GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1
pismeni ispit
18.06.2014.
GRUPA A
Za konstrukciju prikazanu na skici potrebno je:
∆g, p
b3
b2
POS 1
H
d2
POS 4
POS 2
POS S1
POS 4a
POS 4
POS S2
ds
POS 2
POS S2a
ds
L
d4
d4
POS 3
d2
d3
±W
POS 1
A
dp
A-A
∆g, p
POS S2
b
POS S2a
b
λ
a
POS 4a
b
λ
1.
Dimenzionisati ploču POS 1 (dp = 16 cm) u karakterističnim presecima. Usvojeni raspored
armature prikazati u osnovi. Šipke pozicionirati i dati stvarne dužine, a nije potrebno davati
broj komada i rekapitulaciju. Donju zonu ploče POS 1 armirati mrežastom armaturom.
2.
Dimenzionisati gredu POS 2 (b2/d2 = 25/50 cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
Dimenzionisane preseke nacrtati u razmeri 1:10.
3.
Izvršiti analizu opterećenja i sračunati statičke uticaje za ram POS 4, POS S1, POS S2 za
stalno, povremeno i opterećenje vetrom. Greda POS 3 je istih dimenzija kao POS 2. Širina
svih elemenata rama je b=40 cm. Sopstvenu težinu POS S1 i POS S2 zanemariti. Na
PODUŽNU fasadu konstrukcije (videti skicu) deluje i vetar, čije dejstvo je predstavljeno
UKUPNOM horizontalnom silom. Ova sila deluje u nivou tavanice, koja se može smatrati
krutom ravni. Odrediti horizontalno pomeranje konstrukcije.
4.
Odrediti potrebnu površinu armature stubova
Dimenzionisani presek nacrtati u razmeri 1:10.
Podaci za proračun:
λ = 6.0 m
L = 5.5 m
MB 30
a = 2.0 m
H = 4.0 m
RA 400/500
(sve
∆g = 2 kN/m
p = 2.5 kN/m2
W = ±270 kN
2
stubove
armirati istovetno).
d4 = 60 cm
ds = 30 cm
5. Tipska ploča međuspratne petospratne konstrukcije, debljine dP = 22 cm, direktno je oslonjena na stubove konstantnog kružnog poprečnog preseka prečnika D = 45 cm. Osovinsko rastojanje stubova u dva ortogonalna pravca je Lx = 6.0 m, odnosno Ly = 7.2 m.
Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i povremenim opterećenjem p = 4 kN/m2
(deluje istovremeno po svim pločama). Za neko srednje polje razmatrane konstrukcije:
a. dimenzionisati stub. Nacrtati usvojeni presek u razmeri 1:10;
b. izvršiti kontrolu probijanja stuba kroz tipsku tavanicu. Usvojeni detalj osiguranja
(osiguranje armaturom, kapitel) nacrtati u osnovi i preseku.
c. Odrediti minimalnu potrebnu debljinu temeljne ploče
Težina stubova je zanemarljiva. Potrebnu površinu armature za prihvatanje momenata savijanja u zoni stuba odrediti metodom zamenjujućih traka.
za sve zadatke:
MB 30, RA 400/500, MA 500/560
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1
pismeni ispit
10.07.2014.
GRUPA A
1. Za konstrukciju prikazanu na skici potrebno je:
p
25
25
POS 1
450
POS 3
POS 2
POS 4
POS S1
60
60
60
±W
POS 1
A
16
A-A
p
POS 4a
POS S2
30
POS 4
POS 2
POS S2
POS S2a
30
500
40
200
POS 4a
POS S2a
40
40
700
700
Odrediti potrebnu površinu armature stubova tako da svi stubovi budu jednako armirani.
Na PODUŽNU fasadu konstrukcije (videti skicu) deluje i vetar, čije dejstvo je predstavljeno
UKUPNOM horizontalnom silom; (W = 270 kN). Ova sila deluje u nivou tavanice, koja se može
smatrati krutom ravni. Odrediti horizontalno pomeranje konstrukcije. Dimenzionisani presek
nacrtati u razmeri 1:10. Pri proračunu zanemariti sopstvenu težinu stubova i efekte tečenja
betona. Korisno opterećenje p = 5.0 kN/m2.
680
680
2. Tipska ploča (dpl = 26 cm) međuspratne konstrukcije
petospratnog objekta prikazana na skici je oslonjena na
pravougaone stubove (b/d = 40/50 cm) i grede (b/d = 35/60
cm) po obimu. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i
povremenim opterećenjem p = 5 kN/m2.
b. Odrediti minimalnu potrebnu debljinu temeljne ploče.
Usvojeni detalj osiguranja (osiguranje armaturom, kapitel)
nacrtati u osnovi i preseku.
680
a. izvršiti kontrolu probijanja stuba kroz tipsku tavanicu.
Usvojeni detalj osiguranja (osiguranje armaturom, kapitel)
nacrtati u osnovi i preseku.
750
750
750
3. Nacrtati plan armature stepeništa prikazanog na skici. Pored sopstvene težine, stepenište je
opterećeno i povremenim opterećenjem p = 2.5 kN/m2. Šipke pozicionirati i dati stvarne dužine,
a nije potrebno davati broj komada i rekapitulaciju.
30
25
180
25
18 18
30
200
za sve zadatke:
200
MB 30, RA 400/500
300
200
200
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1
1.
Za konstrukciju prikazanu na skici potrebno je:
∆g, p
∆g, p
25
POS 2
POS 4a
POS 2
POS S2
L1
POS 4
POS 4a
POS S2a
60
a1
75
50
POS 4
50
75
POS 3
POS S1
POS 1
A
50
±W
25
25
POS 1
16
A-A
H
pismeni ispit
28.08.2014.
GRUPA A
POS S2
40
POS S2a
40
λ
a2
40
λ
L
Dimenzionisati POS S2 u karakterističnim presecima prema merodavnim uticajima.
Dimenzionisani presek nacrtati u razmeri 1:10. Zadata sila od vetra je svedena na jedan
ram. Podaci za proračun:
a1 = 2.0 m
λ = 6.0 m
∆g = 2 kN/m2
L1 = 5.0 m
a2 = 2.0 m
p = 3 kN/m2
H = 4.0 m
W = ±105 kN
Širina svih elemenata rama (POS S1, POS S2 i POS 4) je b=40 cm.
2.
Tipska ploča međuspratne petospratne konstrukcije, debljine dP = 20 cm, direktno je oslonjena na stubove konstantnog kružnog poprečnog preseka prečnika D = 45 cm. Osovinsko rastojanje stubova u dva ortogonalna pravca je Lx = 7.2 m, odnosno Ly = 6.0 m.
Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i povremenim opterećenjem p = 5 kN/m2
(deluje istovremeno po svim pločama). Za neko srednje polje razmatrane konstrukcije:
a. dimenzionisati stub. Nacrtati usvojeni presek u razmeri 1:10;
b. izvršiti kontrolu probijanja stuba kroz tipsku tavanicu. Usvojeni detalj osiguranja
(osiguranje armaturom, kapitel) nacrtati u osnovi i preseku.
c. Odrediti najmanju potrebnu debljinu temeljne ploče za koju nije potrebno
osiguranje od proboja armaturom
Težina stubova je zanemarljiva. Potrebnu površinu armature za prihvatanje momenata savijanja u zoni stuba odrediti metodom zamenjujućih traka.
Nacrtati plan armature stepeništa prikazanog na skici. Pored sopstvene težine, stepenište
je opterećeno i povremenim opterećenjem p = 3.0 kN/m2. Šipke pozicionirati i dati stvarne
dužine, a nije potrebno davati broj komada i rekapitulaciju.
16
18
28
14
90
3.
120
za sve zadatke:
140
120
MB 30, RA 400/500
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
Projektovanje i gradjenje betonskih konstrukcija 1
pismeni ispit
17.09.2014.
GRUPA A
5.0 m
STATICKI SISTEM
POS 3
25/50 cm
5.0 m
20
50
POS 1
d p=16 cm
POS 1
d p=16 cm
POS 2
20/50 cm
16
POS Z
POS 2
20/50 cm
POS S
25/100
6.0 m
6.0 m
λ = 5.0 m
Konstrukcija prikazana na skici se oslanja na stubove koji su na međusobnom razmaku od
5.0 m. Za jedno srednje polje konstrukcije potrebno je:
1. Sračunati statičke uticaje i odrediti potrebnu armaturu za ploču POS 1 (dp =16 cm).
Usvojeni raspored armature prikazati u osnovi i preseku.
2. Izvršiti analizu opterećenja, sračunati i nacrtati dijagrame presečnih sila za gredu
POS 2 (b/d=20/50cm). Dimenzionisati gredu prema sračunatim uticajima.
3. Izvršiti analizu opterećenja, sračunati i nacrtati dijagrame presečnih sila za gredu
POS 3 (b/d=25/50cm). Dimenzionisati gredu prema sračunatim uticajima.
4. Dimenzionisati stub POS S (b/d = 25/100 cm) prema merodavnim uticajima,
uzimajući i izvijanje u obzir. Uzeti u obzir da se povremeno opterećenje NE MORA
ISTOVREMENO NALAZITI SA OBE STRANE STUBA.
5. Dimenzionisati armiranobetonsku zategu POS Z prema merodavnim uticajima
(sopstvenu težinu je dozvoljeno zanemariti). Nacrtati raspored usvojene armature u
preseku. Sračunati srednje rastojanje i karakterističnu širinu prslina.
Proračun sprovesti sa osovinskim dimenzijama. Sopstvenu težinu stuba, zatege i elemenata
koji nisu pozicionirani (kratki elementi, podužne grede) zanemariti. Nacrtati dimenzionisane
preseke (PREGLEDNE slobodoručne skice sa svim neophodnim kotama i oznakama).
Podaci za proračun:
Povremeno opterećenje na ploči POS 1:
Razmak ramova (POS 3, POS S, POS Z)
MB30
p = 8.0 kN/m2
λ = 5.0 m
RA 400/500
Usmeni deo ispita će se održati u utorak, 23.09.2014. sa početkom u 900 u
sali 111
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1
pismeni ispit
28.01.2015.
1. Za konstrukciju prikazanu na skici potrebno je:
p
25
±W
60
POS 4
POS S1
POS 2
POS S2
40
200
POS 4a
450
POS 3
POS 1
A
16
POS 1
60
25
60
A-A
p
POS 4
POS S2
POS S2a
40
30
500
POS 2
POS 4a
POS S2a
30
700
30
700
Odrediti potrebnu površinu armature stubova tako da svi stubovi budu jednako armirani.
Na POPREČNU fasadu konstrukcije (videti skicu) deluje i vetar, čije dejstvo je predstavljeno
UKUPNOM horizontalnom silom; (W = 240 kN). Ova sila deluje u nivou tavanice, koja se može
smatrati krutom ravni. Odrediti horizontalno pomeranje konstrukcije. Dimenzionisani presek
nacrtati u razmeri 1:10. Pri proračunu zanemariti sopstvenu težinu stubova i efekte tečenja
betona. Korisno opterećenje p = 5.0 kN/m2.
680
680
2. Tipska ploča (dpl = 26 cm) međuspratne konstrukcije
šestospratnog objekta prikazana na skici je direktno oslonjena
na pravougaone stubove širine 40 cm i grede (b/d = 40/60 cm)
po obimu. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i
povremenim opterećenjem p = 5 kN/m2.
b. Za usvojenu dimenziju stuba iz prethodne tačke, odrediti
minimalno potrebnu debljinu temeljne ploče (ploča je
konstantne debljine). Usvojeni detalj osiguranja nacrtati u
osnovi i preseku.
680
a. Odrediti minimalno potrebnu dimenziju stuba armiranog sa
1% armature. Stubovi su konstantnog poprečnog preseka po
visini objekta.
750
750
750
3. Nacrtati plan armature stepeništa prikazanog na skici. Pored sopstvene težine, stepenište je
opterećeno i povremenim opterećenjem p = 2.5 kN/m2. Šipke pozicionirati i dati stvarne dužine,
a nije potrebno davati broj komada i rekapitulaciju.
30
25
180
25
18 18
30
200
za sve zadatke:
200
MB 30, RA 400/500
300
200
200
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Odsek za konstrukcije
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1
pismeni ispit
19.02.2015.
1. Za konstrukciju prikazanu na skici potrebno je:
p
25
±W
60
POS 4
POS S1
POS 3a
POS 2
500
POS 2
POS S1
40
500
POS 3
POS S2
40
200
POS 1
A
16
POS 1
60
25
60
A-A
p
POS S1
30
200
POS 2
POS 3a
POS S2
30
700
30
700
Odrediti potrebnu površinu armature stubova tako da svi stubovi budu jednako armirani.
Na POPREČNU fasadu konstrukcije (videti skicu) deluje i vetar, čije dejstvo je predstavljeno
UKUPNOM horizontalnom silom; (W = 240 kN). Ova sila deluje u nivou tavanice, koja se može
smatrati krutom ravni. Odrediti horizontalno pomeranje konstrukcije. Dimenzionisani presek
nacrtati u razmeri 1:10. Pri proračunu zanemariti sopstvenu težinu stubova i efekte tečenja
betona. Korisno opterećenje p = 5.0 kN/m2.
800
2. Tipska ploča (dpl = 28 cm) međuspratne konstrukcije
petospratnog objekta prikazana na skici je direktno oslonjena
na stubove kvadratnog poprečnog preseka i grede (b/d =
40/60 cm) po obimu. Pored sopstvene težine, ploča je opterećena i povremenim opterećenjem p = 6 kN/m2.
b. Za usvojenu dimenziju stuba iz prethodne tačke,
odrediti minimalno potrebnu debljinu temeljne ploče (ploča je
konstantne debljine). Usvojeni detalj osiguranja nacrtati u
osnovi i preseku.
800
a. Dimenzionisati središnji stub konstrukcije ukoliko je
konstantnog poprečnog preseka po visini objekta. Dimenzije
stuba odrediti iz uslova proboja kroz tipsku ploču.
690
690
690
3. Nacrtati plan armature stepeništa prikazanog na skici. Pored sopstvene težine, stepenište je
opterećeno i povremenim opterećenjem p = 3.0 kN/m2, koje se može nalaziti u proizvoljnom
položaju. Šipke pozicionirati i dati stvarne dužine, a nije potrebno davati broj komada i
rekapitulaciju.
30
24
180
24
18 18
30
300
za sve zadatke:
MB 30, RA 400/500
300
400
Download

Rokovi PGBK-1 NOVI nastavni plan jun 2014