Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992
PLESOVÝ MANUÁL
(INFORMACE SDRUŽENÍ RODIČŮ GH K MATURITNÍMU PLESU)
(revize 03 / 16. únor 2015)
Organizátor
Sdružením rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Termín ples
sobota 21. 2. 2015 pro maturitní třídy 4.A, 6.A6 a 6.B6
přesné časové údaje - viz kapitola Časový harmonogram
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc****
bližší informace o hotelu viz www.clarioncongresshotelolomouc.com
Ceny vstupenek
zřizovatel
ředitel + tř. profesor + partner tř. profesora nebo ředitele (vždy max. 1+1 ks)
tanečník - předtančení
student maturitního ročníku GH
"netřídní" profesor + partner "netřídního" profesora (vždy max. 1+1 ks)
volný prodej - místa v sále
vstup po 21:30 hod. (prodej pouze na místě)
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK
50,00 CZK
200,00 CZK
350,00 CZK
150,00 CZK
Distribuce vstupenek
distribuce vstupenek v předprodeji proběhla v lednu 2015 (studenti, učitelé)
doprodej volných míst v sále - kancelář GH ve vyhrazených hodinách (p. Stejskalová)
Příspěvek SRGH
Sdružením rodičů GH ve svém rozpočtu na školní rok 2014/2015 vyhradilo finanční prostředky,
kterými podpoří maturitní ples. Jedná se o:
(i.) příspěvek na nákup květin ve výši 50,00 CZK.student-1,
(ii.) příspěvek na nákup květin pro tř. profesory
(iii.) příspěvek na úhradu dalších nákladů spojených s plesem (služby fotografa,
stužky, šerpy, tiskové práce, datové nosiče, atp.) ve výši 3 000,00 CZK.třída-1,
Příspěvek dle (i.) bude odečten z koncové ceny květin.
Příspěvek dle (ii.) bude hrazen přímo p. Slimaříkovi
Příspěvky dle (iii.) budou vypláceny v hotovosti proti předložení účetních dokladů. Doklady lze
průběžně předávat p. Světlaně Hudečkové, kancelář správy majetku GH, tel. +420 585 711 104.
Po kontrole dokladů v SRGH budou peníze během několika dnů k dispozici pro vyplacení.
Příspěvek dle (iii.) je možné začít čerpat již nyní až do 31. 5. 2014. V případě nevyčerpání
příspěvků do 31. 5. 2014 ztrácí studenti, resp. třídy nárok na jejich vyplacení!
Sponzoring vstupenek
Sponzoring vstupenek v letošním školním roce nebyl ze strany tříd zajištěn.
C:\Prj\SRGH\2015-02-001-Plesovy_manual\SRGH-Plesovy_manual_2015-Rev_03.doc
Hudební produkce
SRGH dne 16. února 2015 definitivně odmítlo pokračovat v nekonečných "jednáních" s různými
zástupci hudební formace Live Music Superheroes (cit. z webu: "Uskupení muzikantů,
koketujících s hudebními žánry jako jsou gypsy jazz, swing, balkán, folklor či kletzmer, atakující
publikum nevybíravou energickou smrští. To jsou superhrdinové, kteří Vás zachrání v případě
nouze o živou hudbu").
No, "superhrdiny" necháme "koketovat" a "atakovat" někoho jiného, nás naštěstí zachrání
profesionální hudebníci ze skupiny Joybox (viz též www.joybox.cz)
Audio-, video- podklady pro představení tříd a stužkování
Audio- či video- podklady pro představení tříd a stužkování je nutné dodat nepřekročitelně
do středy 18. února 2015, k rukám Mgr. Jany Bartoňkové na USB nosiči. Ne CD, ne DVD!!!
Při předání souborů je současné nutné dodat kontakt (mobil + email) na osobu odpovídající
za technickou přípravu podkladů pro event. opravu či úpravu datových podkladů!!!
Podklady musí být zásadně ve formě pouze jednoho souboru pro představení tříd a pouze
jednoho souboru pro ev. stužkování. Délky přehrávání souboru musí odpovídat době, které je
pro jednotlivé části vyhrazena dle programu! Jiné formy datových souborů nebudou
akceptovány!
SRGH současně upozorňuje, že při použití audio- či video- nahrávek je vždy nutné respektovat
autorský zákon, v účinném znění!
Test audio- a video- souborů zajistí přímo v Clarion hotelu ve čtvrtek 19. února 2015 Tomáš
Látal a zpětně potvrdí, že soubory jsou z technického hlediska akceptovány pro použití na plese.
Květiny
Květiny pro ples a květinovou výzdobu sálu obstará p. Jiří Slimařík, profesionál v oboru. Zajistí
dodání a distribuci jak květin pro maturanty během stužkování, tak kytice pro profesory
dle požadavků tříd. Požadavky na typ květin pro stužkování, jejich počet a počet kytic
pro profesory, sdělí závazně zástupci v naposledy posunutém termínu do 6. února 2015. SRGH
zcela vážně a naposledy upozorňuje, že v případě, že informace nebudou sděleny včas, nebude
SRGH distribuci květin pro ples zajišťovat! Informaci za jednotlivé třídy sdělte emailem
současně na adresy [email protected] a [email protected]
Fotografování mimo sál
Fotografa si dle svého uvážení zajistí studenti ve vlastní režii. Místo k fotografování bude
v plesových prostorách vyhrazeno.
Pro fotografování budou vyhrazena maximálně dvě místa v předsálí, je proto zřejmě nutná
dohoda tříd!
Fografování a videozáznam v sále
Foto
SRGH na vlastní náklady zajistí profesionálního fotografa, který zaznamená zahájení plesu,
předtančení, představení tříd i celý proces stužkování, též jednotlivě každého studenta. Veškeré
fotografie budou po skončení plesu zdarma a volně dostupné v max. rozlišení na webu
pro jakékoliv další použití. Fotografické služby zajišťuje Foto studio K (M. a J Kraváčkovi).
Video on line
SRGH na vlastní náklady zajistí on line video přenos stužkování na tři promítací plátna
rozmístěná v sále a bude zhotoven záznam představení tříd ze statické kamery.
Záznamy budou v "raw" formě k dispozici zdarma a volně dostupné na webu pro jakékoliv další
použití.
-2-
!!! Pokyny ohledně vlastního záznamu !!!
Současně s výše uvedeným se všichni účastníci plesu - zejména rodiče a příbuzní maturujících
studentů - žádají o laskavé respektování pokynů pořadatelů, především prosíme, aby se
neshromažďovali v bezprostřední blízkosti tanečního parketu, nevstupovali v žádném případě
za účelem pořizování fotografií nebo videa k tanečnímu parketu či do prostor, kde budou
probíhat představení jednotlivých tříd a stužkovací procedura.
Zdarma pořízení veškerého foto- a video- záznamu je snahou o kompromis k tomu, aby všichni
účastníci plesu po celou dobu představení i stužkování dobře viděli a současně byl pořízen
dostatečný a kvalitní záznam.
Ještě jednou prosíme - především s ohledem na ostatní účastníky plesu - o úplné respektování
těchto zásadních pokynů a děkujeme předem za pochopení!
Moderování plesů
Moderování plesů se ujali na návrh studentů Mgr. Irena Selucká a Mgr. Jakub Knápek.
Předtančení
Sázíme na osvědčenou jistotu - organizuje p. Mgr. Jana Pazderová.
Stužky, ev. šerpy
Výrobu stužek, ev. šerp si zajistí studenti ve vlastní režii. Konzultace textů je mimo působnost
SRGH, doporučení konzultace s třídním profesorem.
Stužky a šerpy doručí studenti na vlastní náklady v den plesu do plesových prostor. Převzetí
zajistí Mgr. Jana Bartoňková.
Zázemí pro maturanty, tanečníky a organizátory mimo hlavní sál
Jednotlivé třídy budou mít k dispozici salonky rozmístěné okolo hlavního sálu. Salonky budou
k dispozici po celou dobu konání plesu. Pro salonky platí stejný režim jako pro ostatní plesové
místnosti (viz Důležité upozornění). Rozdělení salonků Plato, Seneca, a Dalimil bude upřesněno
v den plesu a dostatečně vyznačeno.
Salonek Kosmas bude vyhrazen pro tanečníky
Salonek Marconi bude vyhrazen pro pořadatele.
Vstupy
S vědomím omezit rizika spojená se vstupem nežádoucích osob, s falšováním
vstupenek/návratek a s vizí zajistit maximálně klidný průběh plesu bude vstup na ples pouze
jednorázový a bez možnosti návratu do plesových prostor po jejich opuštění. Prostory v hotelu
skýtají dostatečné zázemí pro všechny aktivity spojené s plesem.
Tato skutečnost je uvedena na vstupenkách a opakovaně o ní budou účastníci plesu informováni.
SRGH apeluje, aby tato skutečnost byla respektována a opakovaný vstup do plesových prostor
nebyl po organizátorech požadován.
Prostor pro kuřáky
Součástí plesového prostoru je dostatečně prostorná venkovní terasa vyhrazená pro kuřáky.
-3-
Důležitá upozornění
Platí důsledný zákaz vnášení vlastního občerstvení (jídlo, alkoholické i nealkoholické nápoje)
do plesových prostor. SRGH má toto ustanovení sjednané ve smlouvě o nájmu hotelových
prostor, se smluvní pokutou 100.000,- Kč. V případě uplatnění této smluvní pokuty bude pokuta
vymáhána po konkrétních osobách, které tento závadný stav způsobily.
V případě zjištění tohoto jevu si SRGH současně vyhrazuje právo bez náhrady ukončit účast na
plese každému, kdo tento zákaz poruší nebo se o to bude pokoušet.
SRGH neručí za věci odložené mimo vyznačenou a hlídanou šatnu.
Ceny do plesové loterie
Ceny shromažďuje Mgr. Jana Bartoňková, ceny je nutné dodat nejpozději do středy 18. února
2015. Ceny dodané po tomto termínu nebudou z technických důvodů akceptovány.
V případě nutnosti sluvního ošetření cen, darovacích smlouv atp. prosím kontaktujte přímo
emailem hospodáře SRGH Tomáše Látala ([email protected])
Parkování
Zpoplatněné parkování omezeného počtu vozidel je možné přímo v podzemních garážích
pod hotelem. Další parkování je možné v podzemních garážích u KÚ.
Jednotný poplatek za "celoplesové" parkování v podzemních garážích v hotelu(!) činí 150,- Kč.
Ubytování
Hotel nabízí zvýhodněné ubytování pro návštěvníky plesů (1.700,- jednolůžkový pokoj, 1.900,dvoulůžkový pokoj, obojí vč. snídaně).
Kód pro zvýhodněné objednání přímo v hotelu: "SRGH 2015".
Zveřejňování informací k plesům
Revize tohoto dokumentu, stejně jako event. další informace k plesu budou zveřejňovány
na webu www.gytool.cz v sekci "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů".
Kontakty na organizátory
Bohumil Šíp
Tomáš Látal
Jana Bartoňková
Jana Pazderová
+420 724 708 658
+420 602 566 764
+420 585 711 122
+420 585 711 143
-4-
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Časový harmonogram
Čas
15:00
15:20
15:30
15:45
16:00
16:20
16:40
17:00
17:00
17:00
17:00
17:15
17:30
18:00
18:15
18:20
18:25
18:50
19:10
19:30
19:50
20:10
20:30
20:50
21:10
21:30
21:30
23:30
23:45
0:45
1:00
Vs
Vd
F
H
V/F
sraz organizátoři, ochranka (6 osob), hudba + zvukař dle uvážení
vstup tanečníci (předtančení) na vstupenku "TANEČNÍK"
zkouška předtančení
vstup studenti-maturanti na vstupenku "50"
nácvik představení 4.A
nácvik představení 6.A6
nácvik představení 6.B6
uzavření sálu pro závěrečnou přípravu (nutné dodržet čas!)
ochranka (+6 osob)
pomocní šatnáři (4 osoby)
zahájení zvukové zkoušky (kapela, zvukař)
otevření hotelu pro návštěvníky plesu (vstupenky VIP / 200 / 350)
ukončení zvukové zkoušky (kapela, zvukař)
úvodní hudební série
zahájení plesu, úvodní slovo ředitele gymnázia, moderátoři
předtančení
taneční série - sólo pro učitele
představení třídy 4.A (max. 15 minut čistého času!)
představení třídy 6.A6 (max. 15 minut čistého času!)
představení třídy 6.B6 (max. 15 minut čistého času!)
taneční série
stužkování 4.A (max. 15 minut čistého času!)
stužkování 6.A6 (max. 15 minut čistého času!)
stužkování 6.B6 (max. 15 minut čistého času!)
taneční série - sólo pro rodiče a děti-maturanty
vstup na vstupenku "150"
taneční série s event. přestávkami
slosování "loterie a jiné podobné hry", vyzvednutí cen (=>kancelář)
taneční série s event. přestávkami
ukončení hudební produkce
ukončení plesu
...
...
...
...
(H)
(H)
Vd+F
Vs+F
H
Vs+F
Vs+F
Vs+F
H
Vd+F
Vd+F
Vd+F
video statické - pouze záznam (v režii SRGH)
video dynamické s on-line přenosem na 3 plátna v sále (v režii SRGH) + záznam
fotozáznam (v režii SRGH)
hudební produkce
Časy jsou orientační!
-5-
H
H
H
H
H
H
Download

Plesový manuál 2015 (Rev. 03) - Gymnázium Olomouc