6. volební číslo 2014
www.orloviny.cz
V Orlové pod jhem ČSSD nebylo možné, aby se
zveřejňovaly názory jiné než těch, kteří byli ve vedení města. Takto se vytvořila situace, kdy jakékoliv
vybočení z této řady vyvolalo ve vrchnosti násilný
odpor. Tato situace trvá dodnes. Většina orlovských
občanů si to neuvědomuje, protože je cíleně informována jednostranně. Můžeme vás ale čtenáři ujistit,
že toto informační embargo se rozdrobuje a to díky
TRNemvoku a Televiznímu Expressu Orlovin.
DOUFEJME, ŽE TROJÁKOVÁ MELE Z POSLEDNÍHO
Město Lidem se trvale ohrazuje vůči nekonečnému
panství orlovské ČSSD. Prokázali jsme řadou svých
kroků, že se nebojíme zvůle arogantních radních za
tuto „lidovou“ stranu. Informace o takových protestech jsou však hluboko utajené, protože v Orlové neexistuje žádné medium, které by zveřejňovalo
kritiku vládnoucí strany. A tak takové informace je
možné šířit pouze soukromými prostředky, což činíme. Bohužel, zastupitelé za ČSSD a jejich příznivci
nejsou schopni pochopit, že mohou být podrobeni
kritice. Absurdní divadlo se třeba odehrálo, když
Ing. Danělišyn chtěl zveřejnit v Orlovských novinách, koncem minulého roku, svůj názor na situaci
v SMO. Rada města, pod diktandem Trojákové zakázala článek zveřejnit!
shodou náhod psal o kauze SMO) by o tom mohl
vyprávět své.
Nejnověji „grácii“ místní organizace ČSSD popudil
náš předvolební článek publikovaný v Orlovských
novinách, kde vyzýváme občany, aby šli volit (viz
předposlední strana). Neopomněli jsme dodat, že
jsme poukázali na klientelismus a rodinkářství v
orlovské ČSSD, což byl spouštěcí mechanismus
pro hysterické orgie členské základny výše zmíněné strany. Trojáková dne 15. září na schůzi ČSSD
navrhla, aby bylo podáno trestní oznámení proti
Ing. Danělišynovi, předsedovi ML, potažmo vlastně všem, kteří se na tomto předvolebním agitačním
díle podíleli (Dembický). Tento „skvělý“ nápad ale
údajně neprošel. Snad některým členům buňky zbyl
Někteří představitelé ČSSD se pozapomněli v době smysl pro realitu a uznali, že jít do boje kvůli kriminulé. Poznávacím znakem tohoto bolševického tickému článku nemá v demokratické společnosti
syndromu je neschopnost se vyrovnat s kritikou smysl.
nebo alternativním názorem. Uvedeme příklad, ve
kterém opět vystupuje radní Marcela Trojáková, bý- Česká Strana Sociálně Demokratická. Poslední advalá vedoucí kanceláře ostravského primátora Kaj- jektivum Ing. Trojáková svým návrhem značně denara. Od minulého roku se usilovně snaží o naše valvuje. Vždyť v roce 1989 měla současná radní 21
zničení. Několikrát navrhovala, aby Rada města let a asi se jí taky nelíbilo, jak minulý režim fungopodala trestní oznámení na Ing. Danělišyna, pak val. Pro připomenutí, svoboda slova za socialismu
se ji podařilo, samozřejmě díky zbytku rady města, neexistovala. Proč tedy všichni cinkali klíči? Aby
„vložit“ do programu jednání zastupitelstva návrh se staré móresy vrátily? A aby je dokonce znovuobna odvolání Ing.Danělišyna z Rady města. K je- novovali sociální demokraté?
jímu zklamání ji tento „pokus“ nevyšel. Trojákové Existuje jedno tristní vysvětlení: změny ve společvadí, že nazýváme věci pravými jmény: pomohla nosti se dějí postupně, organicky, nelze je překotně
svému muži k pozici v městské akciové společnosti, zavádět. Mezi námi je řada lidí, která stále žije v
jejímž akcionářem je mj. ona jakožto členka Rady myšlenkovém kosmu, kde je přípustná pouze jedna
města. To není vše. Chapadla tohoto provázaného Pravda a kdokoliv, kdo se ji pokusí narušit, je oznazájmového klanu sahají i do ekonomických odděle- čen za vyvrhele a zrádce. V horším případě takoví
ní jistých regionálních deníků. Koneckonců, býva- lidé s oblibou prohlašují, že by za to měli být zavřelý novinář Deníku Karvinsko David Gorgol (čistou ni až zčernají.
VOLTE č.2
Chapadla kolem tepla
Před každými volbami se zjeví řada spasitelů a vševědoucích, kteří mají zaručený recept na stoprocentní a bezchybná řešení. Slibem nezarmoutíš, říká se.
Sliby chyby, říká se také. Proto bychom se neměli
zaměřovat na to, co chtějí dotyční dokázat, ale co
ve svém životě dokázali. Jeden příklad za všechny:
stanovisko k ceně tepla ve městě. Je to palčivý problém související s kontroverzním počínáním městské akciové společnosti SMO. Kdo z kandidátů se
mu věnoval? Kdo protestoval? Nejenom to zjistíme
při našem exkurzu po orlovských kandidátních listinách. Šokující závěr se přímo nabízí: ve volbách
kandiduje konglomerát vzájemně se držících sil
sdružených kolem družstev, městské akciové společnosti a městského úřadu.
ANO 2011: Mgr. Bc. Renáta Potyšová, PhD.; právnička Bytového družstva a vedoucí správního úseku,
Ing. Marcela Ryšková, pracovnice téhož správního
úseku a podřízená Potyšové.
Obě tyto paní působí na Bytovém družstvu Orlová
(vedle Městské knihovny). Neznáme jejich stanovisko k vysoké ceně tepla, přitom zrovna ony řadu let
pracovaly s Ing. Katauerem, který jako jeden z mála
ve městě vytrvale bojoval proti SMO a cenotvorbě
tepla. Jim zřejmě vysoká cena tepla nevadí.
ČSSD: Bc. Martin Klčo, předseda představenstva
SMO, m. a. s.; Ing. Jaroslav Vaněk, ředitel společnosti SMO; Ing. Tomáš Kuča, předseda dozorčí
rady SMO. Ing. Marcela Trojáková, členka rady
města-valné hromady SMO. Její manžel, Ing. Petr
Troják, pracuje jako vedoucí ekonom v SMO.
Všichni jmenovaní měli možnost přímo cenu tepla
ovlivňovat, ale ti v SMO ji zvýšili a ti v Radě města
souhlasili a to vše na úkor tisíců orlovských domácností. Mgr. Kamil Paloncy, ředitel ZŠ U Kapličky.
SMO dodává teplo i do škol. Proti vysoké ceně tepla neprotestoval, mohl škole ušetřit peníze.
V BD Orlová je v představenstvu Ing. Josef Troják,
otec Trojáka v SMO a tchán Trojákové, která je v
Radě města. Za Katauera Troják starší bojoval proti
vysoké ceně tepla jako lev, také proto se dostal do
politiky (a potom z ní i vypadl). Jasnější provázání
osobních zájmů nemůže existovat.
KSČM: Petr a Miroslav Koláčkovi, Marie Pustelníková, Ladislav Bernatík, René Závišek, Mgr. Johana Havrdlíková, Mgr. Dagmar Klimecká, členka
představenstva Bytového družstva Orlovan. Nikdo
z komunistů nikdy proti vysoké ceně tepla neprotestoval, asi proto, že komunističtí příznivci si topí plastovými láhvemi. Petr Koláček vysokou cenu dokonce, jako člen dozorčí rady SMO, odsouhlasil.
Levý Blok Orlová 2014: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Karla Dvořáčka. Zmínil se snad někdy, že
jsou podmínky SMO nespravedlivé? Ne, vždycky smlouvu podepsal. A to byl dokonce zastupitel.
Před volbami se ale jeho uskupení vždycky postaví
proti vysoké ceně tepla.
Nezávislí: Mgr. Miroslav Chlubna, místopředseda představenstva SMO, m. a. s. Kdysi velký kritik
společnosti a všeho s ní spojeného. Dnes? Obhajuje
klientelismus, rodinkářství a vykořisťování občanů
v režii ČSSD. Chtěl s Kafkou prodat hotel Sport.
Teď se tváří , že je fajn mít takový ztrátový provoz.
Mgr. Ing. Kateřina Plintová, učitelka ZŠ Mládí
a mnohonásobná kandidátka na ředitelku několika základních škol ve městě (ZŠ Ke Studánce, ZŠ
Mládí). Když bude případně jmenována ředitelkou
ZŠ Mládí, jaký bude její postoj? Nebo se poslušně
skloní před případnými koaličními spojenci? (pozn.
SMO je v rukou ČSSD).
ODS: Bc. Martin Sliwka, místostarosta. Tiše toleruje vše, co se děje v SMO, i klientelismus provozovaný orlovskou ČSSD. Ing. Kamila Jurášková,
předsedkyně BD Orlovan. Vždy cenu tepla podepsala a tisícům družstevníků navýšila náklady na
život. Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka DDM; Mgr.
Pavel Michelsohn, ředitel Net Office, s.r.o. a zastupitel za ODS; Mgr. Yvona Dluhošová, ředitelka
MŠ Na Vyhlídce. Krom toho, že jsou pedagogy a
kandidáty do voleb, nevíme o jejich postojích vůči
ceně tepla zhola nic, tedy jenom to, že proti ni neprotestují.
SPO: Ing. Alena Kasanová, působí v představenstvu BD a zároveň pracuje jako úřednice města na
Odboru rozvoje a investic. Proti ceně tepla pro jiné
tisíce občanů neprotestuje, souhlasí s ní.
Úsvit: Jiří Dlabaja, odvolaný člen představenstva
BD. Zelený skokan se vrací, ale do programu snížení ceny tepla si nedal.
Volím Orlovou: JUDr. Petr Kocur, delegát shromáždění Bytového družstva Orlovan, jmenovaný
městem Orlová. Dokud nebyl v radě města, křičel
proti SMO na všechny strany, požadoval kalkulaci ceny tepla. Nyní mlčí jak zařezaný. Ing. Roman
Koutný, člen Rady města. Vyjadřuje se ke každé
konině, ale odmítá nás osvěžit svým světonázorem
ohledně SMO. Ing. Miroslava Šromková, bývalá
ředitelka Obchodní Akademie Orlová, cenu tepla
vždy akceptovala, teď dokonce i jako členka dozorčí rady SMO. Mgr.Pavla Bjalončíková, učitelka u
Nowaka, členka představenstva Bytového družstva
Orlovan, má pedagogické schopnosti, ale cena tepla
ji taktéž nevadí. Ing. Zdeněk Buček, bývalý člen
představenstva BD Orlová. Spolu s Ing. Katauerem
kritizoval cenu tepla celou dobu. Nyní mlčí.
Suma sumárum: výše uvedeni lidé s cenovou politikou SMO souhlasí. Vysoká cena tepla jim nevadí,
přitom většina těchto „kandidátů“ má rozhodující
postavení a mohla na výši ceny tepla působit a protestovat. Především vy všichni, kteří za teplo, odebírané z SMO, platíte, byste je neměli volit. V průběhu
času se za vás nepostavili, kašlali na to, kolik platíte,
a když jsou volby, najednou jste jím, hloupí občané,
dobří. Dejme STOP těmto kariéristům.
JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN OBDRŽÍ VŠICHNI OBČANÉ ORLOVÉ
PODROBNOU INFORMACI O TOM, JAK JE SMO VODÍ ZA NOS !
Skupinová hloupost
Svéráznou podobou rozhodování v mocenských skupinách na vrcholu hierarchických byrokratických pyramid
je skupinová hloupost. Jde „způsob myšlení, kterému lidé propadnou, jsou-li členy výrazně soudržné skupiny,
v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak“.
Níže jsou uvedené příznaky, které ukazují, že se ČSSD Orlová, do takové skupinové hlouposti, propadla:
1. Iluze nezranitelnosti, případně neporazitelnosti,
přesvědčení, že se skupina nemůže dopustit chyby,
že všechno musí dobře dopadnout. Např. Kauza Petra Trojáka. Ačkoliv vyhozen předsedou představenstva, ještě v tu chvíli prohlásil, že to nic neznamená.
Měl pravdu. Klčo i Vaněk by jej stejně vzali zpátky.
Strach z manželky Trojáka je mocná zbraň, kterou
současný pětinásobný náměstek využívá. Neexistuje síla, která by je donutila zamyslet se nad jejich
chybnými rozhodnutími. Jsou všemocní, dávají to
každému najevo, a kdo se ozve proti, musí být okamžitě zničen.
2. Racionalizace chybných rozhodnutí: chybné
rozhodnutí získá „správné“ vysvětlení. Skupinové
„schéma“ je do značné míry automatickým způsobem řešení problémů, označí nežádoucí skutečnosti
žádoucími slovními nálepkami. Např. Dosazování
členů ČSSD do všech možných funkcí ve městě je
bráno jako zcela normální, kdo se ozve proti tomuto
stylu politiky, brání, dle vyjádření starosty Kuči k
interpelaci Dembického, svobodnému obsazování
funkcí odborníky, kteří mají své ústavní právo sdružovat se v politických stranách.
„nežádoucí“, „hříšné“, „kacířské“ myšlenky, potlačí
je, případně se z nich vyzpovídá nadřízenému členu
skupiny.
5. Iluze jednomyslnosti: členové skupiny nevyjadřují své skutečné pocity nad tím, co se děje. Nevyjadřuje-li nikdo nesouhlasný názor, posiluje se pocit,
že je vše v pořádku. Vzniká tím iluze jednomyslnosti. Např. názor členky volební komise za ČSSD:
„Znám je všechny a o rodinkářství se nejedná! A co
takoví Koláčci? I kdyby se jednalo o rodinkářství,
tak je přece důležitější, jestli pracují pro Orlovou!
Já je všechny znám. Vy jste haj*lové!
6. Tlak na nekonformní členy skupiny: skupinová
hloupost vnáší mezi členy skupiny pocit harmonie.
Autocenzura a tlak na případně nekonformní členy
skupiny se dají považovat za prostředky, jimiž se
pocit harmonie udržuje.
7. Ochrana vlastního vědomí a ochrana vědomí druhých členů skupiny před zápornými informacemi,
čehož se někteří členové skupiny spontánně chápou
a bývají vysoce výkonní. ČSSD zabránila zveřejnění prohlášení jimi odvolaného předsedy předsta3. Víra v morální oprávněnost jejich rozhodnutí: venstva Danělišyna, ve kterém popisuje nechutné
sem spadá přesvědčení, že „ve více hlavách musí praktiky ve společnosti SMO.
nutně být více rozumu“, že skupina nutně ví víc než
jedinec, je nutně moudřejší a zkušenější než jedinec. 8. Sdílení myšlenkových stereotypů, které řídí rozProhlášení radního Fojta k petici ke zrušení placené hodnutí skupiny včetně stereo-typizace jiných skuprvní hodiny parkování v centru města: „Když jsou pin. . „Město Lidem účelově poškozuje orlovskou
lidé schopni si koupit auta za půl miliónu korun, organizaci ČSSD. Je třeba na ně podat trestn oznáproč by nemohli zaplatit 10 Kč za hodinu parková- mení, to přece nejde takhle někoho kritizovat, kde
ní?“ Názor sociálního demokrata jako vyšitý.
to jsme.“Takové a podobné věty musí zaznívat z úst
4. Autocenzura: jakmile člena skupiny napadnou Trojákové na schůzích strany neustále.
Volí jednu myšlenku, které se drží. Začne přehlížet námitky a skutečnosti, které svědčí v neprospěch
vlastních úvah nebo řešení problému. V množině možných řešení proto může přehlédnout nejlepší řešení.
Skupina přestane zkoumat rizika řešení, které zvolila, včetně nákladů, jež jsou s ním spjaté. Je lhostejná
vůči špatným nebo katastrofálním důsledkům svého rozhodnutí i v době, kdy ještě byla možná rozhodnutí
odlišná. Klíčové informace skupina nevyhledává v dostatečné šířce a hloubce. Získané informace skupina
obvykle výběrově zkresluje. Volí jen některé informace, jiné nevolí nebo je vylučuje.
Podobně se chová i hnutí Volím Orlovou,kde však nyní došlo k mocenskému boji mezi předsedkyní hnutí
N.Kubalovou a P.Kocurem, který ji chce svrhnout a být vedoucím on. Zatím vyhrává Kubalová, samozřejmě za pomocí účelového náboru nových členů. Kocur je však silný hráč, těšme se, jaká esa z rukávu
vytáhne on.
Příklady dalších chybných rozhodnutí:
- kariéristická frakce ČSSD se spojila s opozici a svrhla starostu
- nekritické jednání a rozhodování rady města (ČSSD,VO,NEZ) zejména jako jediného akcionáře SMO
- zpoplatnění parkovišť v centru města
- trvání na pokračování vymáhání nedobytných pohledávek
- scestné postupy při řešení letního koupaliště
- neschopnost vyřešit dokončení kanalizace a odstranit škody, které byly napachány
Šokující zjištění: Volím Orlovou má velrybáře !
DVOJKA JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO PRO MĚSTO!
Morální arbitři z „Volím Orlovou“, kteří chtěli vnést do zatuchlé orlovské politiky čerstvý vítr pravdy,
lásky, morálky a protikorupčního programu, se sami zmítají v personálních sporech. Členská základna se
rozdělila na dva mocenské tábory: křídlo lídryně Kubalové a frakce právníka Kocura. Obě tyto komunity
využívaly v bratrovražedném boji ty nejšpinavější triky. Pak ale otevřely Pandořinu skříňku politických
stran: velrybaření. Lovení nových členů za účelem vytváření umělých a samoúčelných hlasovacích většin. Pak ty dotyčné nalovené stejně odkopnou, protože jejich 15 minut slávy je za nimi.
Politické hnutí Město Lidem existuje v Orlové od roku 2009. Máme v současné době dva zastupite-
Vítězný srpen?
Co přesně stojí za jejich spory, není známo, už ale dříve se především dámy z „Volím Orlovou“ (Bjalončíková, Kubalová, Šromková) vyjádřily, že „Péťa jim dělá starosti a že by se ho nejradši zbavily.“ Dělící
osou celého sporu je tedy eminence Kocur, organizátor vinobraní a tenisových turnajů, postrach městského úřadu, bojovník proti pohledávkám a za samosprávnou demokracii. Bitva, která rozhodla o současné
kandidátce „Volím Orlovou“ do voleb, se odehrála, dle našich informací, v srpnu, kdy zvítězilo křídlo N.
Kubalové. Proto také kandidátku vede ona, nikoliv JUDr. Kocur.
Na celé věci je především zarážející, že se odehrává ve straně, která se prezentuje jako čistá síla v politice
sázející na odborná řešení, slušnou komunikaci a kompetentní politiky. O to více zamrzí informace, že
i tito šampióni etiky se odhodlají vstoupit do bahna, zašpinit se až po uši pouze pro numerické umístění
na kandidátce. Dobře, „pouze“ není správné označení. „Právě proto“ zní lépe. Moc chutná všem a to
dokonce moralistům a uklízečům Orlové.
Pamatujete na Richarda Adamuse?
Jak bychom mohli zapomenout. Statný svalnatý
ředitel soukromého jazykového gymnázia se sklonem pro výběr extravagantních svetříčků a šátečku
pokrývajících jeho plešatou hlavu. Dlouhou dobu
byl tento angličtinář a francouzštinář vydáván za
symbol úspěchu orlovského rodáka ve světě. Každý s ním chtěl být zadobře. Politika byla ženou jeho
života. Angažoval se u Nezávislých (všemocný docent Kafka), ale pak přesedlal na oranžového hřebce. ČSSD se mu zřejmě zalíbila v tom, že poskytuje
téměř všem svým členům určitý typ komfortu – nevyhodí vás z práce, máte možnost kariérního postupu, ba dokonce můžete ničit své dávnější nepřátele
ze soukromého života. A hlavně, pokud jste vysoko
na kandidátce vedoucí strany, je téměř jisté, že budete zvoleni. To se přihodilo i Adamusovi. V roce
2010 získal 2. nejvyšší počet preferenčních hlasů
ve městě (big boss Michalík měl prvenství).
Pánové a dámy, nechci se Vás dotknout: kdo z vás
na to má?
Richard je ale muž činu. Založil soukromou jazykovou školu Linguistics, s.r.o. a Soukromé jazykové gymnázium Jana Šabršuly, s.r.o. Původně sídlil
v porubské škole, později se přestěhoval do areálu
ZŠ Mládí, alma mater jazykového mocipána. Bylo
veřejným tajemstvím, že chtěl ovládnout i základní
školu a celý areál převzít do svých rukou. Tam by
mohl zcela nerušeně provádět svůj byznys, který
mu zřejmě v brzké době zcela zlomí vaz. Adamus
se totiž, alespoň dle tvrzení policajtů a státních
zástupců, dopustil řady trestných činů. Např. měl
jakožto ředitel jazykové školy falšovat potvrzení
o složení zkoušky z češtiny potřebné pro cizince,
kteří zde chtěli žít a pracovat. Nebylo to překvapivé obvinění, už v roce 2009 se kolem Adamuse-Ša-
bršuly stahovala mračna vyšetřování. Pojednal dokonce o tom i Reflex, kde jedním z dotázaných byl
i Ing. Danělišyn. Ten napsal článek na Orlovinách,
kde celou záležitost zevrubně popsal. Nebýt toho,
že nebyl tehdy ve funkci zastupitele, byl by zřejmě
zatlučen stejně, jak se o to nyní ČSSD snaží.
Ale vraťme se k Adamusovi. V únoru tohoto byl
zadržen Útvarem pro odhalování organizovaného
zločinu a vzat do vazby. Mezitím se na politické
scéně města odehrála nevídaná situace. Málokdo
chtěl uvěřit tomu, že by úspěšný byznysmen, lidumil (vždyť dával stipendia na školné všem svým
studentům) a politicky aktivní občan byl něčeho takového schopen. Mnozí ho začali omlouvat, dokonce i Nejspravedlivější mezi spravedlivými Chlubna, jeho moudrý kolega-docent Kafka a oranžoví
vládcové města, Kuča, Klčo, Vaněk, Trojáková, bla,
bla bla. Najednou se začalo hovořit o presumpci
neviny, o syndromu Věry Jourové (nespravedlivě
obviněna a vzata do vazby) a vůbec, na našeho
Ríšu nám nesahejte. Pravda však bude před soudem
odhalena a všichni ti, kteří se Adamusem chlubili,
budou plakat.
Jak je vůbec možné, že jeho případ nevyvolává
mezi občany adekvátní otázky typu: „Má ČSSD
zdravé personální zázemí?“ Neproběhla seriózní
diskuse, natož katarze. Prostě Adamus byl obviněn,
ctěme presumpci neviny, tvařme se, že my nic, my
muzikanti a je hotovo. Jakoby se určitým politikům
a stranám odpustilo všechno, co udělali, nebo udělají. ČSSD vládne v Orlové 20 let, má několik generací zastupitelů a radních. Adamus byl nejenom
velký podnikatel, ale i radní zodpovědný za oblast
školství. Jaká ironie, že právě pro lumpárny v tomto oboru bude souzen.
F.D.
le a jednoho radního. Upozornili jsme na řadu velkých problémů města: stranický klientelismus a rodinkářství orlovské ČSSD, zpackaná kanalizace v okrajových částech města (www.kanalizaceorlova.cz), zpoplatnění parkování v centru města a zlodějiny v městské akciové společnosti SMO, m. a. s.
Ve svých řadách máme mladé občany, kterým jsme dali příležitost, aby dokázali, jak jim na městě záleží. Snažíme se o komunikaci skrze fenomén moderních technologií, jako je např. sociální síť Facebook. Vezměte rozhodování o městě do svých rukou. 10. a 11. října budou v Orlové vládnout občané. Využijte svůj hlas. Pokud ne, bude volit někdo za Vás proti Vašim zájmům!
Volte č. 2! Volte lepší budoucnost pro Orlovou.
text, kvůli kterému dostala Ing. Trojáková záchvat deprese a zahájila svou cestu k zapomnění
Průvodce volebními programy, aneb rady, koho volit a koho ne
V Orlovských novinách ze dne 12.9.2014 jsme si mohli přečíst konkurenční volební programy
respektive to, co hnutí a strany zveřejnily, aby přilákaly občany přijít k volbám a zvolit právě je.
Volební číslo 1
Hnutí Volím Orlovou přistoupilo k sebeprezentaci
samolibě: Znáte nás! Bohužel známe. Připojena je
kolektivní fotografie sebejistých, ale bohudík nerozeznatelných osob, pod ní seznam 31 kandidátů a
tři fráze.
Náš názor: Pokud chcete někoho z VO volit, dejte
preferenční hlasy Ing. Macurovi.
Volební číslo 3:
Komunisté předložili střízlivou všeobecnou pobídku, trochu si postěžovali na „nevybíravou předvolební kampaň“, ale nic konkrétního neslibují.
Náš názor: Počkejte si, jak dopadnou komunisté
bez vašeho hlasu a raději k volbám už nechoďte!
Nic pro vás nedělají!
Volební číslo 4:
kterým číslem na volebním lístku budou. K lepší
fotografii než má VO přidali i čitelný seznam kandidátů a několik sebejistých vykřičníků!
Náš názor: Doba zahrádkářů a školníků je pryč.
Kdo je skutečně zná, ten je volit nebude. Do čela
se prodral samolibý kariérista nejhorší sorty, který
cíleně škodí. Má to v povaze.
Volební číslo 8:
Dá se říct, že program Úsvitu nás dost šokoval. Jde
o téměř doslova opsaný celostátní program Okamurova hnutí. Jde o obecné formulace, v žádném
z 10 bodů nelze ani vzdáleně nalézt nějakou konkrétní provázanost přímo s Orlovou. Na komunální úrovni naprosto nesplnitelný.
Náš názor: Ignorovat
Volební číslo 9:
Leták s obří devítkou je určitým způsobem háProtože jsme neměli k dispozici lupu, nemohli dankou, neboť že jde o ODS lze rozpoznat jenom
jsme si přečíst, co převratného tradiční levicová podle ptáka, který plní funkci háčku nad c (číslo).
strana (ČSSD) chce prosazovat. Někdo nám řekl, Pět hesel, z kterých nejjasnější je MHD za korunu
že jsou to jenom fráze. Jistě, mají tam i boj s klien- možná někoho osloví. Vtip spočívá v tom, že tzv.
telismem a korupcí. Kdyby to nebylo smutné, za- „korunové sliby“ mají v programech většinou levismáli bychom se.
cové strany, ale protože je orlovská ODS tonoucím,
Náš názor: Konečně můžeme na ně zapomenout, každé stéblo se hodí.
jsou ostudou celého města. Počítají s vámi, ale jste Náš názor: Někdy v jednoduchosti je síla. Ale ne
pro ně jenom těsto na bramboráky.
tady. Samozřejmě nevolit!
Volební číslo 5:
Volební číslo 10:
Kritický pohled Levého bloku je nám v něčem
blízký (např. zdražování tepla, financování sportu,
nesoudržnost vedení města), ale plno všeobecných
slibů snahu kazí. Také nevynechali příležitost si
postěžovat, že se v roce 2010 kvůli populistickým
novým hnutím a stranám nedostali do zastupitelstva. Jedná se o sebelítost ve stylu „Chcete mě?“
Náš názor: Pokud se do zastupitelstva dostanou,
spojí se s komunisty. Nevolit!!
Program Strany práv občanů jsme nenalezli
Volební číslo 6:
Změna pro Orlovou se rekrutuje z velké části z
občanů Zimného dolu. Jejich největší předností je,
že vyhnali Lapšanského. Ačkoliv jsme společně
nic nekonzultovali, naše záměry jsou hodně blízké.
Náš názor: Volte raději nás (volební číslo 2), máme
více zkušenosti, ale určitě, pokud se to podaří nám i
vám, můžeme spolupracovat.
Volební číslo 7:
Nezávislí vycházejí z toho, že je orlovští občané
znají. Dokonce tak dobře, že si ani neuvedli, pod
Volební číslo 11:
Je faktem, že ANO dosáhlo toho, že soudně uvažující občan dostává kopřivku, když se s jejich reklamou setká. Protože je na každém kroku. Kdo
se chce nachytat, prosím. Bílý průjem za peníze
Agrofertu.
Náš názor: V žádném případě nevolit!! Neumětelové! Katastrofa pro město!
Volební číslo 12:
Koalice KDU-ČSL a Konzervativní strana zveřejnila fotografii kandidáta z prvního místa kandidátky. (Pastor Szkandera kandiduje i do senátu)
Náš názor: Bez komentáře
Volební číslo 13:
Kdybychom nevěděli, kteří a jací kandidáti se za
zveřejněnými slovy skrývají, uznali bychom, že jejich rétorika je pěkná. Neviditelní z SNK-ED
Náš názor: Typická faleš. Nevolit!
Download

VOLTE č.2 - Orloviny