02/2014
AEGEA toplotne pumpe
AEGEA inverterske toplotne pumpe
predstavljaju sam tehnološki vrh u svetu toplotnih pumpi. One se id j j
izdvajaju svojim
ji dizajnom, di j
efikasnošću i pouzdanošću koji su utkani u svaki detalj ovog proizvoda. Dimenzije pumpe su
600 x 650 x 1300mm, tako da svojim
600 x 650 x 1300mm, tako da svojim kompaktnim dizajnom mogu biti smešetene i u najmanje kotlarnice.
Kućište je napravljeno je od plastificiranog lima i obloženo zvučnom izolacijom s unutrašnje č
i l ij
š j
strane, tako da se buka koju proizvodi kompresor skoro u potpunosti anulira.
Sa spoljašnje strane se nalazi troje
Sa spoljašnje strane se nalazi troje servisnih vrata koja omogućavaju pristup svim vitalnim delovima pumpe i njihov redovan i vanredni pregled i servis. S gornje strane se nalazi poklopac koji omogućava
nalazi poklopac koji omogućava pristup automatici i elektronici na kome se nalazi touch screen display.
Nivelisanje pumpe se vrši pomoću ugrađenih nožica sa navojem, koje g
j , j
omogućavaju posavljanje uređaja u idealno horizontalan položaj.
AEGEA toplotne pumpe su
projektovane tako da su elektronika i automatika fizički odvojene od motora i instalacija čime je t
i i t l ij či
j
postignuta potpuna zaštita u slučaju nepredviđenih havarija.
Svi elementi pumpe su pažljivo, projektovani, birani i dimenzionisani.
projektovani, birani i dimenzionisani. AEGEA se za razliku od drugih proizvođača opredelila za poluhermetik klipne kompresore visoke efikasnosti, pouzdanosti i provereno dugog veka trajanja. d
k
j j
Kompresorom upravlja inverter, koji omogućava promenu kapaciteta, kao i njegovu zaštitu i dugotrajnost. Zbog promene režima rada
Zbog promene režima rada, ekspanzija se kontroliše pomoću elektronskog ekspanzionog ventila (EEV) koji kontroliše ekspanziju radnog fluida u skladu sa diktiranim kapacitetima.
kapacitetima
U skladu s izborom najkvalitetnijih komponenti, usvojeni su i lemljeni kiselootporni pločasti izmenjivači visoke efikasnosti, otporni na , p
abraziju i pritisak do 30bara.
Da bi se upravljalo ovako sofisticiranom tehnologijom, upotrebljeni su vrhunska automatika i elektronika.
“Mozak” sistema je industrijski PLC računar (slika levo) u kome se prikupljaju i obrađuju svi podaci o temperaturama, pritiscima i protocima i na taj način određuju optimalan režim rada pumpe. Isto tako, u sprezi sa PLC‐om radi i EEV kontroler, pored koga se nalaze elementi elektrozaštite i zaštite potapajuće pumpe za slučaj da se nivo u eksploatacionom bunaru spusti ispod kritičnog.
Upravljanje, kontrola, merenje
Svi parametri rada pumpe se učitavaju, a kasnije i kontrolišu i p
prate preko računara i interneta.
p
Korisnicima je dostupna kontrola paljenja i gašenja, grejanja i hlađenja, kao i promena osnovnih p
parametara rada preko interneta. p
AEGEA poseduje svoju servisnu službu, koja ima pristup svim ovim parametrima, kao i servisnim j
g
p p
menijima. Monitoring rada pumpe se vrši 24/7 tako da, se svi kvarovi konstatuju i otklanjaju pre nego što ga vlasnici pumpe i primete.
Web interface za očitavanje radnih parametara toplotne p p
pumpe.
Izborom tastera podešavanja se ulazi u deo u kome se podešavaju radne temperature i vrši izbor
temperature i vrši izbor režima rada.
AEGEA toplotne pumpe
odlikuje visoka efikasnost, p
pouzdanost i dugotrajnosti.
g
j
Na dijagramima se može videti odnos isporučene i utrošene energije, periodi rada i mirovanja
rada i mirovanja kompresora i potapajuće pumpe tokom vremena.
Objašnjenje i tehnički pokazatelji su prikazani na pokazatelji su
prikazani na
narednim slajdovima.
Podaci o radu pumpe su prikupljani sukcesivno na svakih 2 min i upisivani u bazu podataka Na osnovu ovih podataka je
bazu podataka. Na osnovu ovih podataka je izvršena analiza rezultata rada.
Iz navedenih podataka je dobijeno vreme rada i snaga kompresora. Površina ispod linije dijagrama odgovara količini utrošene energije. Razmatrani period je 3h i 50min. O toga, pumpa je radila 230min, a mirovala 80min što je 26% od ukupno analiziranog vremena.
Maksimalna zabeležena vrednost je 4.6kW, maksimalna nominalna snaga toplotne pumpe 6.4kW.
Za vreme praćenog perioda, kompresor je potrošio 10.8kWh električne energije.
Isporučena i utrošena energija u zavisnosti od vremena
Isporučena energija je računata pomoću jednačine Q=mcdT, gde je masa računata pomoću protoka; m=Qt (vreme), c je konstanta i iznosi 4186J/kgK, a dT je razlika u temperaturi ulazne i izlazne vode na sekunndaru. Osim toga, upotrebljeni su faktori konverzije iz J u kWh Na ovaj način je dobijena isporučena snaga u kWh i kao i u
kWh. Na ovaj način je dobijena isporučena snaga u kWh, i kao i u slučaju kompresora, površina ispod dijagrama odgovara ukupnoj isporučenoj količini energije.
Sumarna linija utrošene i isporučene energije i njihov odnos COP
Sumiranjem vrednosti po vremenskoj osi se dobijaju sumarne krive potrošene i isporučene energije. One praktično predstavljaju isporučenu odnosno utrošenu energiju od nultog trenutka od momenta u kome se gleda. COP (Coefficient of Performance) je dobijen deljenjem isporučene i potrošene energije. Na kraju dijagrama u trenutku 3:50, ukupno je potrošeno 10.85 kW, a za to vreme je isporučeno 44.47 kW i dobijeni COP je 4.1.
T
Temperatura na koju je sistem bio podešen je 45C. t
k j j it
bi
d š j 45C
Za vreme praćenog perioda, kompresor je potrošio 10.8kWh električne energije tj. 2.84kWh na čas, a isporučeno je 44.47kWh toplotne energije tj. 11.70kWh na čas.
Download

AEGEA toplotne pumpe