Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Utilizator Toplote Dimnih Gasova Za Rad Sa Kotlom Na Gas Ili
Na Nisko Sumporno Lož Ulje (sadržaj sumpora < 50 ppm)
Opis Proizvoda
ThermoCondensor AF
• Utilizator toplote dimnih gasova, za povrat
osetne i latentne toplote iz dimnih gasova
njihovim hlađenjem ispod tačke rose.
• Izmenjivač toplote koji može da se kombinu­
je sa kotlovima na gas ili na nisko sumporno
lož ulje.
• Za rad sa gasom ili sa nisko sumpornim lož
uljem (sadržaj sumpora < 50 ppm).
• Za povezivanje na grejni sistem sa ili bez
pripreme sanitarne tople vode.
• Delovi uređaja koji dolaze u kontakt sa dim­
nim gasovima i kondenzatom izrađeni su od
visokolegiranog nerđajućeg čelika.
• Kondenzacione grejne površine izrađene od
snopa aluFer® cevi.
• Termoizolacija od mineralne vune i staklene
tkanine.
• Oplata izrađena od plastificiranog čeličnog
lima crveno / narandžaste boje.
• Integrisana regulacija za prekid rada gorio­
nika u slučaju porasta temperature:
- termometar vode (90°C);
- sigurnosni graničnik temperature (110°C);
- sigurnosni graničnik temperature dimnog
gasa (120°C);
- priključak za posudu za odvod kondenza­ta.
• Kolektor sa priključkom za odvod dimnih
gasova, može da se zarotira za 90° (prome­
na na licu mesta).
• Primena kombinovanih gasno-uljnih gorioni­
ka je moguća uz pridržavanje sledećih
radnih uslova i kvaliteta lož ulja:
- kvalitet lož ulja: dizel gorivo sa sadržajem
sumpora manjim od 500 ppm (0,05 %);
- kratkoročni rad (kraći od 4 nedelje po
grejnoj sezoni) sa dizel gorivom;
- čišćenje izmenjivača toplote u kombinaciji
dizel goriva i gasa, dvaput godišnje.
• Priključci za povezivanje na grejni sistem, sa
kontra prirubnicama, zavrtnjima i zaptivači­ma.
Radni nadpritisak:
ThermoCondensor AF (450-3200): max. 6 bar.
Radna temperatura:
Strana grejne vode: max: 90°C.
Temperatura dimnih gasova:
Na ulazu u ThermoCondensor AF: max. 300°C.
Isporuka:
• ThermoCondensor AF, termoizolacija i
oplata isporučuju se u posebnim pakova­
njima.
ThermoCondensor
AF
Kapacitet
Kapacitet
Tip
povrat 30°C
[kW]
povrat 50°C
[kW]
(450)
(650)
(950)
(1500)
(2000)
(2600)
(3200)
57
83
117
193
256
329
415
24
33
50
75
103
126
161
Opcije
ThermoCondensor AF
• Priključak za dovod dimnih gasova od kotla
može da se zarotira za 90°.
• Sa kondenz pumpom za slučaj visoko
postavljenog odvoda kondenzata (slivnika).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
121
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Broj Artikla
ThermoCondensor AF
Broj Artikla
Utilizator toplote dimnih gasova; delovi koji
dolaze u kontakt sa dimnim gasovima i
kondenzatom izrađeni su od visokolegiranog
nerđajućeg čelika. Kondenzacione površine
za izmenu toplote izrađene od snopa aluFer®
cevi. Sa regulacijom tem­pe­ra­ture, sigurnosnim
graničnikom temperature i priključkom za
posudu za odvod nastalog kondenzata.
Isporuka:
ThermoCondensor AF kompletno sastavljen.
Termoizolacija i oplata se posebno isporučuju.
Thermo-
Max. grejni Max. grejni Radni
Condensor kapacitet kapacitet pritisak
Tip
[kW] [kW] [bar]
povrat 30°C povrat 60°C
(450)
57
24
6
(650)
83
33
6
(950)
117
50
6
(1500)
193
75
6
(2000)
256
103
6
(2600)
329
126
6
(3200)
415
161
6
7005 499
7005 500
7005 501
7005 502
7005 503
7005 504
7005 505
8.400,00
11.900,00
13.200,00
18.900,00
20.960,00
27.400,00
30.880,00
Pribor
Posuda Za Neutralizaciju
KB 23 ThermoCondensor AF
Za odvod kondenzata u cev smeštenu niže od
posude (bez kondenz pumpe). Neutralizacija
kondenzata sa 12 kg gra­nulata.
Plastična posuda za skupljanje kondenzata.
D = 400 mm, L = 600 mm, H = 234 mm
6001 915
6001 916
2028 906
KB 24 ThermoCondensor AF
Sa kondenz pumpom i neutralizacijom
kondenzata sa 12 kg gra­nulata.
Plastična posuda za skupljanje kondenzata.
D = 400 mm, L = 600 mm, H = 234 mm
Sa silikonskim crevom Ø 9/13, dužine 4 m.
Za odvod kondenzata u cev smeštenu višlje
od posude.
Dodatni granulat za veće kapacitete
Granulat za posudu za neutralizaciju
Granulat za alkalizaciju kondenzata, masa 3 kg
55,00
Za specifikaciju granulata pogledajte deo
Tehnički Podaci
Servis
Puštanje u pogon
auf Anfrage
Puštanje u pogon mora obaviti stručno
osposobljena servisna služba ovlašćena od
strane Hoval-a, što je i uslov za garanciju.
Za puštanje uređaja u pogon i ostale
servisne usluge, molimo Vas obratite se
Hoval predstavništvu.
122
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Tehnički Podaci
ThermoCondensor AF
Tip
(450)
(650)
(950)
(1500)
(2000)
(2600)
(3200)
kW
450
650
950
1500
2000
2600
3200
kW
485
700
1024
1616
2155
2802
3448
režim 35/30°C
kW
57
83
117
193
256
329
415
režim 65/60°C
kW
24
33
50
75
103
126
161
• Max. radni / probni pritisak
bar
6 / 9,6
6 / 9,6
6 / 9,6
6 / 9,6
6 / 9,6
6 / 9,6
6 / 9,6
• Nazivni kapacitet kotla
• Max. kapacitet gorionika
• Nazivni kapacitet ThermoCondensor AF
3
• Max. dozvoljena radna temperatura
°C
90
90
90
90
90
90
90
• Max. ulazna temperatura dimnih gasova
°C
300
300
300
300
300
300
300
• Max. izlazna temperatura dimnih gasova
°C
120
120
120
120
120
120
120
• Vodena zapremina
litara
99
208
179
239
325
321
436
• Masa bez oplate
kg
279
445
497
939
1140
1217
1520
• Masa sa oplatom
kg
302
477
527
986
1196
1266
1582
• Debljina termoizolacije
mm
80
80
80
80
80
80
80
mbar
1,8
1,9
1,8
2,0
4,0
3,0
5,0
z-vrednost
0,025
0,016
0,016
0,005
0,005
0,002
0,002
• Otpor strujanja dimnog gasa pri
nazivnom opterećenju (± 20 %)
• Otpor strujanja ThermoCondensor AF
• Max. količina kondenzata
1
l/h
3
• pH vrednost kondenzata
Vrednosti za proračun dimnjaka pri max. nazivnom opterećenju
48
70
102
161
215
280
345
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2
• Max. maseni protok dimnih gasova 3
pri 65/60 °C
kg/h
731
1055
1542
2435
3247
4221
5195
• Max. temperatura dimnih gasova 3
pri 65/60 °C
°C
75
66
76
77
75
78
75
• Max. maseni protok dimnih gasova 3
pri 35/30 °C
kg/h
731
1055
1542
2435
3247
4221
5195
• Max. temperatura dimnih gasova 3
pri 35/30 °C
°C
56
50
58
58
58
58
57
Granulat za neutralizaciju
Količina granulata
kg
12
18
24
36
54
54
54
Otpor strujanja ThermoCondensor AF [mbar] = zapreminski protok (m3/h)2 × z-vrednost
Odvod dimnih gasova izvesti od sertifikovanog i nekorozivnog dimovoda.
Pri izboru gorionika morate uzeti u obzir dodatni pad pritiska na odvodnoj cevi između kotla i ThermoCondensor AF od 0,2 mbar.
3
Temperature polazne / povratne vode ThermoCondensor AF date su za ulaznu temperaturu dimnih gasova u izmenjivač toplote od 180°C.
1
2
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
123
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Dimenzije
ThermoCondensor AF (450-3200)
Priključak za ulaz dimnih gasova može da se
zarotira za 90°
DN
1 Polazni grejni vod: (450)
80
(650, 950)
100
(1500, 2000)
125
(2600, 3200)
150
2 Povratni grejni vod:(450)
80
(650, 950)
100
(1500, 2000)
125
(2600, 3200)
150
3 Ulaz dimnih gasova (iz kotla)
4 Izlaz dimnih gasova (u dimnjak)
5 Odvod kondenzata:
(450-2000)
R¾"
(2600, 3200)
R1"
6 Priključak za pražnjenje uređaja:
(450)
¾"
(650-3200)
1"
7 Termostat - uronska čaura
¾"
8 Kolektor kondenzata - poklopac za čišćenje
9 Utilizator - otvor za čišćenje
10 Stope (podesiva visina 30÷800 mm)
11 Električna tabla
12 Električni priključci
13 Priključak za odzračivanje
½"
ThermoCondensor AF
Tip
(450)
(650/950)
(1500)
(2000)
(2600)
(3200)
124
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Ø
L
M
N
O
P
Q
Ø
R
1682
1831
1908
2208
1970
2270
474
474
487
487
503
503
510
568
582
607
623
623
703
635
622
897
584
884
1433
1506
1550
1850
1591
1891
180
180
210
210
210
210
688
798
978
978
1158
1158
638
853
1000
1000
1180
1180
317
317
314
314
314
314
503
523
535
535
714
714
205/ 2
307/ 2
367/ 2
367/ 2
448/ 2
448/ 2
150
195
230
230
188
188
970
1320
1410
1410
1596
1596
1140
1454
1575
1575
1761
1761
109
76
69
69
69
69
169
160
154
154
154
154
250/ 2
300/ 2
450/ 2
450/ 2
498/ 2
498/ 2
83
83
83
83
48
48
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Dimenzije
Minimalna potrebna odstojanja ThermoCondensor AF
(sve dimenzije su date u mm)
Dimenzije tela ThermoCondensor AF (450 - 3200)
(sve dimenzije su date u mm)
Dimenzije
ThermoCondensor AF
Tip
(450)
(650/950)
(1500)
(2000)
(2600)
(3200)
A
B
C
D
E
F
G
1463
1611
1692
1992
1758
2058
1363
1511
1592
1892
1658
1958
1151
1224
1275
1575
1316
1316
680
790
970
970
1150
1150
730
790
980
980
1160
1160
1140
1454
1575
1575
1761
1761
1224
1600
1700
1700
1850
1850
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
125
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Dimenzije
Jedinica za neutralizaciju, za ThermoCondensor AF
(sve dimenzije su date u mm)
Posuda za neutralizaciju,
tip KB 23 ThermoCondensor AF
Primena:
– Za odvod kondenzata u cev smeštenu niže od posude.
– Neutralizacija kondenzata.
– Ugrađuje se ispod ili pored ThermoCondensor AF-a.
Izvedba:
– Plastična posuda za skupljanje kondenzata, sa neutralizatorom.
– 12 kg granulata za neutralizaciju.
Radovi na licu mesta:
– Ukoliko se ugrađuje pored ThermoCondensor AF, postavite
priključne cevi između kotla (sifona) i posude za neutralizaciju.
– Postavljanje ispusnog voda iz posude za neutralizaciju.
1 Ulaz kondenzata iz ThermoCondensor AF
2 Izlaz R ¾’’
3 Posuda za kondenzat sa 12 kg granulata
Posuda za neutralizaciju sa pumpom,
tip KB 24 ThermoCondensor AF
Primena:
– Za odvod kondenzata u cev smeštenu višlje od posude.
– Sa kondenz pumpom, napora 3,5 m.
– Neutralizacija kondenzata sa 12 kg granulata.
– Ugrađuje se ispod ili pored ThermoCondensor AF-a.
Izvedba:
– Plastična posuda za skupljanje kondenzata, sa pumpom i
neutralizatorom.
– 12 kg granulata za neutralizaciju.
– Napor pumpe max. 3,5 m (2 dm³/min).
– Silikonsko crevo Ø 9/13 mm, dužine 4 m.
Radovi na licu mesta:
– Ugradnja odvodne cevi ukoliko je silikonsko crevo prekratko.
– U slučaju ugradnje posude pored ThermoCondensor AF:
ugradnja električnog kabela između kondenz pumpe i
komandne table kotla, ukoliko je priključni kabel kratak.
1 Ulaz kondenzata iz ThermoCondensor AF
2 Izlaz iz pumpe, silikonsko crevo Ø 9/13 mm, dužine 4 m
3 Posuda za kondenzat sa 12 kg granulata
4 Kondenz pumpa
126
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Aspekti Projektovanja
Standardi i Smernice
Morate se pridržavati sledećih standarda i
smernica:
- Hoval tehničke podatke i uputstva za
montažu.
- Preporuke Hoval-a vezane za hidrauličke i
regulacione sisteme.
- Lokalne građevinske propise.
Grejni Sistem
Vazduh Za Sagorevanje
- Mora se obezbediti neometani dovod
vazduha za sagorevanje. Ne sme da postoji
mogućnost zatvaranja otvora za dovod
vazduha za sago­revanje.
- Minimalni poprečni presek cevi za dovod
vazduha za sagorevanje: 6,5 cm2 po 1 kW
kapaciteta kotla.
- Propise o gasnim instalacijama.
Prostorni Zahtevi
- Otvor za čišćenje sa zadnje strane uređaja
mora biti lako pristupačan.
- Direktivu SWKI 97-1 „Tretman vode za
grejne, parne, rashladne i klimatizacione
sisteme“.
- Za Mega-3 kotao mora biti dovoljno prosto­
ra iza kotla za ventilator dimnog gasa u
povratu.
- Ventilacija i dovod vazduha u kotlarnicu
prema Direktivi SWKI 91-1 „Provetravanje
kotlarnice”.
Montaža Termoizolacije I Oplate
- Za montažu termoizolacije i oplate na
uređaj, potrebno je oko 40 cm slobodnog
prostora s leve i s desne strane uređaja. Na­
kon montaže oplate nije potreban slobodan
prostor sa strane.
- Propise o protivpožarnoj zaštiti.
- Republičke propise SWKI 93-1 „Bezbed­
nosni uređaji za grejne sisteme“ vezani
za sigurnosno-tehničku opremu grejnih
sistema.
- Preporuke Procal/FKR „Električni priključci
kotla i gorionika“.
- Procal uputstva „Šteta od korozije u grejnim
instalacijama“ i brošuru „Zaštita od korozije
i formiranja kamenca u toplovodnim siste­
mima i sistemima za pripremu sanitarne
tople vode“.
- Zahtevi koji se odnose na grejnu vodu:
ukupna tvrdoća manja od 1°f;
pH vrednost 8,3 ÷ 9,5 a za primene sa
delovima izrađenim od aluminijuma ili
obojenih metala 8,3 ÷ max. 9;
sadržaj kiseonika < 0,1 mg/I.
- Propise o očuvanju čistoće vazduha.
Grejna Voda
- Obratite pažnju na Evropski standard EN
14868 i Direktivu VDI 2035. Hoval kotlovi su
konstruisani za grejne sisteme sa neznatnim
dovodom kiseonika u sistem (tip postrojenja
I prema EN 14868).
- Postojeće instalacije moraju biti dobro
očišćene pre punjenja grejnom vodom.
- Kvalitet grejne vode se mora proveravati
najmanje jednom godišnje.
- Dva uređaja mogu se postaviti jedan pored
drugog bez razmaka između njih tako što
se termoizolacija i unutrašnja oplata montira
na prvom a drugi uređaj se prisloni. (Vrata
levog kotla moraju se otvarati na levo, a
vrata desnog na desno).
Primena
Uređaj za povrat toplote dimnih gasova, za
iskorišćenje osetne i latentne toplote dimnih
gasova njihovim hlađenjem do kondenzacije.
Za grejne sisteme sa ili bez pripreme sanitarne
tople vode.
Hidraulički sistem se mora projektovati tako da
je zagarantovana cirkulacija vode tokom rada.
Funkcije
Ukoliko temperatura u ThermoCondensor AF
poraste iznad 90°C, senzor temperature će
isključiti gorionik. Kada temperatura opadne,
gorionik se ponovo uključuje. Sigurnosni
graničnik temperature ThermoCon­densor AF
je podešen na 110°C.
Kondenzat se skuplja u kondenz posudi.
Odvod kondenzata može se vršiti preko sifona
direktno u odvodnu cev ili preko kondenz
pumpe u višlje postavljenu odvodnu cev.
Poštujte lokalne propise o odvođenju konden­
zata.
Zapreminski Protok Grejne Vode
Zapreminski protok kroz ThermoCondensor
AF treba da bude takav da porast temperature
bude što manji.
Cirkulaciona Pumpa
U slučaju povezivanja na povratni vod sabirni­
ka, protok povratne vode zavisi od otvorenosti
trokrakih ventila a samim tim i od temperature
kotla i spoljašnje temperature.
Maksimalni protok cirkulacione pumpe mora
da odgovara protoku grejne vode u povratu pri
srednjoj spoljnoj temperaturi u toku zime.
Mora se projektovati dvobrzinska pumpa (na­
zivna snaga gorionika = veća brzina pumpe;
snižena snaga gorionika = manja brzina
pumpe).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hidrauličko Odvajanje Sistema
- U slučaju grejne instalacije sa plastičnim
cevima bez difuzione barijere (npr. kod
podnog grejanja) ili sa dodatkom sredstva
protiv smrzavanja, neophodno je razdvajanje
sistema.
Indikacije Za Renoviranje Grejne
Instalacije
Ukoliko je postojeća uljna instalacija zame­
nje­na novom koja sadrži uređaj Hoval
ThermoCon­den­sor AF, morate uzeti u obzir
sledeća uputstva koja se odnose na uljni
rezervoar i njegovo punjenje:
- Hoval ThermoCondensor AF sme da radi
samo sa nisko sumpornim lož uljem (dizel
gorivom) sa sadržajem sumpora < 50 ppm
(< 0,005 %).
- Preporučujemo da očistite uljni rezervoar
pre ponovnog punjenja.
- Preostala količina lož ulja u rezervoaru može
da se pomeša sa nisko sumpornim lož uljem
ukoliko se obezbedi da preostala količina ne
prelazi sledeće vrednosti ukupne zapremine:
Preostala količina lož ulja
(sadržaj sumpora: 2000 ppm odnosno 0,2 %):
max. 3% zapremine rezervoara.
Preostala količina lož ulja
(sadržaj sumpora: 1000 ppm odnosno 0,1 %):
max 5% zapremine rezervoara.
Preostala količina eko lož ulja
(sadržaj sumpora: 500 ppm odnosno 0,05 %):
max 10% zapremine rezervoara.
- Kako bi postigli dozvoljeni odnos mešanja
sa nisko sumpornim lož uljem, uzimajući u
obzir preostalu količinu lož ulja u rezervoaru,
neophodno je 100% punjenje rezervoara.
Zvučna Izolacija
Snižavanje buke se postiže na sledeći način:
- Masivnom izvedbom kotlarnice: zidova, pla­
fona i poda. Ugradnjom prigušivača buke na
usis vazduha. Oslonci i držači cevi moraju
biti zaštićeni antivibracionim elementima.
- Ugradnjom zvučno-izolacionog poklopca na
gorionik.
- Ukoliko se boravišne prostorije nalaze iznad
ili ispod kotlarnice, kotao treba postaviti
na gumene prigušivače, a preporučljiva
je i ugradnja kompenzatora na priključne
vodove i dimnjaču.
- Cirkulacione pumpe se sa cevnom mrežom
moraju spojiti preko kompenzatora.
- U cilju snižavanja buke koja eventualno
može nastati u dimnjaku, preporučljivo je
ugraditi prigušivač u spojni vod, odnosno
predvideti mesto za njegovu naknadnu
ugradnju.
127
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Aspekti Projektovanja
Odvod Kondenzata
- Za ispuštanje kondenzata u kanalizaciju
morate pribaviti odgovarajuću dozvolu od
nadležnih organa.
- Odvod kondenzata bez prethodne neutrali­
zacije je dozvoljen samo ako su slivnik i
odvodne cevi plastične ili keramičke.
- Ako je vezivni materijal kanalizacionih cevi
cement, za kotlove snage do 200 kW u
nekim zemljama je dozvoljen odvod konden­
zata (bez neutralizacije) u kanalizaciju po
potrebi (impulsno).
- Na odvodu kondenzata kod gasnih kotlova
mora se ugraditi sifon.
- Kondenzat se u kanalizaciju mora voditi
otvoreno (kroz odvodnu cev).
Dimnjak / Sistem Za Odvod Dimnih
Gasova
Dimnjača
- Uvođenje dimovodne cevi iz kotla u dimnjak
mora da bude pod uglom od 30 - 45° (pad
prema kotlu).
- Ukoliko je dimovodna cev duža od 1 m,
treba je termički izolovati.
- Dimovodna cev se mora konstruisati tako da
kondenzat iz dimnjaka ne može da se vrati u
kotao.
- U dimnjaču je potrebno ugraditi merni
priključak unutrašnjeg prečnika 10-21 mm,
sa mogućnošću zatvaranja. Priključak treba
izvesti kroz termoizola­ciju.
< 2D
Dimnjak
- Svaki kotao se mora povezati na poseban
dimnjak.
- Dimovodna cev se mora izraditi od materi­
jala otpornog na koroziju.
- Dimovodne cevi se moraju montirati sa nagi­
bom naviše ka dimnjaku, tako da kondenzat
može da se vrati u ThermoCondensor AF.
- Kod horizontalnih domovodnih cevi moraju
se predvideti otvori za čišćenje sa gornje
strane cevi.
- Dimne vreće treba izbegavati. Postojeće
dimne vreće moraju se opremiti sa neopho­
dnim sifonom za kondenzat.
- Dimovodni sistem mora da je nepropustan
za vodu, otporan prema kiselinama i da je
odobren za temperature veće od 160°C.
D
2xD
1D
D
- Kod postojećih dimovodnih instalacija,
popravke treba obaviti prema preporukama
proizvođača dimnjaka.
- Proračun poprečnog preseka se vrši za
kotlove bez promaje. Obratite pažnju na
SIA uputstva br. 384/4 „Dimnjak za grejni
sistem objekta“, odredbe koje se odnose na
poprečni presek.
- Preporučuje se ugradnja klapne za
ograničenje promaje u dimnjaku.
Moraju se poštovati uputstva data za
odgovarajuće kotlove!
128
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Aspekti Projektovanja
Približna ušteda energije u kombinaciji sa gasnim kotlom
Dobit energije QE (%) pri osnovnom opterećenju gorionika.
Temperatura dimnih gasova iz kotla
140 °C, λ = 1,14
( CO2 = 10,4 %)
Dobit energije QE (%) pri punom
opterećenju gorionika.
Temperatura dimnih gasova iz kotla
180 °C, λ = 1,23
(CO2 = 9,6 %)
Primer:
Mega-3 (600) kotao sa ThermoConden­
sor AF (600), temperatura kotla 80°C.
Toplotni gubici prostorije Qh = 600 kW,
Režim rada grejnog sistema 50/40°C
pri spoljnoj temperaturi -10°C.
Protok kotlovske cirkulacione pumpe =
51,6 m3/h.
Srednja temperatura u toku zime (za
Cirih):
3717 grejni stepen dani
20 °C - = 3,7 °C
229 grejni dani
Prosečna radna temperatura oko
38,3 / 32,9 °C. Zapreminski protok
povratnog voda mešnog ventila pri
temperaturi kotla od 80°C je:
38,3 - 32,9 = 0,114 (11,4%)
80 - 32,9
Potreban zapreminski protok cirkulaci­
one pumpe kroz ThermoCondensor AF:
0,114 × 51,6 = 5,9 m3/h
Približna ušteda energije pri temperaturi
dimnog gasa od 180°C i tRL 32,9 °C
iznosi 10%.
tR = Temperatura grejne vode na ulazu u ThermoCondensor AF.
Temperaturna razlika između ulazne i izlazne grejne vode u
ThermoCondensor AF je 5 K.
Potrebna toplotna energija (utečnjen gas)
16 hV × 3717 HGT × Qh 600 kW
= 127 387 Nm3/a
∆t max. 30 K × Hu 10,04 kWh × ηK 0,93
127 387 Nm3 × 11,12 = 1 416 543 kWh/a
Ušteda QE 10 % × ηK 0,93 × 1 416 543 = 131 738 kWh/a
„Kriva grejanja“ za grejni sistem sa radijatorima
Spoljna
tv / tR (°C)
temperatura
tv / tR (°C)
tv / tR (°C)
tv / tR (°C)
-10
-8
-6
50/40
48,4/39,0
46,7/38,1
60/45 57,8/43,8
55,6/42,6
70/50
67,3/48,6
64,5/47,2
80/60
76,7/58,1
73,5/56,1
-4
-2
0
45,1/37,1
43,4/36,0
41,6/35,0
53,3/41,3
51,1/40,1
48,7/38,7
61,7/45,7
58,8/44,2
55,9/42,6
70,1/54,1
66,7/52,1
63,3/49,9
2
4
6
39,9/33,9
38,1/32,7
36,2/31,6
46,4/37,4
44,0/36,0
41,5/34,5
53,0/41,0
50,0/39,3
46,9/37,6
59,8/47,8
56,2/45,5
52,5/43,2
8
10
12
34,4/30,4
32,4/29,1
30,4/27,7
39,0/33,0
36,4/31,4
33,7/29,7
43,8/35,8
40,5/33,8
37,1/31,8
48,7/40,7
44,8/38,1
40,8/35,4
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Dobavna visina u metrima
Kondenz pumpa
Grejni kapacitet [kW]
zavisi od veličine protoka V
Kapacitet: litar / min.
VCM-20UL (S)
129
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Primeri Posude Za Neutralizaciju
Odvod kondenzata
Primer A
Odvod kondenzata u cev smeštenu
niže od uređaja, bez neutralizacije
kondenzata.
Primer B
Odvod kondenzata u cev smeštenu
niže od posude za kondenzat, sa po­
sudom za sakupljanje kondenzata tipa
KB23 ThermoCondensor, sa neutraliza­
cijom kondenzata.
Primer C
Odvod kondenzata u cev smeštenu
višlje od posude za kondenzat, sa po­
sudom za sakupljanje kondenzata tipa
KB24 ThermoCondensor, sa neutraliza­
cijom kondenzata i kondenz pumpom.
1 Odvod kondenzata
2 Sifon za odvod kondenzata, plastična cev
Ø 25 i crevo Ø 19
3 Posuda za skupljanje kondenzata
4 Silikonsko crevo 9 × 13 mm, dužine 4 m
130
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Kombinacija Kotao / ThermoCondensor aluFer® (TCAF)
Minimalni
Nazivni kapacitet
TCAF
Kotao kapacitet Kotao
TCAF
TCAF
Tip
Tip
kotla
pri RL 30°C pri RL 60°C
Otpor strujanja
Otpor
Zapremina
Masa sa
dimnih gasovastrujanja vodeoplatom
Kotao TCAF Kotao TCAF Kotao TCAF Kotao TCAF
kW
kW
kW
kW
mbar
mbar
z-vred.
z-vred.
litara
litara
kg
kg
(450)
Uno-3 (320)
Uno-3 (360)
140
140
320
360
43
49
19
22
2,5
3,4
0,9
1,2
0,022
0,022
0,025
0,025
625
625
99
99
920
620
302
302
(650)
Max-3 (420)
Max-3 (530)
220
220
500
610
68
72
30
29
4,9
5,7
1,1
1,7
0,022
0,022
0,016
0,016
552
520
208
208
1093
1150
477
477
(950)
Max-3 (620)
Max-3 (750)
240
280
720
870
84
117
34
52
5,2
6,5
1,0
1,5
0,008
0,008
0,016
0,016
969
938
179
179
1770
1800
527
527
(1500) Max-3 (1000) 350
Max-3 (1250) 480
1150
1450
155
196
69
80
7,4
9,3
1,2
1,9
0,003
0,003
0,005
0,005
1528
1478
239
239
2500
2600
986
986
(2000) Max-3 (1500) 650
1750
236
96
7,0
3,1
0,002
0,005
2343
325
3500
1196
(2600) Max-3 (1800) 750
Max-3 (2200) 920
2150
2500
290
338
129
138
8,8
9,1
2,1
2,8
0,002
0,002
0,002
0,002
2750
3050
321
321
4000
4300
1266
1266
(3200) Max-3 (2700) 1030
3000
405
180
8,0
4,4
0,001
0,002
3550
436
5100
1582
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
131
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Primeri
Hidraulična šema BBGT010
AF
1
1
TopTronic T
TopTronic T
RS-T RS-T
VF1
B1
VF2
B1
VF3
B1
VF4
B1
WW
RS-T RS-T
T
T
T
MK1
P
T
T
MK2
YK1
M
YK2
M
T
T
MK3
T
MK4
YK3
M
Thermo Condensor
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben
die
Uno-3,
Möglichkeit
ein
Uno-3
Mega-3
neues
Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalhovalhoval
hovalhovalhovalho
valhovalhova
valhoval
BRU
hovalhova
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
YK4
M
SF
TCAF
SLP
KW
Hidraulična šema BBGT020
AF
1
1
TopTronic T
TopTronic T
RS-T RS-T
NT
VF1
NT
B1
VF2
B1
HT
VF3
VF3
HT
VF4
B1
WW
RS-T RS-T
T
T
MK1
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Uno-3,
Sie haben
die
Uno-3,
Mega-3,
Möglichkeit ein
Max-3
neuesMax-3,
Shape zu
nehmen!!!
Giga-3
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalhovalhoval
hovalhovalhovalho
valhovalhova
valhoval
hovalhova
YK1
M
T
T
MK2
T T
MK3
MK3
YK2
M
YK3
YK3
M
M
T
T
MK4
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK4
YK4
M
Thermo Condensor
SF
TCAF
SLP
M16
RLF
ZUP
KW
Napomena:
- Date hidrauličke šeme su samo
principijelne. One ne sadrže sve detalje
vezane za instalaciju. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa lokalnim uslovima,
proračunima i propisima.
- Kod podnog grejanja obavezno ugraditi
graničnik temperature polaznog voda.
- Sigurnosne uređaje (ekspanzionu
posudu, sigurnosni ventil, ...) obezbediti
od nenamerne izolacije sa grejnog
sistema!
- Preporučuje se ugradnja vodenih stubova
radi sprečavanja gravitacione cirkulacije.
132
RS-T
AF VF1 VF2 VF3 VF4
RLF SF
Sobni regulator
Spoljni senzor temperature
Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 1
Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 2
Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 3
Senzor temperature polazne vode
mešnog kruga 4
Senzor temperature povratne vode
u kotao
Senzor temp. u rezervoaru STV
B1 MK1 MK2
MK3 MK4 SLP
ZUP
M16 YK1 YK2 YK3 YK4 Graničnik temperature polaznog voda
(ukoliko je potreban)
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 1
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 2
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 3
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 4
Napojna pumpa rezervoara STV
Glavna cirkulaciona pumpa
Cirkulaciona pumpa dodatnog
izmenjivača toplote - TCAF
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 1
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 2
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 3
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 4
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval ThermoCondensor AF (450-3200)
Primeri
Hidraulična šema BBGT040
AF
1
1
TopTronic T
TopTronic T
RS-T
NT
VF1
NT
B1
VF2
B1
HT
VF3
VF3
WW
RS-T RS-T
T
MK1
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Uno-3,
Sie haben
die
Uno-3,
Mega-3,
Möglichkeit ein
Max-3,
neuesMax-3
Shape zu
nehmen!!!
Giga-3
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalhovalhoval
hovalhovalhovalho
valhovalhova
valhoval
hovalhova
YK1
M
T
T
T
MK2
YK2
M
T
T
MK3
MK3
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK3
YK3
M
M
Thermo Condensor
SF
TCAF
SLP
M16
RLF
ZUP
YKR
Napomena:
- Date hidrauličke šeme su samo
principijelne. One ne sadrže sve detalje
vezane za instalaciju. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa lokalnim uslovima,
proračunima i propisima.
- Kod podnog grejanja obavezno ugraditi
graničnik temperature polaznog voda.
- Sigurnosne uređaje (ekspanzionu
posudu, sigurnosni ventil, ...) obezbediti
od nenamerne izolacije sa grejnog
sistema!
- Preporučuje se ugradnja vodenih stubova
radi sprečavanja gravitacione cirkulacije.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
KW
RS-T Sobni regulator
AF Spoljni senzor temperature
RLF Senzor temperature povratne vode u kotao
VF1 Senzor temperature polazne vode mešnog kruga 1
VF2 Senzor temperature polazne vode mešnog kruga 2
VF3 Senzor temperature polazne vode mešnog kruga 3
SF Senzor temperature u rezervoaru STV
B1 Graničnik temperature polaznog voda (ukoliko je potreban)
MK1 Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 1
MK2 Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 2
MK3 Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 3
SLP Napojna pumpa rezervoara STV
ZUP Glavna cirkulaciona pumpa
M16 Cirkulaciona pumpa dodatnog izmenjivača toplote - TCAF
YK1 YK2 YK3 YKR Trokraki mešni ventil sa servomotorom 1
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 2
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 3
Trokraki mešni ventil sa servomotorom za povratni vod u kotao
NT
HT
KW
WW
Niskotemperaturni grejni krug
Visokotemperaturni grejni krug
Ulaz hladne sanitarne vode
Izlaz tople sanitarne vode
133
134
Download

Tehnički katalog