OSOVINE I VRATILA
Vratila i osovine su nosači obrtnih mašinskih delova, koji u okviru jednog mašinskog sistema vrše:
- prenošenje kretanja i opterećenja i
- spajanje delova u funkcionalnu celinu
Slika1.1 Primeri nepokretne i obrtne osovine
Podela: Prema obliku podužne ose, vratila mogu biti prava (sa pravom
podužnom osom i kolenasta (sa isprekidanom – izlomljenom podužnom
osom.
а)
b)
d)
c)
e)
R
,
f)
P
R
P
Konstrukcioni oblici rukavaca
Prema obliku rukavci mogu biti:
- cilindrični (a, b, v),
- konusni (sl 1.4g) i sferni
Prema pravcu delovanja sile rukavci mogu biti:
radijalni – kada sila deluje poprečno na podužnu osu (sl. 1.4a, b, v, g, d)
aksijalni – kada sila deluje u pravcu podužne ose (sl. 1.4đ).
,
Vratila
Vratila prenosnika
Pogonska vratila
Specijalna vratila
,
1. Vratila prenosnika snage su najčešće: nosači zupčanika, lančanika, remenica,
frikcionih točkova, spojnica itd. Izrađuju se zasebno ili izjedna sa obrtnim delom.
2. Pogonska vratila rotora energetskih mašina se koriste za prenošenje obrtnog
momenta, na primer elektromotori, turbine, ventilatori, centrifugalne pumpe i dr.
3. Specijalna vratila se koriste za ostvarivanje specijalnih funkcija u mašinskim
sistemima. U ovu grupu spadaju kolenasta vratila motora sa unutrašnjim
sagorevanjem, zatima teleskopska vratila čija dužina se može menjati, kao i
savitljiva – gipka vratila čija osa se može deformisati po potrebi.
Opterećenje vratila i osovina
,
Vratila su opterećena:
prostornim sistemima sila i spregova od obrtnih delova koji se nalaze na njima,
sopstvenom težinom vratila i delova, kao i
inercijalnim silama usled neuravnoteženosti masa.
,
Čvrstoća vratila
s
x
M
M
3
x
3
1
1
3
t
,4
1 obrt
Tt
2
2
2
1
s
Fz
σz 
A
Tt
τ
Wp
M
σs 
W
Tt
4


t
x
z
Fz
Fz
x
z
t
Koncentracija napona u vratilu

D
d
,
h
a)
b)
c)
Dinamička izdržljivost i stepen
sigurnosti vratila
σ DM  σ D 1M
τ DM 
tgα M
τ D 1M
1  0,5tgα M
ξ 1s ξ 2 s ξ 3 s
 σ D 1
β ks
τ D 1M
,
ξ1u ξ 2u ξ 3u
 τ D 1
β ku

2 τ D 1  ξ1u ξ 2u ξ 3u

 1  1 


τ
β ku
D 0  

σ DM
Sσ 
σ
τ DM
Sτ 
τ
S
Sσ Sτ
2
Sσ

2
Sτ
Izbor dimenzija vratila
Mi
Mi
σi 


σ
doz
3
W
0,1d
σ doz 
σ D 1
KDS
 σ D 1 
Mi  M  
Tt 
 2 τ D 0  


2
d k
3
10 M i
σ doz
 σ D 1
σi  σ  
 τ D 0 

,
2
2

τ


2
M
n kr
60

2π
c
m
Tt
,
Mi
di
Download

OSOVINE I VRATILA