Termostatski mešni ventil
CALEFFI
Serije 521
01050/02 GB
cert. no 0003
ISO 9001
replaces 01050/01 GB
Funkcija
Termostatski mešni ventil se koristi u sistemima za proizvodnju
sanitarne tople vode.
Njegova funkcija je održavanje željene temperature mešne vode
koja se šalje ka potrošaču pri variranju temperature i dovodnog
pritiska kod tople i hladne vode ili kod variranja protoka.
Termostatski mešni ventil je takođe dostupan sa priključcima sa
filterima i nepovratnim ventilima na ulazu tople i hladne vode.
Asortiman
Kod 521400/500 Termostatski mešni ventil
Kod 521503
Termostatski mešni ventil sa nepovratnim ventilima
Kod 521115/112 Termostatski mešni ventil sa filterima i nepovratnim ventilima
dimenzije 1/2", 3/4"
dimenzije 3/4"
dimenzije Ø15mm i Ø22mm za bakarne cevi
Tehničke karakteristike
Odnos maksimalnog ulaznog pritiska (T/H ili H/T):
2:1
Minimalna temperaturska razlika između tople
vode na ulazu i mešne vode na izlazu za
optimalne uslove:
15 o C
U skladu sa Britanskim standardom EN 1287.
Priključci:
- 1/2" i 3/4" sa spojnicama
- Ø15mm i Ø22mm
Materijali: - Telo:
DZR mesing
EN 12165 CW602N, hromirano
- Zasun:
PPO
- Opruge:
nerđajući čelik
- Zaptivke:
EPDM
Opseg regulisane temperature:
30÷65 o C
Tačnost:
± 2oC
Maksimalni radni pritisak (statički):
14 bar
Maksimalni radni pritisak (dinamički):
5 bar
Maksimanla ulazna temperatura (radna):
85 o C
Dimenzije
MIN
B
MAX 7
A
1
HOT
D
F
2
MIX
E
E
MIX
E
MIX
MAX 7
A
MIN
HOT
D
A
1
C
B
COLD
A
2
B
COLD
COLD
D
MAX 7
F
MIN
C
B
A
1
HOT
F
2
B
A
C
B
521 122
521 115
A
A
Kod
A
B
C
D
E
F
521 400
1/2”
67
134
152
86,5
65,5
Kod
A
B
C
A
D
E
F
Kod
A
B
521 115
Ø 15
79
C
D
158 163,5
E
F
98
65,5
Legionela - opasnost od opekotina
Toplotna dezinfekcija
U sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode sa bojlerima,
treba izbeći opasnu infekciju poznatu kao Legionela, tako što
se topla voda skladišti na temperaturi ne manjoj od 60 o C. Na
toj temperaturi će biti totalno sprečen razvoj bakterija izazvan
tom infekcijom.
Međutim voda na toj temperaturi se ne sme koristiti direktno.
Kao što je prikazano na dijagramu, temperature više od 50 o C
mogu izazvati opekotine veoma brzo. Na primer, na temperaturi
od 55 o C opekotine će nastati otprilike za 30 sekundi, dok će na
temperaturi od 60 o C nastati otprilike za 5 sekundi. To vreme se
smanjuje na pola kada su u pitanju deca i stariji ljudi.
Na dijagranu je prikazano
ponašanje bakterije
Legionela Pneumofilija
kada su temperaturski
uslovi vode različiti.
Treba obezbediti
odgovarajuću termičku
"dezinfekciju", tako što
temperatura vode ne sme
biti ispod 60oC.
Na osnovu prethodno rečenog, neophodno je instalirati
termostatski mešni ventil koji može:
- redukovati temperaturu vode, radi sigurnosti poželjno je
ograničiti maksimalnu temperaturu mešne vode na 50 o C;
- održavati temperaturu konstantnom kada dovodni pritisak i
temperaturski uslovi variraju.
70
Trenutna smrt bakterije
60
Smrt bakterije za dva minuta u 90%
50
Smrt bakterije za dva sata u 90%
40
Optimalna temperatura za razvoj
bakterije
30
20
10
Slab razvoj bakterije
0
Temperatura - Vreme izlaganja
oC
75
Sigurno zadobijanje
opekotina
70
Ušteda energije
Ušteda energije ja propisana zakonom D.P.R. n o 412/93 (Italija)
koji podrazumeva obaveznu upotrebu termostatskog mešnog
ventila pri proizvodnji i distribuciji sanitarne tople vode, i
ograničenje tople vode pri distribuciji na 48 o C ± 5 o C.
Ograničenje temperature ima kao direktnu posledicu, uštedu
energije potrebne za zagrevanje vode u bojleru i manje gubitke
u distribucionoj mreži.
65
Delimično zadobijanje
opekotina
60
Sigurni uslovi.
Maksimalno vreme
izlaganja za datu
temperaturu
55
50
45
Princip rada
Kontrolni element termostatskog mešnog ventila je temperaturski
senzor koji je potpuno uronjen u izlaznu granu mešnog ventila.
Temperaturski senzor svojom kontrakcijom i dilatacijom zavisno
od temperature obezbeđuje kontinualno mešanje tople i hladne
vode i time obezbeđuje tačnu temperaturu vode na izlazu.
Regulacija protoka tople i hladne vode je pomoću klipa koji klizi
u cilindru između prolaza za toplu i hladnu vodu. Mešni ventil
automatski reguliše protok vode za postizanje željene temperature
čak i kada su padovi pritiska posledica ispuštanja tople ili hladne
vode za druge potrebe, ili usled varijacije temperature.
0,1
1
10
100
1.000
10.000
Sekunde
Kod 521400/500
TOPLA VODA
Materijal koji je korišćen pri konstruisanju termostatskog
mešnog ventila eliminiše stvaranje naslaga kamenca.
Svi pokretni delovi kao zasun, sedišta i žlebovi napravljeni
su od materijala koji su otporni na stvaranje naslaga
kamneca, takođe ti materijali smanjuju koeficjent trenja i
obezbeđuju dug i siguran rad svih pokretnih delova.
HLADNA VODA
Konstrukcija
Materijali otporni na stvaranje naslaga kamenca
Fiksiranje željene temperature
Kontrolna kapa dozvoljava podešavanje temperature
između minimuma i maksimuma za jedan obrt (360 o ).
Takođe ima tamper-proof sistem za fiksiranje temperature
na podešenu vrednost.
Opcija sa nepovratnim ventilima
i filterima
MEŠANA VODA
Porizvodnja protočne tople vode
Hidrauličke karakteristike
0,5
Caleffi serije 521 termostatskih mešnih ventila ne mogu se koristiti
zajedno sa kotlovima za proizvodnju protočne sanitarne tople vode.
Da bi se kotlovi koristili sa mešnim ventilima neophodan je kompromis
za pravilno funkcionisanje samih kotlova.
0,3
Instaliranje
$p (bar)
1,0
0,2
0,1
0,05
0,03
0,02
0,01
0,005
0,003
0,002
5000
2000
1000
500
200
100
50
20
10
0,001
Nepovratni ventili
G (l/h)
Kv = 2,6 (m 3/h)
Pre instaliranja mešnog ventila, cevovod se mora isprati, da bi se
obezbedilo da nečistoća ne cirkuliše kroz cevovod koja može oštetiti
mešni ventil usled rada, pa uvek poželjno instalirati filtere pre
mešnog ventila ( na dovodnom cevovodu ).
Kod 521115/22 termostatskih mešnih ventila imaju filtere na ulazu
tople i hladne vode.
Termostatski mešni ventili serije 521 moraju biti instalirani u skladu
sa dijagramima za instalaciju koji su dati na pločici sa instrukcijama.
Termostatski mešni ventili serije 521 mogu biti instalirani bilo u
horizontalnom bilo u vertikalnom položaju.
Oznake na telu mešnog ventila:
- ulaz tople vode, crvena boja, piše "HOT"
- ulaz hladne vode, plava boja, piše "COLD"
- izlaz mešane vode, piše "MIX".
Upotreba
Caleffi serije 521 termostatskih mešnih ventila daju protočne
karakteristike, tako da se oni mogu instalirati za kontrolu
temperature bilo za pojedinačne potrebe ( lavabo, bide, tuš )
ili za višestruke potrebe.
Upozorenje: kad god se zahteva otpornost na stvaranje naslaga
kamenca, neophodno je instalirati termostatske mešne ventile
sa visokim performansama Caleffi serije 5212.
Da bi se garantovala isporuka mešavine na podešenu temperaturu,
termostatski mešni ventil mora imati minimalni protok od 5 l/min.
U sprečavanju nepoželjnih backsiphonage, nepovratni ventili moraju
biti instalirani u sistemima sa termostatskim mešnim ventilima.
Termostatski mešni ventili 521503 i 521115/22 imaju ugrađen
nepovratni ventil na ulaz tople i ulaz hladne vode.
Priprema za puštanje u rad
Pri razmatranju termostatskih mešnih ventila u posebne svrhe,
mora se izvršiti priprema za puštanje u rad u skladu sa sadašnjim
standardima pomoću kvalifikovanog osoblja za upotrebu opreme
za merenje temperature. Upotreba digitalnog termometara se
preporučuje za merenje temperature mešane vode.
Stabilnost temperature
Regulisanje temperature
Priloženi dijagram pokazuje stabilnost temperature mešane vode
pri variranu temperature u bojleru.
Temperatura se podešava na željenu vrednost pomoću kape, koja
se nalazi na vrhu ventila, sa graduisanom skalom.
14
13
12
1 00
11
10
9
8
7
6
1 00
5
4
3
2
1
24
1 00
10o C
80
80
80
70
70
70
Pozicija
Min
1
2
3
4
5
6
7
Max
T ( o C)
27
32
38
44
49
53
58
63
67
T hot = 68 o C
T cold = 13 o C
Ulazni pritisak tole i hladne vode = 3 bar
Preporučeni uslovi:
60
60
60
15
50
14
13
50
12
11
10
50
40
40
40
Fiksiranje temperature
30
30
30
10
10
10
Temperatura se može fiksirati na
podešenu vrednost prethodno
skinuvši kapu regulacije i naknadnim
postavljanjem u žleb kao što je
prikazano na slici.
20
20
20
topla voda
mešana voda
hladna voda
Tabela podešavanja temperature
90
90
90
2 min.
2
3
1
M IN
MA X
7
9
0
8
7
6
0
5
4
3
2
1
0
24
Primer instaliranja
Loptasti ventil
Sistem bez recirkulacije
Sistem sa recirkulacijom
Loptasti ventil sa
nepovratnim ventilom
Termometar
Nepovratni ventil
Zonski ventil
Pumpa
MAX 7
COLD
3
T
4
CALEFFI
MIX
MIN
2
1
HOT
2
Ekspantiona posuda
Termostat
Sigurnosni ventil
Sistem sa toplotnom "dezinfenkcijom"
19
20
18
17
16
21
15
12
22
14
23
13
24
3
WATCH
12
9
1
11
2
10
9
3
6
8
6
4
5
3
4
MIX
2
7
T
SPECIFIKACIJE
Serije 521
Podesiv termostatski mešni ventil po standardu EN 1287. Priključci 1/2" ( ili 3/4" ) M zajedno sa spojnicama. Telo od legure DZR,
hromirano. Zasun, regulaciona sedišta i klizne površine su od materijala otpornog na stvaranje naslaga kamenca. Zaptivke su od
EPDM. Opruga je od nerđajućeg čelika. Maksimalna radna temperatura 85 o C. Opseg regulacije od 30 o C do 65 o C. Maksimalni
radni pritisak 14 bar. Tolerancija ± 2 o C. Provided with tamper-proof setting lock.
Serije 521
Podesiv termostatski mešni ventil po standardu EN 1287. Priključci 3/4" M zajedno sa spojnicama. Telo od legure DZR, hromirano.
Zasun, regulaciona sedišta i klizne površine su od materijala otpornog na stvaranje naslaga kamenca. Zaptivke su od EPDM.
Opruga je od nerđajućeg čelika. Maksimalna radna temperatura 85 o C. Opseg regulacije od 30 o C do 65 o C. Maksimalni radni
pritisak 14 bar. Tolerancija ± 2 o C. Nepovratni ventil na ulazu za toplu i hladnu vodu. Provided with tamper-proof setting lock.
Serije 521
Podesiv termostatski mešni ventil po standardu EN 1287. Priključci na bakarne cevi Ø15 mm ( ili Ø22 mm ). Telo od legure DZR,
hromirano. Zasun, regulaciona sedišta i klizne površine su od materijala otpornog na stvaranje naslaga kamenca. Zaptivke su od
EPDM. Opruga je od nerđajućeg čelika. Opseg regulacije od 30 o C do 65 o C. Maksimalni radni pritisak 14 bar. Tolerancija ± 2 o C.
Nepovratni ventil na ulazu za toplu i hladnu vodu. Provided with tamper-proof setting lock.
Download

Tehnički list za Caleffi mešni ventil serije 521