Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Utilizator Toplote Dimnih Gasova Za Rad Sa Gasnim Ili Uljnim Kotlovima
Opis Proizvoda
Hoval ThermoCondensor VR
Utilizator toplote dimnih gasova
• Utilizator toplote dimnih gasova, za povrat
osetne i latentne toplote dimnih gasova
njihovim hlađenjem ispod tačke rose.
• Za povezivanje na grejni sistem sa ili bez
pripreme sanitarne tople vode.
• Izmenjivač toplote za gasne / uljne kotlove.
Prilagođen za gasne / uljne kotlove Hoval
Uno-3 i Max-3.
• Data je hidraulička šema izmenjivača toplote
za iskorišćenje dela povratne vode.
Za maksimalno iskorišćenje, temperatura
vode iz sistema u izmenjivaču toplote treba
da je što niža.
• Ugrađuje se između kotla i dimovoda.
• Izmenjivač toplote izrađen od plastičnihaluminijumskih cevnih snopova.
• Kućište izrađeno od nerđajućeg čelika
(1.4571).
• U opseg isporuke spada:
- dimnjača između kotla i
ThermoCondensor VR;
- crevo za odvod kondenzata;
- cirkulaciona pumpa sa dve kuglaste
slavine i nepovratnim ventilom.
ThermoCondensor VR tip (600-1800):
pumpa se isporučuje u posebnom
pakovanju;
- sigurnosni termostat na izlazu dimnih
gasova;
- odzračivač;
- sigurnosni ventil;
- protočni prekidač.
Radni nadpritisak:
max. 6 bar.
ThermoCondensor
VR
Kotao
Uno-3
Tip
Tip
(50)
(50)
(62)
(80)
55
68
87
53
65
84
(100)
(90)
99
95
(200)
(110)
(125)
(160)
(190)
(220)
(250)
(280)
(320)
(360)
121
137
176
208
241
273
307
350
394
117
132
169
201
232
263
296
338
379
Radna temperatura:
max: 90 °C.
Max. temperatura dimnih gasova:
pogledajte tehničke podatke.
(400)
Isporuka:
• Hoval ThermoCondensor VR se isporučuje u
posebnom pakovanju.
ThermoCondensor
VR
Kotao
Max-3
Tip
Tip
(600)
(420)
(530)
(620)
(750)
(1000)
(1250)
(1500)
(1800)
(800)
(1200)
(1500)
(1800)
Nazivni kapacitet Nazivni kapacitet
ukupno
ukupno
RL 30 °C
RL 50 °C
kW
kW
Nazivni kapacitet Nazivni kapacitet
ukupno
ukupno
RL 30 °C
RL 50 °C
kW
kW
553
670
785
939
1245
1459
1890
2325
533
644
760
914
1213
1419
1835
2260
RL = povratna temperatura iz grejnog sistema u ThermoCondensor VR
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
107
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Broj Artikla
Hoval Utilizator Toplote Dimnih Gasova
ThermoCondensor VR
Broj Artikla
Euro
Utilizator toplote dimnih gasova, za povrat
osetne i latentne toplote dimnih gasova
njihovim hlađenjem ispod tačke rose. Može da se kombinuje sa gasnim i uljnim
kotlovima. Ugrađuje se između kotla i
dimovoda.
Isporuka:
Hoval ThermoCondensor VR se isporučuje u
posebnom pakovanju.
Napomena:
Kotlovi Hoval Uno-3 i Hoval Max-3 moraju
se posebno naručiti.
Thermo-
Condensor
VR
Pogodan za
kotao
Uno-3 *
Radni
pritisak
Tip
Tip
bar
(50)
(100)
(200)
(200)
(200)
(200)
(400)
(400)
(50, 62, 80)
(90)
(110, 125)
(160)
(190, 220)
(250)
(280)
(320, 360)
4
4
4
4
5
5
5
5
7004 919
7004 920
7004 922
7004 923
7004 924
7004 925
7004 926
7004 927
4.010,00
5.390,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
10.060,00
10.060,00
7004 930
7004 931
7004 932
7004 933
7004 934
13.380,00
15.520,00
20.400,00
27.090,00
28.500,00
pogledajte
kotlove
* Kotao nije obuhvaćen opsegom isporuke!
Thermo-
Condensor
VR
Pogodan za
kotao
Max-3 *
Radni
pritisak
Tip
Tip
bar
(600)
(800)
(1200)
(1500)
(1800)
(420, 530)
(620, 750)
(1000, 1250)
(1500)
(1800)
6
6
6
6
6
* Kotao nije obuhvaćen opsegom isporuke!
Komandna tabla kotla
Kotlovska regulacija
108
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Broj Artikla
Broj Artikla
Pribor
Euro
Posuda za neutralizaciju
Za odvod kondenzata u cev smeštenu niže od
posude (bez kondenz pumpe). Plastična posuda za skupljanje kondenzata i neutralizaciju sa
granulatom.
Tip
pogodan za kotao
2
Uno-3 (50-360)
Max-3 (420)
6014 693
467,00
3
Max-3 (530-1800)
6014 694
710,00
Servis
Puštanje u pogon
auf Anfrage
Puštanje u pogon mora obaviti stručno
osposobljena servisna služba ovlašćena od
strane Hoval-a, što je i uslov za garanciju.
Za puštanje uređaja u pogon i ostale
servisne usluge, molimo Vas obratite se
Hoval predstavništvu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
109
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Tehnički Podaci
Hoval ThermoCondensor VR sa gasnim / uljnim kotlom Hoval Uno-3 (50-160)
ThermoCondensor VR
Tip
Gasni / uljni toplovodni kotao Uno-3
Tip
(50)
(62)
(80)
(90)
(110)
(125)
(160)
Kapacitet gorionika
kW
53,7
66,6
86
98
118
136
173
Nazivni kapacitet kotla
kW
50
62
80
90
110
125
160
Minimalni kapacitet kotla
(50)
(100)
(200)
kW
35
46
53
53
78
100
122
pri povratu 30°C
kW
4,5
5,5
7,0
9,0
11,0
12,0
15,5
pri povratu 60°C
kW
2,5
3,0
3,7
5,0
6,5
7,0
9,0
Ukupni nazivni kapacitet
pri povratu 30°C
kW
55
68
87
99
121
137
176
(Kotao + ThermoCondensor VR)
pri povratu 60°C
kW
53
65
84
95
117
132
169
102,5
102,3
102,1
103,6
103,8
103,8
103,4
Nazivni kapacitet ThermoCondensor VR
Standardna efikasnost prema DIN 4702 T8
Efikasnost ThermoCondensor VR
režim 40/30°C
pri povratu 30°C
%
9,0
8,9
8,8
10,0
10,0
9,6
9,7
pri povratu 60°C
%
5,0
4,8
4,6
5,6
5,9
5,6
5,6
Temperatura dimnih gasova nakon
pri povratu 30°C
°C
49
50
52
38
36
37
39
izmenjivača toplote
pri povratu 60°C
72
74
75
66
62
64
65
Otpor strujanja dimnih gasova u kotlu
mbar
0,18
0,36
0,62
0,8
0,9
1,1
1,5
Otpor strujanja dimnih gasova u ThermoCondensor VR
mbar
0,2
0,3
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
3
°C
Otpor strujanja vode u kotlu
z-vrednost
3,2
3,2
1,5
1,5
0,2
0,2
0,2
Otpor strujanja vode u ThermoCondensor VR 1
z-vrednost
500
500
500
190
90
90
90
Vodena zapremina kotla
litara
105
105
115
115
250
250
270
Vodena zapremina ThermoCondensor VR
litara
5
5
5
11
22
22
22
Masa kotla sa oplatom
kg
247
247
268
268
391
391
495
Masa ThermoCondensor VR sa oplatom
kg
45
45
45
57
79
79
79
Cirkulaciona pumpa Biral
Tip
MX13
MX13
MX13
MX13
M14
M14
M14
Max. radni pritisak kotla
bar
4
4
4
4
4
4
4
Max. radni pritisak ThermoCondensor VR
bar
6
6
6
6
6
6
6
Preporučeni protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
0,59
0,59
0,59
1,18
2,35
2,35
2,35
Min. protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
0,30
0,30
0,30
0,59
1,18
1,18
1,18
Max. dozvoljena radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
90
90
90
90
90
90
90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60
Vrednosti za proračun dimnjaka pri max. nazivnom opterećenju 2
Maseni protok dimnih gasova 3
pri 65/60°C
kg/h
85
105,4
133
153
188
222
274
Otpor strujanja ThermoCondensor VR [mbar] = zapreminski protok (m3/h)2 × z-vrednost
Odvod dimnih gasova izvesti od sertifikovanog i nekorozivnog dimovoda.
Pri izboru gorionika morate uzeti u obzir dodatni pad pritiska na odvodnoj cevi između kotla i ThermoCondensor VR od 0,2 mbar.
3
Temperature polazne / povratne vode ThermoCondensor VR date su za ulaznu temperaturu dimnih gasova u izmenjivač toplote od 160°C.
1
2
RL = Temperatura povratne vode iz sistema u ThermoCondensor VR
110
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Tehnički Podaci
Hoval ThermoCondensor VR sa gasnim / uljnim kotlom Hoval Uno-3 (190-360)
ThermoCondensor VR
Tip
Gasni / uljni toplovodni kotao Uno-3
Tip
(190)
(220)
(250)
(280)
(320)
(360)
Kapacitet gorionika
kW
206
236
269
302
344
390
Nazivni kapacitet kotla
kW
190
220
250
280
320
360
Minimalni kapacitet kotla
(200)
(400)
kW
135
156
178
200
222
222
pri povratu 30°C
kW
18,0
20,5
23,0
27,0
30,0
34,0
pri povratu 60°C
kW
10,5
11,5
13,0
16,0
17,5
19,0
Ukupni nazivni kapacitet
pri povratu 30°C
kW
208
241
273
307
350
394
(Kotao + ThermoCondensor VR)
pri povratu 60°C
kW
201
232
263
296
338
379
103,2
103,0
102,9
103,3
103,1
103,0
Nazivni kapacitet ThermoCondensor VR
Standardna efikasnost prema DIN 4702 T8
Efikasnost ThermoCondensor VR
režim 40/30°C
pri povratu 30°C
%
9,5
9,3
9,2
9,6
9,4
9,4
pri povratu 60°C
%
5,5
5,2
5,2
5,7
5,5
5,3
Temperatura dimnih gasova nakon
pri povratu 30°C
°C
42
45
47
40
44
45
izmenjivača toplote
pri povratu 60°C
°C
66
69
70
65
66
68
Otpor strujanja dimnih gasova u kotlu
mbar
1,4
1,7
1,6
2,8
2,5
3,4
Otpor strujanja dimnih gasova u ThermoCondensor VR
mbar
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
0,7
Otpor strujanja vode u kotlu
z-vredn.
0,1
0,1
0,1
0,1
0,022
0,022
Otpor strujanja vode u ThermoCondensor VR 1
z-vredn.
90
90
90
15
15
15
Vodena zapremina kotla
litara
362
362
480
480
625
625
Vodena zapremina ThermoCondensor VR
litara
22
22
22
63
63
63
Masa kotla sa oplatom
kg
635
635
880
880
920
920
Masa ThermoCondensor VR sa oplatom
kg
79
79
79
149
149
149
Cirkulaciona pumpa Biral
Tip
M14
M14
M14
M15
M15
M15
Max. radni pritisak kotla
bar
5
5
5
5
4
4
Max. radni pritisak ThermoCondensor VR
bar
6
6
6
6
6
6
Preporučeni protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
2,35
2,35
2,35
4,71
4,71
4,71
Min. protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
1,18
1,18
1,18
2,36
2,36
2,36
Max. dozvoljena radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
90
90
90
90
90
90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
100 / 90
100 / 90
100 / 90
100 / 90
100 / 90
100 / 90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
150 / 80
150 / 80
150 / 80
150 / 80
150 / 80
150 / 80
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
200 / 70
200 / 70
200 / 70
200 / 70
200 / 70
200 / 70
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
230 / 60
230 / 60
230 / 60
230 / 60
230 / 60
230 / 60
324
375
426
475
542
610
3
Vrednosti za proračun dimnjaka pri max. nazivnom opterećenju 2
Maseni protok dimnih gasova 3
pri 65/60°C
kg/h
Otpor strujanja ThermoCondensor VR [mbar] = zapreminski protok (m3/h)2 × z-vrednost
Odvod dimnih gasova izvesti od sertifikovanog i nekorozivnog dimovoda.
Pri izboru gorionika morate uzeti u obzir dodatni pad pritiska na odvodnoj cevi između kotla i ThermoCondensor VR od 0,2 mbar.
3
Temperature polazne / povratne vode ThermoCondensor VR date su za ulaznu temperaturu dimnih gasova u izmenjivač toplote od 160°C.
1
2
RL = Temperatura povratne vode iz sistema u ThermoCondensor VR
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
111
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Tehnički Podaci
Hoval ThermoCondensor VR sa gasnim / uljnim kotlom Hoval Max-3 (420-1800)
ThermoCondensor VR
Tip
Gasni / uljni toplovodni kotao Max-3
Tip
(420)
(530)
(620)
(750)
(1000)
Kapacitet gorionika
kW
539
662
781
944
Nazivni kapacitet kotla
kW
500
610
720
Minimalni kapacitet kotla
(600)
(800)
(1200)
(1500)
(1800)
(1250)
(1500)
(1800)
1247
1459
1894
2324
870
1150
1350
1750
2150
kW
252
318
372
450
600
750
900
1000
pri povratu 30°C
kW
53
60
65
69
95
109
140
175
pri povratu 60°C
kW
33,0
34,0
40,0
44,0
63,0
69,0
85,0
110,0
Ukupni nazivni kapacitet
pri povratu 30°C
kW
553
670
785
939
1245
1459
1890
2325
(Kotao + ThermoCondensor VR)
pri povratu 60°C
kW
533
644
760
914
1213
1419
1835
2260
103,7
103,5
102,8
102,6
102,9
102,6
102,5
102,6
Nazivni kapacitet ThermoCondensor VR
Standardna efikasnost prema DIN 4702 T8
Efikasnost ThermoCondensor VR
režim 40/30°C
pri povratu 30°C
%
10,6
9,8
9,0
7,9
8,3
8,1
8,0
8,1
pri povratu 60°C
%
6,6
5,6
5,6
5,1
5,5
5,1
4,9
5,1
Temperatura dimnih gasova nakon
pri povratu 30°C
°C
37
38
46
48
44
49
49
48
izmenjivača toplote
pri povratu 60°C
°C
63
64
65
67
63
66
65
65
Otpor strujanja dimnih gasova u kotlu
mbar
4,9
5,7
4,0
6,5
7,4
8,0
7,0
8,8
Otpor strujanja dimnih gasova u ThermoCondensor VR
mbar
1,2
1,7
1,0
1,4
1,0
1,2
2,5
2,2
3
Otpor strujanja vode u kotlu
z-vredn. 0,022
0,022
0,008
0,008
0,003
0,003
0,002
0,002
Otpor strujanja vode u ThermoCondensor VR 1
z-vredn.
14,0
14,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
4,0
Vodena zapremina kotla
litara
552
520
969
938
1528
1478
2343
2750
Vodena zapremina ThermoCondensor VR
litara
63
94
137
137
195
195
258
283
Masa kotla sa oplatom
kg
1093
1150
1770
1800
2500
2600
3500
4000
Masa ThermoCondensor VR sa oplatom
kg
108
190
270
270
353
353
435
467
Cirkulaciona pumpa Biral
Tip
M15
M15
Max. radni pritisak kotla
bar
6
6
6
6
6
6
6
6
Max. radni pritisak ThermoCondensor VR
bar
6
6
6
6
6
6
6
6
Preporučeni protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
7,06
7,06
9,42
9,42
14,13
14,13
12,17
14,60
Min. protok kroz ThermoCondensor VR
m³/h
3,53
3,53
4,71
4,71
7,07
7,07
6,09
7,30
Max. dozvoljena radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
90
90
90
90
90
90
90
90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80 150 / 80
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70
Max. ulazna temperatura dimnih gasova / max. radna temperatura ThermoCondensor VR
°C
230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60 230 / 60
HX402 HX402 HX501 HX501 HX652 HX652
Vrednosti za proračun dimnjaka pri max. nazivnom opterećenju 2
Maseni protok dimnih gasova 3
pri 65/60°C
kg/h
850
1037
1224
1479
1955
2295
3031
3723
Otpor strujanja ThermoCondensor VR [mbar] = zapreminski protok (m3/h)2 × z-vrednost
Odvod dimnih gasova izvesti od sertifikovanog i nekorozivnog dimovoda.
Pri izboru gorionika morate uzeti u obzir dodatni pad pritiska na odvodnoj cevi između kotla i ThermoCondensor VR od 0,2 mbar.
3
Temperature polazne / povratne vode ThermoCondensor VR date su za ulaznu temperaturu dimnih gasova u izmenjivač toplote od 160°C.
1
2
RL = Temperatura povratne vode iz sistema u ThermoCondensor VR
112
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Dimenzije
(sve dimenzije su date u mm)
A
I
B
12
9
8
13
2b
J
K
11
1
7
10
6
10
7
4
7
7
3
3
L
C
2a
(5)
5
E
D
5
G
F
O
M
N
P
H
Q
1
2a
2b
3
4
5
6
Polazni vod (izlaz)
Povratni vod (ulaz), tip (50-600)
Povratni vod (ulaz), tip (800-1800)
Izlaz dimnih gasova
Otvor za čišćenje
Odvod kondenzata Ø 21 mm
Cirkulaciona pumpa
Thermo
Condensor VR
Tip
7
8
9
10
Kuglasta slavina
Sigurnosni ventil ½"
Odzračivač
Slavina za punjenje i
pražnjenje ¾"
11 Termometar
12 Komandna tabla
13 Protočni prekidač
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
(50)
(100)
(200)
520
600
680
175
175
175
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
116
141
191
1)
1)
1)
560
640
720
453
508
608
135
135
135
115
115
115
1)
1)
1)
163
218
318
55
55
55
108
108
108
233
288
388
379
434
534
(400)
(600)
960
960
175
175
1)
1)
1)
1)
1)
1)
241
352
1)
1)
1000 823 135
1000 1033 135
135
135
1)
1)
493
703
55
55
108
108
587
797
709
919
(800)
(1200)
(1500)
(1800)
1070
1070
1250
1250
250
250
250
250
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
2)
1)
1)
1)
1)
1110
1110
1290
1290
135
135
135
135
1)
1)
1)
1)
829
1164
1164
1274
55
55
55
55
108 923 1045
108 1258 1380
108 1258 1380
108 1368 1490
1159
1494
1494
1604
185
185
185
185
1) pogledajte dimenzije ThermoCondensor VR sa kotlom
2) u centru, ThermoCondensor VR sa dva sabirnika, pumpa se pakuje i isporučuje posebno.
Thermo
Condensor VR
Tip
polaz /
povrat
dimovodni
priključak
Ø da /di
odvod
kondenzata
crevo za
kondenzat
di /da
(50)
(100)
(200)
Rp 1"
Rp 1"
Rp 1"
157/154
182/179
207/204
G ¾"
G ¾"
G ¾"
19/27
19/27
19/27
Rp ¾"
Rp ¾"
Rp ¾"
(400)
(600)
Rp 1"
Rp 1¼"
257/254
257/254
G 1"
G 1"
26/34
26/34
Rp ¾"
Rp ¾"
(800)
(1200)
(1500)
(1800)
Rp 1½"
Rp 2"
Rp 2½"
Rp 2½"
307/304
357/354
407/404
407/404
G 1"
G 1"
G 1"
G 1"
26/34
26/34
26/34
26/34
Rp ¾"
Rp 1"
Rp 1"
Rp 1¼"
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
sigurnosni
ventil
113
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Dimenzije
Hoval Uno-3 (50-90) kotao sa ThermoCondersor VR (50, 100)
(sve dimenzije su date u mm)
9
drugi poklopac
gorionika
14
15
3
13
6
12
11 8
5
8
13
7
16
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kotao
Tip
18
}
(50,62)
R1¼"
Polazni vod kotla
(80,90)
R1½"
Povratni vod kotla
Sigurnosni polazni vod (za eksp. sud) R1"
Slavina za pražnjenje
R1"
Izlaz dimnih gasova iz kotla Ø 149 mm
Polaz (izlaz) TCVR
(50) Rp¾"
Povrat (ulaz) TCVR
(100) Rp1"
Izlaz dimnih gasova iz TCRV (50) Ø 150 mm
(100) Ø 180 mm
Otvor za čišćenje
Priključak za odvod kondenzata (50) R½"
(100) R¾"
Dimnjača
(50) Ø 149/1×330 mm
(100) Ø 179/1×330 mm
Cirkulaciona pumpa sa nepovratnim ventilom
Kuglasta slavina
Sigurnosni ventil
Odzračivač
Otvor za čišćenje
Protočni prekidač
Komandna tabla
17
}
1
1
2
2
4
Thermo
Condensor VR
C
D
E
G
H
K
L
M
Q
R
S
T
U
V
W
X
(50)
1036
638
485
350
560
115
872
355
233
379
1082,5
80,5
40,5
1897
710
115
Uno-3 (80)
(50)
1036
638
485
350
560
115
872
355
233
379
1192,5
80,5
40,5
2007
710
115
Uno-3 (90)
(100)
1078
638
521
304
640
115
908
381
288
434
1192,5
80,5
40,5
2088
710
115
Uno-3 (50, 62)
114
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Dimenzije
Hoval Uno-3 (110-280) kotao sa ThermoCondersor VR (200, 400)
(sve dimenzije su date u mm)
11
16
4
18
3
17
8
15
14
1
(160-280)
7
(110,125)
15
10
12 10
5
9
2
13
6
}
1 Polazni vod kotla
(110-160)
DN 50, PN6
2 Povratni vod kotla (190-280)
DN 65, PN6
3 Sigurnosni polazni vod (110,125)
R1¼" (160-280) R1½"
4 Polaz ka rezervoaru STV
R1¼"
5 Povrat iz rezervoara STV
6 Slavina za pražnjenje (110,125) R1",
(160-280)R1½"
7 Izlaz dimnih gasova iz kotla (110-160) Ø 179 mm,
(190-220) Ø 199 mm,
(250-280) Ø 249 mm,
8 Polaz (izlaz) TCVR (200,400) Rp 1“
9 Povrat (ulaz) TCVR
10 Izlaz dimnih gasova iz TCRV (200) Ø 200 mm,
(400) Ø 250 mm,
11 Otvor za čišćenje
12 Dimnjača (200) Ø 199/1× 330 mm
(400) Ø 249/1× 330 mm
13 Priključak za odvod kondenzata R¾"
14 Cirkulaciona pumpa sa nepovratnim ventilom
15 Kuglasta slavina
16 Sigurnosni ventil
17 Odzračivač
18 Otvor za čišćenje
19 Protočni prekidač
20 Komandna tabla
20
19
}
}
Kotao
Tip
Thermo
Condensor VR
C
D
E
G
H
K
L
M
Q
R
S
T
U
V
W
X
Uno-3 (110, 125)
(200)
1281
799
723
419
720
115
1110
453
388
534
1328
104
192
2419
780
166
Uno-3 (160)
Uno-3 (190, 220)
(200)
(200)
1345
1432
863
950
787
874
483
570
720
720
115
115
1174
1261
453
436
388
388
534
534
1411
1431
81
81
137
134
2479
2482
910
910
166
166
Uno-3 (250)
Uno-3 (280)
(200)
(400)
1432
1576
950
950
874
1003
570
435
720
1000
115
135
1261
1390
453
411
388
587
534
709
1916
1916
76
76
134
134
2979
3112
910
910
166
166
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
115
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Dimenzije
Hoval Uno-3 (320, 360) kotao sa ThermoCondersor VR (400)
(sve dimenzije su date u mm)
14
1
2
16
3
6
15
9
13
12
5
8
8
13
10
7
11
4
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kotao
Tip
Uno-3 (320,360)
116
17
}
Polazni vod kotla
DN 80
Povratni vod kotla
Priključak za termostat
Rp ¾"
Slavina za pražnjenje
R1½"
Izlaz dimnih gasova iz kotla Ø 249 mm
Polaz (izlaz) TCVR
Rp1¼"
Povrat (ulaz) TCVR
Izlaz dimnih gasova iz TCVR Ø 250 mm
Otvor za čišćenje
Dimnjača Ø 249/1×330 mm
Priključak za
odvod kondenzata R¾"
Cirkulaciona pumpa sa nepovratnim ventilom
Kuglasta slavina
Sigurnosni ventil
Odzračivač
Otvor za čišćenje
Protočni prekidač
Komandna tabla
}
Thermo
Condensor VR
C
D
E
G
H
K
L
M
Q
R
S
T
U
V
W
X
(400)
1726
1100
1153
585
1000
135
1540
411
587
709
2070
77
123
3267
910
166
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Dimenzije
Hoval Max-3 (420-1800) kotao sa ThermoCondersor VR (600-1800)
(sve dimenzije su date u mm)
5
13
1
14
12
6b
7
11
15
9
3
12
6a
8
8
2
10
4
1 Polazni vod kotla
2 Povratni vod kotla
}
(420,530)
(620,750)
(1000-1800)
DN 100,
DN 125,
DN 150
17
16
3 Izlaz dimnih gasova
(420,530)
Ø 299 mm,
iz kotla (620-1250)
Ø 349 mm,
(1500,1800)
Ø 447 mm
4 Slavina za pražnjenje (420-1800)
R1½"
5 Polaz (izlaz) TCVR
(600)
Rp1¼"
(800,1200)
Rp2"
(1500,1800)
Rp2½“
6a Povrat (ulaz) TCVR
(600)
Rp1¼"
6b Povrat (ulaz) TCVR
(800,1200)
Rp2"
(1500,1800)
Rp2½"
7 Otvor za čišćenje
8 Izlaz dimnih gasova
(600)
Ø 250 mm,
iz TCVR (800,1200)
Ø 300 mm,
(1500,1800)
Ø 400 mm
9 Dimnjača (600)
Ø 249/1× 330 mm,
(800,1200)
Ø 299/1× 330 mm,
(1500,1800)
Ø 349/1× 330 mm
10 Priključak za (600-1200)
R1"
odvod kondenzata (1500,1800)
R1¼"
11 Cirkulaciona pumpa sa nepovratnim ventilom
12 Kuglasta slavina
13 Sigurnosni ventil
14 Odzračivač
15 Otvor za čišćenje
16 Protočni prekidač
17 Komandna tabla
Kotao
Tip
Max-3 (420,530)
Max-3 (620,750)
Max-3 (1000,1250)
Max-3 (1500)
Max-3 (1800)
Thermo
Condensor VR
C
D
E
G
H
K
L
M
Q
R
S
T
U
V
W
X
(600)
(800)
1576 950
1759 1050
986
1050
435
475
1000
1110
135
135
1388
1546
493
493
797
923
919 2074
1045 2347
104
105
54
55
3590
3990
1190
1310
289
289
(1200) *
(1500) *
(1800) *
1959 1250
2151 1350
2281 1480
1250
1350
1480
675
676
806
1110
1290
1290
135
135
135
1734
1923
2053
411
513
513
1258
1258
1368
1380 2632
1380 2940
1490 3330
107
90
70
77
70
70
4530 1500
4923 1610
5403 1770
288
286
286
* ThermoCondensor VR sa dva sabirnika, pumpa se pakuje i isporučuje posebno.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
117
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Aspekti Projektovanja
Standardi i Smernice
Moraju se uzeti u obzir zvanični propisi o
ugradnji i radu urađaja. To su naročito smerni­
ce ÖVGW-/DVGW, Austrijski i Nemački standardi i relevantni regionalni podzakonski akti.
Zatim, uzmite u obzir ostale zvanične propise
o primenama gasnih kondenzacionih uređaja
u pogledu dimovoda i odvoda kondenzata.
Ispiranje Instalacije
Nove i, ukoliko je moguće, postojeće instala­
cije moraju se adekvatno očistiti i isprati pre
punjenja. Kotao se sme puniti samo nakon
ispiranja grejnog sistema!
Grejna Voda
Zahtevi o kvalitetu vode:
mora se uzeti u obzir Evropski standard
EN 14868 i Direktiva VDI 2035 odnosno SIA
384/1:2009. Hoval kotlovi su konstruisani
za grejne sisteme sa neznatnim dovodom
kiseonika u sistem (tip postrojenja I prema EN
14868).
Zahtevi za npr.:
- hloride max. 30 mg/l;
- pH vednost 8 - 9,5;
- sadržaj kiseonika max. 0,1 mg/l.
Nemojte koristiti hemijske aditive kao što su
sredstva protiv smrzavanja, inhibitori itd.
Hidrauličko Odvajanje Sistema
U slučaju grejne instalacije sa plastičnim
cevima bez difuzione barijere (npr. kod
podnog grejanja) ili sa dodatkom sredstva
protiv smrzavanja, neophodno je odvajanje
sistema.
Vazduh Za Sagorevanje
Za bezbedan i ekonomičan rad uređaja, mora
se obezbediti neometani dovod vazduha za
sagorevanje. Naročito je važno obezbediti da
je vazduh za sagorevanje čist i bez sadržaja
halogenih jedinjenja. Halogena jedinjenja se
mogu nalaziti, na primer, u sprejevima, lako­
vima, lepku, rastvaračima i sredstvima za
čišćenje.
Napomena: nečist vazduh za sagorevanje
može izazvati koroziju na delovima od
nerđajućeg čelika.
Uputstva Za Ugradnju
Molimo vas obratite pažnju na uputstva
za ugradnju koja se isporučuju zajedno sa
uređajem.
Odvod Kondenzata
Za odvod nastalog kondenzata u kanalizaciju
morate pribaviti dozvolu nadležnog organa.
Informacije o odvodu kondenzata u javnu
kanalizaciju možete pronaći u:
- ÖNORM H 5152 / ÖVGW smernica G41.
Odvod kondenzata se mora izraditi od cevovoda na kojem se ne skuplja talog, sa sifonom
(već je ugrađen u kotao MultiJet®). Mora se
uzeti u obzir standard ÖNORM H 5152.
Prikladni materijali za izradu odvoda
kondenzata:
- keramičke cevi;
- cevi od PVC;
- cevi od polietilena (PE);
- cevi od ABS ili ASP.
Neutralizacija kondenzata je neophodna i kod
malih sistema.
Dimovodni Sistem
Izduvna cev i dimovodni sistem moraju biti vodonepropusni i prikladni za visokopritisni rad.
Moraju biti otporni na visoke temperature i na
dejstvo jakih kiselina. Još u fazi projektovanja
informišite se i budite u kontaktu sa nadležnim
organima i dimničarskom službom.
Dimovodne cevi se moraju montirati sa nagibom naviše ka dimnjaku, tako da kondenzat
može da se vrati iz dimnjaka u izmenjivač
toplote.
Otvori za čišćenje dimovodnih cevi moraju se
nalaziti sa njihove gornje strane.
Sistem za odvod dimnih gasova mora posedo­
vati mogućnost odvoda nastalog kondenzata
u posudu za kondenzat izmenjivača toplote.
Primena
Utilizator toplote dimnih gasova, za povrat
osetne i latentne toplote dimnih gasova
njihovim hlađenjem ispod tačke rose.
Za grejne sisteme sa ili bez pripreme sanitarne
tople vode.
Hidraulički sistem mora se projektovati tako
da se obezbedi sigurna cirkulacija grejne vode
tokom rada uređaja.
Protok Grejne Vode
Zapreminski protok kroz ThermoCondensor VR
treba da je takav da temperaturni porast bude
što manji.
Cirkulaciona Pumpa
Rad cirkulacione pumpe reguliše ter­mostat
dimnih gasova na osnovu ulazne tem­perature
dimnih gasova. Tačka uključenja termostata
može se podesiti između 15°C i 95°C.
Zatvoreni Grejni Sistem
Uređaj je sertifikovan za primenu samo u
zatvorenim grejnim sistemima.
118
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor VR (50-1800)
Primeri
Kotao Uno-3 sa ThermoCondensor VR
Sistem sa jednim kotlom, utilizatorom u grejnom sistemu i sistemu za pripremu STV, sa regulacijom minimalne povratne temperature, za gasne ili
uljne kotlove.
Hidraulična šema BBLT020
AF
1
1
TopTronic T
TopTronic T
RS-T RS-T
VF1
B1
VF2
B1
VF3
B1
VF4
B1
WW
RS-T RS-T
T
MK1
P
YK1
M
T
T
T
T
MK2
T
T
MK3
YK2
M
T
MK4
YK3
M
ThermoCondensor
VR
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Uno-3
Möglichkeit
ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalhovalhoval
hovalhovalhovalho
valhovalhova
valhoval
hovalhova
SF
M16
RLF
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
YK4
M
SLP
ZUP
KW
Kotao Uno-3, Max-3 sa ThermoCondensor VR
Sistem sa jednim kotlom, utilizatorom sa opremom za zaštitu hladnog kraja kotla od niske povratne temperature i sa regulacijom minimalne
povratne temperature, za gasne ili uljne kotlove.
Hidraulična šema BBLT060
AF
1
1
TopTronic T
TopTronic T
RS-T
VF1
B1
VF2
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Uno-3
Möglichkeit
ein
neuesMax-3
Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalhovalhoval
hovalhovalhovalho
valhovalhova
valhoval
hovalhova
T
YK1
M
T
MK2
YK2
M
T
T
T
MK3
SF
M16
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK3
M
ThermoCondensor
VR
SLP
ZUP
KW
YKR
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
B1
WW
MK1
Napomena:
- Date hidrauličke šeme su samo
principijelne. One ne sadrže sve detalje
vezane za instalaciju. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa lokalnim uslovima,
proračunima i propisima.
- Kod podnog grejanja obavezno ugraditi
graničnik temperature polaznog voda.
- Sigurnosne uređaje (ekspanzionu
posudu, sigurnosni ventil, ...) obezbediti
od nenamerne izolacije sa grejnog
sistema!
- Preporučuje se ugradnja vodenih
stubova radi sprečavanja gravitacione
cirkulacije.
VF3
RS-T RS-T
T
RLF
B1
RS-T Sobni regulator
AF
Spoljni senzor temperature
RLF Senzor temperature povratne vode u
kotao
VF1 Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 1
VF2 Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 2
VF3 Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 3
SF Senzor temperature u rezervoaru STV
B1
Graničnik temperature polaznog voda
(ukoliko je potreban)
MK1 MK2 MK3 SLP ZUP M16
YK1 YK2 YK3 YKR Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 1
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 2
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 3
Napojna pumpa rezervoara STV
Glavna cirkulaciona pumpa
Cirkulaciona pumpa dodatnog
izmenjivača toplote
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 1
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 2
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 3
Trokraki mešni ventil sa servomotorom
za povratni vod u kotao
119
120
Download

Tehnički katalog