OBRAČUN PORODILJSKOG BOLOVANJA I
PPP PD OBRAZAC
Obračun porodiljskog bolovanja trebalo bi vršiti tek kada dobijete rešenje o
porodiljskom bolovanju i to najčešće preko bruto iznosa koji je dat u rešenju.
Prvi korak u programu je podešavanje načina obračuna i to tako što na glavnoj
liniji biramo Pomoć- Okruženje-Naknade i tada će se otvoriti prozor kao na slici dole
selektovati Fiksni bruto iznos po rešenju
Izabrati ovu opciju za obračun
Klikom na dugme Sačuvaj promene
program će prihvatiti zadatu promenu
Sledeći korek je formiranje meseca za koji želimo da napravimo obračun
ukoliko je obračun porodiljskog razdvojen od obračuna zarada ostalih zaposlenih
moramo formirati novi mesec u kom će biti dodata samo osoba koja je na
porodiljskom a ostale zaposelene ne uzimati u evidenciji časova za taj obračun.
Na glavnoj liniji biramo Servis - Novi mesec tada se otvara prozor kao na slici u
koji dodajemo redni broj meseca za koji želimo da napravimo obračun a program će
pritiskom na taster Enter sam preračunati fond sati za taj mesec. Kao što možete
primetiti u ovom primeru postoje dva obračuna za jul mesec 2014. ali to je zato što su
zaposleni u rednovnom radu i porodiljsko bolovanje razdvojeni pa je neophodno
napraviti i dva PPP PD obrazca.
Zatim prelazimo na Časovi - Evidencija časova kada se otvori prozor kao na slici
dole dodamo zaposlenog iz padajuće liste ili unosom šifre zaposlenog zatim je
neophodno preći u tab Porodiljsko za dodavanje sati i iznosa bruta sa rešenja
Sate unosimo u ovo polje a ne u sate za redovan rad,
a drugo polje dodati iznos sa rešenja
Klikom na dugme Dodaj ovi podaci će se dodati
u gorenjem delu prozora pod rednim brojem 1
Obračun se vrši klikom na Konačna isplata- Obračun iznosa, poreza, doprinosa
tada će program napraviti obrčun i prikazati rekapitulaciju obračuna kao na slici dole
Zatim biramo PPP PD na glavnoj liniji i iz podmenija opciju PPP PD - konačna
isplata zarade
Na slici gore možete primetiti da je program sam na osnovu evidencije časova
formirao ŠVP - šifru vrste prihoda u polju 3.6 na osnovu koje će se na portalu proveriti
tačnost podataka.
Sledeći korak je izvoz podataka u XML format i to klikom na dugme Opcije u
donjem levom ćošku obrazca PPP PD
Izborom ove opcije podaci sa prijave PPP PD
će se exportovati u XML format koji možete
direktno učitati na portalu Porske uprave
Download

Uputstvo za obračun porodiljskog