historie našeho města a při svém
častém brouzdání po
jednotlivých podstránkách tohoto populárního blogu jsem nalezl ke
stažení jednotlivá čísla
starého Trnemvoku – z
dob, kdy ještě existovalo HZPO a v Orlové
zuřil čilý předvolební
boj (2002). Nejvíc jsem
se bavil reakcemi těch,
které Trnemvoku rádo
ironizovalo a častovalo
někdy až černým humorem.
Trnemvoku
udeří většinou na ty,
kteří se až příliš sebemilují a nikdo jim neumí srazit hřebínek. Že
se Trn vrací a bude opět
píchat, rozhodně vítám
a budu se podílet na
vytváření a šíření občasníku – snad to bude
účinná dezinfekce na
neřády v našem městě.“
Filip Dembický
Filip DEMBICKÝ (19 let):
proč jsem si jako hlavní jsem samozřejmě nepsal tě zvané Město Lidem.
aktivitu vybral politické interpelace, které bych se Proč jsem se rozhohnutí Město Lidem? No, učil zpaměti několik dní dl vstoupit do politiky?
protože nemám žádnou před jejich podáním*, ale Abych si nahrabal do
holku, kterou bych vodil jednalo se o takové roz- vlastní kapsy, to se přece
za
„Otravným
a
nud- ruce – s mým krásným tomilé brožurky sešité rozumí. Mohl jsem si zaným už od narození!“ obličejem a těžce v posi- koněm, vlastnoručně ilu- ložit soukromé gymnáSkandální odhalení ži- lovně vydřenou vánočkou strované a okomentova- zium a jazykovou školu,
votního příběhu mladí- se vyvolená těžce hledá. né – někdy to byl katalog kde bych provozoval chacestovní kanceláře, jindy ritu pro občany vietnamka, který se nestydí otra- Říkali mi Potter.
Harry
Potter.
scénář loutkového diva- ské, ukrajinské i monvovat zastupitele a radní
otázkami. Přinášíme Vám Ale teď vážně. Jsem z vý- dla a sem tam zprávičky golské národnosti a za
exkluzivní zpověď bez- chodního Slovenska, alias z naší slovenské vesničky. menší úplatu jim rozdával
skrupulózního Filipa D., nejzápadnější části Ukra- Ale protože luxus, kte- osvědčení, že umí mluvit
známého v kuloárech pod jiny. Můj děda mne brával rým východní Slovensko česky. Případně jsem se
krycím názvem „Filípek“. do hospodských zařízení oplývá, nám nevyhovo- mohl nechat nominovat
I když mi někteří anonym- mnohdy 5. cenové skupi- val, rozhodli jsme se (já a do funkce člena předstaní diskutéři na stránkách ny (nalívej si sám) a tam mamka) přestěhovat ně- venstva firmy, i když o obspolku Orlovák hádají tak jsem poznal tehdejší vý- kam na čerstvý vzduch a chodním právu vím velké
15 let, opak je pravdou: v květ borovičkové polito- do končin, které jsou pro houby – copak na tom zálétě oslavím kulaté 20. vý- logie. Od 6 let jsem měl mladé lidi vysoce per- leží? Já jdu ale na věci příročí dne, kdy jsem se zro- názor na Vladimíra Me- spektivní: město Orlová mo a nerad troškařím. Jo,
dil pro tento krutý svět, čiara („Vivat Slovakia!“) nemělo konkurenta. Ob- a taky bych se rád koupal
abych mohl do všeho a od 7 jsem začal vydávat čany města jsme se stali na Maledivách a každý
kecat (k nelibosti jistých „rádoby noviny“, které v roce 2002, tedy v době, rok si kupoval nové auto
doktorů práv, občanských jsem rozdával (vnucoval) kdy zvítězilo HZPO v (i když nemám řidičák,
aktivistů, a již zmíně- svým sousedům, proda- čele s mým dnešním guru, ale ten si koupím rovněž).
ných pisálků píšících z vačkám, starostce vesni- kterému dnes dělám, spo- Mládí vpřed! Kupředu
několika provařených IP ce i místním pobudům lečně s kolegou Stachem, levá, zpátky ani krok!
Filip Dembický
adres). Možná se ptáte, a podnikatelům. Tehdy výkonného otroka v sek-
Jiří STACH (20 let):
to prohlašuji, že gynekologem žení a vše dělám rekreačně, pro pivo. Pěkně vychlazeného Radbych nikdy nechtěl být, avšak zábavu, své potěšení a hlavně ve ka 12° někdy i více jak jednoho.
známé moudro praví „Nikdy svém volném čase, kterého je Proč se zajímám o politiku?
neříkej nikdy“, nu uvidíme. sakra málo! Další úchylka kte- Mám málo věcí na práci a hodŽiji od narození v Orlové, takže rou preferuji je jídlo a pití. Kdy- ně volného času, a tak se z nudy
mnoho z Vás mě zná ze školy, bych to fyzicky zvládl, tak bych zajímám o malichernosti na
hospody, anebo jiného zařízení, jedl od rána do večera. Nemám orlovské radnici... Ale teď vážně.
které rád navštěvuji – kupří- problém spořádat skoro cokoliv Každý občan by se měl alespoň
kladu sauna (ten co je věčně a nestraním se experimentům z části orientovat jak v komunálMé jméno je Jiří Stach a jsem odhalený, ale tam to je povole- (chobotnice, hmyz, šneci atp.) ní, tak ve státní politice a je fajn
(prozatím) studentem 1. roční- no). Již od mládí jsem se zajímal Kdybych měl jmenovat mé vědět, proč se věci dějí, tak jak se
ku Lékařské fakulty v Ostravě, o sport a prošel jsem řadou nejoblíbenější jídlo, tak by to dějí, i když to mnohdy nedává
obor Všeobecné lékařství. Po- sportovních oddílů a krouž- docela překvapivě vyhrál sma- smysl. A když už jsme u toho,
kud dostuduji, tak budu doktor. ků. Paradoxně mí rodiče nikdy žený sýr, jinak k spokojenosti tak politika se probírá teoreticky
Jaký? To sám ještě nevím, ale velicí „sportmani“ nebyli. Tato mi stačí, když mám alespoň 5x jen v hospodě a to je dobré krycí
většina známých mi predikuje úchylka mi v podstatě vydržela týdně masitou stravu (nezále- heslo pro pití píva. „Jdeme rozgynekologa. Proč? To také ne- dodnes – rád sportuji, ale již se ží na tom jaké zvíře, maso jak právat o politice“. Volně přeloževím, ale možná je to tím, že čas- neprezentuji v nějakém sdru- maso). Na pití si nejradši dám no: „Jdeme vypít pár piv“.
Hnutí Město lidem má v 35 člen- zením vedení města obměněnou
ném zastupitelstvu) dva zástup- garniturou ČSSD, zástupcem TOP
ce. Po volbách v roce 2010 jsme 09 a ODS. Ti společně s Volím Ornebyli pro ostatní strany a hnutí lovou a Nezávislými a Zemanovzajímaví a ocitli jsme se na chvos- ci vytvořili „velkou koalici“, do
tu politického dění. Postupem které jsme nějak byli „přibráni“.
času se všechno postupně nějak V současné době ostře vystupujemixovalo a role se vyměnily. Z me proti „všem“, neboť komploty,
dřívějších outsiderů se stali šéfo- které výše jmenované strany a hnutí
vé. Další vývoj, od 19.6.2013 je uzavřely, zejména co se týče obsacharakterizován především obsa- zení funkcí v SMO, neschvalujeme.
A dál ten příběh znáte. lidé z DKMO, DDM atd.), akce. Budeme rádi, pokud
Postupem času si stránka sdílíme fotky uživatelů, si náš článek přečtou i ti z
získávala své fanoušky a které na něco upozorňují, vás, kteří ještě o nás nic
za necelé tři roky exis- případně ukazují Orlovou nevědí. Podmínkou je mít
tence evidujeme kolem jak v dobrém, tak ve špat- účet na Facebooku a chuť
Proč? Jednoho krásné- 1500 lidí, kteří klikli na ném světle; odpovídáme se dozvědět něco nového dne si dva spolužáci posvátné tlačítko „To se na dotazy zvídavých, kte- ho o Orlové. Informační
z místního orlovského mi líbí“. Účel naší volno- ré zajímá, co se zrovna servis se snažíme zlepgymnázia (naštěstí státní- časové aktivity je jasný: děje. Od roku 2014 jsme šovat, ale na profesionály
ho) řekli, že by nebylo od informovat o tom, co se zorganizovali dvě akce z oboru zatím nemáme.
charakteru: Naše největší poděkování
věci založit na Faceboo- ve městě děje (a mnohdy veřejného
ku stránku zaměřenou na není ani v Orlovských besedu se sportovci z X- ale patří všem, kteří naši
novinách, kde se potřebu--Trail Orlová a diskusní stránku pravidelně naudálosti v Orlové.
Kdy? Horlivě se toho ujal jí chvástat knížata měst- klub o kauze bývalého vý- vštěvují, diskutují, sdílejí
Jirka Stach a 25. září 2011 ského úřadu), diskutovat znamného politika města, a „lajkují“ statusy. Bez
dal život novému orlov- s uživateli o tom, kam by Mgr. Richarda Adamuse vás by naše snažení neskému médiu. A jelikož se měla Orlová posunout, (ČSSD). Ačkoliv studuje- mělo smysl!
jsme chtěli především a především – upozorňo- me v současné době oba
Filip Dembický
vzbudit zájem o Orlo- vat na problémy, které na vysoké škole, budeme
(autor námětu),
v takto nastaveném trenvou u mladých lidí, tak jsou všude kolem nás.
Jiří Stach
městské du pokračovat a můžete
jsme stránku nazvali jako Propagujeme
akce (obracejí se na nás se těšit na další diskusní (výkonný redaktor MM)
„Mladé město Orlová“.
Jak vzniklo
Mladé město
Orlová?
Na vedlejší straně se prezentuje Měs- liv Město lidem na první pohled
to mladých. Je to, jak jste si přečetli, jim žáden komfort nemohlo zajistit.
„pouze“ virtuální internetová forma- Někteří se diví spojení zkušeného
ce, která využívá možnosti součas- stáří, zralého středního věku a enerné techniky. Oba protagonisté jsou gického mládí. Jiní dávají svou
však z masa a kostí. Stali se členy nelibost (nad touto symbiózou) napolitického hnutí Město lidem až jevo tím nejsprostším způsobem,
potom, jak byli „prověřeni“, zda jim jaký může vymyslet jenom idiot.
nejde pouze o bleskovou politickou Dost mladých lidí v Orlové bude
kariéru. Tyto pochybnosti vznikly mít tento rok poprvé příležitost
na základě jejich mládežnické ak- jít volit. Věříme, že nepodlehnou
tivity v Dětském parlamentu, kde populistickým chováním něktebyli na umělé výživě a zvykli si, rých orlovských politiků a budou
že se jim daří, na cokoliv sáhnou. se chtít především distancovat od
Tito pánové, dnes ve věku, který je amorálních způsobů existence
předurčen hnát se vstříc novým a především ČSSD, která si z veřejnovým dobrodružstvím, se k nám ných peněz udělala dobrý byznys.
přidali před čtyřmi roky. Je nesku- Tito mladí lidé se aktivně přihlásili k
tečné, co dokázali za tu dobu „zrá- tomu, že chtějí život v Orlové přehodit
ní“ vydržet. Je neuvěřitelné, že se na jinou kolej. Předáváme jim štafetu
nenechali „zlanařit“ jinde, ačko- a vyzýváme i další, aby jim pomohli.
Problémy netolerance aneb vrána k vráně sedá
Komunální politika v Orlové je na rikády (v opozici), právě tohoto se
mizerné úrovni. Místo podložené vehementně dožadovali. Odpovědargumentace, v odpovědi na naše nost vůči občanům a hlavně přijetí
názory, sklízíme pouze necivili- kompromisů, to je nezajímá, důlezované projevy útoků, které jsou žité je, aby si prosadili svou. Tedy
charakteristické především svou evidentně prospěšné postavení
amorálností. Místo výměny názo- svých zástupců v hierarchii řízení
rů a respektování stanoviska toho městem.
druhého, absolutní ignorance, pro- Existence tzv. Kulatých stolů, kde
tože ONI ((kdo to je, viz sloupec setkávají zástupci všech politicvedle) mají převahu v rozhodování kých uskupení v zastupitelstvu,
a nebudou se s nikým bavit. Ne- jsou jen zbytečnou formalitou. Ke
vysvětlovat – to je jejich základní slovu na nich sice přijde nynější
postoj. Je zbytečné opakovat, že v „menšina“ a odnese si drobky, ale
době, kdy byli na druhé straně ba- globálně se nic nemění.
RYHLE
NAHORU,
JEŠTĚ
RYHLEJI
DOLŮ
někteří
focus
ONI
jsou ti, kteří se domluvili,
aby „svrhli“ v roce 2013
předešlé vedení města. Z
nich mezi nejaktivnější
rozvraceče pokojného zastupitelského klimatu řadíme:
JUDr. Petra Kocura,
Bc Naděždu Kubalovou
(VO)
docenta Václava Kafku,
Mgr.MiroslavaChlubnu
(NEZ)
Ladislava Fojta a hlavně
Ing. Marcelu Trojákovou
Dáme to do pořádku!
Mladá generace chce ZMĚNY!
Založila na facebooku MLADÉ MĚSTO
Jedním z těch, kteří se chtějí v budoucnu zapojit do veřejné práce je student egyptologie na UK Praha,
Filip Dembický. A co chce?
•
•
•
•
•
HEZKÉ NÁMĚSTÍ. Dáme to do pořádku!
NOVÉ LETNÍ KOUPALIŠTĚ. Uděláme pro to všechno, co bude v našich silách!
SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY. Nepřizpůsobiví budou stejně zodpovědní jako slušní občané!
KVALITNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Neschopní skončí, schopní budou ku prospěchu města.
OPRAVENÉ CESTY A CHODNÍKY. Lidé v okrajových částech města už nebudou trpět
Město Lidem, Vaše úklidová četa ve městě.
Uklidíme NEPOŘÁDEK a vyřešíme VAŠE PROBLÉMY!
Dalším mladým mužem, který se stal členem našeho hnutí, je student medicíny na ostravské universitě
Jiří Stach. A co chce on?
•
abychom měli kde zaparkovat
•
abychom žili bezpečně a nestrachovali se o sebe a o své děti
•
abychom se měli kde v létě koupat
•
abychom jezdili po cestách, nikoliv po tankodromech
Vaše oblíbené noviny, které vznikly před 12 lety, jsou
zpět. Vracejí se, aby je znova četly tisíce orlovských občanů. Mezitím proběhly troje komunální volby (v roce
2002 se TRNemvoku podílel na zisku 11 mandátů HnutíZaPrávaObčanů v zastupitelstvu). Chceme, aby naše
noviny opět sehrály rozhodující úlohu ve volbách, které
nás čekají na podzim.
Návrat TRNemvoku si vyžádala mladá generace, která,
kupodivu, si nějakým způsobem, ty časy minulé připomněla. Jde o studenty, kteří se do politiky dostali víceméně přes Dětský parlament a po dovršení plnoletosti
(stvrzené maturitou) se rozhodli, že by v politice pokračovali. Sledovali politické dění v Orlové, aby se nakonec rozhodli spolupracovat s hnutím Město lidem.
Ing.Waldemar Danělišyn
Tuto část novin připravuje hnutí MĚSTO LIDEM. Budeme vás informovat o
nejdůležitějších TRNECH, které ve městě
vyrostly a které se ještě objeví. Na rozdíl
od politiků, kteří získají ve volbách hlasy
téměř automaticky, protože jsou z velkých
(parlamentních) stran, my se musíme o
přízeň voličů snažit a snažit. A proto vás
vybízíme, abyste se do aktivit ve veřejných věcech zapojili a přidali se k nám.
Chceme zlikvidovat
chobotnici
Chapadla orlovské ČSSD (to je ta chobotnice) se po zardoušení svého starosty (Michalíka) roztáhla do nebývalé šíře a vlezla všude, kde o něco jde. Nešlo by to tak jednoduše, kdyby tohoto hlavonožce nepodporoval další dravec, nenažrané hnutí Volím Orlovou (VO). Po puči 19.6.2013 získali někteří dosavadní outsideři korýtka, a tak „nová koalice“ byla ze začátku soudržná. S postupem
času, když se zapomnělo, kdo komu za co vděčí, se stala téměř nefunkční. Na povrch vypluly rozpory v názorech, kdo je ten nejlepší. Není tajemstvím, že kruté boje nastaly v nejvyšších patrech samosprávy i úřadu a pokračují. V takové atmosféře je velmi těžké se orientovat, domluvit a pracovat.
Osm chapadel ČSSD
Co nám vadí (tentokrát o SMO)
Vedoucí funkce byly obsazeny spojenými osobami (pamatuje na to protikorupční zákon)....
Tyto osoby nemají potřebnou odbornost, jsou nekompetentní ....
SMO se nadále chová jako soukromá společnost.....
Vymýšlí koncepce, ve kterých nadále počítá se ztrátovými provozy....
Místo toho, aby sloužilo městu, zabývá se čím dále, tím více podnikáním s cílem zvýšit zisk, a to je na
úkor občanů....
Hnutí Město lidem reprezentují v zastupitelstvu Ing. Radim Gabzdyl
Gabzdyl,, počítačový odborník a Ing. Waldemar Danělišyn (v důchodu), ten je i členem Rady města a vydává
tyto noviny. Ve spletitosti vztahů mezi jednotlivými zastupiteli hraje důležitou (bohužel negativní) úlohu současná slabá pozice původně nejsilnější strany (ČSSD), která měla v
zastupitelstvu 8 hlasů. Změnami, ke kterým došlo v červnu
2013, přišla o 3 hlasy, nyní, po zatčení Adamuse o další a je
tak v plném područí hnutí Volím Orlovou, které nekompromisně využívá svého postavení k pletichám, a zneužívání.
Dáme to do pořádku!
Vážení občané,
o naši činnosti a o tom, jak chceme s vámi spolupracovat, vás budeme průběžně informovat.
Odkazy, kde nás na internetu najdete:
www.mestolidem.cz, www.orloviny.cz
Fb MM: www.facebook.com/MladeMestoOrlova
Fb ML: www.facebook.com/mestolidem
1.
chapadlo: Klčo Martin ( předseda představenstva SMO)
2.
chapadlo: Vaněk Jaroslav ( ředitel a člen představenstva SMO)
3.
chapadlo: Kuča Tomáš ( předseda dozorčí rady SMO, člen rady města, předseda výboru pro budoucnost SMO)
4.
chapadlo: Kuča Jaromír (starosta)
5.
chapadlo: Trojáková Marcela (členka rady města)
6.
chapadlo: Fojt Ladislav (člen rady města)
7.
chapadlo: Adamus Richard (člen rady města) * t.č. ve vazbě
8.
chapadlo: Troják Petr (PĚTINÁSOBNÝ EKONOMICKO-OBCHODNÍ MANAŽÉR SMO, manžel
Trojákové)
(pořadí je náhodné, nikoliv podle významu)
V radě činí většina 6 hlasů, jakákoliv kontrola a rozhodování, např. o SMO, je v rukách ČSSD, protože se k
nim teď vždy připojí Chlubna, který je vděčen za to, že byl dosazen do SMO a nebude hlasovat proti sobě
samému ani proti svým volitelům, to by opravdu nebylo slušné. Počet hlasů pro prosazení zájmů spolčených
osob je již dosažen, ale protože ČSSD fanaticky podporuje zástupce VO Kocur (ten nikdy nehraje betla),
trumfy jsou vyloženy na stůl. Taková je demokracie v Orlové.
člen Rady města Mgr. Adamus Richard byl zastupitelstvem 12.2.2014 z Rady odvolán
Firmám a podnikatelům nabízíme reklamní prostor. V žádném případě nepůjde o sponzorské dary politickému hnutí, ale o obchodní vztah mezi vydavatelem a objednatelem.
Materiály zásadně posílejte ve formě obrazového souboru (např. jpg), nemůžeme je
dále upravovat.
Občanům zveřejníme soukromou inzerci.
Děti nám mohou posílat fotografie svých domácích mazlíčků.
Přijímáme kritické články, ale pouze takové, které budou podložené fakty.
Posílejte připomínky, náměty, máme určité možnosti, jak je projednat.
Vše pouze elektronicky na emailovou adresu: [email protected]
Cena reklamy: 50.-/100.-/200.- Kč
čtvrt/půl/celá stránka
Radim Gabzdyl (45)
sákem za „prádelkou“, fotbal na senior konzultant ERP systému se
trávě, kde se dalo a plíšky na vy- specializací finance a controlling
braných okolních pískovištích. Ra- v nejmenované zahraniční společdim tímto zdraví všechny „bývalé“ nosti. Na stejné pozici pracoval již
kamarády.
pro spoustu jiných velkých firem,
Na základku chodil do Poruby, na které ale nebude jmenovat, aby na
Gympl na Výhodu a na Báňskou někoho nezapomněl a neurazil.
zase do Poruby.
Na trojce je politika. Do politiky
Jeho celý život je uzavřen do čtver- se dal zaslepen ideálem, že něco
změní. Neuvědomoval si tehdy, že
ce se čtyřmi vrcholy.
Vrchol číslo jedna představuje jeho změna je možná jenom v příparodina. Má manželku Lenku a dva dě, že máte 18 hlasů. Zdali bude
syny Jakuba a Daniela. Rodině vě- v politice pokračovat, rozhodnou
nuje hodně času a snaží se být dob- na podzim voliči. Rád by je ale
přesvědčil, že jeho do jisté míry
rým manželem a otcem.
je vlastně takový orlovský blá- Další živé bytosti, které s ním byd- nekonfliktní povaha, by mohla být
zen, který v Orlové žije od svých lí ve společné domácnosti jsou i nadále pro Město lidem a město
šesti let, tudíž se považuje za pa- Tim (yorshirský teriér) a Charlie Orlová přínosem.
triota. Pamatuje například rozesta- (biewer yorkshirský teriér).
Čtyřka jsou ostatní zájmy, na ktevěné město se spoustou velkých a Na vrcholu číslo dva stojí jeho ko- ré mu již skoro nezbývá čas. Je
hlubokých jam plných vody. Tyto níčky. Jsou to zejména počítače, to turistika a cestování. Turistika
sloužily celé partě kluků od „Mo- mobily, internet a informační tech- na kole, někdy. Cestování autem,
ravy“ k jedné k z nejoblíbenějších nologie vůbec. Má to štěstí, že jeho hlavně. Ale taky třeba geocaching,
zábav, a to k plavení se na velkých koníčky jsou zároveň i zaměstná- občas pivo (nejenom Radegast,
polystyrenových deskách tu a tam. ním a zdrojem finančních prostřed- občas i nějaké speciality, zejména
Kromě toho ještě hráli hokej teni- ků. V současné době pracuje jako malých soukromých pivovarů).
DĚDEK Waldemar Danělišyn (70) samostatně podnikal. Prodával ze- odvarem ve srovnání s tehdejší doleninu, zvukové nosiče (magneto- bou. Také to pak odneslo několik
fonové kazety, gramofonové desky, osob, které byly v této souvislosti
CD), aby pak „zakotvil“ v trafice uvrženy do kriminálu. Ve volbách
(někteří ho proto výsměšně přezdí- v roce 2006 do zastupitelstva (z
vají „trafikant“, ale tu trafiku si osobních důvodů) nekandidoval.
„vybudoval“ sám). Do politiky se V současné době je členem Rady
dostal v roce 1998, kdy byl zvolen města. Potom, co se začal kriticzastupitelem za ODS (jako nestra- ky vyjadřovat k rodinkářské a kliník). V roce 2002 se přičinil o to, entelistické situaci v SMO (rodina
že Hnutí Za Práva Občanů získa- Trojáků), proběhl úspěšný pokus
lo v zastupitelstvu 11 mandátů. V vyhodit ho z představenstva SMO
boji o post starosty prohrál s legen- a o pár týdnů později neúspěšný
dárním právníkem JUDr. Faranou, pokus odvolat ho z Rady města.
kdy slíbené hlasy nedostal, mj. od V nepolitickém životě je dlouhomá vysokoškolské vzdělání, obor Trojáka J., otce Trojáka P. V tehdej- letým předsedou TJ Slovan Orloanalytická chemie. Do doby, než ším předvolebním boji mu zapálili vá, dost lidí si ho pamatuje také
odešel do důchodu v roce 2005, trafiku a různými dalšími způsoby jako vedoucího HiFi klubu.. Je
celý čas pracoval (od roku 1966) se snažili donutit ho odejít z veřej- jediným „funkcionářem“, který
jako vedoucí oddělení měření fy- ného života. Dnešní útoky ze stra- chodí na jednání zastupitelstva
zikálních a chemických škodlivin ny Radima Lapšanského, který se a na schůzování Rady města bez
na Okresní hygienické stanici v vyžívá ve zveřejňování ubohých papírů. Vše má po ruce pomoKarviné (dnes Zdravotní ústav), anonymních příspěvků na interne- cí mobilního telefonu Samsung
kde toto oddělení i založil. Víc tových stránkách spolku Orlovák, Je vysoce konfliktní a vydržet s
než 20 let (od roku 1991) rovněž kterého je předsedou, jsou slabým nim mohou jenom silní jedinci.
foto:
Veronika
H.
TRNemvoku
nezávislé noviny
vydavatel
ing. Waldemar Danělišyn
IČO: 10034218
místo vydávání:
ORLOVÁ
evidenční číslo:
MK ČR E 13650
kontakt:
tel. 603 457 730
[email protected]
[email protected]
www.orloviny.cz
toto číslo vyšlo 2.3.2014
pouze elektronicky
povoleno jakkoliv šířit
AŤ ŽIJE ORLOVÁ !!!!!
Download

ŠKODIT NEPŘESTÁVÁ ?