Město Orlová
3.12.
V Orlové dne 13. 3. 2014
Pro 57. schůzi Rady města Orlové, konanou dne 26. 3. 2014
Problematika ubytoven na území Orlové - petice č. 1/2014
Obsah:
A. Návrh na usnesení:
Rada města Orlová
1.
bere na
vědomí
informaci o možnostech řešení problematiky ubytoven
2.
ukládá
2.1. Odboru výstavby, ve spolupráci s Policií ČR - Obvodním oddělením Orlová, průběžně
informovat Radu města Orlové o výsledcích kontrol ubytovacích objektů na území města a o
přijatých opatřeních
2.2. starostovi města požádat Policii ČR o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku ve vztahu k ubytovacím zařízením na území města a iniciovat přízývání
zástupců odboru výstavby, Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru
k jejich kontrolám
B. Důvodová zpráva
C. Přílohy
Příloha č. 1 - povolení změny užívání stavby č.p. 582, 583 ze dne 10.7.1995 (str. 5-6)
Příloha č. 2 - fotodokumentace stavby č.p. 582, 583 (str. 7)
Příloha č. 3 - kopie výpisu z katastru nemovitostí k č.p. 582, 583 (str. 8-9)
Příloha č. 4 - petice občanů Orlová – průvodní dopis + první z pěti petičních archů
(str. 10-11)
Předkládá: Ing. Hana Juřicová, vedoucí odboru výstavby
Zpracovala: Ing. Hana Juřicová, vedoucí odboru výstavby
Garant odboru výstavby:
Rostislav Šajar, místostarosta
Důvodová zpráva
Veřejným míněním v Orlové stále hýbe problematika zhoršené bezpečnostní situace v okolí
"ubytoven" sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů. Nárůst počtu nepřizpůsobivých
občanů zvláště v lokalitě Poruba vnímají občané i díky zvýšenému počtu krádeží jako riziko a
hledají cesty, jak provoz ubytoven omezit nebo zakázat.
Dne 10.3.2014 byla Městskému úřadu Orlová doručena petice občanů Orlové č.1/2014 proti
jakémukoliv rozšiřování kapacit stávajících ubytoven ve městě Orlová, včetně povolování
vzniku nových ubytoven na území města. Petenti zastoupení p. Ing. Štěpánem Rajdusem, p.
Robertem Pokobou a MUDr. Helenou Wodeckou vyzývají vedení města a zastupitele města,
aby bezodkladně přijali taková opatření, kterými bude zabráněno vzniku další ubytovny
z budov č.p. 582 a 583 na ul. Závodní v Orlové-Porubě. Uvádějí, že její vznik by byl
v rozporu s veřejným zájmem, reprezentovaným nově schváleným územním plánem
v listopadu 2013 a potřebami občanů města.
I. STAV
Podle územního plánu Orlové ve znění změny č. 3 není přípustné na území města Orlové
budovat nová ubytovací zařízení mimo hotely, motely, penziony, koleje, internáty a kempy
nebo rozšiřovat kapacitu stávajících zařízení.
V lokalitě se nacházejí dvě ubytovny v dřívější době řádně zkolaudované, umístěné ve
stávajících objektech s povolenou změnou stavby a v souladu s územním plánem. Jedná se
o ubytovnu ing. Viveka Ojhy v objektu bývalých umýváren v areálu průmyslové zóny a
ubytovnu Orlotech na ul. Žofinská. Objekt na ul. Ostravská, který je občany rovněž vnímán
jako ubytovna, je zkolaudován jako bytový dům.
Zákaz umisťování nových ubytovacích zařízení na území města se podle změny územního
plánu nemůže vztahovat zpětně na objekty, které takto byly již v minulosti zkolaudovány,
není tedy možné na základě změny územního plánu ukončit nebo zakázat jejich činnost.
Je potřeba si ale uvědomit, že stávající problém není důsledkem nedostatečné regulace v
územním plánu nebo pochybení stavebního úřadu, ale důsledkem sociální politiky státu.
Spíše než o problém ubytoven jde o problém sociálního složení obyvatel lokality. Sociálně
slabí a nepřizpůsobiví občané neobývají pouze ubytovny, ale také běžné bytové domy.
Pokud mají uzavřeny třeba i krátkodobé nájemní smlouvy, jedná se o nájemní bydlení a
žádný postih ze strany úřadu není možný. S obdobnými problémy se nepotýká pouze město
Orlová, ale i další města v ekonomicky slabších regionech. Městská policie do těchto částí
města vysílá hlídky pravidelně každý den, rovněž jsou tam posíláni i asistenti MěP, kteří mají
za úkol jakékoliv informace předávat dále strážníkům k řešení. Nicméně je také na občanech
zde bydlících, aby městskou polici ihned při problémech informovali. Počet přestupkových
jednání, která v uvedené lokalitě Městská policie zjistí, se nevymyká jiným lokalitám ve
městě.
V případě dvojdomu č.p. 582 a 583 na ul. Závodní v Orlové-Porubě se podle archivních
záznamů stavebního úřadu jedná o bytové domy bývalého OKD, a.s. Bytservisu Ostrava, u
kterých byla v roce 1988, resp. v roce 1992, provedena změna užívání na skladovací
prostory a následně v roce 1995 změna v užívání na obytné místnosti (holobyty).
Je povinností každého vlastníka si na základě rozhodnutí stavebního úřadu zaevidovat
změnu do katastru nemovitostí. Tuto změnu však vlastník domu v evidenci katastru
neprovedl. Soulad evidence způsobu v užívání staveb se zápisy v katastru nemovitostí se již
neprovádí, nelze proto v archívu stavebního úřadu takový zápis dohledat. V případě
2
náhodného zjištění nesouladu je pouze možnost upozornit vlastníka, aby si provedl
v katastru na Katastrálním úřadě nápravu. Budovu je proto možné právoplatně užívat jako
„holobyty“, přestože je v katastru nemovitostí evidována jako RD.
Petenti v petici dále poukazují na odmítnutí vedoucí odboru výstavby předat kopii
předmětného rozhodnutí občanům při ústním jednání. K tomu uvádím, že do spisu
stavebního úřadu může nahlížet pouze účastník řízení a jeho zástupce; jiné osoby mohou
nahlížet do spisu pouze prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím
porušeno právo některého z účastníků nebo dalších dotčených osob. Návštěva dvou občanů
lokality na stavebním úřadě neprokázala žádný vážný právní zájem, který by opravňoval
stavební úřad k zveřejnění listin z uzavřeného spisu. Naopak Zastupitelstvo města v rámci
pořizování podkladů pro stanovisko k petici občanů takovým právním zájmem disponuje,
proto je rozhodnutí přílohou č. 1 tohoto materiálu.
K tvrzení, že vedoucí stavebního úřadu svým přístupem nerespektuje veřejný zájem,
uvádím, že respektování veřejného zájmu, tedy přání občanů, aby v domech č.p. 582, 583
nevznikla ubytovna, nemůže znamenat, že stavební úřad bude bránit vlastníkovi objektu
v užívání stavby v souladu s povoleným účelem.
II. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
Stavební úřad při kontrolní prohlídce zjišťuje stavebně technický stav objektu, soulad
s projektovou dokumentací a dále zda je stavba užívána jen k povolenému účelu. Občané
však vnímají jako „další ubytovny" i některé bytové příp. rodinné domy, které vlastník užívá
pro nájemní bydlení. Ale i takové nájemní bydlení je formou bydlení, které je v souladu
s předmětným užíváním povoleno.
Rozpor s užíváním v souladu s povolením by pak znamenalo užívat stavby jako „provozovny
- ubytovny“, např. na základě ubytovacích smluv, dále na základě nesouladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu (tj. nesouladu s normovými hodnotami, požární
bezpečností, ochranou zdraví a životního prostředí, ochranou proti hluku, bezpečností při
užívání, úsporou energie, tepelnou ochranou, bezbariérovým užíváním staveb, s přístupy do
staveb apod.) a nesouladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy (tj.
předpisy dotčených orgánů, tedy Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného
sboru, zájmů na úseku životního prostředí apod.).
Odbor sociální a zdravotní řeší aktuální situaci rodin a občanů bydlících v dané lokalitě
prostřednictvím terénní sociální služby, která v lokalitě působí. Jedná se o registrovanou
sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů.
Další aktivitou je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Občané dané lokality mají
také možnost využít poskytovaných služeb koordinátora pro národnostní menšiny, který
v rámci přiblížení se občanům v určitých dnech působí v Komunitním centru Maják v Orlové
– Porubě. Zmíněné aktivity pomáhají občanům a rodinám řešit jejich nepříznivé sociální
situace a napomáhat tak sociální integraci obyvatel dané lokality.
Městská policie do těchto částí města vysílá hlídky pravidelně každý den, rovněž jsou tam
posíláni i asistenti MěP, kteří mají za úkol jakékoliv informace předávat dále strážníkům k
řešení. Nicméně je také na občanech zde bydlících, aby informovali ihned při problémech
MěP, která na místě zakročí třeba i ve spoluprácí s PČR. Počet přestupkových jednání, která
v uvedené lokalitě MěP zjistí, se nevymyká jiným lokalitám ve městě. Po ulicích v denní a
noční době může chodit kdokoliv, pokud nepáchá nezákonnou činnost. Činností MěP v
uvedené lokalitě došlo ke snížení trestné činnosti, což bylo potvrzeno i na předposledním
zastupitelstvu občanem, který v okolí bydlí. Kontroly ubytoven provádí PČR s dalšími
složkami k tomu určenými /cizinecká policie/.
3
Pokud MěP zjistí na místě složený odpad a další nepořádek, tak tento nafotí, zadokumentuje
a pak pošle k projednání a odstranění na příslušné odbory ve městě, což je běžná činnost
MěP.
III. NÁVRH ŘEŠENÍ
V případě stávajících ubytoven není v možnostech městského úřadu zakázat jejich
provozování ani ovlivňovat, kdo v těchto objektech žije, pokud se nejedná o ilegální osoby.
Stávajícím ubytovnám je možné „ztížit život“ prostřednictvím opakovaných kontrol ze strany
dotčených orgánů státní správy, případně kontrolami totožnosti ubytovaných městskou nebo
státní policií; ze strany stavebního úřadu je možné kontrolovat pouze stav objektu.
V případě stávajících bytových a rodinných domů, které občané vnímají jako ubytovny, je
možné postihnout majitele objektu sankcí pouze v případě, že sjednává s klienty ubytovací
smlouvy.
Spíše než o problém ubytoven jde v případě stížností občanů o problém sociálního složení
obyvatel lokality. Možností řešení je důsledná kontrola objektů a ubytovaných osob
prováděná společnou pracovní skupinou složenou ze zástupců jednotlivých dotčených
orgánů státní správy iniciovaná vedením města. Navrhujeme, aby vedení města iniciovalo
rozšíření stávající kontrolní skupiny tvořené Policií ČR, cizineckou policií a městskou
policií, na které bývá pravidelně přizýván zástupce OSZ, o zástupce odboru výstavby,
a požádalo o spolupráci při výkonu těchto kontrol také Krajskou hygienickou stanici a
Hasičský záchranný sbor.
U domů č.p. 582, 583 provedl stavební úřad na základě podnětu občanů dne 11.2.2014
kontrolní prohlídku stavby. Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje, zda je stavba
užívána jen k povolenému účelu, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
Stavby mohou být využity jen k účelu, který byl stavebním úřadem povolen, což jsou v tomto
případě obytné místnosti (holobyty), přestože je v katastru nemovitostí uveden způsob
využití rodinný dům.
Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjistil, že na budovách probíhá oprava střechy, což jsou
udržovací práce, které v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona nevyžadují
ohlášení ani vydání stavebního povolení. Jiná stavební činnost zjištěna nebyla. Nový vlastník
o záměru, jak budou budovy využity, stavební úřad neinformoval.
Stavební úřad provede další šetření za účelem zjištění rozsahu prováděných prací a zjištění
souladu podmínek vydaného povolení s dnešními předpisy na úseku ochrany veřejného
zdraví. Pokud při kontrole zjistí, že je nutno vydat povolení stavebních úprav nebo jiný typ
povolení, může být petice občanů využita na podporu uplatněných námitek Města Orlová,
jako účastníka řízení.
4
Příloha č. 1
5
6
Příloha č. 2
7
Příloha č. 3
8
9
Příloha č. 4
10
11
Download

ubytoven - Orloviny