31. decembar 2009.
5
Broj 113
SPISAK
DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUXETA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO
BUXETA LOKALNE VLASTI, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURAWE, KAO I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKQU^ENI U SISTEM
KONSOLIDOVANOG RA^UNA TREZORA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grupa Naziv
Mesto
Org. jed. Oznaka Mati~ni Jedinstveni
Uprave trezora
broj
broj k.b.s.*
za trezor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KORISNICI SREDSTAVA BUXETA REPUBLIKE SRBIJE
1
1.1
1.1.1
1.2
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.4
1.5
1.6
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRBIJE
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRBIJE
– STRU^NE [email protected]
PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE
KABINET PREDSEDNIKA VLADE
KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih
integracija
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku
i dru{tvene delatnosti
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ
U KRAGUJEVCU
STALNA KANCELARIJA VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ
U BORU
KANCELARIJA ZA SARADWU S MEDIJIMA
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
[email protected] ZA UPRAVQAWE KADROVIMA
[email protected] KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OP[TINE
PRE[EVO, BUJANOVAC I MEDVE\A
[email protected] VLADE
KANCELARIJA NAC. SAVETA ZA SARADWU SA ME\UN. TRIB.
ZA KRIV. GOWEWE LICA ODG. ZA TE[KA KR[EWA
ME\. HUM. PR.
KANCELARIJA ZA [email protected] RAZVOJ NEDOVOQNO
RAZVIJENIH PODRU^JA
CENTRALNI REGISTAR OBVEZNIKA DOPRINOSA
ZA SOCIJALNO OSIGURAWE
KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA
ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE
KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST
USTAVNI SUD SRBIJE
VISOKI SAVET SUDSTVA
[email protected] VE]E [email protected]
VRHOVNI KASACIONI SUD
UPRAVNI SUD
APELACIONI SUD U BEOGRADU
APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU
APELACIONI SUD U NI[U
APELACIONI SUD U NOVOM SADU
PRIVREDNI APELACIONI SUD
REPUBLI^KO JAVNO [email protected][TVO
[email protected][TVO ZA RATNE ZLO^INE
REPUBLI^KO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
VI[I SUD U BEOGRADU
VI[I SUD U ^A^KU
VI[I SUD U KRAGUJEVCU
VI[I SUD U KRAQEVU
VI[I SUD U KRU[EVCU
VI[I SUD U LESKOVCU
VI[I SUD U NI[U
VI[I SUD U NOVOM PAZARU
VI[I SUD U PIROTU
VI[I SUD U [email protected]
VI[I SUD U PROKUPQU
VI[I SUD U SMEDEREVU
VI[I SUD U JAGODINI
VI[I SUD U [APCU
VI[I SUD U [email protected]
VI[I SUD U VAQEVU
VI[I SUD U VRAWU
VI[I SUD U ZAJE^ARU
VI[I SUD U NEGOTINU
VI[I SUD U NOVOM SADU
VI[I SUD U PAN^EVU
VI[I SUD U SOMBORU
VI[I SUD U SREMSKOJ MITROVICI
VI[I SUD U SUBOTICI
VI[I SUD U ZREWANINU
VI[I SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
OSNOVNI SUD U ^A^KU
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07017715
07017715
2683
20100
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
601
601
601
601
07017715
07051344
07020171
07020171
20101
10100
10204
10216
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07020171
07020171
10205
10217
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07020171
07020171
10218
10200
KRAGUJEVAC
41700
601
07020171
74
BOR
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
44230
40200
40200
40200
40200
601
601
601
601
601
07020171
07020171
07020171
07020171
07020171
79
10201
42200
42400
10206
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07020171
17486896
10220
61029
BEOGRAD
40200
601
07020171
10208
BEOGRAD
40200
601
07020171
10215
BEOGRAD
40200
601
07020171
10219
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
KRAGUJEVAC
NI[
NOVI SAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
^A^AK
KRAGUJEVAC
KRAQEVO
KRU[EVAC
LESKOVAC
NI[
NOVI PAZAR
PIROT
[email protected]
PROKUPQE
SMEDEREVO
JAGODINA
[ABAC
[email protected]
VAQEVO
VRAWE
ZAJE^AR
NEGOTIN
NOVI SAD
PAN^EVO
SOMBOR
SREMSKA MITROVICA
SUBOTICA
ZREWANIN
ZVE^AN
BEOGRAD
BEOGRAD
^A^AK
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
41700
42500
45700
40200
40200
40800
40200
40200
41300
41700
41800
41900
42100
42500
42600
42800
42900
43100
43200
43500
43600
43700
43900
44100
44200
44240
45700
46000
46300
46400
46600
46900
48200
40200
40200
41300
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
17775685
07020171
07001541
17750968
17750950
17772783
17772767
17772732
17773712
17773739
08896003
17772775
07001622
17515632
07001649
17772678
17773054
17772937
17772945
17772953
17772961
17772988
17772996
17773003
17773011
17773020
17773038
17772902
17773062
17773046
17772864
17772872
17772899
17772970
08864276
08864284
08864292
08864306
08864314
08864268
17772929
17772686
17772694
17773321
10221
10222
30100
30216
30215
30221
30210
80569
80570
80571
80572
30222
30203
30214
30204
80433
80457
80440
80441
80442
80443
80445
80446
80449
80450
80451
80452
80438
80458
80456
80434
80435
80436
80444
80447
80448
80453
80454
80455
80437
80439
80459
80460
80491
6
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17773151
80470
OSNOVNI SUD U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17773160
80471
OSNOVNI SUD U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17773178
80472
OSNOVNI SUD U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17773186
80473
OSNOVNI SUD U LOZNICI
LOZNICA
42200
601
17773194
80474
OSNOVNI SUD U NI[U
NI[
42500
601
17773216
80476
OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17773224
80477
OSNOVNI SUD U PIROTU
PIROT
42800
601
17773259
80481
OSNOVNI SUD U [email protected]
[email protected]
42900
601
17773267
80482
OSNOVNI SUD U PRIJEPOQU
PRIJEPOQE
43000
601
17773283
80484
OSNOVNI SUD U PROKUPQU
PROKUPQE
43100
601
17773291
80485
OSNOVNI SUD U SMEDEREVU
SMEDEREVO
43200
601
17773305
80486
OSNOVNI SUD U JAGODINI
JAGODINA
43500
601
17773135
80467
OSNOVNI SUD U PARA]INU
PARA]IN
43504
601
17773232
80480
OSNOVNI SUD U [APCU
[ABAC
43600
601
17773330
80492
OSNOVNI SUD U [email protected]
[email protected]
43700
601
17773313
80490
OSNOVNI SUD U [email protected]
[email protected]
43740
601
17773275
80483
OSNOVNI SUD U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17773097
80462
OSNOVNI SUD U VRAWU
VRAWE
44100
601
17773119
80463
OSNOVNI SUD U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17773127
80465
OSNOVNI SUD U BORU
BOR
44230
601
17773089
80461
OSNOVNI SUD U NEGOTINU
NEGOTIN
44240
601
17773208
80475
OSNOVNI SUD U KIKINDI
KIKINDA
45500
601
08864357
80468
OSNOVNI SUD U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08864365
80478
OSNOVNI SUD U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08864373
80479
OSNOVNI SUD U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08864381
80487
OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08864390
80488
OSNOVNI SUD U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08864403
80489
OSNOVNI SUD U VR[CU
VR[AC
46800
601
08864322
80464
OSNOVNI SUD U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08864349
80466
OSNOVNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
17773143
80469
1.7.10 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772708
80493
PRIVREDNI SUD U ^A^KU
^A^AK
41300
601
17773445
80508
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17773372
80498
PRIVREDNI SUD U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17773364
80497
PRIVREDNI SUD U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17773399
80499
PRIVREDNI SUD U NI[U
NI[
42500
601
17773402
80500
PRIVREDNI SUD U [email protected]
[email protected]
42900
601
17773429
80503
PRIVREDNI SUD U [email protected]
[email protected]
43700
601
17773437
80507
PRIVREDNI SUD U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17773348
80494
PRIVREDNI SUD U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17773356
80495
PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08864420
80501
PRIVREDNI SUD U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08864438
80502
PRIVREDNI SUD U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08864446
80504
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08864454
80505
PRIVREDNI SUD U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08895902
80506
PRIVREDNI SUD U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08864411
80496
1.7.11 VI[E JAVNO [email protected][TVO U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772813
80543
VI[E JAVNO [email protected][TVO U ^A^KU
^A^AK
41300
601
17773933
80567
VI[E JAVNO [email protected][TVO U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17773810
80550
VI[E JAVNO [email protected][TVO U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17773828
80551
VI[E JAVNO [email protected][TVO U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17773836
80552
VI[E JAVNO [email protected][TVO U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17773844
80553
VI[E JAVNO [email protected][TVO U NI[U
NI[
42500
601
17773879
80555
VI[E JAVNO [email protected][TVO U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17773887
80556
VI[E JAVNO [email protected][TVO U PIROTU
PIROT
42800
601
17773895
80559
VI[E JAVNO [email protected][TVO U [email protected]
[email protected]
42900
601
17773909
80560
VI[E JAVNO [email protected][TVO U PROKUPQU
PROKUPQE
43100
601
17773917
80561
VI[E JAVNO [email protected][TVO U SMEDEREVU
SMEDEREVO
43200
601
17773925
80562
VI[E JAVNO [email protected][TVO U JAGODINI
JAGODINA
43500
601
17773798
80548
VI[E JAVNO [email protected][TVO U [APCU
[ABAC
43600
601
17773950
80568
VI[E JAVNO [email protected][TVO U [email protected]
[email protected]
43700
601
17773933
80566
VI[E JAVNO [email protected][TVO U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17773763
80544
VI[E JAVNO [email protected][TVO U VRAWU
VRAWE
44100
601
17773771
80545
VI[E JAVNO [email protected][TVO U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17773780
80546
VI[E JAVNO [email protected][TVO U NEGOTINU
NEGOTIN
44240
601
17773852
80554
VI[E JAVNO [email protected][TVO U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08896038
80557
VI[E JAVNO [email protected][TVO U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08896046
80558
VI[E JAVNO [email protected][TVO U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08896054
80563
VI[E JAVNO [email protected][TVO U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08896062
80564
VI[E JAVNO [email protected][TVO U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08896089
80565
VI[E JAVNO [email protected][TVO U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08896020
80547
VI[E JAVNO [email protected][TVO U KOSOVSKOJ MITROVICI
ZVE^AN
48200
601
17773801
80549
1.7.12 PRVO OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772716
80509
DRUGO OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772724
80510
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U ^A^KU
^A^AK
41300
601
17773682
80541
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17773518
80520
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17773526
80521
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17773534
80522
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17773542
80523
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U LOZNICI
LOZNICA
42200
601
17773569
80524
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U NI[U
NI[
42500
601
17773585
80526
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17773593
80527
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U PIROTU
PIROT
42800
601
17773615
80531
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U [email protected]
[email protected]
42900
601
17773623
80532
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U PRIJEPOQU
PRIJEPOQE
43000
601
17773640
80534
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U PROKUPQU
PROKUPQE
43100
601
17773658
80535
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
601
17773666
80536
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U JAGODINI
JAGODINA
43500
601
17773496
80517
31. decembar 2009.
Broj 113
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U PARA]INU
PARA]IN
43504
601
17773607
80530
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U [APCU
[ABAC
43600
601
17773704
80542
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U [email protected]
[email protected]
43700
601
17773674
80540
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U [email protected]
[email protected]
43740
601
17773631
80533
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17773461
80512
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U VRAWU
VRAWE
44100
601
17773470
80513
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17773488
80515
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U BORU
BOR
44230
601
17773453
80511
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U NEGOTINU
NEGOTIN
44240
601
17773577
80525
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U KIKINDI
KIKINDA
45500
601
08895945
80518
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08895953
80528
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08895961
80529
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08895970
80537
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08895988
80538
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08895996
80539
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U VR[CU
VR[AC
46800
601
08895929
80514
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08895937
80516
OSNOVNO JAVNO [email protected][TVO U KOSOVSKOJ MITROVICI KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
17773500
80519
1.7.13 VI[I PREKR[AJNI SUD
BEOGRAD
40200
601
17772759
30232
1.7.14 PREKR[AJNI SUD U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772821
80579
PREKR[AJNI SUD U OBRENOVCU
OBRENOVAC
40610
601
17772856
80601
PREKR[AJNI SUD U LAZAREVCU
LAZAREVAC
40620
601
17772830
80593
PREKR[AJNI SUD U MLADENOVCU
MLADENOVAC
40810
601
17772848
80596
PREKR[AJNI SUD U ^A^KU
^A^AK
41300
601
17774263
80620
PREKR[AJNI SUD U GORWEM MILANOVCU
GORWI MILANOVAC
41320
601
17773992
80584
PREKR[AJNI SUD U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17774034
80590
PREKR[AJNI SUD U ARAN\ELOVCU
ARAN\ELOVAC
41710
601
17773968
80577
PREKR[AJNI SUD U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17774042
80591
PREKR[AJNI SUD U TRSTENIKU
TRSTENIK
41810
601
17774247
80618
PREKR[AJNI SUD U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17774069
80592
PREKR[AJNI SUD U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17774077
80594
PREKR[AJNI SUD U LOZNICI
LOZNICA
42200
601
17774085
80595
PREKR[AJNI SUD U NI[U
NI[
42500
601
17774107
80598
PREKR[AJNI SUD U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17774115
80599
PREKR[AJNI SUD U RA[KI
RA[KA
42610
601
17774204
80610
PREKR[AJNI SUD U SJENICI
SJENICA
42620
601
17774212
80613
PREKR[AJNI SUD U PIROTU
PIROT
42800
601
17774131
80604
PREKR[AJNI SUD U [email protected]
[email protected]
42900
601
17774140
80605
PREKR[AJNI SUD U PRIJEPOQU
PRIJEPOQE
43000
601
17774174
80608
PREKR[AJNI SUD U PROKUPQU
PROKUPQE
43100
601
17774182
80609
PREKR[AJNI SUD U SMEDEREVU
SMEDEREVO
43200
601
17774239
80614
PREKR[AJNI SUD U JAGODINI
JAGODINA
43500
601
17774018
80587
PREKR[AJNI SUD U PARA]INU
PARA]IN
43504
601
17774123
80603
PREKR[AJNI SUD U [APCU
[ABAC
43600
601
17774271
80621
PREKR[AJNI SUD U [email protected]
[email protected]
43700
601
17774255
80619
PREKR[AJNI SUD U [email protected]
[email protected]
43740
601
17774158
80606
PREKR[AJNI SUD U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17773976
80581
PREKR[AJNI SUD U VRAWU
VRAWE
44100
601
17773984
80582
PREKR[AJNI SUD U PRE[EVU
PRE[EVO
44104
601
17774166
80607
PREKR[AJNI SUD U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17774000
80585
PREKR[AJNI SUD U NEGOTINU
NEGOTIN
44240
601
17774093
80597
PREKR[AJNI SUD U KIKINDI
KIKINDA
45500
601
08896143
80588
PREKR[AJNI SUD U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08896160
80600
PREKR[AJNI SUD U BA^KOJ PALANCI
BA^KA PALANKA
45710
601
08896097
80578
PREKR[AJNI SUD U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08896178
80602
PREKR[AJNI SUD U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08896208
80615
PREKR[AJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08896216
80616
PREKR[AJNI SUD U RUMI
RUMA
46420
601
08896186
80611
PREKR[AJNI SUD U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08896224
80617
PREKR[AJNI SUD U SENTI
SENTA
46630
601
08896194
80612
PREKR[AJNI SUD U BE^EJU
BE^EJ
46720
601
08896119
80580
PREKR[AJNI SUD U VR[CU
VR[AC
46800
601
08896127
80583
PREKR[AJNI SUD U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08896135
80586
PREKR[AJNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
17774026
80589
1.7.15 APELACIONO JAVNO [email protected][TVO U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
17772791
80573
APELACIONO JAVNO TU@ILA[TVO U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17773747
80574
APELACIONO JAVNO TU@ILA[TVO U NI[U
NI[
42500
601
17773755
80575
APELACIONO JAVNO TU@ILA[TVO U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08896011
80576
1.7.16 TU@ILA[TVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
BEOGRAD
40800
601
17772805
30235
1.8
ZA[TITNIK GRA\ANA
BEOGRAD
40200
601
07563132
42700
1.9
DR@AVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
BEOGRAD
40200
601
17699539
20102
1.10
MINISTARSTVO SPOQNIH POSLOVA
BEOGRAD
40200
601
07011636
61030
1.10.1 DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNI[TVA
BEOGRAD
40200
601
07017715
61031
1.11
MINISTARSTVO ODBRANE
BEOGRAD
40200
601
07093608
61040
VAZDUHOPLOVNI ZAVOD „MOMA STANOJLOVI]" BATAJNICA BEOGRAD
40200
601
07093608
3530
VOJNA PO[TA 9949
BEOGRAD
40200
601
07093608
3532
VOJNA [TAMPARIJA
BEOGRAD
40200
601
07093608
3534
REMONTNI TEHNI^KI ZAVOD
^A^AK
41300
601
07093608
3560
VOJNA PO[TA 3368-BEOGRAD
BEOGRAD
40200
601
07093608
3531
VOJNA USTANOVA „DEDIWE"
BEOGRAD
40200
601
07093608
3533
VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA
BEOGRAD
40200
601
07093608
3535
VOJNO-GRA\EVINSKI CENTAR
BEOGRAD
40200
601
07093608
3536
DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKI IN@EWERING
BEOGRAD
40200
601
07093608
3538
BEOGRAD-2 VOJNA USTANOVA ZA ODR@AVAWE ZGRADA
I STANOVA
BEOGRAD
40300
601
07093608
3558
REMONTNI ZAVOD KRAGUJEVAC „\OR\E
DIMITRIJEVI]-\URA"
KRAGUJEVAC
41700
601
07093608
3561
„VRWA^KA BAWA" VOJNA USTANOVA
VRWA^KA BAWA
41820
601
07093608
3563
VOJNA USTANOVA „MORAVA"
NI[
42500
601
07093608
3564
8
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VOJNA USTANOVA „TARA"
BAJINA BA[TA
43710
601
07093608
3565
VOJNA USTANOVA „KARA\OR\EVO"
BA^KA PALANKA
45710
601
07093608
3566
VOJNA USTANOVA „MOROVI]"
[ID
46410
601
07093608
3567
FOND ZA SOCIJALNO OSIGURAWE VOJNIH OSIGURANIKA
BEOGRAD
40200
601
17677675
3570
FOND ZA SOCIJALNO OSIGURAWE VOJNIH OSIGURANIKA
BEOGRAD
40200
601
17677675
3557
1.11.1 INSPEKTORAT ODBRANE
BEOGRAD
40200
601
07093608
61041
1.11.2 VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA
BEOGRAD
40200
601
07093608
61042
1.11.3 VOJNOOBAVE[TAJNA AGENCIJA
BEOGRAD
40200
601
07093608
61043
1.12
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
BEOGRAD
40200
601
07008104
10600
MUP – SREDWA [KOLA UNUTRA[WIH POSLOVA
SREMSKA KAMENICA
NOVI SAD
45700
601
08060070
71
KRIMINALISTI^KO-POLICIJSKA AKADEMIJA
ZEMUN
40700
601
17672355
80042
1.13
BEZBEDONOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA
BEOGRAD
40200
601
17410679
41300
BEZBEDONOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA
– INSTITUT BEZBEDNOSTI
BEOGRAD
40200
601
17410679
3516
1.14
MINISTARSTVO FINANSIJA
BEOGRAD
40200
601
07001410
10500
1.14.1 MF – UPRAVA CARINA
BEOGRAD
40200
601
07001410
10502
1.14.2 MF – PORESKA UPRAVA CENTRALA
BEOGRAD
40800
601
07001410
40200
1.14.3 MF – UPRAVA ZA TREZOR
BEOGRAD
40200
601
07001410
10505
1.14.4 MF – UPRAVA ZA IGRE NA SRE]U
BEOGRAD
40200
601
07001410
10504
1.14.5 MF – UPRAVA ZA DUVAN
BEOGRAD
40200
601
07001410
10507
1.14.6 MF – UPRAVA ZA SPRE^AVAWE PRAWA NOVCA
BEOGRAD
40200
601
07001410
10508
1.14.7 MF – DEVIZNI INSPEKTORAT
BEOGRAD
40200
601
07001410
10509
1.14.8 MF – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE
BEOGRAD
40200
601
07001410
10510
1.14.9 MF – UPRAVA ZA JAVNI DUG
BEOGRAD
40200
601
07001410
10511
1.14.10 BUXETSKI FOND ZA RE[AVAWE PROBLEMA
PROUZROKOVANIH NEGATIVNIM EFEKTIMA
SVETSKE EKONOMIJE
BEOGRAD
40200
601
07001410
50027
1.15
MINISTARSTVO PRAVDE
BEOGRAD
40200
601
07563132
10300
1.15.1 UPRAVA ZA IZVR[EWE KRIVI^NIH SANKCIJA
BEOGRAD
40200
601
07563132
10301
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU – PADINSKA SKELA BEOGRAD
40300
601
17621467
10
SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU
BEOGRAD
40800
601
17621408
11
OKRU@NI ZATVOR U BEOGRADU
BEOGRAD
40800
601
17621483
12
OKRU@NI ZATVOR U ^A^KU
^A^AK
41300
601
17621785
13
OKRU@NI ZATVOR U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17621521
14
OKRU@NI ZATVOR U KRAQEVU
KRAQEVO
41800
601
17621530
15
VASPITNO-POPRAVNI DOM U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17621424
16
OKRU@NI ZATVOR U KRU[EVCU
KRU[EVAC
41900
601
17621548
18
OKRU@NI ZATVOR U LESKOVCU
LESKOVAC
42100
601
17621491
19
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NI[U
NI[
42500
601
17621378
20
CENTAR ZA OBUKU I STRU^NO OSPOSOBQAVAWE UPRAVE
ZA IZVR[EWE KRIVI^NIH SANKCIJA
NI[
42500
601
17656104
80015
OKRU@NI ZATVOR U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17621793
21
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U PO@AREVCU – ZABELA
PO@AREVAC
42900
601
17621351
22
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA @ENE U PO@AREVCU
PO@AREVAC
42900
601
17621475
23
OKRU@NI ZATVOR U PROKUPQU
PROKUPQE
43100
601
17621556
24
OKRU@NI ZATVOR U SMEDEREVU
SMEDEREVO
43200
601
17621360
25
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U ]UPRIJI
]UPRIJA
43503
601
17621432
26
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U [APCU
[ABAC
43600
601
17621459
27
OKRU@NI ZATVOR U U@ICU
U@ICE
43700
601
17621564
28
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VAQEVU
VAQEVO
43900
601
17621416
29
OKRU@NI ZATVOR U VRAWU
VRAWE
44100
601
17621513
30
OKRU@NI ZATVOR U ZAJE^ARU
ZAJE^AR
44200
601
17621505
31
OKRU@NI ZATVOR U NEGOTINU
NEGOTIN
44240
601
17621807
32
OKRU@NI ZATVOR U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08855935
33
OKRU@NI ZATVOR U PAN^EVU
PAN^EVO
46000
601
08120528
34
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU
SOMBOR
46300
601
08855919
35
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08855927
36
OKRU@NI ZATVOR U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08855951
37
OKRU@NI ZATVOR U ZREWANINU
ZREWANIN
46900
601
08855943
38
1.15.2 DIREKCIJA ZA UPRAVQAWE ODUZETOM IMOVINOM
BEOGRAD
40200
601
17766830
10302
1.15.3 PRAVOSUDNA AKADEMIJA
BEOGRAD
40200
601
10303
1.16
MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, [UMARSTVA
I VODOPRIVREDE
BEOGRAD
40200
601
07453558
10700
1.16.1 UPRAVA ZA VETERINU
BEOGRAD
40200
601
07453558
41900
1.16.2 UPRAVA ZA ZA[TITU BIQA
BEOGRAD
40200
601
07453558
42000
1.16.3 REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA VODE
BEOGRAD
40200
601
07453558
10701
1.16.4 UPRAVA ZA [UME
BEOGRAD
40200
601
07453558
12001
1.16.5 GENERALNI INSPEKTORAT POQOPRIVREDE, [UMARSTVA
I VODOPRIVREDE
BEOGRAD
40200
601
07453558
10703
1.16.6 DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE
BEOGRAD
40200
601
07453558
10704
1.16.7 UPRAVA ZA AGRARNA PLA]AWA
[ABAC
43600
601
07453558
10705
1.16.8 UPRAVA ZA POQOPRIVREDNO ZEMQI[TE
BEOGRAD
40200
601
07453558
10706
1.17
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
BEOGRAD
40200
601
17693484
13000
1.17.1 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
BEOGRAD
40200
601
17693484
13001
1.17.2 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
17740580
80282
1.18
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
BEOGRAD
40200
601
07556420
10900
1.19
MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU
BEOGRAD
40200
601
17693476
13100
1.20
MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE
I INFORMACIONO DRU[TVO
BEOGRAD
40200
601
17693468
13200
1.21
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
BEOGRAD
40200
601
17693697
13400
SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
17601342
59007
FOND SOLIDARNOSTI
BEOGRAD
40200
601
17605488
9883
REPUBLI^KI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZA[TITU
BEOGRAD
40200
601
17647245
59023
CENTAR ZA ZA[TITU ODOJ^ADI, DECE I OMLADINE
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
601
07094345
155
CENTAR ZA SME[TAJ I DNEVNI BORAVAK DECE
I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU BEOGRAD
BEOGRAD
40200
601
07019157
171
GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEOGRAD
BEOGRAD
40200
601
07781962
218
31. decembar 2009.
Broj 113
9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CENTAR ZA PORODI^NI SME[TAJ DECE I OMLADINE
BEOGRAD
BEOGRAD
40300
601
17738453
80259
„SREM^ICA" DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU
U RAZVOJU
BEOGRAD
40600
601
07037317
172
GERONTOLO[KI CENTAR OBRENOVAC
OBRENOVAC
40610
601
17413821
179
ZAVOD ZA VASPITAWE DECE I OMLADINE BEOGRAD
BEOGRAD
40700
601
06726267
156
USTANOVA „GERONTOLO[KI CENTAR" BEOGRAD
ZEMUN
40700
601
07028768
180
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA ZEMUN
ZEMUN
40700
601
17413996
211
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
40710
601
08150605
219
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „DUNAV" IN\IJA
IN\IJA
40720
601
08150524
220
GERONTOLO[KI CENTAR MLADENOVAC
MLADENOVAC
40810
601
17413805
181
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ^A^AK
^A^AK
41300
601
07181809
221
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LU^ANI
GU^A
41302
601
07296959
222
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GORWI MILANOVAC
GORWI MILANOVAC
41320
601
07193416
223
GERONTOLO[KI CENTAR KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151594
182
ZAVOD ZA SME[TAJ ODRASLIH „MALE P^ELICE"
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151608
212
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST" KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151616
224
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „[UMADIJA" ZA OP[TINE
BATO^INA, RA^A I LAPOVO
BATO^INA
41702
601
07831668
225
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „KNI]"
KNI]
41704
601
17273256
226
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SAVA ILI]" ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
41710
601
07122799
227
GERONTOLO[KI CENTAR MATARU[KA BAWA
KRAQEVO
41800
601
07325703
183
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRAQEVO
KRAQEVO
41800
601
07154127
228
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „TRSTENIK"
TRSTENIK
41810
601
07155093
229
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE VRWA^KA BAWA
VRWA^KA BAWA
41820
601
07339275
230
DOM ZA DECU I OMLADINU „JEFIMIJA" KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
601
07144458
157
GERONTOLO[KI CENTAR KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
601
07348436
184
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
601
07144539
231
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINE VARVARIN
I ]I]EVAC
]I]EVAC
41901
601
07413335
232
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
41910
601
07241640
233
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRUS
BRUS
41930
601
07327366
234
GERONTOLO[KI CENTAR LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
07139853
185
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
07139896
235
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
LEBANE
42101
601
07186703
342
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINE VLASOTINCE
I CRNA TRAVA
VLASOTINCE
42102
601
07285523
236
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
BOJNIK
42103
601
07312466
237
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MEDVE\A
MEDVE\A
42104
601
07324316
238
DOM ZA DECU I OMLADINU „VERA BLAGOJEVI]"
BAWA KOVIQA^A
LOZNICA
42200
601
07327943
158
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA
LOZNICA
42200
601
07122632
239
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „MALI ZVORNIK"
MALI ZVORNIK
42201
601
07378084
240
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „QUBOVIJA"
QUBOVIJA
42210
601
07209177
241
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „21. SEPTEMBAR" KRUPAW
KRUPAW
42220
601
07313942
242
DOM ZA DECU I OMLADINU „DU[KO RADOVI]" NI[
NI[
42500
601
07333889
159
ZAVOD ZA VASPITAWE OMLADINE NI[
NI[
42500
601
07211252
160
GERONTOLO[KI CENTAR NI[
NI[
42500
601
07174853
186
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MERO[INA
MERO[INA
42500
601
07347154
243
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOQEVAC
DOQEVAC
42500
601
07336373
244
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GAXIN HAN
GAXIN HAN
42500
601
07396805
245
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA" NI[
NI[
42500
601
07187882
246
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
DOQEVAC
42500
601
17529781
2648
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE SVRQIG
SVRQIG
42502
601
07301740
248
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE RA@AW
RA@AW
42503
601
17681958
80162
"DOM ZA SME[TAJ ODRASLIH LICA KULINA" ALEKSINAC ALEKSINAC
42530
601
07106815
173
GERONTOLO[KI CENTAR „JELENAC" ALEKSINAC
ALEKSINAC
42530
601
07187556
187
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE ALEKSINAC
ALEKSINAC
42530
601
07106831
249
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
42600
601
07191383
250
DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN
TUTIN
42602
601
07175876
213
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUTIN
TUTIN
42602
601
07274122
251
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RA[KA
RA[KA
42610
601
07300522
252
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SJENICA
SJENICA
42620
601
07286236
253
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINU PIROT
PIROT
42800
601
17651285
10069
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINU BABU[NICA
BABU[NICA
42801
601
17583140
80001
USTANOVA SOCIJALNE ZA[TITE – DOM ZA STARE
I PENZIONERE DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
601
07295022
188
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINU DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
601
17652052
10087
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BRANKO MILOVANOVI]-CIGA" BELA PALANKA
42803
601
07300395
247
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MALO CRNI]E
MALO CRNI]E
42900
601
07341920
255
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PO@AREVAC
PO@AREVAC
42900
601
07160992
256
SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU „DR NIKOLA
[UMENKOVI]" STAMNICA PETROVAC NA MLAVI
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07200226
174
„GVOZDEN JOVAN^I]EVI]" DOM ZA SME[TAJ ODRASLIH
LICA
VELIKI POPOVAC
42910
601
07200129
175
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINA PETROVAC
NA MLAVI I @AGUBICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07287194
257
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINA VELIKO GRADI[TE
I GOLUBAC
VELIKO GRADI[TE
42920
601
07309104
258
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINU KU^EVO
KU^EVO
42940
601
07291744
259
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE @ABARI
@ABARI
42960
601
06334946
260
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PRIJEPOQE"
PRIJEPOQE
43000
601
07282630
6845
OP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVA VARO[
NOVA VARO[
43010
601
07399871
261
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PRIBOJ"
PRIBOJ
43020
601
07111371
262
DOM ZA SME[TAJ I NEGU STARIH LICA PROKUPQE
PROKUPQE
43100
601
07345925
189
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „DOBRI]" @ITORA\A
@ITORA\A
43100
601
07830157
263
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „TOPLICA" PROKUPQE
PROKUPQE
43100
601
07107579
6951
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BLACE"
BLACE
43110
601
07341342
264
10
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOM ZA OMLADINU OMETENU U MENTALNOM RAZVOJU
TRBUWE BLACE
BLACE
43110
601
17656848
80007
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BOROVWAK" KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
43120
601
07412479
265
DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
601
07160887
190
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
601
07143303
266
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SMEDEREVSKA PALANKA
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07159552
267
CENTAR ZA PORODI^NI SME[TAJ DECE „RADA
MLADENOVI]-\ULI]-CRNA" MILO[EVAC VELIKA PLANA VELIKA PLANA
43240
601
07160666
161
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA PLANA
VELIKA PLANA
43240
601
07275471
268
GERONTOLO[KI CENTAR JAGODINA
JAGODINA
43500
601
07245181
191
GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAGODINA
JAGODINA
43500
601
07245190
269
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SVILAJNAC"
SVILAJNAC
43501
601
07322348
270
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „DESPOTOVAC"
DESPOTOVAC
43502
601
07332912
341
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „]UPRIJA"
]UPRIJA
43503
601
07166893
271
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PARA]IN"
PARA]IN
43504
601
07301278
345
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE REKOVAC
REKOVAC
43505
601
17634704
9895
GERONTOLO[KI CENTAR [ABAC
[ABAC
43600
601
07120206
192
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „[ABAC"
[ABAC
43600
601
07170602
272
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BOGATI]"
BOGATI]
43601
601
07345054
273
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
43602
601
07396244
274
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „KOCEQEVA"
KOCEQEVA
43603
601
07354983
275
DOM ZA DECU I OMLADINU „PETAR RADOVANOVI]" U@ICE U@ICE
43700
601
07216785
162
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „U@ICE"
U@ICE
43700
601
07157681
276
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ARIQE
ARIQE
43701
601
07344368
277
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ^AJETINA
^AJETINA
43702
601
07401841
278
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BAJINA BA[TA"
BAJINA BA[TA
43710
601
07343094
279
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD IVAWICA
IVAWICA
43720
601
07271115
280
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSJERI]
KOSJERI]
43730
601
07341911
281
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PO@EGA
PO@EGA
43740
601
07112475
282
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „KOLUBARA" VAQEVO
VAQEVO
43900
601
07096780
283
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „NAPREDAK" OSE^INA
OSE^INA
43901
601
07382707
284
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „UB"
UB
43910
601
07327994
285
ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
„SOLIDARNOST" QIG
QIG
43930
601
07301928
286
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRAWE
VRAWE
44100
601
07205864
287
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
601
07201036
288
DOM ZA STARE I PENZIONERE I DRUGA STARA LICA
SURDULICA
SURDULICA
44102
601
07406487
193
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SURDULICA
SURDULICA
44102
601
07285302
289
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
601
07287119
290
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRE[EVO
PRE[EVO
44104
601
07262752
291
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TRGOVI[TE
TRGOVI[TE
44105
601
07283598
292
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
44130
601
17548549
9543
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „ZAJE^AR"
ZAJE^AR
44200
601
07147970
293
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BOQEVAC"
BOQEVAC
44210
601
17530089
294
ZAVOD ZA VASPITAWE MLADE@I KWA@EVAC
KWA@EVAC
44220
601
07127871
164
GERONTOLO[KI CENTAR KWA@EVAC
KWA@EVAC
44220
601
06491669
194
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „DR MIHAJLO STUPAR"
KWA@EVAC
KWA@EVAC
44220
601
07208332
295
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „BOR"
BOR
44230
601
07130368
296
DOM ZA DECU I OMLADINU „STANKO PAUNOVI]"
NEGOTIN
44240
601
07129343
165
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NEGOTIN
NEGOTIN
44240
601
07129351
297
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLADOVO
KLADOVO
44260
601
07254989
298
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MAJDANPEK
MAJDANPEK
44270
601
07213697
299
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOKOBAWA"
SOKOBAWA
44280
601
07992432
300
GERONTOLO[KI CENTAR KIKINDA
KIKINDA
45500
601
08675406
195
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
KIKINDA
45500
601
08021040
301
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SA DOMSKIM ODEQEWEM
I DNEV. CENTROM ZA SME[T. STARIH I PENZIONERA
NOVI KNE@EVAC
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08787891
344
USTANOVA ZA DECU I OMLADINU SOS DE^JE SELO
„DR MILORAD PAVLOVI]" SREMSKA KAMENICA
NOVI SAD
45700
601
08160082
166
DOM ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU VETERNIK
NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08066159
176
USTANOVA SOCIJALNE ZA[TITE GERONTOLO[KI CENTAR
„NOVI SAD"
NOVI SAD
45700
601
08066191
196
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
601
08154902
302
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE BA^KI PETROVAC
BA^KI PETROVAC
45701
601
08865027
80071
DOM ZA DU[EVNO OBOLELA LICA „^URUG" ^URUG
@ABAQ
45702
601
08082235
214
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE TEMERIN
TEMERIN
45702
601
08233527
303
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE @ABAQ I TITEL
„SOLIDARNOST"
@ABAQ
45702
601
08467242
304
GERONTOLO[KI CENTAR BA^KA PALANKA
BA^KA PALANKA
45710
601
08675384
197
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE BA^KA PALANKA
BA^KA PALANKA
45710
601
08865019
80070
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OP[TINE BA^
BA^
45711
601
08281599
306
DOM ZA DECU I OMLADINU „SPOMENAK" PAN^EVO
PAN^EVO
46000
601
08219184
167
DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU
„SRCE U JABUCI" JABUKA
PAN^EVO
46000
601
08006571
177
GERONTOLO[KI CENTAR PAN^EVO
PAN^EVO
46000
601
08247404
198
DOM ZA LICA SA O[TE]ENIM VIDOM „ZBRIWAVAWE"
PAN^EVO
46000
601
08006601
215
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „KOVA^ICA"
KOVA^ICA
46000
601
08190852
307
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST" PAN^EVO
PAN^EVO
46000
601
08006610
308
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „OPOVO"
OPOVO
46000
601
08863318
80049
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „1. MART" ALIBUNAR
ALIBUNAR
46001
601
08271950
309
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „KOVIN"
KOVIN
46010
601
08171343
310
DOM ZA DECU I OMLADINU „MIROSLAV ANTI]-MIKA"
SOMBOR
SOMBOR
46300
601
08159785
178
GERONTOLO[KI CENTAR SOMBOR
SOMBOR
46300
601
08064423
199
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR
SOMBOR
46300
601
08064431
311
31. decembar 2009.
Broj 113
11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN
APATIN
46310
601
08063559
200
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD APATIN
APATIN
46310
601
08181420
312
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „OXACI"
OXACI
46320
601
08165521
313
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SAVA" SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08016046
314
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „PE]INCI"
PE]INCI
46401
601
08217017
315
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „[ID"
[ID
46410
601
08133581
316
GERONTOLO[KI CENTAR „SREM" RUMA
RUMA
46420
601
08026548
201
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINE RUMA I IRIG
RUMA
46420
601
08026572
317
DOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU „KOLEVKA" SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08009317
168
GERONTOLO[KI CENTAR SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08121249
202
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08009350
318
GERONTOLO[KI CENTAR KAWI@A
KAWI@A
46610
601
08674973
203
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KAWI@A
KAWI@A
46610
601
08148872
319
DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU „OTTHON"
STARA MORAVICA BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08059080
216
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OP[TINE BA^KA TOPOLA
I MALI I\O[
BA^KA TOPOLA
46620
601
08130710
320
DOM ZA STARE I PENZIONERE MOL
ADA
46630
601
08018570
204
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
SENTA
46630
601
08117039
321
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ADA
ADA
46630
601
08154724
322
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ^OKA
^OKA
46630
601
08787905
343
GERONTOLO[KI CENTAR VRBAS
VRBAS
46700
601
08798494
323
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRBAS
VRBAS
46700
601
08564078
324
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBOBRAN
SRBOBRAN
46700
601
08839638
325
DOM ZA STARE I PENZIONERE KULA
KULA
46710
601
08171556
205
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KULA
KULA
46710
601
08005362
326
GERONTOLO[KI CENTAR BE^EJ
BE^EJ
46720
601
08083657
206
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BE^EJ
BE^EJ
46720
601
08144303
327
GERONTOLO[KI CENTAR VR[AC
VR[AC
46800
601
08694672
207
DOM ZA DU[EVNO OBOLELA LICA „1. OKTOBAR" STARI LEC
PLANDI[TE
PLANDI[TE
46800
601
08027315
217
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VR[AC
VR[AC
46800
601
08010242
328
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLANDI[TE
PLANDI[TE
46800
601
08843031
9873
DOM ZA DECU I OMLADINU „VERA RADIVOJEVI]"
BELA CRKVA
BELA CRKVA
46810
601
08031444
169
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „8. MAJ" BELA CRKVA
BELA CRKVA
46810
601
08160830
329
GERONTOLO[KI CENTAR ZREWANIN
ZREWANIN
46900
601
08002312
208
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA ZREWANINA
ZREWANIN
46900
601
08002355
330
DOM ZA SME[TAJ DU[EVNO OBOLELIH LICA „SVETI
VASILIJE OSTRO[KI ^UDOTVORAC"
NOVI BE^EJ
46901
601
08020353
209
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
46901
601
08220638
331
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SE^AW
SE^AW
46902
601
08203989
332
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „NOVA CRWA"
NOVA CRWA
46903
601
08860998
80027
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD @ITI[TE
@ITI[TE
46904
601
08860980
80026
ME\UOP[TINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09024093
334
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VU^ITRN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09044388
335
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09044515
336
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLINA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09041788
80078
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
48202
601
09085483
337
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZUBIN POTOK
ZUBIN POTOK
48204
601
09132287
338
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOSOVSKA KAMENICA
GWILANE
48220
601
09041397
339
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRI[TINA, OBILI]
I KOSOVO POQE
PRI[TINA
48230
601
09019154
9608
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD [TRPCE
[TRPCE
48270
601
09090738
340
1.21.1 INSPEKTORAT ZA RAD
BEOGRAD
40200
601
17693697
50010
1.21.2 BUXETSKI FOND ZA PROGRAME ZA[TITE I UNAPRE\EWE
POLO@AJA OSOBA SA INVALIDITETOM
BEOGRAD
40200
601
17693697
50021
1.21.3 BUXETSKI FOND ZA PROGRAME
SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
BEOGRAD
40200
601
17693697
50022
1.21.4 BUXETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZA[TITE
BEOGRAD
40200
601
17693697
50023
1.21.5 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVQE NA RADU
BEOGRAD
40200
601
17693697
13401
1.21.6 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
BEOGRAD
40200
601
17693697
13402
1.22
MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLO[KI RAZVOJ
BEOGRAD
40200
601
17693794
13500
1.23
MINISTARSTVO @IVOTNE SREDINE I PROSTORNOG
PLANIRAWA
BEOGRAD
40200
601
17758314
14000
1.23.1 AGENCIJA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
BEOGRAD
40200
601
17567683
14001
1.23.2 FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
BEOGRAD
40200
601
17598759
50026
1.24
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
BEOGRAD
40200
601
17693719
13800
REPUBLI^KI ZAVOD ZA SPORT
BEOGRAD
40600
601
07009305
2331
1.24.1 BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE SPORTA
BEOGRAD
40200
601
17693719
50025
1.24.2 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
17640771
13801
1.24.3 USTANOVE U OBLASTI FIZI^KE KULTURE
BEOGRAD
40200
601
17693719
13802
1.24.4 FOND ZA MLADE TALENTE
BEOGRAD
40200
601
17693719
13803
1.25
MINISTARSTVO KULTURE
BEOGRAD
40200
601
07001525
11800
1.25.1 ZAVOD ZA PROU^AVAWE KULTURNOG RAZVITKA
BEOGRAD
40200
601
07020139
2333
ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07031491
2334
MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJE
BEOGRAD
40200
601
17156390
2335
ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
07030657
2336
MUZEJ NAUKE I TEHNIKE
BEOGRAD
40200
601
07464487
2337
MUZEJ POZORI[NE UMETNOSTI SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
07048149
2338
MUZEJ PRIMEWENE UMETNOSTI
BEOGRAD
40200
601
07031505
2339
MUZEJ U PRI[TINI
BEOGRAD
40200
601
09018727
2340
NARODNI MUZEJ U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07023677
2341
JUGOSLOVENSKA KINOTEKA
BEOGRAD
40200
601
07023804
2350
FILMSKI CENTAR SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
07017979
2360
BEOGRADSKA FILHARMONIJA
BEOGRAD
40200
601
07023901
2363
NARODNO POZORI[TE
BEOGRAD
40200
601
07023863
2364
REPUBLI^KA USTANOVA FILMSKE NOVOSTI
BEOGRAD
40200
601
17786890
80633
12
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ARHIV SRBIJE I CRNE GORE
BEOGRAD
40200
601
07030673
64090
CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU
BEOGRAD
40200
601
17756435
80408
PRIRODWA^KI MUZEJ
BEOGRAD
40300
601
07010010
2342
GALERIJA UMETNOSTI PRI[TINA
BEOGRAD
40300
601
09033599
2346
NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
BEOGRAD
40300
601
07010044
2347
ARHIV SRBIJE
BEOGRAD
40300
601
07032706
2351
REPUBLI^KI ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
BEOGRAD
40300
601
07010028
2358
ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO"
BEOGRAD
40300
601
07032773
2365
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI
NOVI BEOGRAD
40700
601
07033281
2343
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „IVO ANDRI]"
U PRI[TINI
BEOGRAD
40800
601
09018743
2348
MUZEJ @RTAVA GENOCIDA KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
17014579
2344
MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI JAGODINA
JAGODINA
43500
601
07114915
7329
MUZEJ NA OTVORENOM „STARO SELO" SIROGOJNO
^AJETINA
43702
601
06097553
4908
GALERIJA MATICE SRPSKE
NOVI SAD
45700
601
08038678
2345
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE
NOVI SAD
45700
601
08068402
2349
ARHIV GRADA PRI[TINE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018760
2352
ARHIV KOSOVA I METOHIJE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018751
2353
ISTORIJSKI ARHIV
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023844
2354
ME\UKOMUNALNI ARHIV PE]
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09009906
2356
ME\UOP[TISKI ISTORIJSKI ARHIV PRIZREN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09006494
2357
POKRAJINSKI KULTURNI CENTAR
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018808
2361
NARODNO POZORI[TE PRI[TINA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018832
2367
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
LEPOSAVI]
48202
601
09018786
2359
ISTORIJSKI ARHIV GWILANE
GWILANE
48220
601
09027882
2355
KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA KOSOVA I METOHIJE
GRA^ANICA
PRI[TINA
48230
601
09018824
2362
ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA KOSOVA
I METOHIJE „VENAC" ^AGLAVICA
PRI[TINA
48230
601
09018859
2366
1.26
MINISTARSTVO ZA DIJASPORU
BEOGRAD
40200
601
17540025
12300
1.26.1 BUXETSKI FOND ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU
BEOGRAD
40200
601
17540025
50028
1.27
MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
BEOGRAD
40200
601
17694251
13900
1.27.1 FOND ZA KOSOVO I METOHIJU
BEOGRAD
40200
601
07020171
10203
1.28
MINISTARSTVO ZA QUDSKA I MAWINSKA PRAVA
BEOGRAD
40200
601
17736701
14200
1.28.1 BUXETSKI FOND ZA NACIONALNE MAWINE
BEOGRAD
40200
601
17736701
50029
1.29
MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN
BEOGRAD
40200
601
17736639
14100
1.30
REPUBLI^KI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO
BEOGRAD
40200
601
17031813
40100
1.31
REPUBLI^KI ZAVOD ZA RAZVOJ
BEOGRAD
40200
601
07001428
40300
1.32
REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU
BEOGRAD
40300
601
07004630
40400
1.33
REPUBLI^KI HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD
BEOGRAD
40600
601
07003706
40500
1.34
REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD
BEOGRAD
40200
601
07004966
40600
1.35
REPUBLI^KI SEIZMOLO[KI ZAVOD
BEOGRAD
40200
601
07032617
40800
1.36
REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD
40200
601
17114450
40700
1.37
REPUBLI^KI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET
BEOGRAD
40200
601
07020171
11601
1.38
AGENCIJA ZA STRANA ULAGAWA I PROMOCIJU IZVOZA
BEOGRAD
40200
601
17661566
11301
1.39
CENTAR ZA RAZMINIRAWE
BEOGRAD
40200
601
17568051
10202
1.40
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
BEOGRAD
40200
601
07045182
64040
1.41
DIREKCIJA ZA UNUTRA[WE PLOVNE PUTEVE – PLOVPUT
BEOGRAD
40200
601
17695380
12401
1.42
GEOMAGNETSKI ZAVOD
GROCKA
40330
601
07035187
12408
1.43
ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURAWE
BEOGRAD
40200
601
17693697
50011
1.44
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
BEOGRAD
40200
601
07003218
42300
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI – OGRANAK
U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
07003218
379
1.45
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
40200
601
17418785
41200
1.46
KOMISIJA ZA ISPITIVAWE ODGOVORNOSTI ZA KR[EWE
QUDSKIH PRAVA
BEOGRAD
40200
601
07020171
41600
1.47
AGENCIJA ZA RUDARSTVO
BEOGRAD
40200
601
07556420
10902
1.48
AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
NOVI BEOGRAD
40700
601
17572903
10901
1.49
KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE
BEOGRAD
40200
601
07898100
41000
1.50
AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
BEOGRAD
40700
601
17750763
43200
1.51
POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNA^AJA
BEOGRAD
40200
601
17600524
42600
1.52
POVERENIK ZA ZA[TITU RAVNOPRAVNOSTI
BEOGRAD
40200
601
07017715
43300
1.53
DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU
BEOGRAD
40200
601
07020171
43100
1.54
DIREKCIJA ZA @ELEZNICE
BEOGRAD
40200
601
17604228
12500
1.55
REPUBLI^KA AGENCIJA ZA MIRNO RE[AVAWE RADNIH
SPOROVA
BEOGRAD
40200
601
17595610
42800
1.56
UPRAVA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE REPUBLI^KIH ORGANA
BEOGRAD
40200
601
07001401
41100
1.57.1 SEVERNOBA^KI UPRAVNI OKRUG
SUBOTICA
46600
601
08852421
41102
1.57.2 SREDWOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
ZREWANIN
46900
601
08852243
41103
1.57.3 SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
KIKINDA
45500
601
08852162
41104
1.57.4 JU@NOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
PAN^EVO
46000
601
08852022
41105
1.57.5 ZAPADNOBA^KI UPRAVNI OKRUG
SOMBOR
46300
601
08852448
41106
1.57.6 SREMSKI UPRAVNI OKRUG
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08852499
41108
1.57.7 JU@NOBA^KI UPRAVNI OKRUG
NOVI SAD
45700
601
08852090
41107
1.57.8 MA^VANSKI UPRAVNI OKRUG
[ABAC
43600
601
17649922
41109
1.57.9 KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG
VAQEVO
43900
601
17650297
41110
1.57.10 PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG
SMEDEREVO
43200
601
17651013
41111
1.57.11 BRANI^EVSKI UPRAVNI OKRUG
PO@AREVAC
42900
601
17650955
41112
1.57.12 [UMADIJSKI UPRAVNI OKRUG
KRAGUJEVAC
41700
601
17649825
41113
1.57.13 POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
JAGODINA
43500
601
17649612
41114
1.57.14 BORSKI UPRAVNI OKRUG
BOR
44230
601
17649957
41115
1.57.15 ZAJE^ARSKI UPRAVNI OKRUG
ZAJE^AR
44200
601
17649540
41116
1.57.16 ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG
U@ICE
43700
601
17650335
41117
1.57.17 MORAVI^KI UPRAVNI OKRUG
^A^AK
41300
601
17650505
41118
1.57.18 RA[KI UPRAVNI OKRUG
KRAQEVO
41800
601
17649582
41119
1.57.19 RASINSKI UPRAVNI OKRUG
KRU[EVAC
41900
601
17650661
41120
1.57.20 NI[AVSKI UPRAVNI OKRUG
NI[
42500
601
17649396
41121
1.57.21 TOPLI^KI UPRAVNI OKRUG
PROKUPQE
43100
601
17649400
41122
1.57.22 PIROTSKI UPRAVNI OKRUG
PIROT
42800
601
17649388
41123
31. decembar 2009.
Broj 113
13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.57.23 JABLANI^KI UPRAVNI OKRUG
LESKOVAC
42100
601
17650416
41124
1.57.24 P^IWSKI UPRAVNI OKRUG
VRAWE
44100
601
17649949
41125
1.57.25 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG
PRI[TINA
48230
601
07001401
41126
1.57.26 PE]KI UPRAVNI OKRUG
PE]
48202
601
07001401
41127
1.57.27 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG
[TRPCE
48270
601
07001401
41128
1.57.28 KOSOVSKO-MITROVA^KI UPRAVNI OKRUG
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
17652150
41129
1.57.29 KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG
RANILUG
48220
601
07001401
41130
1.58
MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
BEOGRAD
40200
601
17329197
13300
1.58.1 REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD
40300
601
07001452
13301
1.59
MINISTARSTVO ZDRAVQA
BEOGRAD
40200
601
07000723
11900
1.59.1 UPRAVA ZA BIOMEDICINU
BEOGRAD
40200
601
07000723
11902
1.59.2 BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE CRVENOG KRSTA SRBIJE BEOGRAD
40200
601
07000723
50006
1.59.3 BUXETSKI FOND ZA PROGRAME SPRE^AVAWA BOLESTI
IZAZVANIH KONZUMIRAWEM DUVANA
BEOGRAD
40200
601
07000723
11901
1.60
MINISTARSTVO PROSVETE
BEOGRAD
40200
601
17329235
13700
1.60.1 OSNOVNA [KOLA „BRA]A BARUH"
BEOGRAD
40200
601
07002939
383
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA MI[I]"
BEOGRAD
40200
601
07001835
384
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA RADOMIR PUTNIK"
BEOGRAD
40200
601
07001797
385
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
BEOGRAD
40200
601
07002912
386
OSNOVNA [KOLA „DR DRAGAN HERCOG"
BEOGRAD
40200
601
07002092
387
OSNOVNA [KOLA „DRINKA PAVLOVI]"
BEOGRAD
40200
601
07002947
388
OSNOVNA [KOLA „ISIDORA SEKULI]"
BEOGRAD
40200
601
07001819
389
OSNOVNA [KOLA „KRAQ PETAR PRVI"
BEOGRAD
40200
601
07002882
390
OSNOVNA [KOLA „MIHAILO PETROVI]-ALAS"
BEOGRAD
40200
601
07002955
391
OSNOVNA [KOLA „PETAR PETROVI] WEGO["
BEOGRAD
40200
601
07001851
392
OSNOVNA [KOLA „RADOJKA LAKI]"
BEOGRAD
40200
601
07001843
393
OSNOVNA [KOLA „SKADARLIJA"
BEOGRAD
40200
601
07002904
394
OSNOVNA [KOLA „STARI GRAD"
BEOGRAD
40200
601
07002963
395
OSNOVNA [KOLA „STEFAN NEMAWA"
BEOGRAD
40200
601
07001827
396
OSNOVNA [KOLA „ANTON SKALA"
BEOGRAD
40200
601
07002106
1562
OSNOVNA [KOLA ZA ZA[TITU VIDA „DRAGAN KOVA^EVI]" BEOGRAD
40200
601
07017758
1563
[KOLA ZA O[TE]ENE SLUHOM – NAGLUVE
„STEFAN DE^ANSKI"
BEOGRAD
40200
601
07002114
1564
BALETSKA [KOLA „LUJ DAVI^O"
BEOGRAD
40200
601
07003013
1605
MUZI^KA [KOLA „STANISLAV BINI^KI"
BEOGRAD
40200
601
07001894
1606
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE ODRASLIH „\URO SALAJ" BEOGRAD
40200
601
07030738
1663
OGLEDNA OSNOVNA [KOLA „VLADISLAV RIBNIKAR"
BEOGRAD
40300
601
07004290
397
OSNOVNA [KOLA „1300 KAPLARA"
BEOGRAD
40300
601
17415450
398
OSNOVNA [KOLA „VASA PELAGI]"
BEOGRAD
40300
601
07004362
399
OSNOVNA [KOLA „RADE DRAINAC"
BEOGRAD
40300
601
07004346
400
OSNOVNA [KOLA „VEQKO DUGO[EVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004702
401
OSNOVNA [KOLA „VLADA AKSENTIJEVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004443
402
OSNOVNA [KOLA „VLADISLAV PETKOVI]-DIS"
BEOGRAD
40300
601
07004796
403
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07042213
404
OSNOVNA [KOLA „DESPOT STEFAN LAZAREVI]"
BEOGRAD
40300
601
17417908
405
OSNOVNA [KOLA „DRAGOJLO DUDI]"
BEOGRAD
40300
601
07004788
406
OSNOVNA [KOLA „ZAGA MALIVUK"
BEOGRAD
40300
601
07004460
407
OSNOVNA [KOLA „IVAN GORAN KOVA^I]"
BEOGRAD
40300
601
07009763
408
OSNOVNA [KOLA „IVAN MILUTINOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07049846
409
OSNOVNA [KOLA „JELENA ]ETKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004761
410
OSNOVNA [KOLA „JOVAN MIODRAGOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004257
411
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004397
412
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]"
BEOGRAD
40300
601
07004435
413
OSNOVNA [KOLA „MARIJA BURSA]"
BEOGRAD
40300
601
07041462
414
OSNOVNA [KOLA „KRAQ PETAR II KARA\OR\EVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004249
415
OSNOVNA [KOLA „NH SINI[A NIKOLAJEVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004281
416
OSNOVNA [KOLA „OLGA PETROV"
BEOGRAD
40300
601
07004389
417
OSNOVNA [KOLA „OSLOBODIOCI BEOGRADA"
BEOGRAD
40300
601
07004451
418
OSNOVNA [KOLA „PAVLE SAVI]" NOVO MIRIJEVO
BEOGRAD
40300
601
17053884
419
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
BEOGRAD
40300
601
07018843
420
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004265
421
OSNOVNA [KOLA „STARINA NOVAK"
BEOGRAD
40300
601
07004419
422
OSNOVNA [KOLA „STEVAN DUKI]"
BEOGRAD
40300
601
07004486
423
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SREMAC"
BEOGRAD
40300
601
07004478
424
OSNOVNA [KOLA „DR AR^IBALD RAJS"
BEOGRAD
40300
601
07004354
425
OSNOVNA [KOLA „]IRILO I METODIJE"
BEOGRAD
40300
601
17417916
426
OSNOVNA [KOLA „FILIP VI[WI]"
BEOGRAD
40300
601
07004427
427
OSNOVNA [KOLA „BO[KO BUHA"
BEOGRAD
40300
601
07014686
1565
OSNOVNA [KOLA „NH DU[AN DUGALI]"
BEOGRAD
40300
601
07004338
1566
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „VLADIMIR \OR\EVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004842
1607
MUZI^KA [KOLA „JOSIF MARINKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07004303
1608
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE ODRASLIH
„BRA]A STAMENKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07042191
1664
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]"
GROCKA
40330
601
07089104
428
OSNOVNA [KOLA „ILIJA GARA[ANIN"
GROCKA
40330
601
07035241
429
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
GROCKA
40330
601
07035217
430
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" VR^IN
GROCKA
40330
601
07035233
431
OSNOVNA [KOLA „MI]A STOJKOVI]"
GROCKA
40330
601
07048084
432
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA"
GROCKA
40330
601
07035209
433
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
GROCKA
40330
601
17057979
1609
OSNOVNA [KOLA „14. OKTOBAR" KNE@EVAC
BEOGRAD
40600
601
07004001
434
OSNOVNA [KOLA „ACA MILOSAVQEVI]"
BEOGRAD
40600
601
07094418
435
OSNOVNA [KOLA „BANOVI] STRAHIWA"
BEOGRAD
40600
601
07009224
436
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
BEOGRAD
40600
601
07463669
437
OSNOVNA [KOLA „BRANKO ]OPI]"
BEOGRAD
40600
601
07094108
438
OSNOVNA [KOLA „BRA]A JERKOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07014350
439
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR NAZOR"
BEOGRAD
40600
601
07014368
440
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR ROLOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07049803
441
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
BEOGRAD
40600
601
06193021
442
14
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07007914
443
OSNOVNA [KOLA „DU[KO RADOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07014384
444
OSNOVNA [KOLA „\OR\E KRSTI]"
BEOGRAD
40600
601
07014325
445
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
BEOGRAD
40600
601
07003986
446
OSNOVNA [KOLA „IVO ANDRI]"
BEOGRAD
40600
601
07003960
447
OSNOVNA [KOLA „JOSIF PAN^I]"
BEOGRAD
40600
601
07014317
448
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E"
BEOGRAD
40600
601
07014376
449
OSNOVNA [KOLA „KOSTA ABRA[EVI]"
BEOGRAD
40600
601
07004010
450
OSNOVNA [KOLA „QUBA NENADOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07014341
451
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]"
BEOGRAD
40600
601
07009232
452
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI"
BEOGRAD
40600
601
06042988
453
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA"
BEOGRAD
40600
601
07003994
454
OSNOVNA [KOLA „PAVLE POPOVI]" VRANI]
BEOGRAD
40600
601
07001185
455
OSNOVNA [KOLA „UJEDIWENE NACIJE"
BEOGRAD
40600
601
07094809
456
OSNOVNA [KOLA „FILIP KQAJI]-FI]A"
BEOGRAD
40600
601
07014333
457
OSNOVNA [KOLA „FRANCE PRE[ERN"
BEOGRAD
40600
601
07003978
458
OSNOVNA [KOLA „MILOJE PAVLOVI]"
BEOGRAD
40600
601
07014414
1567
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „SVETI SAVA" BEOGRAD
40600
601
07014406
1568
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „VATROSLAV LISINSKI"
BEOGRAD
40600
601
07027893
1610
MUZI^KA [KOLA „DAVORIN JENKO"
BEOGRAD
40600
601
07004052
1611
OSNOVNA [KOLA „14. OKTOBAR" OBRENOVAC
OBRENOVAC
40610
601
07047916
459
OSNOVNA [KOLA „DRA@EVAC"
OBRENOVAC
40610
601
07038704
460
OSNOVNA [KOLA „GRABOVAC"
OBRENOVAC
40610
601
07038712
461
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
OBRENOVAC
40610
601
07038674
462
PRVA OBRENOVA^KA OSNOVNA [KOLA
OBRENOVAC
40610
601
07038682
463
OSNOVNA [KOLA „POSAVSKI PARTIZANI"
OBRENOVAC
40610
601
07038747
464
OSNOVNA [KOLA „@IVOJIN PERI]"
OBRENOVAC
40610
601
07047509
465
O[ „NIKOLA TESLA" SKELA
OBRENOVAC
40610
601
07038739
466
OSNOVNA [KOLA „QUBOMIR A]IMOVI]"
OBRENOVAC
40610
601
17241362
1569
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE ODRASLIH „OBRENOVAC" OBRENOVAC
40610
601
07722966
1665
OSNOVNA [KOLA „JEFIMIJA"
OBRENOVAC
40610
601
17572431
9632
OSNOVNA [KOLA „VOJISLAV-VOKA SAVI]"
LAZAREVAC
40620
601
07007884
467
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
LAZAREVAC
40620
601
07020821
468
OSNOVNA [KOLA „DI[A \UR\EVI]"
LAZAREVAC
40620
601
07020805
469
OSNOVNA [KOLA „DULE KARAKLAJI]"
LAZAREVAC
40620
601
07020830
470
OSNOVNA [KOLA „KNEZ LAZAR"
LAZAREVAC
40620
601
17057375
471
OSNOVNA [KOLA „MILORAD LABUDOVI]-LABUD"
LAZAREVAC
40620
601
07020848
472
OSNOVNA [KOLA „MIHAILO MLADENOVI]-SEQA"
LAZAREVAC
40620
601
07010265
473
OSNOVNA [KOLA „RUDOVCI"
LAZAREVAC
40620
601
07020813
474
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN PENEZI]-KRCUN"
LAZAREVAC
40620
601
07010273
475
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" VELIKI CRQANI
LAZAREVAC
40620
601
07010257
476
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „MARKO TAJ^EVI]"
LAZAREVAC
40620
601
17062069
1612
OSNOVNA [KOLA „KNEZ SIMA MARKOVI]"
BARAJEVO
40630
601
07001193
477
OSNOVNA [KOLA „20. OKTOBAR"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07053967
478
OSNOVNA [KOLA „22. OKTOBAR"
SUR^IN
40700
601
07021194
479
OSNOVNA [KOLA „BORISLAV PEKI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
17412434
480
OSNOVNA [KOLA „BO[KO PALKOVQEVI]-PINKI"
ZEMUN
40700
601
07021208
481
OSNOVNA [KOLA „BRANKO PE[I]"
ZEMUN
40700
601
07019548
482
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029705
483
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" BATAJNICA
ZEMUN
40700
601
07021038
484
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" BOQEVCI
SUR^IN
40700
601
07021216
485
OSNOVNA [KOLA „VLADA OBRADOVI]-KAMENI"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07053657
486
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E" JAKOVO
SUR^IN
40700
601
07021224
487
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
SUR^IN
40700
601
07021135
488
OSNOVNA [KOLA „GAVRILO PRINCIP"
ZEMUN
40700
601
07021143
489
OSNOVNA [KOLA „GORWA VARO["
ZEMUN
40700
601
07021097
490
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
ZEMUN
40700
601
07021232
491
OSNOVNA [KOLA „DU[AN VUKASOVI]-DIOGEN" BE^MEN
SUR^IN
40700
601
07019491
492
OSNOVNA [KOLA „DU[KO RADOVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029764
493
OSNOVNA [KOLA „\URO STRUGAR"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029683
494
OSNOVNA [KOLA „KRAQ ALEKSANDAR I"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029675
495
OSNOVNA [KOLA „NADE@DA PETROVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029667
496
OSNOVNA [KOLA „IVAN GUNDULI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029721
497
OSNOVNA [KOLA „ILIJA BIR^ANIN"
ZEMUN
40700
601
07021178
498
OSNOVNA [KOLA „JOVAN DU^I]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029730
499
OSNOVNA [KOLA „JOVAN STERIJA POPOVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029632
500
OSNOVNA [KOLA „LAZAR SAVATI]"
ZEMUN
40700
601
07021186
501
OSNOVNA [KOLA „MAJKA JUGOVI]A"
ZEMUN
40700
601
07021046
502
OSNOVNA [KOLA „MARKO ORE[KOVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029659
503
OSNOVNA [KOLA „MILAN RAKI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029748
504
OSNOVNA [KOLA „MLADOST"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07457057
505
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]"
ZEMUN
40700
601
07021054
506
OSNOVNA [KOLA „RADE KON^AR"
ZEMUN
40700
601
07021062
507
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029691
508
OSNOVNA [KOLA „RATKO MITROVI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029756
509
OSNOVNA [KOLA „SVETISLAV GOLUBOVI]-MITRAQETA"
ZEMUN
40700
601
07021259
510
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MILETI]"
ZEMUN
40700
601
07021089
511
OSNOVNA [KOLA „LAZA KOSTI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07060467
512
OSNOVNA [KOLA „SOWA MARINKOVI]"
ZEMUN
40700
601
07021151
513
OSNOVNA [KOLA „STANKO MARI]" UGRINOVCI
ZEMUN
40700
601
07021160
514
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SREMAC" DOBANOVCI
SUR^IN
40700
601
07021127
515
OSNOVNA [KOLA „SUTJESKA"
ZEMUN
40700
601
07021119
516
OSNOVNA [KOLA „KNEGIWA MILICA"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07087381
517
OSNOVNA [KOLA „NOVI BEOGRAD"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029802
1570
OSNOVNA [KOLA „RADIVOJ POPOVI]"
ZEMUN
40700
601
07074263
1571
OSNOVNA [KOLA „SAVA JOVANOVI]-SIROGOJNO"
ZEMUN
40700
601
07026676
1572
[KOLA ZA U^ENIKE O[TE]ENOG VIDA „VEQKO
RAMADANOVI]"
ZEMUN
40700
601
07026757
1573
MUZI^KA [KOLA „KOSTA MANOJLOVI]"
ZEMUN
40700
601
07021283
1613
31. decembar 2009.
Broj 113
15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „SAVA [UMANOVI]"
ZEMUN
40700
601
17754386
80394
OSNOVNA [KOLA „MIHAJLO PUPIN"
ZEMUN
40700
601
17754378
80395
OSNOVNA [KOLA „23. OKTOBAR" GOLUBINCI
STARA PAZOVA
40710
601
08011257
518
OSNOVNA [KOLA „BO[KO PALKOVQEVI]-PINKI"
STARA PAZOVA
40710
601
08011290
519
OSNOVNA [KOLA „VERA MI[^EVI]" BELEGI[
STARA PAZOVA
40710
601
08165912
520
OSNOVNA [KOLA „MILAN HAXI]" VOJKA
STARA PAZOVA
40710
601
08011214
521
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" NOVI BANOVCI
STARA PAZOVA
40710
601
08165904
522
OSNOVNA [KOLA „RASTKO NEMAWI]-SVETI SAVA"
NOVA PAZOVA
STARA PAZOVA
40710
601
08112614
523
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN SAVKOVI]" STARI BANOVCI STARA PAZOVA
40710
601
08165882
524
OSNOVNA [KOLA „HEROJ JANKO ^MELIK"
STARA PAZOVA
40710
601
08011192
525
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „ANTON SKALA" STARA PAZOVA
40710
601
08011338
1574
OSNOVNA [KOLA „SIMEON ARANICKI"
STARA PAZOVA
40710
601
08907323
80399
OSNOVNA [KOLA „22. JUL" KR^EDIN
IN\IJA
40720
601
08003998
526
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" MARADIK
IN\IJA
40720
601
08003963
527
OSNOVNA [KOLA „BRA]A GRULOVI]" BE[KA
IN\IJA
40720
601
08004013
528
OSNOVNA [KOLA „DR \OR\E NATO[EVI]"
NOVI SLANKAMEN
IN\IJA
40720
601
08003971
529
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]"
IN\IJA
40720
601
08004005
530
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
IN\IJA
40720
601
08003882
531
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]"
IN\IJA
40720
601
08003980
532
OSNOVNA [KOLA „RU@A \UR\EVI]-CRNA" ^ORTANOVCI
IN\IJA
40720
601
08004030
533
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN BAJI]-PAJA" NOVI KARLOVCI IN\IJA
40720
601
08004021
534
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07017235
535
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV NU[I]"
BEOGRAD
40800
601
07014554
536
OSNOVNA [KOLA „VASA ^ARAPI]" BELI POTOK
BEOGRAD
40800
601
07017260
537
OSNOVNA [KOLA „VESELIN MASLE[A"
BEOGRAD
40800
601
07017294
538
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA PUTNIK" RIPAW
BEOGRAD
40800
601
07017251
539
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA STEPA"
BEOGRAD
40800
601
07017278
540
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" RIPAW
BEOGRAD
40800
601
07017286
541
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
BEOGRAD
40800
601
17416944
542
OSNOVNA [KOLA „\URA DANI^I]"
BEOGRAD
40800
601
07017308
543
OSNOVNA [KOLA „ZMAJ JOVA JOVANOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07019912
544
OSNOVNA [KOLA „JAJINCI" JAJINCI
BEOGRAD
40800
601
07017316
545
OSNOVNA [KOLA „JANKO VESELINOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07017227
546
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E"
BEOGRAD
40800
601
07017219
547
OSNOVNA [KOLA „MILAN \. MILI]EVI]"
BEOGRAD
40800
601
17412604
548
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SIN\ELI]"
BEOGRAD
40800
601
07004745
549
OSNOVNA [KOLA „FILIP FILIPOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07017197
550
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „VO@D"
BEOGRAD
40800
601
17091212
551
OSNOVNA [KOLA „MIODRAG MATI]"
BEOGRAD
40800
601
07028156
1575
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „PETAR KOWOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07075189
1614
OSNOVNA [KOLA „BISA SIMI]"
MLADENOVAC
40810
601
07007175
552
OSNOVNA [KOLA „BORA LAZI]"
MLADENOVAC
40810
601
17075411
553
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
MLADENOVAC
40810
601
07007183
554
OSNOVNA [KOLA „@IVOMIR SAVKOVI]"
MLADENOVAC
40810
601
07007191
555
OSNOVNA [KOLA „KOSTA \UKI]"
MLADENOVAC
40810
601
07007205
556
OSNOVNA [KOLA „MILICA MILO[EVI]"
MLADENOVAC
40810
601
07007213
557
OSNOVNA [KOLA „MOM^ILO @IVOJINOVI]"
MLADENOVAC
40810
601
07011059
558
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN HRISTI]"
MLADENOVAC
40810
601
17057952
1615
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
ODRASLIH „MLADENOVAC"
MLADENOVAC
40810
601
07068760
1666
OSNOVNA [KOLA „JANKO KATI]"
SOPOT
40820
601
07003579
559
OSNOVNA [KOLA „JELICA MILOVANOVI]"
SOPOT
40820
601
07003544
560
OSNOVNA [KOLA „MILORAD MI]A MARKOVI]"
SOPOT
40820
601
07003587
561
OSNOVNA [KOLA „CANA MARJANOVI]"
SOPOT
40820
601
07003552
562
OSNOVNA [KOLA „22. DECEMBAR" DOWA TREP^A
^A^AK
41300
601
07182031
563
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
^A^AK
41300
601
07182660
564
OSNOVNA [KOLA „BO@O TOMI]" PRIJEVOR
^A^AK
41300
601
07206003
565
OSNOVNA [KOLA „VLADISLAV PETKOVI]-DIS" ZABLACE
^A^AK
41300
601
07181574
566
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
^A^AK
41300
601
07182597
567
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV PETROVI]" SLATINA
^A^AK
41300
601
07182619
568
OSNOVNA [KOLA „DR DRAGI[A MI[OVI]"
^A^AK
41300
601
07182643
569
OSNOVNA [KOLA „TATOMIR AN\ELI]" MR^AJEVCI
^A^AK
41300
601
07182635
570
OSNOVNA [KOLA „SVETI \AKON AVAKUM" TRNAVA
^A^AK
41300
601
07181612
571
OSNOVNA [KOLA „MILICA PAVLOVI]"
^A^AK
41300
601
07182007
572
OSNOVNA [KOLA „\ENERAL MARKO \. KATANI]" BRESNICA ^A^AK
41300
601
07182589
573
OSNOVNA [KOLA „RATKO MITROVI]"
^A^AK
41300
601
07182511
574
OSNOVNA [KOLA „STEPA STEPANOVI]" GORWA GOREVNICA ^A^AK
41300
601
07182651
575
OSNOVNA [KOLA „TANASKO RAJI]"
^A^AK
41300
601
07182546
576
OSNOVNA [KOLA „FILIP FILIPOVI]"
^A^AK
41300
601
07182015
577
OSNOVNA [KOLA „PREQINA" PREQINA
^A^AK
41300
601
07181663
578
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „1. NOVEMBAR" ^A^AK
41300
601
07192746
1576
MUZI^KA [KOLA „DR VOJISLAV VU^KOVI]"
^A^AK
41300
601
07182678
1616
OSNOVNA [KOLA ZA OBRAZOVAWE ODRASLIH ^A^AK
^A^AK
41300
601
17689096
80220
OSNOVNA [KOLA „MILAN BLAGOJEVI]"
LU^ANI
41301
601
07146434
579
OSNOVNA [KOLA U GU^I
GU^A
41302
601
07151942
580
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KAONA
GU^A
41302
601
07151918
581
OSNOVNA [KOLA „GORA^I]I" GORA^I]I
GU^A
41302
601
07151926
582
OSNOVNA [KOLA „KOTRA@A" KOTRA@A
GU^A
41302
601
07193394
583
OSNOVNA [KOLA „MARKO PAJI]" VI^A
GU^A
41302
601
07151969
584
OSNOVNA [KOLA „ARSENIJE LOMA" RUDNIK
GORWI MILANOVAC
41320
601
07177216
585
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07696949
586
OSNOVNA [KOLA „IVO ANDRI]" PRAWANI
GORWI MILANOVAC
41320
601
07177291
587
OSNOVNA [KOLA „MOM^ILO NASTASIJEVI]"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07697368
588
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07344228
589
OSNOVNA [KOLA „KRAQ ALEKSANDAR I"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07177283
590
OSNOVNA [KOLA „TAKOVSKI USTANAK" TAKOVO
GORWI MILANOVAC
41320
601
07153856
591
OSNOVNA [KOLA „PROTA STEVAN POPOVI]" ^UMI]
KRAGUJEVAC
41700
601
07151195
592
16
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „19. OKTOBAR" MAR[I]
KRAGUJEVAC
41700
601
07151179
593
OSNOVNA [KOLA „21. OKTOBAR"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149107
594
OSNOVNA [KOLA „VUK STEFANOVI] KARAXI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07277725
595
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" ERDE^
KRAGUJEVAC
41700
601
07360886
596
OSNOVNA [KOLA „DRAGI[A LUKOVI]-[PANAC"
BELO[EVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07149140
597
OSNOVNA [KOLA „DRAGI[A MIHAILOVI]" STANOVO
KRAGUJEVAC
41700
601
07334206
598
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07277717
599
OSNOVNA [KOLA „@IVADINKA DIVAC"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151233
600
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07150130
601
OSNOVNA [KOLA „JULIJANA ]ATI]" STRAGARI
KRAGUJEVAC
41700
601
07151187
602
OSNOVNA [KOLA „MILOJE SIMOVI]" DRAGOBRA]A
KRAGUJEVAC
41700
601
07150067
603
OSNOVNA [KOLA „MILUTIN I DRAGIWA TODOROVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149123
604
OSNOVNA [KOLA „MIRKO JOVANOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07319703
605
OSNOVNA [KOLA „MOMA STANOJLOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149115
606
OSNOVNA [KOLA „NATALIJA-NANA NEDEQKOVI]"
GRO[NICA
KRAGUJEVAC
41700
601
07149158
607
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149085
608
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
KRAGUJEVAC
41700
601
07360894
609
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149077
610
OSNOVNA [KOLA „SRETEN MLADENOVI]" DESIMIROVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151209
611
OSNOVNA [KOLA „STANISLAV SREM^EVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151225
612
OSNOVNA [KOLA „TRE]I KRAGUJEVA^KI BATAQON"
KRAGUJEVAC
41700
601
07149131
613
[KOLA SA DOMOM ZA U^ENIKE O[TE]ENOG SLUHA
KRAGUJEVAC
41700
601
07151349
1577
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„VUKA[IN MARKOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151357
1578
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E"
RA^A
41701
601
07113676
614
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
BATO^INA
41702
601
07149182
615
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
LAPOVO
41702
601
07149514
616
OSNOVNA [KOLA „@IVKO TOMI]" DOWA [ATORNA
TOPOLA
41703
601
07123388
617
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E"
TOPOLA
41703
601
07123370
618
OSNOVNA [KOLA „MILAN BLAGOJEVI]" NATALINCI
TOPOLA
41703
601
07123418
619
OSNOVNA [KOLA „MILUTIN JELENI]" GORWA TRNAVA
TOPOLA
41703
601
07123337
620
OSNOVNA [KOLA „SESTRE RADOVI]" BELOSAVCI
TOPOLA
41703
601
07123345
621
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KNI]
41704
601
07124651
622
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" TOPONICA
KNI]
41704
601
07124724
623
OSNOVNA [KOLA „RADA [UBAKI]" GRU@A
KNI]
41704
601
07202440
624
OSNOVNA [KOLA „VEQA GERASIMOVI]" VEN^ANI
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113374
625
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" STOJNIK
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113510
626
OSNOVNA [KOLA „DU[AN RADOWI]" BAWA
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113404
627
OSNOVNA [KOLA „QUBOMIR-QUBA NENADOVI]"
RANILOVI]
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113439
628
OSNOVNA [KOLA „MILAN ILI]-^I^A"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113463
629
OSNOVNA [KOLA „MILO[ OBRENOVI]"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07280645
630
OSNOVNA [KOLA „PRVI SRPSKI USTANAK" ORA[AC
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113471
631
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07571836
632
OSNOVNA [KOLA „SVETOLIK RANKOVI]"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113382
633
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO POPOVI]" DAROSAVA
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113501
634
OSNOVNA [KOLA „ILIJA GARA[ANIN"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07280599
635
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „PETAR ILI]"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07347332
1617
OSNOVNA [KOLA VITANOVAC
KRAQEVO
41800
601
07101023
636
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" VITKOVICA
KRAQEVO
41800
601
07100965
637
OSNOVNA [KOLA „BRA]A VILOTIJEVI]"
KRAQEVO
41800
601
07101031
638
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" RIBNICA
KRAQEVO
41800
601
07100876
639
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE TUCOVI]"
KRAQEVO
41800
601
07102313
640
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" VRBA
KRAQEVO
41800
601
07100884
641
OSNOVNA [KOLA „DRAGAN \OKOVI]-U^A" LA\EVCI
KRAQEVO
41800
601
07100949
642
OSNOVNA [KOLA „DRAGAN MARINKOVI]" ADRANI
KRAQEVO
41800
601
07191006
643
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" KONAREVO
KRAQEVO
41800
601
07100922
644
OSNOVNA [KOLA „@IVAN MARI^I]" @I^A
KRAQEVO
41800
601
07144440
645
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]" SIR^A
KRAQEVO
41800
601
07100981
646
OSNOVNA [KOLA „JOVO KURSULA"
KRAQEVO
41800
601
07101015
647
OSNOVNA [KOLA „MILUN IVANOVI]" U[]E
KRAQEVO
41800
601
07100990
648
OSNOVNA [KOLA „OLGA MILUTINOVI]" GODA^ICA
KRAQEVO
41800
601
07100850
649
OSNOVNA [KOLA „PETAR NIKOLI]" SAMAILA
KRAQEVO
41800
601
07154046
650
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" RIBNICA
KRAQEVO
41800
601
07102305
651
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
KRAQEVO
41800
601
07100973
652
OSNOVNA [KOLA „JOVAN DU^I]" RO]EVI]I
KRAQEVO
41800
601
07191260
653
OSNOVNA [KOLA „STEFAN NEMAWA" STUDENICA
KRAQEVO
41800
601
07592914
654
OSNOVNA [KOLA „^ETVRTI KRAQEVA^KI BATAQON"
KRAQEVO
41800
601
07100892
655
OSNOVNA [KOLA „^IBUKOVA^KI PARTIZANI"
KRAQEVO
41800
601
07100841
656
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„IVO LOLA RIBAR"
KRAQEVO
41800
601
07191111
1579
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
KRAQEVO
41800
601
07101163
1618
OSNOVNA [KOLA „@IVADIN APOSTOLOVI]"
TRSTENIK
41810
601
07154496
657
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" STOPAWA
TRSTENIK
41810
601
07154909
658
OSNOVNA [KOLA „KWEGIWA MILICA" DOWI RIBNIK
TRSTENIK
41810
601
07154895
659
OSNOVNA [KOLA „QUBIVOJE BAJI]" MEDVE\A
TRSTENIK
41810
601
07154887
660
OSNOVNA [KOLA „MIODRAG ^AJETINAC-^AJKA"
TRSTENIK
41810
601
07155018
661
OSNOVNA [KOLA „VELIKA DRENOVA" VELIKA DRENOVA
TRSTENIK
41810
601
07154852
662
OSNOVNA [KOLA „RADE DODI]" MILUTOVAC
TRSTENIK
41810
601
07154879
663
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" POPINA
TRSTENIK
41810
601
07574070
664
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „KORNELIJE STANKOVI]"
TRSTENIK
41810
601
17430092
1619
OSNOVNA [KOLA „BANE MILENKOVI]" NOVO SELO
VRWA^KA BAWA
41820
601
07176350
665
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" VRANE[I
VRWA^KA BAWA
41820
601
07176368
666
OSNOVNA [KOLA „MLADOST" VRWCI
VRWA^KA BAWA
41820
601
07176341
667
OSNOVNA [KOLA „POPINSKI BORCI"
VRWA^KA BAWA
41820
601
07176333
668
OSNOVNA [KOLA „BRANA PAVLOVI]" KOWUH
KRU[EVAC
41900
601
07102801
669
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" BIQEVAC
KRU[EVAC
41900
601
07102755
670
31. decembar 2009.
Broj 113
17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „VASA PELAGI]" PADE@
KRU[EVAC
41900
601
07709048
671
OSNOVNA [KOLA „VELIZAR STANKOVI]-KOR^AGIN"
VELIKI [IQEGOVAC
KRU[EVAC
41900
601
07194340
672
OSNOVNA [KOLA „VLADISAV SAVI]-JAN" PARUNOVAC
KRU[EVAC
41900
601
07102933
673
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KRU[EVAC
41900
601
07102895
674
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
KRU[EVAC
41900
601
07102879
675
OSNOVNA [KOLA „DRAGOMIR MARKOVI]"
KRU[EVAC
41900
601
07102887
676
OSNOVNA [KOLA „STANISLAV BINI^KI" JASIKA
KRU[EVAC
41900
601
07102763
677
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
KRU[EVAC
41900
601
07102909
678
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
KRU[EVAC
41900
601
07102852
679
OSNOVNA [KOLA „KNEZ LAZAR" VELIKI KUPCI
KRU[EVAC
41900
601
07102836
680
OSNOVNA [KOLA „NADA POPOVI]"
KRU[EVAC
41900
601
07102844
681
OSNOVNA [KOLA „DESPOT STEFAN" GORWI STEPO[
KRU[EVAC
41900
601
07705590
682
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" ^ITLUK
KRU[EVAC
41900
601
07607229
683
OSNOVNA [KOLA „STRAHIWA POPOVI]" DVORANE
KRU[EVAC
41900
601
07102704
684
OSNOVNA [KOLA „@ABARE" @ABARE
KRU[EVAC
41900
601
07102917
685
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„VESELIN NIKOLI]"
KRU[EVAC
41900
601
07143915
1580
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN HRISTI]"
KRU[EVAC
41900
601
07143931
1620
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
]I]EVAC
41901
601
07175051
686
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA PRIJEZDA" STALA]
]I]EVAC
41901
601
07175027
687
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
ALEKSANDROVAC
41910
601
07336063
688
OSNOVNA [KOLA „ACA ALEKSI]"
ALEKSANDROVAC
41910
601
07100060
689
OSNOVNA [KOLA „DRAGI MAKI]" BO[WANE
VARVARIN
41920
601
07175647
690
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" BA^INA
VARVARIN
41920
601
07175663
691
OSNOVNA [KOLA „JOVAN KURSULA"
VARVARIN
41920
601
07175655
692
OSNOVNA [KOLA „MIRKO TOMI]" OBRE@
VARVARIN
41920
601
07176724
693
OSNOVNA [KOLA „HEROJ MIRKO TOMI]" DOWI KR^IN
VARVARIN
41920
601
07175698
694
OSNOVNA [KOLA „1. MAJ" VLAJKOVCI
BRUS
41930
601
07292341
695
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" RAZBOJNA
BRUS
41930
601
07099703
696
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" BLA@EVO
BRUS
41930
601
07099690
697
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
BRUS
41930
601
07292333
698
OSNOVNA [KOLA „ACA SINADINOVI]" PREDAJANE
LESKOVAC
42100
601
07137729
699
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" BOGOJEVCE
LESKOVAC
42100
601
07137702
700
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" VU^JE
LESKOVAC
42100
601
07137605
701
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" GUBEREVAC
LESKOVAC
42100
601
07137699
702
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" BRESTOVAC
LESKOVAC
42100
601
07137656
703
OSNOVNA [KOLA „VASA PELAGI]"
LESKOVAC
42100
601
07137516
704
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" PE^EWEVCE
LESKOVAC
42100
601
07137630
705
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E"
LESKOVAC
42100
601
07360843
706
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
LESKOVAC
42100
601
07137524
707
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" VELIKA GRABOVNICA
LESKOVAC
42100
601
07180705
708
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" GRDELICA
LESKOVAC
42100
601
07137583
709
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" TUREKOVAC
LESKOVAC
42100
601
07196067
710
OSNOVNA [KOLA „JOSIF PAN^I]" ORA[AC
LESKOVAC
42100
601
07137648
711
OSNOVNA [KOLA „JOSIF KOSTI]"
LESKOVAC
42100
601
07137532
712
OSNOVNA [KOLA „KOSTA STAMENKOVI]"
LESKOVAC
42100
601
07137567
713
OSNOVNA [KOLA „MILUTIN SMIQKOVI]" VINARCE
LESKOVAC
42100
601
07137621
714
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA SKOBAQI]" VELIKO TRWANE
LESKOVAC
42100
601
07137591
715
OSNOVNA [KOLA „PETAR TASI]"
LESKOVAC
42100
601
07137559
716
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]" MANOJLOVCE
LESKOVAC
42100
601
07137664
717
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
LESKOVAC
42100
601
07137575
718
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO ZLATANOVI]" MIRO[EVCE
LESKOVAC
42100
601
07137613
719
OSNOVNA [KOLA „TRAJKO STAMENKOVI]"
LESKOVAC
42100
601
07335237
720
SPECIJALNA [KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„11. OKTOBAR"
LESKOVAC
42100
601
07137796
1581
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE ODRASLIH
„DOSITEJ OBRADOVI]"
LESKOVAC
42100
601
07139454
1667
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
LEBANE
42101
601
07298382
721
OSNOVNA [KOLA „RADOVAN KOVA^EVI]-MAKSIM"
LEBANE
42101
601
07186592
722
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]" BO[WACE
LEBANE
42101
601
07186550
723
OSNOVNA [KOLA „25. MAJ" DOWA LAPU[WA
VLASOTINCE
42102
601
07104901
724
OSNOVNA [KOLA „8. OKTOBAR"
VLASOTINCE
42102
601
07104847
725
OSNOVNA [KOLA „ALEKSANDAR STOJANOVI]"
CRNA TRAVA
42102
601
07205074
726
OSNOVNA [KOLA „BO@IDAR MIQKOVI]" GORWI PRISJAN VLASOTINCE
42102
601
07104898
727
OSNOVNA [KOLA „BRA]A MILENKOVI]" [I[AVA
VLASOTINCE
42102
601
07104855
728
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" SVO\E
VLASOTINCE
42102
601
07104871
729
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E PETROVI]" KRU[EVICA
VLASOTINCE
42102
601
07104863
730
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" TEGO[NICA
VLASOTINCE
42102
601
07104880
731
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" GLO@ANE
VLASOTINCE
42102
601
17040383
732
OSNOVNA [KOLA „SINI[A JANI]"
VLASOTINCE
42102
601
07104839
733
OSNOVNA [KOLA „STANIMIR VEQKOVI]"
BOJNIK
42103
601
07103913
734
OSNOVNA [KOLA „STOJAN QUBI]" KOSAN^I]
BOJNIK
42103
601
07104022
735
OSNOVNA [KOLA „GORWA JABLANICA"
MEDVE\A
42104
601
07138431
736
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR BUKILI]" TULARE
MEDVE\A
42104
601
07205058
737
OSNOVNA [KOLA „ZENEQ HAJDINI-TO[A" TUPALE
MEDVE\A
42104
601
07215142
738
OSNOVNA [KOLA „PARTIZANSKI DOM" BU^UMET
MEDVE\A
42104
601
07205295
739
OSNOVNA [KOLA „RADOVAN KOVA^EVI]" LECE
MEDVE\A
42104
601
07138440
740
OSNOVNA [KOLA „SIJARINSKA BAWA"
MEDVE\A
42104
601
07205082
741
OSNOVNA [KOLA „14. OKTOBAR" DRAGINAC
LOZNICA
42200
601
07121016
742
OSNOVNA [KOLA „ANTA BOGI]EVI]"
LOZNICA
42200
601
07120435
743
OSNOVNA [KOLA „VERA BLAGOJEVI]" BAWA KOVIQA^A
LOZNICA
42200
601
07121245
744
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
LOZNICA
42200
601
07120427
745
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" LIPNICA
LOZNICA
42200
601
07121261
746
OSNOVNA [KOLA „VUKOVA SPOMEN [KOLA" TR[I]
LOZNICA
42200
601
07267541
747
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" KLUPCI
LOZNICA
42200
601
07120303
748
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]"
LOZNICA
42200
601
07120354
749
OSNOVNA [KOLA „KADIWA^A"
LOZNICA
42200
601
07271107
750
OSNOVNA [KOLA „MIKA MITROVI]" BREZJAK
LOZNICA
42200
601
07168365
751
18
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „KRAQ ALEKSANDAR I KARA\OR\EVI]"
JADRANSKA LE[NICA
LOZNICA
42200
601
07120362
752
OSNOVNA [KOLA „PETAR TASI]" LE[NICA
LOZNICA
42200
601
07120281
753
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" LIPNI^KI [OR
LOZNICA
42200
601
07120397
754
OSNOVNA [KOLA „STEPA STEPANOVI]" TEKERI[
LOZNICA
42200
601
07251645
755
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „VUK KARAXI]"
LOZNICA
42200
601
07169680
1621
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
MALI ZVORNIK
42201
601
07404611
756
OSNOVNA [KOLA „BRA]A RIBAR" DOWA BORINA
MALI ZVORNIK
42201
601
17042165
757
OSNOVNA [KOLA „MILO[ GAJI]" AMAJI]
MALI ZVORNIK
42201
601
17042149
758
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" VELIKA REKA
MALI ZVORNIK
42201
601
17042157
759
OSNOVNA [KOLA „STEVAN FILIPOVI]" RADAQ
MALI ZVORNIK
42201
601
17042173
760
OSNOVNA [KOLA „PETAR VRAGOLI]"
QUBOVIJA
42210
601
07311699
761
OSNOVNA [KOLA „BORIVOJE @. MILOJEVI]"
KRUPAW
42220
601
07169728
762
OSNOVNA [KOLA „@IKICA JOVANOVI]-[PANAC"
BELA CRKVA
KRUPAW
42220
601
07168322
763
OSNOVNA [KOLA „CAR KONSTANTIN"
NI[
42500
601
07174381
764
OSNOVNA [KOLA „MILAN RAKI]" MEDO[EVAC
NI[
42500
601
07174594
765
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV NU[I]" DOWA TRNAVA
NI[
42500
601
07174527
766
OSNOVNA [KOLA „BRANKO MIQKOVI]"
NI[
42500
601
07212526
767
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" GABROVAC
NI[
42500
601
07174519
768
OSNOVNA [KOLA „BUBAWSKI HEROJI"
NI[
42500
601
07174357
769
OSNOVNA [KOLA „VITKO I SVETA"
GAXIN HAN
42500
601
07171625
770
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E"
NI[
42500
601
07174390
771
OSNOVNA [KOLA „VOJISLAV ILI] MLA\I" HUM
NI[
42500
601
07174578
772
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
DOQEVAC
42500
601
07172109
773
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
NI[
42500
601
07174403
774
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" ^OKOT
NI[
42500
601
07174586
775
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
NI[
42500
601
07174373
776
OSNOVNA [KOLA „DU[AN TASKOVI]-SRE]KO" SI]EVO
NI[KA BAWA
42500
601
07174608
777
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" JELA[NICA
NI[KA BAWA
42500
601
07174535
778
OSNOVNA [KOLA „IVAN GORAN KOVA^I]"
NI[KA BAWA
42500
601
07174551
779
OSNOVNA [KOLA „IVO ANDRI]"
NI[
42500
601
07174411
780
OSNOVNA [KOLA „JASTREBA^KI PARTIZANI"
MERO[INA
42500
601
07301782
781
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E" GORWI MATEJEVAC
NI[
42500
601
07216114
782
OSNOVNA [KOLA „KOLE RA[I]"
NI[
42500
601
07174420
783
OSNOVNA [KOLA „KRAQ PETAR PRVI"
NI[
42500
601
07174446
784
OSNOVNA [KOLA „LELA POPOVI]" MIQKOVAC
NI[
42500
601
07210752
785
OSNOVNA [KOLA „WEGO["
NI[
42500
601
07174454
786
OSNOVNA [KOLA „PRVI MAJ" TRUPALE
NI[
42500
601
07174560
787
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]"
NI[
42500
601
07174438
788
OSNOVNA [KOLA „RATKO VUKI]EVI]"
NI[
42500
601
07174462
789
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]"
NI[
42500
601
07328745
790
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
NI[
42500
601
07293003
791
OSNOVNA [KOLA „SRETEN MLADENOVI]-MIKA"
NI[
42500
601
07315210
792
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SIN\ELI]" KAMENICA
NI[
42500
601
07174543
793
OSNOVNA [KOLA „STEFAN NEMAWA"
NI[
42500
601
07174616
794
OSNOVNA [KOLA „]ELE KULA"
NI[
42500
601
07174365
795
OSNOVNA [KOLA „U^ITEQ TASA"
NI[
42500
601
07174489
796
OSNOVNA [KOLA „DU[AN RADOVI]"
NI[
42500
601
07362471
797
OSNOVNA [KOLA „^EGAR"
NI[
42500
601
07174497
798
SPECIJALNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA „BUBAW"
NI[
42500
601
07216475
1582
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „14. OKTOBAR" NI[
42500
601
07173873
1583
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" MAL^A
NI[
42500
601
17550055
9575
OSNOVNA [KOLA „DOBRILA STAMBOLI]"
SVRQIG
42502
601
07108966
801
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" VITO[EVAC
RA@AW
42503
601
07706006
802
OSNOVNA [KOLA „IVAN VU[OVI]"
RA@AW
42503
601
07132425
803
OSNOVNA [KOLA"JOVAN JOVANOVI] ZMAJ"
ALEKSINA^KI RUDNIK
ALEKSINAC
42530
601
07153724
804
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E"
ALEKSINAC
42530
601
07106971
805
OSNOVNA [KOLA „ACA SINADINOVI]" LO]IKA
ALEKSINAC
42530
601
07106955
806
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" @ITKOVAC
ALEKSINAC
42530
601
07245041
808
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" KATUN
ALEKSINAC
42530
601
07106939
809
OSNOVNA [KOLA „QUP^E NIKOLI]"
ALEKSINAC
42530
601
07106980
810
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" SUBOTINAC
ALEKSINAC
42530
601
07187513
811
OSNOVNA [KOLA „STOJAN @IVKOVI]-STOLE" TRWANE
ALEKSINAC
42530
601
07106602
812
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „VLADIMIR \OR\EVI]"
ALEKSINAC
42530
601
17663542
80073
OSNOVNA [KOLA ZA OBRAZOVAWE I VASPITAWE DECE
I OMLADINE SA SMETWAMA U RAZVOJU „SMEH I SUZA"
ALEKSINAC
42530
601
17663569
80074
OSNOVNA MATI^NA [KOLA „25. MAJ" DELIME\E
NOVI PAZAR
42600
601
07175833
813
OSNOVNA [KOLA „ALEKSANDAR STOJANOVI]-LESO"
DE@EVA
NOVI PAZAR
42600
601
07194072
814
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO"
NOVI PAZAR
42600
601
07191944
815
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
NOVI PAZAR
42600
601
07348746
816
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
NOVI PAZAR
42600
601
07191910
817
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" OSAONICA
NOVI PAZAR
42600
601
07191952
818
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" TRNAVA
NOVI PAZAR
42600
601
07191324
819
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
NOVI PAZAR
42600
601
07357117
820
OSNOVNA [KOLA „JO[ANICA" LUKARE
NOVI PAZAR
42600
601
07191570
821
OSNOVNA [KOLA „RIFAT BURXEVI]-TR[O"
NOVI PAZAR
42600
601
07192070
822
OSNOVNA [KOLA „RASTKO NEMAWI]-SAVA" DOJEVI]E
NOVI PAZAR
42600
601
07191995
823
OSNOVNA [KOLA „STEFAN NEMAWA"
NOVI PAZAR
42600
601
07192029
824
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
NOVI PAZAR
42600
601
07326211
1622
OSNOVNA [KOLA"SELAKOVAC" NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
42600
601
17688162
80203
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA \ILAS-BE]A" MOJSTIR
TUTIN
42602
601
07175825
825
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]" CRKVINE
TUTIN
42602
601
07175795
826
OSNOVNA [KOLA „RIFAT BURXOVI]-TR[O"
TUTIN
42602
601
07175779
827
OSNOVNA [KOLA „ME[A SELIMOVI]" RIBARI]E
TUTIN
42602
601
07175809
828
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
TUTIN
42602
601
07351623
829
OSNOVNA [KOLA „DR IBRAHIM BAKI]" LESKOVA
TUTIN
42602
601
07175787
830
31. decembar 2009.
Broj 113
19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „JOSIF PAN^I]" BAQEVAC NA IBRU
RA[KA
42610
601
07145179
831
OSNOVNA [KOLA „JO[ANI^KA BAWA" JO[ANI^KA BAWA
RA[KA
42610
601
07145047
832
OSNOVNA [KOLA „RA[KA"
RA[KA
42610
601
07145110
833
OSNOVNA [KOLA „SUTJESKA"
RA[KA
42610
601
07341547
834
OSNOVNA [KOLA „12. DECEMBAR"
SJENICA
42620
601
07343183
835
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" BARE
SJENICA
42620
601
07192118
836
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" [TAVAQ
SJENICA
42620
601
07192134
837
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" DUGA POQANA
SJENICA
42620
601
07192142
838
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KLADNICA
SJENICA
42620
601
07224036
839
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" RA@DAGIWA
SJENICA
42620
601
07192126
840
OSNOVNA [KOLA „RIFAT BURXEVI]-TR[O"
KARAJUKI]A BUNARI
SJENICA
42620
601
07192169
841
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
SJENICA
42620
601
07192452
842
OSNOVNA [KOLA „8. SEPTEMBAR"
PIROT
42800
601
07211686
843
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
PIROT
42800
601
07172427
844
OSNOVNA [KOLA „DU[AN RADOVI]"
PIROT
42800
601
07172451
845
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
PIROT
42800
601
07172443
846
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „MLADOST"
PIROT
42800
601
07172338
1584
OSNOVNA [KOLA ZA MUZI^KO OBRAZOVAWE
„DR DRAGUTIN GOSTU[KI"
PIROT
42800
601
17468588
1623
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO" ZVONCE
BABU[NICA
42801
601
07106327
847
OSNOVNA [KOLA „DESPOT STEFAN LAZAREVI]"
BABU[NICA
42801
601
07106335
848
OSNOVNA [KOLA „DOBRINKA BOGDANOVI]" STRELAC
BABU[NICA
42801
601
07106351
849
OSNOVNA [KOLA „MLADOST" VELIKO BOWINCE
BABU[NICA
42801
601
07106343
850
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]" QUBERA\A
BABU[NICA
42801
601
07106319
851
OSNOVNA [KOLA „HRISTO BOTEV"
DIMITROVGRAD
42802
601
07133049
852
OSNOVNA [KOLA „QUP^E [PANAC"
BELA PALANKA
42803
601
07106505
799
OSNOVNA [KOLA „JOVAN ARAN\ELOVI]" CRVENKA REKA
BELA PALANKA
42803
601
07106513
800
OSNOVNA [KOLA „BO@IDAR DIMITRIJEVI]-KOZICA"
BRADARAC
PO@AREVAC
42900
601
07161581
853
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
PO@AREVAC
42900
601
07161263
854
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
PO@AREVAC
42900
601
07383185
855
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
PO@AREVAC
42900
601
07141106
856
OSNOVNA [KOLA „DRA@A MARKOVI]-RO\A" SMOQINAC
MALO CRNI]E
42900
601
07142234
857
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" TOPONICA
MALO CRNI]E
42900
601
07160828
858
OSNOVNA [KOLA „KRAQ ALEKSANDAR I"
PO@AREVAC
42900
601
07161239
859
OSNOVNA [KOLA „MILISAV NIKOLI]" BO@EVAC
MALO CRNI]E
42900
601
07142102
860
OSNOVNA [KOLA „MILO[ SAVI]" LU^ICA
PO@AREVAC
42900
601
17005863
861
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE"
MALO CRNI]E
42900
601
07142129
862
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]" KOSTOLAC
PO@AREVAC
42900
601
07161611
863
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
PO@AREVAC
42900
601
07161271
864
OSNOVNA I SREDWA MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC" PO@AREVAC
42900
601
07336136
1624
OSNOVNA [KOLA „BATA BULI]"
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161735
865
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" MELNICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161824
866
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" ORE[KOVICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07163584
867
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" VELIKO LAOLE
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161786
868
OSNOVNA [KOLA „JOVAN [ERBANOVI]" RANOVAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161751
869
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV BUKUMIROVI]-BUKUM"
[ETOWE
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161832
870
OSNOVNA [KOLA „PROFESOR BRANA PAUNOVI]" RA[ANAC PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161778
871
OSNOVNA [KOLA „SVETA MIHAJLOVI]" BUROVAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161760
872
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" MAJILOVAC
VELIKO GRADI[TE
42920
601
07162332
873
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
VELIKO GRADI[TE
42920
601
07162308
874
OSNOVNA [KOLA „MI[A @IVANOVI]" SREDWEVO
VELIKO GRADI[TE
42920
601
07162227
875
OSNOVNA [KOLA „JOVAN [ERBANOVI]" KREPOQIN
@AGUBICA
42930
601
07140673
876
OSNOVNA [KOLA „JOVAN [ERBANOVI]" LAZNICA
@AGUBICA
42930
601
07140916
877
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE"
@AGUBICA
42930
601
07140797
878
OSNOVNA [KOLA „VEQKO DUGO[EVI]" TURIJA
KU^EVO
42940
601
17031775
879
OSNOVNA [KOLA „@IVOJIN-@IKA POPOVI]" RABROVO
KU^EVO
42940
601
07142579
880
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN JOVI]" VOLUJA
KU^EVO
42940
601
07222327
881
OSNOVNA [KOLA „UGRIN BRANKOVI]"
KU^EVO
42940
601
07162294
882
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
GOLUBAC
42950
601
07159056
883
OSNOVNA [KOLA „VEQKO DUGO[EVI]" BRANI^EVO
GOLUBAC
42950
601
07160038
884
OSNOVNA [KOLA „DUDE JOVI]"
@ABARI
42960
601
07158661
885
OSNOVNA [KOLA „HEROJ ROSA TRIFUNOVI]"
ALEKSANDROVAC
@ABARI
42960
601
07158475
886
OSNOVNA [KOLA „10. OKTOBAR" DOWE BABINE
PRIJEPOQE
43000
601
07111258
887
OSNOVNA [KOLA „BO[KO BUHA" IVAWE
PRIJEPOQE
43000
601
07111266
888
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR PERI]-VALTER"
PRIJEPOQE
43000
601
07111304
889
OSNOVNA [KOLA „DU[AN TOMA[EVI]-]IRKO"
PRIJEPOQE
43000
601
07111240
890
OSNOVNA [KOLA „MILOSAV STIKOVI]"
PRIJEPOQE
43000
601
07110944
891
OSNOVNA [KOLA „MIHAILO BAKOVI]"
PRIJEPOQE
43000
601
07111312
892
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
PRIJEPOQE
43000
601
07320566
893
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
PRIJEPOQE
43000
601
07111231
894
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
PRIJEPOQE
43000
601
17049054
1625
OSNOVNA SPOMEN [KOLA „GOJKO DRULOVI]"
NOVA VARO[
43010
601
07210418
895
OSNOVNA [KOLA „VUK STEFANOVI] KARAXI]" JASENOVO NOVA VARO[
43010
601
07109920
896
OSNOVNA [KOLA „KNEZOVA RA[KOVI]A" BO@ETI]I
NOVA VARO[
43010
601
07109946
897
OSNOVNA [KOLA „DOBRISAV-DOBRICA RAJI]" BISTRICA
NOVA VARO[
43010
601
07109911
898
OSNOVNA [KOLA „@IVKO QUJI]"
NOVA VARO[
43010
601
07109938
899
OSNOVNA [KOLA „MOMIR PUCAREVI]" AKMA^I]I
NOVA VARO[
43010
601
07210400
900
OSNOVNA [KOLA „9. MAJ" SASTAVCI
PRIBOJ
43020
601
07155751
901
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
PRIBOJ
43020
601
07111452
902
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
PRIBOJ
43020
601
07111479
903
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
PRIBOJ
43020
601
07356293
904
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA"
PRIBOJ
43020
601
07111487
905
OSNOVNA [KOLA „BLAGOJE POLI]" KRATOVO
PRIBOJ
43020
601
07111444
906
OSNOVNA [KOLA „9. OKTOBAR"
PROKUPQE
43100
601
07107439
907
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" @ITNI POTOK
PROKUPQE
43100
601
07303955
908
20
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „MILI] RAKI]-MIRKO"
PROKUPQE
43100
601
07340567
909
OSNOVNA [KOLA „NIKODIJE STOJANOVI]-TATKO"
PROKUPQE
43100
601
07107412
910
OSNOVNA [KOLA „RATKO PAVLOVI]-]I]KO"
PROKUPQE
43100
601
07107404
911
OSNOVNA [KOLA „SVETISLAV MIRKOVI]-NENAD"
MALA PLANA
PROKUPQE
43100
601
07303866
912
OSNOVNA [KOLA „TOPLI^KI HEROJI"
@ITORA\A
43100
601
07238495
913
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
PROKUPQE
43100
601
07107455
1585
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „KORNELIJE STANKOVI]"
PROKUPQE
43100
601
17020056
1626
OSNOVNA [KOLA ZA OBRAZOVAWE ODRASLIH
PROKUPQE
43100
601
17759582
80283
OSNOVNA [KOLA „SLAVOQUB VUKSANOVI]-JAJKO"
BLACE
43110
601
07109016
914
OSNOVNA [KOLA „DRINKA PAVLOVI]"
KUR[UMLIJA
43120
601
07108311
915
OSNOVNA [KOLA „KOSTA VOJINOVI]" PODUJEVO
KUR[UMLIJA
43120
601
09015574
916
OSNOVNA [KOLA „MILOJE ZAKI]"
KUR[UMLIJA
43120
601
07308965
917
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E" VODAW
SMEDEREVO
43200
601
07198353
918
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV NU[I]"
SMEDEREVO
43200
601
07164696
919
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
SMEDEREVO
43200
601
07164823
920
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" LUGAV^INA
SMEDEREVO
43200
601
07164688
921
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" LIPE
SMEDEREVO
43200
601
07164718
922
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE DAVIDOVI]"
SMEDEREVO
43200
601
07164734
923
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
SMEDEREVO
43200
601
07164700
924
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" VRANOVO
SMEDEREVO
43200
601
07164742
925
OSNOVNA [KOLA „DR JOVAN CVIJI]"
SMEDEREVO
43200
601
07164777
926
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" MALA KRSNA
SMEDEREVO
43200
601
07164769
927
OSNOVNA [KOLA „IVO ANDRI]" RADINAC
SMEDEREVO
43200
601
07298285
928
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" SKOBAQ
SMEDEREVO
43200
601
07164807
929
OSNOVNA [KOLA „ILIJA MILOSAVQEVI]-KOLARAC"
KOLARI
SMEDEREVO
43200
601
07164785
930
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SMEDEREVO
43200
601
07164726
931
OSNOVNA [KOLA „SVETITEQ SAVA" DRUGOVAC
SMEDEREVO
43200
601
07164815
932
OSNOVNA [KOLA „SAVA KOVA^EVI]" MIHAJLOVAC
SMEDEREVO
43200
601
07164831
933
OSNOVNA [KOLA „HEROJ SVETA MLADENOVI]" SARAORCI SMEDEREVO
43200
601
07199350
934
OSNOVNA [KOLA „HEROJ SRBA" OSIPAONICA
SMEDEREVO
43200
601
07164793
935
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „KOSTA MANOJLOVI]"
SMEDEREVO
43200
601
07164661
1627
OSNOVNA [KOLA „ SVETI SAVA"
SMEDEREVO
43200
601
17769421
80375
OSNOVNA [KOLA „HEROJ RADMILA [I[KOVI]"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07198396
936
OSNOVNA [KOLA „BRANA JEVTI]" KUSADAK
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07164670
937
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07348169
938
OSNOVNA [KOLA „\OR\E JOVANOVI]" SELEVAC
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07164378
939
OSNOVNA [KOLA „LAZAR STANOJEVI]" RATARI
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
17045997
940
OSNOVNA [KOLA „MILIJA RAKI]" CEROVAC
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
17045440
941
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" GOLOBOK
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
17046004
942
OSNOVNA [KOLA „OLGA MILO[EVI]"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07164483
943
OSNOVNA [KOLA „RADOMIR LAZI]" AZAWA
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07160054
944
OSNOVNA [KOLA „STANOJE GLAVA[" GLIBOVAC
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
17046012
945
OSNOVNA [KOLA „HEROJ IVAN MUKER"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07164408
946
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „BO@IDAR TRUDI]"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07340672
1628
OSNOVNA [KOLA „AKADEMIK RADOMIR LUKI]"
MILO[EVAC
VELIKA PLANA
43240
601
07158700
947
OSNOVNA [KOLA „DRUGI [UMADIJSKI ODRED" MARKOVAC VELIKA PLANA
43240
601
07158688
948
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KRWEVO
VELIKA PLANA
43240
601
07158742
949
OSNOVNA [KOLA „KARA\OR\E"
VELIKA PLANA
43240
601
07158726
950
OSNOVNA [KOLA „NADE@DA PETROVI]"
VELIKA PLANA
43240
601
07580487
951
OSNOVNA [KOLA „RADICA RANKOVI]" LOZOVIK
VELIKA PLANA
43240
601
07158904
952
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
VELIKA PLANA
43240
601
07158815
953
OSNOVNA [KOLA „17. OKTOBAR"
JAGODINA
43500
601
07127073
954
OSNOVNA [KOLA „BO[KO \URI^I]"
JAGODINA
43500
601
07114893
955
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" BUNAR
JAGODINA
43500
601
07125402
956
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" GLOGOVAC
JAGODINA
43500
601
07127090
957
OSNOVNA [KOLA „GORAN OSTOJI]"
JAGODINA
43500
601
07127103
958
OSNOVNA [KOLA „JOCA MILOSAVQEVI]" BAGRDAN
JAGODINA
43500
601
07125356
959
OSNOVNA [KOLA „QUBI[A URO[EVI]" RIBARE
JAGODINA
43500
601
07127189
960
OSNOVNA [KOLA „MILAN MIJALKOVI]"
JAGODINA
43500
601
07125399
961
OSNOVNA [KOLA „RADA MIQKOVI]"
JAGODINA
43500
601
07125313
962
O[ „RADISLAV NIK^EVI]" MAJUR
JAGODINA
43500
601
07127138
963
[KOLA SA DOMOM ZA U^ENIKE O[TE]ENOG SLUHA
I GOVORA „11. MAJ"
JAGODINA
43500
601
07127111
1586
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „VLADIMIR \OR\EVI]"
JAGODINA
43500
601
07127154
1629
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" SEDLARE
SVILAJNAC
43501
601
17479601
964
OSNOVNA [KOLA „VO@D KARA\OR\E" KU[IQEVO
SVILAJNAC
43501
601
17479580
965
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SVILAJNAC
43501
601
07124490
966
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SIN\ELI]" VOJSKA
SVILAJNAC
43501
601
17479598
967
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" RESAVICA
DESPOTOVAC
43502
601
07126646
968
OSNOVNA [KOLA „DESPOT STEFAN VISOKI" DESPOTOVAC DESPOTOVAC
43502
601
07126638
969
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" PLA@ANE
DESPOTOVAC
43502
601
07126719
970
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SIN\ELI]" VELIKI POPOVI] DESPOTOVAC
43502
601
07167156
971
OSNOVNA [KOLA „STEFAN NEMAWA" STEWEVAC
DESPOTOVAC
43502
601
07183704
972
OSNOVNA [KOLA „13. OKTOBAR"
]UPRIJA
43503
601
07166834
973
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
]UPRIJA
43503
601
07166826
974
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
]UPRIJA
43503
601
07166869
975
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
„DU[AN SKOVRAN"
]UPRIJA
43503
601
07166346
1630
OSNOVNA [KOLA „BRANKO KRSMANOVI]" DOWA MUTNICA PARA]IN
43504
601
07201354
976
OSNOVNA [KOLA „BRANKO KRSMANOVI]" SIKIRICA
PARA]IN
43504
601
07116004
977
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" POPOVAC
PARA]IN
43504
601
07115997
978
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" POTO^AC
PARA]IN
43504
601
07115989
979
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
PARA]IN
43504
601
07115962
980
OSNOVNA [KOLA „MOM^ILO POPOVI]-OZREN"
PARA]IN
43504
601
07116012
981
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]"
PARA]IN
43504
601
07115946
982
OSNOVNA [KOLA „STEVAN JAKOVQEVI]"
PARA]IN
43504
601
07115954
983
31. decembar 2009.
Broj 113
21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „MILENKO @IVKOVI]"
PARA]IN
PARA]IN
43504
601
07116144
1631
OSNOVNA [KOLA „DU[AN POPOVI]" BELU[I]
REKOVAC
43505
601
07115466
984
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
REKOVAC
43505
601
07115458
985
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA STEPA" LIPOLIST
[ABAC
43600
601
07170246
986
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
[ABAC
43600
601
07121318
987
OSNOVNA [KOLA „MAJUR" MAJUR
[ABAC
43600
601
07169710
988
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" VOLUJAC
[ABAC
43600
601
07116438
989
OSNOVNA [KOLA „JANKO VESELINOVI]"
[ABAC
43600
601
07120273
990
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]" ZMIWAK
[ABAC
43600
601
07120265
991
OSNOVNA [KOLA „LAZA K. LAZAREVI]"
[ABAC
43600
601
07120494
992
OSNOVNA [KOLA „NIKOLAJ VELIMIROVI]"
[ABAC
43600
601
07120451
993
OSNOVNA [KOLA „NATA JELI^I]"
[ABAC
43600
601
07120532
994
OSNOVNA [KOLA „KRAQ ALEKSANDAR KARA\OR\EVI]"
PRWAVOR
[ABAC
43600
601
07169701
995
OSNOVNA [KOLA „JEVREM OBRENOVI]"
[ABAC
43600
601
07168373
996
OSNOVNA [KOLA „STOJAN NOVAKOVI]"
[ABAC
43600
601
07170254
997
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
[ABAC
43600
601
07171277
1587
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „MIHAILO VUKDRAGOVI]"
[ABAC
43600
601
07169698
1632
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" DUBQE
BOGATI]
43601
601
07320434
998
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" BADOVINCI
BOGATI]
43601
601
07116365
999
OSNOVNA [KOLA „LAZA K. LAZAREVI]" KLEWE
BOGATI]
43601
601
07116420
1000
OSNOVNA [KOLA „JANKO VESELINOVI]" CRNA BARA
BOGATI]
43601
601
07116462
1001
OSNOVNA [KOLA „MIKA MITROVI]" BOGATI]
BOGATI]
43601
601
07116381
1002
OSNOVNA [KOLA „CVETIN BRKI]" GLU[CI
BOGATI]
43601
601
07116357
1003
OSNOVNA [KOLA „@IKA POPOVI]"
VLADIMIRCI
43602
601
07257627
1004
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]" DEBRC
VLADIMIRCI
43602
601
07257643
1005
OSNOVNA [KOLA „MI]A STANOJLOVI]"
KOCEQEVA
43603
601
07294034
1006
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA DEJOVI]" SEVOJNO
U@ICE
43700
601
07156731
1007
PRVA OSNOVNA [KOLA KRAQA PETRA II
U@ICE
43700
601
07190301
1008
OSNOVNA [KOLA „BOGOSAV JANKOVI]" KREMNA
U@ICE
43700
601
17014943
1009
OSNOVNA [KOLA „STARI GRAD"
U@ICE
43700
601
07156626
1010
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]"
U@ICE
43700
601
07156642
1011
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" RAVNI
U@ICE
43700
601
17014951
1012
OSNOVNA [KOLA „MIODRAG MILOVANOVI]-LUNE" KARAN U@ICE
43700
601
17016032
1013
OSNOVNA [KOLA „NADA MATI]"
U@ICE
43700
601
07155972
1014
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN SEKULI]"
U@ICE
43700
601
07156570
1015
OSNOVNA [KOLA ZA SLUHOM O[TE]ENU DECU
„MIODRAG MATI]"
U@ICE
43700
601
07157550
1588
MUZI^KA [KOLA „VOJISLAV-LALE STEFANOVI]"
U@ICE
43700
601
07249187
1633
OSNOVNA [KOLA „JEZDIMIR TRIPKOVI]" LATVICA
ARIQE
43701
601
07110880
1016
OSNOVNA [KOLA „RATKO JOVANOVI]" KRU[^ICA
ARIQE
43701
601
07110871
1017
OSNOVNA [KOLA „BREKOVO" BREKOVO
ARIQE
43701
601
07110863
1018
OSNOVNA [KOLA „STEVAN ^OLOVI]"
ARIQE
43701
601
07216912
1019
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE TUCOVI]"
^AJETINA
43702
601
07109695
1020
OSNOVNA [KOLA „MILIVOJE BOROVI]" MA^KAT
^AJETINA
43702
601
07216971
1021
OSNOVNA [KOLA „SAVO JOVANOVI]-SIROGOJNO"
SIROGOJNO
^AJETINA
43702
601
07109709
1022
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]" KOSTOJEVI]I
BAJINA BA[TA
43710
601
07155115
1023
OSNOVNA [KOLA „RAJAK PAVI]EVI]"
BAJINA BA[TA
43710
601
07155107
1024
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
BAJINA BA[TA
43710
601
07365063
1025
OSNOVNA [KOLA „STEVAN JOKSIMOVI]" ROGA^ICA
BAJINA BA[TA
43710
601
07155123
1026
OSNOVNA [KOLA „VU^I] VELI^KOVI]" ME\URE^JE
IVAWICA
43720
601
07112009
1027
OSNOVNA [KOLA „KIRILO SAVI]"
IVAWICA
43720
601
17182102
1028
OSNOVNA [KOLA „MAJOR ILI]" KU[I]I
IVAWICA
43720
601
07210019
1029
OSNOVNA [KOLA „MILAN VU^I]EVI]-ZVERAC" BRATQEVO IVAWICA
43720
601
07155727
1030
OSNOVNA [KOLA „MILINKO KU[I]"
IVAWICA
43720
601
07111991
1031
OSNOVNA [KOLA „MI]O MATOVI]" KATI]I
IVAWICA
43720
601
07190395
1032
OSNOVNA [KOLA „PROFESOR DR NEDEQKO KA[ANIN"
DEVI]I
IVAWICA
43720
601
07190417
1033
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]" KOVIQE
IVAWICA
43720
601
07209991
1034
OSNOVNA [KOLA „SRETEN LAZAREVI]" PRILIKE
IVAWICA
43720
601
07112017
1035
OSNOVNA [KOLA „JORDAN \UKANOVI]" VARDA
KOSJERI]
43730
601
07110146
1036
OSNOVNA [KOLA „MITO IGUMANOVI]"
KOSJERI]
43730
601
07223510
1037
OSNOVNA [KOLA „EMILIJA OSTOJI]"
PO@EGA
43740
601
07112785
1038
OSNOVNA [KOLA „PETAR LEKOVI]"
PO@EGA
43740
601
07112793
1039
OSNOVNA [KOLA „ANDRA SAV^I]"
VAQEVO
43900
601
07096984
1040
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
VAQEVO
43900
601
07096658
1041
OSNOVNA [KOLA „DRAGOQUB ILI]" DRA^I]
VAQEVO
43900
601
07096747
1042
OSNOVNA [KOLA „PRVA OSNOVNA [KOLA"
VAQEVO
43900
601
07096992
1043
OSNOVNA [KOLA „ZDRAVKO JOVANOVI]" PO]UTA
VAQEVO
43900
601
07096704
1044
OSNOVNA [KOLA „ILIJA BIR^ANIN"
VAQEVO
43900
601
07096674
1045
OSNOVNA [KOLA „MILOVAN GLI[I]"
VAQEVO
43900
601
07096909
1046
OSNOVNA [KOLA „MILOVAN GLI[I]" VAQEVSKA
KAMENICA
VAQEVO
43900
601
07096712
1047
OSNOVNA [KOLA „PROTA MATEJA NENADOVI]" BRANKOVINA VAQEVO
43900
601
07096640
1048
OSNOVNA [KOLA „MILO[ MARKOVI]" DOWE LESKOVICE VAQEVO
43900
601
07096666
1049
OSNOVNA [KOLA „VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVI]"
VAQEVO
43900
601
07096941
1050
OSNOVNA [KOLA „NADA PURI]"
VAQEVO
43900
601
07232748
1051
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" POPU^KE
VAQEVO
43900
601
17278738
1052
OSNOVNA [KOLA „SESTRE ILI]"
VAQEVO
43900
601
07096895
1053
OSNOVNA [KOLA „STEVAN FILIPOVI]" DIVCI
VAQEVO
43900
601
07096682
1054
OSNOVNA [KOLA „BRA]A NEDI]"
OSE^INA
43901
601
07134991
1055
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA MI[I]"
OSE^INA
43901
601
07135025
1056
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE TUCOVI]" JABU^JE
LAJKOVAC
43902
601
07134223
1057
OSNOVNA [KOLA „MILE DUBQEVI]"
LAJKOVAC
43902
601
07134231
1058
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA @IVOJIN MI[I]"
MIONICA
43903
601
07134746
1059
OSNOVNA [KOLA „MALAN RAKI]"
MIONICA
43903
601
07134754
1060
OSNOVNA [KOLA „DU[AN DANILOVI]" RADQEVO
UB
43910
601
07098596
1061
22
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „MILAN MUWAS"
UB
43910
601
07098588
1062
OSNOVNA [KOLA „RAJKO MIHAILOVI]" BAWANI
UB
43910
601
07098502
1063
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" PAMBUKOVICA
UB
43910
601
07098545
1064
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
„PETAR STOJANOVI]"
UB
43910
601
07253834
1634
OSNOVNA [KOLA „SAVA KERKOVI]"
QIG
43930
601
07099231
1065
OSNOVNA [KOLA „SESTRE PAVLOVI]" BELANOVICA
QIG
43930
601
07099215
1066
OSNOVNA [KOLA „20. OKTOBAR" VLASE
VRAWE
44100
601
07138857
1067
OSNOVNA [KOLA „1. MAJ" GORWI VRTOGO[
VRAWE
44100
601
07138881
1068
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" TIBU@DE
VRAWE
44100
601
07204990
1069
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV NU[I]" RATAJE
VRAWE
44100
601
07138849
1070
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
VRAWE
44100
601
07347804
1071
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
VRAWE
44100
601
07137940
1072
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
VRAWE
44100
601
07138806
1073
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
VRAWE
44100
601
07138814
1074
OSNOVNA [KOLA „KRAQ PETAR á OSLOBODILAC" KORBEVAC VRAWE
44100
601
07138890
1075
OSNOVNA [KOLA „PREDRAG DEVEXI]" VRAWSKA BAWA
VRAWE
44100
601
07137931
1076
OSNOVNA [KOLA „RADOJE DOMANOVI]"
VRAWE
44100
601
07138920
1077
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]"
VRAWE
44100
601
07330162
1078
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „VULE ANTI]" VRAWE
44100
601
07138962
1589
MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
VRAWE
44100
601
07274718
1635
OSNOVNA [KOLA ZA OBRAZOVAWE ODRASLIH U VRAWU
VRAWE
44100
601
17729985
80246
OSNOVNA [KOLA „MI\ENI" MUHOVAC
BUJANOVAC
44101
601
07104308
1079
OSNOVNA [KOLA „SAMI FRA[ERI" LU^ANE
BUJANOVAC
44101
601
07323433
1080
OSNOVNA [KOLA „ALI BEKTA[I" NESALCE
BUJANOVAC
44101
601
17437291
1082
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" KLENIKE
BUJANOVAC
44101
601
07106165
1083
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
BUJANOVAC
44101
601
07104251
1084
OSNOVNA [KOLA „VUK STEFANOVI] KARAXI]" LEVOSOJE BUJANOVAC
44101
601
07106173
1089
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" BIQA^A
BUJANOVAC
44101
601
07104260
1090
OSNOVNA [KOLA „DRAGOMIR TRAJKOVI]" ZBEVAC
BUJANOVAC
44101
601
07104316
1094
OSNOVNA [KOLA „MUHAREM KADRIJU" VELIKI TRNOVAC
BUJANOVAC
44101
601
07104294
1098
OSNOVNA [KOLA „NAIM FRA[ERI"
BUJANOVAC
44101
601
07658648
1099
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
BUJANOVAC
44101
601
07353596
1636
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" JELA[NICA
SURDULICA
44102
601
07180560
1106
OSNOVNA [KOLA „AKADEMIK \OR\E LAZAREVI]"
SURDULICA
44102
601
07180535
1107
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" SURDULICA
SURDULICA
44102
601
07284373
1108
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" KLISURA
SURDULICA
44102
601
07180543
1109
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" SURDULICA
SURDULICA
44102
601
07180551
1110
OSNOVNA [KOLA „PERA MA^KATOVAC" BELO POQE
SURDULICA
44102
601
07180578
1111
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" BO@ICA
SURDULICA
44102
601
07180527
1112
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
VLADI^IN HAN
44103
601
07140509
1113
OSNOVNA [KOLA „VOJVODA RADOMIR PUTNIK" XEP
VLADI^IN HAN
44103
601
07140517
1114
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" STUBAL
VLADI^IN HAN
44103
601
07179006
1115
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
VLADI^IN HAN
44103
601
17038109
1116
OSNOVNA [KOLA „PROF. IBRAHIM KELMENDI" PRE[EVO
PRE[EVO
44104
601
07179294
1117
OSNOVNA [KOLA „9. MAJ" SELO REQAN
PRE[EVO
44104
601
07179316
1118
OSNOVNA [KOLA „ABDULAH HRASMICA" MIRATOVAC
PRE[EVO
44104
601
07179308
1119
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" PRE[EVO
PRE[EVO
44104
601
07361599
1120
OSNOVNA [KOLA „ZEJMELI HAJDIMI" RAINCE
PRE[EVO
44104
601
07205104
1121
OSNOVNA [KOLA „MI\ENI" CEREVAJKA
PRE[EVO
44104
601
07241313
1122
OSNOVNA [KOLA „SEQAM HALA^I" ORAHOVICA
PRE[EVO
44104
601
07233540
1123
OSNOVNA [KOLA „ DITURIA" CRNOTINCE
PRE[EVO
44104
601
07335911
1124
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" NOVO SELO
TRGOVI[TE
44105
601
07205341
1125
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
TRGOVI[TE
44105
601
07204655
1126
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" DOWI STAJEVAC
TRGOVI[TE
44105
601
07205333
1127
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN-U^A" RADOVNICA
TRGOVI[TE
44105
601
07205350
1128
OSNOVNA [KOLA „GEORGI DIMITROV"
BOSILEGRAD
44130
601
07104090
1129
OSNOVNA [KOLA „15. MAJ" MALI JASENOVAC
ZAJE^AR
44200
601
06128254
1130
OSNOVNA [KOLA „VLADISLAV PETKOVI]-DIS" GRQAN
ZAJE^AR
44200
601
07147694
1131
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" VELIKI IZVOR
ZAJE^AR
44200
601
07147775
1132
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
ZAJE^AR
44200
601
07147724
1133
OSNOVNA [KOLA „HAJDUK VEQKO"
ZAJE^AR
44200
601
07334028
1134
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" VRA@OGRNAC
ZAJE^AR
44200
601
07147767
1135
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
ZAJE^AR
44200
601
07147732
1136
OSNOVNA [KOLA „JEREMIJA ILI]-JEGOR" RGOTINA
ZAJE^AR
44200
601
07147708
1137
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" SALA[
ZAJE^AR
44200
601
07147716
1138
OSNOVNA [KOLA „QUBA NE[I]"
ZAJE^AR
44200
601
07148194
1139
OSNOVNA [KOLA „QUBICA RADOSAVQEVI]-NADA"
ZAJE^AR
44200
601
07147821
1140
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„JELENA MAJSTOROVI]"
ZAJE^AR
44200
601
07148208
1590
OSNOVNA [KOLA ZA MUZI^KO OBRAZOVAWE
„STEVAN MOKRAWAC"
ZAJE^AR
44200
601
07147848
1637
OSNOVNA [KOLA „9. SRPSKA BRIGADA"
BOQEVAC
44210
601
07127413
1141
OSNOVNA [KOLA „\OR\E SIMEONOVI]" PODGORAC
BOQEVAC
44210
601
07127421
1142
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" SUMRAKOVAC
BOQEVAC
44210
601
07127430
1143
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE TODOROVI]-KAPLAR"
KWA@EVAC
44220
601
07127758
1144
OSNOVNA [KOLA „DUBRAVA"
KWA@EVAC
44220
601
06950841
1145
OSNOVNA [KOLA „MLADOST"
KWA@EVAC
44220
601
17106759
1146
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KWA@EVAC
44220
601
07127766
1147
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
„PREDRAG MILO[EVI]"
KWA@EVAC
44220
601
07303483
1638
OSNOVNA [KOLA „3. OKTOBAR"
BOR
44230
601
07130112
1148
OSNOVNA [KOLA „DU[AN RADOVI]"
BOR
44230
601
07308906
1149
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
BOR
44230
601
07130082
1150
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
BOR
44230
601
07183321
1151
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" KRIVEQ
BOR
44230
601
07130104
1152
OSNOVNA [KOLA „PETAR RADOVANOVI]" ZLOT
BOR
44230
601
07130074
1153
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
BOR
44230
601
07130139
1154
OSNOVNA [KOLA „STANOJE MIQKOVI]" BRESTOVAC
BOR
44230
601
07130066
1155
31. decembar 2009.
Broj 113
23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „VIDOVDAN"
BOR
44230
601
07130228
1591
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
„MIODRAG VASIQEVI]"
BOR
44230
601
07130236
1639
OSNOVNA [KOLA „12. SEPTEMBAR"
NEGOTIN
44240
601
07129203
1156
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" JABUKOVAC
NEGOTIN
44240
601
07129084
1157
OSNOVNA [KOLA „BRANISLAV NU[I]" UROVICA
NEGOTIN
44240
601
07129092
1158
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
NEGOTIN
44240
601
07314191
1159
OSNOVNA [KOLA „VERA RADOSAVQEVI]"
NEGOTIN
44240
601
07129122
1160
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
NEGOTIN
44240
601
07129114
1161
OSNOVNA [KOLA „MOM^ILO RANKOVI]" RAJAC
NEGOTIN
44240
601
07129165
1162
OSNOVNA [KOLA „PAVLE ILI]-VEQKO" DU[ANOVAC
NEGOTIN
44240
601
07341105
1163
OSNOVNA [KOLA „PAVLE ILI]-VEQKO" PRAHOVO
NEGOTIN
44240
601
07129157
1164
OSNOVNA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC" KOBI[NICA
NEGOTIN
44240
601
07129149
1165
OSNOVNA [KOLA „HAJDUK VEQKO" [TUBIK
NEGOTIN
44240
601
07129106
1166
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KLADOVO
44260
601
07129696
1167
OSNOVNA [KOLA „QUBICA JOVANOVI] RADOSAVQEVI]"
PODVRSKA
KLADOVO
44260
601
07129700
1168
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR RADI]" TEKIJA
KLADOVO
44260
601
07129726
1169
OSNOVNA [KOLA „STEFANIJA MIHAJLOVI]" BRZA PALANKA KLADOVO
44260
601
07129688
1170
OSNOVNA [KOLA „HAJDUK VEQKO" KORBOVO
KLADOVO
44260
601
07129718
1171
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „KONSTANTIN BABI]"
KLADOVO
44260
601
17220144
1640
OSNOVNA [KOLA „12. SEPTEMBAR"
MAJDANPEK
44270
601
07128134
1172
OSNOVNA [KOLA „BRANKO PERI]" RUDNA GLAVA
MAJDANPEK
44270
601
07128142
1173
OSNOVNA [KOLA „VELIMIR MARKI]EVI]"
MAJDANPEK
44270
601
07128118
1174
OSNOVNA [KOLA „MILADIN BUCANOVI]" VLAOLE
MAJDANPEK
44270
601
07300255
1175
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
„RANKO KRIVI]"
MAJDANPEK
44270
601
07229569
1641
OSNOVNA [KOLA „MITROPOLIT MIHAILO"
SOKOBAWA
44280
601
07215835
1176
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
DOWI MILANOVAC
44290
601
07128126
1177
OSNOVNA [KOLA „1. OKTOBAR" BA[AID
KIKINDA
45500
601
08020876
1178
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA KIKINDA
45500
601
08020914
1179
OSNOVNA [KOLA „VASA STAJI]" MOKRIN
KIKINDA
45500
601
08020892
1180
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KIKINDA
45500
601
08036497
1181
OSNOVNA [KOLA „GLIGORIJE POPOV" RUSKO SELO
KIKINDA
45500
601
08020809
1182
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
KIKINDA
45500
601
08020795
1183
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
KIKINDA
45500
601
08020817
1184
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" NOVI KOZARCI
KIKINDA
45500
601
08020884
1185
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
KIKINDA
45500
601
08020833
1186
OSNOVNA [KOLA „MILIVOJ OMORAC" I\O[
KIKINDA
45500
601
08020850
1187
OSNOVNA [KOLA „MORA KAROQ" SAJAN
KIKINDA
45500
601
08020922
1188
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]" NAKOVO
KIKINDA
45500
601
08020906
1189
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
KIKINDA
45500
601
08020841
1190
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO RODI]" BANATSKO VELIKO SELO KIKINDA
45500
601
08020868
1191
OSNOVNA [KOLA „FEJE[ KLARA"
KIKINDA
45500
601
08020825
1192
STRU^NA SLU@BA OSNOVNIH [KOLA
KIKINDA
45500
601
08569789
1193
OSNOVNA [KOLA „6. OKTOBAR"
KIKINDA
45500
601
08020949
1592
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN MALBA[KI"
KIKINDA
45500
601
08020957
1642
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08019495
1194
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08697230
1643
OSNOVNA [KOLA „22. AVGUST" BUKOVAC
PETROVARADIN
45700
601
08066698
1195
OSNOVNA [KOLA „23. OKTOBAR" SREMSKI KARLOVCI
SREMSKI KARLOVCI
45700
601
08023522
1196
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]" STEPANOVI]EVO
NOVI SAD
45700
601
08066582
1197
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066779
1198
OSNOVNA [KOLA „VASA STAJI]"
NOVI SAD
45700
601
08066639
1199
OSNOVNA [KOLA „VEQKO VLAHOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08055211
1200
OSNOVNA [KOLA „VEQKO PETROVI]" BEGE^
NOVI SAD
45700
601
08066809
1201
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
NOVI SAD
45700
601
08042055
1202
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" FUTOG
NOVI SAD
45700
601
08066833
1203
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066744
1204
OSNOVNA [KOLA „DU[AN RADOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08042071
1205
OSNOVNA [KOLA „\OR\E NATO[EVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066612
1206
OSNOVNA [KOLA „\URA DANI^I]"
NOVI SAD
45700
601
08042063
1207
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" KA]
NOVI SAD
45700
601
08066655
1208
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
NOVI SAD
45700
601
08066795
1209
OSNOVNA [KOLA „IVAN GUNDULI]"
NOVI SAD
45700
601
08066604
1210
OSNOVNA [KOLA „IVO ANDRI]" BUDISAVA
NOVI SAD
45700
601
08066574
1211
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
NOVI SAD
45700
601
08066701
1212
OSNOVNA [KOLA „JOVAN GR^I]-MILENKO"
BEO^IN
45700
601
08028206
1213
OSNOVNA [KOLA „JOVAN DU^I]"
PETROVARADIN
45700
601
08066752
1214
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SREMSKA KAMENICA
NOVI SAD
45700
601
08066817
1215
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066850
1216
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]" SUSEK
BEO^IN
45700
601
08028214
1217
OSNOVNA [KOLA „JO@EF ATILA"
NOVI SAD
45700
601
08066787
1218
OSNOVNA [KOLA „KOSTA TRIFKOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066728
1219
OSNOVNA [KOLA „LAZA KOSTI]" KOVIQ
NOVI SAD
45700
601
08066825
1220
OSNOVNA [KOLA „QUDOVIT [TUR" KISA^
NOVI SAD
45700
601
08066841
1221
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI"
NOVI SAD
45700
601
08066710
1222
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]" FUTOG
NOVI SAD
45700
601
08168539
1223
OSNOVNA [KOLA „MIHAJLO PUPIN" VETERNIK
NOVI SAD
45700
601
08024863
1224
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA"
NOVI SAD
45700
601
08066680
1225
OSNOVNA [KOLA „PETEFI [ANDOR"
NOVI SAD
45700
601
08066671
1226
OSNOVNA [KOLA „PRVA VOJVO\ANSKA BRIGADA"
NOVI SAD
45700
601
08138141
1227
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" RUMENKA
NOVI SAD
45700
601
08066736
1228
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI] TOZA"
NOVI SAD
45700
601
08066663
1229
OSNOVNA [KOLA „SOWA MARINKOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066647
1230
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„MILAN PETROVI]"
NOVI SAD
45700
601
08067007
1593
[KOLA ZA POSEBNO OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
„JOSIP SLAVENSKI" NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08066990
1644
24
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
ODRASLIH „SVETI SAVA"
NOVI SAD
45700
601
08666423
1668
OSNOVNA [KOLA „MARIJA TRANDAFIL" VETERNIK
NOVI SAD
45700
601
08907498
80400
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" MAGLI]
BA^KI PETROVAC
45701
601
08055602
1231
OSNOVNA [KOLA „JAN AMOS KOMENSKI" KULPIN
BA^KI PETROVAC
45701
601
08054126
1232
OSNOVNA [KOLA „JAN ^AJAK"
BA^KI PETROVAC
45701
601
08054118
1233
OSNOVNA [KOLA „JO@EF MAR^OK-DRAGUTIN" GLO@AN
BA^KI PETROVAC
45701
601
08055599
1234
OSNOVNA [KOLA „DANILO ZELENOVI]" SIRIG
TEMERIN
45702
601
08071888
1235
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" ^URUG
@ABAQ
45702
601
08063613
1236
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" GOSPO\INCI
@ABAQ
45702
601
08063605
1237
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" \UR\EVO
@ABAQ
45702
601
08062684
1238
OSNOVNA [KOLA „KOKAI IMRE"
TEMERIN
45702
601
08071926
1239
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]"
TEMERIN
45702
601
08071896
1240
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO RODI]" BA^KI JARAK
TEMERIN
45702
601
08071900
1241
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI" @ABAQ
@ABAQ
45702
601
08062668
1242
OSNOVNA [KOLA „ISIDORA SEKULI]" [AJKA[
TITEL
45704
601
08050473
1243
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MILETI]"
TITEL
45704
601
08050481
1244
OSNOVNA [KOLA „15. OKTOBAR" PIVNICE
BA^KA PALANKA
45710
601
08062064
1245
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]" GAJDOBRA
BA^KA PALANKA
45710
601
08062056
1246
OSNOVNA [KOLA „BRANKO ]OPI]" MLADENOVO
BA^KA PALANKA
45710
601
08062439
1247
OSNOVNA [KOLA „BRA]A NOVAKOV" SILBA[
BA^KA PALANKA
45710
601
08062099
1248
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
BA^KA PALANKA
45710
601
08625158
1249
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062048
1250
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" OBROVAC
BA^KA PALANKA
45710
601
08062404
1251
OSNOVNA [KOLA „ZDRAVKO ^ELAR" ^ELAREVO
BA^KA PALANKA
45710
601
08062072
1252
OSNOVNA [KOLA „MILETA PROTI]" TOVARI[EVO
BA^KA PALANKA
45710
601
08062382
1253
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA „
BA^KA PALANKA
45710
601
08062374
1254
OSNOVNA [KOLA „HEROJ PINKI"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062340
1594
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
„STEVAN HRISTI]"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062323
1645
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]" VAJSKA
BA^
45711
601
08012873
1255
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
BA^
45711
601
08012857
1256
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" PLAVNA
BA^
45711
601
08012881
1257
OSNOVNA [KOLA „JAN KOLAR" SELEN^A
BA^
45711
601
08012890
1258
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" BA^KO NOVO SELO
BA^
45711
601
08012865
1259
OSNOVNA [KOLA „4. OKTOBAR" GLOGOW
PAN^EVO
46000
601
08057079
1260
OSNOVNA [KOLA „AKSENTIJE MAKSIMOVI]" DOLOVO
PAN^EVO
46000
601
08006288
1261
OSNOVNA [KOLA „BORISAV PETROV-BRACA"
PAN^EVO
46000
601
08057184
1262
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
PAN^EVO
46000
601
08006334
1263
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO"
PAN^EVO
46000
601
08057265
1264
OSNOVNA [KOLA „VASA @IVKOVI]"
PAN^EVO
46000
601
08006342
1265
OSNOVNA [KOLA „VUK STEFANOVI] KARAXI]" STAR^EVO PAN^EVO
46000
601
08006393
1266
OSNOVNA [KOLA „GOCE DEL^EV" JABUKA
PAN^EVO
46000
601
08006300
1267
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" OMOQICA
PAN^EVO
46000
601
08006326
1268
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
OPOVO
46000
601
08029024
1269
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
PAN^EVO
46000
601
08161984
1270
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" BANATSKO N. SELO PAN^EVO
46000
601
08006270
1271
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" KA^AREVO
PAN^EVO
46000
601
08006318
1272
OSNOVNA [KOLA „ISIDORA SEKULI]"
PAN^EVO
46000
601
08132046
1273
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
PAN^EVO
46000
601
08006369
1274
OSNOVNA [KOLA „LUKRECIJA ANKUCI]" SAMO[
KOVA^ICA
46000
601
08029237
1275
OSNOVNA [KOLA „MAR[AL TITO" PADINA
KOVA^ICA
46000
601
08029229
1276
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]-MIKA"
PAN^EVO
46000
601
08236020
1277
OSNOVNA [KOLA „MIHAJLO PUPIN" IDVOR
KOVA^ICA
46000
601
08029199
1278
OSNOVNA [KOLA „MLADE POKOLENIA"
KOVA^ICA
46000
601
08029202
1279
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" DEBEQA^A
KOVA^ICA
46000
601
08029172
1280
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" IVANOVO
PAN^EVO
46000
601
08006296
1281
OSNOVNA [KOLA „SVETI GEORGIJE" UZDIN
KOVA^ICA
46000
601
08029245
1282
OSNOVNA [KOLA „OLGA PETROV" BANATSKI BRESTOVAC
PAN^EVO
46000
601
08006261
1283
OSNOVNA [KOLA „SAVA @EBEQAN" CREPAJA
KOVA^ICA
46000
601
08029164
1284
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
PAN^EVO
46000
601
08271178
1285
OSNOVNA [KOLA „STEVICA JOVANOVI]"
PAN^EVO
46000
601
08006377
1286
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„MARA MANDI]"
PAN^EVO
46000
601
08006458
1595
BALETSKA [KOLA „DIMITRIJE PARLI]"
PAN^EVO
46000
601
08661545
1646
UDRU@ENA [KOLA „MIHAJLO PUPIN"
PAN^EVO
46000
601
08266603
80069
OSNOVNA [KOLA „1. MAJ" VLADIMIROVAC
ALIBUNAR
46001
601
08031894
1287
OSNOVNA [KOLA „2. OKTOBAR" NIKOLINCI
ALIBUNAR
46001
601
08031932
1288
OSNOVNA [KOLA „3. OKTOBAR" LOKVE
ALIBUNAR
46001
601
08031967
1289
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" ALIBUNAR
ALIBUNAR
46001
601
08031975
1290
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]" BANATSKI KARLOVAC ALIBUNAR
46001
601
08031908
1291
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI" ILANXA
ALIBUNAR
46001
601
08032017
1292
OSNOVNA [KOLA „SAVA VEQKOVI]" DOBRICA
ALIBUNAR
46001
601
08031886
1293
OSNOVNA [KOLA „T.G. MASARIK" JANO[IK
ALIBUNAR
46001
601
08031959
1294
OSNOVNA [KOLA „BORA RADI]" BAVANI[TE
KOVIN
46010
601
08012148
1295
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
KOVIN
46010
601
08677301
1296
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
KOVIN
46010
601
08012504
1297
OSNOVNA [KOLA „\URA FILIPOVI]" PLO^ICA
KOVIN
46010
601
08012164
1298
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" SKORENOVAC
KOVIN
46010
601
08012172
1299
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
KOVIN
46010
601
08012199
1300
OSNOVNA [KOLA „MI[A STOJKOVI]" GAJ
KOVIN
46010
601
08012156
1301
OSNOVNA [KOLA „PAJA MARGANOVI]" DELIBLATO
KOVIN
46010
601
08012512
1302
OSNOVNA [KOLA „PREDRAG KOZI]" DUBOVAC
KOVIN
46010
601
08012482
1303
OSNOVNA [KOLA „SAVA MAKSIMOVI]" MRAMORAK
KOVIN
46010
601
08012539
1304
OSNOVNA [KOLA „21. OKTOBAR"
SOMBOR
46300
601
08013012
1305
OSNOVNA [KOLA „22. OKTOBAR" BA^KI MONO[TOR
SOMBOR
46300
601
08062749
1306
OSNOVNA [KOLA „AVRAM MRAZOVI]"
SOMBOR
46300
601
08012997
1307
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]" ALEKSA [ANTI]
SOMBOR
46300
601
08062765
1308
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" STAPAR
SOMBOR
46300
601
08013071
1309
31. decembar 2009.
Broj 113
25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO"
SOMBOR
46300
601
08013004
1310
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" BEZDAN
SOMBOR
46300
601
08062722
1311
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO"
SVETOZAR MILETI]
SOMBOR
46300
601
08013098
1312
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
SOMBOR
46300
601
08174610
1313
OSNOVNA [KOLA „IVAN GORAN KOVA^I]" STANI[I]
SOMBOR
46300
601
08062757
1314
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
SOMBOR
46300
601
08062714
1315
OSNOVNA [KOLA „KI[ FERENC" TELE^KA
SOMBOR
46300
601
08013101
1316
OSNOVNA [KOLA „LAZA KOSTI]" GAKOVO
SOMBOR
46300
601
08013063
1317
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]" ^ONOPQA
SOMBOR
46300
601
08013039
1318
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" BA^KI BREG
SOMBOR
46300
601
08047081
1319
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA VUKI]EVI]"
SOMBOR
46300
601
08047057
1320
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" KQAJI]EVO
SOMBOR
46300
601
08047073
1321
OSNOVNA [KOLA „OGWEN PRICA" KOLUT
SOMBOR
46300
601
08047065
1322
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]" RI\ICA
SOMBOR
46300
601
08013055
1323
OSNOVNA [KOLA „PETEFI [ANDOR" DOROSLOVO
SOMBOR
46300
601
08013080
1324
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE SA DOMOM
„VUK KARAXI]"
SOMBOR
46300
601
08013144
1596
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „PETAR KOWOVI]"
SOMBOR
46300
601
08047090
1647
[KOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVAWE ODRASLIH
SOMBOR
46300
601
08170517
1669
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
APATIN
46310
601
08063028
1325
OSNOVNA [KOLA „IVAN GORAN KOVA^I]" SONTA
APATIN
46310
601
08063109
1326
OSNOVNA [KOLA „JO@EF ATILA" KUPUSINA
APATIN
46310
601
08063001
1327
OSNOVNA [KOLA „KI[ FERENC" SVILOJEVO
APATIN
46310
601
08062994
1328
OSNOVNA [KOLA „MLADOST" PRIGREVICA
APATIN
46310
601
08063010
1329
OSNOVNA [KOLA ZA POSEBNO MUZI^KO VASPITAWE
I OBRAZOVAWE „STEVAN HRISTI]"
APATIN
46310
601
08063583
1648
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" KARAVUKOVO
OXACI
46320
601
08007462
1330
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
OXACI
46320
601
08007454
1331
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" DEROWE
OXACI
46320
601
08007527
1332
OSNOVNA [KOLA „JO@EF ATILA" BOGOJEVO
OXACI
46320
601
08007551
1333
OSNOVNA [KOLA „KOSTA STAMENKOVI]" SRPSKI MILETI] OXACI
46320
601
08007497
1334
OSNOVNA [KOLA „MARKO ORE[KOVI]" BA^KI GRA^AC
OXACI
46320
601
08007535
1335
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]"
OXACI
46320
601
08168466
1336
OSNOVNA [KOLA „NESTOR @U^NI" LALI]
OXACI
46320
601
08007543
1337
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" BA^KI BRESTOVAC
OXACI
46320
601
08007519
1338
OSNOVNA [KOLA „RATKO PAVLOVI]-]I]KO" RATKOVO
OXACI
46320
601
08007489
1339
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015627
1340
OSNOVNA [KOLA „BO[KO PALKOVQEVI]-PINKI"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015651
1341
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" KUZMIN
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015619
1342
OSNOVNA [KOLA „DOBROSAV RADOSAVQEVI]-NAROD"
MA^VANSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015767
1343
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015660
1344
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015643
1345
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08558302
1346
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN BAJI]-PAJA"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015678
1347
OSNOVNA [KOLA „TRIVA VITASOVI]-LEBARNIK" LA]ARAK SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015724
1348
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„RADIVOJ POPOVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015821
1597
MUZI^KA [KOLA „PETAR KRAW^EVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015830
1649
OSNOVNA [KOLA „DU[AN VUKASOVI]-DIOGEN" KUPINOVO PE]INCI
46401
601
08106061
1349
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]-U^A" [IMANOVCI
PE]INCI
46401
601
08072124
1350
OSNOVNA [KOLA „SLOBODAN BAJI]-PAJA"
PE]INCI
46401
601
08072043
1351
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" ADA[EVCI
[ID
46410
601
08636095
1352
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
[ID
46410
601
08153728
1353
OSNOVNA [KOLA „SAVA [UMANOVI]" ERDEVIK
[ID
46410
601
08017239
1354
OSNOVNA [KOLA „SREMSKI FRONT"
[ID
46410
601
08017212
1355
OSNOVNA [KOLA „FILIP VI[WI]" MOROVI]
[ID
46410
601
08017204
1356
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
[ID
46410
601
08117136
1598
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „FILIP VI[WI]"
[ID
46410
601
08117128
1650
OSNOVNA [KOLA „23. OKTOBAR" KLENAK
RUMA
46420
601
08026254
1357
OSNOVNA [KOLA „VI UDARNA VOJVO\ANSKA BRIGADA"
GRABOVCI
RUMA
46420
601
08026351
1358
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" NIKINCI
RUMA
46420
601
08026394
1359
OSNOVNA [KOLA „VEQKO DUGO[EVI]"
RUMA
46420
601
08026297
1360
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
IRIG
46420
601
08032068
1361
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" PUTINCI
RUMA
46420
601
08026360
1362
OSNOVNA [KOLA „DU[AN JERKOVI]"
RUMA
46420
601
08026319
1363
OSNOVNA [KOLA „ZMAJ JOVA JOVANOVI]"
RUMA
46420
601
08026335
1364
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR"
RUMA
46420
601
08026343
1365
OSNOVNA [KOLA „MILIVOJ PETKOVI]-FECKO"
PLATI]EVO
RUMA
46420
601
08026289
1366
OSNOVNA [KOLA „MILICA STOJADINOVI]-SRPKIWA"
VRDNIK
IRIG
46420
601
08032076
1367
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI" HRTKOVCI
RUMA
46420
601
08026386
1368
OSNOVNA [KOLA „NEBOJ[A JERKOVI]" BU]ANOVCI
RUMA
46420
601
08026378
1369
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „TEODOR-TO[A ANDREJEVI]"
RUMA
46420
601
08026475
1651
OSNOVNA [KOLA „10. OKTOBAR"
SUBOTICA
46600
601
08009023
1370
OSNOVNA [KOLA „MAJ[ANSKI PUT"
SUBOTICA
46600
601
08009040
1371
OSNOVNA [KOLA „BOSA MILI]EVI]" NOVI @EDNIK
SUBOTICA
46600
601
08065489
1372
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR NAZOR" \UR\IN
SUBOTICA
46600
601
08009139
1373
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" BAJMOK
SUBOTICA
46600
601
08008973
1374
OSNOVNA [KOLA „\URO SALAJ"
SUBOTICA
46600
601
08009007
1375
OSNOVNA [KOLA „IVAN GORAN KOVA^I]"
SUBOTICA
46600
601
08008981
1376
OSNOVNA [KOLA „IVAN MILUTINOVI]"
SUBOTICA
46600
601
08009104
1377
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SUBOTICA
46600
601
08008990
1378
OSNOVNA [KOLA „JOVAN MIKI]"
SUBOTICA
46600
601
08009031
1379
OSNOVNA [KOLA „KIZUR I[TVAN"
SUBOTICA
46600
601
08009015
1380
OSNOVNA [KOLA „MATIJA GUBEC" GORWI TAVANKUT
SUBOTICA
46600
601
08009082
1381
26
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „MATKO VUKOVI]"
SUBOTICA
46600
601
08065551
1382
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI"
SUBOTICA
46600
601
08058504
1383
OSNOVNA [KOLA „MIROSLAV ANTI]" PALI]
SUBOTICA
46600
601
08009074
1384
OSNOVNA [KOLA „HUWADI JANO[" ^ANTAVIR
SUBOTICA
46600
601
08009791
1385
OSNOVNA [KOLA „PETEFI [ANDOR" HAJDUKOVO
SUBOTICA
46600
601
08009066
1386
OSNOVNA [KOLA „PIONIR" STARI @EDNIK
SUBOTICA
46600
601
08065497
1387
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
SUBOTICA
46600
601
08065519
1388
OSNOVNA [KOLA „SE^EWI I[TVAN"
SUBOTICA
46600
601
08009058
1389
OSNOVNA [KOLA „SOWA MARINKOVI]"
SUBOTICA
46600
601
08065527
1390
OSNOVNA I SREDWA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
SUBOTICA
46600
601
08009112
1599
[KOLSKI CENTAR ZA VASPITAWE I OBRAZOVAWE
SLU[NO O[TE]ENIH LICA
SUBOTICA
46600
601
08009333
1600
OSNOVNA [KOLA „10. OKTOBAR" HORGO[
KAWI@A
46610
601
08025398
1391
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
KAWI@A
46610
601
08114307
1392
OSNOVNA [KOLA „KI[ FERENC" TRE[WEVAC
KAWI@A
46610
601
08126852
1393
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
KAWI@A
46610
601
08733295
1652
ZDRU@ENA [KOLA STRU^NA SLU@BA OSNOVNIH [KOLA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08625000
1394
OGLEDNA OSNOVNA [KOLA „ADI ENDRE"
MALI I\O[
46620
601
08051194
1395
OSNOVNA [KOLA „18. OKTOBAR" NOVO ORAHOVO
BA^KA TOPOLA
46620
601
08059101
1396
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" BAJ[A
BA^KA TOPOLA
46620
601
08057214
1397
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KRIVAJA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08061815
1398
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" LOV]ENAC
MALI I\O[
46620
601
08055661
1399
OSNOVNA [KOLA „DO@A \ER\" GUNARO[
BA^KA TOPOLA
46620
601
08032939
1400
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" PA^IR
BA^KA TOPOLA
46620
601
08032912
1401
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA \URKOVI]" FEKETI]
MALI I\O[
46620
601
08051186
1402
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA"
BA^KA TOPOLA
46620
601
08032947
1403
OSNOVNA [KOLA „STARI KOVA^ \ULA" STARA MORAVICA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08032904
1404
OSNOVNA [KOLA „^AKI LAJO["
BA^KA TOPOLA
46620
601
08061807
1405
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
BA^KA TOPOLA
46620
601
08059144
1653
OSNOVNA [KOLA „JOVAN POPOVI]"
^OKA
46630
601
08017786
1406
OSNOVNA [KOLA „NOVAK RADONI]" MOL
ADA
46630
601
08018464
1407
OSNOVNA [KOLA „SERVO MIHAQ" PADEJ
^OKA
46630
601
08017760
1408
OSNOVNA [KOLA „STEVAN SREMAC" SENTA
SENTA
46630
601
08052778
1409
OSNOVNA [KOLA „DR TIHOMIR OSTOJI]" OSTOJI]EVO
^OKA
46630
601
08017751
1410
OSNOVNA [KOLA „^EH KAROQ" ADA
ADA
46630
601
08018731
1411
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
„BARTOK BELA"
ADA
46630
601
08018472
1654
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
SENTA
46630
601
08594457
1655
OSNOVNA [KOLA „20. OKTOBAR"
VRBAS
46700
601
08007047
1412
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" RAVNO SELO
VRBAS
46700
601
08007039
1413
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" SAVINO SELO
VRBAS
46700
601
08007012
1414
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO"
VRBAS
46700
601
08006997
1415
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO" KUCURA
VRBAS
46700
601
08006954
1416
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
SRBOBRAN
46700
601
08013233
1417
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" BA^KO DOBRO POQE
VRBAS
46700
601
08006962
1418
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN-U^A" NADAQ
SRBOBRAN
46700
601
08013268
1419
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" ZMAJEVO
VRBAS
46700
601
08007004
1420
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
SRBOBRAN
46700
601
08013241
1421
OSNOVNA [KOLA „PETAR DRAP[IN" TURIJA
SRBOBRAN
46700
601
08013250
1422
OSNOVNA [KOLA „PETAR PETROVI] WEGO["
VRBAS
46700
601
08006946
1423
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MILETI]"
VRBAS
46700
601
08006989
1424
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
VRBAS
46700
601
08650071
1656
OSNOVNA [KOLA „20. OKTOBAR" SIVAC
KULA
46710
601
08114579
1425
OSNOVNA [KOLA „VEQKO VLAHOVI]" KRU[^I]
KULA
46710
601
08005184
1426
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" CRVENKA
KULA
46710
601
08143293
1427
OSNOVNA [KOLA „ISA BAJI]"
KULA
46710
601
08005133
1428
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" LIPAR
KULA
46710
601
08005192
1429
OSNOVNA [KOLA „PETEFI BRIGADA"
KULA
46710
601
08005176
1430
OSNOVNA [KOLA I GIMNAZIJA „PETRO KUZMJAK"
RUSKI KRSTUR
KULA
46710
601
08005168
1431
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE
KULA
46710
601
08005222
1657
OSNOVNA [KOLA „ZDRAVKO GLO@ANSKI"
BE^EJ
46720
601
08069743
1432
OSNOVNA [KOLA „PETEFI [ANDOR"
BE^EJ
46720
601
08069859
1433
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]" BA^KO GRADI[TE BE^EJ
46720
601
08069735
1434
OSNOVNA [KOLA „SEVER \URKI]"
BE^EJ
46720
601
08069751
1435
OSNOVNA [KOLA „[AMU MIHAQ"
BE^EJ
46720
601
08069875
1436
OSNOVNA [KOLA „[AMU MIHAQ" BA^KO PETROVO SELO
BE^EJ
46720
601
08069867
1437
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE „BRATSTVO"
BE^EJ
46720
601
08069786
1601
[KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO VASPITAWE I OBRAZOVAWE
„PETAR KOWOVI]"
BE^EJ
46720
601
08069816
1658
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" VELIKO SREDI[TE VR[AC
46800
601
08010641
1438
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" UMQA
VR[AC
46800
601
08010625
1439
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
VR[AC
46800
601
08010692
1440
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
PLANDI[TE
46800
601
08118507
1441
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" PAVLI[
VR[AC
46800
601
08010595
1442
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" IZBI[TE
VR[AC
46800
601
08010609
1443
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" HAJDU^ICA
PLANDI[TE
46800
601
08617635
1444
OSNOVNA [KOLA „JOVAN STERIJA POPOVI]"
VR[AC
46800
601
08010668
1445
OSNOVNA [KOLA „JOVAN STERIJA POPOVI]" VELIKA GREDA PLANDI[TE
46800
601
08610266
1446
OSNOVNA [KOLA „KORIOLAN DOBAN" KU[TIQ
VR[AC
46800
601
08010633
1447
OSNOVNA [KOLA „MLADOST"
VR[AC
46800
601
08620504
1448
OSNOVNA [KOLA „MO[A PIJADE" GUDURICA
VR[AC
46800
601
08010650
1449
OSNOVNA [KOLA „OLGA PETROV RADI[I]"
VR[AC
46800
601
08010676
1450
OSNOVNA [KOLA „PAJA JOVANOVI]"
VR[AC
46800
601
08010684
1451
[KOLA ZA OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
„JELENA VARIJA[KI"
VR[AC
46800
601
08115281
1602
MUZI^KA [KOLA „JOSIF MARINKOVI]"
VR[AC
46800
601
08678707
1659
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
BELA CRKVA
46810
601
08031312
1452
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
BELA CRKVA
46810
601
08031304
1453
31. decembar 2009.
Broj 113
27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „\OR\E MALETI]" JASENOVO
BELA CRKVA
46810
601
08031231
1454
OSNOVNA [KOLA „MARA JANKOVI]" KUSI]
BELA CRKVA
46810
601
08031355
1455
OSNOVNA [KOLA „MARKO STOJANOVI]" VRA^EV GAJ
BELA CRKVA
46810
601
08031240
1456
OSNOVNA [KOLA „MIHAIL SADOVANU" GREBENAC
BELA CRKVA
46810
601
08031339
1457
OSNOVNA [KOLA „SAVA MUN]AN" KRU[^ICA
BELA CRKVA
46810
601
08031347
1458
OSNOVNA [KOLA „1. OKTOBAR" BOTO[
ZREWANIN
46900
601
08728828
1459
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" ^ENTA
ZREWANIN
46900
601
08001227
1460
OSNOVNA [KOLA „BRANKO ]OPI]" LUKI]EVO
ZREWANIN
46900
601
08617350
1461
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO JEDINSTVO" BELO BLATO
ZREWANIN
46900
601
08221308
1462
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO" ARADAC
ZREWANIN
46900
601
08116725
1463
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
ZREWANIN
46900
601
08057842
1464
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
ZREWANIN
46900
601
08002118
1465
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" FARKA@DIN
ZREWANIN
46900
601
08220654
1466
OSNOVNA [KOLA „DR ALEKSANDAR SABOVQEV" E^KA
ZREWANIN
46900
601
08116598
1467
OSNOVNA [KOLA „DR BO[KO VREBALOV" MELENCI
ZREWANIN
46900
601
08001146
1468
OSNOVNA [KOLA „DR JOVAN CVIJI]"
ZREWANIN
46900
601
08029580
1469
OSNOVNA [KOLA „DRUGI OKTOBAR"
ZREWANIN
46900
601
08116687
1470
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]"
ZREWANIN
46900
601
08002096
1471
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" PERLEZ
ZREWANIN
46900
601
08220646
1472
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN"
ZREWANIN
46900
601
08221499
1473
OSNOVNA [KOLA „JOVAN DU^I]" KLEK
ZREWANIN
46900
601
08116628
1474
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
ZREWANIN
46900
601
08002142
1475
OSNOVNA [KOLA „MLADOST" TOMA[EVAC
ZREWANIN
46900
601
08619824
1476
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]" BANATSKI DESPOTOVAC ZREWANIN
46900
601
08221324
1477
OSNOVNA [KOLA „PETAR PETROVI] WEGO["
ZREWANIN
46900
601
08002088
1478
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" STAJI]EVO
ZREWANIN
46900
601
08221316
1479
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]-TOZA" ELEMIR
ZREWANIN
46900
601
08057885
1480
OSNOVNA [KOLA „SERVO MIHAQ"
ZREWANIN
46900
601
08002134
1481
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO RODI]" LAZAREVO
ZREWANIN
46900
601
08116636
1482
OSNOVNA [KOLA „SOWA MARINKOVI]"
ZREWANIN
46900
601
08057834
1483
OSNOVNA [KOLA „STEVAN KNI]ANIN" KNI]ANIN
ZREWANIN
46900
601
08220662
1484
OSNOVNA [KOLA „URO[ PREDI]" ORLOVAT
ZREWANIN
46900
601
08116580
1485
OSNOVNA I SREDWA [KOLA „9. MAJ"
ZREWANIN
46900
601
08069123
1603
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" BO^AR
NOVI BE^EJ
46901
601
08020221
1486
OSNOVNA [KOLA „JOSIF MARINKOVI]"
NOVI BE^EJ
46901
601
08020264
1487
OSNOVNA [KOLA „MILOJE ^IPLI]"
NOVI BE^EJ
46901
601
08020256
1488
OSNOVNA [KOLA „DR \OR\E JOANOVI]" NOVO MILO[EVO NOVI BE^EJ
46901
601
08020248
1489
OSNOVNA [KOLA „MILAN STAN^I]-U^A" KUMANE
NOVI BE^EJ
46901
601
08020230
1490
OSNOVNA [KOLA „ALEKSA [ANTI]"
SE^AW
46902
601
08122679
1491
OSNOVNA [KOLA „BRA]A STEFANOVI]" NEUZINA
SE^AW
46902
601
08122644
1492
OSNOVNA [KOLA „VEQKO \URI^IN" JARKOVAC
SE^AW
46902
601
08122652
1493
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KONAK
SE^AW
46902
601
08122636
1494
OSNOVNA [KOLA „@ARKO ZREWANIN" BOKA
SE^AW
46902
601
08122628
1495
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" SUTJESKA
SE^AW
46902
601
08122687
1496
OSNOVNA [KOLA „SLAVKO RODI]" KRAJI[NIK
SE^AW
46902
601
08122695
1497
OSNOVNA [KOLA „STEVAN ALEKSI]" JA[A TOMI]
SE^AW
46902
601
08122610
1498
OSNOVNA [KOLA „4. OKTOBAR" VOJVODA STEPA
NOVA CRWA
46903
601
08120706
1499
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" ALEKSANDROVO
NOVA CRWA
46903
601
08120722
1500
OSNOVNA [KOLA „\URA JAK[I]" SRPSKA CRWA
NOVA CRWA
46903
601
08120692
1501
OSNOVNA [KOLA „PETEFI [ANDOR"
NOVA CRWA
46903
601
08120714
1502
OSNOVNA [KOLA „STANKO KRSTIN" RADOJEVO
NOVA CRWA
46903
601
08120684
1503
OSNOVNA [KOLA „MILO[ CRWANSKI" SRPSKI ITEBEJ
@ITI[TE
46904
601
08574731
1504
OSNOVNA [KOLA „NIKOLA TESLA" BANATSKO
KARA\OR\EVO
@ITI[TE
46904
601
08574758
1505
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
@ITI[TE
46904
601
08574740
1506
OSNOVNA [KOLA „21. NOVEMBAR" VU^ITRN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09021973
1507
OSNOVNA [KOLA „BANOVI] STRAHIWA" BAWSKA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023470
1509
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023518
1510
OSNOVNA [KOLA „VEQKO BANA[EVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023577
1511
OSNOVNA [KOLA „VLADO ]ETKOVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023534
1512
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023585
1513
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" PRILU@JE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09022023
1514
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023569
1515
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023496
1516
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" ORAHOVAC
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09011455
1517
OSNOVNA [KOLA „ZARIJE JOVANOVI]" NEVOQANE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09022015
1518
OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR" NOVO SELO
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09022058
1519
OSNOVNA [KOLA „MILADIN POPOVI]" SRBICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09020667
1520
OSNOVNA [KOLA „MILUN JAK[I]" RUDNIK
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09020764
1521
OSNOVNA [KOLA „PREDRAG I MIODRAG MIHAJLOVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023542
1523
OSNOVNA [KOLA „RADE MILI]EVI]" PRVI TUNEL
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023488
1524
OSNOVNA [KOLA „RADO[ TO[I]" OSOJANE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09007903
1525
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023500
1526
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" GRACE
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09117792
1527
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" @EROVNICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09039040
1528
SPECIJALNA [KOLA ZA DECU I OMLADINU SA SMETWAMA
U RAZVOJU
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09046020
1604
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „MIODRAG VASIQEVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023666
1660
OSNOVNA [KOLA „SVETOZAR MARKOVI]" VELIKA HO^A
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09040773
9591
OSNOVNA [KOLA „JANKO JOVI]EVI]" GORA@DEVAC PE]
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09009736
9856
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" ORAHOVAC
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09011579
9897
OSNOVNA [KOLA „STANA BA^ANIN" LE[AK
LEPOSAVI]
48202
601
09021345
1529
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" SO^ANICA
LEPOSAVI]
48202
601
09021370
1530
OSNOVNA [KOLA „LEPOSAVI]"
LEPOSAVI]
48202
601
09021337
1531
OSNOVNA [KOLA „9. MAJ" RAP^A GORA
LEPOSAVI]
48202
601
09004505
80130
OSNOVNA [KOLA „NEBOJ[A JERKOVI]" DRAGA[ GORA
LEPOSAVI]
48202
601
09004491
80131
OSNOVNA [KOLA „22. DECEMBAR" RESTELICA GORA
LEPOSAVI]
48202
601
09004513
80132
OSNOVNA [KOLA „ZENUNI" BROD GORA
LEPOSAVI]
48202
601
09004572
80133
OSNOVNA [KOLA „5. OKTOBAR" KRU[EVO GORA
LEPOSAVI]
48202
601
09004556
80161
28
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OSNOVNA [KOLA „BLAGOJE RADI]" ZUP^E
ZUBIN POTOK
48204
601
09338071
1532
OSNOVNA [KOLA „JEDINSTVO" RAKO[
ZUBIN POTOK
48204
601
09007954
1533
OSNOVNA [KOLA „JOVAN CVIJI]"
ZUBIN POTOK
48204
601
09023526
1534
OSNOVNA [KOLA „PETAR KO^I]" BRWAK
ZUBIN POTOK
48204
601
09338080
1535
OSNOVNA [KOLA „9. MAJ" KOLOLE^ K. KAMENICA
GWILANE
48220
601
09002413
1081
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" CERNICA
GWILANE
48220
601
09045031
1085
OSNOVNA [KOLA „BRATSTVO" SREZOVCE K. KAMENICA
GWILANE
48220
601
09002383
1086
OSNOVNA [KOLA „VEQKO DUGO[EVI]" RANILUG
K. KAMENICA
GWILANE
48220
601
09002391
1087
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]"
GWILANE
48220
601
09003282
1088
OSNOVNA [KOLA „DESANKA MAKSIMOVI]" K.KAMENICA
GWILANE
48220
601
09002359
1091
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" PARTE[
GWILANE
48220
601
09003371
1092
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" PREKOVCE
GWILANE
48220
601
09018174
1093
OSNOVNA [KOLA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ" @EGRA
GWILANE
48220
601
09003355
1095
OSNOVNA [KOLA „MARKO RAJKOVI]" VRBOVAC VITINA
GWILANE
48220
601
09001727
1096
OSNOVNA [KOLA „MLADEN MARKOVI]" VITINA
GWILANE
48220
601
09001646
1097
OSNOVNA [KOLA „PETAR PETROVI] WEGO[" G.KUSCE
GWILANE
48220
601
09003347
1100
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" JASENOVIK
GWILANE
48220
601
09018093
1101
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" KLOKOT VITINA
GWILANE
48220
601
09095942
1102
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" PARALOVO
GWILANE
48220
601
09134905
1103
OSNOVNA [KOLA „TRAJKO PERI]" VEL.ROPOTOVO
K. KAMENICA
GWILANE
48220
601
09002421
1105
OSNOVNA [KOLA „BORA STANKOVI]" KORETI[TE
GWILANE
48220
601
09130861
1536
OSNOVNA [KOLA „MILADIN POPOVI]" BOSTANE
GWILANE
48220
601
09018247
1540
OSNOVNA [KOLA „MILADIN POPOVI]" LETNICA VITINA GWILANE
48220
601
09001735
1541
OSNOVNA [KOLA „MILADIN POPOVI]" PASJANI
GWILANE
48220
601
09003312
1543
OSNOVNA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]" OBILI]
PRI[TINA
48230
601
09018123
1544
OSNOVNA [KOLA „BRA]A AKSI]" LIPQAN
PRI[TINA
48230
601
09014977
1545
OSNOVNA [KOLA „VLADIMIR NAZOR" JAWEVO
PRI[TINA
48230
601
09015043
1546
OSNOVNA [KOLA „VUK KARA\I]" LEPINA
PRI[TINA
48230
601
09015051
1547
OSNOVNA [KOLA „VUK KARAXI]" KOSOVO POQE
PRI[TINA
48230
601
09048308
1548
OSNOVNA [KOLA „DIMITRIJE PRICA"
PRI[TINA
48230
601
09018212
1549
OSNOVNA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" CRKVENE VODICE
OBILI]
PRI[TINA
48230
601
09017984
1550
OSNOVNA [KOLA „KNEZ LAZAR" D. GU[TERICA
PRI[TINA
48230
601
09015019
1551
OSNOVNA [KOLA „KRAQ MILUTIN"
PRI[TINA
48230
601
09018166
1552
OSNOVNA [KOLA „MILADIN MITI]"
PRI[TINA
48230
601
09018255
1553
OSNOVNA [KOLA „MILAN RAKI]" BABIN MOST-OBILI]
PRI[TINA
48230
601
09097716
1554
OSNOVNA [KOLA „ACA MAROVI]" KOSOVO POQE
PRI[TINA
48230
601
09017917
1555
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" OBILI]
PRI[TINA
48230
601
09073736
1556
OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA" SU[ICA
PRI[TINA
48230
601
09272887
1557
OSNOVNA [KOLA „UGQARE" UGQARE
PRI[TINA
48230
601
09269550
1558
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
PRI[TINA
48230
601
09018298
1661
OSNOVNA [KOLA „JEDINSTVO" BABQAK
PRI[TINA
48230
601
09000445
9667
OSNOVNA [KOLA „29. NOVEMBAR" [TIMQE
[TRPCE
48270
601
09023623
1508
OSNOVNA [KOLA „RAJKO URO[EVI]"
[TRPCE
48270
601
09084452
1559
OSNOVNA [KOLA „STAJA MARKOVI]"
[TRPCE
48270
601
09000399
1560
OSNOVNA [KOLA „[ARSKI ODRED"
[TRPCE
48270
601
09000437
1561
RADNI^KI UNIVERZITET-OSNOVNO OBRAZOVAWE
[TRPCE
48270
601
09018794
1671
OSNOVNA [KOLA „25. MAJ" VRANI[TE GORA
[TRPCE
48270
601
09004564
80125
1.60.2 REPUBLI^KI CENTAR ZA TALENTE
BEOGRAD
40200
601
17164953
1662
GIMNAZIJA „SVETI SAVA"
BEOGRAD
40200
601
07001932
1672
MATEMATI^KA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40200
601
07003030
1673
PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40200
601
07003021
1674
SPORTSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40200
601
17411349
1675
FILOLO[KA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40200
601
07001916
1676
^ETVRTA GIMNAZIJA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07001924
1677
PRVA EKONOMSKA [KOLA
BEOGRAD
40200
601
07003005
1791
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA STARI GRAD
BEOGRAD
40200
601
07002980
1792
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
BEOGRAD
40200
601
07003048
1793
ZUBOTEHNI^KA [KOLA
BEOGRAD
40200
601
17091590
1794
MEDICINSKA [KOLA „BEOGRAD"
BEOGRAD
40200
601
07083785
1795
MUZI^KA [KOLA „STANKOVI]"
BEOGRAD
40200
601
07018851
1796
MUZI^KA [KOLA „DR VOJISLAV VU^KOVI]"
BEOGRAD
40200
601
07003196
1797
PRAVNO-POSLOVNA [KOLA
BEOGRAD
40200
601
07079931
1798
VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA
BEOGRAD
40200
601
07002998
1799
TEHNI^KA [KOLA ZA DIZAJN KO@E
BEOGRAD
40200
601
07454783
1800
TEHNI^KA [KOLA ZA OBRADU DRVETA, UNUTRA[WU
DEKORACIJU I PEJZA@NU ARHITEKTURU
BEOGRAD
40200
601
07003137
1801
TRGOVA^KA [KOLA
BEOGRAD
40200
601
07061625
1802
UGOSTITEQSKO-TURISTI^KA [KOLA
BEOGRAD
40200
601
07017405
1803
[KOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADWU I HIDROGRADWU
BEOGRAD
40200
601
07001959
1804
[KOLA ZA DIZAJN
BEOGRAD
40200
601
07001860
1805
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
BEOGRAD
40200
601
17242024
2132
PETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40300
601
07004508
1678
SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40300
601
17409336
1679
TRE]A BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40300
601
07018860
1680
HIV BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40300
601
07004320
1681
[ESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40300
601
07076843
1682
ARHITEKTONSKA TEHNI^KA [KOLA ZA KADROVE
GRA\EVINSKE STRUKE ZA VISOKOGRADWU
BEOGRAD
40300
601
07078641
1806
GEODETSKA TEHNI^KA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
07004826
1807
GRA\EVINSKA TEHNI^KA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
07078625
1808
GRA\EVINSKA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
07078633
1809
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „RADE KON^AR"
BEOGRAD
40300
601
07004494
1810
@ELEZNI^KO-TEHNI^KA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
07032463
1811
„TEHNOART BEOGRAD" [KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
BEOGRAD
40300
601
07014651
1812
MEDICINSKA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
07014643
1813
31. decembar 2009.
Broj 113
29
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MUZI^KA [KOLA „JOSIP SLAVENSKI"
BEOGRAD
40300
601
07001908
1814
MUZI^KA [KOLA „MOKRAWAC"
BEOGRAD
40300
601
07004311
1815
POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
PK „BEOGRAD"
BEOGRAD
40300
601
07043309
1816
SREDWA TEHNI^KA PTT [KOLA
BEOGRAD
40300
601
17459139
1817
TEHNI^KA [KOLA GSP
BEOGRAD
40300
601
07018878
1818
FARMACEUTSKO-FIZIOTERAPEUTSKA [KOLA
BEOGRAD
40300
601
17482076
1819
SREDWA [KOLA
GROCKA
40330
601
07035195
1820
HV BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40600
601
06009719
1683
HIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40600
601
07014392
1684
PETA EKONOMSKA [KOLA RAKOVICA
BEOGRAD
40600
601
07004028
1821
MA[INSKA [KOLA „RADOJE DAKI]" RAKOVICA
BEOGRAD
40600
601
07004532
1822
TEHNI^KA [KOLA @ELEZNIK
BEOGRAD
40600
601
07009267
1823
HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLO[KA [KOLA
BEOGRAD
40600
601
07009275
1824
SREDWA ZANATSKA [KOLA
BEOGRAD
40600
601
07004036
1825
GIMNAZIJA U OBRENOVCU
OBRENOVAC
40610
601
07506597
1685
POQOPRIVREDNO-HEMIJSKA [KOLA
OBRENOVAC
40610
601
07506589
1826
TEHNI^KA [KOLA „BUDA DAVIDOVI]"
OBRENOVAC
40610
601
07094299
1827
GIMNAZIJA
LAZAREVAC
40620
601
17079638
1686
TEHNI^KA [KOLA „KOLUBARA"
LAZAREVAC
40620
601
07070365
1828
SREDWA [KOLA
BARAJEVO
40630
601
07067623
1829
IH GIMNAZIJA „MIHAILO PETROVI]-ALAS"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07093314
1687
H GIMNAZIJA „MIHAJLO PUPIN"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07047177
1688
ZEMUNSKA GIMNAZIJA
ZEMUN
40700
601
07021291
1689
GRAFI^KA [KOLA
NOVI BEOGRAD
40700
601
07047380
1830
EKONOMSKA [KOLA „NADA DIMI]"
ZEMUN
40700
601
07021267
1831
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA ZEMUN
ZEMUN
40700
601
07026641
1832
MA[INSKA TEHNI^KA [KOLA „ZMAJ"
ZEMUN
40700
601
07026650
1833
MEDICINSKA [KOLA „NADE@DA PETROVI]"
ZEMUN
40700
601
07021275
1834
PRAVNO-BIROTEHNI^KA [KOLA „DIMITRIJE DAVIDOVI]" ZEMUN
40700
601
07026684
1835
SAOBRA]AJNO-TEHNI^KA [KOLA
ZEMUN
40700
601
17076469
1836
TEHNI^KA [KOLA „NOVI BEOGRAD"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07093322
1837
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
ZEMUN
40700
601
17171887
2133
"POLITEHNIKA" [KOLA ZA NOVE TEHNOLOGIJE
NOVI BEOGRAD
40700
601
17642197
10071
SREDWA TURISTI^KA [KOLA
NOVI BEOGRAD
40700
601
17642219
10073
GIMNAZIJA „BRANKO RADI^EVI]"
STARA PAZOVA
40710
601
08228426
1690
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „VUK KARAXI]"
STARA PAZOVA
40710
601
08170649
1838
TEHNI^KA [KOLA
STARA PAZOVA
40710
601
08170622
1839
GIMNAZIJA
IN\IJA
40720
601
08111634
1691
TEHNI^KA [KOLA „MIHAJLO PUPIN"
IN\IJA
40720
601
08004056
1840
SREDWA [KOLA „DR \OR\E NATO[EVI]"
IN\IJA
40720
601
08656550
1841
HII BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40800
601
07017332
1692
OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
BEOGRAD
40800
601
17409077
1693
DRUGA EKONOMSKA [KOLA
BEOGRAD
40800
601
07049951
1842
GEOLO[KA I HIDROMETEOROLO[KA [KOLA
„MILUTIN MILANKOVI]"
BEOGRAD
40800
601
07019939
1843
[KOLA ZA DIZAJN TEKSTILA
BEOGRAD
40800
601
07454775
1844
[KOLA ZA NEGU LEPOTE
BEOGRAD
40800
601
07002971
1845
GIMNAZIJA MLADENOVAC
MLADENOVAC
40810
601
07524293
1694
TEHNI^KA [KOLA MLADENOVAC
MLADENOVAC
40810
601
07524285
1846
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA SOPOT
SOPOT
40820
601
07565631
1847
MA[INSKA [KOLA „KOSMAJ"
SOPOT
40820
601
07084005
1848
GIMNAZIJA ^A^AK
^A^AK
41300
601
07182074
1695
EKONOMSKA [KOLA
^A^AK
41300
601
07182848
1849
MA[INSKO-SAOBRA]AJNA [KOLA
^A^AK
41300
601
07182139
1850
MEDICINSKA [KOLA
^A^AK
41300
601
07182783
1851
PREHRAMBENO-UGOSTITEQSKA [KOLA
^A^AK
41300
601
17502735
1852
TEHNI^KA [KOLA ^A^AK
^A^AK
41300
601
07182694
1853
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
^A^AK
41300
601
17276832
2134
SREDWA [KOLA „DRAGA^EVO"
GU^A
41302
601
07261322
1854
GIMNAZIJA „TAKOVSKI USTANAK"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07177941
1696
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „KWAZ MILO["
GORWI MILANOVAC
41320
601
07578130
1855
TEHNI^KA [KOLA „JOVAN @UJOVI]"
GORWI MILANOVAC
41320
601
07177135
1856
DRUGA KRAGUJEVA^KA GIMNAZIJA
KRAGUJEVAC
41700
601
07668104
1698
„PRVA KRAGUJEVA^KA GIMNAZIJA"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151292
1699
DRUGA TEHNI^KA [KOLA
KRAGUJEVAC
41700
601
07151268
1857
PRVA TEHNI^KA [KOLA
KRAGUJEVAC
41700
601
07151306
1858
EKONOMSKA [KOLA
KRAGUJEVAC
41700
601
07150105
1859
MEDICINSKA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
„SESTRE NINKOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07150318
1860
MUZI^KA [KOLA „DR MILOJE MILOJEVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151373
1861
POLITEHNI^KA [KOLA KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151276
1862
TRGOVINSKO-UGOSTITEQSKA [KOLA „TOZA DRAGOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
601
07151250
1863
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
KRAGUJEVAC
41700
601
17280686
2135
SREDWA [KOLA „\URA JAK[I]"RA^A
RA^A
41701
601
07113579
1864
SREDWA [KOLA „NIKOLA TESLA"
BATO^INA
41702
601
07199554
1865
SREDWA [KOLA
LAPOVO
41702
601
06952461
1866
SREDWA [KOLA „KRAQ PETAR PRVI"
TOPOLA
41703
601
07123604
1867
SREDWA [KOLA
KNI]
41704
601
07124686
1868
GIMNAZIJA „MILO[ SAVKOVI]"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07351160
1700
EKONOMSKO-UGOSTITEQSKA [KOLA „SLOBODAN MINI]" ARAN\ELOVAC
41710
601
07351186
1869
TEHNI^KA [KOLA „MILETA NIKOLI]"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07351194
1870
GIMNAZIJA
KRAQEVO
41800
601
07102453
1701
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
KRAQEVO
41800
601
07353928
1871
ELEKTRO-SAOBRA]AJNA TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA" KRAQEVO
41800
601
07607202
1872
MA[INSKA TEHNI^KA [KOLA „14. OKTOBAR"
KRAQEVO
41800
601
07237685
1873
MEDICINSKA [KOLA
KRAQEVO
41800
601
07588488
1874
POQOPRIVREDNO HEMIJSKA [KOLA „DR \OR\E RADI]"
KRAQEVO
41800
601
07101007
1875
SREDWA [UMARSKA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
KRAQEVO
41800
601
07100957
1876
30
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
KRAQEVO
41800
601
17276859
2136
UMETNI^KA [KOLA
KRAQEVO
41800
601
17578430
9611
GIMNAZIJA „VUK KARAXI]"
TRSTENIK
41810
601
07352581
1702
TEHNI^KA [KOLA
TRSTENIK
41810
601
07352590
1877
GIMNAZIJA
VRWA^KA BAWA
41820
601
06876170
1703
UGOSTITEQSKO-TURISTI^KA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA VRWA^KA BAWA
41820
601
07176376
1878
GIMNAZIJA
KRU[EVAC
41900
601
07102968
1704
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
KRU[EVAC
41900
601
07352689
1879
MA[INSKO-ELEKTROTEHNI^KA [KOLA
KRU[EVAC
41900
601
07354533
1880
MEDICINSKA [KOLA
KRU[EVAC
41900
601
07611692
1881
TEHNI^KA [KOLA KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
601
07352719
1882
HEMIJSKO-TEHNOLO[KA [KOLA
KRU[EVAC
41900
601
07354525
1883
SREDWA [KOLA „SVETI TRIFUN"
ALEKSANDROVAC
41910
601
07154178
1884
SREDWA [KOLA VARVARIN
VARVARIN
41920
601
07175671
1885
SREDWA [KOLA
BRUS
41930
601
17501321
1705
GIMNAZIJA
LESKOVAC
42100
601
07137745
1706
PRVA TEKSTILNA [KOLA
LESKOVAC
42100
601
07204701
1887
SREDWA [KOLA GRDELICA
LESKOVAC
42100
601
07282869
1888
EKONOMSKA [KOLA „\UKA DINI]"
LESKOVAC
42100
601
07207328
1889
MEDICINSKA [KOLA
LESKOVAC
42100
601
07137737
1890
MUZI^KA [KOLA „STANISLAV BINI^KI"
LESKOVAC
42100
601
07355297
1891
POQOPRIVREDNA [KOLA
LESKOVAC
42100
601
07137788
1892
TEHNI^KA [KOLA „RADE METALAC"
LESKOVAC
42100
601
07137770
1893
TRGOVINSKO-UGOSTITEQSKA [KOLA
„VOJISLAV NIKOLAJEVI]"
LESKOVAC
42100
601
07207301
1894
HEMIJSKO-TEHNOLO[KA [KOLA
„BO@IDAR \OR\EVI]-KUKAR"
LESKOVAC
42100
601
07137753
1895
SREDWA [KOLA „SVETOZAR KRSTI]-TOZA"
LESKOVAC
42100
601
07310471
1896
GIMNAZIJA „STOJAN QUBI]"
LEBANE
42101
601
07355114
1707
TEHNI^KA [KOLA „VO@D KARA\OR\E"
LEBANE
42101
601
07355122
1897
GIMNAZIJA „STEVAN JAKOVQEVI]"
VLASOTINCE
42102
601
07351704
1708
TEHNI^KA [KOLA
VLASOTINCE
42102
601
07351712
1898
SREDWA TEHNI^KA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
„MILENTIJE POPOVI]"
CRNA TRAVA
42102
601
07196849
1899
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „BO[KO KRSTI]"
BOJNIK
42103
601
07283342
1900
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
MEDVE\A
42104
601
07138458
1901
GIMNAZIJA „VUK KARAXI]"
LOZNICA
42200
601
07171447
1709
SREDWA EKONOMSKA [KOLA
LOZNICA
42200
601
07168357
1902
TEHNI^KA [KOLA
LOZNICA
42200
601
07120443
1903
SREDWA [KOLA „SVETI SAVA"
LOZNICA
42200
601
07350686
1904
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
LOZNICA
42200
601
17215078
2137
SREDWA [KOLA MALI ZVORNIK
MALI ZVORNIK
42201
601
07306709
1905
SREDWA [KOLA „VUK KARAXI]"
QUBOVIJA
42210
601
07169795
1710
SREDWA [KOLA
KRUPAW
42220
601
07120346
1906
GIMNAZIJA „9. MAJ"
NI[
42500
601
07282516
1711
GIMNAZIJA „BORA STANKOVI]"
NI[
42500
601
07174667
1712
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVI]"
NI[
42500
601
07215312
1713
PRVA NI[KA GIMNAZIJA „STEVAN SREMAC" NI[
NI[
42500
601
07174659
1714
ADMINISTRATIVNO-BIROTEHNI^KA [KOLA
NI[
42500
601
17008951
1907
GRA\EVINSKA TEHNI^KA [KOLA „NEIMAR"
NI[
42500
601
07174675
1908
EKONOMSKA [KOLA
NI[
42500
601
07222149
1909
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „MIJA STANIMIROVI]"
NI[
42500
601
07274351
1910
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
NI[
42500
601
07274360
1911
MA[INSKA TEHNI^KA [KOLA „15. MAJ"
NI[
42500
601
07214600
1912
MA[INSKA [KOLA
NI[
42500
601
07214596
1913
MEDICINSKA [KOLA „DR MILENKO HAXI]"
NI[
42500
601
07216106
1914
MUZI^KA [KOLA NI[
NI[
42500
601
07174624
1915
PREHRAMBENO-HEMIJSKA [KOLA
NI[
42500
601
07288476
1916
[KOLA MODE I LEPOTE
NI[
42500
601
07288484
1917
TEHNI^KA [KOLA „12. FEBRUAR"
NI[
42500
601
07226012
1918
TRGOVINSKA [KOLA
NI[
42500
601
07222122
1919
UGOSTITEQSKO-TURISTI^KA [KOLA
NI[
42500
601
07222114
1920
UMETNI^KA [KOLA NI[
NI[
42500
601
07174632
1921
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
NI[
42500
601
17259385
2138
STRU^NA [KOLA „DU[AN TRIVUNAC-DRAGO["
SVRQIG
42502
601
07339941
1922
ALEKSINA^KA GIMNAZIJA
ALEKSINAC
42530
601
07106947
1716
TEHNI^KA [KOLA „PROTA STEVAN DIMITRIJEVI]"
ALEKSINAC
42530
601
07106912
1923
POQOPRIVREDNA [KOLA „[UMATOVAC"
ALEKSINAC
42530
601
07600780
1924
GIMNAZIJA NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
42600
601
07195168
1717
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
NOVI PAZAR
42600
601
07192002
1925
[KOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KO@E
NOVI PAZAR
42600
601
07356404
1926
TEHNI^KA [KOLA
NOVI PAZAR
42600
601
07356374
1927
MEDICINSKA [KOLA U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17686518
80188
UGOSTITEQSKO-TURISTI^KA [KOLA U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17761498
80285
GIMNAZIJA TUTIN
TUTIN
42602
601
07175841
1718
TEHNI^KA [KOLA
TUTIN
42602
601
07350767
1928
GIMNAZIJA
RA[KA
42610
601
07637063
1719
MA[INSKA [KOLA
RA[KA
42610
601
07276966
1929
GIMNAZIJA „JEZDIMIR LOVI]"
SJENICA
42620
601
07192100
1720
TEHNI^KA [KOLA
SJENICA
42620
601
07352107
1930
GIMNAZIJA PIROT
PIROT
42800
601
07131577
1721
SREDWA STRU^NA [KOLA PIROT
PIROT
42800
601
06944272
1931
EKONOMSKA [KOLA PIROT
PIROT
42800
601
07131569
1932
MLEKARSKA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA „DR OBREN PEJI]" PIROT
42800
601
07172419
1933
TEHNI^KA [KOLA PIROT
PIROT
42800
601
07131542
1934
GIMNAZIJA „VUK KARAXI]"
BABU[NICA
42801
601
07106360
1722
TEHNI^KA [KOLA BABU[NICA
BABU[NICA
42801
601
07686668
1935
GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE"
DIMITROVGRAD
42802
601
07153139
1723
SREDWA [KOLA „NIKETA REMEZIJANSKI"
BELA PALANKA
42803
601
07106530
1715
31. decembar 2009.
Broj 113
31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PO@AREVA^KA GIMNAZIJA
PO@AREVAC
42900
601
07161255
1724
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
PO@AREVAC
42900
601
07161689
1936
MEDICINSKA [KOLA
PO@AREVAC
42900
601
07161409
1937
POLITEHNI^KA [KOLA „PO@AREVAC"
PO@AREVAC
42900
601
07577656
1938
POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
„SOWA MARINKOVI]"
PO@AREVAC
42900
601
07160631
1939
TEHNI^KA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA „NIKOLA TESLA"
KOSTOLAC
42900
601
07160542
1940
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
PO@AREVAC
42900
601
17185349
2139
SREDWA [KOLA „MLADOST"
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
07161719
1725
SREDWA [KOLA
VELIKO GRADI[TE
42920
601
07159226
1726
"TEHNI^KA [KOLA" @AGUBICA
@AGUBICA
42930
601
17113011
1941
EKONOMSKO-TRGOVINSKA I MA[INSKA [KOLA
KU^EVO
42940
601
07164050
1942
PRIJEPOQSKA GIMNAZIJA
PRIJEPOQE
43000
601
07341423
1727
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
PRIJEPOQE
43000
601
07575122
1943
TEHNI^KA [KOLA
PRIJEPOQE
43000
601
07341415
1944
GIMNAZIJA „PIVO KARAMATIJEVI]"
NOVA VARO[
43010
601
07589514
1728
TEHNI^KA [KOLA
NOVA VARO[
43010
601
07589506
1945
GIMNAZIJA PRIBOJ
PRIBOJ
43020
601
07111347
1729
MA[INSKO-ELEKTROTEHNI^KA [KOLA
PRIBOJ
43020
601
07351909
1946
GIMNAZIJA
PROKUPQE
43100
601
07271344
1730
MEDICINSKA [KOLA „DR ALEKSA SAVI]"
PROKUPQE
43100
601
07600739
1947
POQOPRIVREDNA [KOLA „RADO[ JOVANOVI]-SEQA"
PROKUPQE
43100
601
07271328
1948
POQOPRIVREDNO-MA[INSKA [KOLA
@ITORA\A
43100
601
07314124
1949
TEHNI^KA [KOLA „15. MAJ"
PROKUPQE
43100
601
07271310
1950
SREDWA [KOLA „MLADOST"
BLACE
43110
601
07186908
1951
GIMNAZIJA „RADO[ JOVANOVI]-SEQA"
KUR[UMLIJA
43120
601
07172826
1731
EKONOMSKA [KOLA
KUR[UMLIJA
43120
601
07620896
1952
GIMNAZIJA PODUJEVO
KUR[UMLIJA
43120
601
09048154
1953
TEHNI^KA [KOLA PODUJEVO
KUR[UMLIJA
43120
601
09047972
1954
GIMNAZIJA
SMEDEREVO
43200
601
07198574
1732
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
SMEDEREVO
43200
601
07352948
1955
TEKSTILNO-TEHNOLO[KA I POQOPRIVREDNA [KOLA
„DESPOT \URA\"
SMEDEREVO
43200
601
07352956
1956
TEHNI^KA [KOLA
SMEDEREVO
43200
601
07163908
1957
PALANA^KA GIMNAZIJA
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07142811
1733
MA[INSKO-ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „GO[A"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07160895
1958
HEMIJSKO-TEHNOLO[KA I PREHRAMBENA [KOLA
„@IKICA DAMWANOVI]"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
07142862
1959
GIMNAZIJA
VELIKA PLANA
43240
601
07164173
1734
EKONOMSKO-UGOSTITEQSKA [KOLA „VUK KARAXI]"
VELIKA PLANA
43240
601
07353090
1960
TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
VELIKA PLANA
43240
601
07353081
1961
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVI]"
JAGODINA
43500
601
07127146
1735
PRVA TEHNI^KA [KOLA
JAGODINA
43500
601
07127197
1962
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „SLAVKA \UR\EVI]"
JAGODINA
43500
601
07350422
1963
ELEKTROTEHNI^KA I GRA\EVINSKA [KOLA
„NIKOLA TESLA"
JAGODINA
43500
601
07350490
1964
SREDWA [KOLA „SVILAJNAC"
SVILAJNAC
43501
601
07349947
1965
POQOPRIVREDNO-VETERINARSKA [KOLA SA DOMOM
U^ENIKA „SVILAJNAC"
SVILAJNAC
43501
601
07349939
1966
TEHNI^KA [KOLA
DESPOTOVAC
43502
601
07126905
1967
GIMNAZIJA ]UPRIJA
]UPRIJA
43503
601
07166877
1736
MEDICINSKA [KOLA
]UPRIJA
43503
601
07166940
1968
TEHNI^KA [KOLA
]UPRIJA
43503
601
07166907
1969
[KOLA ZA MUZI^KE TALENTE
]UPRIJA
43503
601
07166486
1970
GIMNAZIJA
PARA]IN
43504
601
07352450
1737
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
PARA]IN
43504
601
07352441
1971
MA[INSKO-ELEKTROTEHNI^KA [KOLA
PARA]IN
43504
601
07577613
1972
TEHNOLO[KA [KOLA PARA]IN
PARA]IN
43504
601
07352468
1973
POQOPRIVREDNO-VETERINARSKA [KOLA
REKOVAC
43505
601
07291795
1974
[ABA^KA GIMNAZIJA
[ABAC
43600
601
07120460
1738
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
[ABAC
43600
601
07120192
1975
MEDICINSKA [KOLA „DR ANDRA JOVANOVI]"
[ABAC
43600
601
07120583
1976
SREDWA POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
[ABAC
43600
601
07168390
1977
STRU^NA HEMIJSKA I TEKSTILNA [KOLA
[ABAC
43600
601
07168381
1978
TEHNI^KA [KOLA
[ABAC
43600
601
07121334
1979
[KOLA ZA UMETNI^KE ZANATE
[ABAC
43600
601
06943799
1980
„MA^VANSKA SREDWA [KOLA"
BOGATI]
43601
601
07264828
1981
POSAVOTAMNAVSKA SREDWA [KOLA
VLADIMIRCI
43602
601
07283199
1982
SREDWA [KOLA „VEQKO VLAHOVI]"
KOCEQEVA
43603
601
07293500
1983
U@I^KA GIMNAZIJA
U@ICE
43700
601
07279329
1739
EKONOMSKA [KOLA
U@ICE
43700
601
07279345
1984
MEDICINSKA [KOLA
U@ICE
43700
601
07579403
1985
TEHNI^KA [KOLA „RADOJE QUBI^I]"
U@ICE
43700
601
07156634
1986
TEHNI^KA [KOLA
U@ICE
43700
601
07156758
1987
UMETNI^KA [KOLA
U@ICE
43700
601
17434900
1988
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
U@ICE
43700
601
17266896
2140
SREDWA [KOLA „SVETI AHILIJE"
ARIQE
43701
601
07250819
1989
UGOSTITEQSKO-TURISTI^KA [KOLA
^AJETINA
43702
601
07282923
1990
GIMNAZIJA „JOSIF PAN^I]"
BAJINA BA[TA
43710
601
07221258
1740
TEHNI^KA [KOLA
BAJINA BA[TA
43710
601
07570678
1991
GIMNAZIJA
IVAWICA
43720
601
07249195
1741
TEHNI^KA [KOLA
IVAWICA
43720
601
07339518
1992
TEHNI^KA [KOLA
KOSJERI]
43730
601
17049372
1993
GIMNAZIJA „SVETI SAVA"
PO@EGA
43740
601
07572913
1742
POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
„QUBO MI]I]"
PO@EGA
43740
601
07112807
1994
TEHNI^KA [KOLA
PO@EGA
43740
601
07266642
1995
VAQEVSKA GIMNAZIJA
VAQEVO
43900
601
07098286
1743
EKONOMSKA [KOLA „VAQEVO"
VAQEVO
43900
601
07096887
1996
32
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MEDICINSKA [KOLA „DR MI[A PANTI]"
VAQEVO
43900
601
07096771
1997
MUZI^KA [KOLA „@IVORAD GRBI]"
VAQEVO
43900
601
07576765
1998
POQOPRIVREDNA [KOLA „VAQEVO"
VAQEVO
43900
601
07096933
1999
TEHNI^KA [KOLA
VAQEVO
43900
601
07097000
2000
SREDWA [KOLA „17. SEPTEMBAR"
LAJKOVAC
43902
601
07283911
2001
SREDWA [KOLA „MIONICA" MIONICA
MIONICA
43903
601
17779575
80398
GIMNAZIJA „BRANISLAV PETRONIJEVI]"
UB
43910
601
07593040
1744
TEHNI^KA [KOLA „UB"
UB
43910
601
07258135
2002
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „1300 KAPLARA"
QIG
43930
601
07099355
2003
GIMNAZIJA „BORA STANKOVI]"
VRAWE
44100
601
07138946
1745
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
VRAWE
44100
601
07205856
2004
MEDICINSKA [KOLA
VRAWE
44100
601
17289080
2006
SREDWA POQOPRIVREDNO-VETERINARSKA [KOLA
„STEVAN SIN\ELI]" VRAWE
VRAWE
44100
601
07412088
2007
TEHNI^KA [KOLA
VRAWE
44100
601
07138954
2008
HEMIJSKO-TEHNOLO[KA [KOLA
VRAWE
44100
601
07346859
2009
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
VRAWE
44100
601
17213628
2141
SREDWA [KOLA „SEZAI SUROI" BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
601
07140053
2011
STRU^NA [KOLA „SVETI SAVA"
BUJANOVAC
44101
601
07104324
2013
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVI]"
SURDULICA
44102
601
07573537
1748
POQOPRIVREDNA [UMARSKA [KOLA „JOSIP PAN^I]"
SURDULICA
44102
601
07180594
2017
TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
SURDULICA
44102
601
07180608
2018
GIMNAZIJA „JOVAN SKERLI]"
VLADI^IN HAN
44103
601
07138342
1749
TEHNI^KA [KOLA „28. MART"
VLADI^IN HAN
44103
601
07573944
2019
GIMNAZIJA „SKENDERBEU"
PRE[EVO
44104
601
07179324
1750
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „PRE[EVO"
PRE[EVO
44104
601
07585527
2020
KO@ARSKO-TRGOVINSKA [KOLA „MILUTIN BOJI]"
TRGOVI[TE
44105
601
07284314
2021
GIMNAZIJA BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
44130
601
07207760
1751
GIMNAZIJA ZAJE^AR
ZAJE^AR
44200
601
07351356
1752
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
ZAJE^AR
44200
601
07351321
2022
MEDICINSKA [KOLA
ZAJE^AR
44200
601
07351330
2023
TEHNI^KA [KOLA
ZAJE^AR
44200
601
07351348
2024
SREDWA [KOLA „NIKOLA TESLA"
BOQEVAC
44210
601
07127448
2142
KWA@EVA^KA GIMNAZIJA
KWA@EVAC
44220
601
07127774
1753
TEHNI^KA [KOLA
KWA@EVAC
44220
601
07127804
2025
GIMNAZIJA „BORA STANKOVI]"
BOR
44230
601
07414269
1754
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA BOR
BOR
44230
601
07351771
2026
MA[INSKO-ELEKTROTEHNI^KA [KOLA
BOR
44230
601
07264259
2027
TEHNI^KA [KOLA
BOR
44230
601
07264224
2028
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
BOR
44230
601
17272349
2143
NEGOTINSKA GIMNAZIJA
NEGOTIN
44240
601
07129190
1755
MUZI^KA [KOLA „STEVAN MOKRAWAC"
NEGOTIN
44240
601
07938683
2029
POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
„RAJKO BOSNI]" BUKOVO
NEGOTIN
44240
601
07129181
2030
TEHNI^KA [KOLA
NEGOTIN
44240
601
07129173
2031
SREDWA [KOLA „SVETI SAVA"
KLADOVO
44260
601
07346930
1756
TEHNI^KA [KOLA KLADOVO
KLADOVO
44260
601
07344732
2032
REPUBLI^KI CENTAR ZA TALENTE
KLADOVO
44260
601
17164953
2144
GIMNAZIJA „MILE ARSENIJEVI]-BANDERA"
MAJDANPEK
44270
601
07677316
1757
TEHNI^KA [KOLA
MAJDANPEK
44270
601
07648847
2033
SREDWA [KOLA „BRANISLAV NU[I]"
SOKOBAWA
44280
601
07128525
2034
GIMNAZIJA „DU[AN VASIQEV"
KIKINDA
45500
601
08174776
1758
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
KIKINDA
45500
601
08037345
2035
TEHNI^KA [KOLA
KIKINDA
45500
601
08114617
2036
SREDWA STRU^NA [KOLA „MILO[ CRWANSKI"
KIKINDA
45500
601
08114609
2037
GIMNAZIJA NOVI KNE@EVAC
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08727511
1759
SREDWA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08175063
2038
GIMNAZIJA „ISIDORA SEKULI]"
NOVI SAD
45700
601
08200882
1760
GIMNAZIJA „LAZA KOSTI]"
NOVI SAD
45700
601
08685240
1761
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066914
1762
GIMNAZIJA „JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
NOVI SAD
45700
601
08066892
1763
KARLOVA^KA GIMNAZIJA
SREMSKI KARLOVCI
45700
601
08066906
2039
BALETSKA [KOLA U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08066949
2040
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „MIHAJLO PUPIN"
NOVI SAD
45700
601
08043361
2041
SREDWA MA[INSKA [KOLA
NOVI SAD
45700
601
08117861
2042
MEDICINSKA [KOLA „7. APRIL"
NOVI SAD
45700
601
08066868
2043
MUZI^KA [KOLA „ISIDOR BAJI]"
NOVI SAD
45700
601
08066922
2044
POQOPRIVREDNA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA FUTOG
NOVI SAD
45700
601
08042080
2045
SAOBRA]AJNA [KOLA „PINKI"
NOVI SAD
45700
601
08158142
2046
TEHNI^KA [KOLA „MILEVA MARI]-AJN[TAJN"
NOVI SAD
45700
601
08043370
2047
TEHNI^KA [KOLA „PAVLE SAVI]"
NOVI SAD
45700
601
08066973
2048
SREDWA [KOLA „SVETOZAR MILETI]"
NOVI SAD
45700
601
08114641
2049
[KOLA ZA DIZAJN „BOGDAN [UPUT"
NOVI SAD
45700
601
08066957
2050
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
NOVI SAD
45700
601
08715211
2145
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE
SREMSKI KARLOVCI
45700
601
08684774
2146
GIMNAZIJA „JAN KOLAR" SA DOMOM U^ENIKA
BA^KI PETROVAC
45701
601
08054134
1764
SREDWA [KOLA „LUKIJAN MU[ICKI"
TEMERIN
45702
601
08071870
2051
SREDWA [KOLA „22. OKTOBAR"
@ABAQ
45702
601
08112983
2052
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „MILEVA MARI]"
TITEL
45704
601
08050490
2053
GIMNAZIJA „20. OKTOBAR"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062358
1765
SREDWA STRU^NA [KOLA „DR RADIVOJ UVALI]"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062331
2054
TEHNI^KA [KOLA „9. MAJ"
BA^KA PALANKA
45710
601
08062366
2055
POQOPRIVREDNA [KOLA
BA^
45711
601
08610711
2056
GIMNAZIJA „MIHAJLO PUPIN" KOVA^ICA
KOVA^ICA
46000
601
08029253
1766
GIMNAZIJA „URO[ PREDI]"
PAN^EVO
46000
601
08006431
1767
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „PAJA MARGANOVI]"
PAN^EVO
46000
601
08028567
2057
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
PAN^EVO
46000
601
08006415
2058
MA[INSKA [KOLA „PAN^EVO"
PAN^EVO
46000
601
08158789
2059
MEDICINSKA [KOLA „STEVICA JOVANOVI]"
PAN^EVO
46000
601
08028800
2060
31. decembar 2009.
Broj 113
33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MUZI^KA [KOLA „JOVAN BANDUR"
PAN^EVO
46000
601
08006423
2061
POQOPRIVREDNA [KOLA „JOSIF PAN^I]"
PAN^EVO
46000
601
08054088
2062
TEHNI^KA [KOLA 23. MAJ
PAN^EVO
46000
601
08028575
2063
REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE „MIHAILO PUPIN"
PAN^EVO
46000
601
08695849
2147
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]"
ALIBUNAR
46001
601
08044597
2064
GIMNAZIJA I EKONOMSKA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
KOVIN
46010
601
08215731
1768
SREDWA STRU^NA [KOLA „VASA PELAGI]"
KOVIN
46010
601
08215740
2065
GIMNAZIJA „VEQKO PETROVI]"
SOMBOR
46300
601
08162735
1769
SREDWA EKONOMSKA [KOLA
SOMBOR
46300
601
08114498
2066
MEDICINSKA [KOLA „DR RU@ICA RIP"
SOMBOR
46300
601
08013128
2067
SREDWA POQOPRIVREDNO-PREHRAMBENA [KOLA
SOMBOR
46300
601
08062781
2068
SREDWA TEHNI^KA [KOLA
SOMBOR
46300
601
08027277
2069
SREDWA [KOLA „SVETI SAVA"
SOMBOR
46300
601
08204918
2070
GIMNAZIJA „NIKOLA TESLA"
APATIN
46310
601
08198250
1770
SREDWA GRA\EVINSKA I DRVOPRERA\IVA^KA
STRU^NA [KOLA
APATIN
46310
601
08062986
2071
TEHNI^KA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
APATIN
46310
601
08063591
2072
GIMNAZIJA I EKONOMSKA [KOLA
„JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
OXACI
46320
601
08199957
1771
TEHNI^KA [KOLA
OXACI
46320
601
08007586
2073
MITROVA^KA GIMNAZIJA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08195242
1772
EKONOMSKA [KOLA „9. MAJ"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015791
2074
MEDICINSKA [KOLA „DRAGIWA NIK[I]"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08195269
2075
PREHRAMBENO-[UMARSKA I HEMIJSKA [KOLA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08112622
2076
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08061173
2077
TEHNI^KA [KOLA „MILENKO VERKI]-NE[A"
PE]INCI
46401
601
08126356
2078
GIMNAZIJA „SAVA [UMANOVI]"
[ID
46410
601
08215618
1773
TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
[ID
46410
601
08017263
2079
GIMNAZIJA „STEVAN PUZI]"
RUMA
46420
601
08196109
1774
SREDWA POQOPRIVREDNO-PEHRAMBENA [KOLA
„S. PETROVI]-BRILE"
RUMA
46420
601
08026424
2080
SREDWA STRU^NA [KOLA „BRANKO RADI^EVI]"
RUMA
46420
601
08196117
2081
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „MILENKO BRZAK-U^A"
RUMA
46420
601
08026416
2082
SREDWA STRU^NA [KOLA „BORISLAV MIHAJLOVI]-MIHIZ" IRIG
46420
601
08905908
80391
GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVI]"
SUBOTICA
46600
601
08065535
1775
GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE U^ENIKE „DE@E KOSTOLAWI" SUBOTICA
46600
601
08787280
1776
EKONOMSKA SREDWA [KOLA „BOSA MILI]EVI]"
SUBOTICA
46600
601
08009155
2083
SREDWA MEDICINSKA [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08027323
2084
MUZI^KA [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08009163
2085
POLITEHNI^KA [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08122245
2086
TEHNI^KA [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08009180
2087
HEMIJSKO-TEHNOLO[KA [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08122237
2088
POQOPRIVREDNO-TEHNI^KI SREDWO[KOLSKI CENTAR
„BESEDE[ JO@EF"
KAWI@A
46610
601
08123934
2089
GIMNAZIJA I EKONOMSKA [KOLA „DOSITEJ OBRADOVI]" BA^KA TOPOLA
46620
601
08207895
1777
POQOPRIVREDNA [KOLA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08207887
2090
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „[INKOVI] JOZEF"
BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08207909
2091
GIMNAZIJA
SENTA
46630
601
08204071
1778
GIMNAZIJA SA DOMOM U^ENIKA ZA TALENTOVANE
U^ENIKE „BOQAI"
SENTA
46630
601
08787271
1779
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA SENTA
SENTA
46630
601
08204063
2092
SREDWA MEDICINSKA [KOLA
SENTA
46630
601
08791414
2093
TEHNI^KA [KOLA
ADA
46630
601
08018499
2094
HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDWA [KOLA
^OKA
46630
601
08204055
2095
GIMNAZIJA „@ARKO ZREWANIN"
VRBAS
46700
601
08073112
1780
GIMNAZIJA „SVETOZAR MILETI]"
SRBOBRAN
46700
601
08013276
1781
SREDWA STRU^NA [KOLA „4. JULI"
VRBAS
46700
601
08118841
2096
SREDWA STRU^NA [KOLA
KULA
46710
601
08005206
2097
SREDWA TEHNI^KA [KOLA „MIHAJLO PUPIN"
KULA
46710
601
08005249
2098
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
KULA
46710
601
08005214
2099
GIMNAZIJA
BE^EJ
46720
601
08204381
1782
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
BE^EJ
46720
601
08114099
2100
TEHNI^KA [KOLA
BE^EJ
46720
601
08069760
2101
GIMNAZIJA „BORISLAV PETROV-BRACA"
VR[AC
46800
601
08060967
1783
POQOPRIVREDNA [KOLA „VR[AC"
VR[AC
46800
601
08044627
2102
[KOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA"
VR[AC
46800
601
08114803
2103
HEMIJSKO-MEDICINSKA [KOLA
VR[AC
46800
601
08114811
2104
BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA [KOLA
BELA CRKVA
46810
601
08228965
1784
TEHNI^KA [KOLA „SAVA MUN]AN"
BELA CRKVA
46810
601
08115133
2105
ZREWANINSKA GIMNAZIJA
ZREWANIN
46900
601
08069107
1785
ELEKTROTEHNI^KA I GRA\EVINSKA [KOLA
„NIKOLA TESLA"
ZREWANIN
46900
601
08158177
2106
EKONOMSKO TRGOVINSKA [KOLA „JOVAN TRAJKOVI]"
ZREWANIN
46900
601
08114277
2107
SREDWA MEDICINSKA [KOLA
ZREWANIN
46900
601
08097194
2108
MUZI^KA [KOLA „JOSIF MARINKOVI]"
ZREWANIN
46900
601
08002169
2109
SREDWA POQOPRIVREDNA [KOLA
ZREWANIN
46900
601
08069204
2110
SREDWA TEKSTILNO-TEHNOLO[KA [KOLA „URO[ PREDI]" ZREWANIN
46900
601
08113670
2111
TEHNI^KA [KOLA
ZREWANIN
46900
601
08069212
2112
SREDWA [KOLA
NOVI BE^EJ
46901
601
08057907
2113
SREDWA [KOLA „VUK KARAXI]"
SE^AW
46902
601
08018936
2114
SREDWA [KOLA „\URA JAK[I]" SRPSKA CRWA
NOVA CRWA
46903
601
08013535
2115
GIMNAZIJA „SVETI SAVA" GORA@DEVAC PE]
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09047891
1697
GIMNAZIJA VU^ITRN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09230408
1786
GIMNAZIJA KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09028919
1787
GIMNAZIJA ORAHOVAC
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09030204
1788
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023704
2116
MEDICINSKA [KOLA SA DOMOM U^ENIKA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023674
2117
TEHNI^KA [KOLA SRBICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09020772
2118
34
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SREDWA [KOLA U ZVE^ANU
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09052780
2119
TEHNI^KA [KOLA „MIHAILO PETROVI]-ALAS"
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023712
2120
POQOPRIVREDNA [KOLA LE[AK
LEPOSAVI]
48202
601
09018379
2121
TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA"
LEPOSAVI]
48202
601
09021388
2122
TEHNI^KA [KOLA „GLIGORIJE BO@OVI]"
ZUBIN POTOK
48204
601
09047689
2123
GIMNAZIJA GWILANE U GORWEM KUSKU
GWILANE
48220
601
09003436
1746
GIMNAZIJA U KOSOVSKOJ KAMENICI VELIKO ROPOTOVO
GWILANE
48220
601
09233881
1747
GIMNAZIJA GWILANE
GWILANE
48220
601
09003436
1789
EKONOMSKA [KOLA GWILANE RANILUG
GWILANE
48220
601
09028617
2010
MEDICINSKA [KOLA VELIKO ROPOTOVO
GWILANE
48220
601
17684841
2012
TEHNI^KA [KOLA „DRAGI POPOVI]" STARI PARTEC
GWILANE
48220
601
09003444
2014
TEHNI^KA [KOLA KAMENICA VELIKO ROPOTOVO
GWILANE
48220
601
09233890
2015
TEHNI^KA [KOLA KOSOVSKA VITINA STARI VRBOVA[
GWILANE
48220
601
09001743
2016
GIMNAZIJA „IVO LOLA RIBAR" PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09018328
1790
GRA\EVINSKO-SAOBRA]AJNA [KOLA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09018301
2124
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09018387
2125
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA „MILADIN POPOVI]"
PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09034692
2126
MA[INSKA [KOLA SU[ICA-GRA^ANICA
PRI[TINA
48230
601
09029141
2127
MEDICINSKA [KOLA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09018310
2128
POQOPRIVREDNA [KOLA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09210903
2129
TEHNI^KA [KOLA „NIKOLA TESLA" PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09018344
2130
EKONOMSKO-TRGOVINSKA [KOLA „JOVAN CVIJI]"
[TRPCE
48270
601
09073728
2131
EKONOMSKO-TURISTI^KA [KOLA DRAGA[ GORA
[TRPCE
48270
601
09004599
80124
1.60.3 DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
BEOGRAD
40200
601
07453906
2148
DOM U^ENIKA SREDWE @ELEZNI^KE [KOLE
BEOGRAD
40300
601
07077718
2149
DOM U^ENIKA SREDWE PTT [KOLE
BEOGRAD
40300
601
17459147
2150
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „JELICA MILOVANOVI]" BEOGRAD
40300
601
07444028
2151
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
^A^AK
41300
601
07181639
2152
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
KRAGUJEVAC
41700
601
07151586
2153
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
KRAQEVO
41800
601
07101040
2154
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
TRSTENIK
41810
601
07352603
2155
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „PANE \UKI]-LIMAR"
KRU[EVAC
41900
601
07144512
2156
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
LESKOVAC
42100
601
07213468
2157
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
NI[
42500
601
07174845
2158
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „MLADOST"
ALEKSINAC
42530
601
07153333
2159
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
PROKUPQE
43100
601
07204370
2160
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „JAGODINA"
JAGODINA
43500
601
07127308
2161
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „SRE]NO" – ]UPRIJA
]UPRIJA
43503
601
17769367
80381
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
U@ICE
43700
601
07156855
2162
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
IVAWICA
43720
601
07111738
2163
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
VRAWE
44100
601
07139055
2164
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
SURDULICA
44102
601
07179944
2165
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
BOSILEGRAD
44130
601
17583123
10078
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA ZAJE^AR
ZAJE^AR
44200
601
07147961
2166
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
KWA@EVAC
44220
601
07127880
2167
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „NIKOLA VOJVODI]"
KIKINDA
45500
601
08021031
2168
SREDWO[KOLSKI DOM NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08066221
2169
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „BRANKOVO KOLO"
NOVI SAD
45700
601
08066213
2170
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
SOMBOR
46300
601
08130205
2171
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08016011
2172
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
SUBOTICA
46600
601
08580855
2173
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA
VR[AC
46800
601
08114838
2174
DOM U^ENIKA SREDWIH [KOLA „ANGELINA KOJI]-GINA"
ZREWANIN
ZREWANIN
46900
601
08002339
170
1.60.4 VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA – BEOGRADSKA
POLITEHNIKA
BEOGRAD
40200
601
07039794
2182
BIOLO[KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07048599
2227
GEOGRAFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07027087
2228
MATEMATI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07048211
2229
FAKULTET ZA FIZI^KU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD
40200
601
07426976
2230
FIZI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07048190
2231
HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07053681
2232
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07048157
2260
STOMATOLO[KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07001991
2261
FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07001975
2262
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA
U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07002009
2267
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07001983
2273
U^ITEQSKI FAKULTET BEOGRAD
BEOGRAD
40200
601
06908985
2274
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07003269
2275
FILOLO[KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07003161
2276
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07003188
2297
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
BEOGRAD
40200
601
07014562
2298
FAKULTET MUZI^KE UMETNOSTI
BEOGRAD
40200
601
07002084
2299
FAKULTET PRIMEWENIH UMETNOSTI UNIVERZITETA
UMETNOSTI U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07007787
2300
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I
REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07017766
2309
UNIVERZITET U BEOGRADU
BEOGRAD
40200
601
07003170
2311
BEOGRADSKA POSLOVNA [KOLA – VISOKA [KOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
40300
601
07451920
2178
VISOKA GRA\EVINSKO-GEODETSKA [KOLA STRUKOVNIH
STUDIJA
BEOGRAD
40300
601
17150570
2183
VISOKA @ELEZNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
40300
601
07032471
2184
VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU
I MENANXMENT
BEOGRAD
40300
601
07039808
2185
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE
I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
BEOGRAD
40300
601
17459023
2186
31. decembar 2009.
Broj 113
35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VISOKA [KOLA LIKOVNIH I PRIMEWENIH UMETNOSTI
STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
40300
601
07061633
2222
ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07032480
2237
GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07006454
2238
ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD
40300
601
07032498
2239
ZAVOD ZA FIZIKU TEHNI^KIH FAKULTETA UNIVERZITETA
U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07032595
2240
MA[INSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07032501
2241
RUDARSKO-GEOLO[KI FAKULTET UNIVERZITETA
U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07045735
2242
TEHNOLO[KO-METALUR[KI FAKULTET UNIVERZITETA
U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07032552
2243
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40300
601
07032579
2277
UNIVERZITET U BEOGRADU – PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI
FAKULTET
BEOGRAD
40300
601
17569961
9629
VISOKA HOTELIJERSKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
40600
601
07017367
2224
UNIVERZITET U BEOGRADU – [UMARSKI FAKULTET
BEOGRAD
40600
601
07009291
2268
UNIVEZITET U BEOGRADU – FAKULTET SPORTA I FIZI^KOG
VASPITAWA
BEOGRAD
40600
601
07009283
2305
TEHNIKUM TAURUNUM – VISOKA IN@IWERIJSKA [KOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ZEMUN
40700
601
07039816
2187
VISOKA ZDRAVSTVENA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZEMUN
40700
601
07014678
2206
UNIVERZITET U BEOGRADU – POQOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN
40700
601
07029845
2269
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
NOVI BEOGRAD
40700
601
07029799
2301
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI BEOGRAD
40700
601
17642189
10072
VISOKA TURISTI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI BEOGRAD
40700
601
17642162
10074
VISOKA [KOLA ELEKTROTEHNIKE I RA^UNARSTVA
STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD
40800
601
07040512
2189
SAOBRA]AJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40800
601
07032587
2244
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA
U BEOGRADU
BEOGRAD
40800
601
07004044
2245
FAKULTET POLITI^KIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD
40800
601
07028121
2278
FAKULTET BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU
BEOGRAD
40800
601
07061609
2313
VISOKA [KOLA TEHNI^KIH STRUKOVNIH STUDIJA
^A^AK
41300
601
07355742
2190
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU – TEHNI^KI FAKULTET
– ^A^AK
^A^AK
41300
601
07181779
2246
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU – AGRONOMSKI FAKULTET
U ^A^KU
^A^AK
41300
601
07281536
2270
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
KRAGUJEVAC
41700
601
07151284
2191
PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07232721
2233
MA[INSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
07151314
2247
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZIZETA U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
07345496
2263
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
07151322
2279
PRAVNI FAKULTET KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07227035
2280
FILOLO[KO-UMETNI^KI FAKULTET U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
17429108
2281
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
KRAGUJEVAC
41700
601
07150393
2314
VISOKA TEHNOLO[KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113528
2192
UNIVERZITET U KRAGUJEVACU – MA[INSKI FAKULTET
KRAQEVO
41800
601
07316291
2248
VISOKA TEHNI^KO-MA[INSKA [KOLA STRUKOVNIH
STUDIJA
TRSTENIK
41810
601
07155034
2193
VISOKA HEMIJSKO TEHNOLO[KA [KOLA STRUKOVNIH
STUDIJA
KRU[EVAC
41900
601
07143907
2194
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITA^E
KRU[EVAC
41900
601
07146949
2211
VISOKA POSLOVNA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
LESKOVAC
42100
601
07207310
2179
VISOKA STRUKOVNA [KOLA ZA TEKSTIL
LESKOVAC
42100
601
07137761
2195
UNIVERZITET U NI[U – TEHNOLO[KI FAKULTET
LESKOVAC
42100
601
07282273
2249
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
NI[
42500
601
07223323
2196
PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET
NI[
42500
601
17267906
2234
GRA\EVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET
NI[
42500
601
07174721
2250
ELEKTRONSKI FAKULTET
NI[
42500
601
07215240
2251
MA[INSKI FAKULTET
NI[
42500
601
07174713
2252
FAKULTET ZA[TITE NA RADU
NI[
42500
601
07226063
2253
MEDICINSKI FAKULTET NI[
NI[
42500
601
07215282
2264
EKONOMSKI FAKULTET
NI[
42500
601
07174705
2282
PRAVNI FAKULTET
NI[
42500
601
07174691
2283
FILOZOFSKI FAKULTET
NI[
42500
601
07174730
2284
UNIVERZITET U NI[U, FAKULTET UMETNOSTI U NI[U
NI[
42500
601
17443852
2302
FAKULTET SPORTA I FIZI^KOG VASPITAWA U NI[U
NI[
42500
601
17265962
2306
UNIVERZITET U NI[U
NI[
42500
601
07185286
2315
VISOKA [KOLA ZA VASPITA^E STRUKOVNIH STUDIJA
ALEKSINAC
42530
601
07106904
2212
DR@AVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
NOVI PAZAR
42600
601
17663640
80050
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A PIROT
PIROT
42800
601
07131585
2213
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
PO@AREVAC
42900
601
07285019
2197
VISOKA POQOPRIVREDNO-PREHRAMBENA [KOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
PROKUPQE
43100
601
07262051
2208
VISOKA POSLOVNA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
U PRI[TINI
BLACE
43110
601
09271961
2214
PEDAGO[KI FAKULTET U JAGODINI
JAGODINA
43500
601
06872468
2285
VISOKA MEDICINSKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA,
]UPRIJA
]UPRIJA
43503
601
17228838
2207
VISOKA TEHNOLO[KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
[ABAC
43600
601
07293682
2198
VISOKA POQOPRIVREDNA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
[ABAC
43600
601
07120222
2209
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITA^E
[ABAC
43600
601
07120478
2215
VISOKA POSLOVNO-TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH
STUDIJA
U@ICE
43700
601
07156766
2199
U^ITEQSKI FAKULTET
U@ICE
43700
601
06942016
2286
VISOKA POSLOVNA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
VAQEVO
43900
601
07243782
2180
VISOKA [KOLA PRIMEWENIH STRUKOVNIH STUDIJA
VRAWE
VRAWE
44100
601
07196768
2200
36
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U^ITEQSKI FAKULTET VRAWE
VRAWE
44100
601
06876617
2287
VISOKA [KOLA ZA VASPITA^E STRUKOVNIH STUDIJA
IZ GWILANA, SA PRIVREMENIM SEDI[TEM U BUJANOVCU BUJANOVAC
44101
601
09040889
2216
TEHNI^KI FAKULTET U BORU
BOR
44230
601
07130210
2254
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A U KIKINDI
KIKINDA
45500
601
08167796
2217
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08081000
2201
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A
NOVI SAD
45700
601
08066965
2218
VISOKA POSLOVNA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
45700
601
08640343
2226
UNIVERZITET U NOVOM SADU – PRIRODNO-MATEMATI^KI
FAKULTET
NOVI SAD
45700
601
08104620
2235
UNIVERZITET U NOVOM SADU – TEHNOLO[KI FAKULTET
NOVI SAD
45700
601
08055203
2255
UNIVERZITET U NOVOM SADU – FAKULTET TEHNI^KIH
NAUKA
NOVI SAD
45700
601
08067104
2256
UNIVERZITET U NOVOM SADU – MEDICINSKI FAKULTET
NOVI SAD
45700
601
08113599
2265
UNIVERZITET U NOVOM SADU – POQOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD
45700
601
08608369
2271
UNIVERZITET U NOVOM SADU – PRAVNI FAKULTET
NOVI SAD
45700
601
08104913
2288
UNIVERZITET U NOVOM SADU – FILOZOFSKI FAKULTET
NOVI SAD
45700
601
08067074
2289
UNIVERZITET U NOVOM SADU – AKADEMIJA UMETNOSTI
NOVI SAD
45700
601
08067015
2303
UNIVERZITET U NOVOM SADU – FAKULTET SPORTA
I FIZI^KOG VASPITAWA
NOVI SAD
45700
601
08042101
2307
UNIVERZITET U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08067066
2316
UNIVERZITET U NOVOM SADU – PEDAGO[KI FAKULTET
SOMBOR
46300
601
08561923
2290
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08015813
2219
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
SUBOTICA
46600
601
08009201
2202
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A
SUBOTICA
46600
601
08058482
2220
UNIVERZITET U NOVOM SADU – GRA\EVINSKI FAKULTET
SUBOTICA
46600
601
08160490
2257
UNIVERZITET U NOVOM SADU – EKONOMSKI FAKULTET
SUBOTICA
46600
601
08105090
2291
UNIVERZITET U NOVOM SADU – U^ITEQSKI FAKULTET
NA MA\ARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI
SUBOTICA
46600
601
08067066
80086
VISOKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVAWE
VASPITA^A
VR[AC
46800
601
08038830
2221
VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZREWANIN
46900
601
08220611
2203
TEHNI^KI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN"
ZREWANIN
46900
601
08166161
2258
VI[A EKONOMSKA [KOLA PE]
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09009833
2181
VI[A TEHNI^KA [KOLA ZVE^AN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023798
2204
VI[A TEHNI^KA [KOLA URO[EVAC
KOS.MITROVICA
48200
601
09027173
2205
UNIVERZITET U PRI[TINI – PRIRODNO-MATEMATI^KI
FAKULTET
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018433
2236
UNIVERZITET U PRI[TINI – FAKULTET TEHNI^KIH NAUKA KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09339116
2259
UNIVERZITET U PRI[TINI – MEDICINSKI FAKULTET
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018492
2266
UNIVERZITET U PRI[TINI – POQOPRIVREDNI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018484
2272
UNIVERZITET U PRI[TINI – PRAVNI FAKULTET
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018425
2292
UNIVERZITET U PRI[TINI
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018417
2293
UNIVERZITET U PRI[TINI – FILOZOFSKI FAKULTET
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09339477
2294
UNIVERZITET U PRI[TINI – EKONOMSKI FAKULTET
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018468
2296
UNIVERZITET U PRI[TINI – FAKULTET UMETNOSTI
ZVE^AN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09018476
2304
UNIVERZITET U PRI[TINI – U^ITEQSKI FAKULTET
U PRIZRENU
LEPOSAVI]
48202
601
09231951
2295
UNIVERZITET U PRI[TINI – FAKULTET ZA FIZI^KU
KULTURU
LEPOSAVI]
48202
601
09034285
2308
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „SVETOZAR MARKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07032714
3631
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
KRAGUJEVAC
41700
601
07343353
3792
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „NIKOLA TESLA"
NI[
42500
601
07253753
3696
1.60.5 STUDENSKI CENTAR „BEOGRAD"
BEOGRAD
40200
601
07038011
2317
USTANOVA STUDENTSKO ODMARALI[TE PINOSAVA
BEOGRAD
40800
601
07028610
2318
STUDENTSKI CENTAR ^A^AK – USTANOVA ZA STANDARD
^A^AK
41300
601
07181817
2319
STUDENTSKI CENTAR KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
07151578
2321
STUDENTSKI CENTAR NI[
NI[
42500
601
07185456
2323
USTANOVA „STUDENTSKI CENTAR"
U@ICE
43700
601
06362176
2324
STUDENTSKI CENTAR „BOR"
BOR
44230
601
07130341
2326
USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA – STUDENTSKI
CENTAR U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
601
08054843
2327
„STUDENTSKI CENTAR" USTANOVA ZA SME[TAJ I ISHRANU
STUDENATA I VASPITNI RAD SA STUDENTIMA
SUBOTICA
46600
601
08082162
2328
STUDENTSKI CENTAR
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09019103
2330
USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
BEOGRAD
40200
601
07030797
3618
STUDENTSKI GRAD – DOM KULTURE
NOVI BEOGRAD
40700
601
07053029
3648
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
KRAGUJEVAC
41700
601
07244428
3790
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
NI[
42500
601
07335725
6354
USTANOVA „STUDENTSKI KULTURNI CENTAR" U NOVOM SADU NOVI SAD
45700
601
08590966
3664
1.60.6 ZAVOD ZA UNAPRE\IVAWE OBRAZOVAWA I VASPITAWA
BEOGRAD
40200
601
17568973
13709
1.60.7 ZAVOD ZA VREDNOVAWE KVALITETA OBRAZOVAWA
I VASPITAWA
BEOGRAD
40200
601
17568981
13710
1.61
MINISTARSTVO ZA DR@AVNU UPRAVU I LOKALNU
SAMOUPRAVU
BEOGRAD
40200
601
17407147
10400
1.61.1 BUXETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE
BEOGRAD
40200
601
17407147
50001
1.62
MINISTARSTVO VERA
BEOGRAD
40200
601
07568037
12100
KORISNICI SREDSTAVA BUXETA LOKALNE VLASTI
Trezor 581
3
AP VOJVODINA
SKUP[TINA AP VOJVODINE
SLU@BA SKUP[TINE AP VOJVODINE
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
45700
45700
45700
581
581
581
08649987
08649987
08033641
3571
9411
9412
31. decembar 2009.
Broj 113
37
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IZVR[NO VE]E AP VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08068615
9413
SLU@BA ZA OP[TE I ZAJEDNI^KE POSLOVE
POKRAJINSKIH ORGANA
NOVI SAD
45700
581
08034613
3573
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
NOVI SAD
45700
581
08177937
9414
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,
URBANIZAM I GRADITEQSTVO
NOVI SAD
45700
581
08752885
9415
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
I MINERALNE SIROVINE
NOVI SAD
45700
581
08753105
9416
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLO[KI
RAZVOJ
NOVI SAD
45700
581
08753083
9418
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POQOPRIVREDU
VODOPRIVREDU I [UMARSTVO
NOVI SAD
45700
581
08034656
9419
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZA[TITU @IVOTNE
SREDINE I ODR@IVI RAZVOJ
NOVI SAD
45700
581
08753512
9420
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
NOVI SAD
45700
581
08035059
9421
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
NOVI SAD
45700
581
08034664
9422
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
NOVI SAD
45700
581
08752893
9424
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPO[QAVAWE
I RAVNOPRAVNOST POLOVA
NOVI SAD
45700
581
08753245
9425
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU
I NACIONALNE MAWINE
NOVI SAD
45700
581
08334790
9427
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I ME\UOP[TINSKU SARADWU
NOVI SAD
45700
581
08753091
9428
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08784922
9431
POKRAJINSKI OMBUDSMAN
NOVI SAD
45700
581
08797030
9432
STRU^NA SLU@BA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
PRIVREDNOG RAZVOJA APV
NOVI SAD
45700
581
08841322
9703
SLU@BA ZA UPRAVQAWE QUDSKIM RESURSIMA
NOVI SAD
45700
581
08866520
80134
SEKRETARIJAT IZVR[NOG VE]A AUTONOMNE POKRAJINE
VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08160449
80202
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVAWE
NOVI SAD
45700
581
08891303
80251
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
NOVI SAD
45700
581
08891311
80252
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
NOVI SAD
45700
581
08891389
80253
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNU
I ME\UNARODNU SARADWU
NOVI SAD
45700
581
08891559
80254
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU
I DEMOGRAFIJU
NOVI SAD
45700
581
08891346
80255
KANCELARIJA ZA EVROPSKE POSLOVE NOVI SAD
NOVI SAD
45700
581
08859094
80014
POKRAJINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08034826
9430
JP „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
581
08068313
9908
FOND ZA KAPITALNA ULAGAWA AUTONOMNE POKRAJINE
VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08869952
80197
"PEDAGO[KI ZAVOD VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
581
08808112
9910
POKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZA[TITU
NOVI SAD
45700
581
08860076
80054
POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT
NOVI SAD
45700
581
08770492
9912
„IZDAVA^KI ZAVOD FORUM" ZA IZDAVAWE KWIGA
I ^ASOPISA NOVI SAD
NOVI SAD
45700
581
08890854
80250
NOVINSKO-IZDAVA^KA USTANOVA „MISAO"
NOVI SAD
45700
581
08123705
9913
GALERIJA LIKOVNE UMETNOSTI – POKLON ZBIRKA
RAJKA MAMUZI]A
NOVI SAD
45700
581
08008345
3578
„MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD"
NOVI SAD
45700
581
08434042
3579
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE U NOVOM SADU NOVI SAD
45700
581
08068283
3580
POZORI[NI MUZEJ VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08151342
3583
SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BEQANSKOG
NOVI SAD
45700
581
08042284
3586
ARHIV VOJVODINE
NOVI SAD
45700
581
08080968
3577
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
PETROVARADIN
45700
581
08054860
3584
„ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
581
08799083
9911
SRPSKO NARODNO POZORI[TE
NOVI SAD
45700
581
08066469
3663
NARODNO POZORI[TE-NARODNO KAZALI[TE – NEPSINHAZ
SUBOTICA
46600
581
08009295
9057
Trezor 501
4.1
GRAD BEOGRAD
GRAD BEOGRAD – SKUP[TINA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
GRADONA^ELNIK
GRA\ANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN)
SLU@BA ZA OP[TE POSLOVE – GRADSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
I GRA\EVINSKU INSPEKCIJU
SEKRETARIJAT ZA SAOBRA]AJ
SEKRETARIJAT ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
SEKRETARIJAT ZA KULTURU
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVAWE
SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
SEKRETARIJAT ZA INSPECIJSKE POSLOVE
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
SEKRETARIJAT ZA INFORMISAWE
SLU@BA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA
SA GRA\ANIMA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZA[TITU
SEKRETARIJAT ZA DE^IJU ZA[TITU
AGENCIJA ZA INVESTICIJE
KANCELARIJA ZA MLADE
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
3587
3589
9560
9745
10042
3588
3591
9394
9395
9396
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9406
9407
9408
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
501
501
501
501
501
17565800
17565800
17565800
17565800
17565800
9410
80314
80315
80316
80373
38
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
BEOGRAD
40200
501
07008112
9409
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I IZGRADWU
BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07094094
3620
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
BEOGRAD
40200
501
17079085
3592
ZAJEDNI^KI FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA
BEOGRAD
40300
501
07449500
3621
FOND ZA FINANSIRAWE IZGRADWE STANOVA
SOLIDARNOSTI
BEOGRAD
40200
501
07484739
3593
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^JI DANI"
BEOGRAD
40200
501
07061960
3595
PRED[KOLSKA USTANOVA „SAVSKI VENAC"
BEOGRAD
40200
501
07036213
3596
CENTAR DE^JIH LETOVALI[TA I OPORAVILI[TA
GRADA BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07036205
3597
PRED[KOLSKA USTANOVA „BO[KO BUHA" PALILULA
BEOGRAD
40300
501
07036337
3622
PRED[KOLSKA USTANOVA „VRA^AR"
BEOGRAD
40300
501
07019149
3623
PRED[KOLSKA USTANOVA „ZVEZDARA"
BEOGRAD
40300
501
07007876
3624
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
GROCKA
40330
501
07035152
3633
PRED[KOLSKA USTANOVA „RAKOVICA"
BEOGRAD
40600
501
07049021
3634
PRED[KOLSKA USTANOVA ^UKARICA
BEOGRAD
40600
501
07009496
3635
PRED[KOLSKA USTANOVA „PERKA VI]ENTIJEVI]"
OBRENOVAC
40610
501
07044666
3637
PRED[KOLSKA USTANOVA „RAKILA KOTAROV-VUKA"
LAZAREVAC
40620
501
07010435
3639
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
BARAJEVO
40630
501
07084463
3642
PRED[KOLSKA USTANOVA „11. APRIL"
NOVI BEOGRAD
40700
501
07079460
3643
PRED[KOLSKA USTANOVA „DR SIMA MILO[EVI]"
ZEMUN
40700
501
07041055
3644
PRED[KOLSKA USTANOVA „^IKA JOVA ZMAJ"
BEOGRAD
40800
501
07028628
3649
PRED[KOLSKA USTANOVA „JELICA OBRADOVI]"
MLADENOVAC
40810
501
07067194
3650
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
SOPOT
40820
501
07069090
3652
USTANOVA „PRIHVATILI[TE ZA ODRASLA I STARA LICA" BEOGRAD
40800
501
17598708
9857
MUZEJ AUTOMOBILA – ZBIRKA B. PETKOVI]A
BEOGRAD
40200
501
17136186
3608
MUZEJ AFRI^KE UMETNOSTI – ZBIRKA VEDE
I DR ZDRAVKA PE^ARA
BEOGRAD
40200
501
07068964
3609
MUZEJ GRADA BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07031513
3610
PEDAGO[KI MUZEJ
BEOGRAD
40200
501
07023685
3611
PRODAJNA GALERIJA „BEOGRAD"
BEOGRAD
40200
501
07023707
3617
KU]A LEGATA
BEOGRAD
40200
501
17573829
9668
MUZEJ NIKOLE TESLE
BEOGRAD
40300
501
07010001
3628
BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07023715
3598
NARODNA BIBLIOTEKA „MILUTIN BOJI]"
BEOGRAD
40300
501
07032722
3629
BIBLIOTEKA „VLADA AKSENTIJEVI]"
OBRENOVAC
40610
501
07047827
3638
BIBLIOTEKA „DIMITRIJE TUCOVI]"
LAZAREVAC
40620
501
07010311
3640
ISTORIJSKI ARHIV BEOGRADA
NOVI BEOGRAD
40700
501
07033290
3646
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA BEOGRAD
40200
501
07045719
3602
CENTAR ZA LIKOVNO OBRAZOVAWE
BEOGRAD
40300
501
07018886
3632
DIREKCIJA FESTA
BEOGRAD
40200
501
17356038
3600
DOM OMLADINE BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07023855
3601
JUGOKONCERT – USTANOVA ZA MUZI^KO-SCENSKU
DELATNOST
BEOGRAD
40200
501
07023782
3605
JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORI[TE
BEOGRAD
40200
501
07030843
3606
KULTURNI CENTAR BEOGRADA
BEOGRAD
40200
501
07023774
3607
POZORI[TE „ATEQE 212"
BEOGRAD
40200
501
07023880
3613
POZORI[TE „BO[KO BUHA"
BEOGRAD
40200
501
07023871
3614
POZORI[TE „PU@"
BEOGRAD
40200
501
07092229
3615
POZORI[TE NA TERAZIJAMA
BEOGRAD
40200
501
07023898
3616
USTANOVA „BITEF TEATAR"
BEOGRAD
40200
501
07451083
3619
OMLADINSKO POZORI[TE „DADOV"
BEOGRAD
40200
501
07771550
80360
BEOGRADSKO DRAMSKO POZORI[TE
BEOGRAD
40300
501
07010079
3625
DE^JI KULTURNI CENTAR
BEOGRAD
40300
501
17074563
3626
MALO POZORI[TE „DU[KO RADOVI]"
BEOGRAD
40300
501
07032765
3627
"ZVEZDARA TEATAR"
BEOGRAD
40300
501
07442912
3630
BELEF CENTAR
BEOGRAD
40300
501
17571630
9631
CENTAR ZA KULTURU GROCKA
GROCKA
40330
501
17673939
80053
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE OP[TINE RAKOVICA
BEOGRAD
40600
501
07052006
3636
CENTAR ZA KULTURU
LAZAREVAC
40620
501
07093233
3641
POZORI[TE LUTAKA „PINOKIO"
ZEMUN
40700
501
07066171
3647
CENTAR ZA KULTURU „ANDRIJA HABU\"
MLADENOVAC
40810
501
07068778
3651
CENTAR ZA KULTURU
SOPOT
40820
501
07003595
3653
Trezor 010
4.1.10 GRADSKA OP[TINA BARAJEVO
GRADSKA OP[TINA BARAJEVO – OP[TINSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA RAZVOJ I IZGRADWU GRADSKE OP[TINE
BARAJEVO
MESNA ZAJEDNICA ARNAJEVO
MESNA ZAJEDNICA BARAJEVO
MESNA ZAJEDNICA BA]EVAC
MESNA ZAJEDNICA BEQINA
MESNA ZAJEDNICA BO@DAREVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKI BORAK
MESNA ZAJEDNICA VRANI]
MESNA ZAJEDNICA MANI]
MESNA ZAJEDNICA MEQAK
MESNA ZAJEDNICA RO@ANCI
MESNA ZAJEDNICA [IQAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA GUNCATE
MESNA ZAJEDNICA NASEQE GAJ
MESNA ZAJEDNICA SELA LISOVI]
MESNA ZAJEDNICA GLUM^EVO BRDO
BARAJEVO
BARAJEVO
40630
40630
010
010
07001134
07001126
4177
4178
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
BARAJEVO
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
40630
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
07094159
07001061
07001070
07046120
07001088
07001096
07046014
07004524
07050801
07001100
07041772
07001169
07040237
06880738
07041799
17575554
4194
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
9665
40600
40600
011
011
07014210
07014236
4195
4196
Trezor 011
4.1.11 GRADSKA OP[TINA ^UKARICA
GRADSKA OP[TINA ^UKARICA – OP[TINSKA UPRAVA
BEOGRAD
BEOGRAD
31. decembar 2009.
Broj 113
39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JP „POSLOVNI PROSTOR OP[TINE ^UKARICA"
BEOGRAD
40600
011
07510233
9792
MESNA ZAJEDNICA VELIKA MO[TANICA
BEOGRAD
40600
011
07000251
4197
MESNA ZAJEDNICA OSTRU@NICA
BEOGRAD
40600
011
07049587
4198
MESNA ZAJEDNICA RU[AW
BEOGRAD
40600
011
07011407
4199
MESNA ZAJEDNICA SREM^ICA
BEOGRAD
40600
011
07011415
4200
MESNA ZAJEDNICA UMKA
BEOGRAD
40600
011
07041624
4201
MESNA ZAJEDNICA CERAK
BEOGRAD
40600
011
07050968
4202
MESNA ZAJEDNICA „BANOVO BRDO"
BEOGRAD
40600
011
07009194
4203
MESNA ZAJEDNICA „MIHAJLOVAC"
BEOGRAD
40600
011
07007906
4208
MESNA ZAJEDNICA „@ARKOVO" @ARKOVO
BEOGRAD
40600
011
07014309
4212
MESNA ZAJEDNICA „^UKARI^KA PADINA"
BEOGRAD
40600
011
07014287
4213
MESNA ZAJEDNICA „ @ELEZNIK" ^UKARICA
BEOGRAD
40600
011
07049692
4217
KULTURNI CENTAR „^UKARICA"
BEOGRAD
40600
011
07050984
4218
KULTURNA USTANOVA „GALERIJA 73"
BEOGRAD
40600
011
17488414
4219
Trezor 012
4.1.12 GRADSKA OP[TINA GROCKA
GRADSKA OP[TINA GROCKA – OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, URBANIZAM
I IZGRADWU OP[TINE GROCKA
DRU[TVENI FOND ZA FINANSIRAWE IZGRADWE STANOVA
SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA – GROCKA
MESNA ZAJEDNICA „GOLUBAN PAUNOVI]" KAMENDOL
MESNA ZAJEDNICA BEGAQICA
MESNA ZAJEDNICA BOLE^
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVIK
MESNA ZAJEDNICA VIN^A
MESNA ZAJEDNICA VR^IN
MESNA ZAJEDNICA DRA@AW
MESNA ZAJEDNICA @IVKOVAC
MESNA ZAJEDNICA ZAKLOPA^A
MESNA ZAJEDNICA KALU\ERICA
MESNA ZAJEDNICA LE[TANE
MESNA ZAJEDNICA PUDARCI
MESNA ZAJEDNICA RITOPEK
MESNA ZAJEDNICA UM^ARI
GROCKA
GROCKA
40330
40330
012
012
07030495
17236261
4226
4229
GROCKA
40330
012
07094272
4248
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
GROCKA
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
40330
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
07729308
07007566
07050925
07030525
07052707
07044615
07055137
07030509
07047762
07048564
07051948
07076827
07030517
07030533
07047789
07048025
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
07047541
07047541
17331132
07447604
17561081
17738658
07010796
17338048
07010885
07010877
07060416
07058969
07088035
07010761
07010826
07027877
07043333
07007744
07010869
07010788
07010907
07009739
07010770
07010800
4249
4250
4251
9440
9816
80271
4254
4255
4256
4257
4258
4260
4263
4264
4267
4268
4269
4270
4273
4274
4276
4277
4278
4280
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
40610
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
07038330
17326848
06900496
20234466
07728298
07051794
07038461
07038437
07038470
07048840
07038445
07044658
07050364
07038453
07038402
07051867
07047894
07047720
07048858
07050356
07049668
07038429
07048831
07047738
4281
4282
4311
80083
80106
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
Trezor 013
4.1.13 GRADSKA OP[TINA NOVI BEOGRAD
GRADSKA OP[TINA NOVI BEOGRAD – OP[TINSKO VE]E
GRADSKA OP[TINA NOVI BEOGRAD – OP[TINSKA UPRAVA
JP „POSLOVNI PROSTOR"
CENTAR ZA RAZVOJ I LOKALNU EKONOMIJU NOVOG BEOGRADA
NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MRE@A – NBKM
MESNA ZAJEDNICA „BE@ANIJA"
MESNA ZAJEDNICA „BE@ANIJSKA KOSA"
MESNA ZAJEDNICA „GAZELA"
MESNA ZAJEDNICA „AKADEMIJA"
MESNA ZAJEDNICA „DUNAVSKI KEJ"
MESNA ZAJEDNICA „BE@ANIJSKI BLOKOVI"
MESNA ZAJEDNICA „MLADOST"
MESNA ZAJEDNICA „SAVSKI KEJ"
MESNA ZAJEDNICA „IKARUS"
MESNA ZAJEDNICA „LEDINE"
MESNA ZAJEDNICA „PAVIQONI"
MESNA ZAJEDNICA „SAVA"
MESNA ZAJEDNICA „STARI AERODROM"
MESNA ZAJEDNICA „STARO SAJMI[TE"
MESNA ZAJEDNICA „U[]E"
MESNA ZAJEDNICA „FONTANA"
MESNA ZAJEDNICA „STUDENTSKI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „PARISKE KOMUNE"
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
Trezor 014
4.1.14 GRADSKA OP[TINA OBRENOVAC
GRADSKA OP[TINA OBRENOVAC – OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OBRENOVCA
JAVNO PREDUZE]E „POSLOVNI PROSTOR OBRENOVAC"
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
MESNA ZAJEDNICA BAQEVAC
MESNA ZAJEDNICA BARI^
MESNA ZAJEDNICA BELO POQE
MESNA ZAJEDNICA VELIKO POQE
MESNA ZAJEDNICA VUKI]EVICA
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRA@EVAC
MESNA ZAJEDNICA DREN
MESNA ZAJEDNICA ZABRE@JE
MESNA ZAJEDNICA ZVE^KA
MESNA ZAJEDNICA JASENAK
MESNA ZAJEDNICA KONATICE
MESNA ZAJEDNICA KRTINSKA
MESNA ZAJEDNICA QUBINI]
MESNA ZAJEDNICA MALA MO[TANICA
MESNA ZAJEDNICA MISLO\IN
III MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA ORA[AC
MESNA ZAJEDNICA PIROMAN
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
OBRENOVAC
40
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA POQANE
OBRENOVAC
40610
014
07051816
4304
MESNA ZAJEDNICA RATARI
OBRENOVAC
40610
014
07050348
4305
MESNA ZAJEDNICA SKELA
OBRENOVAC
40610
014
07047703
4306
MESNA ZAJEDNICA STUBLINE
OBRENOVAC
40610
014
07038488
4307
MESNA ZAJEDNICA TRSTENICA
OBRENOVAC
40610
014
07048866
4308
MESNA ZAJEDNICA UROVCI
OBRENOVAC
40610
014
07047622
4309
MESNA ZAJEDNICA U[]E
OBRENOVAC
40610
014
07047711
4310
MESNA ZAJEDNICA RVATI
OBRENOVAC
40610
014
07087870
9881
MESNA ZAJEDNICA DUDOVI
OBRENOVAC
40610
014
07087888
9882
II MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC
OBRENOVAC
40610
014
07087896
9948
Trezor 015
4.1.15 GRADSKA OP[TINA PALILULA
GRADSKA OP[TINA PALILULA – OP[TINSKA UPRAVA
GRADSKA OP[TINA PALILULA – SKUP[TINA,
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
MESNA ZAJEDNICA „NADE@DA PETROVI]"
MESNA ZAJEDNICA „STARA BOR^A”
MESNA ZAJEDNICA „NOVA BOR^A”
MESNA ZAJEDNICA „VELIKO SELO"
MESNA ZAJEDNICA „VI[WI^KA BAWA"
MESNA ZAJEDNICA „VI[WICA"
MESNA ZAJEDNICA „STEVAN HRISTI]"
MESNA ZAJEDNICA „JOVAN CVIJI]"
MESNA ZAJEDNICA „KOTE@"
MESNA ZAJEDNICA „FILIP VI[WI]"
MESNA ZAJEDNICA „OV^A"
MESNA ZAJEDNICA „HAXIPOPOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „PADINSKA SKELA"
MESNA ZAJEDNICA „DESPOT STEFAN LAZAREVI]"
MESNA ZAJEDNICA „BARA REVA"
MESNA ZAJEDNICA „ROSPI ]UPRIJA"
MESNA ZAJEDNICA „SLANCI"
MESNA ZAJEDNICA „STARA PALILULA"
MESNA ZAJEDNICA „STARINA NOVAK"
MESNA ZAJEDNICA „KARABURMA DUNAV"
MESNA ZAJEDNICA „DUNAVSKI VENAC" KRWA^A
MESNA ZAJEDNICA „STARA KARABURMA"
MESNA ZAJEDNICA „TA[MAJDAN"
MESNA ZAJEDNICA „BOR^A GREDA"
JP „POSLOVNI CENTAR OP[TINE PALILULA"
SO PALILULA – STRU^NA SLU@BA MESNIH ZAJEDNICA
BEOGRAD
BEOGRAD
40300
40300
015
015
07025629
07082924
4312
4313
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
07082924
07025653
07025742
07085745
07014546
07025700
07037309
07025661
07037287
07025726
07025688
07025769
07029586
07029560
07025670
07025734
07025696
07029578
07006438
07025645
07037295
07025718
07048343
07047258
07085737
07924763
07082924
4314
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
9555
9556
9557
9558
9441
4316
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
07031386
07031386
07031386
07031386
07031386
07001738
07001690
07001789
07001711
07001681
07001754
07001762
07001703
07001720
07895275
17642359
17407473
4338
9433
9716
9717
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4349
4350
4351
4348
9960
4347
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
40820
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
07048459
17319116
17154443
07041802
07041829
07048068
07003471
07003480
07041870
07041861
07041853
07047614
07003498
07003501
07041845
07003510
07041837
07003536
07003528
4352
4353
9573
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
40200
40200
40200
40200
40200
018
018
018
018
018
07027125
07027117
07027125
07027125
07518242
4370
4372
9580
9718
4371
Trezor 016
4.1.16 GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC – SKUP[TINA OP[TINE
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC – PREDSEDNIK OP[TINE
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC – OP[TINSKO VE]E
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC – OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA „VOJVODA MI[I]"
MESNA ZAJEDNICA „GAVRILO PRINCIP"
MESNA ZAJEDNICA „DEDIWE"
MESNA ZAJEDNICA „ZAPADNI VRA^AR"
MESNA ZAJEDNICA „ZELENI VENAC"
MESNA ZAJEDNICA „TOP^IDERSKO BRDO" – SEWAK
MESNA ZAJEDNICA „4. JULI"
MESNA ZAJEDNICA „SLOBODAN PENEZI]-KRCUN"
MESNA ZAJEDNICA „STEVAN FILIPOVI]"
JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC"
DE^JI KULTURNI CENTAR „MAJDAN"
FOND „ISIDORA SEKULI]"
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
Trezor 017
4.1.17 GRADSKA OP[TINA SOPOT
GRADSKA OP[TINA SOPOT – OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE SOPOT
MESNA ZAJEDNICA BABE
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC
MESNA ZAJEDNICA DRLUPA
MESNA ZAJEDNICA DU^INA
MESNA ZAJEDNICA \URINCI
MESNA ZAJEDNICA MALA IVAN^A
MESNA ZAJEDNICA MALI PO@AREVAC
MESNA ZAJEDNICA NEMENIKU]E
MESNA ZAJEDNICA PARCANI
MESNA ZAJEDNICA POPOVI]
MESNA ZAJEDNICA RAQA
MESNA ZAJEDNICA ROGA^A
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
MESNA ZAJEDNICA STOJNIK
MESNA ZAJEDNICA SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
SOPOT
Trezor 018
4.1.18 GRADSKA OP[TINA STARI GRAD
GRADSKA OP[TINA STARI GRAD – OP[TINSKA UPRAVA
GRADSKA OP[TINA STARI GRAD – SKUP[TINA OP[TINE
GRADSKA OP[TINA STARI GRAD – PREDSEDNIK OP[TINE
JP „POSLOVNI PROSTOR OP[TINE STARI GRAD"
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
31. decembar 2009.
Broj 113
41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 019
4.1.19 GRADSKA OP[TINA VO@DOVAC
GRADSKA OP[TINA VO@DOVAC – SKUP[TINA
I OP[TINSKO VE]E
GRADSKA OP[TINA VO@DOVAC – OP[TINSKA UPRAVA
JP „POSLOVNI PROSTOR VO@DOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „AUTOKOMANDA"
MESNA ZAJEDNICA „RAKOVICA"
MESNA ZAJEDNICA „BAWICA"
MESNA ZAJEDNICA „KUMODRA@ 2"
MESNA ZAJEDNICA „MITROVO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA „BELI POTOK"
MESNA ZAJEDNICA „BRA]E JERKOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „VINOGRADI"
MESNA ZAJEDNICA „GORWI VO@DOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „DOWI VO@DOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „DU[ANOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „ZUCE"
MESNA ZAJEDNICA „JAJINCI"
MESNA ZAJEDNICA „KUMODRA@ 1"
MESNA ZAJEDNICA „KUMODRA@"
MESNA ZAJEDNICA „MILORAD MEDAKOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „PA[INO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA „TE[I]A KUPATILO"
MESNA ZAJEDNICA „^INOVNI^KA KOLONIJA"
MESNA ZAJEDNICA „[UMICE"
MESNA ZAJEDNICA „MEDAKOVI] 3"
MESNA ZAJEDNICA „PINOSAVA"
MESNA ZAJEDNICA „RIPAW"
MESNA ZAJEDNICA „SIVA STENA"
BEOGRAD
40800
019
07003722
4374
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
40800
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
019
07003722
17330462
06030017
06975640
07067500
07003765
06977499
06975895
07013078
06978657
06978568
06975852
06975534
06978690
07013094
07050739
06978665
06978673
06978681
06978550
06978541
06975844
06978649
17050125
07013086
07003838
06897029
9828
4375
9442
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
020
020
020
020
020
020
020
020
020
07013183
07013183
17354396
17354396
17193066
06900852
06900879
06900887
06900844
4401
9723
4402
4404
4410
4406
4407
4408
4409
ZEMUN
ZEMUN
40700
40700
021
021
07000073
07000073
4411
4412
ZEMUN
40700
021
07773170
9802
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
40300
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
07004656
07004656
07004656
07011075
07011083
07011091
07011105
07011113
07011121
07011148
07011156
07011164
07011172
07011199
07011202
07011229
07027915
07085966
07096186
06049770
07011130
4424
4428
10032
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
4430
4429
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
40620
40620
056
056
056
07010184
07010184
17329251
5678
80058
5679
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
40620
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
056
07095210
17679937
07079842
07039433
07044631
07075049
07067178
07039069
07050372
07074328
07046162
07067186
07039085
5724
80160
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
Trezor 020
4.1.20 GRADSKA OP[TINA VRA^AR
GRADSKA OP[TINA VRA^AR – SKUP[TINA OP[TINE
GRADSKA OP[TINA VRA^AR – ODEQEWE ZA OP[TU UPRAVU
GRADSKA OP[TINA VRA^AR – OP[TINSKA UPRAVA
JP „POSLOVNI PROSTOR VRA^AR"
MESNA ZAJEDNICA „VOZAREV KRST"
MESNA ZAJEDNICA „VOJISLAV ILI]"
MESNA ZAJEDNICA „NEIMAR"
MESNA ZAJEDNICA „CVETNI TRG"
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
Trezor 021
4.1.21 GRADSKA OP[TINA ZEMUN
GRADSKA OP[TINA ZEMUN – OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA UPRAVQAWE POSLOVNIM PROSTOROM
„POSLOVNI PROSTOR ZEMUN"
Trezor 022
4.1.22 GRADSKA OP[TINA ZVEZDARA
GRADSKA OP[TINA ZVEZDARA – OP[TINSKA UPRAVA
GRADSKA OP[TINA ZVEZDARA – ORGANI OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA „VUKOV SPOMENIK"
MESNA ZAJEDNICA „SEVERNI BULEVAR"
MESNA ZAJEDNICA „BULBULDER"
MESNA ZAJEDNICA „SMEDEREVSKI \ERAM"
MESNA ZAJEDNICA „SLAVUJEV POTOK"
MESNA ZAJEDNICA „LIPOV LAD"
MESNA ZAJEDNICA „VRA^ARSKO POQE"
MESNA ZAJEDNICA „]IRILO I METODIJE"
MESNA ZAJEDNICA „STEVAN SIN\ELI]"
MESNA ZAJEDNICA „VOJVODA PUTNIK"
MESNA ZAJEDNICA „MIRIJEVO"
MESNA ZAJEDNICA „MALI MOKRI LUG"
MESNA ZAJEDNICA „VELIKI MOKRI LUG"
MESNA ZAJEDNICA „ZELENO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA „NOVO MIRIJEVO"
MESNA ZAJEDNICA „VOJVODA MI[I]"
JP „POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA"
MESNA ZAJEDNICA „ZVEZDARA"
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
Trezor 056
4.1.56 GRADSKA OP[TINA LAZAREVAC
GRADSKA OP[TINA LAZAREVAC – ORGANI OP[TINE
GRADSKA OP[TINA LAZAREVAC – OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE PLANIRAWE
I IZGRADWU LAZAREVCA
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
MESNA ZAJEDNICA ARAPOVAC
MESNA ZAJEDNICA BARZILOVICA
MESNA ZAJEDNICA BARO[EVAC
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA
MESNA ZAJEDNICA BRAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BUROVO
MESNA ZAJEDNICA VELIKI CRQANI
MESNA ZAJEDNICA VRBOVNO
MESNA ZAJEDNICA VREOCI
MESNA ZAJEDNICA DREN
MESNA ZAJEDNICA DUDOVICA
42
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ZEOKE
LAZAREVAC
40620
056
07067160
5693
MESNA ZAJEDNICA KRU[EVICA
LAZAREVAC
40620
056
07048165
5694
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC
LAZAREVAC
40620
056
07068930
5695
MESNA ZAJEDNICA LUKAVICA
LAZAREVAC
40620
056
07051972
5696
MESNA ZAJEDNICA MALI CRQENI
LAZAREVAC
40620
056
07047746
5697
MESNA ZAJEDNICA MEDO[EVAC
LAZAREVAC
40620
056
07056613
5698
MESNA ZAJEDNICA MIROSAQCI
LAZAREVAC
40620
056
07039026
5699
MESNA ZAJEDNICA PETKA
LAZAREVAC
40620
056
07048319
5700
MESNA ZAJEDNICA PRKOSAVA
LAZAREVAC
40620
056
17338455
5701
MESNA ZAJEDNICA RUDOVCI
LAZAREVAC
40620
056
07039425
5702
MESNA ZAJEDNICA SOKOLOVO
LAZAREVAC
40620
056
07072180
5703
MESNA ZAJEDNICA STUBICA
LAZAREVAC
40620
056
07050836
5704
MESNA ZAJEDNICA TRBU[NICA
LAZAREVAC
40620
056
07010249
5705
MESNA ZAJEDNICA ^IBUTKOVICA
LAZAREVAC
40620
056
07039077
5706
MESNA ZAJEDNICA [OPI]
LAZAREVAC
40620
056
07039441
5707
MESNA ZAJEDNICA [U[WAR
LAZAREVAC
40620
056
07047606
5708
MESNA ZAJEDNICA „19. SEPTEMBAR" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090722
5709
MESNA ZAJEDNICA CVETOVAC
LAZAREVAC
40620
056
07079869
5710
MESNA ZAJEDNICA STEPOJEVAC
LAZAREVAC
40620
056
07020783
5711
MESNA ZAJEDNICA „BRANKO RADI^EVI]" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090331
5712
MESNA ZAJEDNICA „GORWI GRAD" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090315
5713
MESNA ZAJEDNICA „DULE KARAKLAJI]" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090366
5714
MESNA ZAJEDNICA „DU[AN PETROVI] [ANE" LAZAREVAC LAZAREVAC
40620
056
07090358
5715
MESNA ZAJEDNICA „ZAGORKA DRAGOVI]" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07084528
5716
MESNA ZAJEDNICA „MOM^ILO PAVLOVI]" LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090323
5717
MESNA ZAJEDNICA „NOVI MEDO[EVAC"
LAZAREVAC
40620
056
17331957
5718
MESNA ZAJEDNICA @UPAWAC
LAZAREVAC
40620
056
07039042
5719
MESNA ZAJEDNICA „STANISLAV SREM^EVI]-CRNI"
LAZAREVAC
LAZAREVAC
40620
056
07090340
5720
MESNA ZAJEDNICA JUNKOVAC
LAZAREVAC
40620
056
07010222
5721
MESNA ZAJEDNICA SUME\
LAZAREVAC
40620
056
07094655
5722
MESNA ZAJEDNICA STRMOVO
LAZAREVAC
40620
056
17358944
5723
Trezor 070
4.1.70 GRADSKA OP[TINA MLADENOVAC
MLADENOVAC
GRADSKA OP[TINA MLADENOVAC – SKUP[TINA OP[TINE MLADENOVAC
GRADSKA OP[TINA MLADENOVAC – OP[TINSKA UPRAVA
MLADENOVAC
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA GRANICE
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „25. MAJ"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „BATA[EVO"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „DRAP[IN"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „RABROVAC"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „SELTERS"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA AMERI]
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKA IVAN^A
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA VLA[KA
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA VLA[KO POQE
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA DUBONA
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA JAGWILO
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA KOVA^EVAC
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA KORA]ICA
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA ME\ULU@JE
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA MLADENOVAC SELO
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA PRU@ATOVAC
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA RAJKOVAC
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA SENAJA
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA [EP[IN
MLADENOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KRSNA
MLADENOVAC
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
40810
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
070
07049234
07049234
17318284
07073828
07050917
07087403
07065744
07065728
07041764
07065752
07065736
07007159
07007167
07007124
17324888
07007132
07038232
07038259
07055986
17337220
07047690
07051646
07041756
07047754
07038224
07048572
07050879
07050399
6265
9825
6266
6292
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
40600
40600
40600
120
120
120
07003862
07450168
07003935
8229
8230
8231
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
40700
40700
40700
40700
40700
40700
124
124
124
124
124
124
17587714
17587749
20254050
20461136
20456086
20474190
9671
80038
80127
80274
80270
80287
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
SUR^IN
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
40700
124
124
124
124
124
124
124
124
124
20044098
20456426
07004583
07019475
07051727
07000154
07019483
07019467
07004575
10048
80273
4414
4415
4416
4419
4420
4421
4422
45700
45700
45700
511
511
511
08179115
08179115
08828547
3654
9553
9704
Trezor 120
4.1.120 GRADSKA OP[TINA RAKOVICA
GRADSKA OP[TINA RAKOVICA – OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA „MIQAKOVAC"
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
Trezor 124
4.1.124 GRADSKA OP[TINA SUR^IN
GRADSKA OP[TINA SUR^IN – PREDSEDNIK OP[TINE
JAVNO PREDUZE]E „AGRAR-SUR^IN"
JAVNO PREDUZE]E ZA INFORMISAWE
JAVNO PREDUZE]E ZA TURIZAM
JAVNO PREDUZE]E „SUR^IN-GAS"
JP „SUR^IN" ZA OBAVQAWE KOMUNALNIH I DRUGIH
DELATNOSTI
JAVNO PREDUZE]E ZA KULTURU I SPORT
MESNA ZAJEDNICA „BE^MEN"
MESNA ZAJEDNICA „BOQEVCI"
MESNA ZAJEDNICA „DOBANOVCI"
MESNA ZAJEDNICA „JAKOVO"
MESNA ZAJEDNICA „PETROV^I]"
MESNA ZAJEDNICA „PROGAR"
MESNA ZAJEDNICA „SUR^IN"
Trezor 511
4.2
GRAD NOVI SAD
SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA
GRADONA^ELNIK GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
NOVI SAD
NOVI SAD
31. decembar 2009.
Broj 113
43
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GRADSKO VE]E GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08828555
9705
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE GRADA
NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839816
9840
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE GRADA
NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839824
9841
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839832
9842
GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE GRADA
NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839859
9843
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839867
9844
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839875
9845
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839883
9846
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839891
9847
GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU GRADA NOVOG SADA NOVI SAD
45700
511
08839905
9848
GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839913
9849
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DE^JU ZA[TITU
GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839921
9850
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA
NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839930
9851
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839948
9852
GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839956
9853
BIRO ZA PRU@AWE PRAVNE POMO]I GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839972
9854
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08839964
9855
GRADSKA PORESKA UPRAVA
NOVI SAD
45700
511
08902674
80358
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08179280
3657
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
NOVI SAD
45700
511
08008400
3656
JP „ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA"
NOVI SAD
45700
511
08556920
9992
JP „POSLOVNI PROSTOR"
NOVI SAD
45700
511
08270163
9993
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
NOVI SAD
45700
511
08187274
8645
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08624011
3658
MESNA ZAJEDNICA „BEGE^"
NOVI SAD
45700
511
08033757
8646
MESNA ZAJEDNICA „BUDISAVA"
NOVI SAD
45700
511
08032793
8647
MESNA ZAJEDNICA „VETERNIK"
NOVI SAD
45700
511
08194521
8648
MESNA ZAJEDNICA „KA]"
NOVI SAD
45700
511
08033790
8649
MESNA ZAJEDNICA „KISA^"
NOVI SAD
45700
511
08035032
8650
MESNA ZAJEDNICA „KOVIQ"
NOVI SAD
45700
511
08033765
8651
MESNA ZAJEDNICA „RUMENKA"
NOVI SAD
45700
511
08035016
8652
MESNA ZAJEDNICA „STEPANOVI]EVO"
NOVI SAD
45700
511
08077207
8653
MESNA ZAJEDNICA „FUTOG"
NOVI SAD
45700
511
08145121
8654
MESNA ZAJEDNICA „^ENEJ"
NOVI SAD
45700
511
08035024
8655
MESNA ZAJEDNICA „7. JULI"
NOVI SAD
45700
511
08034915
8656
Hâáá MESNA ZAJEDNICA „ADICE"
NOVI SAD
45700
511
08109907
8657
MESNA ZAJEDNICA „BISTRICA"
NOVI SAD
45700
511
08147205
8658
VI MESNA ZAJEDNICA „BO[KO BUHA"
NOVI SAD
45700
511
08146802
8659
MESNA ZAJEDNICA „BRATSTVO-TELEP"
NOVI SAD
45700
511
08148619
8660
MESNA ZAJEDNICA „VERA PAVLOVI]"
NOVI SAD
45700
511
08034893
8661
MESNA ZAJEDNICA „VIDOVDANSKO NASEQE"
NOVI SAD
45700
511
08110794
8662
MESNA ZAJEDNICA „GAVRILO PRINCIP"
NOVI SAD
45700
511
08147221
8663
MESNA ZAJEDNICA „DETELINARA"
NOVI SAD
45700
511
08034877
8664
MESNA ZAJEDNICA „DUNAV"
NOVI SAD
45700
511
08034885
8665
á MESNA ZAJEDNICA „@ITNI TRG"
NOVI SAD
45700
511
08149135
8666
MESNA ZAJEDNICA „IVO ANDRI]"
NOVI SAD
45700
511
08163952
8667
MESNA ZAJEDNICA „JUGOVI]EVO"
NOVI SAD
45700
511
08033749
8668
Háá MESNA ZAJEDNICA „JU@NI TELEP"
NOVI SAD
45700
511
08152748
8669
MESNA ZAJEDNICA „KLISA"
NOVI SAD
45700
511
08034940
8670
âáá MESNA ZAJEDNICA „LIMAN ááá"
NOVI SAD
45700
511
08146543
8671
MESNA ZAJEDNICA „LIMAN"
NOVI SAD
45700
511
08146799
8672
MESNA ZAJEDNICA „NARODNI HEROJI"
NOVI SAD
45700
511
08148040
8673
MESNA ZAJEDNICA „NIKOLA TESLA-TELEP"
NOVI SAD
45700
511
08148635
8674
MESNA ZAJEDNICA „OMLADINSKI POKRET"
NOVI SAD
45700
511
08145792
8675
âááá MESNA ZAJEDNICA „OSTRVO"
NOVI SAD
45700
511
08108706
8676
MESNA ZAJEDNICA „PODBARA"
NOVI SAD
45700
511
08150176
8677
MESNA ZAJEDNICA „PRVA VOJVO\ANSKA BRIGADA"
NOVI SAD
45700
511
08150745
8678
MESNA ZAJEDNICA „RADNI^KI"
NOVI SAD
45700
511
08146292
8679
HHááá MESNA ZAJEDNICA „SAVA KOVA^EVI]"
NOVI SAD
45700
511
08150583
8680
MESNA ZAJEDNICA „SALAJKA"
NOVI SAD
45700
511
08034907
8681
MESNA ZAJEDNICA „SLANA BARA"
NOVI SAD
45700
511
08110786
8682
MESNA ZAJEDNICA „SOWA MARINKOVI]"
NOVI SAD
45700
511
08150273
8683
áá MESNA ZAJEDNICA „STARI GRAD"
NOVI SAD
45700
511
08150427
8684
MESNA ZAJEDNICA „[ANGAJ"
NOVI SAD
45700
511
08044007
8685
MESNA ZAJEDNICA „PEJI]EVI SALA[I NEMANOVCI"
NOVI SAD
45700
511
08134588
8686
MESNA ZAJEDNICA „BUKOVAC"
PETROVARADIN
45700
511
08043973
9264
MESNA ZAJEDNICA „LEDINCI"
PETROVARADIN
45700
511
08033773
9265
MESNA ZAJEDNICA „PETROVARADIN"
PETROVARADIN
45700
511
08145741
9266
MESNA ZAJEDNICA „SREMSKA KAMENICA"
PETROVARADIN
45700
511
08173958
9267
MESNA ZAJEDNICA „STARI LEDINCI"
PETROVARADIN
45700
511
08144729
9268
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOSNO DETIWSTVO"
NOVI SAD
45700
511
08038384
8688
MUZEJ GRADA NOVOG SADA
PETROVARADIN
45700
511
08080950
3662
GRADSKA BIBLIOTEKA U NOVOM SADU
NOVI SAD
45700
511
08068429
8689
ISTORIJSKI ARHIV GRADA NOVOG SADA
PETROVARADIN
45700
511
08080976
3661
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE GRADA
NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08157863
3659
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR „MLADOST" FUTOG
NOVI SAD
45700
511
08070903
8692
„KULTURNI CENTAR NOVOG SADA"
NOVI SAD
45700
511
08162778
8690
USTANOVA ZA KULTURU, INFORMISAWE I OBRAZOVAWE
KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR „KISA^" KISA^
NOVI SAD
45700
511
08171297
8691
NOVOSADSKO POZORI[TE „UJVIDEKI SZINHAZ"
NOVI SAD
45700
511
08023506
8693
POZORI[TE MLADIH
NOVI SAD
45700
511
08066434
8694
STERIJINO POZORJE NOVI SAD
NOVI SAD
45700
511
08066442
9475
USTANOVA ZA IZRADU TAPISERIJE „ATEQE 61"
PETROVARADIN
45700
511
08043400
9269
TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
NOVI SAD
45700
511
08903280
80362
44
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 316
4.3
GRAD PRI[TINA
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, BORA^KU, SOCIJALNU
I DE^JU ZA[TITU SKUP[TINE GRADA PRI[TINE
JAVNO STAMBENO PREDUZE]E PRI[TINA
JAVNO GRADSKO SAOBRA]AJNO PREDUZE]E PRI[TINA
JKP REGIONALNI VODOVOD I KANALIZACIJA
JKP TERMOKOS
JKP KOMUNALAC PRI[TINA – GRA^ANICA
FOND ZA FINANSIRAWE IZGRADWE STANOVA
SOLIDARNOSTI OP[TINE PRI[TINA
PRED[KOLSKA USTANOVA „\UR\EVAK" PRI[TINA
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE
„KOSOVSKI BO@URI" – GRA^ANICA
NARODNA BIBLIOTEKA GRA^ANICA
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE GRADA PRI[TINE
DOM KULTURE „GRA^ANICA"
PRI[TINA
48230
316
09019251
9329
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
48230
48230
48230
48230
48230
48230
316
316
316
316
316
316
09245332
09020101
09017429
09017712
09031421
09232141
9331
80072
80326
10059
10058
80104
PRI[TINA
PRI[TINA
48230
48230
316
316
09267158
09019090
9332
9334
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
48230
48230
48230
48230
316
316
316
316
17667459
09018735
09018778
09056688
80120
3794
80361
9336
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
41700
41700
41700
41700
531
531
531
531
531
07184069
07184069
07184069
07184069
07184069
3698
9706
9707
9708
9712
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
41700
41700
41700
531
531
531
531
07184069
07184069
07184069
07184069
9713
80003
80005
80262
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
41700
41700
531
531
531
07184069
07184069
07184069
80263
80264
80265
KRAGUJEVAC
41700
531
07184069
80266
KRAGUJEVAC
41700
531
07184069
80267
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
41700
41700
531
531
531
07184069
07165064
20026774
80268
3703
9862
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
41700
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
17665669
17651641
07360681
07212763
07165137
07165161
07261047
07250568
07237880
07247966
07246676
07247982
07282583
07232594
07248849
07246684
07327269
07246668
07248857
07151535
07247974
07251149
07247877
07247915
17445120
07248822
07248024
07246625
07253885
07247869
07150300
07246633
07246650
07278926
07229470
07244398
07248555
07251157
07201133
07224907
07306121
07247940
07248881
07247958
07246641
07247931
07257333
80062
80006
3702
3704
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
Trezor 531
4.4
GRAD KRAGUJEVAC
SKUP[TINA GRADA KRAGUJEVCA
GRADONA^ELNIK – GRADSKO VE]E, OMBUDSMAN
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OP[TU UPRAVU
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE GRADONA^ELNIKA
I OP[TE POSLOVE ORGANA GRADA
GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRAWE, IZGRADWU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
GU ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DRU[TVENU
BRIGU O DECI
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE, KULTURU,
INFORMISAWE, SPORT I OMLADINU
AGENCIJA ZA ODR@AVAWE, OBEZBE\EWE I PRU@AWE
USLUGA
JAVNO PRAVOBRANILA[TVO GRADA KRAGUJEVCA
JP „PREDUZE]E ZA IZGRADWU GRADA KRAGUJEVCA"
„ABRA[EVI]" KRAGUJEVAC – CENTAR ZA NEGOVAWE
TRADICIONALNE KULTURE
GRADSKA TURISTI^KA ORGANIZACIJA „KRAGUJEVAC"
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
VATROGASNI FOND KRAGUJEVAC
MESNA ZAJEDNICA „ERDOGLIJA"
MESNA ZAJEDNICA „VA[ARI[TE"
MESNA ZAJEDNICA „[UMARICE"
MESNA ZAJEDNICA AXINE LIVADE
MESNA ZAJEDNICA BOTUWE
MESNA ZAJEDNICA BUKOROVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKA SUGUBINA
MESNA ZAJEDNICA VELIKI [EW
MESNA ZAJEDNICA VELIKO POQE
MESNA ZAJEDNICA VIWI[TE
MESNA ZAJEDNICA VLAK^A
MESNA ZAJEDNICA GORWA SABANTA
MESNA ZAJEDNICA GORWE GRBICE
MESNA ZAJEDNICA GORWE JARU[ICE
MESNA ZAJEDNICA GORWE KOMARICE
MESNA ZAJEDNICA GRO[NICA
MESNA ZAJEDNICA DESIMIROVAC
MESNA ZAJEDNICA DIVOSTIN
MESNA ZAJEDNICA DOBRA^A
MESNA ZAJEDNICA DOWA SABANTA
MESNA ZAJEDNICA DOWE GRBICE
MESNA ZAJEDNICA DOWE KOMARICE
MESNA ZAJEDNICA DRAGOBRA]A
MESNA ZAJEDNICA DRA^A
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA DULENE
MESNA ZAJEDNICA ERDE^
MESNA ZAJEDNICA „@DRAQICA"
MESNA ZAJEDNICA ILI]EVO
MESNA ZAJEDNICA JABU^JE
MESNA ZAJEDNICA JOVANOVAC
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA KORI]ANI
MESNA ZAJEDNICA KORMAN
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA
MESNA ZAJEDNICA MAR[I]
MESNA ZAJEDNICA MASLO[EVO
MESNA ZAJEDNICA NOVI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA OPORNICA
MESNA ZAJEDNICA PAJAZITOVO
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC
MESNA ZAJEDNICA POSKURICE
MESNA ZAJEDNICA PREKOPE^A
31. decembar 2009.
Broj 113
45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA RAMA]A
KRAGUJEVAC
41700
531
07248008
3752
MESNA ZAJEDNICA RESNIK
KRAGUJEVAC
41700
531
07232624
3753
MESNA ZAJEDNICA ROGOJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07248873
3754
MESNA ZAJEDNICA SELI[TE
KRAGUJEVAC
41700
531
07322518
3755
MESNA ZAJEDNICA STANOVO
KRAGUJEVAC
41700
531
07151543
3756
MESNA ZAJEDNICA STRAGARI
KRAGUJEVAC
41700
531
07150474
3757
MESNA ZAJEDNICA TEFERI^
KRAGUJEVAC
41700
531
07247885
3758
MESNA ZAJEDNICA TRMBAS
KRAGUJEVAC
41700
531
07247893
3759
MESNA ZAJEDNICA ^UMI]
KRAGUJEVAC
41700
531
07247508
3760
MESNA ZAJEDNICA UGQAREVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07290012
3761
MESNA ZAJEDNICA CVETOJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07248016
3762
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07238045
3763
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07247923
3764
MESNA ZAJEDNICA „1. MAJ"
KRAGUJEVAC
41700
531
07317638
3765
MESNA ZAJEDNICA „21. OKTOBAR"
KRAGUJEVAC
41700
531
07315678
3766
MESNA ZAJEDNICA „AERODROM"
KRAGUJEVAC
41700
531
07282567
3767
MESNA ZAJEDNICA „BAGREMAR"
KRAGUJEVAC
41700
531
07319266
3768
MESNA ZAJEDNICA „BUBAW"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165196
3769
MESNA ZAJEDNICA „VINOGRADI"
KRAGUJEVAC
41700
531
07282575
3770
MESNA ZAJEDNICA „LEPENICA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165188
3771
MESNA ZAJEDNICA „NARODNI HEROJ FILIP KQAJI]"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165170
3772
MESNA ZAJEDNICA „BRESNICA 3"
KRAGUJEVAC
41700
531
07150253
3773
MESNA ZAJEDNICA „NOVO NASEQE" MALE P^ELICE
KRAGUJEVAC
41700
531
07279159
3774
MESNA ZAJEDNICA „PALILULA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165099
3775
MESNA ZAJEDNICA „PIVARA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165129
3776
MESNA ZAJEDNICA „STARA RADNI^KA KOLONIJA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165102
3777
MESNA ZAJEDNICA „SU[ICA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165145
3778
MESNA ZAJEDNICA „UGQE[NICA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07355025
3779
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR GRADA"
KRAGUJEVAC
41700
531
07165153
3780
MESNA ZAJEDNICA KUTLOVO
KRAGUJEVAC
41700
531
07248865
3781
MESNA ZAJEDNICA MALE P^ELICE
KRAGUJEVAC
41700
531
17227769
3782
MESNA ZAJEDNICA VELIKE P^ELICE
KRAGUJEVAC
41700
531
07248032
9527
MESNA ZAJEDNICA BELO[EVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
07251122
9528
MESNA ZAJEDNICA LU@NICE
KRAGUJEVAC
41700
531
07247907
9529
MZ „DENINO BRDO" KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
17689169
80235
PRED[KOLSKA USTANOVA „NADA NAUMOVI]"
KRAGUJEVAC
41700
531
07151560
3783
NARODNI MUZEJ
KRAGUJEVAC
41700
531
07150849
3788
SPOMEN-PARK „KRAGUJEVA^KI OKTOBAR"
KRAGUJEVAC
41700
531
07151438
3789
NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
KRAGUJEVAC
41700
531
07150156
3787
ISTORIJSKI ARHIV [UMADIJE
KRAGUJEVAC
41700
531
07151403
3786
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
KRAGUJEVAC
41700
531
07151411
3785
DOM OMLADINE „KRAGUJEVAC"
KRAGUJEVAC
41700
531
17183923
3784
KWA@EVSKO-SRPSKI TEATAR
KRAGUJEVAC
41700
531
07225962
3791
„POZORI[TE ZA DECU" – KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
531
17531395
9438
Trezor 521
4.5
GRAD NI[
SKUP[TINA GRADA NI[A
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
UPRAVA ZA GRA\ANSKA STAWA I OP[TE POSLOVE
UPRAVA ZA DE^IJU, SOCIJALNU I PRIMARNU
ZDRAVSTVENU ZA[TITU
UPRAVA ZA OBRAZOVAWE, KULTURU, OMLADINU I SPORT
UPRAVA ZA PLANIRAWE I IZGRADWU
UPRAVA ZA PRIVREDU, ODR@IVI RAZVOJ I ZA[TITU
@IVOTNE SREDINE
SLU@BA ZA POSLOVE GRADONA^ELNIKA
SLU@BA ZA POSLOVE SKUP[TINE GRADA
SLU@BA ZA POSLOVE GRADSKOG VE]A
UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
UPRAVA ZA FINANSIJE,IZVORNE PRIHODE LOKALNE
SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE
UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE
UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU
I SAOBRA]AJ
SLU@BA ZA ODR@AVAWE I
INFORMATI^KO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
GRA\ANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN)
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA NI[A
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND ZA RAZVOJ I SAMOFINANSIRAWE ZAJEDNI^KIH
POTREBA GRA\ANA
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA"
CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE
I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU
„MARA" NI[
REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ
ZAPOSLENIH U OBRAZOVAWU
GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI
NARODNI MUZEJ
NARODNA BIBLIOTEKA „STEVAN SREMAC"
ISTORIJSKI ARHIV
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
DE^IJI KULTURNO-OBRAZOVNI I REKREATIVNI CENTAR
NARODNO POZORI[TE
NI[KI KULTURNI CENTAR
NI[KI SIMFONIJSKI ORKESTAR
POZORI[TE LUTAKA
SPORTSKI CENTAR – USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU
„^AIR"
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
42500
42500
521
521
521
521
521
17620541
17759884
17759914
17759922
17759892
3668
9768
9769
9770
9772
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
521
521
521
17759957
17759965
17762052
9775
9776
9777
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
42500
42500
521
521
521
521
521
17762087
17762109
17759906
17762133
17762095
9779
80305
80306
80307
80308
NI[
NI[
42500
42500
521
521
17759949
17762079
80309
80310
NI[
42500
521
17762044
80311
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
42500
42500
521
521
521
521
521
17762117
17288598
17762508
06118496
17021117
80312
3670
9771
3697
3681
NI[
NI[
42500
42500
521
521
17192183
07212500
3682
3684
NI[
42500
521
17006304
3685
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
17610821
07301715
07185251
07185278
07215231
07174748
17253557
07174764
17254839
07174772
07227191
9811
3686
3690
3689
3688
6351
3687
3691
3692
3693
3694
NI[
42500
521
07204078
3695
46
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 122
4.5.122 GRADSKA OP[TINA NI[KA BAWA
UPRAVA GRADSKE OP[TINE NI[KA BAWA
JP „DIREKCIJA ZA UPRAVQAWE I RAZVOJ NI[KE BAWE"
NI[KA BAWA
NI[KA BAWA
NI[KA BAWA
42500
42500
42500
122
122
122
17585851
17285599
17044397
8241
8242
8243
NI[
NI[
42500
42500
125
125
17614720
17614720
9747
9748
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
NI[
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
17767232
17661809
17661710
17661833
17661701
17661779
17661825
17661728
17661795
17661752
17661817
17661736
17661787
17661744
17661841
17711130
17711121
80364
80088
80089
80090
80091
80092
80093
80094
80095
80096
80097
80098
80099
80135
80136
80189
80403
42500
42500
126
126
17614711
17614711
9749
9750
42500
42500
127
127
17614738
17614738
9751
9752
42500
42500
42500
128
128
128
17614703
17614703
07222025
9753
9754
6348
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
41300
41300
41300
41300
41300
41300
034
034
034
034
034
034
07183046
07183046
07183046
07183046
07183097
07183259
4794
9685
9686
9687
4795
4796
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
^A^AK
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
41300
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
07242999
17650360
20145714
20145722
17213938
07205945
07167938
07167989
07168012
07168101
07168063
07168144
07168187
07168225
07168268
07167709
07167784
07167679
07167741
07167822
07168284
07181710
07168241
07167725
07167768
07167806
07167881
07167920
07168055
07167962
07168047
07168098
07243120
07168128
07168080
07168209
07168179
07167687
07167717
07167750
07167792
4876
10068
10084
10085
4798
4799
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
Trezor 125
4.5.125 GRADSKA OP[TINA PANTELEJ
GRADSKA OP[TINA PANTELEJ – OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE GRADSKE OP[TINE
PANTELEJ
MESNA ZAJEDNICA „MAL^A"
MESNA ZAJEDNICA „MO[A PIJADE"
MESNA ZAJEDNICA „JASENOVIK"
MESNA ZAJEDNICA „DOWI MATEJEVAC"
MESNA ZAJEDNICA „BRENICA"
MESNA ZAJEDNICA „OREOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „BRANKO MI[I]-KAMENKO"
MESNA ZAJEDNICA „KNEZ SELO"
MESNA ZAJEDNICA „KAMENICA"
MESNA ZAJEDNICA „PASJA^A"
MESNA ZAJEDNICA „GORWA VRE@INA"
MESNA ZAJEDNICA „CERJE"
MESNA ZAJEDNICA „GORWI MATEJEVAC"
MESNA ZAJEDNICA „VRELO"
MESNA ZAJEDNICA „DOWA VRE@INA"
MESNA ZAJEDNICA RATKO PAVLOVI]
Trezor 126
4.5.126 GRADSKA OP[TINA CRVENI KRST
GRADSKA OP[TINA CRVENI KRST – OP[TINSKA UPRAVA
NI[
NI[
Trezor 127
4.5.127 GRADSKA OP[TINA PALILULA
GRADSKA OP[TINA PALILULA – OP[TINSKA UPRAVA
NI[
NI[
Trezor 128
4.5.128 GRADSKA OP[TINA MEDIANA
GRADSKA OP[TINA MEDIANA – OP[TINSKA UPRAVA
VATROGASNI FOND OP[TINE NI[
NI[
NI[
NI[
Trezor 034
5.34
GRAD ^A^AK
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP ZA URBANISTI^KO I PROSTORNO PLANIRAWE,
GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE „GRADAC"
GRADSKA STAMBENA AGENCIJA
JIP „TV ^A^AK"
JIP „RADIO ^A^AK"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA ATENICA
MESNA ZAJEDNICA „BALUGA QUBI]SKA"
MESNA ZAJEDNICA „BALUGA TRNAVSKA"
MESNA ZAJEDNICA BAWICA
MESNA ZAJEDNICA BEQINA
MESNA ZAJEDNICA BE^AW
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA VAPA
MESNA ZAJEDNICA VIDOVA
MESNA ZAJEDNICA VIQU[A
MESNA ZAJEDNICA VRANI]I
MESNA ZAJEDNICA VRN^ANI
MESNA ZAJEDNICA VUJETINCI
MESNA ZAJEDNICA GORI^ANI
MESNA ZAJEDNICA GORWA GOREVNICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA TREP^A
MESNA ZAJEDNICA „JOVAN KURSULA" DOWA GOREVNICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA TREP^A
MESNA ZAJEDNICA @AO^ANI
MESNA ZAJEDNICA ZABLA]E
MESNA ZAJEDNICA JAN^I]I
MESNA ZAJEDNICA JE@EVICA
MESNA ZAJEDNICA JEZDINA
MESNA ZAJEDNICA KATRGA
MESNA ZAJEDNICA KA^ULICA
MESNA ZAJEDNICA KOWEVI]I
MESNA ZAJEDNICA KUKI]I
MESNA ZAJEDNICA KULINOVCI
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA
MESNA ZAJEDNICA LOZNICA
MESNA ZAJEDNICA QUBI]
MESNA ZAJEDNICA ME\UVR[JE
MESNA ZAJEDNICA MILI]EVCI
MESNA ZAJEDNICA MIOKOVCI
31. decembar 2009.
Broj 113
47
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MOJSIWE
^A^AK
41300
034
07167849
4838
MESNA ZAJEDNICA MR^AJEVCI
^A^AK
41300
034
07167873
4839
MESNA ZAJEDNICA MR[INCI
^A^AK
41300
034
07167911
4840
MESNA ZAJEDNICA OV^AR BAWA
^A^AK
41300
034
07167954
4841
MESNA ZAJEDNICA OSTRA
^A^AK
41300
034
07168292
4842
MESNA ZAJEDNICA PAKOVRA]E
^A^AK
41300
034
07181540
4843
MESNA ZAJEDNICA PARMENAC
^A^AK
41300
034
07181582
4844
MESNA ZAJEDNICA PETNICA
^A^AK
41300
034
07167946
4845
MESNA ZAJEDNICA PREQINA
^A^AK
41300
034
07181647
4846
MESNA ZAJEDNICA PREME]A
^A^AK
41300
034
07167997
4847
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA
^A^AK
41300
034
07181680
4848
MESNA ZAJEDNICA PRIJEVOR
^A^AK
41300
034
07167865
4849
MESNA ZAJEDNICA PRISLONICA
^A^AK
41300
034
07167903
4850
MESNA ZAJEDNICA RAJAC
^A^AK
41300
034
07168152
4851
MESNA ZAJEDNICA RAKOVA
^A^AK
41300
034
07168039
4852
MESNA ZAJEDNICA RIDJAGE
^A^AK
41300
034
07168110
4853
MESNA ZAJEDNICA RO[CI
^A^AK
41300
034
07168071
4854
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
^A^AK
41300
034
07168217
4855
MESNA ZAJEDNICA SOKOLI]I
^A^AK
41300
034
07168195
4856
MESNA ZAJEDNICA STAN^I]I
^A^AK
41300
034
07168250
4857
MESNA ZAJEDNICA TRBU[ANI
^A^AK
41300
034
07168233
4858
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
^A^AK
41300
034
07168276
4859
MESNA ZAJEDNICA „KQU^"
^A^AK
41300
034
07167776
4860
MESNA ZAJEDNICA „KO[UTWAK"
^A^AK
41300
034
07167814
4861
MESNA ZAJEDNICA „LUGOVI"
^A^AK
41300
034
07168136
4862
MESNA ZAJEDNICA „PALILULE"
^A^AK
41300
034
07325983
4864
MESNA ZAJEDNICA „PARK"
^A^AK
41300
034
07259077
4865
MESNA ZAJEDNICA „STARI GRAD"
^A^AK
41300
034
07167857
4866
MESNA ZAJEDNICA „TANASKO RAJI]"
^A^AK
41300
034
17297937
4867
MESNA ZAJEDNICA „SVETI SAVA"
^A^AK
41300
034
07260121
4868
MESNA ZAJEDNICA „ALVLAXINICA"
^A^AK
41300
034
17622528
9836
MESNA ZAJEDNICA „3. DECEMBAR"
^A^AK
41300
034
17622510
9861
MESNA ZAJEDNICA „QUBI] KEJ"
^A^AK
41300
034
17650165
10046
MESNA ZAJEDNICA „SAJMI[TE"
^A^AK
41300
034
17650157
10047
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOST"
^A^AK
41300
034
07181671
4869
NARODNI MUZEJ
^A^AK
41300
034
07167385
4873
UMETNI^KA GALERIJA „NADE@DA PETROVI]"
^A^AK
41300
034
07167466
4874
GRADSKA BIBLIOTEKA „VLADISLAV PETKOVI]-DIS"
^A^AK
41300
034
07167393
4870
ME\UOP[TINSKI ISTORIJSKI ARHIV ZA OP[TINE
^A^AK, GORWI MILANOVAC I LU^ANI
^A^AK
41300
034
07167423
4872
DOM KULTURE
^A^AK
41300
034
07167342
4871
SPORTSKI CENTAR „MLADOST"
^A^AK
41300
034
06612946
4879
REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ
ZAPOSLENIH U OBRAZOVAWU
^A^AK
41300
034
17655914
10088
Trezor 050
5.50
GRAD KRAQEVO
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK I GRADSKO VE]E
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA PLANIRAWE I IZGRADWU „KRAQEVO"
VATROGASNI FOND
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FONDACIJA PETAR BOGAVAC – AN\ELKO SAVI]
DRUGA MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA BAPSKO POQE
MESNA ZAJEDNICA BARE
MESNA ZAJEDNICA BERANOVAC
MESNA ZAJEDNICA BOGUTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BRESNIK
MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC
MESNA ZAJEDNICA VRBA
MESNA ZAJEDNICA VRDILA
MESNA ZAJEDNICA GLEDI]
MESNA ZAJEDNICA GODA^ICA
MESNA ZAJEDNICA GOK^ANICA
MESNA ZAJEDNICA GRDICA
MESNA ZAJEDNICA DRAGOSIWCI
MESNA ZAJEDNICA DRAK^I]I
MESNA ZAJEDNICA ZAKUTA
MESNA ZAJEDNICA JAR^UKAJ
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA KOVANLUK
MESNA ZAJEDNICA KOVA^I
MESNA ZAJEDNICA KONAREVO
MESNA ZAJEDNICA @I^A
MESNA ZAJEDNICA LA\EVCI
MESNA ZAJEDNICA LAZAC
MESNA ZAJEDNICA LE[EVO
MESNA ZAJEDNICA LOPATNICA
MESNA ZAJEDNICA MATARU[KA BAWA
MESNA ZAJEDNICA METIKO[I
MESNA ZAJEDNICA MILAV^I]I
MESNA ZAJEDNICA MILAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MILO^AJ
MESNA ZAJEDNICA MLAN^A
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
KRAQEVO
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
07193807
07193807
07193807
07341857
07193807
17001841
07207042
17277316
17211609
07102003
07102054
07101864
07313233
07101392
07101821
07101929
07101376
07101350
07101333
07101317
07101295
07101287
07101937
07101813
07101830
07346441
07102011
07101872
07102119
07313292
07101716
07102062
07101724
07101775
07101732
07102020
17129856
07101953
07101988
17129864
07313322
07313314
07101759
5391
80064
80065
5392
80066
5474
5393
5395
9547
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
48
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MRSA]
KRAQEVO
41800
050
07101899
5430
MESNA ZAJEDNICA MUSINA REKA
KRAQEVO
41800
050
07313306
5431
MESNA ZAJEDNICA OBRVA
KRAQEVO
41800
050
07313276
5432
MESNA ZAJEDNICA OPLANI]I
KRAQEVO
41800
050
07101767
5433
MESNA ZAJEDNICA PETROPOQE
KRAQEVO
41800
050
07313250
5434
MESNA ZAJEDNICA PE^ENOG
KRAQEVO
41800
050
07101848
5435
MESNA ZAJEDNICA POLUMIR
KRAQEVO
41800
050
07102089
5436
MESNA ZAJEDNICA POPOVI]I
KRAQEVO
41800
050
07313241
5437
MESNA ZAJEDNICA PROGORELICA
KRAQEVO
41800
050
07344783
5438
MESNA ZAJEDNICA RAVANICA
KRAQEVO
41800
050
07102135
5439
MESNA ZAJEDNICA RATINA
KRAQEVO
41800
050
07101996
5440
MESNA ZAJEDNICA RIBNICA
KRAQEVO
41800
050
07101708
5441
MESNA ZAJEDNICA RO\EVICI
KRAQEVO
41800
050
07102038
5442
MESNA ZAJEDNICA RUDNO
KRAQEVO
41800
050
07101791
5443
MESNA ZAJEDNICA SAVOVO
KRAQEVO
41800
050
07101970
5444
MESNA ZAJEDNICA SAMAILA
KRAQEVO
41800
050
07101961
5445
MESNA ZAJEDNICA SIR^A
KRAQEVO
41800
050
07101945
5446
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA
KRAQEVO
41800
050
07313284
5447
MESNA ZAJEDNICA STUBAL
KRAQEVO
41800
050
07101902
5448
MESNA ZAJEDNICA STUDENICA
KRAQEVO
41800
050
07101384
5449
MESNA ZAJEDNICA TAVNIK
KRAQEVO
41800
050
07101341
5450
MESNA ZAJEDNICA TEPE^I
KRAQEVO
41800
050
07101325
5451
MESNA ZAJEDNICA TOLI[NICA
KRAQEVO
41800
050
07101368
5452
MESNA ZAJEDNICA TRGOVI[TE
KRAQEVO
41800
050
07101805
5453
MESNA ZAJEDNICA U[]E
KRAQEVO
41800
050
07101309
5454
MESNA ZAJEDNICA CVETKE
KRAQEVO
41800
050
07313268
5455
MESNA ZAJEDNICA ^UBUKOVAC
KRAQEVO
41800
050
07101856
5456
MESNA ZAJEDNICA ^UKOJEVAC
KRAQEVO
41800
050
07101252
5457
MESNA ZAJEDNICA [UMARICE
KRAQEVO
41800
050
07102127
5458
MESNA ZAJEDNICA ADRANI
KRAQEVO
41800
050
07101783
5459
MESNA ZAJEDNICA „áá ^IBUKOVA^KA ^ETA"
KRAQEVO
41800
050
06647472
5460
MESNA ZAJEDNICA „STARA ^AR[IJA"
KRAQEVO
41800
050
07195427
5461
MESNA ZAJEDNICA „HIGIJENSKI ZAVOD"
KRAQEVO
41800
050
06647464
5462
PRVA MESNA ZAJEDNICA „ZELENGORA”
KRAQEVO
41800
050
07102143
5463
DE^JE ODMARALI[TE GO^
KRAQEVO
41800
050
07191278
5464
PRED[KOLSKA USTANOVA „OLGA JOVI^I]-RITA"
KRAQEVO
41800
050
07101074
5465
JAVNA USTANOVA TURISTI^KA ORGANIZACIJA KRAQEVO
KRAQEVO
41800
050
17182625
5470
NARODNI MUZEJ
KRAQEVO
41800
050
07190921
5473
NARODNA BIBLIOTEKA „STEFAN PRVOVEN^ANI"
KRAQEVO
41800
050
07191014
5472
ISTORIJSKI ARHIV
KRAQEVO
41800
050
07101058
5469
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
KRAQEVO
41800
050
07101104
5468
DOM KULTURE „RIBNICA" RIBNICA
KRAQEVO
41800
050
07190948
5466
DOM KULTURE „STUDENICA" U[]E
KRAQEVO
41800
050
07101082
5467
KRAQEVA^KO POZORI[TE
KRAQEVO
41800
050
07190913
5471
USTANOVA SPORTSKI CENTAR „IBAR"
KRAQEVO
41800
050
07870973
9503
Trezor 052
5.52
GRAD KRU[EVAC
GRADONA^ELNIK
SKUP[TINA GRADA
GRADSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU
SLU@BA MESNIH ZAJEDNICA KRU[EVAC
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
FOND ZA PODSTICAWE RAZVOJA MLADIH TALENATA
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
MESNA ZAJEDNICA BELA VODA
MESNA ZAJEDNICA BELASICE
MESNA ZAJEDNICA BOVAN
MESNA ZAJEDNICA VELIKA LOMNICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKI KUPCI
MESNA ZAJEDNICA VELIKI [IQEGOVAC
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC
MESNA ZAJEDNICA GAGLOVO
MESNA ZAJEDNICA GARI
MESNA ZAJEDNICA GLOBODER
MESNA ZAJEDNICA GORWI STEPO[
MESNA ZAJEDNICA DVORANE
MESNA ZAJEDNICA DEDINA
MESNA ZAJEDNICA \UNIS
MESNA ZAJEDNICA @ABARE
MESNA ZAJEDNICA ZDRAVIWE
MESNA ZAJEDNICA JASIKA
MESNA ZAJEDNICA KAONIK
MESNA ZAJEDNICA KAPIXIJA
MESNA ZAJEDNICA KOBIQE
MESNA ZAJEDNICA KOWUH
MESNA ZAJEDNICA KRVAVICA
MESNA ZAJEDNICA KUKQIN
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC
MESNA ZAJEDNICA MAJDEVO
MESNA ZAJEDNICA MAKRE[ANE
MESNA ZAJEDNICA MALA REKA
MESNA ZAJEDNICA MA^KOVAC
MESNA ZAJEDNICA ME[EVO
MESNA ZAJEDNICA MODRICA
MESNA ZAJEDNICA MUDRAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA PARUNOVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
41900
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
07193980
07193980
07193980
07194005
17119915
17129392
17028120
17582968
06938736
17431790
07194625
07145390
07326769
07260938
07193254
07146957
07145373
07145462
07145381
07194510
07145438
07217480
07275897
07145420
07145411
07217471
07308116
07145403
17114077
07145489
07284209
07345208
07277628
17049658
07267827
07194226
07145276
07206089
07145454
07145446
07193262
07194188
5510
10005
10006
5511
9447
5512
5513
10076
5515
5514
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
31. decembar 2009.
Broj 113
49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA PEPEQEVAC
KRU[EVAC
41900
052
07206542
5550
MESNA ZAJEDNICA PADE@
KRU[EVAC
41900
052
07146906
5551
MESNA ZAJEDNICA RIBARE
KRU[EVAC
41900
052
07147007
5552
MESNA ZAJEDNICA SU[ICA
KRU[EVAC
41900
052
07145535
5553
MESNA ZAJEDNICA TEKIJE
KRU[EVAC
41900
052
07206666
5554
MESNA ZAJEDNICA TRM^ARE
KRU[EVAC
41900
052
07268564
5555
MESNA ZAJEDNICA ]ELIJE
KRU[EVAC
41900
052
07312148
5556
MESNA ZAJEDNICA ^ITLUK
KRU[EVAC
41900
052
07260032
5557
MESNA ZAJEDNICA [ANAC
KRU[EVAC
41900
052
07194196
5558
MESNA ZAJEDNICA „BAGDALA"
KRU[EVAC
41900
052
07389469
5559
MESNA ZAJEDNICA „BIVOQE"
KRU[EVAC
41900
052
07234040
5560
MESNA ZAJEDNICA „VESELIN NIKOLI]"
KRU[EVAC
41900
052
07263562
5561
MESNA ZAJEDNICA „DOWA PAKA[NICA" PAKA[NICA
KRU[EVAC
41900
052
17127462
5562
MESNA ZAJEDNICA „DOWI STEPO[" LIPOVAC
KRU[EVAC
41900
052
07347979
5563
MESNA ZAJEDNICA „DRAGOMIR GAJI]"
KRU[EVAC
41900
052
07194269
5564
MESNA ZAJEDNICA „DESPOT STEFAN LAZAREVI]"
KRU[EVAC
41900
052
17110624
5565
MESNA ZAJEDNICA „LAZARICA"
KRU[EVAC
41900
052
07260059
5566
MESNA ZAJEDNICA „PANE \UKI]-LIMAR"
KRU[EVAC
41900
052
07145233
5567
MESNA ZAJEDNICA „RASADNIK"
KRU[EVAC
41900
052
07263627
5568
MESNA ZAJEDNICA „UJEDIWEWE NACIJE"
KRU[EVAC
41900
052
07654715
5569
MESNA ZAJEDNICA MALO GOLOVODE
KRU[EVAC
41900
052
07260920
5570
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
KRU[EVAC
41900
052
07145268
5571
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE, OBRAZOVAWE
I ISHRANU DECE „NATA VEQKOVI]"
KRU[EVAC
41900
052
07269617
5572
NARODNI MUZEJ
KRU[EVAC
41900
052
07676344
5577
NARODNA BIBLIOTEKA
KRU[EVAC
41900
052
07144016
5576
ISTORIJSKI ARHIV
KRU[EVAC
41900
052
07143966
5573
KULTURNI CENTAR
KRU[EVAC
41900
052
07850140
5575
NARODNI UNIVERZITET
KRU[EVAC
41900
052
07144024
5578
KRU[EVA^KO POZORI[TE
KRU[EVAC
41900
052
07143982
5574
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
KRU[EVAC
41900
052
07195648
5579
Trezor 058
5.58
GRAD LESKOVAC
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU
STAMBENA AGENCIJA LESKOVAC
FOND ZA RAZVOJ
FOND ZA PODSTICAWE RAZVOJA POQOPRIVREDE
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
GARANCIJSKI FOND
FOND ZA DODELU STIPEDIJA I NAGRADA
MESNA ZAJEDNICA BABI^KO
MESNA ZAJEDNICA BADINCE
MESNA ZAJEDNICA BARJE
MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK
MESNA ZAJEDNICA BOBI[TE
MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVCE
MESNA ZAJEDNICA BOJI[INA
MESNA ZAJEDNICA BRATMILOVCE
MESNA ZAJEDNICA BREJANOVCE
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BRZA
MESNA ZAJEDNICA BRI^EVQE
MESNA ZAJEDNICA BUKOVA GLAVA
MESNA ZAJEDNICA BUNU[KI ^IFLUK
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BIQANICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GRABOVNICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KOPA[NICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA SEJANICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKO TRWANE
MESNA ZAJEDNICA VINA
MESNA ZAJEDNICA VINARCE
MESNA ZAJEDNICA VU^JE
MESNA ZAJEDNICA GOLEMA WIVA
MESNA ZAJEDNICA GORINA
MESNA ZAJEDNICA GORWA BUNU[A
MESNA ZAJEDNICA GORWA JAJINA
MESNA ZAJEDNICA GORWA LAKO[NICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA SLATINA
MESNA ZAJEDNICA GORWE KRAJINCE
MESNA ZAJEDNICA GORWE SINKOVCE
MESNA ZAJEDNICA GORWE STOPAWE
MESNA ZAJEDNICA GORWI BUNIBROD
MESNA ZAJEDNICA GRADA[NICA
MESNA ZAJEDNICA GRAJEVCE
MESNA ZAJEDNICA GRAOVO
MESNA ZAJEDNICA GRDANICA
MESNA ZAJEDNICA GRDELICA
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBROTIN
MESNA ZAJEDNICA DOWA BUNU[A
MESNA ZAJEDNICA DOWA JAJINA
MESNA ZAJEDNICA DOWA LAKO[NICA
MESNA ZAJEDNICA DOWE BRIJAWE
MESNA ZAJEDNICA DOWE KRAJINCE
MESNA ZAJEDNICA DOWE SINKOVCE
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
LESKOVAC
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
42100
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
06856535
07178727
07137877
07367422
17758454
17443763
17636120
17114140
17550349
17730819
07139357
07139390
07139373
07139411
07288425
07139365
07214227
07325444
07181213
07283652
07181175
07139403
07391544
07328346
07139420
07139381
07181078
07139349
07139322
07139314
17213903
07181183
07181116
07214243
07139306
07311109
07181132
07139292
07354703
07139284
07139276
07138580
07197586
07138598
07214251
07391552
07307802
07181094
07138601
07138610
07313071
07138571
07138563
07138555
07138547
07222360
5766
5767
5768
5917
80258
9579
9900
5771
9566
80284
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
50
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA DOWE STOPAWE
LESKOVAC
42100
058
07245238
5818
MESNA ZAJEDNICA DOWE TRWANE
LESKOVAC
42100
058
07310641
5819
MESNA ZAJEDNICA DOWI BUNIBROD
LESKOVAC
42100
058
07197578
5820
MESNA ZAJEDNICA DRA[KOVAC
LESKOVAC
42100
058
07138539
5821
MESNA ZAJEDNICA DR]EVAC
LESKOVAC
42100
058
07214260
5822
MESNA ZAJEDNICA DU[ANOVO
LESKOVAC
42100
058
07197594
5823
MESNA ZAJEDNICA @ABQANE
LESKOVAC
42100
058
07138512
5824
MESNA ZAJEDNICA @IVKOVO
LESKOVAC
42100
058
07308531
5825
MESNA ZAJEDNICA ZAGU@ANE
LESKOVAC
42100
058
07245246
5826
MESNA ZAJEDNICA ZALU@WE
LESKOVAC
42100
058
07259760
5827
MESNA ZAJEDNICA ZLO\UDOVO
LESKOVAC
42100
058
07343833
5828
MESNA ZAJEDNICA ZLOKU]ANE
LESKOVAC
42100
058
07343787
5829
MESNA ZAJEDNICA JARSENOVO
LESKOVAC
42100
058
07180861
5830
MESNA ZAJEDNICA JA[UWA
LESKOVAC
42100
058
07214278
5831
MESNA ZAJEDNICA JELA[NICA
LESKOVAC
42100
058
07214286
5832
MESNA ZAJEDNICA KARA\OR\EVAC
LESKOVAC
42100
058
07180870
5833
MESNA ZAJEDNICA KOZARE
LESKOVAC
42100
058
07325495
5834
MESNA ZAJEDNICA KUKULOVCE
LESKOVAC
42100
058
07282141
5835
MESNA ZAJEDNICA KUMAREVO
LESKOVAC
42100
058
07180888
5836
MESNA ZAJEDNICA KUTLE[
LESKOVAC
42100
058
07285094
5837
MESNA ZAJEDNICA „MORAVA" LESKOVAC
LESKOVAC
42100
058
07197497
5838
MESNA ZAJEDNICA „DUBO^ICA" LESKOVAC
LESKOVAC
42100
058
07197519
5839
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA
LESKOVAC
42100
058
07197560
5840
MESNA ZAJEDNICA MALA KOPA[NICA
LESKOVAC
42100
058
17044630
5841
MESNA ZAJEDNICA MANOJLOVCE
LESKOVAC
42100
058
07181108
5842
MESNA ZAJEDNICA ME\A
LESKOVAC
42100
058
07197551
5843
MESNA ZAJEDNICA MILANOVO
LESKOVAC
42100
058
07286031
5844
MESNA ZAJEDNICA MIRO[EVCE
LESKOVAC
42100
058
07181124
5845
MESNA ZAJEDNICA MR[TANE
LESKOVAC
42100
058
07180900
5846
MESNA ZAJEDNICA NAVALIN
LESKOVAC
42100
058
07214294
5847
MESNA ZAJEDNICA NAKRIVAW
LESKOVAC
42100
058
07287984
5848
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
LESKOVAC
42100
058
07180918
5849
MESNA ZAJEDNICA NOMANICA
LESKOVAC
42100
058
07343825
5850
MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA
LESKOVAC
42100
058
07180926
5851
MESNA ZAJEDNICA ORUGLICA
LESKOVAC
42100
058
07180934
5852
MESNA ZAJEDNICA PALIKU]A
LESKOVAC
42100
058
07295774
5853
MESNA ZAJEDNICA PALOJCE
LESKOVAC
42100
058
07180942
5854
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC
LESKOVAC
42100
058
07180969
5855
MESNA ZAJEDNICA PE^EWEVCE
LESKOVAC
42100
058
07181167
5856
MESNA ZAJEDNICA PISKUPOVO
LESKOVAC
42100
058
07180977
5857
MESNA ZAJEDNICA PODRIMCE
LESKOVAC
42100
058
07245548
5858
MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE-SELO
LESKOVAC
42100
058
07391668
5859
MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE
LESKOVAC
42100
058
07181086
5860
MESNA ZAJEDNICA PRESE^INA
LESKOVAC
42100
058
07282176
5861
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ
LESKOVAC
42100
058
07180985
5862
MESNA ZAJEDNICA RADOWICA
LESKOVAC
42100
058
07287976
5863
MESNA ZAJEDNICA RAZGOJNA
LESKOVAC
42100
058
07181191
5864
MESNA ZAJEDNICA RAJNO POQE
LESKOVAC
42100
058
07180993
5865
MESNA ZAJEDNICA RUDARE
LESKOVAC
42100
058
07257961
5866
MESNA ZAJEDNICA SVIRCE
LESKOVAC
42100
058
07216327
5867
MESNA ZAJEDNICA SLAVUJEVCE
LESKOVAC
42100
058
07181019
5868
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
LESKOVAC
42100
058
07316364
5869
MESNA ZAJEDNICA SMRDAN
LESKOVAC
42100
058
07307829
5870
MESNA ZAJEDNICA STROJKOVCE
LESKOVAC
42100
058
07181027
5871
MESNA ZAJEDNICA STUPNICA
LESKOVAC
42100
058
07181035
5872
MESNA ZAJEDNICA SU[EVQE
LESKOVAC
42100
058
07391579
5873
MESNA ZAJEDNICA TODOROVCE
LESKOVAC
42100
058
07311117
5874
MESNA ZAJEDNICA TULOVO
LESKOVAC
42100
058
07310498
5875
MESNA ZAJEDNICA TUPALOVCE
LESKOVAC
42100
058
07325479
5876
MESNA ZAJEDNICA TUREKOVAC
LESKOVAC
42100
058
07181159
5877
MESNA ZAJEDNICA CRKOVNICA
LESKOVAC
42100
058
07214235
5878
MESNA ZAJEDNICA ^EKMIN
LESKOVAC
42100
058
07197608
5879
MESNA ZAJEDNICA ^IFLUK RAZGOJANSKI
LESKOVAC
42100
058
07283644
5880
MESNA ZAJEDNICA ^UKQENIK
LESKOVAC
42100
058
07181043
5881
MESNA ZAJEDNICA [AINOVAC
LESKOVAC
42100
058
07181051
5882
MESNA ZAJEDNICA [ARLINCE
LESKOVAC
42100
058
07197543
5883
MESNA ZAJEDNICA [I[INCE
LESKOVAC
42100
058
07181060
5884
MESNA ZAJEDNICA „MARKO CRNI"
LESKOVAC
42100
058
07326076
5885
MESNA ZAJEDNICA DEDINA BARA
LESKOVAC
42100
058
07325452
5886
MESNA ZAJEDNICA GRDELICA SELO
LESKOVAC
42100
058
07325487
5887
MESNA ZAJEDNICA „AN^IKI" BRATMILOVCE
LESKOVAC
42100
058
07302207
5888
MESNA ZAJEDNICA „VEQKO VLAHOVI]"
LESKOVAC
42100
058
07197489
5889
MESNA ZAJEDNICA „VETERNICA"
LESKOVAC
42100
058
07197462
5890
MESNA ZAJEDNICA „EDVARD KARDEQ" GORWE TRWANE
LESKOVAC
42100
058
07283687
5891
MESNA ZAJEDNICA ORA[AC
LESKOVAC
42100
058
17445472
5892
MESNA ZAJEDNICA „KOSTA STAMENKOVI]"
LESKOVAC
42100
058
07242433
5893
MESNA ZAJEDNICA „MILENTIJE POPOVI]"
LESKOVAC
42100
058
07291710
5894
MESNA ZAJEDNICA „MO[A PIJADE"
LESKOVAC
42100
058
07276192
5895
MESNA ZAJEDNICA „PRVA JU@NOMORAVSKA BRIGADA"
LESKOVAC
42100
058
07334176
5896
MESNA ZAJEDNICA „RADE @UNI]"
LESKOVAC
42100
058
17313550
5897
MESNA ZAJEDNICA VLASE
LESKOVAC
42100
058
07308175
5898
MESNA ZAJEDNICA „STOJAN QUBI]"
LESKOVAC
42100
058
07307381
5899
MESNA ZAJEDNICA „HISAR"
LESKOVAC
42100
058
07197527
5900
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
LESKOVAC
42100
058
07197535
5901
MESNA ZAJEDNICA DOWA KUPINOVICA
LESKOVAC
42100
058
07344287
5902
MESNA ZAJEDNICA GORWA KUPINOVICA
LESKOVAC
42100
058
07180853
5903
MESNA ZAJEDNICA MALA BIQANICA
LESKOVAC
42100
058
07180896
9539
MESNA ZAJEDNICA ZOQEVO
LESKOVAC
42100
058
17554921
9612
MESNA ZAJEDNICA DOWA SLATINA
LESKOVAC
42100
058
07354711
9905
31. decembar 2009.
Broj 113
51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA CRKOVNI^KA
LESKOVAC
42100
058
07295782
10070
PRED[KOLSKA USTANOVA „VUKICA MITROVI]"
LESKOVAC
42100
058
07137397
5904
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
LESKOVAC
42100
058
17218301
5915
NARODNI MUZEJ
LESKOVAC
42100
058
07139497
5913
NARODNA BIBLIOTEKA „RADOJE DOMANOVI]"
LESKOVAC
42100
058
07139900
5912
ISTORIJSKI ARHIV
LESKOVAC
42100
058
07139527
5911
„LESKOVA^KI KULTURNI CENTAR"
LESKOVAC
42100
058
07139543
5905
DOM KULTURE BRESTOVAC
LESKOVAC
42100
058
06874657
5906
DOM KULTURE VU^JE
LESKOVAC
42100
058
06874622
5907
DOM KULTURE GRDELICA
LESKOVAC
42100
058
06874614
5908
DOM KULTURE „TIHOMIR RAKI]-VEQKO" PE^EWEVCE
LESKOVAC
42100
058
06874649
5909
DOM KULTURE ROMA
LESKOVAC
42100
058
17225359
5910
CENTAR ZA EKONOMIKU DOMA]INSTVA
„DANICA VUKSANOVI]"
LESKOVAC
42100
058
07139519
5916
NARODNO POZORI[TE
LESKOVAC
42100
058
07139560
5914
Trezor 059
5.59
GRAD LOZNICA
GRADSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA LOZNICE
JAVNO PRAVOBRANILA[TVO GRADA LOZNICE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
JP ZA IZGRADWU I ODR@AVAWE STAMBENOG I POSLOVNOG
PROSTORA „LOZNICA"
JP „DIREKCIJA ZA UPRAVQAWE I RAZVOJ BAWE KOVIQA^E"
JP ZA UPRAVQAWE GRA\EVINSKIM ZEMQI[TEM „GRAD"
USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU „LAGATOR"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BAWA KOVIQA^A
MESNA ZAJEDNICA BRADI]
MESNA ZAJEDNICA BREZJAK
MESNA ZAJEDNICA BRWAC
MESNA ZAJEDNICA LE[NICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO
MESNA ZAJEDNICA VO]WAK
MESNA ZAJEDNICA GORWA BADAWA
MESNA ZAJEDNICA GORWA KOVIQA^A
MESNA ZAJEDNICA GORWA SIPUQA
MESNA ZAJEDNICA GORWI DOBRI]
MESNA ZAJEDNICA GRN^ARA
MESNA ZAJEDNICA DOWA BADAWA
MESNA ZAJEDNICA DOWE NEDEQICE
MESNA ZAJEDNICA DOWI DOBRI]
MESNA ZAJEDNICA DRAGINAC
MESNA ZAJEDNICA ZAJA^A
MESNA ZAJEDNICA JADRANSKA LE[NICA
MESNA ZAJEDNICA JAREBICE
MESNA ZAJEDNICA JELAV
MESNA ZAJEDNICA JO[EVA
MESNA ZAJEDNICA KLUPCI
MESNA ZAJEDNICA KOZJAK
MESNA ZAJEDNICA KORENITA
MESNA ZAJEDNICA KRAJI[NICI
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA
MESNA ZAJEDNICA LIPNI^KI [OR
MESNA ZAJEDNICA MILINA
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA PASKOVAC
MESNA ZAJEDNICA RIBARICE
MESNA ZAJEDNICA RUWANI
MESNA ZAJEDNICA STRA@A
MESNA ZAJEDNICA STUPNICA
MESNA ZAJEDNICA TEKERI[
MESNA ZAJEDNICA TRBOSIQE
MESNA ZAJEDNICA TRBU[NICA
MESNA ZAJEDNICA TR[I]
MESNA ZAJEDNICA CIKOTE
MESNA ZAJEDNICA ^OKE[INA
MESNA ZAJEDNICA [URICE
MESNA ZAJEDNICA „4. JULI" TRBU[NICA
MESNA ZAJEDNICA „BA[^ELUCI"
MESNA ZAJEDNICA „GEORGIJE JAK[I]"
MESNA ZAJEDNICA „GORWA BORINA"
MESNA ZAJEDNICA „GRADILI[TE"
MESNA ZAJEDNICA „KRIVAJICA"
MESNA ZAJEDNICA „NOVO NASEQE"
MESNA ZAJEDNICA „PLO^A" PLO^A
MESNA ZAJEDNICA „PODRIWE" LOZNI^KO POQE
MESNA ZAJEDNICA „SIMINO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA „STEPA STEPANOVI]" LOZNI^KO POQE
MESNA ZAJEDNICA „FILIP KQAJI]"
MESNA ZAJEDNICA „FILIPOVI]I"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA „CRNOGORA" LOZNICA
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE
„BAMBI"
CENTAR ZA KULTURU „VUK KARAXI]"
BIBLIOTEKA VUKOVOG ZAVI^AJA
DOM MLADIH „SOKOLANA"
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
42200
42200
42200
42200
42200
059
059
059
059
059
07171412
07169981
17281836
07170220
17270915
5919
5920
5923
5921
5925
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
42200
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
07345771
17112643
17112635
07659393
07171412
07117043
07117094
07117400
07117248
07117191
07117205
07117213
07117035
07117124
07117051
07117132
07117418
07117485
07117396
07117434
07117361
07117221
07117060
07321490
07117230
07117477
07117388
07117426
07117027
17213784
07117108
07117272
07117078
07117116
07117469
07117370
07117345
07117337
07117167
07117183
07117256
07117329
07117175
07117302
07117299
07315040
07339356
17213776
07261217
17282450
07117264
17282441
07261225
07326114
07337078
06993575
07337086
07261195
06988172
07261233
07261209
5989
5987
5988
5990
5924
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
LOZNICA
42200
42200
42200
42200
059
059
059
059
07120320
17225634
07347626
17477170
5982
5985
5984
5983
52
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 075
5.75
GRAD NOVI PAZAR
GRADSKA UPRAVA
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
SKUP[TINA GRADA
UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA NOVI PAZAR
MESNA ZAJEDNICA SEBE^EVO
MESNA ZAJEDNICA MUR
„\UR\EVI STUPOVI" DRUGA MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BELE VODE
MESNA ZAJEDNICA VU^INI]E
MESNA ZAJEDNICA GRA\ANOVI]E
MESNA ZAJEDNICA GRUBETI]E
MESNA ZAJEDNICA DE@EVA
MESNA ZAJEDNICA KOMIWE
MESNA ZAJEDNICA LUKARE
MESNA ZAJEDNICA ODOJEVI]E
MESNA ZAJEDNICA POPE
MESNA ZAJEDNICA POSTEWE
MESNA ZAJEDNICA RAJETI]E
MESNA ZAJEDNICA RAJ^INOVI]E
MESNA ZAJEDNICA SOPO]ANI
MESNA ZAJEDNICA [TITARE
MESNA ZAJEDNICA PO@EGA
MESNA ZAJEDNICA „MUSALA"
PETNAESTA MESNA ZAJEDNICA VRANOVINA
PRVA MESNA ZAJEDNICA „PARICE"
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA ]UKOVAC
MESNA ZAJEDNICA JO[ANICA
MESNA ZAJEDNICA [AROWE
MESNA ZAJEDNICA „LUG"
VATROGASNI FOND
JP ZAVOD ZA URBANIZAM IZGRADWU I URE\EWE
REG. FOND ZA STIPENDIRAWE STUDENATA
„RIFAT BURXEVI]-TR[O"
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE GRADA NOVOG PAZARA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE GRADA NOVOG PAZARA
CENTAR ZA DECU I OMLADINU „DUGA"
PRED[KOLSKA USTANOVA – DE^IJI VRTI] „MLADOST"
MUZEJ „RAS"
NARODNA BIBLIOTEKA „DOSITEJ OBRADOVI]"
ISTORIJSKI ARHIV „RAS"
DOM KULTURE „OSLOBO\EWE"
REGIONALNO POZORI[TE NOVI PAZAR
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA NOVI PAZAR
JP ZA INFORMISAWE „NOVI PAZAR"
SPORTSKI SAVEZ NOVI PAZAR
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
07192061
07192053
07192061
07192061
07192061
17686704
07200714
07206771
07244606
07191391
07206836
07191308
07206798
07191901
07191855
07206810
07206887
07206917
07302690
07191863
07206852
07191359
07206909
07206844
07305532
07248369
07191464
07191294
07206607
07206828
07206879
07244592
07244100
17227041
6379
6380
10063
10064
10065
80229
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6381
6418
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
PAZAR
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
42600
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
075
17475223
17766767
17767852
17448781
07191375
07194056
07326203
07294026
07191979
17473484
17115081
17384244
17107909
17663666
6382
80356
80390
6410
6411
6415
6416
6413
6412
6417
80230
6414
9449
80226
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
PO@AREVAC
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
07162634
07162634
07162634
07271239
07161417
07229003
07141041
07283083
07161310
07159170
07141149
07238266
17777220
17008374
17273914
17579495
17031538
17433792
17504908
17547461
17670182
07141009
07161204
07141068
07141025
07140991
07161344
07141017
07240104
07161387
07161301
07161174
07141050
07235879
07161212
07161247
07141033
07286295
07141076
6650
9789
9790
6651
6653
6676
6685
6688
6689
6692
6693
6694
80376
6704
6655
9614
6657
6656
6658
6659
80113
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6677
6678
Trezor 080
5.80
GRAD PO@AREVAC
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK I GRADSKO VE]E
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
MESNA ZAJEDNICA NASEQE ZABELA
MESNA ZAJEDNICA „BRA]A VUJOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „VASA PELAGI]"
MESNA ZAJEDNICA „GORWA MALA"
MESNA ZAJEDNICA „PARK"
MESNA ZAJEDNICA „RADNA MALA"
MESNA ZAJEDNICA „SOPOT"
MESNA ZAJEDNICA „QUBI^EVO"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
AGRARNI FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
FOND ZA IZGRADWU STANOVA SOLIDARNOSTI
FOND ZA DODELU STIPENDIJA I NAGRADA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA RAZVOJ MATERIJALNE OSNOVE
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
MESNA ZAJEDNICA BUBU[INAC
MESNA ZAJEDNICA BARE
MESNA ZAJEDNICA BATOVAC
MESNA ZAJEDNICA BERAWE
MESNA ZAJEDNICA BRADARAC
MESNA ZAJEDNICA BRATINAC
MESNA ZAJEDNICA BRE@ANE
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRMNO
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVICA
MESNA ZAJEDNICA KASIDOL
MESNA ZAJEDNICA KLENOVNIK
MESNA ZAJEDNICA KLI^EVAC
MESNA ZAJEDNICA LU^ICA
MESNA ZAJEDNICA MAQUREVAC
MESNA ZAJEDNICA NABR\E
MESNA ZAJEDNICA OSTROVO KOD KOSTOLCA
MESNA ZAJEDNICA PETKA
31. decembar 2009.
Broj 113
53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA POQANA
PO@AREVAC
42900
080
07140975
6679
MESNA ZAJEDNICA PRUGOVO
PO@AREVAC
42900
080
07140983
6680
MESNA ZAJEDNICA RE^ICA
PO@AREVAC
42900
080
07140967
6681
MESNA ZAJEDNICA TRWANE
PO@AREVAC
42900
080
07161352
6682
MESNA ZAJEDNICA ]IRIKOVAC
PO@AREVAC
42900
080
07141092
6683
GRADSKA MESNA ZAJEDNICA „KOSTOLAC"
PO@AREVAC
42900
080
07198493
6684
MESNA ZAJEDNICA „BULEVAR"
PO@AREVAC
42900
080
07161166
6686
MESNA ZAJEDNICA „BURJAN"
PO@AREVAC
42900
080
07161298
6687
MESNA ZAJEDNICA „DIMITRIJE LAZAREVI]-]EBA"
PO@AREVAC
42900
080
07199406
6690
MESNA ZAJEDNICA „DOWA MORAVA" @IVICA
PO@AREVAC
42900
080
07240074
6691
MESNA ZAJEDNICA „SELO KOSTOLAC" KOSTOLAC
PO@AREVAC
42900
080
07312539
6695
MESNA ZAJEDNICA „^A^ALICA"
PO@AREVAC
42900
080
07141084
6696
PRED[KOLSKA USTANOVA „QUBICA VREBALOV"
PO@AREVAC
42900
080
07160917
6697
NARODNI MUZEJ
PO@AREVAC
42900
080
06961304
6701
FONDACIJA MILENIN DOM – GALERIJA
PO@AREVAC
42900
080
17121758
10014
NARODNA BIBLIOTEKA „ILIJA M. PETROVI]"
PO@AREVAC
42900
080
06961312
6700
ISTORIJSKI ARHIV
PO@AREVAC
42900
080
06961282
6699
GRADSKI @ENSKI HOR „BARILI"
PO@AREVAC
42900
080
17188283
6698
CENTAR ZA KULTURU
PO@AREVAC
42900
080
17314955
6703
SPORTSKI CENTAR „PO@AREVAC"
PO@AREVAC
42900
080
17314963
6702
SPORTSKI SAVEZ PO@AREVCA
PO@AREVAC
42900
080
17100190
10015
Trezor 092
5.92
GRAD SMEDEREVO
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
GRADSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
OP[TINSKI SAVEZ SOCIJALNO-HUMANITARNIH
ORGANIZACIJA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU, URBANIZAM I GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
FOND ZA PODSTICAWE I RAZVOJ KVALITETNO
TAKMI^ARSKOG SPORTA GRADA
FOND ZA PODSTICAWE I USAVR[AVAWE MLADIH
TALENATA
MESNA ZAJEDNICA PAPAZOVAC
MESNA ZAJEDNICA „25. MAJ"
MESNA ZAJEDNICA „PLAVINAC"
MESNA ZAJEDNICA „SVETI SAVA"
MESNA ZAJEDNICA „DOWI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „ZLATNO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA „KARA\OR\EV DUD"
MESNA ZAJEDNICA „LADNA VODA"
MESNA ZAJEDNICA „LE[TAR"
MESNA ZAJEDNICA „SLAVIJA"
MESNA ZAJEDNICA „CARINA"
MESNA ZAJEDNICA BADQEVICA
MESNA ZAJEDNICA BINOVAC
MESNA ZAJEDNICA VODAW
MESNA ZAJEDNICA VRANOVO
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC
MESNA ZAJEDNICA VU^AK
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO
MESNA ZAJEDNICA DRUGOVAC
MESNA ZAJEDNICA KOLARI
MESNA ZAJEDNICA KULI^
MESNA ZAJEDNICA LANDOL
MESNA ZAJEDNICA LIPE
MESNA ZAJEDNICA LUGAV^INA
MESNA ZAJEDNICA LUWEVAC
MESNA ZAJEDNICA MALA KRSNA
MESNA ZAJEDNICA MALO ORA[JE
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVAC
MESNA ZAJEDNICA PETRIJEVO
MESNA ZAJEDNICA RADINAC
MESNA ZAJEDNICA RAQA
MESNA ZAJEDNICA SARAORCI
MESNA ZAJEDNICA SEONE
MESNA ZAJEDNICA SKOBAQ
MESNA ZAJEDNICA SUVODOL
MESNA ZAJEDNICA UDOVICE
MESNA ZAJEDNICA [ALINAC
MESNA ZAJEDNICA OSIPAONICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
JAVNO PREDUZE]E „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA"
MUZEJ U SMEDEREVU
NARODNA BIBLIOTEKA
ISTORIJSKI ARHIV U SMEDEREVU
REGIONALNI ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
CENTAR ZA KULTURU
SPORTSKI CENTAR „SMEDEREVO"
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
43200
43200
43200
43200
43200
092
092
092
092
092
092
07222262
07222262
07222262
07222262
07222319
07199457
7103
9680
9681
9682
7104
7105
SMEDEREVO
43200
092
17032488
80068
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
43200
43200
092
092
092
07361068
17049011
17466712
7156
7108
7110
SMEDEREVO
43200
092
17361716
7106
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
SMEDEREVO
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
17119419
07142013
07299940
07343736
07344490
07141858
07344198
07343744
07344066
07250983
07141904
07142021
07328877
07353006
07255446
07235232
07141971
07357273
07141963
07230435
07141998
07141939
07328869
07333196
07141734
07141947
07260873
07357915
07290373
07330006
07335865
07141912
07292716
07141980
07235887
07328818
07225695
07141955
07235305
07143257
20573856
07143265
07143044
06120881
07198965
07318472
07296037
7107
7128
7138
7139
7140
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7141
7149
80411
7152
7153
7151
7150
7155
7154
43500
43500
43500
096
096
096
07203268
07203268
07203268
7259
9695
9696
Trezor 096
5.96
GRAD JAGODINA
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK I GRADSKO VE]E
JAGODINA
JAGODINA
JAGODINA
54
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GRADSKA UPRAVA
JAGODINA
43500
096
07115008
7260
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
JAGODINA
43500
096
17114182
7332
STALNA KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
JAGODINA
43500
096
17656406
80010
AGENCIJA ZA MALA I SREDWA PREDUZE]A I
REGISTROVANA POQOPRIVREDNA DOMA]INSTVA
JAGODINA
43500
096
17768492
80357
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
JAGODINA
43500
096
17219910
7262
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
JAGODINA
43500
096
17280350
7264
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
JAGODINA
43500
096
17441213
7261
FOND ZA STIPENDIRAWE I POMO] NAJBOQIM
STUDENTIMA I U^ENICIMA
JAGODINA
43500
096
17395955
7263
MESNA ZAJEDNICA BAGRDAN
JAGODINA
43500
096
07343817
7265
MESNA ZAJEDNICA BELICA
JAGODINA
43500
096
07248920
7266
MESNA ZAJEDNICA BRESJE
JAGODINA
43500
096
07287429
7267
MESNA ZAJEDNICA BUKOV^E
JAGODINA
43500
096
07248075
7268
MESNA ZAJEDNICA BUNAR
JAGODINA
43500
096
07248091
7269
MESNA ZAJEDNICA VINORA^A
JAGODINA
43500
096
07248962
7270
MESNA ZAJEDNICA VOQAV^E
JAGODINA
43500
096
07342918
7271
MESNA ZAJEDNICA VRANOVAC
JAGODINA
43500
096
07249578
7272
MESNA ZAJEDNICA VRBA
JAGODINA
43500
096
07343299
7273
MESNA ZAJEDNICA GLAVINCI
JAGODINA
43500
096
07287402
7274
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC
JAGODINA
43500
096
07247346
7275
MESNA ZAJEDNICA GORWE [TIPQE
JAGODINA
43500
096
07344414
7276
MESNA ZAJEDNICA GORWI RA^NIK
JAGODINA
43500
096
07248938
7277
MESNA ZAJEDNICA DEONICA
JAGODINA
43500
096
07250550
7278
MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA
JAGODINA
43500
096
07249586
7279
MESNA ZAJEDNICA DOWE [TIPQE
JAGODINA
43500
096
07343990
7280
MESNA ZAJEDNICA DOWI RA^NIK
JAGODINA
43500
096
07248067
7281
MESNA ZAJEDNICA DRAGOCVET
JAGODINA
43500
096
07251173
7282
MESNA ZAJEDNICA DRAGO[EVAC
JAGODINA
43500
096
07323468
7283
MESNA ZAJEDNICA DRA@MIROVAC
JAGODINA
43500
096
07343701
7284
MESNA ZAJEDNICA DUBOKA
JAGODINA
43500
096
07248113
7285
MESNA ZAJEDNICA IVKOVA^KI PRWAVOR
JAGODINA
43500
096
07250541
7286
MESNA ZAJEDNICA JO[ANI^KI PRWAVOR
JAGODINA
43500
096
07249551
7287
MESNA ZAJEDNICA KALENOVAC
JAGODINA
43500
096
07248903
7288
MESNA ZAJEDNICA KOVA^EVAC
JAGODINA
43500
096
07250584
7289
MESNA ZAJEDNICA KOLARE
JAGODINA
43500
096
07248946
7290
MESNA ZAJEDNICA KON^AREVO
JAGODINA
43500
096
07125461
7291
MESNA ZAJEDNICA KO^INO SELO
JAGODINA
43500
096
07343159
7292
MESNA ZAJEDNICA LOVCI
JAGODINA
43500
096
07248121
7293
MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK
JAGODINA
43500
096
07249632
7294
MESNA ZAJEDNICA LUKAR
JAGODINA
43500
096
07251165
7295
MESNA ZAJEDNICA MAJUR
JAGODINA
43500
096
07345887
7296
MESNA ZAJEDNICA MALI POPOVI]
JAGODINA
43500
096
07343698
7297
MESNA ZAJEDNICA MEDOJEVAC I TOPOLA
JAGODINA
43500
096
07246722
7298
MESNA ZAJEDNICA ME\URE^
JAGODINA
43500
096
07248911
7299
MESNA ZAJEDNICA MILO[EVO
JAGODINA
43500
096
07251181
7300
MESNA ZAJEDNICA MI[EVI]
JAGODINA
43500
096
07249560
7301
MESNA ZAJEDNICA NOVO LANI[TE
JAGODINA
43500
096
07246714
7302
MESNA ZAJEDNICA RAJKINAC
JAGODINA
43500
096
07249616
7303
MESNA ZAJEDNICA RAKITOVO
JAGODINA
43500
096
07249594
7304
MESNA ZAJEDNICA RIBARE
JAGODINA
43500
096
07249519
7305
MESNA ZAJEDNICA RIBNIK
JAGODINA
43500
096
07249527
7306
MESNA ZAJEDNICA SIOKOVAC
JAGODINA
43500
096
07248083
7307
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
JAGODINA
43500
096
07248105
7308
MESNA ZAJEDNICA STARO LANI[TE
JAGODINA
43500
096
07249624
7309
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO
JAGODINA
43500
096
07246706
7310
MESNA ZAJEDNICA STRI@ILO
JAGODINA
43500
096
17471945
7311
MESNA ZAJEDNICA CRN^E
JAGODINA
43500
096
07325592
7312
MESNA ZAJEDNICA [ANTAROVAC
JAGODINA
43500
096
07343868
7313
MESNA ZAJEDNICA [UQKOVAC
JAGODINA
43500
096
07250592
7314
MESNA ZAJEDNICA „VA[ARI[TE"
JAGODINA
43500
096
07262841
7315
MESNA ZAJEDNICA „STRELI[TE"
JAGODINA
43500
096
07347677
7316
MESNA ZAJEDNICA „LEVA^"
JAGODINA
43500
096
07262850
7317
MESNA ZAJEDNICA „PIVARA"
JAGODINA
43500
096
07262809
7318
MESNA ZAJEDNICA „STADION"
JAGODINA
43500
096
07262833
7319
MESNA ZAJEDNICA „TABANE"
JAGODINA
43500
096
07262795
7320
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
JAGODINA
43500
096
07262825
7321
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA SELO
JAGODINA
43500
096
07249608
7322
MESNA ZAJEDNICA II „NOVO NASEQE" TRNAVA
JAGODINA
43500
096
07248130
7323
MESNA ZAJEDNICA NASEQE „\UR\EVO BRDO"
JAGODINA
43500
096
07338368
7324
DE^IJI VRTI] „PIONIR"
JAGODINA
43500
096
07127260
7325
ZAVI^AJNI MUZEJ
JAGODINA
43500
096
07127219
7326
NARODNA BIBLIOTEKA „RADISLAV NIK^EVI]"
JAGODINA
43500
096
07127227
7330
ISTORIJSKI ARHIV „SREDWE POMORAVQE"
JAGODINA
43500
096
07127120
7327
KULTURNI CENTAR „SVETOZAR MARKOVI]"
JAGODINA
43500
096
07114923
7328
JAVNO INFORMATIVNO PREDUZE]E „NOVI PUT"
JAGODINA
43500
096
07114931
7333
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
JAGODINA
43500
096
17622811
9834
Trezor 099
5.99
GRAD [ABAC
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
DIREKCIJA ZA PUTEVE
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
JP ZA UPRAVQAWEM GRA\EVINSKIM ZEMQI[TEM
DIREKCIJA ZA POQOPRIVREDU
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BELA REKA
MESNA ZAJEDNICA BOGOSAVAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
[ABAC
43600
43600
43600
43600
43600
43600
43600
43600
43600
43600
099
099
099
099
099
099
099
099
099
099
07170033
07170122
07121881
07345836
17049909
17107461
17655922
17282140
07116489
07116403
7414
7416
7417
7415
7418
7489
10090
7419
7420
7421
31. decembar 2009.
Broj 113
55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA BOJI]
[ABAC
43600
099
07116446
7422
MESNA ZAJEDNICA BUKOR
[ABAC
43600
099
07116497
7423
MESNA ZAJEDNICA VARNA
[ABAC
43600
099
07116519
7424
MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC
[ABAC
43600
099
07116543
7425
MESNA ZAJEDNICA GORWA VRAWSKA
[ABAC
43600
099
07116586
7426
MESNA ZAJEDNICA GRU[I]
[ABAC
43600
099
07116624
7427
MESNA ZAJEDNICA DESI]
[ABAC
43600
099
07116551
7428
MESNA ZAJEDNICA DOBRI]
[ABAC
43600
099
07116594
7429
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC
[ABAC
43600
099
07116632
7430
MESNA ZAJEDNICA @ABAR
[ABAC
43600
099
07116560
7431
MESNA ZAJEDNICA ZABLA]E
[ABAC
43600
099
07116608
7432
MESNA ZAJEDNICA ZMIWAK
[ABAC
43600
099
07116659
7433
MESNA ZAJEDNICA JEVREMOVAC
[ABAC
43600
099
07116578
7434
MESNA ZAJEDNICA JELEN^A
[ABAC
43600
099
07116616
7435
MESNA ZAJEDNICA KORMAN
[ABAC
43600
099
07116667
7436
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA
[ABAC
43600
099
07116675
7437
MESNA ZAJEDNICA LIPOLIST
[ABAC
43600
099
07116705
7438
MESNA ZAJEDNICA MAJUR
[ABAC
43600
099
07116748
7439
MESNA ZAJEDNICA MALA VRAWSKA
[ABAC
43600
099
07116799
7440
MESNA ZAJEDNICA MAOVI
[ABAC
43600
099
07116713
7441
MESNA ZAJEDNICA MA^VANSKI PRI^INOVI]
[ABAC
43600
099
07116683
7442
MESNA ZAJEDNICA METLI]
[ABAC
43600
099
07116756
7443
MESNA ZAJEDNICA MILO[EVAC
[ABAC
43600
099
07116802
7444
MESNA ZAJEDNICA MIOKUS
[ABAC
43600
099
07116691
7445
MESNA ZAJEDNICA MI[AR
[ABAC
43600
099
07116721
7446
MESNA ZAJEDNICA MR\ENOVAC
[ABAC
43600
099
07116764
7447
MESNA ZAJEDNICA NAKU^ANI
[ABAC
43600
099
07116829
7448
MESNA ZAJEDNICA ORA[AC
[ABAC
43600
099
07116730
7449
MESNA ZAJEDNICA PETKOVICA
[ABAC
43600
099
07116837
7450
MESNA ZAJEDNICA PETLOVA^A
[ABAC
43600
099
07116845
7451
MESNA ZAJEDNICA POCERSKI PRI^INOVI]
[ABAC
43600
099
07116918
7452
MESNA ZAJEDNICA RADOVA[NICA
[ABAC
43600
099
07116888
7453
MESNA ZAJEDNICA RIBARI
[ABAC
43600
099
07116926
7454
MESNA ZAJEDNICA SINO[EVI]
[ABAC
43600
099
07116861
7455
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
[ABAC
43600
099
07116896
7456
MESNA ZAJEDNICA SLEP^EVI]
[ABAC
43600
099
07116934
7457
MESNA ZAJEDNICA TABANOVI]
[ABAC
43600
099
07116985
7458
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC
[ABAC
43600
099
07116900
7459
MESNA ZAJEDNICA CUQKOVI]
[ABAC
43600
099
07116942
7460
MESNA ZAJEDNICA [EVARICE
[ABAC
43600
099
07116993
7461
MESNA ZAJEDNICA [TITAR
[ABAC
43600
099
07117019
7462
MESNA ZAJEDNICA „KASARSKE LIVADE"
[ABAC
43600
099
07118724
7463
MESNA ZAJEDNICA „BAIR"
[ABAC
43600
099
07118597
7464
MESNA ZAJEDNICA „GORWA RUMSKA" RUMSKA
[ABAC
43600
099
07289162
7465
MESNA ZAJEDNICA „DOWI [OR"
[ABAC
43600
099
07118546
7466
MESNA ZAJEDNICA „@IKA POPOVI]"
[ABAC
43600
099
07118686
7467
MESNA ZAJEDNICA „JEVREMOVAC"
[ABAC
43600
099
07118589
7468
MESNA ZAJEDNICA „KAMEWAK"
[ABAC
43600
099
07118635
7469
MESNA ZAJEDNICA „KAMI^AK"
[ABAC
43600
099
07118775
7470
MESNA ZAJEDNICA „LETWIKOVAC"
[ABAC
43600
099
07284292
7471
MESNA ZAJEDNICA „PREKI [OR"
[ABAC
43600
099
07118538
7472
MESNA ZAJEDNICA „PRWAVOR"
[ABAC
43600
099
07116853
7473
MESNA ZAJEDNICA „[IPURSKE LIVADE"
[ABAC
43600
099
07118643
7474
MESNA ZAJEDNICA DVORI[TE
[ABAC
43600
099
07116527
7475
MESNA ZAJEDNICA DOWA RUMSKA
[ABAC
43600
099
07116977
7476
MESNA ZAJEDNICA DUVANI[TE
[ABAC
43600
099
07116535
7477
MESNA ZAJEDNICA ORID
[ABAC
43600
099
07116772
7478
MESNA ZAJEDNICA POCERSKI METKOVI]
[ABAC
43600
099
07116870
7479
MESNA ZAJEDNICA PREDVORICA
[ABAC
43600
099
07116969
7480
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[E DETE"
[ABAC
43600
099
07122381
7481
NARODNI MUZEJ
[ABAC
43600
099
07120508
7485
BIBLIOTEKA [ABA^KA
[ABAC
43600
099
07119798
7484
ME\UOP[TINSKI ISTORIJSKI ARHIV
[ABAC
43600
099
07120559
7483
KULTURNI CENTAR
[ABAC
43600
099
07119763
7482
KUD „ABRA[EVI]"
[ABAC
43600
099
07209746
7490
[ABA^KO POZORI[TE
[ABAC
43600
099
07120419
7487
DOM KULTURE „PRWAVOR"
[ABAC
43600
099
17301802
7488
FUDBALSKI SAVEZ
[ABAC
43600
099
07246013
7491
SOKOLSKO DRU[TVO „DU[AN SILNI"
[ABAC
43600
099
07296207
7494
SPORTSKI SAVEZ
[ABAC
43600
099
07296266
7495
ME\UOP[TINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH
[ABAC
43600
099
07120257
7492
ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH
[ABAC
43600
099
07120087
7493
UDRU@EWE DISTROFI^ARA MA^VANSKOG OKRUGA
[ABAC
43600
099
07298595
7497
UDRU@EWE LIKOVNIH STVARALACA [APCA
[ABAC
43600
099
07293968
7496
Trezor 100
5.100
GRAD U@ICE
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
GRADSKE UPRAVE
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
MESNA ZAJEDNICA BIOSKA
MESNA ZAJEDNICA BUAR
MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
U@ICE
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
43700
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
07157878
07157878
07157878
07157878
07157983
07367112
07156081
17220241
17269445
07408269
07280564
07156227
07292287
7498
9689
9740
9741
7500
7544
7501
7503
7504
7502
7505
7506
7507
56
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA VRUTCI
U@ICE
43700
100
07319738
7508
MESNA ZAJEDNICA GORJANI
U@ICE
43700
100
07343655
7509
MESNA ZAJEDNICA GOSTINICA
U@ICE
43700
100
07251742
7510
MESNA ZAJEDNICA DRE@NIK
U@ICE
43700
100
07156162
7511
MESNA ZAJEDNICA DUBOKO
U@ICE
43700
100
17128086
7512
MESNA ZAJEDNICA KARAN
U@ICE
43700
100
07276451
7513
MESNA ZAJEDNICA KA^ER
U@ICE
43700
100
07232497
7514
MESNA ZAJEDNICA KR^AGOVO
U@ICE
43700
100
07156120
7515
MESNA ZAJEDNICA KRVAVCI
U@ICE
43700
100
07156197
7516
MESNA ZAJEDNICA KREMNA
U@ICE
43700
100
07156189
7517
MESNA ZAJEDNICA LUNOVO SELO
U@ICE
43700
100
07156243
7518
MESNA ZAJEDNICA QUBAWE
U@ICE
43700
100
07220545
7519
MESNA ZAJEDNICA MOKRA GORA
U@ICE
43700
100
07156219
7520
MESNA ZAJEDNICA NIKOJEVI]I
U@ICE
43700
100
07330219
7521
MESNA ZAJEDNICA RAVNI
U@ICE
43700
100
07157606
7522
MESNA ZAJEDNICA RIBA[EVINA
U@ICE
43700
100
07156103
7523
MESNA ZAJEDNICA SEVOJNO
U@ICE
43700
100
07156154
7524
MESNA ZAJEDNICA SKR@UTI
U@ICE
43700
100
17128108
7525
MESNA ZAJEDNICA STAPARI
U@ICE
43700
100
07302843
7526
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
U@ICE
43700
100
07220502
7527
MESNA ZAJEDNICA „ROSUQE"
U@ICE
43700
100
07156146
7528
MESNA ZAJEDNICA „TURICA"
U@ICE
43700
100
07283318
7529
MESNA ZAJEDNICA „CARINA"
U@ICE
43700
100
07156090
7530
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
U@ICE
43700
100
07156235
7531
MESNA ZAJEDNICA „BELA ZEMQA" BELA ZEMQA
U@ICE
43700
100
17128094
7532
MESNA ZAJEDNICA „LIPA"
U@ICE
43700
100
07156138
7533
MESNA ZAJEDNICA „TERAZIJE"
U@ICE
43700
100
07231156
7534
MESNA ZAJEDNICA ZLAKUSA
U@ICE
43700
100
17648195
9991
PRED[KOLSKA USTANOVA DE^JI VRTI]
U@ICE
43700
100
07280556
7535
TURISTI^KA ORGANIZACIJA U@ICE
U@ICE
43700
100
17477293
7541
USTANOVA „GRADSKA GALERIJA"
U@ICE
43700
100
07594666
7536
NARODNI MUZEJ
U@ICE
43700
100
07156804
7539
NARODNA BIBLIOTEKA
U@ICE
43700
100
07190697
7538
ISTORIJSKI ARHIV
U@ICE
43700
100
07156812
7537
NARODNO POZORI[TE
U@ICE
43700
100
07156774
7540
USTANOVA ZA ODR@AVAWE I KORI[]EWE SPORTSKIH
OBJEKATA „VELIKI PARK"
U@ICE
43700
100
07234643
7543
SPORTSKI SAVEZ
U@ICE
43700
100
07223412
7545
REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ
ZAPOSLENIH U OBRAZOVAWU
U@ICE
43700
100
17655892
10089
TURISTI^KA ORGANIZACIJA REGIJE ZAPADNA SRBIJA
U@ICE
43700
100
17665189
80055
Trezor 107
5.107
GRAD VAQEVO
ORGANI GRADA (GRADONA^ELNIK I GRADSKO VE]E)
SKUP[TINA GRADA
GRADSKA UPRAVA ZA DRU[TVENE DELATNOSTI,
FINANSIJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU,
URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE
JAVNO PRAVOBRANILA[TVO GRADA VAQEVA I OP[TINA
LAJKOVAC, QIG, MIONICA I OSE^INA
JP „DIREKCIJA ZA URBANIZAM, GRA\EVINSKO ZEMQI[TE,
PUTEVE I IZGRADWU VAQEVO"
DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ KOLUBARSKOG OKRUGA
DIREKCIJA ZA POQOPRIVREDU I ROBNE REZERVE GRADA
VAQEVA
FONDACIJA ZA TALENTOVANE U^ENIKE I STUDENTE
MESNA ZAJEDNICA BABINA LUKA
MESNA ZAJEDNICA BA^EVCI
MESNA ZAJEDNICA BRANKOVINA
MESNA ZAJEDNICA POPU^KE
MESNA ZAJEDNICA VAQEVSKA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA VRAGO^ANICA
MESNA ZAJEDNICA GOLA GLAVA
MESNA ZAJEDNICA GORI]
MESNA ZAJEDNICA GORWA BUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA GRABOVICA
MESNA ZAJEDNICA GORWI TAOR
MESNA ZAJEDNICA DIVCI
MESNA ZAJEDNICA DIV^IBARE
MESNA ZAJEDNICA DOWA BUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA GRABOVICA
MESNA ZAJEDNICA DOWI TAOR
MESNA ZAJEDNICA DRA^I]
MESNA ZAJEDNICA DUPQAJ
MESNA ZAJEDNICA @ABARI
MESNA ZAJEDNICA KOTE[ICA
MESNA ZAJEDNICA LELI]
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICE
MESNA ZAJEDNICA LOZNICA
MESNA ZAJEDNICA LUKAVAC
MESNA ZAJEDNICA LUKAVAC – DIVCI
MESNA ZAJEDNICA MILI^INICA
MESNA ZAJEDNICA OGLA\ENOVAC
MESNA ZAJEDNICA PAUNE
MESNA ZAJEDNICA PETNICA
MESNA ZAJEDNICA PO]UTA
MESNA ZAJEDNICA PRI^EVI]
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
43900
43900
43900
107
107
107
07137010
07137010
07137010
7704
10012
80087
VAQEVO
43900
107
07137079
7706
VAQEVO
43900
107
17763709
80349
VAQEVO
43900
107
07097301
7705
VAQEVO
VAQEVO
43900
43900
107
107
07300476
17227637
7769
9453
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
VAQEVO
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
43900
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
17526596
17031848
07189109
07097395
07097409
07097522
07097379
07189206
07097450
06984614
07097352
07199945
07097565
07097417
07136790
07097425
07246501
07189095
07097476
07097441
17315757
07097492
07135815
07097433
07097506
07121784
07600763
07189222
07209797
07247834
17313860
07097557
07097387
9544
9521
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
31. decembar 2009.
Broj 113
57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA RA]EVO SELO
VAQEVO
43900
107
07189214
7739
MESNA ZAJEDNICA SEDLARI
VAQEVO
43900
107
07199970
7740
MESNA ZAJEDNICA STAVE
VAQEVO
43900
107
07097344
7741
MESNA ZAJEDNICA „ANDRA SAV^I]"
VAQEVO
43900
107
07266308
7742
MESNA ZAJEDNICA „NOVO NASEQE"
VAQEVO
43900
107
07097611
7743
MESNA ZAJEDNICA „BR\ANI"
VAQEVO
43900
107
07097581
7744
MESNA ZAJEDNICA „GRADAC"
VAQEVO
43900
107
07097573
7745
MESNA ZAJEDNICA „@IKICA JOVANOVI] [PANAC"
VAQEVO
43900
107
07135793
7746
MESNA ZAJEDNICA „JABLANICA" STUBO
VAQEVO
43900
107
07097549
7747
MESNA ZAJEDNICA „KRU[IK"
VAQEVO
43900
107
07097590
7748
MESNA ZAJEDNICA „NADA PURI]"
VAQEVO
43900
107
07097603
7749
MESNA ZAJEDNICA „OSLOBODIOCI VAQEVA"
VAQEVO
43900
107
07335385
7750
MESNA ZAJEDNICA „POPARE"
VAQEVO
43900
107
17254260
7751
MESNA ZAJEDNICA „STARI GRAD"
VAQEVO
43900
107
07097620
7752
MESNA ZAJEDNICA BELO[EVAC
VAQEVO
43900
107
17311352
7754
MESNA ZAJEDNICA KLANICA
VAQEVO
43900
107
17500627
7755
MESNA ZAJEDNICA KLINCI
VAQEVO
43900
107
17314084
7756
PRED[KOLSKA USTANOVA „MILICA NO@ICA"
VAQEVO
43900
107
07097069
7757
INTERNACIONALNI UMETNI^KI STUDIO
„RADOVAN TRNAVAC-MI]A"
VAQEVO
43900
107
17214411
7760
NARODNI MUZEJ „VAQEVO"
VAQEVO
43900
107
07096976
7763
MODERNA GALERIJA „VAQEVO"
VAQEVO
43900
107
07336713
7772
MATI^NA BIBLIOTEKA „QUBOMIR NENADOVI]"
VAQEVO
43900
107
07136021
7761
ME\UOP[TINSKI ISTORIJSKI ARHIV
VAQEVO
43900
107
07096968
7762
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
VAQEVO
43900
107
07346956
7759
USTANOVA KULTURE CENTAR ZA KULTURU VAQEVO
VAQEVO
43900
107
17779206
80402
USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU „VALIS"
VAQEVO
43900
107
07394225
7776
Trezor 114
5.114
GRAD VRAWE
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[E DETE"
JP DIREKCIJA ZA RAZVOJ I IZGRADWU
JP UPRAVA BAWE VRAWSKA BAWA
JAVNO PREDUZE]E „SKIJALI[TE BESNA KOBILA"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BARELI]
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA BUSTRAWE
MESNA ZAJEDNICA VRAWE
MESNA ZAJEDNICA VRAWSKA BAWA
MESNA ZAJEDNICA GOLEMO SELO
MESNA ZAJEDNICA DOWE TREBESIWE
MESNA ZAJEDNICA DOWI VRTOGO[
MESNA ZAJEDNICA DOWI NERADOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA DUBNICA
MESNA ZAJEDNICA KORBEVAC
MESNA ZAJEDNICA KRIVA FEJA
MESNA ZAJEDNICA LEP^IWCE
MESNA ZAJEDNICA MO[TANICA
MESNA ZAJEDNICA PAVLOVAC
MESNA ZAJEDNICA PRVONEK
MESNA ZAJEDNICA RATAJE
MESNA ZAJEDNICA RISTOVAC
MESNA ZAJEDNICA SODERCE
MESNA ZAJEDNICA STARI GLOG
MESNA ZAJEDNICA TESTOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA TIBU@DE
MESNA ZAJEDNICA ]UKOVAC
MESNA ZAJEDNICA „BORA STANKOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „OLIVERA-VERICA \OR\EVI]"
MESNA ZAJEDNICA „SAVA KOVA^EVI]"
MESNA ZAJEDNICA „SIMA POGA^AREVI]"
MESNA ZAJEDNICA „]IRA STANKOVI]"
PRVA MESNA ZAJEDNICA
TRE]A MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA KATUN
MESNA ZAJEDNICA GORWI VRTOGO[
CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZA[TITE
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
NARODNI MUZEJ
NARODNA BIBLIOTEKA „BORA STANKOVI]"
ISTORIJSKI ARHIV „31. JANUAR"
JAVNA USTANOVA NARODNI UNIVERZITET
JU POZORI[TE „BORA STANKOVI]"
[KOLA ANIMIRANOG FILMA
OMLADINSKI SAVEZ
5.116
GRAD ZAJE^AR
GRADSKA UPRAVA
JP „TIMO^KA KRAJINA"
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU"
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
MESNA ZAJEDNICA BOROVAC
MESNA ZAJEDNICA BRUSNIK
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
VRAWE
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
44100
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
07179693
07179715
17467913
07139047
17106279
17107526
20461055
17270508
07104537
07104693
07104545
07104588
07104596
07104529
07104561
07104731
07104600
07104618
07104570
07104626
07104634
07104642
07104669
07104707
07104740
07104677
07104715
07104758
07104685
07104723
07104766
07104774
07104782
07344538
07104812
07344520
07344546
07104804
07104553
17509888
17653385
17718932
17043030
07196784
07138997
07196776
07138270
17499688
17011847
07208073
8032
8033
8034
8068
8078
8079
80276
8035
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
9478
10079
80269
8076
8075
8074
8069
8071
8073
8077
8081
44200
44200
44200
44200
44200
44200
44200
44200
116
116
116
116
116
116
116
116
07189923
07190000
20064811
06454364
07190077
17261045
07228163
07228155
8103
8105
10061
8165
8106
8107
8108
8109
Trezor 116
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
ZAJE^AR
58
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA VELIKA JASIKOVA
ZAJE^AR
44200
116
07229518
8110
MESNA ZAJEDNICA VELIKI IZVOR
ZAJE^AR
44200
116
07224478
8111
MESNA ZAJEDNICA VELIKI JASENOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07244908
8112
MESNA ZAJEDNICA VRA@OGRNAC
ZAJE^AR
44200
116
07228147
8113
MESNA ZAJEDNICA VRBICA
ZAJE^AR
44200
116
07228139
8114
MESNA ZAJEDNICA VRATARNICA
ZAJE^AR
44200
116
07223749
8115
MESNA ZAJEDNICA GAMZIGRAD
ZAJE^AR
44200
116
07228112
8116
MESNA ZAJEDNICA GAMZIGRADSKA BAWA
ZAJE^AR
44200
116
17025635
8117
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVICA
ZAJE^AR
44200
116
07234546
8118
MESNA ZAJEDNICA GORWA BELA REKA
ZAJE^AR
44200
116
07240538
8119
MESNA ZAJEDNICA GRADSKOVO
ZAJE^AR
44200
116
07228104
8120
MESNA ZAJEDNICA GRLI[TE
ZAJE^AR
44200
116
07232926
8121
MESNA ZAJEDNICA GRQAN
ZAJE^AR
44200
116
07220766
8122
MESNA ZAJEDNICA DUBO^ANE
ZAJE^AR
44200
116
07233272
8123
MESNA ZAJEDNICA ZAGRA\E
ZAJE^AR
44200
116
07228082
8124
MESNA ZAJEDNICA ZVEZDAN
ZAJE^AR
44200
116
07229534
8125
MESNA ZAJEDNICA KLENOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07228074
8126
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA
ZAJE^AR
44200
116
07231474
8127
MESNA ZAJEDNICA LASOVO
ZAJE^AR
44200
116
07234856
8128
MESNA ZAJEDNICA LENOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07242247
8129
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07243235
8130
MESNA ZAJEDNICA LUBNICA
ZAJE^AR
44200
116
07240686
8131
MESNA ZAJEDNICA MALI IZVOR
ZAJE^AR
44200
116
07228058
8132
MESNA ZAJEDNICA MALI JASENOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07229488
8133
MESNA ZAJEDNICA MARINOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07231482
8134
MESNA ZAJEDNICA METRI[
ZAJE^AR
44200
116
07228040
8135
MESNA ZAJEDNICA NIKOLI^EVO
ZAJE^AR
44200
116
07237499
8136
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA
ZAJE^AR
44200
116
07231458
8137
MESNA ZAJEDNICA PRLITA
ZAJE^AR
44200
116
07240244
8138
MESNA ZAJEDNICA RGOTINA
ZAJE^AR
44200
116
07231512
8139
MESNA ZAJEDNICA SALA[
ZAJE^AR
44200
116
07148160
8140
MESNA ZAJEDNICA SELA^KA
ZAJE^AR
44200
116
07228031
8141
MESNA ZAJEDNICA TABAKOVAC
ZAJE^AR
44200
116
07228023
8142
MESNA ZAJEDNICA TRNAVAC
ZAJE^AR
44200
116
07228015
8143
MESNA ZAJEDNICA HALOVO
ZAJE^AR
44200
116
07223706
8144
MESNA ZAJEDNICA ^OKOWAR
ZAJE^AR
44200
116
07234554
8145
MESNA ZAJEDNICA [IPIKOVO
ZAJE^AR
44200
116
07231504
8146
MESNA ZAJEDNICA [QIVAR
ZAJE^AR
44200
116
07240694
8147
MESNA ZAJEDNICA „KARA\OR\EV VENAC"
ZAJE^AR
44200
116
07215550
8148
MESNA ZAJEDNICA „KOTLUJEVAC"
ZAJE^AR
44200
116
07189435
8149
MESNA ZAJEDNICA „KRAQEVICA"
ZAJE^AR
44200
116
07148496
8150
áâ MZ „NIKOLA PA[I]"
ZAJE^AR
44200
116
07148500
8151
MESNA ZAJEDNICA „TIMOK"
ZAJE^AR
44200
116
07189443
8152
MESNA ZAJEDNICA MALA JASIKOVA
ZAJE^AR
44200
116
07228066
8153
PRED[KOLSKA USTANOVA „\ULI]I"
ZAJE^AR
44200
116
07147953
8154
USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE
OMETENE U RAZVOJU
ZAJE^AR
44200
116
17769685
80389
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
ZAJE^AR
44200
116
17182021
8163
NARODNI MUZEJ „ZAJE^AR"
ZAJE^AR
44200
116
07218729
8158
MATI^NA BIBLIOTEKA „SVETOZAR MARKOVI]"
ZAJE^AR
44200
116
07147872
8157
ISTORIJSKI ARHIV „TIMO^KA KRAJINA"
ZAJE^AR
44200
116
07218656
8156
POZORI[TE TIMO^KE KRAJINE „ZORAN RADMILOVI]"
ZAJE^AR
44200
116
17719335
80281
CENTAR ZA KULTURU GRADA ZAJE^ARA
ZAJE^AR
44200
116
17769529
80378
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR „KRAQEVICA"
ZAJE^AR
44200
116
07222629
8162
ZADU@BINA „NIKOLA PA[I]"
ZAJE^AR
44200
116
06872590
8155
FONDACIJA ZA PODSTICAJ RA\AWA DECE
ZAJE^AR
44200
116
17261860
8164
Trezor 226
5.226
GRAD PAN^EVO
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK
GRADSKO VE]E
GRADSKA UPRAVA
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I URE\EWE
JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
MESNA ZAJEDNICA „VOJLOVICA"
MESNA ZAJEDNICA „GORWI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „MLADOST"
MESNA ZAJEDNICA „STARI TAMI["
MESNA ZAJEDNICA „STRELI[TE"
MESNA ZAJEDNICA „TESLA"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA GLOGOW
MESNA ZAJEDNICA IVANOVO
MESNA ZAJEDNICA JABUKA
MESNA ZAJEDNICA KA^AREVO
MESNA ZAJEDNICA OMOQICA
MESNA ZAJEDNICA STAR^EVO
MESNA ZAJEDNICA „MITA VUKOSAVQEV" DOLOVO
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^IJA RADOST"
NARODNI MUZEJ
GRADSKA BIBLIOTEKA PAN^EVO
ISTORIJSKI ARHIV
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
PAN^EVO
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
08006911
08006911
08898553
08158576
08331537
08331537
08484015
20157810
08658366
08006776
08006857
08006822
08696004
08593043
08149291
08006806
08006792
08076596
08061149
08076618
08006865
08078149
08076626
08076600
08078122
08078114
08115249
08006482
08006539
08006504
08538794
8724
9661
9662
9663
8725
80424
8762
80020
8727
8726
8737
8738
8740
8741
8742
8743
8744
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8739
8745
8760
8746
8759
8758
31. decembar 2009.
Broj 113
59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOM KULTURE „3. OKTOBAR" BANATSKO NOVO SELO
PAN^EVO
46000
226
08043957
8749
DOM KULTURE „4. OKTOBAR" BANATSKI BRESTOVAC
PAN^EVO
46000
226
08070288
8750
DOM KULTURE „BRATSTVO-JEDINSTVO" KA^AREVO
PAN^EVO
46000
226
08043949
8751
DOM KULTURE „@ARKO ZREWANIN" IVANOVO
PAN^EVO
46000
226
08006555
8753
DOM KULTURE „KO^O RACIN" JABUKA
PAN^EVO
46000
226
08006547
8754
DOM KULTURE „MLADOST" GLOGOW
PAN^EVO
46000
226
08044686
8755
DOM OMLADINE
PAN^EVO
46000
226
08099456
8756
„KULTURNI CENTAR PAN^EVA"
PAN^EVO
46000
226
08073767
8761
DOM OMLADINE BANATSKI BRESTOVAC
PAN^EVO
46000
226
08702705
8757
DOM KULTURE „25. MAJ" DOLOVO
PAN^EVO
46000
226
08073759
8747
DOM KULTURE „29. NOVEMBAR" STAR^EVO
PAN^EVO
46000
226
08070296
8748
DOM KULTURE „VUK KARAXI]" OMOQICA
PAN^EVO
46000
226
08043965
8752
DRAMSKI STUDIO „ATEQE MLADIH"
PAN^EVO
46000
226
08089426
10055
Trezor 232
5.232
GRAD SOMBOR
GRADSKA UPRAVA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA STIPENDIRAWE STUDENATA KWI@EVNOSTI
„LAZA KOSTI]"
JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA ZA IZGRADWU
FOND ZA IZGRADWU STANOVA SOLIDARNOSTI
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA ALEKSA [ANTI]
MESNA ZAJEDNICA BA^KI BREG
MESNA ZAJEDNICA BA^KI MONO[TOR
MESNA ZAJEDNICA BEZDAN
MESNA ZAJEDNICA GAKOVO
MESNA ZAJEDNICA DOROSLOVO
MESNA ZAJEDNICA KQAJI]EVO
MESNA ZAJEDNICA KOLUT
MESNA ZAJEDNICA RASTINA
MESNA ZAJEDNICA RI\ICA
MESNA ZAJEDNICA SETOZAR MILETI]
MESNA ZAJEDNICA STANI[I]
MESNA ZAJEDNICA STAPAR
MESNA ZAJEDNICA TELE^KA
MESNA ZAJEDNICA ^ONOPQA
MESNA ZAJEDNICA „VENAC"
MESNA ZAJEDNICA „GORWA VARO["
MESNA ZAJEDNICA „MLAKE"
MESNA ZAJEDNICA „NOVA SELEN^A"
MESNA ZAJEDNICA „SELEN^A"
MESNA ZAJEDNICA „STARA SELEN^A"
MESNA ZAJEDNICA „CRVENKA"
PRED[KOLSKA USTANOVA „VERA GUCUWA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
GALERIJA „MILAN KOWOVI]"
GRADSKI MUZEJ
GALERIJA „STOJKOV"
GRADSKA BIBLIOTEKA „KARLO BJELICKI"
ISTORIJSKI ARHIV
NARODNO POZORI[TE
KULTURNI CENTAR „LAZA KOSTI]"
SPORTSKI CENTAR „SOKO"
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
46300
46300
46300
46300
232
232
232
232
08337152
08337152
08064768
08603383
8872
8873
8874
8876
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
SOMBOR
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
46300
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
08789363
20383682
08707553
08851760
08068160
08047219
08047251
08064865
08068186
08064857
08068178
08064849
08047227
08047235
08068194
08064822
08064814
08047243
08068208
08064806
08064792
08064784
08167800
08064776
08167818
08047260
08068925
08811474
08013187
08047103
08809828
08047049
08047111
08013047
08621594
08600856
8877
80233
8875
9965
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
9572
8901
8903
9568
8902
8904
8906
8905
8908
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
46400
46400
46400
46400
234
234
234
234
08898774
08828733
08828679
08828741
8926
9794
9796
9797
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08828717
9798
SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
46400
46400
234
234
234
08828687
08828695
08828709
9799
9800
9801
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
46400
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
08894779
08061009
08828652
08104581
08760527
08896526
08896518
08157073
08129266
08016135
08016283
08016356
08016267
08016127
08016330
08016178
08016216
08016151
08016275
08016160
80322
80432
9795
8929
8974
80295
80296
9919
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
Trezor 234
5.234
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADONA^ELNIK
GRADSKA UPRAVA ZA BUXET I FINANSIJE
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE I ZAJEDNI^KE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE,
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZA[TITU I OMLADINU
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE, KULTURU I SPORT
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I INVESTICIJE
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I ZA[TITU @IVOTNE
SREDINE SREMSKA MITROVICA
SKUP[TINA GRADA SREMSKA MITROVICA
STRU^NA SLU@BA SKUP[TINE GRADA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
USTANOVA ATLETSKI STADION GRADA SREMSKA MITROVICA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
MESNA ZAJEDNICA BE[ENOVA^KI PRWAVOR
MESNA ZAJEDNICA BE[ENOVO
MESNA ZAJEDNICA BOSUT
MESNA ZAJEDNICA VELIKI RADINCI
MESNA ZAJEDNICA GRGUREVCI
MESNA ZAJEDNICA DIVO[
MESNA ZAJEDNICA JARAK
MESNA ZAJEDNICA KUZMIN
MESNA ZAJEDNICA LA]ARAK
MESNA ZAJEDNICA LE@IMIR
MESNA ZAJEDNICA MAN\ELOS
MESNA ZAJEDNICA MARTINCI
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
SREMSKA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
60
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MA^VANSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016208
8943
MESNA ZAJEDNICA NO]AJ
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08077258
8944
MESNA ZAJEDNICA RAVWE
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016291
8945
MESNA ZAJEDNICA RADENKOVI]
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016313
8946
MESNA ZAJEDNICA SALA[ NO]AJSKI
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08070130
8947
MESNA ZAJEDNICA SREMSKA RA^A
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08139750
8948
MESNA ZAJEDNICA STARA BINGULA
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016321
8949
MESNA ZAJEDNICA ^ALMA
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016143
8950
MESNA ZAJEDNICA [A[INCI
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08105855
8951
MESNA ZAJEDNICA [I[ATOVAC
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016461
8952
MESNA ZAJEDNICA [UQAM
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016259
8953
MESNA ZAJEDNICA „22. AVGUST"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08141061
8954
MESNA ZAJEDNICA „29. NOVEMBAR"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016232
8955
MESNA ZAJEDNICA „BLOK B"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016348
8956
MESNA ZAJEDNICA „MATIJA HU\I"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08140804
8957
MESNA ZAJEDNICA „NIKOLA TESLA"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08140839
8958
MESNA ZAJEDNICA „SAVA"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08140812
8959
MESNA ZAJEDNICA „SLOBODAN BAJI] PAJA"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08141070
8960
MESNA ZAJEDNICA „SUTJESKA"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016186
8961
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016305
8962
MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA I
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016224
8963
MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA II
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016194
8964
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015996
8965
GALERIJA „LAZAR VOZAREVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015864
8967
MUZEJ SREMA
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015872
8970
BIBLIOTEKA „GLIGORIJE VOZAREVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015937
8966
ISTORIJSKI ARHIV „SREM"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015899
8969
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015902
8968
CENTAR ZA KULTURU „SIRMIUMART"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08015945
8973
USTANOVA ZA NEGOVAWE KULTURE „SREM"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08803153
9481
POZORI[TE „DOBRICA MILUTINOVI]"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08016089
8971
USTANOVA PSC „PINKI"
SREMSKA MITROVICA
46400
234
08170100
80105
Trezor 236
5.236
GRAD SUBOTICA
GRADONA^ELNIK
SKUP[TINA GRADA SUBOTICE
GRADSKO VE]E SUBOTICE
GRADSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA SUBOTICE JAVNO
PREDUZE]E
ZA[TITNIK GRA\ANA, POLGARI JOGVEDO
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
STAMBENO-KREDITNI PRONATALITETNI FOND
GRADA SUBOTICE
FONDACIJA „PUT KA ZNAWU"
FONDACIJA ZA RAZVOJ SPORTA U SUBOTICI
MESNA ZAJEDNICA „GAT"
MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNA
MESNA ZAJEDNICA NOVI @EDNIK
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA STARI @EDNIK
MESNA ZAJEDNICA [UPQAK
MESNA ZAJEDNICA „ALEKSANDROVO"
MESNA ZAJEDNICA „BAJNAT"
MESNA ZAJEDNICA „VERU[I]"
MESNA ZAJEDNICA „VI[WEVAC"
MESNA ZAJEDNICA „MAKOVA SEDMICA"
MESNA ZAJEDNICA „DUDOVA [UMA"
MESNA ZAJEDNICA „@ELEZNI^KO NASEQE"
MESNA ZAJEDNICA „ZORKA"
MESNA ZAJEDNICA „KER"
MESNA ZAJEDNICA „KERTVARO["
MESNA ZAJEDNICA „MALI BAJMOK"
MESNA ZAJEDNICA „MALI RADANOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „NOVI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „PE[^ARA"
MESNA ZAJEDNICA „PROZIVKA"
MESNA ZAJEDNICA „RADANOVAC"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR á"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR áá"
MESNA ZAJEDNICA BAJMOK
MESNA ZAJEDNICA BA^KI VINOGRADI
MESNA ZAJEDNICA BA^KO DU[ANOVO
MESNA ZAJEDNICA BIKOVO
MESNA ZAJEDNICA „\UR\IN"
MESNA ZAJEDNICA KELEBIJA
MESNA ZAJEDNICA „QUTOVO"
MESNA ZAJEDNICA PALI]
MESNA ZAJEDNICA TAVANKUT
MESNA ZAJEDNICA HAJDUKOVO
MESNA ZAJEDNICA ^ANTAVIR
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR ááá"
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
GRADSKI MUZEJ – VARO[I MUZEUM
LIKOVNI SUSRETI SUBOTICE
ZAVI^AJNA GALERIJA „DR VINKO PER^I]"
GRADSKA BILIOTEKA
ISTORIJSKI ARHIV
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
46600
46600
46600
46600
46600
236
236
236
236
236
08070695
08070695
08070695
08070695
08070695
8994
9692
80421
80422
9693
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
46600
46600
46600
236
236
236
20064030
08860050
08818657
9880
80126
9624
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
SUBOTICA
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
46600
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
08855161
08670439
08673080
08009589
08076294
08084670
08009619
08104573
08009775
08009732
08009716
08600074
08777535
08151172
08009627
08009635
08009660
08009724
08076286
08009597
08009643
08009651
08151202
08151199
08009678
08009546
08009554
08076316
08009783
08600783
08009759
08076308
08076324
08636621
08009686
08009694
08009767
08009708
08009562
08067783
08009244
08084858
08861170
08065543
08009279
80028
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9051
9055
80024
9050
9054
31. decembar 2009.
Broj 113
61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ME\UOP[TINSKI ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA
46600
236
08137455
9056
ZOOLO[KI VRT – ALATKERT PALI]
SUBOTICA
46600
236
08170088
9053
POZORI[TE „KOSZTOLAWI DE@O"
SUBOTICA
46600
236
08599874
9049
DE^IJE POZORI[TE – DE^IJE KAZALI[TE
– GYERMEKSZINHAZ
SUBOTICA
46600
236
08082154
9052
USTANOVA KULTURE ART BIOSKOP „ALEKSANDAR LIFKA"
SUBOTICA
46600
236
08853843
80019
Trezor 242
5.242
GRAD ZREWANIN
SKUP[TINA GRADA
GRADONA^ELNIK
GRADSKA UPRAVA
BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU I URE\EWE"
JKP „PIJACE I PARKINZI"
JSP „ZREWANIN"
JAVNO PREDUZE]E TURISTI^KI CENTAR GRADA
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA STIPENDIRAWE TALENTOVANIH U^ENIKA
FOND ZA USMERAVAWE SREDSTAVA NAKNADE ZA KORI[WE
DOBARA U PROIZVODWI ELEKTRI^NE ENERGIJE, NAFTE
I GASA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA „BERBERSKO-BOLNICA"
MESNA ZAJEDNICA ARADAC
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DESPOTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BELO BLATO
MESNA ZAJEDNICA BOTO[
MESNA ZAJEDNICA E^KA
MESNA ZAJEDNICA JANKOV MOST
MESNA ZAJEDNICA KLEK
MESNA ZAJEDNICA KNI]ANIN
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVO
MESNA ZAJEDNICA LUKINO SELO
MESNA ZAJEDNICA LUKI]EVO
MESNA ZAJEDNICA MELENCI
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVO
MESNA ZAJEDNICA ORLOVAT
MESNA ZAJEDNICA PERLEZ
MESNA ZAJEDNICA STAJI]EVO
MESNA ZAJEDNICA TARA[
MESNA ZAJEDNICA TOMA[EVAC
MESNA ZAJEDNICA FARKA@DIN
MESNA ZAJEDNICA ^ENTA
MESNA ZAJEDNICA „VEQKO VLAHOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „ZELENO POQE"
MESNA ZAJEDNICA „GRADNULICA"
MESNA ZAJEDNICA „DOQA CRNI [OR"
MESNA ZAJEDNICA „DOSITEJ OBRADOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „ELEMIR" ELEMIR
MESNA ZAJEDNICA „@ARKO ZREWANIN"
MESNA ZAJEDNICA „ZLATICA" ZLATICA
MESNA ZAJEDNICA „MALA AMERIKA"
MESNA ZAJEDNICA „MU@QA" MU@QA
MESNA ZAJEDNICA „NIKOLA TESLA"
MESNA ZAJEDNICA „SAVA KOVA^EVI]"
MESNA ZAJEDNICA „SOWA MARINKOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA „[UMICA"
PRED[KOLSKA USTANOVA
NARODNI MUZEJ
SAVREMENA GALERIJA UMETNI^KE KOLONIJE „E^KA"
GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA „@ARKO ZREWANIN"
ISTORIJSKI ARHIV
ZAVOD ZA ZA[TITU SPOMENIKA KULTURE
KULTURNI CENTAR
NARODNO POZORI[TE „TO[A JOVANOVI]"
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
08834954
08002266
08834954
08613982
08613982
08314659
08759731
08187231
20492830
08003050
08834954
9177
9726
9727
9178
80429
9472
10003
10004
80342
9179
9183
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
ZREWANIN
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
46900
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
08656533
08768650
08126968
08001685
08001693
08001707
08001715
08001731
08003181
08001740
08001758
08001766
08070202
08003190
08001782
08001804
08001812
08001839
08001847
08001855
08001863
08001871
08001880
08126976
08003173
08003084
08003165
08517584
08001723
08003106
08001774
08658129
08003203
08003092
08078106
08775591
08539316
08003068
08002304
08057818
08069131
08069301
08002207
08804516
08120099
08002240
9184
9185
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9228
9230
9225
9226
9559
9227
9229
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
41910
41910
001
001
07194803
07194838
3795
3796
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
ALEKSANDROVAC
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
41910
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
17287435
07276958
17360221
07100329
07100779
07217285
07100736
07100787
07100825
07100833
07100868
07100906
07100337
07100345
07100353
07100655
07100388
9439
3798
3799
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
Trezor 001
6.1
OP[TINA ALEKSANDROVAC
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU
ALEKSANDROVAC"
VATROGASNI FOND
FOND ZA PODSTICAWE RAZVOJA MLADIH TALENATA
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC
MESNA ZAJEDNICA BZENICE
MESNA ZAJEDNICA BOBOTE
MESNA ZAJEDNICA BOTURI]I
MESNA ZAJEDNICA BRATI]I
MESNA ZAJEDNICA VELIKA VRBNICA
MESNA ZAJEDNICA VEQA GLAVA
MESNA ZAJEDNICA VEN^AC
MESNA ZAJEDNICA VITKOVO
MESNA ZAJEDNICA VRA@OGRNCI
MESNA ZAJEDNICA VRBNICA
MESNA ZAJEDNICA GAREVINA
MESNA ZAJEDNICA GORWA R@ANICA
MESNA ZAJEDNICA GORWE RATAJE
62
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA GORWI VRATARI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100370
3815
MESNA ZAJEDNICA GORWI STUPAW
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100396
3816
MESNA ZAJEDNICA GR^AK
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100400
3817
MESNA ZAJEDNICA DA[NICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100418
3818
MESNA ZAJEDNICA DOBROQUPCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100426
3819
MESNA ZAJEDNICA DOWA R@ANICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07276362
3820
MESNA ZAJEDNICA DOWE ZLEGIWE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07332335
3821
MESNA ZAJEDNICA DOWE RATAJE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100485
3822
MESNA ZAJEDNICA DOWI VRATARI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100434
3823
MESNA ZAJEDNICA DOWI STUPAW
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100469
3824
MESNA ZAJEDNICA DREN^A
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100477
3825
MESNA ZAJEDNICA GORWE ZLEGIWE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100361
3826
MESNA ZAJEDNICA JELAKCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100442
3827
MESNA ZAJEDNICA KOZNICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100493
3828
MESNA ZAJEDNICA LA]ISLED
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100515
3829
MESNA ZAJEDNICA LATKOVAC
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100507
3830
MESNA ZAJEDNICA LESENOVCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100523
3831
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100531
3832
MESNA ZAJEDNICA QUBINCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100540
3833
MESNA ZAJEDNICA MRMO[
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100558
3834
MESNA ZAJEDNICA NOVACI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100566
3835
MESNA ZAJEDNICA PAWEVAC
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100574
3836
MESNA ZAJEDNICA PAR^IN
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100582
3837
MESNA ZAJEDNICA PLE[
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100647
3838
MESNA ZAJEDNICA PLO^A
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100639
3839
MESNA ZAJEDNICA PUHOVAC
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100604
3840
MESNA ZAJEDNICA RAKQA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100612
3841
MESNA ZAJEDNICA ROGAV^INA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100663
3842
MESNA ZAJEDNICA ROKCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100671
3843
MESNA ZAJEDNICA RUDENICE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100701
3844
MESNA ZAJEDNICA STAWEVO
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100744
3845
MESNA ZAJEDNICA STRMENICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100795
3846
MESNA ZAJEDNICA STUBAL
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100680
3847
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100710
3848
MESNA ZAJEDNICA TR@AC
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100752
3849
MESNA ZAJEDNICA TRNAVCI
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100809
3850
MESNA ZAJEDNICA TULE[
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100698
3851
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVO
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100728
3852
MESNA ZAJEDNICA LA]ISLED 2
ALEKSANDROVAC
41910
001
07321317
3853
MESNA ZAJEDNICA MARKOVINA
ALEKSANDROVAC
41910
001
17665073
80110
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
ALEKSANDROVAC
41910
001
07284454
3854
ZAVI^AJNI MUZEJ @UPE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07947259
3856
MUZEJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA
ALEKSANDROVAC
41910
001
17282310
3857
NARODNA BIBLIOTEKA
ALEKSANDROVAC
41910
001
17212095
3858
DOM KULTURE
ALEKSANDROVAC
41910
001
07100159
3855
Trezor 002
6.2
OP[TINA ALEKSINAC
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE ALEKSINAC
ORGANIZACIJA ZA TURIZAM I SPORT „OTIS"
FOND ZA ZBRIWAVAWE PORODICA POGINULIH RADNIKA
U RUDNICIMA MRKOG UGQA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINAC
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINA^KI BUJMIR
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINA^KI RUDNICI
MESNA ZAJEDNICA BANKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BELI BREG
MESNA ZAJEDNICA BEQE
MESNA ZAJEDNICA BOBOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA BOVAN
MESNA ZAJEDNICA VAKUP
MESNA ZAJEDNICA VELIKI DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BRADARAC
MESNA ZAJEDNICA VRELO
MESNA ZAJEDNICA VR]ENOVICA
MESNA ZAJEDNICA VUKAWA
MESNA ZAJEDNICA VUKA[INOVAC
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWA PE[^ANICA
MESNA ZAJEDNICA GORWE SUHOTNO
MESNA ZAJEDNICA GORWI ADROVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWI KRUPAC
MESNA ZAJEDNICA GORWI QUBE[
MESNA ZAJEDNICA GREDETIN
MESNA ZAJEDNICA GREJA^
MESNA ZAJEDNICA DA[NICA
MESNA ZAJEDNICA DELIGRAD
MESNA ZAJEDNICA DOBRUJEVAC
MESNA ZAJEDNICA DOWA PE[^ANICA
MESNA ZAJEDNICA DOWE SUHOTNO
MESNA ZAJEDNICA DOWI ADROVAC
MESNA ZAJEDNICA DOWI KRUPAC
MESNA ZAJEDNICA DOWI QUBE[
MESNA ZAJEDNICA DRA@EVAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
42530
42530
42530
42530
42530
002
002
002
002
002
07173075
07173075
06867774
17529862
17507303
3859
9694
3860
3942
3861
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
ALEKSINAC
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
42530
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
07615418
17474901
17432443
07153767
07255349
07274165
07277792
07277466
07277369
07274190
07274181
07277318
07258941
07253524
07106688
07277407
07277261
07273266
07106696
07277539
07277377
07274173
07277296
07277440
07274157
07245734
07246803
07263392
07106718
07238401
07277385
07255322
07273177
07259930
07253532
07153414
3863
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
31. decembar 2009.
Broj 113
63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA @ITKOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07241879
3900
MESNA ZAJEDNICA JAKOVQE
ALEKSINAC
42530
002
07277270
3901
MESNA ZAJEDNICA JASEWE
ALEKSINAC
42530
002
07106700
3902
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
ALEKSINAC
42530
002
07257716
3903
MESNA ZAJEDNICA KATUN
ALEKSINAC
42530
002
07227264
3904
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA
ALEKSINAC
42530
002
07277814
3905
MESNA ZAJEDNICA KORMAN
ALEKSINAC
42530
002
07244789
3906
MESNA ZAJEDNICA KRAQEVO
ALEKSINAC
42530
002
07277415
3907
MESNA ZAJEDNICA KRU[JE
ALEKSINAC
42530
002
07256701
3908
MESNA ZAJEDNICA KULINA
ALEKSINAC
42530
002
07277482
3909
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07277806
3910
MESNA ZAJEDNICA LOZNAC
ALEKSINAC
42530
002
07277431
3911
MESNA ZAJEDNICA LO]IKA
ALEKSINAC
42530
002
07246811
3912
MESNA ZAJEDNICA LU@ANE
ALEKSINAC
42530
002
07227205
3913
MESNA ZAJEDNICA QUPTEN
ALEKSINAC
42530
002
07277288
3914
MESNA ZAJEDNICA MALI DRENOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07277334
3915
MESNA ZAJEDNICA MOZGOVO
ALEKSINAC
42530
002
07153368
3916
MESNA ZAJEDNICA MORAVAC
ALEKSINAC
42530
002
07264950
3917
MESNA ZAJEDNICA MORAVSKI BUJMIR
ALEKSINAC
42530
002
07277504
3918
MESNA ZAJEDNICA NOZRINA
ALEKSINAC
42530
002
07277423
3919
MESNA ZAJEDNICA PORODIN
ALEKSINAC
42530
002
07277393
3920
MESNA ZAJEDNICA PREKONOZI
ALEKSINAC
42530
002
07277300
3921
MESNA ZAJEDNICA PR]ILOVICA
ALEKSINAC
42530
002
07272995
3922
MESNA ZAJEDNICA PRUGOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07271441
3923
MESNA ZAJEDNICA RADEVAC
ALEKSINAC
42530
002
07277253
3924
MESNA ZAJEDNICA RSOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07273088
3925
MESNA ZAJEDNICA RUTEVAC
ALEKSINAC
42530
002
07106777
3926
MESNA ZAJEDNICA SREZOVAC
ALEKSINAC
42530
002
07253516
3927
MESNA ZAJEDNICA STANCI
ALEKSINAC
42530
002
07277458
3928
MESNA ZAJEDNICA STUBLINA
ALEKSINAC
42530
002
07277342
3929
MESNA ZAJEDNICA SUBOTINAC
ALEKSINAC
42530
002
07274203
3930
MESNA ZAJEDNICA TE[ICA
ALEKSINAC
42530
002
07245050
3931
MESNA ZAJEDNICA TRWANE
ALEKSINAC
42530
002
07276567
3932
MESNA ZAJEDNICA ]I]INA
ALEKSINAC
42530
002
07258917
3933
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA
ALEKSINAC
42530
002
07263406
3934
MESNA ZAJEDNICA ^ESTA
ALEKSINAC
42530
002
07253478
3935
MESNA ZAJEDNICA ^UKUROVAC
ALEKSINAC
42530
002
07277474
3936
MESNA ZAJEDNICA [URI]
ALEKSINAC
42530
002
07277512
3937
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
ALEKSINAC
42530
002
07260601
3938
USTANOVA ZA ODMOR I REKREACIJU DECE „LIPOVAC"
ALEKSINAC
42530
002
07187530
3939
ZAVI^AJNI MUZEJ ALEKSINAC
ALEKSINAC
42530
002
17548743
9582
BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
ALEKSINAC
42530
002
17029371
3940
CENTAR ZA KULTURU I UMETNOST
ALEKSINAC
42530
002
07670699
3941
GRADSKO POZORI[TE „TEATAR 91"
ALEKSINAC
42530
002
17548735
9550
Trezor 003
6.3
OP[TINA ARAN\ELOVAC
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA PROGOREOCI
MESNA ZAJEDNICA BOSUTA
MESNA ZAJEDNICA BREZOVAC
MESNA ZAJEDNICA BUKOVIK
MESNA ZAJEDNICA VEN^ANI
MESNA ZAJEDNICA VRBICA
MESNA ZAJEDNICA VUKOSAVCI
MESNA ZAJEDNICA G. TRE[WEVICA
MESNA ZAJEDNICA GARA[I
MESNA ZAJEDNICA DAROSAVA
MESNA ZAJEDNICA JELOVIK
MESNA ZAJEDNICA KOPQARE
MESNA ZAJEDNICA MISA^A
MESNA ZAJEDNICA ORA[AC
MESNA ZAJEDNICA RANILOVI]
MESNA ZAJEDNICA SELO BAWA
MESNA ZAJEDNICA STOJNIK
MESNA ZAJEDNICA TULE@
MESNA ZAJEDNICA „STARI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR" ARAN\ELOVAC
VATROGASNI FOND
JP ZA PLANIRAWE I IZGRADWU OP[TINE ARAN\ELOVAC
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND „PRVI SRPSKI USTANAK" ORA[AC
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
DE^JA USTANOVA „DUGA"
MUZEJ U ARAN\ELOVCU
NARODNA BIBLIOTEKA „SVETI SAVA"
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE
SMOTRA JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI „MERMER I ZVUCI"
USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR „[UMADIJA"
FUDBALSKI KLUB „[UMADIJA"
6.4
OP[TINA ARIQE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
FOND ZA STIPENDIRAWE DEFICITARNIH KADROVA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE ARIQE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
41710
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
07184549
07359179
17394975
07244363
07239980
07239963
07239939
07242336
07237570
07237561
07239955
07237588
07239971
07239947
07239904
07242379
07242344
07237596
07232551
07239912
07234503
07232535
07220618
17228897
17004794
17290274
17270770
07122900
07311818
07122764
17265423
07331959
07345810
17211218
3943
3945
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3946
9463
3944
3947
3948
3969
3970
3971
3975
3972
3973
3974
43701
43701
43701
43701
43701
43701
43701
004
004
004
004
004
004
004
07110642
07254628
17180584
07254334
17187775
17777530
17270265
3976
3977
3978
9576
3981
80396
3980
Trezor 004
ARIQE
ARIQE
ARIQE
ARIQE
ARIQE
ARIQE
ARIQE
64
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ARIQE
ARIQE
43701
004
07110731
3982
MESNA ZAJEDNICA BJELU[A
ARIQE
43701
004
07324685
3983
MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVI]I
ARIQE
43701
004
07110740
3984
MESNA ZAJEDNICA BREKOVO
ARIQE
43701
004
07110812
3985
MESNA ZAJEDNICA VIGO[TE
ARIQE
43701
004
07324693
3986
MESNA ZAJEDNICA VIROVO
ARIQE
43701
004
07324707
3987
MESNA ZAJEDNICA VISOKA
ARIQE
43701
004
07324715
3988
MESNA ZAJEDNICA VRANE
ARIQE
43701
004
07210060
3989
MESNA ZAJEDNICA GRDOVI]I
ARIQE
43701
004
07110707
3990
MESNA ZAJEDNICA GRIVSKA
ARIQE
43701
004
07324723
3991
MESNA ZAJEDNICA DOBRA^E
ARIQE
43701
004
07155573
3992
MESNA ZAJEDNICA DRAGOJEVAC
ARIQE
43701
004
07324731
3993
MESNA ZAJEDNICA KRU[^ICA
ARIQE
43701
004
07110715
3994
MESNA ZAJEDNICA LATVICA
ARIQE
43701
004
07324740
3995
MESNA ZAJEDNICA MIROSAQCI
ARIQE
43701
004
07230702
3996
MESNA ZAJEDNICA POGLED
ARIQE
43701
004
07110693
3997
MESNA ZAJEDNICA RADOBU\A
ARIQE
43701
004
07324766
3998
MESNA ZAJEDNICA RADO[EVO
ARIQE
43701
004
07324758
3999
MESNA ZAJEDNICA SEVEROVO
ARIQE
43701
004
07326475
4000
MESNA ZAJEDNICA STUP^EVI]I
ARIQE
43701
004
07324782
4001
MESNA ZAJEDNICA TRE[WEVICA
ARIQE
43701
004
07324774
4002
MESNA ZAJEDNICA CEROVA
ARIQE
43701
004
07188455
4003
PRED[KOLSKA USTANOVA DE^IJI VRTI] „ARIQE"
ARIQE
43701
004
07155794
4004
NARODNA BIBLIOTEKA
ARIQE
43701
004
07238932
4005
Trezor 006
6.6
OP[TINA BABU[NICA
OP[TINSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE
I KOMUNALNI RAZVOJ OP[TINE BABU[NICA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BABU[NICA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
BABU[NICA
FOND ZA STIPENDIRAWE KADROVA OP[TINE BABU[NICA
MESNA ZAJEDNICA BABU[NICA
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC
MESNA ZAJEDNICA BERDUJ
MESNA ZAJEDNICA BERIN IZVOR
MESNA ZAJEDNICA BOGDANOVAC
MESNA ZAJEDNICA BRATI[EVAC
MESNA ZAJEDNICA BRESTOV DOL
MESNA ZAJEDNICA VELIKO BOWINCE
MESNA ZAJEDNICA VAVA
MESNA ZAJEDNICA VALNI[
MESNA ZAJEDNICA VOJNICI
MESNA ZAJEDNICA VRELO
MESNA ZAJEDNICA VU^I DEL
MESNA ZAJEDNICA GORWI STRI@EVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWE KRWINO
MESNA ZAJEDNICA GOR^INCI
MESNA ZAJEDNICA GRN^AR
MESNA ZAJEDNICA DOWI STRI@EVAC
MESNA ZAJEDNICA DOL
MESNA ZAJEDNICA DOWE KRWINO
MESNA ZAJEDNICA DRAGINAC
MESNA ZAJEDNICA DU^EVAC
MESNA ZAJEDNICA ZAVIDINCI
MESNA ZAJEDNICA ZVONCE
MESNA ZAJEDNICA IZVOR
MESNA ZAJEDNICA JASENOV DEL
MESNA ZAJEDNICA KALU\EREVO
MESNA ZAJEDNICA KAMBELEVCI
MESNA ZAJEDNICA KIJEVAC
MESNA ZAJEDNICA LESKOVICA
MESNA ZAJEDNICA LINOVO
MESNA ZAJEDNICA QUBERA\A
MESNA ZAJEDNICA MALO BOWINCE
MESNA ZAJEDNICA MASUROVAC
MESNA ZAJEDNICA MEZGRAJA
MESNA ZAJEDNICA MODRA STENA
MESNA ZAJEDNICA NA[U[KOVICA
MESNA ZAJEDNICA OSTATOVICA
MESNA ZAJEDNICA PRESEKA
MESNA ZAJEDNICA PROVAQENIK
MESNA ZAJEDNICA RADIWINCI
MESNA ZAJEDNICA RADOSIN
MESNA ZAJEDNICA RADO[EVAC
MESNA ZAJEDNICA RAKITA
MESNA ZAJEDNICA RAKOV DOL
MESNA ZAJEDNICA RAQIN
MESNA ZAJEDNICA RESNIK
MESNA ZAJEDNICA STOL
MESNA ZAJEDNICA STRELAC
MESNA ZAJEDNICA STUDENA
MESNA ZAJEDNICA SURA^EVO
MESNA ZAJEDNICA CRVENA JABUKA
MESNA ZAJEDNICA [TRBOVAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^JA RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE
BABU[NICA
BABU[NICA
42801
42801
006
006
07172788
07172796
4006
4007
BABU[NICA
BABU[NICA
42801
42801
006
006
17124650
17765914
4066
80343
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
BABU[NICA
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
42801
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
17289039
17474910
07304854
07304846
07304862
07304889
07304897
07304919
07304927
07109369
07304935
07304943
07304951
07109407
07109393
07304960
07109385
07305001
07304994
07304978
07109440
07304986
07305010
07305028
07109377
07109466
07305036
07109415
07305044
07109423
07305079
07305087
07305095
07305052
07305109
07305117
07109474
07305125
07109458
07305133
07304749
07109431
07304722
07304714
07304706
07304692
07304757
07304765
07304773
07304781
07304790
07304803
07304811
07304820
07304838
07291604
17217925
07106432
4009
4008
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4065
4064
31. decembar 2009.
Broj 113
65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 007
6.7
OP[TINA BAJINA BA[TA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JKP „12. SEPTEMBAR"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND ZA PRIKUPQAWE SREDSTAVA RENTE
OD ELEKTRI^NE ENERGIJE
MESNA ZAJEDNICA BAJINA BA[TA
MESNA ZAJEDNICA BA^EVCI
MESNA ZAJEDNICA BESEROVINA
MESNA ZAJEDNICA VI[ESAVA
MESNA ZAJEDNICA GVOZDAC
MESNA ZAJEDNICA DOBROTIN
MESNA ZAJEDNICA ZAGLAVAK
MESNA ZAJEDNICA ZAOVINE
MESNA ZAJEDNICA ZARO@JE
MESNA ZAJEDNICA ZLODOL
MESNA ZAJEDNICA JAGO[TICA
MESNA ZAJEDNICA JAKAQ
MESNA ZAJEDNICA JELOVIK
MESNA ZAJEDNICA KOSTOJEVI]I
MESNA ZAJEDNICA LUG 1
MESNA ZAJEDNICA QE[TANSKO
MESNA ZAJEDNICA OBAJGORA
MESNA ZAJEDNICA OV^IWA
MESNA ZAJEDNICA OKLETAC
MESNA ZAJEDNICA PA[INA RAVAN
MESNA ZAJEDNICA PERU]AC
MESNA ZAJEDNICA PILICA
MESNA ZAJEDNICA RASTI[TE
MESNA ZAJEDNICA RA^A
MESNA ZAJEDNICA ROGA^ICA
MESNA ZAJEDNICA SJERA^
MESNA ZAJEDNICA SOLOTU[A
MESNA ZAJEDNICA CRVICA
MESNA ZAJEDNICA „DUB"
MESNA ZAJEDNICA LUG 2
PRED[KOLSKA USTANOVA „NEVEN"
NARODNA BIBLIOTEKA „MILO[ TREBIWAC"
USTANOVA „KULTURA BAJINA BA[TA"
SPORTSKO-TURISTI^KI CENTAR „BAJINA BA[TA"
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
43710
43710
43710
43710
43710
43710
007
007
007
007
007
007
07158017
07158017
07355866
20104376
17221809
17288563
4067
9691
4068
80023
4104
4071
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BAJINA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
BA[TA
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
43710
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
07637632
07294298
07155425
07296681
07296690
07155433
07324804
07155395
07155492
07283091
07267240
07298196
07296703
07297254
07296720
07321643
07155450
07285515
07155409
07155417
06993567
07296711
07232365
07298200
07155379
07155387
07155441
07232357
07282982
17122118
17681877
07233868
17044290
17768417
17311301
4069
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
80163
4101
4102
80379
4103
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
41702
41702
41702
008
008
008
07202342
07269315
17271687
4106
4107
4109
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
BATO^INA
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
41702
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
17271709
07268467
07149697
07217765
07247796
07246609
07314477
07250576
07247800
07246617
07249357
07293151
07247818
07283857
17043609
07944721
4111
4108
4112
4113
4114
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4126
4125
BELA PALANKA
BELA PALANKA
BELA PALANKA
42803
42803
42803
009
009
009
07106556
07106564
17224590
4127
4128
4176
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
42803
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
20586834
17663771
17469169
07304676
07263180
07130724
07304684
07304617
17224662
07263244
07304609
07130775
07266057
07263139
07263198
07263333
07263236
07304595
80420
80047
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4139
4140
4142
4143
4145
4146
4149
Trezor 008
6.8
OP[TINA BATO^INA
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE
FOND ZA URE\EWE GRA\EVINSKOG I POQOPRIVREDNOG
ZEMQI[TA VODA, [UMA I KOMUNALNE DELATNOSTI
VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA BATO^INA
MESNA ZAJEDNICA BADWEVAC
MESNA ZAJEDNICA BRZAN
MESNA ZAJEDNICA DOBROVODICE
MESNA ZAJEDNICA @IROVNICA
MESNA ZAJEDNICA KIJEVO
MESNA ZAJEDNICA MILATOVAC
MESNA ZAJEDNICA NIK[I]
MESNA ZAJEDNICA PRWAVOR
MESNA ZAJEDNICA CRNI KAO
MESNA ZAJEDNICA GRADAC
DE^JI VRTI] „POLETARAC" BATO^INA
NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
KULTURNI CENTAR „DOSITEJ OBRADOVI]"
Trezor 009
6.9
OP[TINA BELA PALANKA
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE BELA PALANKA
JAVNO PREDUZE]E ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
I IZGRADWU OP[TINE BELA PALANKA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA BELE PALANKE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE BELA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BABIN KAL
MESNA ZAJEDNICA BE@I[TE
MESNA ZAJEDNICA BELA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BUKOROVAC
MESNA ZAJEDNICA VETA
MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC
MESNA ZAJEDNICA VRANDOL
MESNA ZAJEDNICA VRGUDINAC
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWA KORITNICA
MESNA ZAJEDNICA GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA DIVQANE
MESNA ZAJEDNICA DOLAC NASEQE
MESNA ZAJEDNICA DOWA KORITNICA
MESNA ZAJEDNICA KLEWE
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
66
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA KLISURA
BELA PALANKA
42803
009
07263104
4150
MESNA ZAJEDNICA KOZJA
BELA PALANKA
42803
009
07273002
4151
MESNA ZAJEDNICA KOSMOVAC
BELA PALANKA
42803
009
07235968
4152
MESNA ZAJEDNICA KRUPAC
BELA PALANKA
42803
009
07266154
4154
MESNA ZAJEDNICA QUBATOVICA
BELA PALANKA
42803
009
07263210
4157
MESNA ZAJEDNICA MIRANOVA^KA KULA
BELA PALANKA
42803
009
07263228
4158
MESNA ZAJEDNICA MOKLI[TE
BELA PALANKA
42803
009
07130732
4159
MESNA ZAJEDNICA MOKRA
BELA PALANKA
42803
009
07263155
4160
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
BELA PALANKA
42803
009
07304625
4161
MESNA ZAJEDNICA OREOVAC
BELA PALANKA
42803
009
07130805
4162
MESNA ZAJEDNICA PAJE@
BELA PALANKA
42803
009
07130791
4163
MESNA ZAJEDNICA SIWAC
BELA PALANKA
42803
009
07263309
4164
MESNA ZAJEDNICA TAMWANICA
BELA PALANKA
42803
009
07263147
4165
MESNA ZAJEDNICA TELOVAC
BELA PALANKA
42803
009
07263317
4166
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA
BELA PALANKA
42803
009
07266723
4167
MESNA ZAJEDNICA ^IFLIK
BELA PALANKA
42803
009
07263295
4168
MESNA ZAJEDNICA CRVENA REKA
BELA PALANKA
42803
009
07263287
4169
MESNA ZAJEDNICA CRVENI BREG
BELA PALANKA
42803
009
07277326
4170
MESNA ZAJEDNICA CRN^E
BELA PALANKA
42803
009
07263112
4171
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVIK
BELA PALANKA
42803
009
07263201
4172
PRED[KOLSKA USTANOVA „DRAGICA LALOVI]"
BELA PALANKA
42803
009
07227256
4174
NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
BELA PALANKA
42803
009
17111906
4175
Trezor 023
6.23
OP[TINA BLACE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM, IZGRADWU I STAMBENE
POSLOVE OP[TINE BLACE
SPORTSKO TURISTI^KO TRGOVINSKI CENTAR „NIRVANA"
FOND SOLIDARNOSTI ZA PRU@AWE POMO]I
STANOVNI[TVU
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA ALABANA
MESNA ZAJEDNICA BARBATOVAC
MESNA ZAJEDNICA BLACE
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWA DRAGU[A
MESNA ZAJEDNICA GORWA JO[ANICA
MESNA ZAJEDNICA GORWE GRGURE
MESNA ZAJEDNICA GORWE SVAR^E
MESNA ZAJEDNICA \UREVAC
MESNA ZAJEDNICA KA[EVAR
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA
MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC
MESNA ZAJEDNICA MALA DRAGU[A
MESNA ZAJEDNICA ME\UHANA
MESNA ZAJEDNICA MUZA]E
MESNA ZAJEDNICA POPOVA
MESNA ZAJEDNICA PREBREZA
MESNA ZAJEDNICA PRETE@ANA
MESNA ZAJEDNICA PRETRE[WA
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA
MESNA ZAJEDNICA RA[ICA
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA
MESNA ZAJEDNICA STUBAL
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO
MESNA ZAJEDNICA TRBUWE
MESNA ZAJEDNICA ^UNGULA
MESNA ZAJEDNICA ^U^ALE
MESNA ZAJEDNICA XEPNICA
MESNA ZAJEDNICA „SENI^ANI" SUVI DO
MESNA ZAJEDNICA VI[ESELO
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA „RAKA DRAINAC"
KULTURNI CENTAR „DRAINAC"
JP TELEVIZIJA BLACE
BLACE
BLACE
43110
43110
023
023
07203608
07203659
4431
4432
BLACE
BLACE
43110
43110
023
023
17345745
17716212
4468
80227
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
BLACE
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
43110
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
07203608
07203608
07288867
07109245
07109270
07303548
07212275
07212208
07109253
07212283
07212216
07212232
07212186
07108982
17427725
07186916
17281623
07109261
07303556
07212224
07212267
07186932
07301707
07291167
07301693
07212259
07301685
07212194
07288875
07291175
17192264
17777688
07332726
17390830
07203721
20367865
9831
80338
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
80377
4465
4467
4466
80217
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
43601
43601
43601
024
024
024
07170645
07170718
07122012
4470
4471
4472
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
BOGATI]
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
43601
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
17495208
17660764
07170645
07117701
07117795
07117744
07117671
07117680
07117710
07117752
07117809
07117698
07117728
07117779
07118716
07117817
07117736
07121466
07171269
4490
80046
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
Trezor 024
6.24
OP[TINA BOGATI]
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE
I IZGRADWU
DIREKCIJA ZA POQOPRIVREDU I SELO OP[TINE BOGATI]
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BANOVO POQE
MESNA ZAJEDNICA BELOTI] MA^VANSKI
MESNA ZAJEDNICA BOGATI]
MESNA ZAJEDNICA „BADOVINCI"
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC
MESNA ZAJEDNICA GLU[CI
MESNA ZAJEDNICA DUBQE
MESNA ZAJEDNICA KLEWE
MESNA ZAJEDNICA MA^VANSKI METKOVI]
MESNA ZAJEDNICA O^AGE
MESNA ZAJEDNICA SALA[ CRNOBARSKI
MESNA ZAJEDNICA SOVQAK
MESNA ZAJEDNICA UZVE]E
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA
PRED[KOLSKA USTANOVA „SLAVA KOVI]"
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR
31. decembar 2009.
Broj 113
67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 025
6.25
OP[TINA BOJNIK
OP[TINSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA PUTEVE OP[TINE BOJNIK
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BOJNIK
MESNA ZAJEDNICA BOJNIK
MESNA ZAJEDNICA BORINCE
MESNA ZAJEDNICA VUJANOVO
MESNA ZAJEDNICA GORWE BRIJAWE
MESNA ZAJEDNICA GORWE KOWUVCE
MESNA ZAJEDNICA GORWI BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA GRANICA ZOROVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA
MESNA ZAJEDNICA DOWE KOWUVCE
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA
MESNA ZAJEDNICA \ACE
MESNA ZAJEDNICA \IN\U[A
MESNA ZAJEDNICA ]UKOVAC
MESNA ZAJEDNICA ZELETOVO
MESNA ZAJEDNICA IVAWE
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA KACABA]
MESNA ZAJEDNICA KOSAN^I]
MESNA ZAJEDNICA LAPOTINCE
MESNA ZAJEDNICA LOZANE
MESNA ZAJEDNICA MAGA[
MESNA ZAJEDNICA MAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MIJAJLICA
MESNA ZAJEDNICA MRVE[
MESNA ZAJEDNICA OBILI]
MESNA ZAJEDNICA OBRA@DA
MESNA ZAJEDNICA ORANE
MESNA ZAJEDNICA PLAVCE
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA
MESNA ZAJEDNICA RE^ICA
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC
MESNA ZAJEDNICA SLAVNIK
MESNA ZAJEDNICA STUBLA
MESNA ZAJEDNICA TURJANE
MESNA ZAJEDNICA CRKVICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „\UKA DINI]"
NARODNA BIBQIOTEKA „VUK KARAXI]"
6.26
OP[TINA BOQEVAC
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BA^EVICA
MESNA ZAJEDNICA BOGOVINA
MESNA ZAJEDNICA BOQEVAC
MESNA ZAJEDNICA VALAKOWE
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRO POQE
MESNA ZAJEDNICA DOBRUJEVAC
MESNA ZAJEDNICA ILINO
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA
MESNA ZAJEDNICA KRIVI VIR
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO
MESNA ZAJEDNICA MALI IZVOR
MESNA ZAJEDNICA MIROVO
MESNA ZAJEDNICA NASEQE BOGOVINA
MESNA ZAJEDNICA OSNI]
MESNA ZAJEDNICA PODGORAC
MESNA ZAJEDNICA RTAW
MESNA ZAJEDNICA RUJI[TE
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC
MESNA ZAJEDNICA SELO BOQEVAC
MESNA ZAJEDNICA SUMRAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA TIMOK OSNI]
MESNA ZAJEDNICA „PODGORAC-TIMOK"
MESNA ZAJEDNICA OSNI] – BUKOVO
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
BIBLIOTEKA U BOQEVCU
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR
6.27
OP[TINA BOR
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
CENTAR ZA KULTURU
JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR BOR
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU BORA"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BU^JE
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
BOJNIK
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
42103
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
07179103
07179120
17553135
17779923
07102976
07103182
07103158
07103271
07103247
07179189
07103077
07103280
07102984
07103166
07103255
07306636
07103034
07179219
07103026
07103131
07103204
07103115
07102992
07103174
07179197
07103140
07103310
07103018
07103107
07103263
07103301
07103000
07103042
07103069
07103085
07103123
07103239
07103212
07103298
07103093
07328460
17039253
4491
4492
9574
80405
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4535
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
44210
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
026
07223692
07203179
17763288
17659774
07227884
07227876
07227906
07227868
07227850
07227809
07227817
07231342
07227981
07227825
07227990
07227841
07227892
07228007
07227965
07227973
07227914
07227957
07227833
07227922
07227949
17360566
17661329
17715097
07257171
17663755
17636561
07127464
4536
4537
80347
4538
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
80029
80223
4562
80048
9901
4563
44230
44230
44230
44230
44230
44230
44230
44230
44230
44230
027
027
027
027
027
027
027
027
027
027
07208529
07208529
07339526
07130465
17001965
17661442
07366477
17476181
07130520
07269579
4564
9738
4565
4566
4598
80247
4599
4568
4569
4570
Trezor 026
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
BOQEVAC
Trezor 027
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
68
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA GORWANE
BOR
44230
027
07241097
4571
MESNA ZAJEDNICA DOWA BELA REKA
BOR
44230
027
07233221
4572
MESNA ZAJEDNICA ZLOT
BOR
44230
027
07130473
4573
MESNA ZAJEDNICA KRIVEQ
BOR
44230
027
07231440
4574
MESNA ZAJEDNICA LUKA
BOR
44230
027
07244924
4575
MESNA ZAJEDNICA METOVNICA
BOR
44230
027
07242255
4576
MESNA ZAJEDNICA O[TREQ
BOR
44230
027
07284730
4577
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
BOR
44230
027
07237502
4578
MESNA ZAJEDNICA TANDA
BOR
44230
027
07328702
4579
MESNA ZAJEDNICA [ARBANOVAC
BOR
44230
027
07234830
4580
MESNA ZAJEDNICA „BAKAR"
BOR
44230
027
07130481
4581
MESNA ZAJEDNICA „BREZONIK"
BOR
44230
027
07261721
4582
MESNA ZAJEDNICA „BRESTOVA^KA BAWA"
BOR
44230
027
07391587
4583
MESNA ZAJEDNICA „METALURG"
BOR
44230
027
07130538
4584
MESNA ZAJEDNICA „MLADOST"
BOR
44230
027
07391617
4585
MESNA ZAJEDNICA „NAPREDAK"
BOR
44230
027
07391625
4586
MESNA ZAJEDNICA „NOVI CENTAR"
BOR
44230
027
07391595
4587
MESNA ZAJEDNICA „NOVO SELI[TE"
BOR
44230
027
07261861
4588
MESNA ZAJEDNICA „RUDAR"
BOR
44230
027
07261730
4589
MESNA ZAJEDNICA „SEVER"
BOR
44230
027
07130490
4590
MESNA ZAJEDNICA „SLOGA"
BOR
44230
027
07262566
4591
MESNA ZAJEDNICA „STARI CENTAR"
BOR
44230
027
07130511
4592
MESNA ZAJEDNICA „STARO SELI[TE"
BOR
44230
027
07130503
4593
MESNA ZAJEDNICA „[ARBANOVAC-TIMOK"
BOR
44230
027
17300644
4594
USTANOVA ZA DECU „BAMBI"
BOR
44230
027
07130333
4595
MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE „BOR"
BOR
44230
027
07130287
4596
NARODNA BIBLIOTEKA
BOR
44230
027
07130309
4597
USTANOVA „CENTAR ZA KULTURU OP[TINE"
BOR
44230
027
17782134
80419
USTANOVA SPORTSKI CENTAR „BOR"
BOR
44230
027
17782126
80418
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „BOR"
BOR
44230
027
17670441
80108
Trezor 028
6.28
OP[TINA BOSILEGRAD
OP[TINSKO VE]E BOSILEGRAD
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA @ERAVINO
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
OP[TINE BOSILEGRAD
FOND ZA KORI[]EWE DOBARA OD OP[TEG INTERESA
U PROIZVODWI ELEKTRI^NE ENERGIJE ZA PODRU^JE
OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BELUT
MESNA ZAJEDNICA BISTAR
MESNA ZAJEDNICA BARJE
MESNA ZAJEDNICA PLO^A
MESNA ZAJEDNICA BOSILEGRAD
MESNA ZAJEDNICA BRANKOVCI
MESNA ZAJEDNICA BUCAQEVO
MESNA ZAJEDNICA GLO@JE
MESNA ZAJEDNICA GOLE[
MESNA ZAJEDNICA GORWA LISINA
MESNA ZAJEDNICA GORWA QUBATA
MESNA ZAJEDNICA GORWA R@ANA
MESNA ZAJEDNICA GORWE TLAMINO
MESNA ZAJEDNICA GRUINCI
MESNA ZAJEDNICA DOGANICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA LISINA
MESNA ZAJEDNICA DOWA QUBATA
MESNA ZAJEDNICA DOWA R@ANA
MESNA ZAJEDNICA DOWE TLAMINO
MESNA ZAJEDNICA DUKAT
MESNA ZAJEDNICA ZLI DOL
MESNA ZAJEDNICA IZVOR
MESNA ZAJEDNICA JARE[NIK
MESNA ZAJEDNICA KARAMANICA
MESNA ZAJEDNICA MILEVCI
MESNA ZAJEDNICA MLEKOMINCI
MESNA ZAJEDNICA MUSUQ
MESNA ZAJEDNICA NAZARICA
MESNA ZAJEDNICA PARLOVO
MESNA ZAJEDNICA RADI^EVCI
MESNA ZAJEDNICA RAJ^ILOVCI
MESNA ZAJEDNICA RESEN
MESNA ZAJEDNICA RIBARCI
MESNA ZAJEDNICA RIKA^EVO
MESNA ZAJEDNICA CRNO[TICA
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA DE^IJI VRTI] „DE^IJA RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA „HRISTO BOTEV"
CENTAR KULTURE „BOSILEGRAD"
ATLETSKI KLUB „MLADOST"
ODBOJKA[KI KLUB „MLADOST"
SPORTSKO DRU[TVO „MLADOST"
FUDBALSKI KLUB „MLADOST"
[AHOVSKI KLUB „MLADOST"
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
44130
44130
44130
44130
028
028
028
028
07233361
07218079
07197144
07208022
4600
4601
4602
80200
BOSILEGRAD
44130
028
17396854
4644
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
44130
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
07637772
07208014
07103328
07196938
07197063
07103336
07217935
07196903
07196890
07196989
07214057
07196946
07217951
07196997
07103344
07196911
07217978
07103352
07217960
07196954
07217986
07197004
07196920
07196962
07217994
07218001
07218010
07218028
07197012
07197039
07103379
07197101
07218036
07218044
07214049
07218052
07217943
07315848
17191071
07208006
17653393
17729853
07197691
17761579
17388096
4604
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
80008
4641
4642
4643
80327
80328
80329
80336
80337
41930
41930
41930
029
029
029
07195079
07195133
17037161
4645
4646
4685
Trezor 029
6.29
OP[TINA BRUS
OP[TINSKA UPRAVA
NARODNA BIBLIOTEKA
BRUS
BRUS
BRUS
31. decembar 2009.
Broj 113
69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KULTURNI CENTAR
BRUS
41930
029
17037153
4684
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
BRUS
41930
029
07195079
80426
VATROGASNI FOND
BRUS
41930
029
17509063
4647
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE BRUS
BRUS
41930
029
17722867
80292
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE,
PLANIRAWE I IZGRADWU BRUS
BRUS
41930
029
17044036
9443
MESNA ZAJEDNICA BATOTE
BRUS
41930
029
07099851
4649
MESNA ZAJEDNICA BLA@EVO
BRUS
41930
029
07099835
4650
MESNA ZAJEDNICA BOGI[E
BRUS
41930
029
06980112
4651
MESNA ZAJEDNICA BOTUWA
BRUS
41930
029
07099843
4652
MESNA ZAJEDNICA BR\ANI
BRUS
41930
029
06980139
4653
MESNA ZAJEDNICA BRZE]E
BRUS
41930
029
07099860
4654
MESNA ZAJEDNICA BRUS
BRUS
41930
029
07274866
4655
MESNA ZAJEDNICA BUDILOVINA
BRUS
41930
029
06980147
4656
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GRABOVICA
BRUS
41930
029
06980724
4657
MESNA ZAJEDNICA VLAJKOVCI
BRUS
41930
029
07099886
4658
MESNA ZAJEDNICA GRA[EVCI
BRUS
41930
029
06980074
4659
MESNA ZAJEDNICA DOWI LIPOVAC
BRUS
41930
029
06980171
4660
MESNA ZAJEDNICA DRENOVA
BRUS
41930
029
06980716
4661
MESNA ZAJEDNICA DUBCI
BRUS
41930
029
07099878
4662
MESNA ZAJEDNICA @AREVO
BRUS
41930
029
06980040
4663
MESNA ZAJEDNICA @ILINCI
BRUS
41930
029
06980104
4664
MESNA ZAJEDNICA @IQCI
BRUS
41930
029
06980210
4665
MESNA ZAJEDNICA @UWE
BRUS
41930
029
06980180
4666
MESNA ZAJEDNICA ZLATARI
BRUS
41930
029
07099894
4667
MESNA ZAJEDNICA IGRO[
BRUS
41930
029
07099932
4668
MESNA ZAJEDNICA KOBIQE
BRUS
41930
029
06980198
4669
MESNA ZAJEDNICA KOVIOCI
BRUS
41930
029
06980082
4670
MESNA ZAJEDNICA KRIVA REKA
BRUS
41930
029
07216211
4671
MESNA ZAJEDNICA LEPENAC
BRUS
41930
029
07099967
4672
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBNICA
BRUS
41930
029
06980066
4673
MESNA ZAJEDNICA MILENTIJA
BRUS
41930
029
07099916
4674
MESNA ZAJEDNICA OSREDCI
BRUS
41930
029
07099924
4675
MESNA ZAJEDNICA RAVNI
BRUS
41930
029
06980163
4676
MESNA ZAJEDNICA RADMANOVAC
BRUS
41930
029
06980058
4677
MESNA ZAJEDNICA RAZBOJNA
BRUS
41930
029
07099975
4678
MESNA ZAJEDNICA RIBARI
BRUS
41930
029
06980155
4679
MESNA ZAJEDNICA STROJINCI
BRUS
41930
029
07277644
4680
MESNA ZAJEDNICA SUDIMQA
BRUS
41930
029
06980031
4681
MESNA ZAJEDNICA \EREKARE
BRUS
41930
029
07195001
4682
MESNA ZAJEDNICA TR[ANOVCI
BRUS
41930
029
06980201
80225
PRED[KOLSKA USTANOVA „PAHUQICE"
BRUS
41930
029
07262396
4683
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
BRUS
41930
029
17005936
4687
RADIO BRUS
BRUS
41930
029
17214217
4686
SAVEZ SPORTOVA OP[TINE BRUS
BRUS
41930
029
17113399
9444
Trezor 030
6.30
OP[TINA BUJANOVAC
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ OP[TINE BUJANOVAC
MESNA ZAJEDNICA BARAQEVAC
MESNA ZAJEDNICA BIQA^A
MESNA ZAJEDNICA BREZNICA
MESNA ZAJEDNICA BRWARE
MESNA ZAJEDNICA BUJANOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKI TRNOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBROSIN
MESNA ZAJEDNICA @BEVAC
MESNA ZAJEDNICA @U@EQICA
MESNA ZAJEDNICA ZARBINCE
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA
MESNA ZAJEDNICA KARADNIK
MESNA ZAJEDNICA KLENIKE
MESNA ZAJEDNICA KLINOVAC
MESNA ZAJEDNICA KON^UQ
MESNA ZAJEDNICA KR[EVICA
MESNA ZAJEDNICA LEVOSOJE
MESNA ZAJEDNICA LETOVICA
MESNA ZAJEDNICA QIQANCE
MESNA ZAJEDNICA MUHOVAC
MESNA ZAJEDNICA NESALCE
MESNA ZAJEDNICA SAMOQICA
MESNA ZAJEDNICA SELO LOPARDINCE
MESNA ZAJEDNICA SELO LU^ANE
MESNA ZAJEDNICA SELO RAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA SELO SPAN^EVAC
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA KU]A
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
BIBLIOTEKA „14. NOVEMBAR"
DRU[TVENA USTANOVA ZA OBRAZOVAWE I KULTURU
„VUK KARAXI]"
RADIO BUJANOVAC
SPORTSKI CENTAR „MLADOST"
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
44101
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
07226489
07337604
17109138
07318057
07103387
07318090
07318006
07103395
07103409
07318081
07282877
07324103
07103417
07317999
07324138
07103425
07318014
07318120
07318391
07103433
07318065
07318111
07241232
07103441
07318073
07317972
07318103
07318022
07103450
07318049
07251785
17032909
17047485
4688
4689
4723
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4724
4720
BUJANOVAC
BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
44101
44101
030
030
030
07196857
17032917
17047493
4721
4722
9464
42102
42102
42102
031
031
031
07205694
07205694
07382006
4725
4726
4727
Trezor 031
6.31
OP[TINA CRNA TRAVA
OP[TINSKA UPRAVA
DRU[TVENI FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
CRNA TRAVA
CRNA TRAVA
CRNA TRAVA
70
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
CRNA TRAVA
42102
031
07205694
80427
MESNA ZAJEDNICA BROD
CRNA TRAVA
42102
031
07247605
4729
MESNA ZAJEDNICA GORWE GARE
CRNA TRAVA
42102
031
07248776
4730
MESNA ZAJEDNICA GRADSKA
CRNA TRAVA
42102
031
07248768
4731
MESNA ZAJEDNICA DARKOVCE
CRNA TRAVA
42102
031
07248741
4732
MESNA ZAJEDNICA DOBRO POQE
CRNA TRAVA
42102
031
07247583
4733
MESNA ZAJEDNICA ZLATANCE
CRNA TRAVA
42102
031
07325410
4734
MESNA ZAJEDNICA JABUKOVIK
CRNA TRAVA
42102
031
07248750
4735
MESNA ZAJEDNICA KALNA
CRNA TRAVA
42102
031
07325436
4736
MESNA ZAJEDNICA KRIVI DEL
CRNA TRAVA
42102
031
07325428
4737
MESNA ZAJEDNICA MLA^I[TE
CRNA TRAVA
42102
031
07258020
4738
MESNA ZAJEDNICA PRESLAP
CRNA TRAVA
42102
031
07247591
4739
MESNA ZAJEDNICA RUPQE
CRNA TRAVA
42102
031
07287160
4740
MESNA ZAJEDNICA „MIRKO SOTIROVI]"
CRNA TRAVA
42102
031
07241810
4741
MESNA ZAJEDNICA SASTAV REKA
CRNA TRAVA
42102
031
17288407
4744
PRED[KOLSKA USTANOVA „MLADOST"
CRNA TRAVA
42102
031
07348550
4742
BIBLIOTEKA „SESTRE STOJANOVI]"
CRNA TRAVA
42102
031
17042181
4743
Trezor 032
6.32
OP[TINA ]I]EVAC
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I IZGRADWU
]I]EVAC"
CENTAR ZA KULTURU
SPORTSKI CENTAR
DE^IJI VRTI] – REKREACIJA, BORAVAK, KULTURNA
MANIFESTACIJA, DE^IJA LITERATURA
JAVNO PREDUZE]E „RADIO ]I]EVAC"
MESNA ZAJEDNICA BRAQINA
MESNA ZAJEDNICA LU^INA
MESNA ZAJEDNICA MOJSIWE
MESNA ZAJEDNICA MRZENICA
MESNA ZAJEDNICA PLO^NIK
MESNA ZAJEDNICA POJATE
MESNA ZAJEDNICA STALA]
MESNA ZAJEDNICA TRUBAREVO
MESNA ZAJEDNICA ]I]EVAC
MESNA ZAJEDNICA „GRAD" STALA]
NARODNA BIBLIOTEKA „]I]EVAC"
]I]EVAC
]I]EVAC
41901
41901
032
032
07174977
07174969
4745
4746
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
41901
41901
41901
032
032
032
17258940
07175060
17120875
9445
4762
4761
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
]I]EVAC
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
41901
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
07291825
20229608
07305885
07305893
07328249
07305877
07305869
07217668
07244533
07326815
07206275
07305842
17778927
4760
80082
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
80393
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
43503
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
07183968
07183968
07183968
07336365
17122762
17281933
07349343
07246757
07250606
07249039
07250614
07249047
07289286
07287879
07248954
07287887
07249012
07249365
07249004
07286139
07287852
17633813
07167016
17109804
07246749
07257384
06936792
07166443
06876331
17122754
17225367
17764926
4763
9698
80297
4764
4790
4767
4766
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4792
4791
4793
80354
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
43702
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
07158343
07353553
17583808
17531620
07111592
07231075
07111584
07111606
07111568
07324812
07243596
07238908
07217137
07266952
4880
4881
10053
4883
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
Trezor 033
6.33
OP[TINA ]UPRIJA
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I URE\EWE OP[TINE ]UPRIJA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
DRUGA MESNA ZAJEDNICA „CERNICA"
MESNA ZAJEDNICA BATINAC
MESNA ZAJEDNICA BIGRENICA
MESNA ZAJEDNICA VIRINE
MESNA ZAJEDNICA VLA[KA
MESNA ZAJEDNICA ISAKOVO
MESNA ZAJEDNICA JOVAC
MESNA ZAJEDNICA KOVANICA
MESNA ZAJEDNICA KRU[AR
MESNA ZAJEDNICA MIJATOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRI^EVO
MESNA ZAJEDNICA OSTRIKOVAC
MESNA ZAJEDNICA SEWE
MESNA ZAJEDNICA SUPSKA
MESNA ZAJEDNICA PAQANE-IVANKOVAC
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO
TRE]A MESNA ZAJEDNICA „@IROVNICA"
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^JA RADOST"
MUZEJ „HOREUM-MARGI-RAVNO"
NARODNA BIBLIOTEKA „DU[AN MATI]"
JP RTV „]UPRIJA"
JAVNO PREDUZE]E CENTAR ZA KULTURU
JP SPORTSKI CENTAR „ADA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE ]UPRIJA
6.35
OP[TINA ^AJETINA
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA ALIN POTOK
MESNA ZAJEDNICA BRANE[CI
MESNA ZAJEDNICA GOLOVO
MESNA ZAJEDNICA GOSTIQE
MESNA ZAJEDNICA DOBROSELICA
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA
MESNA ZAJEDNICA KRIVA REKA
MESNA ZAJEDNICA QUBI[
MESNA ZAJEDNICA MA^KAT
MESNA ZAJEDNICA MU[VETE
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
]UPRIJA
Trezor 035
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
^AJETINA
31. decembar 2009.
Broj 113
71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ZLATIBOR
^AJETINA
43702
035
07315970
4895
MESNA ZAJEDNICA RO@ANSTVO
^AJETINA
43702
035
07111614
4896
MESNA ZAJEDNICA RUDINE
^AJETINA
43702
035
07324839
4897
MESNA ZAJEDNICA SEMEGWEVO
^AJETINA
43702
035
07111550
4898
MESNA ZAJEDNICA SIROGOJNO
^AJETINA
43702
035
07297246
4899
MESNA ZAJEDNICA STUBLO
^AJETINA
43702
035
07324847
4900
MESNA ZAJEDNICA TRIPKOVA
^AJETINA
43702
035
07324863
4901
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
^AJETINA
43702
035
17509896
4902
MESNA ZAJEDNICA ^AJETINA
^AJETINA
43702
035
07111622
4903
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVICA
^AJETINA
43702
035
07324855
4904
MESNA ZAJEDNICA DAUTOVAC-MA^KAT
^AJETINA
43702
035
17729764
80240
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOST"
^AJETINA
43702
035
07319614
4905
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „ZLATIBOR"
^AJETINA
43702
035
17034693
4910
BIBLIOTEKA „QUBI[A R. \ENI]"
^AJETINA
43702
035
17027263
4906
KULTURNO-SPORTSKI CENTAR
^AJETINA
43702
035
07306075
4907
Trezor 036
6.36
OP[TINA DESPOTOVAC
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNI PRAVOBRANILAC OP[TINE DESPOTOVAC
„TOPLIK DESPOTOVAC" – JAVNO PREDUZE]E ZA IZGRADWU
SISTEMA VODOSNABDEVAWA
JP-DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE DESPOTOVAC
DRU[TVENI FOND PRIVREDNIH DELATNOSTI OP[TINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BALAJNAC
MESNA ZAJEDNICA BEQAJKA
MESNA ZAJEDNICA BOGAVA
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVO
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKI POPOVI]
MESNA ZAJEDNICA VITANCE
MESNA ZAJEDNICA VOJNIK
MESNA ZAJEDNICA GRABOVICA
MESNA ZAJEDNICA DVORI[TE
MESNA ZAJEDNICA ZLATOVO
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO
MESNA ZAJEDNICA JEZERO
MESNA ZAJEDNICA JELOVAC
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA
MESNA ZAJEDNICA LOMNICA
MESNA ZAJEDNICA MEDVE]E
MESNA ZAJEDNICA MILIVA
MESNA ZAJEDNICA PAWEVAC
MESNA ZAJEDNICA PLA@ANE
MESNA ZAJEDNICA POPOVWAK
MESNA ZAJEDNICA RAVNA REKA
MESNA ZAJEDNICA SEWSKI RUDNIK
MESNA ZAJEDNICA SLADAJA
MESNA ZAJEDNICA STEWEVAC
MESNA ZAJEDNICA STRMOSTEN
MESNA ZAJEDNICA TRU]EVAC
MESNA ZAJEDNICA DESPOTOVAC
MESNA ZAJEDNICA NASEQE RESAVICA
MESNA ZAJEDNICA SELO RESAVICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADA MIQKOVI]"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE DESPOTOVAC
NARODNA BIBLIOTEKA „RESAVSKA [KOLA"
JP „RESAVSKA PE]INA" – RESAVICA
JP RADIO STANICA „DESPOTOVAC"
CENTAR ZA KULTURU „SVETI STEFAN DESPOT SRPSKI"
SPORTSKI CENTAR „DESPOTOVAC"
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
43502
43502
43502
43502
43502
036
036
036
036
036
07186177
07186177
07186177
07186169
07186177
4911
9743
9803
4912
80216
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
43502
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
20524588
20288841
07350104
17478613
07183658
07212771
07287011
07167105
07184301
07167199
07184310
07184484
07201648
07114656
07184093
07248792
07201672
07184212
07247826
07224877
07184395
07184042
07203233
07184344
07248814
07114664
07184263
07184433
07183682
07114648
07167148
07127014
07126778
07248806
07285671
17723758
07357052
17025791
17104209
07126654
17106465
80367
80168
4913
4914
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4946
4947
4948
80260
4949
4953
4952
4951
4950
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
42802
42802
42802
037
037
037
037
07172613
06867804
17654454
17765850
4955
4956
10082
80365
DIMITROVGRAD
42802
037
17281798
4959
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
42802
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
17546163
07133316
07289448
07289871
07289863
07289456
07289855
07289847
07133375
07289740
07289944
07246820
07289723
07211333
07289936
07289928
4957
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
Trezor 037
6.37
OP[TINA DIMITROVGRAD
OP[TINSKA UPRAVA
JU TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE DIMITROVGRAD
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
DIMITROVGRAD
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
DIMITROVGRAD
MESNA ZAJEDNICA BANSKI DOL
MESNA ZAJEDNICA BARJE
MESNA ZAJEDNICA BA^EVO
MESNA ZAJEDNICA BILO
MESNA ZAJEDNICA BOQEV DOL
MESNA ZAJEDNICA BRA]EVCI
MESNA ZAJEDNICA BREBEVNICA
MESNA ZAJEDNICA VERZAR
MESNA ZAJEDNICA VISO^KI ODOROVCI
MESNA ZAJEDNICA VLKOVIJA
MESNA ZAJEDNICA VRAP^A
MESNA ZAJEDNICA GORWA PLANINICA
MESNA ZAJEDNICA GOJIN DOL
MESNA ZAJEDNICA GORWA NEVQA
MESNA ZAJEDNICA GORWI KRIVODOL
72
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA GRADIWE
DIMITROVGRAD
42802
037
07289693
4975
MESNA ZAJEDNICA GRAPA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289910
4976
MESNA ZAJEDNICA DOWI KRIVODOL
DIMITROVGRAD
42802
037
07289901
4977
MESNA ZAJEDNICA DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
037
07133391
4978
MESNA ZAJEDNICA DOWA NEVQA
DIMITROVGRAD
42802
037
07133286
4979
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVITA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289898
4980
MESNA ZAJEDNICA @EQU[A
DIMITROVGRAD
42802
037
07289812
4981
MESNA ZAJEDNICA IZATOVCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07133421
4982
MESNA ZAJEDNICA ISKROVCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07289839
4983
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289774
4984
MESNA ZAJEDNICA KUSA VRANA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289782
4985
MESNA ZAJEDNICA MAZGO[
DIMITROVGRAD
42802
037
07211368
4986
MESNA ZAJEDNICA MOINCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07211341
4987
MESNA ZAJEDNICA PASKA[IJA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289758
4988
MESNA ZAJEDNICA PETA^INCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07133464
4989
MESNA ZAJEDNICA PETRLA[
DIMITROVGRAD
42802
037
07289766
4990
MESNA ZAJEDNICA POGANOVO
DIMITROVGRAD
42802
037
07289715
4991
MESNA ZAJEDNICA PRA^A
DIMITROVGRAD
42802
037
07289707
4992
MESNA ZAJEDNICA PRTOPOPINCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07289685
4993
MESNA ZAJEDNICA RADEJNA
DIMITROVGRAD
42802
037
07133332
4994
MESNA ZAJEDNICA SENOKOS
DIMITROVGRAD
42802
037
07133359
4995
MESNA ZAJEDNICA SKRVENICA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289880
4996
MESNA ZAJEDNICA SLIVNICA
DIMITROVGRAD
42802
037
07133367
4997
MESNA ZAJEDNICA SMILOVCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07133324
4998
MESNA ZAJEDNICA TRNSKI ODOROVCI
DIMITROVGRAD
42802
037
07211350
4999
MESNA ZAJEDNICA „BELE[" LUKAVICA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289804
5000
MESNA ZAJEDNICA „LUKAVICA 1" LUKAVICA
DIMITROVGRAD
42802
037
07289731
5001
PRED[KOLSKA USTANOVA „8. SEPTEMBAR"
DIMITROVGRAD
42802
037
07133197
5002
NARODNA BIBLIOTEKA „DETKO PETROV" DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
037
17044150
5003
CENTAR ZA KULTURU DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
037
07133219
5004
JAVNO INFORMATIVNO PREDUZE]E – RADIO TELEVIZIJA
CARIBROD
DIMITROVGRAD
42802
037
20275430
80159
SPORTSKI SAVEZ DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
037
06992676
9664
Trezor 038
6.38
OP[TINA DOQEVAC
OP[TINSKA UPRAVA
PREDSEDNIK I OP[TINSKO VE]E
SKUP[TINA OP[TINE
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE DOQEVAC
MESNA ZAJEDNICA BELOTINAC
MESNA ZAJEDNICA DOQEVAC
MESNA ZAJEDNICA KLISURA
MESNA ZAJEDNICA KNE@ICE
MESNA ZAJEDNICA MALO[I[TE
MESNA ZAJEDNICA MEKI[
MESNA ZAJEDNICA ORQANE
MESNA ZAJEDNICA PERUTINA
MESNA ZAJEDNICA PUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA RUSNA
MESNA ZAJEDNICA KO^ANE
MESNA ZAJEDNICA ]URLINA
MESNA ZAJEDNICA ^APQINAC
MESNA ZAJEDNICA ^E^INA
MESNA ZAJEDNICA [AINOVAC
MESNA ZAJEDNICA [ARLINAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
NARODNA BIBLIOTEKA
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
DOQEVAC
6.39
OP[TINA GAXIN HAN
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I KOMUNALNE DELATNOSTI
OP[TINE GAXIN HAN
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE GAXIN HAN
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA VELIKI KR^IMIR
MESNA ZAJEDNICA VELIKI VRTOP
MESNA ZAJEDNICA GAXIN HAN
MESNA ZAJEDNICA GORWE VLASE
MESNA ZAJEDNICA GORWI BARBE[
MESNA ZAJEDNICA GORWI DU[NIK
MESNA ZAJEDNICA GRKIWA
MESNA ZAJEDNICA DOWE DRAGOVQE
MESNA ZAJEDNICA DOWI DU[NIK
MESNA ZAJEDNICA DUKAT
MESNA ZAJEDNICA ZAPLAWSKA TOPONICA
MESNA ZAJEDNICA KOPRIVNICA
MESNA ZAJEDNICA KRASTAV^E
MESNA ZAJEDNICA MALI KR^IMIR
MESNA ZAJEDNICA MARINA KUTINA
MESNA ZAJEDNICA MIQKOVAC
MESNA ZAJEDNICA RAVNA DUBRAVA
MESNA ZAJEDNICA SOPOTNICA
MESNA ZAJEDNICA TASKOVI]I
MESNA ZAJEDNICA ]ELIJE
MESNA ZAJEDNICA ^AGROVAC
MESNA ZAJEDNICA [EBET
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
07171820
07171846
17762729
17762702
17181939
07286015
07171897
07288859
07171927
07273037
07285957
07285965
07299532
07235984
07285973
07171919
07283423
07272162
07272154
07279701
07285990
07348223
17035746
5005
5006
80303
80304
5029
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5027
GAXIN HAN
GAXIN HAN
42500
42500
039
039
07212330
07212356
5030
5031
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
GAXIN
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
20158174
17716484
17287150
17431226
07304285
07304269
07171676
07304234
07304218
07277822
07273240
07304200
07304161
07304170
07171650
07249098
07304145
07278659
07269528
07242468
07304099
07304072
07171617
07283440
07328648
07287712
80009
80234
5033
5032
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
Trezor 039
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
HAN
31. decembar 2009.
Broj 113
73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA DUGA POQANA
GAXIN HAN
42500
039
07215932
10001
MESNA ZAJEDNICA DOWI BARBE[
GAXIN HAN
42500
039
07304196
10002
MESNA ZAJEDNICA OVSIWINAC
GAXIN HAN
42500
039
07304129
10054
MESNA ZAJEDNICA LI^JE
GAXIN HAN
42500
039
07171668
80030
MESNA ZAJEDNICA GORWE DRAGOVQE
GAXIN HAN
42500
039
07304226
80289
PRED[KOLSKA USTANOVA „PRVA RADOST"
GAXIN HAN
42500
039
07319851
5057
NARODNA BIBLIOTEKA BRANKO MIQKOVI]
GAXIN HAN
42500
039
17657542
80016
Trezor 040
6.40
OP[TINA GOLUBAC
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKI FOND ZA ZA[TITU, KORI[]EWE
I UNAPRE\IVAWE DOBARA OD OP[TEG INTERESA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE GOLUBAC
TURISTI^KA ORGANIZACIJA GOLUBAC
MESNA ZAJEDNICA BARI^
MESNA ZAJEDNICA BIKIWE
MESNA ZAJEDNICA BRANI^EVO
MESNA ZAJEDNICA BRWICA
MESNA ZAJEDNICA VINCI
MESNA ZAJEDNICA VOJILOVO
MESNA ZAJEDNICA GOLUBAC
MESNA ZAJEDNICA DVORI[TE
MESNA ZAJEDNICA DOBRA
MESNA ZAJEDNICA DOWA KRU[EVICA
MESNA ZAJEDNICA DU[MANI]
MESNA ZAJEDNICA @ITKOVICA
MESNA ZAJEDNICA KLEWE
MESNA ZAJEDNICA KRIVA^A
MESNA ZAJEDNICA KUDRE[
MESNA ZAJEDNICA MALE[EVO
MESNA ZAJEDNICA MIQEVI]
MESNA ZAJEDNICA MR^KOVAC
MESNA ZAJEDNICA PONIKVE
MESNA ZAJEDNICA RADO[EVAC
MESNA ZAJEDNICA SLADINAC
MESNA ZAJEDNICA SNEGOTIN
MESNA ZAJEDNICA USIJE
MESNA ZAJEDNICA [UVAJI]
PRED[KOLSKA USTANOVA „LASTA"
NARODNA BIBLIOTEKA „VEQKO DUGO[EVI]"
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
42950
42950
42950
42950
42950
040
040
040
040
040
07162588
07162588
07162588
07162588
07162901
5061
9729
9730
9731
5062
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
GOLUBAC
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
42950
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
17223089
17209477
17271504
07141327
07141335
07141343
07236425
07267304
07228406
07240058
07228414
07228449
07228473
07228481
07228503
07141289
07228422
07228465
07199996
07141351
07228490
17270010
07228384
07228392
07228457
07228376
07228511
07324006
07159455
5064
5093
5063
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
Trezor 041
6.41
OP[TINA GORWI MILANOVAC
SKUP[TINA OP[TINE
OP[TINSKO VE]E
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNO PREDUZE]E ZA PUTEVE OP[TINE GORWI MILANOVAC
JAVNO PREDUZE]E ZA IZGRADWU OP[TINE
GORWI MILANOVAC
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA „GORWI MILANOVAC"
MESNA ZAJEDNICA BELO POQE
MESNA ZAJEDNICA BER[I]I
MESNA ZAJEDNICA BOGDANICA
MESNA ZAJEDNICA BOQKOVCI
MESNA ZAJEDNICA BRAJI]I
MESNA ZAJEDNICA BR\ANI
MESNA ZAJEDNICA BREZNA
MESNA ZAJEDNICA BRUSNICA
MESNA ZAJEDNICA VARNICE
MESNA ZAJEDNICA VELERE^
MESNA ZAJEDNICA VRA]E[NICA
MESNA ZAJEDNICA VRN^ANI
MESNA ZAJEDNICA GORWA VRBAVA
MESNA ZAJEDNICA GORWA GORA
MESNA ZAJEDNICA GORWA CRNI]A
MESNA ZAJEDNICA GORWI BAWANI
MESNA ZAJEDNICA GORWI BRANETI]I
MESNA ZAJEDNICA GRABOVICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA VRBAVA
MESNA ZAJEDNICA DOWA CRNU]A
MESNA ZAJEDNICA DOWI BRANETI]I
MESNA ZAJEDNICA DRAGOQ
MESNA ZAJEDNICA ZAGRA\E
MESNA ZAJEDNICA JABLANICA
MESNA ZAJEDNICA KALIMANI]I
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA KLATI^EVO
MESNA ZAJEDNICA KO[TUNI]I
MESNA ZAJEDNICA LEU[I]I
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC
MESNA ZAJEDNICA LOZAW
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
41320
41320
41320
41320
41320
41320
041
041
041
041
041
041
07175221
07175221
07175221
07175221
07175329
17620762
5094
9808
9809
80198
5097
9819
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
GORWI
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
MILANOVAC
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
41320
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
041
17180835
17297279
17253514
17466232
07192860
07224303
07224095
07224133
07224346
07225253
07224150
07224028
07224176
07224273
07224389
07224087
07225296
07224222
07224192
07224338
07224290
07225270
07224141
07224001
07224052
07224010
07224249
07224214
07224362
07224397
07313667
17292285
07192886
07206437
07224281
07225300
5096
5098
5100
5099
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
74
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA LUWEVICA
GORWI MILANOVAC
41320
041
07243898
5133
MESNA ZAJEDNICA QUTOVNICA
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224311
5134
MESNA ZAJEDNICA MAJDAN
GORWI MILANOVAC
41320
041
07225261
5135
MESNA ZAJEDNICA NAKU^ANI
GORWI MILANOVAC
41320
041
17124692
5136
MESNA ZAJEDNICA NEVADE
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224125
5137
MESNA ZAJEDNICA OZREM
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224117
5138
MESNA ZAJEDNICA POLOM
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224079
5139
MESNA ZAJEDNICA PRAWANI
GORWI MILANOVAC
41320
041
07192878
5140
MESNA ZAJEDNICA RUDNIK
GORWI MILANOVAC
41320
041
07192916
5141
MESNA ZAJEDNICA RU^I]I
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224354
5142
MESNA ZAJEDNICA SAVINAC
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224419
5143
MESNA ZAJEDNICA SVRA^KOVICA
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224184
5144
MESNA ZAJEDNICA SEMEDRAM
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224320
5145
MESNA ZAJEDNICA SREZOJEVCI
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224265
5146
MESNA ZAJEDNICA TAKOVO
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224206
5147
MESNA ZAJEDNICA TEO^IN
GORWI MILANOVAC
41320
041
07192908
5148
MESNA ZAJEDNICA TRUDEQ
GORWI MILANOVAC
41320
041
07224257
5149
MESNA ZAJEDNICA UGRINOVCI
GORWI MILANOVAC
41320
041
07225288
5150
MESNA ZAJEDNICA [ILOPAJ
GORWI MILANOVAC
41320
041
07192894
5151
PRED[KOLSKA USTANOVA „SUNCE"
GORWI MILANOVAC
41320
041
07177232
5152
MUZEJ RUDNI^KO-TAKOVSKOG KRAJA
GORWI MILANOVAC
41320
041
06993800
5154
BIBLIOTEKA „BRA]A NASTASIJEVI]"
GORWI MILANOVAC
41320
041
17020471
5153
USTANOVA ZA KULTURU I UMETNOST „KULTURNI CENTAR"
GORWI MILANOVAC
41320
041
07193459
5155
USTANOVA U OBLASTI FIZI^KE KULTURE
GORWI MILANOVAC
41320
041
17040898
5156
JAVNO PREDUZE]E SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR
GORWI MILANOVAC
41320
041
20456108
80302
Trezor 042
6.42
OP[TINA IVAWICA
SKUP[TINA OP[TINE
OP[TINSKO VE]E I PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA PUTEVE GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
I IZGRADWU
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA BRATQEVO
MESNA ZAJEDNICA BREZOVA
MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA DEVI]I
MESNA ZAJEDNICA ER^EGE
MESNA ZAJEDNICA IVAWICA
MESNA ZAJEDNICA KOVIQE
MESNA ZAJEDNICA KU[I]I
MESNA ZAJEDNICA LISA
MESNA ZAJEDNICA LUKE
MESNA ZAJEDNICA ME\URE^JE
MESNA ZAJEDNICA MO^IOCI
MESNA ZAJEDNICA OPAQENIK
MESNA ZAJEDNICA OSONICA
MESNA ZAJEDNICA OSTATIJA
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA
MESNA ZAJEDNICA PRILIKE
MESNA ZAJEDNICA SREDWA REKA
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE,
DE^IJI VRTI] IVAWICA
BIBLIOTEKA „SVETISLAV VULOVI]"
DOM KULTURE „IVAWICA"
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
43720
43720
43720
43720
43720
042
042
042
042
042
07221142
07221142
07221142
06981984
07287445
5157
9715
80288
5158
5159
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
43720
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
17210033
17367633
17369385
17280562
07238983
07230842
07317425
07297262
07313560
07111827
07322011
07210035
07230826
07210027
07322003
07155611
07311974
07111754
07210361
07155581
07155590
07230869
5184
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
IVAWICA
IVAWICA
IVAWICA
43720
43720
43720
042
042
042
07270810
17385097
07314868
5181
5182
5183
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
44260
44260
44260
44260
043
043
043
043
07213182
07213263
17180045
17029215
5185
5187
5186
5188
KLADOVO
KLADOVO
44260
44260
043
043
17779362
17287516
80401
5190
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
KLADOVO
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
44260
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
17578715
07232934
17495852
17495844
07129866
07357192
07327013
07231547
07240708
07237472
07237464
07218761
07241127
07351542
07357184
07233183
07234562
07241429
07237448
07237421
9878
5189
9494
9495
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
Trezor 043
6.43
OP[TINA KLADOVO
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA PLANIRAWE, URE\EWE I IZGRADWU „KLADOVO"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
FOND ZA POMO] PRI LE^ENU STERILITETA
I VE[TA^KOJ OPLODWI
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA POMO] PRI LE^EWU TE[KO OBOLELE DECE
I OMLADINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FOND ZA STIPENDIRAWE U^ENIKA I STUDENATA
FOND ZA RAZVOJ OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BRZA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA VAJUGA
MESNA ZAJEDNICA VELESNICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA VRBICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA GRABOVNICA
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC
MESNA ZAJEDNICA KLADOVO
MESNA ZAJEDNICA KLADU[NICA
MESNA ZAJEDNICA KORBOVO
MESNA ZAJEDNICA KOSTOL
MESNA ZAJEDNICA KUPUZI[TE
MESNA ZAJEDNICA QUBI^EVAC
MESNA ZAJEDNICA MALA VRBICA
MESNA ZAJEDNICA MANASTIRICA
MESNA ZAJEDNICA MILUTINOVAC
31. decembar 2009.
Broj 113
75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA NOVI SIP
KLADOVO
44260
043
07237430
5208
MESNA ZAJEDNICA PETROVO SELO
KLADOVO
44260
043
07328117
5209
MESNA ZAJEDNICA PODVR[KA
KLADOVO
44260
043
07240236
5210
MESNA ZAJEDNICA REKA
KLADOVO
44260
043
07246145
5211
MESNA ZAJEDNICA RTKOVO
KLADOVO
44260
043
07232977
5212
MESNA ZAJEDNICA TEKIJA
KLADOVO
44260
043
07332360
5213
MESNA ZAJEDNICA RE^ICA
KLADOVO
44260
043
07242301
5217
USTANOVA ZA DECU „NEVEN"
KLADOVO
44260
043
07129785
5214
CENTAR ZA KULTURU OP[TINE KLADOVO
KLADOVO
44260
043
17116720
5216
Trezor 044
6.44
OP[TINA KNI]
OP[TINSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „KNI]"
BUXETSKI FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE
I KOMUNALNU DELATNOST NA SELU
VATROGASNI FOND OP[TINE KNI]
MESNA ZAJEDNICA BAJ^ETINA
MESNA ZAJEDNICA BALOSAVE
MESNA ZAJEDNICA BARE
MESNA ZAJEDNICA BE^EVICA
MESNA ZAJEDNICA BORA^
MESNA ZAJEDNICA BRWICA
MESNA ZAJEDNICA BUMBAREVO BRDO
MESNA ZAJEDNICA VRBETA
MESNA ZAJEDNICA VU^KOVICA
MESNA ZAJEDNICA GRIVAC
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC
MESNA ZAJEDNICA GUNCATI
MESNA ZAJEDNICA DRAGU[ICA
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA
MESNA ZAJEDNICA @UWE
MESNA ZAJEDNICA ZABOJNICA
MESNA ZAJEDNICA KIKOJEVAC
MESNA ZAJEDNICA KNE@EVAC
MESNA ZAJEDNICA KNI]
MESNA ZAJEDNICA „KOWU[A-BRESTOVAC"
MESNA ZAJEDNICA LESKOVAC
MESNA ZAJEDNICA LIPNICA
MESNA ZAJEDNICA QUBI]
MESNA ZAJEDNICA QUQACI
MESNA ZAJEDNICA OPLANI]
MESNA ZAJEDNICA PAJSIJEVI]
MESNA ZAJEDNICA PRETOKE
MESNA ZAJEDNICA RA[KOVI]
MESNA ZAJEDNICA SUMOROVAC
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA
MESNA ZAJEDNICA ^ESTIN
MESNA ZAJEDNICA „GRU@A-GRABOVAC"
MESNA ZAJEDNICA RADMILOVI]
DE^JA USTANOVA „KNI]"
OP[TINSKA BIBLIOTEKA „DR DRAGI[A VITO[EVI]"
KNI]
KNI]
KNI]
41704
41704
41704
044
044
044
07186193
07186274
17116444
5219
5220
5221
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
KNI]
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
41704
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
07366906
17340719
07124694
07125038
07124937
07124961
07125003
07125046
07124945
07124970
07125011
07125054
07125020
07125062
07125089
07124732
07124759
07124783
07124864
07124821
07124767
07124791
07124830
07124872
07124775
07124996
07124953
07124805
07124929
07124848
07124899
07124856
07124813
07124988
07124902
07410816
07125275
5222
5223
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
44220
44220
44220
44220
44220
44220
045
045
045
045
045
045
07212674
07317492
07234864
07215681
07276672
07215673
5260
5261
5329
5330
5341
5345
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
KWA@EVAC
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
44220
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
17106694
17270443
17636073
17365533
07259468
07218893
07189648
07215657
07189605
07189656
07241186
07215622
07215665
07215606
07189702
07215720
07189672
07215797
07189613
07241178
07215568
07233906
07215614
07213638
07313977
07218800
07128088
07269358
5328
5263
9902
5262
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
Trezor 045
6.45
OP[TINA KWA@EVAC
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA ALDINAC
MESNA ZAJEDNICA BALINAC
MESNA ZAJEDNICA STOGAZOVAC
MESNA ZAJEDNICA [TITARAC
JP DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADWU
OP[TINE KWA@EVAC
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
VATROGASNI FOND
DRUGA MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BALANOVAC
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK
MESNA ZAJEDNICA BER^INOVAC
MESNA ZAJEDNICA VASIQ
MESNA ZAJEDNICA VINA
MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA GORWE ZUNI^E
MESNA ZAJEDNICA DEBELICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA SOKOLOVICA
MESNA ZAJEDNICA DOWE ZUNI^E
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA @LNE
MESNA ZAJEDNICA JAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA JALOVIK IZVOR
MESNA ZAJEDNICA JELA[NICA
MESNA ZAJEDNICA KALNA
MESNA ZAJEDNICA KRENTA
MESNA ZAJEDNICA LEPENA
MESNA ZAJEDNICA MIQKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MINI]EVO
MESNA ZAJEDNICA ORE[AC
76
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA O[QANE
KWA@EVAC
44220
045
07241143
5289
MESNA ZAJEDNICA PETRU[A
KWA@EVAC
44220
045
07241151
5290
MESNA ZAJEDNICA PODVIS
KWA@EVAC
44220
045
07213581
5291
MESNA ZAJEDNICA RAVNA
KWA@EVAC
44220
045
07189630
5292
MESNA ZAJEDNICA RADI^EVAC
KWA@EVAC
44220
045
07215711
5293
MESNA ZAJEDNICA SKROBNICA
KWA@EVAC
44220
045
07217188
5294
MESNA ZAJEDNICA TRGOVI[TE
KWA@EVAC
44220
045
07274459
5295
MESNA ZAJEDNICA TRNOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07275978
5296
MESNA ZAJEDNICA CRVEWE
KWA@EVAC
44220
045
07215886
5297
MESNA ZAJEDNICA [TIPINA
KWA@EVAC
44220
045
07241135
5298
MESNA ZAJEDNICA [TRBAC
KWA@EVAC
44220
045
07220707
5299
MESNA ZAJEDNICA [UMAN TOPLA
KWA@EVAC
44220
045
07269552
5300
MESNA ZAJEDNICA BULINOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07261110
5301
MESNA ZAJEDNICA BU^JE
KWA@EVAC
44220
045
07215746
5302
MESNA ZAJEDNICA VALEVAC
KWA@EVAC
44220
045
07231601
5303
MESNA ZAJEDNICA GABROVNICA
KWA@EVAC
44220
045
07218788
5304
MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07269366
5305
MESNA ZAJEDNICA GRADI[TE
KWA@EVAC
44220
045
07215592
5306
MESNA ZAJEDNICA GREZNA
KWA@EVAC
44220
045
17018710
5307
MESNA ZAJEDNICA @UKOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07215584
5308
MESNA ZAJEDNICA ZUBETINAC
KWA@EVAC
44220
045
07189699
5309
MESNA ZAJEDNICA JAWA
KWA@EVAC
44220
045
07279388
5310
MESNA ZAJEDNICA KALI^INA
KWA@EVAC
44220
045
07263490
5311
MESNA ZAJEDNICA KO@EQ
KWA@EVAC
44220
045
07213689
5312
MESNA ZAJEDNICA LOKVA
KWA@EVAC
44220
045
17187821
5313
MESNA ZAJEDNICA NOVO KORITO
KWA@EVAC
44220
045
07241160
5314
MESNA ZAJEDNICA POTRKAWE
KWA@EVAC
44220
045
17006347
5315
MESNA ZAJEDNICA RGO[TE
KWA@EVAC
44220
045
07213603
5316
MESNA ZAJEDNICA SASTAVAK
KWA@EVAC
44220
045
07263511
5317
MESNA ZAJEDNICA SVRQI[KA TOPLA
KWA@EVAC
44220
045
07217196
5318
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
KWA@EVAC
44220
045
07261098
5319
MESNA ZAJEDNICA STAWINAC
KWA@EVAC
44220
045
07215576
5320
PRVA MESNA ZAJEDNICA
KWA@EVAC
44220
045
07128070
5321
MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA
KWA@EVAC
44220
045
07259476
5322
MESNA ZAJEDNICA BALTA BERILOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07263503
5331
MESNA ZAJEDNICA BAWSKI ORE[AC
KWA@EVAC
44220
045
07271581
5332
MESNA ZAJEDNICA VLA[KO POQE
KWA@EVAC
44220
045
07189745
5334
MESNA ZAJEDNICA VRTOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07215703
5335
MESNA ZAJEDNICA ZORUNOVAC
KWA@EVAC
44220
045
07189737
5337
MESNA ZAJEDNICA MAWINAC
KWA@EVAC
44220
045
07213590
5338
MESNA ZAJEDNICA MU^IBABA
KWA@EVAC
44220
045
07215690
5339
MESNA ZAJEDNICA PONOR
KWA@EVAC
44220
045
07213611
5340
MESNA ZAJEDNICA CRNI VRH
KWA@EVAC
44220
045
07282036
5342
MESNA ZAJEDNICA ]U[TICA
KWA@EVAC
44220
045
07276664
5343
MESNA ZAJEDNICA [ESTI GABAR
KWA@EVAC
44220
045
07213620
5344
PRED[KOLSKA USTANOVA „BAJKA"
KWA@EVAC
44220
045
17125320
5323
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
KWA@EVAC
44220
045
17433067
5327
ZAVI^AJNI MUZEJ
KWA@EVAC
44220
045
07301464
5325
NARODNA BIBLIOTEKA „WEGO["
KWA@EVAC
44220
045
07127847
5326
DOM KULTURE
KWA@EVAC
44220
045
07311192
5324
Trezor 046
6.46
OP[TINA KOCEQEVA
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKO VE]E
SKUP[TINA OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQ[TE, PUTEVE
I IZGRADWU OP[TINE KOCEQEVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BATALAGE
MESNA ZAJEDNICA BRDARICA
MESNA ZAJEDNICA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA GALOVI]
MESNA ZAJEDNICA GOLO^ELO
MESNA ZAJEDNICA GRADOJEVI]
MESNA ZAJEDNICA DOWE CRNIQEVO
MESNA ZAJEDNICA DRAGIWE
MESNA ZAJEDNICA DRU@ETI]
MESNA ZAJEDNICA ]UKOVINE
MESNA ZAJEDNICA ZUKVE
MESNA ZAJEDNICA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA KOCEQEVA
MESNA ZAJEDNICA QUTICE
MESNA ZAJEDNICA MALI BO[WAK
MESNA ZAJEDNICA SVILEUVA
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
JP „RADIO KOCEQEVA"
BIBLIOTEKA „JANKO VESELINOVI]"
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
43603
43603
43603
43603
43603
43603
046
046
046
046
046
046
07209223
07209223
07209223
07209223
07353561
07307454
5346
9962
9963
9964
5347
5348
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
KOCEQEVA
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
43603
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
17121871
17499998
07118694
07321376
07321384
07321392
07321406
07321414
07118678
07118759
07118732
07321368
07321422
07118783
07118791
07321449
07321457
07118708
07321465
07312296
17114034
17129929
5369
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
9534
5368
43730
43730
43730
43730
43730
43730
43730
43730
048
048
048
048
048
048
048
048
07110227
07357826
17782479
07232381
17446983
17273965
07110545
07110472
5370
5371
80407
5372
5373
5374
5375
5376
Trezor 048
6.48
OP[TINA KOSJERI]
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE KOSJERI]
DRU[TVENI FOND ZA PUTEVE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA FINANSIRAWE SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
MESNA ZAJEDNICA BRAJKOVI]I
MESNA ZAJEDNICA VARDA
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
KOSJERI]
31. decembar 2009.
Broj 113
77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA GODE^EVO
KOSJERI]
43730
048
07110553
5377
MESNA ZAJEDNICA GODQEVO
KOSJERI]
43730
048
07110464
5378
MESNA ZAJEDNICA GORWA RA@ANA
KOSJERI]
43730
048
07306997
5379
MESNA ZAJEDNICA DOWA RA@ANA
KOSJERI]
43730
048
07296851
5380
MESNA ZAJEDNICA KOSJERI]
KOSJERI]
43730
048
07110456
5381
MESNA ZAJEDNICA MAKOVI[TE
KOSJERI]
43730
048
07230907
5382
MESNA ZAJEDNICA MU[I]I
KOSJERI]
43730
048
07309937
5383
MESNA ZAJEDNICA RADANOVCI
KOSJERI]
43730
048
07256515
5384
MESNA ZAJEDNICA SELO KOSJERI]
KOSJERI]
43730
048
07110561
5385
MESNA ZAJEDNICA SE^A REKA
KOSJERI]
43730
048
07110570
5386
MESNA ZAJEDNICA SUBJEL
KOSJERI]
43730
048
07297297
5387
MESNA ZAJEDNICA TUBI]I
KOSJERI]
43730
048
07309368
5388
MESNA ZAJEDNICA „GALOVI]I"
KOSJERI]
43730
048
17626159
9894
PRED[KOLSKA USTANOVA „OLGA GRBI]"
KOSJERI]
43730
048
07110138
5389
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
KOSJERI]
43730
048
07295391
9814
JAVNO PREDUZE]E „INFORMATIVNI CENTAR"
KOSJERI]
43730
048
17015958
9815
NARODNA BIBLIOTEKA KOSJERI]
KOSJERI]
43730
048
07280670
5390
Trezor 051
6.51
OP[TINA KRUPAW
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JAVNO PREDUZE]E „PUT"
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E „1. MAJ"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE KRUPAW
OP[TINSKI VATROGASNI FOND
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRA]AJA NA PUTEVIMA
U OP[TINI KRUPAW
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BAWEVAC
MESNA ZAJEDNICA BELA CRKVA
MESNA ZAJEDNICA BOGO[TICA
MESNA ZAJEDNICA BR[TICA
MESNA ZAJEDNICA VRBI]
MESNA ZAJEDNICA GORWE BREZOVICE
MESNA ZAJEDNICA DVORSKA
MESNA ZAJEDNICA DOWE BREZOVICE
MESNA ZAJEDNICA ZAVLAKA
MESNA ZAJEDNICA KOSTAJNIK
MESNA ZAJEDNICA KRASAVA
MESNA ZAJEDNICA KR@AVA
MESNA ZAJEDNICA KRUPAW
MESNA ZAJEDNICA LIKODRA
MESNA ZAJEDNICA LIPENOVI]
MESNA ZAJEDNICA MOJKOVI]
MESNA ZAJEDNICA PLANINA
MESNA ZAJEDNICA RAVNAJA
MESNA ZAJEDNICA STAVE
MESNA ZAJEDNICA TOLISAVAC
MESNA ZAJEDNICA TOMAW
MESNA ZAJEDNICA CVETUQA
MESNA ZAJEDNICA CEROVA
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVA
PRET[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
BIBLIOTEKA „POLITIKA"
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
051
051
051
051
051
051
051
07170262
07170335
06161740
17212966
07314205
17284045
17767771
5475
5476
5477
5508
5509
5478
5479
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
KRUPAW
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
42220
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
051
17425803
06161731
07118805
07118767
07118813
07118899
07118945
17189271
07118821
17189280
07118856
07118902
07118953
07118830
07119640
07118864
07118929
07118961
07118872
07118937
07118970
07119119
07118996
07118988
07119011
07119054
07231199
07223358
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
42940
42940
42940
42940
42940
053
053
053
053
053
07162774
07162774
07162774
07162995
07143192
5580
9788
80299
5581
5582
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
KU^EVO
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
42940
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
053
17111272
17396510
17189131
17294334
17504983
17551418
07200099
07646186
07141807
07255381
07141823
07313110
07141793
07260130
07141882
07141815
07141777
07246196
07141831
07293984
07262990
07141785
07260504
07141866
07159188
07141840
07141769
07141874
5614
5583
5584
5586
5585
9606
5587
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
Trezor 053
6.53
OP[TINA KU^EVO
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ NASEQA OP[TINE
KU^EVO
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE KU^EVO
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
MESNA ZAJEDNICA BUKOVSKA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA VOLUJA
MESNA ZAJEDNICA VUKOVI]
MESNA ZAJEDNICA DUBOKA
MESNA ZAJEDNICA ZELENIK
MESNA ZAJEDNICA KAONA
MESNA ZAJEDNICA KU^AJNA
MESNA ZAJEDNICA KU^EVO
MESNA ZAJEDNICA MUSTAPI]
MESNA ZAJEDNICA NERESNICA
MESNA ZAJEDNICA RADENKA
MESNA ZAJEDNICA RAKOVA BARA
MESNA ZAJEDNICA SENA
MESNA ZAJEDNICA SRPCE
MESNA ZAJEDNICA TURIJA
MESNA ZAJEDNICA CEROVICA
MESNA ZAJEDNICA [EVICA
MESNA ZAJEDNICA „4. JULI" CEREMO[WA
MESNA ZAJEDNICA „BUDU]NOST" MI[QENOVAC
MESNA ZAJEDNICA „JEDINSTVO" RABROVO
MESNA ZAJEDNICA „CRNI VRH" QE[NICA
78
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
KU^EVO
42940
053
07323239
5610
BIBLIOTEKA „NIKOLA SIKIMI]-MAKSIM"
KU^EVO
42940
053
17107151
5611
SPOMEN-DOM KULTURE „VEQKO DUGO[EVI]"
KU^EVO
42940
053
17310399
5612
Trezor 054
6.54
OP[TINA KUR[UMLIJA
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA ZA IZGRADWU I URBANIZAM
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, URBANIZAM I PUTNU
PRIVREDU
MESNA ZAJEDNICA BARLOVO
MESNA ZAJEDNICA BA]OGLAVA
MESNA ZAJEDNICA GRABOVNICA
MESNA ZAJEDNICA DEGRMEN
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO
MESNA ZAJEDNICA DOWA MIKUQANA
MESNA ZAJEDNICA @U]
MESNA ZAJEDNICA IVAN KULA
MESNA ZAJEDNICA KASTRAT
MESNA ZAJEDNICA KOWUVA
MESNA ZAJEDNICA KUR[UMLIJSKA BAWA
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO
MESNA ZAJEDNICA MARKOVI]E
MESNA ZAJEDNICA MA^KOVAC
MESNA ZAJEDNICA MERDARE
MESNA ZAJEDNICA MER\EZ
MESNA ZAJEDNICA PROLOM
MESNA ZAJEDNICA RA^A
MESNA ZAJEDNICA RUDARE
MESNA ZAJEDNICA SPANCE
MESNA ZAJEDNICA TMAVA
MESNA ZAJEDNICA „GVOZDENI PUK"
MESNA ZAJEDNICA „DRINKA PAVLOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „MILOJE ZAKI]"
MESNA ZAJEDNICA „MILO[ MUSOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „RADO[ JOVANOVI]-SEQA"
MESNA ZAJEDNICA „SRETEN MLADENOVI] MIKA"
MESNA ZAJEDNICA STEVAN NEMAWA
MESNA ZAJEDNICA PEPEQEVAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „SUNCE"
NARODNA BIBLIOTEKA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
43120
43120
43120
43120
43120
054
054
054
054
054
07132727
07132735
20033738
07132727
07132727
5615
5616
80344
5618
5619
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
43120
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
17220560
07303602
07265603
07132999
07299346
07303599
07291965
07299354
07133014
07296541
07240295
07293097
07133006
07132948
07299320
07299338
07132972
07238410
07132956
07299362
07299311
07262469
07325754
07325746
07325738
07325789
07325762
07323751
17662058
17662040
07288204
07227604
06260462
5617
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
80032
80033
5649
5650
5651
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
43902
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
055
07137141
07137141
07137141
07353154
17214390
17683373
17282034
17721135
07134380
07134410
07134479
07134428
07134398
07134444
07134363
07246510
07209762
07134401
07246889
07246528
07135726
07134371
07246854
07201222
07134452
07246536
07297092
17040090
17031694
17257153
5652
9817
10057
5653
5677
80182
5655
80325
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5675
5676
5674
9810
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
42101
42101
42101
42101
42101
057
057
057
057
057
07226608
07226608
07201435
17546660
17714210
5725
5726
5727
5764
80218
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
LEBANE
42101
42101
42101
42101
42101
42101
42101
42101
057
057
057
057
057
057
057
057
17028855
07226918
07226799
07226772
07226845
07226802
07317450
07290136
5728
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
Trezor 055
6.55
OP[TINA LAJKOVAC
ORGANI OP[TINE (PREDSEDNIK I OP[TINSKO VE]E)
SKUP[TINA OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE LAJKOVAC
FOND ZA EKOLOGIJU OP[TINE LAJKOVAC
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA FIZI^KU KULTURU OP[TINE LAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BAJEVAC
MESNA ZAJEDNICA BOGOVA\A
MESNA ZAJEDNICA VRA^EVI]
MESNA ZAJEDNICA DOWI LAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA JABU^JE
MESNA ZAJEDNICA LAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MALI BORAK
MESNA ZAJEDNICA MARKOVA CRKVA
MESNA ZAJEDNICA NEPRI^AVA
MESNA ZAJEDNICA PEPEQEVAC
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA
MESNA ZAJEDNICA RATKOVAC
MESNA ZAJEDNICA RUBRIBREZA
MESNA ZAJEDNICA SKOBAQ
MESNA ZAJEDNICA SLOVAC
MESNA ZAJEDNICA STEPAWE
MESNA ZAJEDNICA STRMOVO
MESNA ZAJEDNICA ]ELIJE
PRED[KOLSKA USTANOVA „LEPTIR^I]"
GRADSKA BIBLIOTEKA
KULTURNI CENTAR „HAXI RUVIM" LAJKOVAC
JP RTV „PRUGA" LAJKOVAC
6.57
OP[TINA LEBANE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA PLANIRAWE I IZGRADWU LEBANE
TURISTI^KA ORGANIZACIJA LEBANE
FOND ZA VODOSNABDEVAWE I IZGRADWU KOMUNALNIH
OBJEKATA
MESNA ZAJEDNICA BO[WACE
MESNA ZAJEDNICA BUVCE
MESNA ZAJEDNICA VELIKO VOJLOVCE
MESNA ZAJEDNICA GEGQA
MESNA ZAJEDNICA GOLI RID
MESNA ZAJEDNICA GORWE VRANOVCE
MESNA ZAJEDNICA GRGUROVCE
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
LAJKOVAC
Trezor 057
31. decembar 2009.
Broj 113
79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA DRVODEQ
LEBANE
42101
057
07306369
5739
MESNA ZAJEDNICA \ENOVAC
LEBANE
42101
057
07290217
5740
MESNA ZAJEDNICA @DEGLOVO
LEBANE
42101
057
07226896
5741
MESNA ZAJEDNICA KLAJI]
LEBANE
42101
057
07226853
5742
MESNA ZAJEDNICA KOWINO
LEBANE
42101
057
07226861
5743
MESNA ZAJEDNICA KRIVA^A
LEBANE
42101
057
07314663
5744
MESNA ZAJEDNICA LALINOVAC
LEBANE
42101
057
07260822
5745
MESNA ZAJEDNICA LEBANE
LEBANE
42101
057
07226942
5746
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA
LEBANE
42101
057
07307098
5747
MESNA ZAJEDNICA LUGARE
LEBANE
42101
057
07260849
5748
MESNA ZAJEDNICA MALO VOJLOVCE
LEBANE
42101
057
07317468
5749
MESNA ZAJEDNICA NOVA TOPOLA
LEBANE
42101
057
07260865
5750
MESNA ZAJEDNICA PERTATE
LEBANE
42101
057
07226837
5751
MESNA ZAJEDNICA POPOVCE
LEBANE
42101
057
07226870
5752
MESNA ZAJEDNICA PREKOP^ELICA
LEBANE
42101
057
07226926
5753
MESNA ZAJEDNICA RADEVCE
LEBANE
42101
057
07282915
5754
MESNA ZAJEDNICA SLI[ANE
LEBANE
42101
057
07226934
5755
MESNA ZAJEDNICA TOGA^EVCE
LEBANE
42101
057
07295677
5756
MESNA ZAJEDNICA CEKAVICA
LEBANE
42101
057
07226900
5757
MESNA ZAJEDNICA [ILOVO
LEBANE
42101
057
07226888
5758
MESNA ZAJEDNICA [TULAC
LEBANE
42101
057
07295685
5759
MESNA ZAJEDNICA [UMANE
LEBANE
42101
057
07226829
5760
MESNA ZAJEDNICA RAFUNA
LEBANE
42101
057
17531662
9525
MESNA ZAJEDNICA POROSTICA
LEBANE
42101
057
17531689
9526
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
LEBANE
42101
057
17545400
9551
MESNA ZAJEDNICA SVIWARICA
LEBANE
42101
057
07290195
9552
MESNA ZAJEDNICA SEKICOL
LEBANE
42101
057
07351461
9839
MESNA ZAJEDNICA DOWE VRANOVCE
LEBANE
42101
057
07260857
9893
MESNA ZAJEDNICA BA^EVINA
LEBANE
42101
057
07316780
9956
MESNA ZAJEDNICA RADINOVAC
LEBANE
42101
057
17622196
9957
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^JA RADOST"
LEBANE
42101
057
07186746
5761
BIBLIOTEKA „BRANKO RADI^EVI]"
LEBANE
42101
057
17121472
5762
DOM KULTURE „RADAN"
LEBANE
42101
057
07186614
5763
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE LEBANE
LEBANE
42101
057
06652565
5765
Trezor 060
6.60
OP[TINA LU^ANI
ORGANI OP[TINE LU^ANI
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JAVNO PREDUZE]E „DIREKCIJA ZA IZGRADWU
I KOMUNALNU DELATNOST"
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
OP[TINSKI FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA DQIN
MESNA ZAJEDNICA DU^ALOVI]I
MESNA ZAJEDNICA \ERA]
MESNA ZAJEDNICA KRSTAC
MESNA ZAJEDNICA LIS
MESNA ZAJEDNICA LISICE
MESNA ZAJEDNICA MARKOVICA
MESNA ZAJEDNICA NEGRI[ORI
MESNA ZAJEDNICA PUHOVO
MESNA ZAJEDNICA RTARI
MESNA ZAJEDNICA „SELO"
MESNA ZAJEDNICA „LISICA 2"
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA VI^A
MESNA ZAJEDNICA VU^KOVICA
MESNA ZAJEDNICA GORA^I]I
MESNA ZAJEDNICA GORWA KRAVARICA
MESNA ZAJEDNICA GORWI DUBAC
MESNA ZAJEDNICA GRAB
MESNA ZAJEDNICA GUBEREVCI
MESNA ZAJEDNICA DOWA KRAVARICA
MESNA ZAJEDNICA DOWI DUBAC
MESNA ZAJEDNICA DRAGA^ICA
MESNA ZAJEDNICA @IVICA
MESNA ZAJEDNICA ZEOKE
MESNA ZAJEDNICA KAONA
MESNA ZAJEDNICA KOTRA@A
MESNA ZAJEDNICA MILATOVI]I
MESNA ZAJEDNICA RTI
MESNA ZAJEDNICA TIJANE
MESNA ZAJEDNICA TURICA
MESNA ZAJEDNICA „VELES"
MESNA ZAJEDNICA „GLOG" DOWI DUBAC
MESNA ZAJEDNICA „KO[ANI" ROGA^A
MESNA ZAJEDNICA „LUKOVI]I" KOTRA@A
MESNA ZAJEDNICA RASOVAC
DE^IJI VRTI] „NA[A RADOST" LU^ANI
CENTAR ZA KULTURU SPORT I TURIZAM OP[TINE GU^A
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
GU^A
41301
41301
41301
41302
060
060
060
060
07175345
07175345
07175361
07271816
5991
9688
5992
6010
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
LU^ANI
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
GU^A
LU^ANI
GU^A
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41301
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41302
41301
41302
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
060
20532319
17277863
17548131
07152191
07152167
07262108
07152213
07294603
07302568
07152132
07152094
07152078
07152256
07262086
06983685
17534491
07152205
07152159
07152086
07152221
07266359
07152248
07152124
07152175
07152183
07262183
06984789
07291060
07262094
07152230
07152108
07152116
07266332
07260067
07266324
07302983
17191152
06984681
06942601
17764527
07151896
07151900
80374
5994
5993
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
9522
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
80355
6008
6034
43930
43930
43930
43930
43930
43930
43930
43930
061
061
061
061
061
061
061
061
07099665
07137206
07188153
07134029
07099657
07189265
07099576
07099584
6035
6036
6038
6039
6040
6041
6042
6043
Trezor 061
6.61
OP[TINA QIG
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA BA
MESNA ZAJEDNICA BABAJI]
MESNA ZAJEDNICA BELANOVICA
MESNA ZAJEDNICA BO[WANOVI]
MESNA ZAJEDNICA BRAN^I]
MESNA ZAJEDNICA VELI[EVAC
QIG
QIG
QIG
QIG
QIG
QIG
QIG
QIG
80
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA GUKO[
QIG
43930
061
07099606
6044
MESNA ZAJEDNICA @IVKOVCI
QIG
43930
061
07209789
6045
MESNA ZAJEDNICA IVANOVCI
QIG
43930
061
07135599
6046
MESNA ZAJEDNICA JAJ^I]
QIG
43930
061
07189338
6047
MESNA ZAJEDNICA KADINA LUKA
QIG
43930
061
07099649
6048
MESNA ZAJEDNICA KALAWEVCI
QIG
43930
061
07246544
6049
MESNA ZAJEDNICA KOZEQ
QIG
43930
061
07246552
6050
MESNA ZAJEDNICA LALINCI
QIG
43930
061
07099550
6051
MESNA ZAJEDNICA LATKOVI]
QIG
43930
061
07246579
6052
MESNA ZAJEDNICA LIPQE
QIG
43930
061
07246587
6053
MESNA ZAJEDNICA QIG
QIG
43930
061
07099614
6054
MESNA ZAJEDNICA MILAVAC
QIG
43930
061
07247109
6055
MESNA ZAJEDNICA MORAVCI
QIG
43930
061
07099622
6056
MESNA ZAJEDNICA PALE@NICA
QIG
43930
061
07135572
6057
MESNA ZAJEDNICA POQANICE
QIG
43930
061
07099592
6058
MESNA ZAJEDNICA SLAVKOVICA
QIG
43930
061
07134002
6059
MESNA ZAJEDNICA CVETANOVAC
QIG
43930
061
07135602
6060
MESNA ZAJEDNICA [TAVICA
QIG
43930
061
07218206
6061
MESNA ZAJEDNICA [UTCI
QIG
43930
061
07189117
6062
MESNA ZAJEDNICA „DI]I" DOWI BAWANI
QIG
43930
061
07099568
6063
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
QIG
43930
061
17280317
6037
PRED[KOLSKA USTANOVA „KAJA"
QIG
43930
061
07298005
6064
GRADSKA BIBLIOTEKA „QIG"
QIG
43930
061
17039377
6065
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
QIG
43930
061
17313894
6066
6.62
6.63
6.65
Trezor 062
OP[TINA QUBOVIJA
QUBOVIJA
OP[TINSKA UPRAVA
QUBOVIJA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA BERLOVINE
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GRA^ANICA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GR^I]
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GORWE KO[QE
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GORWA OROVICA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GORWA TRE[WICA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA POSTEWE
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA SAVKOVI]
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA OROVI^KA PLANINA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA PODGAJ
QUBOVIJA
JP ZA PUTEVE I GRA\EVINSKO ZEMQI[TE „QUBOVIJA"
QUBOVIJA
JKP „STANDARD"
QUBOVIJA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE QUBOVIJA
QUBOVIJA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
QUBOVIJA
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRA]AJA NA PUTEVIMA
U OP[TINI QUBOVIJA
QUBOVIJA
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA NA TERITORIJI OP[TINE QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA VRHPOQE
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA QUBOVIJA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA DRLA^E
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA GORWA QUBOVI\A
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA DOWA OROVICA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA DOWA QUBOVI\A
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA PODNEMI]
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA RUJEVAC
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA SELANAC
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA UZOVNICA
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA CRN^A
QUBOVIJA
MESNA ZAJEDNICA CAPARI]
QUBOVIJA
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE
„POLETARAC"
QUBOVIJA
BIBLIOTEKA „MILOVAN GLI[I]"
QUBOVIJA
USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU
QUBOVIJA
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
07170459
07170513
17208942
07244134
07241003
07117558
07117515
07117507
07117604
07285167
07117647
17669117
17669125
07367821
07169027
17669591
17295136
6067
6068
6069
9966
9967
9968
9969
9970
9972
9975
9979
9983
9984
6078
9949
80175
6072
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
42210
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
062
17479164
17479156
07117523
07118422
07117493
07117612
07117566
07209860
07117531
07117639
07117574
07117582
07117655
07117540
6070
6071
6073
6074
9679
9971
9973
9974
9976
9977
9978
9980
9981
9982
42210
42210
42210
062
062
062
07312431
17047876
06461344
6075
6076
6077
44270
44270
063
063
07190085
07212577
6079
6080
44270
44270
44270
44270
44270
44270
44270
44270
44270
44290
44290
44290
44290
44290
44290
44290
44270
44290
44270
44270
44290
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
07271379
17273396
07231628
07227795
07265859
07234929
07231792
07128282
07331967
07234872
07312458
07261101
07234899
07231580
07257350
07128304
07128207
17106708
17222171
17494813
17662449
6102
6082
6085
6087
6089
6091
6093
6094
6095
6084
6086
6088
6090
6092
6096
6103
6097
6105
6099
6101
80112
Trezor 065
MALI ZVORNIK
MALI ZVORNIK
42201
42201
065
065
07170858
07170874
6106
6107
MALI ZVORNIK
42201
065
07170874
6108
Trezor 063
OP[TINA MAJDANPEK
MAJDANPEK
OP[TINSKA UPRAVA
MAJDANPEK
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE OP[TINE
MAJDANPEK
MAJDANPEK
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA VLAOLE
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA JASIKOVO
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA LESKOVO
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA RUDNA GLAVA
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA CRNAJKA
MAJDANPEK
GRADSKA MESNA ZAJEDNICA
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA DEBELI LUG
MAJDANPEK
MESNA ZAJEDNICA BOQETIN
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA GOLUBIWE
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA KLOKO^EVAC
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA MOSNA
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA TOPOLNICA
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA „MIRO^" MIRO^
DOWI MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOWI MILANOVAC
DOWI MILANOVAC
USTANOVA ZA DECU „MARIJA MUN]AN"
MAJDANPEK
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE MAJDANPEK
DOWI MILANOVAC
MUZEJ U MAJDANPEKU
MAJDANPEK
CENTAR ZA KULTURU
MAJDANPEK
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE
DOWI MILANOVAC
OP[TINA MALI ZVORNIK
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKA UPRAVA – POSLOVI GAZDOVAWA
GRA\EVINSKIM ZEMQI[TEM I PUTEVIMA
31. decembar 2009.
Broj 113
81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MALI ZVORNIK
42201
065
17187473
6111
FOND ZA RAZVOJ OP[TINE „MALI ZVORNIK"
MALI ZVORNIK
42201
065
17449133
6110
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MALI ZVORNIK
MALI ZVORNIK
42201
065
17636928
6109
MESNA ZAJEDNICA AMAJI]
MALI ZVORNIK
42201
065
07344902
6112
MESNA ZAJEDNICA BRASINA
MALI ZVORNIK
42201
065
07118473
6113
MESNA ZAJEDNICA BUDI[I]
MALI ZVORNIK
42201
065
07118562
6114
MESNA ZAJEDNICA VELIKA REKA
MALI ZVORNIK
42201
065
07118511
6115
MESNA ZAJEDNICA DOWA BORINA
MALI ZVORNIK
42201
065
07118554
6116
MESNA ZAJEDNICA DOWA TRE[WICA
MALI ZVORNIK
42201
065
07118503
6117
MESNA ZAJEDNICA RADAQ
MALI ZVORNIK
42201
065
07118619
6118
MESNA ZAJEDNICA SAKAR
MALI ZVORNIK
42201
065
07118481
6119
MESNA ZAJEDNICA CULINE
MALI ZVORNIK
42201
065
07118627
6120
MESNA ZAJEDNICA „DOWE NASEQE"
MALI ZVORNIK
42201
065
07118490
6121
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MALI ZVORNIK
42201
065
07118520
6122
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
DECE „CRVENKAPA"
MALI ZVORNIK
42201
065
07312016
6123
BIBLIOTEKA „17. SEPTEMBAR"
MALI ZVORNIK
42201
065
07301421
6124
Trezor 066
6.66
OP[TINA MALO CRNI]E
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE MALO CRNI]E
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE MALO CRNI]E
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADWE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE MALO CRNI]E
MESNA ZAJEDNICA AQUDOVO
MESNA ZAJEDNICA BATU[A
MESNA ZAJEDNICA BO@EVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKO CRNI]E
MESNA ZAJEDNICA VRBNICA
MESNA ZAJEDNICA ZABREGA
MESNA ZAJEDNICA KALI[TE
MESNA ZAJEDNICA KOBIQE
MESNA ZAJEDNICA KULA
MESNA ZAJEDNICA MALO GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA
MESNA ZAJEDNICA CRQENAC
MESNA ZAJEDNICA [APINE
MESNA ZAJEDNICA [QIVOVAC
MESNA ZAJEDNICA SALAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO
MESNA ZAJEDNICA KRAVQI DO
MESNA ZAJEDNICA MALO CRNI]E
MESNA ZAJEDNICA SMOQINAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „14. OKTOBAR"
BIBLIOTEKA „SRBOQUB MITI]"
CENTAR ZA KULTURU
6.67
OP[TINA MEDVE\A
ORGANI OP[TINE MEDVE\A
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU OP[TINE
MEDVE\A
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE MEDVE\A,
SIJERINSKA BAWA
OP[TINSKI FOND ZA FINANSIRAWE I IZGRADWU
STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BOGUNOVAC
MESNA ZAJEDNICA BOROVAC
MESNA ZAJEDNICA BU^UMET
MESNA ZAJEDNICA VELIKA BRAINA
MESNA ZAJEDNICA VRAPCE
MESNA ZAJEDNICA GAZDARE
MESNA ZAJEDNICA GAJTAN
MESNA ZAJEDNICA GRBAVCE
MESNA ZAJEDNICA GUBAVCE
MESNA ZAJEDNICA DRENCE
MESNA ZAJEDNICA \ULEKARE
MESNA ZAJEDNICA KAPIT
MESNA ZAJEDNICA LECE
MESNA ZAJEDNICA MA\EDONCE
MESNA ZAJEDNICA MAROVAC
MESNA ZAJEDNICA MEDEVCE
MESNA ZAJEDNICA MRKOWE
MESNA ZAJEDNICA NEGOSAVQE
MESNA ZAJEDNICA PETRIQE
MESNA ZAJEDNICA PUSTO [ILOVO
MESNA ZAJEDNICA RAVNA BAWA
MESNA ZAJEDNICA RETKOCER
MESNA ZAJEDNICA RUJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA SVIRCE
MESNA ZAJEDNICA SIJARINSKA BAWA
MESNA ZAJEDNICA SIJERINA
MESNA ZAJEDNICA SPONCE
MESNA ZAJEDNICA STARA BAWA
MESNA ZAJEDNICA STUBLA
MESNA ZAJEDNICA TULARE
MESNA ZAJEDNICA TUPALE
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
MALO
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
CRNI]E
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
42900
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
07143451
07143451
07345534
17046462
17635000
17289896
07143451
17619519
07311460
07142366
07142404
07142374
07142226
07142242
07142340
07142358
07142307
07142412
07142323
07142315
07198485
07142331
07142285
07142269
07142382
07142293
07142277
07317786
07142447
06266347
6125
9728
6126
6151
9886
6128
6127
9887
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
42104
42104
42104
067
067
067
07178476
07178476
07178484
6153
9739
6154
MEDVE\A
42104
067
17340522
6192
MEDVE\A
42104
067
17683403
80185
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
MEDVE\A
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
42104
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
067
17124641
07181396
07181221
07181230
07181302
07181248
07181256
07181264
07181329
07181272
07181299
07181337
07181345
07181353
07181361
07181388
07181370
07181400
07181418
07181426
07181434
07181442
07181469
07181477
07181485
07181493
07180195
07181507
07180209
07180217
07180225
07180233
07180241
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
Trezor 067
82
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA CRNI VRH
MEDVE\A
42104
067
07180250
6188
MESNA ZAJEDNICA ^OKOTIN
MEDVE\A
42104
067
07180268
6189
PRED[KOLSKA USTANOVA „MLADOST"
MEDVE\A
42104
067
07292732
6190
BIBLIOTEKA „PETAR PETROVI]-WEGO["
MEDVE\A
42104
067
17048287
6191
RADIO MEDVE\A
MEDVE\A
42104
067
17363751
6193
Trezor 068
6.68
OP[TINA MERO[INA
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE MERO[INA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA MERO[INA
MESNA ZAJEDNICA AZBRESNICA
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVO
MESNA ZAJEDNICA ARBANASCE
MESNA ZAJEDNICA BALAJNAC
MESNA ZAJEDNICA BALI^EVAC
MESNA ZAJEDNICA BATU[INAC
MESNA ZAJEDNICA BIQEG
MESNA ZAJEDNICA BREST
MESNA ZAJEDNICA BU^I]
MESNA ZAJEDNICA GORWA DEV^A
MESNA ZAJEDNICA GORWA RASOVA^A
MESNA ZAJEDNICA GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA DEV^A
MESNA ZAJEDNICA DE[ILOVO
MESNA ZAJEDNICA DOWA RASOVA^A
MESNA ZAJEDNICA DUDULAJCE
MESNA ZAJEDNICA JOVANOVAC
MESNA ZAJEDNICA JUGBOGDANOVAC
MESNA ZAJEDNICA KOVANLUK
MESNA ZAJEDNICA KOSTADINOVAC
MESNA ZAJEDNICA KRAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA LEPAJA
MESNA ZAJEDNICA OBLA^INA
MESNA ZAJEDNICA PADINA
MESNA ZAJEDNICA RO@INA
MESNA ZAJEDNICA ^UBURA
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
NARODNA BIBLIOTEKA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
MERO[INA
6.69
OP[TINA MIONICA
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA [U[EOKA
MESNA ZAJEDNICA DU^I]
MESNA ZAJEDNICA MAQEVI]
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA
MESNA ZAJEDNICA BAWA VRUJCI
MESNA ZAJEDNICA BERKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA VIROVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWI MU[I]
MESNA ZAJEDNICA GUWICA
MESNA ZAJEDNICA KOMANICE
MESNA ZAJEDNICA RAKARI
PRED[KOLSKA USTANOVA „NEVEN"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „RIBNICA"
BIBLIOTEKA „MILOVAN GLI[I]"
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „TIKA MARI]"
USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU
6.72
OP[TINA NEGOTIN
OP[TINSKA UPRAVA
SPORTSKI SAVEZ
JP GRA\EVINSKO ZEMQI[TE OP[TINE NEGOTIN
ZAVOD ZA URBANISTI^KO PLANIRAWE I PROJEKTOVAWE
„EKO FOND" FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA BRA]EVAC
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BUKOV^E
MESNA ZAJEDNICA VEQKOVO
MESNA ZAJEDNICA VIDROVAC
MESNA ZAJEDNICA VRATNA
MESNA ZAJEDNICA DUPQANE
MESNA ZAJEDNICA DU[ANOVAC
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC
MESNA ZAJEDNICA JABUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA JASENICA
MESNA ZAJEDNICA KARBULOVO
MESNA ZAJEDNICA KOBI[NICA
MESNA ZAJEDNICA KOVILOVO
MESNA ZAJEDNICA MALA KAMENICA
MESNA ZAJEDNICA MALAJNICA
MESNA ZAJEDNICA MILO[EVO
MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVAC
MESNA ZAJEDNICA MOKRAWE
MESNA ZAJEDNICA PLAVNA
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
42500
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
068
07187068
07187084
17040685
17215698
07299184
07266669
07266529
07266561
07266600
07266618
07266570
07184808
07172249
07299168
17216333
07266537
07266499
07266502
07203454
07172265
07266677
07300166
07266545
07266588
07299176
07266626
07227434
07299192
07266766
07203446
07266634
07312083
07187050
6194
6195
6227
6196
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
43903
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
07137273
07188781
07188781
07135491
07316020
07136927
17620169
07316011
07201249
07351879
07135483
07315988
07316089
07316119
07314132
17001035
17035380
07134720
17313851
6228
6229
6230
6239
6245
6249
9832
6232
6234
6236
6237
6238
6243
6253
6260
6264
6261
6262
6263
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
44240
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
07233345
07203047
07217749
07369867
17121251
17255541
17272101
07233345
07213921
07213719
07213956
07213735
07213891
07213832
07213948
07250100
07227779
07227728
07241208
07213808
07213760
07213727
07224451
07241194
07253397
07213930
07227744
07213751
07229542
6293
6295
6344
9760
6294
6345
6298
6296
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
Trezor 069
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
MIONICA
Trezor 072
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
NEGOTIN
31. decembar 2009.
Broj 113
83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA POPOVICA
NEGOTIN
44240
072
07244916
6320
MESNA ZAJEDNICA RADUJEVAC
NEGOTIN
44240
072
07213743
6321
MESNA ZAJEDNICA RAJAC
NEGOTIN
44240
072
07217170
6322
MESNA ZAJEDNICA RE^KA
NEGOTIN
44240
072
07213913
6323
MESNA ZAJEDNICA ROGQEVO
NEGOTIN
44240
072
07213905
6324
MESNA ZAJEDNICA SAMARINOVAC
NEGOTIN
44240
072
07229500
6325
MESNA ZAJEDNICA SIKOLE
NEGOTIN
44240
072
07242271
6326
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
NEGOTIN
44240
072
07183496
6327
MESNA ZAJEDNICA SMEDOVAC
NEGOTIN
44240
072
07213794
6328
MESNA ZAJEDNICA SRBOVO
NEGOTIN
44240
072
07213824
6329
MESNA ZAJEDNICA TAMNI^
NEGOTIN
44240
072
07213778
6330
MESNA ZAJEDNICA TRWANE
NEGOTIN
44240
072
07242298
6331
MESNA ZAJEDNICA UROVICA
NEGOTIN
44240
072
07218974
6332
MESNA ZAJEDNICA CRNOMASNICA
NEGOTIN
44240
072
07227787
6333
MESNA ZAJEDNICA ^UBRA
NEGOTIN
44240
072
07213816
6334
MESNA ZAJEDNICA [ARKAMEN
NEGOTIN
44240
072
07244339
6335
MESNA ZAJEDNICA [TUBIK
NEGOTIN
44240
072
07227752
6336
MESNA ZAJEDNICA PRAHOVO
NEGOTIN
44240
072
07213786
6337
MESNA ZAJEDNICA „BREGALNICA"
NEGOTIN
44240
072
17661515
80035
MESNA ZAJEDNICA BADWEVO
NEGOTIN
44240
072
17661272
80036
MESNA ZAJEDNICA „RADUJEVA^KI PUT"
NEGOTIN
44240
072
17661302
80037
MESNA ZAJEDNICA „VLA[KA MALA"
NEGOTIN
44240
072
17661299
80040
MESNA ZAJEDNICA „MILO[EVSKI PUT"
NEGOTIN
44240
072
17663585
80057
MESNA ZAJEDNICA „REON DIDI]I" MALAJNICA
NEGOTIN
44240
072
17669630
80157
MESNA ZAJEDNICA „VEQKO VLAHOVI]"
NEGOTIN
44240
072
17669621
80158
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA"
NEGOTIN
44240
072
07129335
6338
MUZEJ KRAJINE
NEGOTIN
44240
072
06991734
6341
NARODNA BIBLIOTEKA „DOSITEJ NOVAKOVI]"
NEGOTIN
44240
072
07129262
6342
ISTORIJSKI ARHIV
NEGOTIN
44240
072
06991742
6340
DOM KULTURE „STEVAN MOKRAWAC"
NEGOTIN
44240
072
17046616
6339
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
NEGOTIN
44240
072
17665383
80060
Trezor 074
6.74
OP[TINA NOVA VARO[
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I IZGRADWU
OP[TINE NOVA VARO[
FOND STAMBENIH SREDSTAVA SOLIDARNOSTI OP[TINE
FOND ZA PRIVREDNI RAZVOJ OP[TINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA NOVA VARO[
MESNA ZAJEDNICA AKMA^I]I
MESNA ZAJEDNICA AMZI]I
MESNA ZAJEDNICA BELA REKA
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA
MESNA ZAJEDNICA BO@ETI]I
MESNA ZAJEDNICA VRANE[A
MESNA ZAJEDNICA DRAGLICA
MESNA ZAJEDNICA DRA@EVI]I
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO
MESNA ZAJEDNICA NEGBINA
MESNA ZAJEDNICA RADOIWA
MESNA ZAJEDNICA RUTO[I
PRED[KOLSKA USTANOVA „PA[A I NATA[A"
BIBLIOTEKA „JOVAN TOMI]"
DOM KULTURE „JOVAN TOMI]"
USTANOVA TURISTI^KO-SPORTSKI CENTAR „ZLATAR"
NOVA VARO[
NOVA VARO[
NOVA VARO[
43010
43010
43010
074
074
074
07239009
07239009
07239017
6355
9735
6356
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
43010
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
074
17223801
17271610
07619634
17446975
07239262
07239181
07239190
07261683
07110065
07110049
07318251
07110057
07239238
07210370
17127586
07239254
07285507
07287216
17527495
07226209
17710516
6378
6360
6358
6359
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
80184
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
43901
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
076
07188838
07188838
07256230
20491132
07232802
07135254
07135220
07189354
07135262
07232837
07135289
07135319
07135327
07135343
07135297
07201214
07135432
07232829
07135238
07247460
07189362
07135246
07135211
07135335
17629867
17629875
17629883
07321244
17634364
17038150
07708432
6419
10013
6420
80332
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
9875
9876
9877
6442
9892
6443
6444
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
VARO[
Trezor 076
6.76
OP[TINA OSE^INA
ORGANI OP[TINE (PREDSEDNIK, SKUP[TINA I OP[. VE]E)
OP[TINSKA UPRAVA
„DIREKCIJA ZA IZGRADWU JADAR" D.O.O. OSE^INA
MESNA ZAJEDNICA BRATA^I]
MESNA ZAJEDNICA GORWE CRNIQEVO
MESNA ZAJEDNICA DRAGIJEVICA
MESNA ZAJEDNICA DRAGODOL
MESNA ZAJEDNICA KOMIRI]
MESNA ZAJEDNICA KOWIC
MESNA ZAJEDNICA LOPATAW
MESNA ZAJEDNICA OSTRU@AW
MESNA ZAJEDNICA PECKA
MESNA ZAJEDNICA PLU@AC
MESNA ZAJEDNICA SELO OSE^INA
MESNA ZAJEDNICA SKADAR
MESNA ZAJEDNICA TU\IN
MESNA ZAJEDNICA KOWU[A
MESNA ZAJEDNICA „BASTAV"
MESNA ZAJEDNICA „VARO[ICA"
MESNA ZAJEDNICA „GUWACI"
MESNA ZAJEDNICA „CARINA"
MESNA ZAJEDNICA BELOTI]
MESNA ZAJEDNICA SIRDIJA
MESNA ZAJEDNICA OSE^INA-2 VARO[ICA
MESNA ZAJEDNICA OSE^INA-3 VARO[ICA
MESNA ZAJEDNICA OSE^INA-4 VARO[ICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „PODGORINA"
NARODNA BIBLIOTEKA „OSE^INA"
SPORTSKI CENTAR „OSE^INA"
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
OSE^INA
84
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 077
6.77
OP[TINA PARA]IN
SKUP[TINA OP[TINE
ORGANI OP[TINE (PREDSEDNIK, OP[TINSKO VE]E)
OP[TINSKA UPRAVA
ZAVI^AJNI MUZEJ
BIBLIOTEKA „DR VI]ENTIJE RAKI]"
POZORI[TE „PARA]IN"
KULTURNI CENTAR „PARA]IN"
USTANOVA SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR „7. JULI"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE PARA]IN
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE PARA]IN
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
PARA]IN
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA OP[TINE PARA]IN
FOND ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OP[TINI PARA]IN
MESNA ZAJEDNICA BO[WANE
MESNA ZAJEDNICA BUQANE
MESNA ZAJEDNICA BUSILOVAC
MESNA ZAJEDNICA GLAVICA
MESNA ZAJEDNICA GOLUBOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWA MUTNICA
MESNA ZAJEDNICA GORWE VIDOVO
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOWA MUTNICA
MESNA ZAJEDNICA DOWE VIDOVO
MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA ZABREGA
MESNA ZAJEDNICA IZVOR
MESNA ZAJEDNICA KLA^EVICA
MESNA ZAJEDNICA KRE@BINAC
MESNA ZAJEDNICA LEBINA
MESNA ZAJEDNICA LE[JE
MESNA ZAJEDNICA MIRILOVAC
MESNA ZAJEDNICA PLANA
MESNA ZAJEDNICA POPOVAC
MESNA ZAJEDNICA POTO^AC
MESNA ZAJEDNICA RATARE
MESNA ZAJEDNICA RA[EVICA
MESNA ZAJEDNICA [ALUDOVAC
MESNA ZAJEDNICA SVOJNOVO
MESNA ZAJEDNICA SIKIRICA
MESNA ZAJEDNICA SIWI VIR
MESNA ZAJEDNICA STRI@A
MESNA ZAJEDNICA STUBICA
MESNA ZAJEDNICA TEKIJA
MESNA ZAJEDNICA TRE[WEVICA
MESNA ZAJEDNICA ^EPURE
MESNA ZAJEDNICA [AVAC
MESNA ZAJEDNICA „4. JULI"
MESNA ZAJEDNICA „7. JULI"
MESNA ZAJEDNICA „Há KONGRES"
MESNA ZAJEDNICA „BRANKO KRSMANOVI]"
MESNA ZAJEDNICA „VRAP^ANE"
MESNA ZAJEDNICA „GLO@DAK"
MESNA ZAJEDNICA „ZNOJAC-DANKOVO"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
PRED[KOLSKA USTANOVA „BAMBI" PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
07184654
07184654
07184654
17128442
07414161
07116071
17468847
17582062
07342772
17716883
17018795
6445
9499
9699
6446
6494
6493
6495
9628
6497
80275
6499
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
PARA]IN
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
43504
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
17256106
17531751
17431587
07236867
07236697
07236743
07236883
07236808
07236905
07236832
07236921
07236875
07236891
07236204
07236182
07236778
07236786
07236859
07236654
07236735
07236913
07236930
07236611
07236689
07236794
07236603
07248890
07236662
07236174
07236590
07236824
07236816
07236727
07236620
07236646
07236638
07267606
07267592
07267584
07263058
07263066
07263031
07263023
07263040
07116080
6450
6447
6448
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
PETROVAC NA MLAVI
PETROVAC NA MLAVI
PETROVAC NA MLAVI
42910
42910
42910
078
078
078
07198264
07198400
07163649
6502
6503
6504
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17116029
6546
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
42910
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
078
17657011
17288369
17477234
17634348
07161999
07235046
07225539
07162103
07162014
07228830
07228813
07249705
07222742
07162022
07235054
07161948
07235089
07228961
07161921
07247184
07228821
07161972
07161093
07161891
07251335
07161867
80018
6506
6505
9903
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
Trezor 078
6.78
OP[TINA PETROVAC NA MLAVI
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ OP[TINE
PETROVAC NA MLAVI
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
PETROVAC NA MLAVI
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
AGRARNI FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA BISTRICA
MESNA ZAJEDNICA BO[WAK
MESNA ZAJEDNICA BUROVAC
MESNA ZAJEDNICA BUSUR
MESNA ZAJEDNICA VEZI^EVO
MESNA ZAJEDNICA VELIKI POPOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKO LAOLE
MESNA ZAJEDNICA VITOVNICA
MESNA ZAJEDNICA VO[ANOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRWE
MESNA ZAJEDNICA DUBO^KA
MESNA ZAJEDNICA \OVDIN
MESNA ZAJEDNICA @DRELO
MESNA ZAJEDNICA ZABR\E
MESNA ZAJEDNICA KAMENOVO
MESNA ZAJEDNICA KLADUROVO
MESNA ZAJEDNICA KNE@ICA
MESNA ZAJEDNICA KRVIJE
MESNA ZAJEDNICA LOPU[NIK
MESNA ZAJEDNICA MALO LAOLE
MESNA ZAJEDNICA MANASTIRICA
MESNA ZAJEDNICA MELNICA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
MLAVI
31. decembar 2009.
Broj 113
85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ORE[KOVICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07228988
6529
MESNA ZAJEDNICA ORQEVO
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07228805
6530
MESNA ZAJEDNICA PANKOVO
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07161964
6531
MESNA ZAJEDNICA RANOVAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07161930
6532
MESNA ZAJEDNICA RA[ANAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07159978
6533
MESNA ZAJEDNICA SELO LESKOVAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07228848
6534
MESNA ZAJEDNICA STAMNICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07161913
6535
MESNA ZAJEDNICA STAR^EVO
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07161905
6536
MESNA ZAJEDNICA TABANOVAC
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07280505
6537
MESNA ZAJEDNICA TRNOV^E
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07225504
6538
MESNA ZAJEDNICA [ETOWE
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07235062
6539
MESNA ZAJEDNICA „SAVREMENI DOM"
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07161883
6540
MESNA ZAJEDNICA „STAMNI^KA REKA" STAMNICA
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07315716
6541
PRED[KOLSKA USTANOVA „GALEB"
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07267657
6542
ZAVI^AJNI MUZEJ
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17275232
6543
NARODNA BIBLIOTEKA „\URA JAK[I]"
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07164963
6544
KULTURNO PROSVETNI CENTAR
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17478303
9755
KUD „POLET" VELIKO LAOLE
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07228899
9757
JAVNO RADIO DIFUZNO I TV PREDUZE]E
„PETROVAC NA MLAVI"
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
07631383
6545
„PETROVAC NA MLAVI" SPORTSKI CENTAR
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17719238
80280
JAVNA USTANOVA DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPORT
PETROVAC NA MLAVI
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17774778
80359
SPORTSKI SAVEZ
PETROVAC NA MLAVI
42910
078
17228412
9756
Trezor 079
6.79
OP[TINA PIROT
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
OP[TINE PIROT
JAVNO URBANISTI^KO PREDUZE]E „PIROT"
JAVNA USTANOVA TURISTI^KA ORGANIZACIJA PIROT
DRU[TVENI FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
I ODR@AVAWE ZGRADA I STANOVA U DRU[TVENOJ
SVOJINI OP[TINE PIROT
DRU[TVENI FOND ZA PUTEVE OP[TINE PIROT
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE PIROT
VATROGASNI FOND OP[TINE PIROT
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE PIROT
FOND ZA ZA[TITU DOBARA OD OP[TEG INTERESA PIROT
MESNA ZAJEDNICA BAZOVIK
MESNA ZAJEDNICA BARJE ^IFLIK
MESNA ZAJEDNICA BASARA
MESNA ZAJEDNICA BELA
MESNA ZAJEDNICA BELO POQE
MESNA ZAJEDNICA BERILOVAC
MESNA ZAJEDNICA BEROVICA
MESNA ZAJEDNICA BLATO
MESNA ZAJEDNICA BRLOG
MESNA ZAJEDNICA VELIKI JOVANOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKI SUVODOL
MESNA ZAJEDNICA VELIKA LUKAWA
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO
MESNA ZAJEDNICA VISO^KA R@ANA
MESNA ZAJEDNICA VLASI
MESNA ZAJEDNICA VOJNEGOVAC
MESNA ZAJEDNICA VRANI[TE
MESNA ZAJEDNICA GWILAN
MESNA ZAJEDNICA GORWA DR@INA
MESNA ZAJEDNICA GOSTU[A
MESNA ZAJEDNICA GRADA[NICA
MESNA ZAJEDNICA GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO
MESNA ZAJEDNICA DOJKINCI
MESNA ZAJEDNICA DR@INA
MESNA ZAJEDNICA ZASKOVCI
MESNA ZAJEDNICA IZVOR
MESNA ZAJEDNICA JALBOTINA
MESNA ZAJEDNICA JELOVICA
MESNA ZAJEDNICA KAMIK
MESNA ZAJEDNICA KOPRIV[TICA
MESNA ZAJEDNICA KOSTUR
MESNA ZAJEDNICA KRUPAC
MESNA ZAJEDNICA KUMANOVO
MESNA ZAJEDNICA MALI JOVANOVAC
MESNA ZAJEDNICA MALI SUVODOL
MESNA ZAJEDNICA MIRKOVCI
MESNA ZAJEDNICA NI[OR
MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA OREOVICA
MESNA ZAJEDNICA ORQA
MESNA ZAJEDNICA OSMAKOVA
MESNA ZAJEDNICA PAKLE[TICA
MESNA ZAJEDNICA PASJA^
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA
MESNA ZAJEDNICA POKROVENIK
MESNA ZAJEDNICA POQSKA R@ANA
MESNA ZAJEDNICA PONOR
MESNA ZAJEDNICA PRISJAN
MESNA ZAJEDNICA RAGODE[
MESNA ZAJEDNICA RASNICA
PIROT
PIROT
PIROT
42800
42800
42800
079
079
079
07131674
07131798
07131747
6548
6550
6551
PIROT
PIROT
PIROT
42800
42800
42800
079
079
079
07131798
17044982
17657437
80416
9904
80017
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
PIROT
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
42800
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
079
07366809
07366817
17274236
17435329
17767682
07634404
07286341
07286350
07286805
07187726
17360302
07286813
07132042
07286821
07131917
07286848
07286856
07286830
07286864
07286872
07172532
07131992
07286899
07286902
07286929
07286937
07286945
07187734
07172575
07131925
07286724
07286759
07286767
07187742
07172524
07131950
07131968
07286775
07286783
07286791
07286520
07286538
07286546
07172583
07132034
07286554
07286562
07286589
07286597
07286619
07186100
07286651
07286660
07286678
07286686
07131941
07286694
07286708
6553
6554
6556
6552
80363
6555
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
86
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA ROSOMA^
PIROT
42800
079
07131976
6609
MESNA ZAJEDNICA RSOVCI
PIROT
42800
079
07131909
6610
MESNA ZAJEDNICA RUDIWE
PIROT
42800
079
07286716
6611
MESNA ZAJEDNICA SIWA GLAVA
PIROT
42800
079
07286481
6612
MESNA ZAJEDNICA SLAVIWA
PIROT
42800
079
07286503
6613
MESNA ZAJEDNICA SOPOT
PIROT
42800
079
07286490
6614
MESNA ZAJEDNICA SRE]KOVAC
PIROT
42800
079
07286449
6615
MESNA ZAJEDNICA STANI^EWE
PIROT
42800
079
07286368
6616
MESNA ZAJEDNICA SUKOVO
PIROT
42800
079
07286376
6617
MESNA ZAJEDNICA TEMSKA
PIROT
42800
079
07286384
6618
MESNA ZAJEDNICA TOPLI DO
PIROT
42800
079
07131984
6619
MESNA ZAJEDNICA TRWANA
PIROT
42800
079
07286392
6620
MESNA ZAJEDNICA CEREV DEL
PIROT
42800
079
07131933
6621
MESNA ZAJEDNICA CEROVA
PIROT
42800
079
07132018
6622
MESNA ZAJEDNICA CRVEN^EVO
PIROT
42800
079
07286406
6623
MESNA ZAJEDNICA CRNOKLI[TE
PIROT
42800
079
07286414
6624
MESNA ZAJEDNICA ^INIGLAVCI
PIROT
42800
079
07172567
6625
MESNA ZAJEDNICA [UGRIN
PIROT
42800
079
07286422
6626
MESNA ZAJEDNICA „8. SEPTEMBAR"
PIROT
42800
079
07286635
6627
MESNA ZAJEDNICA „KALE"
PIROT
42800
079
07132000
6628
MESNA ZAJEDNICA „NOVA MALA"
PIROT
42800
079
07286627
6629
MESNA ZAJEDNICA „RADIN DO"
PIROT
42800
079
07132093
6630
MESNA ZAJEDNICA „SLAVONIJA"
PIROT
42800
079
07286643
6631
MESNA ZAJEDNICA „TANASKO RAJI]"
PIROT
42800
079
07132026
6632
MESNA ZAJEDNICA TIJABARA
PIROT
42800
079
07131887
6633
MESNA ZAJEDNICA NOVI ZAVOJ
PIROT
42800
079
07286732
6634
MESNA ZAJEDNICA „BARJE"
PIROT
42800
079
07172559
6635
MESNA ZAJEDNICA „BERILOVSKA KAPIJA"
PIROT
42800
079
07132085
6636
MESNA ZAJEDNICA „\ERAM"
PIROT
42800
079
07132107
6637
MESNA ZAJEDNICA „NOVA BOLNICA"
PIROT
42800
079
17393901
6638
MESNA ZAJEDNICA „PR^EVAC"
PIROT
42800
079
07132115
6639
MESNA ZAJEDNICA „RASADNIK"
PIROT
42800
079
17393898
6640
MESNA ZAJEDNICA „STANICA"
PIROT
42800
079
07132069
6641
MESNA ZAJEDNICA „TIGROVO NASEQE"
PIROT
42800
079
07132077
6642
PRED[KOLSKA USTANOVA „^IKA JOVA ZMAJ"
PIROT
42800
079
07131607
6643
MUZEJ PONI[AVQA
PIROT
42800
079
07172486
6646
GALERIJA „^EDOMIR KRSTI]"
PIROT
42800
079
06979904
6649
NARODNA BIBLIOTEKA PIROT
PIROT
42800
079
07211660
6647
ISTORIJSKI ARHIV
PIROT
42800
079
17038478
6645
DOM KULTURE
PIROT
42800
079
07346280
6644
NARODNO POZORI[TE PIROT
PIROT
42800
079
07131011
6648
SPORTSKI CENTAR „PIROT"
PIROT
42800
079
17721569
80236
Trezor 081
6.81
OP[TINA PO@EGA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU PO@EGA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
MESNA ZAJEDNICA BAKIONICA
MESNA ZAJEDNICA VISIBABA
MESNA ZAJEDNICA VRAWANI
MESNA ZAJEDNICA GLUMA^
MESNA ZAJEDNICA GODOVIK
MESNA ZAJEDNICA GORWA DOBRIWA
MESNA ZAJEDNICA GOROBIQE
MESNA ZAJEDNICA GUGAQ
MESNA ZAJEDNICA DOWA DOBRIWA
MESNA ZAJEDNICA DU[KOVCI
MESNA ZAJEDNICA ZASEWE
MESNA ZAJEDNICA ZDRAV^I]I
MESNA ZAJEDNICA JE@EVICA
MESNA ZAJEDNICA JELEN DO
MESNA ZAJEDNICA KALENI]I
MESNA ZAJEDNICA LOPA[
MESNA ZAJEDNICA LORET
MESNA ZAJEDNICA MILI]EVO SELO
MESNA ZAJEDNICA MR[EQI
MESNA ZAJEDNICA OTAW
MESNA ZAJEDNICA PAPRATI[TE
MESNA ZAJEDNICA PILATOVI]I
MESNA ZAJEDNICA PO@EGA
MESNA ZAJEDNICA PRIJANOVI]I
MESNA ZAJEDNICA PRILIPAC
MESNA ZAJEDNICA RADOVCI
MESNA ZAJEDNICA RASNA
MESNA ZAJEDNICA RE^ICE
MESNA ZAJEDNICA ROGE
MESNA ZAJEDNICA RUPEQEVO
MESNA ZAJEDNICA SVRA^KOVO
MESNA ZAJEDNICA SREDWA DOBRIWA
MESNA ZAJEDNICA TVRDI]I
MESNA ZAJEDNICA TOMETINO POQE
MESNA ZAJEDNICA UZI]I
MESNA ZAJEDNICA ^ESTOBRODICA
MESNA ZAJEDNICA „QUTICE" QUTICE
PRED[KOLSKA USTANOVA „OLGA JOVI^I]-RITA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
NARODNA BIBLIOTEKA
KULTURNI CENTAR
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
PO@EGA
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
43740
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
081
07158084
07158084
07158122
07266901
17012274
07278136
17273752
07112718
07239319
07315813
07112734
07112670
07318707
07112688
07276974
07297319
07232411
07347871
07294557
07219512
07296827
07112742
07112700
07309945
07230923
06985068
07315783
07318693
07296843
07112726
07266910
07230915
07318855
07273436
07275463
07296819
07315791
07315805
07296835
07309902
06984495
07112696
07347880
17015753
07112483
17187112
07112815
07223471
6705
9690
6706
6707
6751
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6750
6749
6748
31. decembar 2009.
Broj 113
87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 082
6.82
OP[TINA PRE[EVO
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA ALIXERCE
MESNA ZAJEDNICA BUKAREVAC
MESNA ZAJEDNICA BUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BU[TRAWE
MESNA ZAJEDNICA DOWA [U[AJA
MESNA ZAJEDNICA @UJINCE
MESNA ZAJEDNICA ILINCE
MESNA ZAJEDNICA KURBALIJA
MESNA ZAJEDNICA MIRATOVAC
MESNA ZAJEDNICA NOR^A
MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA
MESNA ZAJEDNICA RAJINCE
MESNA ZAJEDNICA REQAN
MESNA ZAJEDNICA SVIWI[TE
MESNA ZAJEDNICA STREZOVCE
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA CAKANOVAC
MESNA ZAJEDNICA CEREVAJKA
MESNA ZAJEDNICA CRNOTINCE
MESNA ZAJEDNICA ^UKARKA
MESNA ZAJEDNICA „@ELEZNI^KA STANICA"
MESNA ZAJEDNICA ASANE
MESNA ZAJEDNICA SLAVUJEVAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „8. MART"
BIBLIOTEKA „MEHMET JUSUFI"
DOM KULTURE „ABDULA KRA[NICA"
INFORMATIVNO JAVNO PREDUZE]E „PRE[EVO"
ORGANIZACIJA ZA FIZI^KU KULTURU
UDRU@EWE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA
6.83
OP[TINA PRIBOJ
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
SPORTSKI SAVEZ
TURISTI^KA ORGANIZACIJA PRIBOJ
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA PRIBOJA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA PRIKUPQAWE I USMERAVAWE SREDSTAVA
NAKNADE OD PROIZVODWE ELEKTRI^NE ENERGIJE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BU^JE
MESNA ZAJEDNICA ZABRWICE
MESNA ZAJEDNICA KALAFATI
MESNA ZAJEDNICA KRAJ^INOVI]I
MESNA ZAJEDNICA KRATOVO
MESNA ZAJEDNICA MA@I]I
MESNA ZAJEDNICA NOVI PRIBOJ
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJSKA BAWA
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJSKA GOLE[A
MESNA ZAJEDNICA RA^A
MESNA ZAJEDNICA SASTAVCI
MESNA ZAJEDNICA SJEVERIN
MESNA ZAJEDNICA STARI GRAD
MESNA ZAJEDNICA STRMAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „NEVEN"
ZAVI^AJNI MUZEJ
GRADSKA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE „PIVO KARAMATIJEVI]"
„SPORTSKI CENTAR" USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
PRE[EVO
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
44104
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
082
07178387
07178409
07104332
07104383
07104391
07104405
07104464
17366700
07104375
07275692
07275706
07104367
07104502
07104499
07104456
07104421
07275749
07104413
07104448
07275757
07104430
07104472
07275722
07104359
17500481
07275714
07318782
17763105
07221738
17720643
06993150
17291777
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
9658
6778
80331
6779
80330
9498
9497
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
083
083
083
083
083
083
083
07158211
07158289
07158289
07311044
17636367
17121090
07112220
6780
9786
6781
6807
9925
6806
80386
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
PRIBOJ
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
43020
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
083
17627970
17290576
07112203
07285213
07276508
07112157
07112165
07315465
07209908
07287640
07112190
07112211
07112173
07216564
07112181
07294123
07112068
07844433
17186647
07111495
07717261
9871
6783
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6803
6801
6802
6800
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
084
084
084
084
084
084
084
084
07158386
07158386
07158386
06789919
17217763
17636359
06985572
17445251
6808
9742
80212
6809
6850
9906
6811
6810
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
084
17117114
17648608
17465694
07111061
07324677
17010166
07298854
07111070
07111037
07111126
07294131
07292279
07239360
07112424
07282001
07293674
07239866
6812
10022
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
Trezor 083
Trezor 084
6.84
OP[TINA PRIJEPOQE
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU „PRIJEPOQE"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA PRIJEPOQE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FOND ZA STIPENDIRAWE U^ENIKA – MLADIH TALENATA
SREDWIH [KOLA
OP[TINSKI RAZVOJNI FOND PRIJEPOQE
FOND ZA FINANSIRAWE POJEDINIH DELATNOSTI
MESNA ZAJEDNICA PRIJEPOQE
MESNA ZAJEDNICA SOPOTNICA
MESNA ZAJEDNICA MILE[EVO
MESNA ZAJEDNICA AQINOVI]I
MESNA ZAJEDNICA BABINE
MESNA ZAJEDNICA BRODAREVO
MESNA ZAJEDNICA VELIKA @UPA
MESNA ZAJEDNICA GOSTUN
MESNA ZAJEDNICA DRENOVA
MESNA ZAJEDNICA XUROVO
MESNA ZAJEDNICA ZAVINOGRA\E
MESNA ZAJEDNICA ZVJEZD
MESNA ZAJEDNICA IVAWE
MESNA ZAJEDNICA JABUKA
88
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA KAMENA GORA
PRIJEPOQE
43000
084
07111096
6828
MESNA ZAJEDNICA KA]EVO
PRIJEPOQE
43000
084
07111045
6829
MESNA ZAJEDNICA KOLOVRAT
PRIJEPOQE
43000
084
07239386
6830
MESNA ZAJEDNICA KOSATICA
PRIJEPOQE
43000
084
07292244
6831
MESNA ZAJEDNICA MATARUGE
PRIJEPOQE
43000
084
07284772
6832
MESNA ZAJEDNICA MIJANI
PRIJEPOQE
43000
084
07111100
6833
MESNA ZAJEDNICA MILO[EV DO
PRIJEPOQE
43000
084
07282338
6834
MESNA ZAJEDNICA ORA[AC
PRIJEPOQE
43000
084
07111118
6835
MESNA ZAJEDNICA PRAVO[EVO
PRIJEPOQE
43000
084
07295367
6836
MESNA ZAJEDNICA RASNO
PRIJEPOQE
43000
084
07283032
6837
MESNA ZAJEDNICA SEDOBRO
PRIJEPOQE
43000
084
07292899
6838
MESNA ZAJEDNICA SEQA[NICA
PRIJEPOQE
43000
084
07111053
6839
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
PRIJEPOQE
43000
084
07243626
6840
MESNA ZAJEDNICA STRAWANI
PRIJEPOQE
43000
084
07292252
6841
MESNA ZAJEDNICA TOCI
PRIJEPOQE
43000
084
07111088
6842
MESNA ZAJEDNICA HISARXIK
PRIJEPOQE
43000
084
07209894
6843
PRED[KOLSKA USTANOVA „MI[A CVIJOVI]"
PRIJEPOQE
43000
084
07110987
6844
MUZEJ U PRIJEPOQU
PRIJEPOQE
43000
084
07347324
6847
MATI^NA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
PRIJEPOQE
43000
084
07188285
6846
DOM KULTURE PRIJEPOQE
PRIJEPOQE
43000
084
07283105
6848
SPORTSKI SAVEZ
PRIJEPOQE
43000
084
07188277
6851
Trezor 085
6.85
OP[TINA PROKUPQE
OP[TINSKA UPRAVA
DIREKCIJA ZA IZGRADWU URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
TURISTI^KO SPORTSKI CENTAR PROKUPQE
ORGAN UPRAVE – SREDSTVA ZA STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA RAZVOJ STO^ARSTVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FOND ZA FINANSIRAWE TALENATA
USTANOVA – FOND ZA EKOLOGIJU
FOND „BO@A ILI]"
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA ARBANA[KA
MESNA ZAJEDNICA BABIN POTOK
MESNA ZAJEDNICA BABOTINAC
MESNA ZAJEDNICA BAJ^INCE
MESNA ZAJEDNICA BALINOVAC
MESNA ZAJEDNICA BACE
MESNA ZAJEDNICA BELA VODA
MESNA ZAJEDNICA BELI KAMEN
MESNA ZAJEDNICA BELOQIN
MESNA ZAJEDNICA BELOGO[
MESNA ZAJEDNICA BERIQE
MESNA ZAJEDNICA BREGOVINA
MESNA ZAJEDNICA BRESNI^I]
MESNA ZAJEDNICA BUBLICA
MESNA ZAJEDNICA BULATOVAC
MESNA ZAJEDNICA BU^INCE
MESNA ZAJEDNICA VELIKA PLANA
MESNA ZAJEDNICA VI^A
MESNA ZAJEDNICA VLASOVO
MESNA ZAJEDNICA VODICE
MESNA ZAJEDNICA GLASOVIK
MESNA ZAJEDNICA GORWA BEJA[NICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA RE^ICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA STRA@AVA
MESNA ZAJEDNICA GORWA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA GORWE KORDINCE
MESNA ZAJEDNICA GUBETIN
MESNA ZAJEDNICA DOBROTI]
MESNA ZAJEDNICA DOWA BEJA[NICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA BRESNICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA KOWU[A
MESNA ZAJEDNICA DOWA RE^ICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA STRA@AVA
MESNA ZAJEDNICA DOWA TOPONICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA DOWE KORDINCE
MESNA ZAJEDNICA DOWI STATOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRAGI DEO
MESNA ZAJEDNICA \UKOVAC
MESNA ZAJEDNICA \UREVAC
MESNA ZAJEDNICA @ITNI POTOK
MESNA ZAJEDNICA ZDRAVIWE
MESNA ZAJEDNICA ZLATA
MESNA ZAJEDNICA JOVINE LIVADE
MESNA ZAJEDNICA JUGOVAC
MESNA ZAJEDNICA KALUDRA
MESNA ZAJEDNICA KO@INCE
MESNA ZAJEDNICA KLISURICA
MESNA ZAJEDNICA KONXEQ
MESNA ZAJEDNICA KON^I]
MESNA ZAJEDNICA KOSTENICA
MESNA ZAJEDNICA KRWIGRAD
MESNA ZAJEDNICA KRU[EVICA
MESNA ZAJEDNICA MA\ARE
MESNA ZAJEDNICA MALA PLANA
MESNA ZAJEDNICA MEROVAC
MESNA ZAJEDNICA MIKULOVAC
MESNA ZAJEDNICA MIQKOVICA
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
PROKUPQE
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
07107625
06867812
07227388
17652028
06867812
17103105
07107625
07107625
17685376
17757890
17283626
07187246
07279850
07279868
07267134
07279876
07271476
17039440
07268327
07268068
07269056
07279884
07352549
07271468
07279892
07268050
07326653
07269048
07319835
07268343
07268041
07279914
07268033
17033298
07279906
17049470
07268009
07268017
07267991
07267983
17049461
07267975
07204523
07279949
07187238
07267967
07279957
07279922
07345186
07267088
07267851
07345178
07204566
07280009
07279990
17033255
07267932
07352514
07279973
07279965
07324227
07238347
07267924
07319959
07187254
07264801
07204515
07268084
07280017
07279981
6852
6853
9951
10062
6854
9563
6855
6857
80192
80249
6856
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
31. decembar 2009.
Broj 113
89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MRQAK
PROKUPQE
43100
085
07267916
6917
MESNA ZAJEDNICA MR[EQ
PROKUPQE
43100
085
07187262
6918
MESNA ZAJEDNICA NOVA BO@URNA
PROKUPQE
43100
085
07280025
6919
MESNA ZAJEDNICA NOVI \UREVAC
PROKUPQE
43100
085
07280033
6920
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
PROKUPQE
43100
085
07345160
6921
MESNA ZAJEDNICA OBRTNICE
PROKUPQE
43100
085
07280041
6922
MESNA ZAJEDNICA PASJA^A
PROKUPQE
43100
085
07280050
6923
MESNA ZAJEDNICA PA[INAC
PROKUPQE
43100
085
07267908
6924
MESNA ZAJEDNICA PETROVAC
PROKUPQE
43100
085
07267894
6925
MESNA ZAJEDNICA PLO^NIK
PROKUPQE
43100
085
07267886
6926
MESNA ZAJEDNICA POTO^I]
PROKUPQE
43100
085
07187289
6927
MESNA ZAJEDNICA PREKOPUCE
PROKUPQE
43100
085
07271484
6928
MESNA ZAJEDNICA REQINAC
PROKUPQE
43100
085
07267878
6929
MESNA ZAJEDNICA RESINAC
PROKUPQE
43100
085
07236093
6930
MESNA ZAJEDNICA SMRDAN
PROKUPQE
43100
085
07280076
6931
MESNA ZAJEDNICA SREDWI STATOVAC
PROKUPQE
43100
085
07268335
6932
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO
PROKUPQE
43100
085
07280068
6933
MESNA ZAJEDNICA TOVRQANE
PROKUPQE
43100
085
07267860
6934
MESNA ZAJEDNICA TRNOVI LAZ
PROKUPQE
43100
085
07321635
6935
MESNA ZAJEDNICA TULARE
PROKUPQE
43100
085
07107978
6936
MESNA ZAJEDNICA XIGOQ
PROKUPQE
43100
085
07267959
6937
MESNA ZAJEDNICA „MILKA PROTI]-LINA" GORWA KOWU[A PROKUPQE
43100
085
07268025
6938
MESNA ZAJEDNICA „BUMBUREK" DOWA TRNAVA
PROKUPQE
43100
085
07345151
6939
MESNA ZAJEDNICA „VIDOVA^KA ^ETA" VIDOVA^A
PROKUPQE
43100
085
07352522
6940
MESNA ZAJEDNICA „DRAGOQUB RADOSAVQEVI]-TOPLICA" PROKUPQE
43100
085
07268165
6941
MESNA ZAJEDNICA „@IVKOVI] MILOMIR-PETAR"
PREKA[NICA
PROKUPQE
43100
085
07262256
6942
MESNA ZAJEDNICA „MA^INA" MA^INA
PROKUPQE
43100
085
07345143
6943
MESNA ZAJEDNICA „NIKODIJE STOJANOVI] TATKO"
PROKUPQE
43100
085
07267070
6944
MESNA ZAJEDNICA „RADO[ JOVANOVI] SEQA" PROKUPQE PROKUPQE
43100
085
07584130
6945
MESNA ZAJEDNICA „RATKO PAVLOVI]-]I]KO"
PROKUPQE
43100
085
07268076
6946
MESNA ZAJEDNICA „SAVA ERAKOVI]-STRAHIWA"
PROKUPQE
43100
085
07268092
6947
MESNA ZAJEDNICA „SLOBODAN NESTOROVI] BAJA"
PREKADIN
PROKUPQE
43100
085
07280084
6948
MESNA ZAJEDNICA „SRETEN MLADENOVI] MIKA"
PROKUPQE
43100
085
07264780
6949
PRED[KOLSKA USTANOVA „NEVEN"
PROKUPQE
43100
085
07107552
6950
NARODNI MUZEJ TOPLICE
PROKUPQE
43100
085
07598165
6954
NARODNA BIBLIOTEKA „RADE DRAINAC"
PROKUPQE
43100
085
07598157
6953
ISTORIJSKI ARHIV „TOPLICA"
PROKUPQE
43100
085
17658166
80021
RADNI^KI UNIVERZITET „TIHOMIR STANKOVI]"
PROKUPQE
43100
085
07107480
6955
DOM KULTURE „RADIVOJ UVALI]-BATA"
PROKUPQE
43100
085
07598173
6952
Trezor 086
6.86
OP[TINA RA^A
OP[TINSKA UPRAVA
ORGANI OP[TINE RA^A – PREDSEDNIK I ZAMENIK
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE RA^A
FOND ZA VODOPRIVREDU URE\EWE POQOPRIVREDNOG
ZEMQI[TA, [UMARSTVA I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE
VATROGASNI FOND OP[TINE RA^A
MESNA ZAJEDNICA BORCI
MESNA ZAJEDNICA BO[WANE
MESNA ZAJEDNICA VELIKO KR^MARE
MESNA ZAJEDNICA VI[EVAC
MESNA ZAJEDNICA VU^I]
MESNA ZAJEDNICA DOWA RA^A
MESNA ZAJEDNICA DOWE JARU[ICE
MESNA ZAJEDNICA \UR\EVO
MESNA ZAJEDNICA MALO KR^MARE
MESNA ZAJEDNICA MIRA[EVAC
MESNA ZAJEDNICA POPOVI]
MESNA ZAJEDNICA RA^A
MESNA ZAJEDNICA SARANOVO
MESNA ZAJEDNICA SIPI]
MESNA ZAJEDNICA SEPCI
MESNA ZAJEDNICA TRSKA
DE^JI VRTI] „NA[A RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA „RADOJE DOMANOVI]"
KULTURNI CENTAR „RADOJE DOMANOVI]"
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
41701
41701
41701
41701
086
086
086
086
07113790
07113838
07113790
17495461
6957
6958
9736
6959
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
RA^A
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
41701
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
086
17465660
07329172
17465643
17278932
07245769
07114036
07113935
07113978
07113927
07114010
07113986
07113943
07225946
07220677
07114028
07113889
07114001
07113960
07114079
07113897
07264607
17116541
07113714
6960
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6983
6982
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
42610
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
07232241
07175485
07145098
17229095
17533932
17780999
07144563
07145870
07145063
07145888
07145896
07145977
07145926
07146019
07145993
07145918
07145985
07145055
07216246
07145969
6984
6985
9812
7008
6986
80409
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6999
7000
7001
Trezor 087
6.87
OP[TINA RA[KA
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA STAMBENE USLUGE „STAN"
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU
VATROGASNI FOND
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE RA[KA
MESNA ZAJEDNICA BAQEVAC NA IBRU
MESNA ZAJEDNICA BEOCI
MESNA ZAJEDNICA BIQANOVAC
MESNA ZAJEDNICA BRVENIK
MESNA ZAJEDNICA BRVENICA
MESNA ZAJEDNICA VAREVO
MESNA ZAJEDNICA GWILICE
MESNA ZAJEDNICA GRADAC
MESNA ZAJEDNICA JO[ANI^KA BAWA
MESNA ZAJEDNICA KAZNOVI]E
MESNA ZAJEDNICA KOVA^I
MESNA ZAJEDNICA MILATKOVI]E
MESNA ZAJEDNICA RADO[I]E
MESNA ZAJEDNICA RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
RA[KA
90
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA RVATI
RA[KA
42610
087
07244657
7002
MESNA ZAJEDNICA RUDNICA
RA[KA
42610
087
07145900
7003
MESNA ZAJEDNICA TRNAVA
RA[KA
42610
087
07145942
7004
PRED[KOLSKA USTANOVA „VESELO DETIWSTVO"
RA[KA
42610
087
07233841
7005
CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVAWE I INFORMISAWE
„GRADAC"
RA[KA
42610
087
07146078
7007
TURISTI^KO SPORTSKA ORGANIZACIJA „RA[KA"
RA[KA
42610
087
17527231
7006
Trezor 088
6.88
OP[TINA RA@AW
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA IZGRADWU REGIONALNOG VODOVODA
SA AKUMULACIJE „BOVAN"
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE I IZGRADWU
OP[TINE RA@AW
MESNA ZAJEDNICA BRAQINA
MESNA ZAJEDNICA VARO[
MESNA ZAJEDNICA VITO[EVAC
MESNA ZAJEDNICA GRABOVO
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC
MESNA ZAJEDNICA MA\ERE
MESNA ZAJEDNICA MA\IJA
MESNA ZAJEDNICA MALETINA
MESNA ZAJEDNICA NOVI BRA^IN
MESNA ZAJEDNICA PARDIK
MESNA ZAJEDNICA PRETRKOVAC
MESNA ZAJEDNICA POSLON
MESNA ZAJEDNICA PRASKOV^E
MESNA ZAJEDNICA RA@AW
MESNA ZAJEDNICA RUJI[TE
MESNA ZAJEDNICA SMILOVAC
MESNA ZAJEDNICA STARI BRA^IN
MESNA ZAJEDNICA CEROVO
MESNA ZAJEDNICA CRNI KAO
MESNA ZAJEDNICA ^UBURA
MESNA ZAJEDNICA [ETKA
MESNA ZAJEDNICA SKORICA
MESNA ZAJEDNICA „PODGORAC"
DE^IJI VRTI] „LEPTIRI]I"
DOM KULTURE
RA@AW
RA@AW
RA@AW
42503
42503
42503
088
088
088
07214740
07214740
07214758
7011
9714
7013
RA@AW
42503
088
17041517
7014
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
RA@AW
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
42503
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
17715879
07132549
07220111
07132522
07132590
07220120
07220138
07132557
07220103
07132611
07132603
07221797
07187424
07132514
07214774
07132581
07221819
07221827
07132565
07187360
07221835
07266014
07132573
07132441
07328044
07354398
80222
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
43505
43505
43505
43505
089
089
089
089
07148658
07148658
07148658
07360738
7041
9700
80298
7042
REKOVAC
REKOVAC
43505
43505
089
089
17713876
17284380
80261
7044
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
REKOVAC
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
43505
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
089
17658484
07115075
07115083
07115091
07115105
07115113
07115121
07115130
07115156
07115164
07115172
07115199
07115202
07115229
07115237
07115245
07115253
07115261
07115270
07115288
07115296
07115300
07115318
07148763
07115326
07115334
07115342
07115369
07115377
07115385
07115393
07115407
17721330
17214926
07284985
17530291
07115482
17218247
17121618
17046039
80039
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
80345
7076
7080
9450
7079
7077
7078
9804
Trezor 089
6.89
OP[TINA REKOVAC
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
STALNA KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
OP[TINE REKOVAC
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE REKOVAC
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE NA PODRU^JU OP[TINE
REKOVAC
MESNA ZAJEDNICA BARE
MESNA ZAJEDNICA BELU[I]
MESNA ZAJEDNICA BEO^I]
MESNA ZAJEDNICA BOGALINAC
MESNA ZAJEDNICA BRAJNOVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKA KRU[EVICA
MESNA ZAJEDNICA VUKMANOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRAGOVO
MESNA ZAJEDNICA @UPAWEVAC
MESNA ZAJEDNICA KAVADAR
MESNA ZAJEDNICA KALENI]KI PRWAVOR
MESNA ZAJEDNICA KALUDRA
MESNA ZAJEDNICA KOMARANE
MESNA ZAJEDNICA LEPOJEVI]
MESNA ZAJEDNICA LOMNICA
MESNA ZAJEDNICA LO]IKA
MESNA ZAJEDNICA MALE[EVO
MESNA ZAJEDNICA MOTRI]
MESNA ZAJEDNICA NADRQE
MESNA ZAJEDNICA OPARI]
MESNA ZAJEDNICA PREVE[T
MESNA ZAJEDNICA RABENOVAC
MESNA ZAJEDNICA RATKOVI]
MESNA ZAJEDNICA REKOVAC
MESNA ZAJEDNICA SEKURI^
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA
MESNA ZAJEDNICA SIQEVICA
MESNA ZAJEDNICA TE^I]
MESNA ZAJEDNICA URSULE
MESNA ZAJEDNICA CIKOT
MESNA ZAJEDNICA [QIVICA
MESNA ZAJEDNICA „REKOVAC 3"
PRED[KOLSKA USTANOVA „MILOJE MILOJEVI]"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE REKOVAC
MUZEJ NA NA OTVORENOM „KALENI]" KALENI^KI PRWAVOR
NARODNA BIBLIOTEKA „RIBNIKAR"
DOM KULTURE
JAVNA USTANOVA SPORTSKA ORGANIZACIJA OP[TINE
KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA OP[TINE REKOVAC
31. decembar 2009.
Broj 113
91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 091
6.91
OP[TINA SJENICA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO SJENICA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM, PROJEKTOVAWE I IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA BARE
MESNA ZAJEDNICA VAPA
MESNA ZAJEDNICA GOWE
MESNA ZAJEDNICA DUGA POQANA
MESNA ZAJEDNICA KARAJUKI]A BUNARI
MESNA ZAJEDNICA KLADNICA
MESNA ZAJEDNICA LOPI@E
MESNA ZAJEDNICA RA@DAGIWA
MESNA ZAJEDNICA RASNO
MESNA ZAJEDNICA SJENICA
MESNA ZAJEDNICA TRIJEBIWE
MESNA ZAJEDNICA [TAVAQ
PRED[KOLSKA USTANOVA „JELA JOVANOVI]
I EMINA BU^AN"
JAVNA USTANOVA „TURISTI^KA ORGANIZACIJA SJENICA",
SJENICA
BIBLIOTEKA „MUHAMED ABDAGI]"
USTANOVA KULTURE SJENICA
USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
42620
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
07192436
07192436
07192177
07192347
17043013
07192614
07192584
07206488
07206496
07206445
07192592
07206470
07192606
07206534
07192622
07206453
07192649
7081
9791
7082
9837
7102
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
SJENICA
42620
091
07298340
7098
SJENICA
SJENICA
SJENICA
SJENICA
42620
42620
42620
42620
091
091
091
091
17774638
17042874
17474863
06939589
80410
7099
7101
7100
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
43230
43230
43230
43230
093
093
093
093
07199007
07199007
06152503
07199147
7157
9793
7158
7159
SMEDEREVSKA PALANKA
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
43230
093
093
17014145
17497731
9535
9922
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
093
17257480
7161
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
093
17766678
80351
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
093
17766660
80352
SMEDEREVSKA PALANKA
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
43230
093
093
17777629
17478010
80380
7160
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
43230
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
093
17766651
07141599
07141556
07141670
07141629
07141602
07141653
07141696
07141688
07141572
07238231
07141742
07141700
07141718
07141645
07141661
07141637
07141564
07288271
07288280
07288301
07288298
07159510
17367315
17477153
06331459
07238215
17477161
17762923
80350
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7189
7188
7185
7187
7186
80324
SMEDEREVSKA PALANKA
43230
093
06960600
9923
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
44280
44280
44280
44280
44280
44280
094
094
094
094
094
094
07202962
07355815
17015079
17020889
17775227
17548492
7190
7191
9762
7192
80371
7193
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
SOKOBAWA
44280
44280
44280
44280
44280
44280
44280
44280
094
094
094
094
094
094
094
094
17286811
07261454
07237405
07261462
07235542
07235437
07235402
07235488
9659
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
Trezor 093
6.93
OP[TINA SMEDEREVSKA PALANKA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM, IZGRADWU I GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE
OP[TINSKA TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND ZA SANACIJU I OBNOVU POPLAVOM ZAHVA]ENIH
DOBARA
FOND ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE NA TERITORIJI
OP[TINE SMEDEREVSKA PALANKA
FOND ZA EKOLOGIJU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
OP[TINE SMEDEREVSKA PALANKA
FOND ZA PODSTICAWE OBRAZOVAWA I USAVR[AVAWE
MLADIH TALENATA
OP[TINSKI VATROGASNI FOND
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE
SMEDEREVSKA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA AZAWA
MESNA ZAJEDNICA BANI^INA
MESNA ZAJEDNICA BA^INAC
MESNA ZAJEDNICA BA[IN
MESNA ZAJEDNICA VLA[KI DO
MESNA ZAJEDNICA VODICE
MESNA ZAJEDNICA GLIBOVAC
MESNA ZAJEDNICA GOLOBOK
MESNA ZAJEDNICA GR^AC
MESNA ZAJEDNICA KUSADAK
MESNA ZAJEDNICA MALA PLANA
MESNA ZAJEDNICA MRAMORAC
MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICE
MESNA ZAJEDNICA RATARI
MESNA ZAJEDNICA SELEVAC
MESNA ZAJEDNICA STOJA^AK
MESNA ZAJEDNICA CEROVAC
MESNA ZAJEDNICA „DOWI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „KOLONIJA"
MESNA ZAJEDNICA „STARA ^AR[IJA"
MESNA ZAJEDNICA CENTAR
PRED[KOLSKA USTANOVA „^IKA JOVA ZMAJ"
NARODNI MUZEJ
USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA
ARHIV „VEROSLAVA VEQA[EVI]"
DOM KULTURE „DRAGOQUB QUBI^I]" KUSADAK
USTANOVA KULTURNI CENTAR
USTANOVA SPORTSKA ORGANIZACIJA GFK „JASENICA 1911"
USTANOVA CENTAR ZA RAZVOJ SPORTA I AMATERIZMA
U SPORTU
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
SMEDEREVSKA
Trezor 094
6.94
OP[TINA SOKOBAWA
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU „SOKOBAWA"
ORGANIZACIJA ZA TURIZAM, KULTURU I SPORT
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
SOKOBAWA
MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK
MESNA ZAJEDNICA BLENDIJA
MESNA ZAJEDNICA BOGDINAC
MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC
MESNA ZAJEDNICA VRMXA
MESNA ZAJEDNICA DUGO POQE
MESNA ZAJEDNICA JEZERO
92
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA JO[ANICA
SOKOBAWA
44280
094
07235429
7202
MESNA ZAJEDNICA LEVOVIK
SOKOBAWA
44280
094
07235461
7203
MESNA ZAJEDNICA MILU[INAC
SOKOBAWA
44280
094
07249101
7204
MESNA ZAJEDNICA MU@INAC
SOKOBAWA
44280
094
07235500
7205
MESNA ZAJEDNICA NIKOLINAC
SOKOBAWA
44280
094
07235496
7206
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
SOKOBAWA
44280
094
07261489
7207
MESNA ZAJEDNICA PORU@NICA
SOKOBAWA
44280
094
07241356
7208
MESNA ZAJEDNICA RADENKOVAC
SOKOBAWA
44280
094
07261497
7209
MESNA ZAJEDNICA RESNIK
SOKOBAWA
44280
094
07235470
7210
MESNA ZAJEDNICA RUJEVICA
SOKOBAWA
44280
094
07261527
7211
MESNA ZAJEDNICA SESALAC
SOKOBAWA
44280
094
07235518
7212
MESNA ZAJEDNICA SOKOBAWA
SOKOBAWA
44280
094
07189753
7213
MESNA ZAJEDNICA TRGOVI[TE
SOKOBAWA
44280
094
07235534
7214
MESNA ZAJEDNICA TRUBAREVAC
SOKOBAWA
44280
094
07235445
7215
MESNA ZAJEDNICA ^ITLUK
SOKOBAWA
44280
094
07235399
7216
MESNA ZAJEDNICA [ARBANOVAC
SOKOBAWA
44280
094
07235526
7217
MESNA ZAJEDNICA @U^KOVAC
SOKOBAWA
44280
094
07233337
7218
MESNA ZAJEDNICA „VRELO"
SOKOBAWA
44280
094
07317417
7219
DE^JI VRTI] „BUCKO"
SOKOBAWA
44280
094
07128550
7220
NARODNA BIBLIOTEKA „STEVAN SREMAC"
SOKOBAWA
44280
094
07189761
7221
Trezor 095
6.95
OP[TINA SURDULICA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
OP[TINE SURDULICA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE
FOND ZA ZA[TITU I UNAPRE\EWE @IVOTNE SREDINE
FOND ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU
FOND ZA USM. DOD. SRED. ZA KORI[. DOBARA U PR. ELEK.
ENERG.
FOND ZA HUMANITARNE, KULTURNE, OBRAZOVNE, NAU^NE
I SPORTSKE CIQEVE
FOND ZA EKONOMSKI RAZVOJ INFRASTRUKTURE
I POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA ALAKINCE
MESNA ZAJEDNICA BINOVCE
MESNA ZAJEDNICA BO@ICA
MESNA ZAJEDNICA VLASINA OKRUGLICA
MESNA ZAJEDNICA VLASINA STOJKOVI]EVA
MESNA ZAJEDNICA VLASINA RID
MESNA ZAJEDNICA VRLA
MESNA ZAJEDNICA GORWE ROMANOVCE
MESNA ZAJEDNICA DIKAVA
MESNA ZAJEDNICA DOWE ROMANOVCE
MESNA ZAJEDNICA DRAINCI
MESNA ZAJEDNICA ZAGU@AWE
MESNA ZAJEDNICA JELA[NICA
MESNA ZAJEDNICA KIJEVAC
MESNA ZAJEDNICA KLISURA
MESNA ZAJEDNICA KOSTRE[EVCI
MESNA ZAJEDNICA MASURICA
MESNA ZAJEDNICA MA^KATICA
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA SUVOJNICA
MESNA ZAJEDNICA SURDULICA
MESNA ZAJEDNICA TOPLI DOL
MESNA ZAJEDNICA BELO POQE
MESNA ZAJEDNICA ]URKOVICA
MESNA ZAJEDNICA DUGOJNICA
MESNA ZAJEDNICA STAJKOVCE
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
BIBLIOTEKA „RADOJE DOMANOVI]"
SURDULI^KI KULTURNI CENTAR
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
44102
44102
44102
44102
095
095
095
095
07178581
07178590
07178603
07342888
7222
7223
7224
7225
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
44102
44102
44102
44102
095
095
095
095
17105639
17423177
17497022
17508385
7258
7226
9506
7228
SURDULICA
44102
095
07655070
7229
SURDULICA
44102
095
17582194
7231
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
SURDULICA
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
44102
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
17661175
07180292
07346336
07180306
07180314
07180349
07180322
07180462
07282133
07180357
07180365
07180373
06991904
07180381
07180390
07180403
07180411
07180420
07180438
07180446
07180284
07180276
07180454
17550209
17529579
17529552
17529587
07179987
17291408
07208090
80075
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
9466
9467
9468
9469
7255
7256
7257
SVILAJNAC
SVILAJNAC
43501
43501
097
097
07186207
07186312
7335
7336
SVILAJNAC
SVILAJNAC
43501
43501
097
097
07366485
17766511
7339
80346
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
SVILAJNAC
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
43501
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
097
17271911
17501089
07201478
07201508
07124341
07189524
07240031
07183763
07201591
07232691
07201605
07201516
07248997
07183828
07183739
07201494
07201559
07201575
07201567
7338
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
Trezor 097
6.97
OP[TINA SVILAJNAC
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
OP[TINE SVILAJNAC
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE SVILAJNAC
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
SVILAJNAC
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
MESNA ZAJEDNICA BOBOVO
MESNA ZAJEDNICA BRESJE
MESNA ZAJEDNICA VOJSKA
MESNA ZAJEDNICA VRLANE
MESNA ZAJEDNICA GLO@ANE
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC
MESNA ZAJEDNICA DUBQE
MESNA ZAJEDNICA DUBNICA
MESNA ZAJEDNICA \URINAC
MESNA ZAJEDNICA KUPINOVAC
MESNA ZAJEDNICA KU[IQEVO
MESNA ZAJEDNICA LUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA MA^EVAC
MESNA ZAJEDNICA PRO[TINAC
MESNA ZAJEDNICA RADO[IN
MESNA ZAJEDNICA ROANDA
MESNA ZAJEDNICA RO\EVAC
31. decembar 2009.
Broj 113
93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA SEDLARE
SVILAJNAC
43501
097
07201486
7358
MESNA ZAJEDNICA SUBOTICA
SVILAJNAC
43501
097
07201524
7359
MESNA ZAJEDNICA TROPOWE
SVILAJNAC
43501
097
07202385
7360
MESNA ZAJEDNICA CRKVENAC
SVILAJNAC
43501
097
07202415
7361
MESNA ZAJEDNICA GRADA SVILAJNCA
SVILAJNAC
43501
097
07124481
7362
USTANOVA DE^JI VRTI] „DE^JA RADOST"
SVILAJNAC
43501
097
07284306
7363
RESAVSKA BIBLIOTEKA
SVILAJNAC
43501
097
17301209
7364
CENTAR ZA KULTURU
SVILAJNAC
43501
097
17112597
7365
Trezor 098
6.98
OP[TINA SVRQIG
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE SVRQIG
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA BELOIWE
MESNA ZAJEDNICA BURDIMO
MESNA ZAJEDNICA BU^UM
MESNA ZAJEDNICA VARO[
MESNA ZAJEDNICA VLAHOVO
MESNA ZAJEDNICA GOJMANOVAC
MESNA ZAJEDNICA GALIBABINAC
MESNA ZAJEDNICA GRBAV^E
MESNA ZAJEDNICA GU[EVAC
MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC
MESNA ZAJEDNICA DRAINAC
MESNA ZAJEDNICA \URINAC
MESNA ZAJEDNICA @EQEVO
MESNA ZAJEDNICA IZVOR
MESNA ZAJEDNICA KOPAJKO[ARA
MESNA ZAJEDNICA LABUKOVO
MESNA ZAJEDNICA LALINAC
MESNA ZAJEDNICA LOZAN
MESNA ZAJEDNICA LUKOVO
MESNA ZAJEDNICA MANOJLICA
MESNA ZAJEDNICA MERXELAT
MESNA ZAJEDNICA NI[EVAC
MESNA ZAJEDNICA OKOLI[TE
MESNA ZAJEDNICA OKRUGLICA
MESNA ZAJEDNICA PALILULA
MESNA ZAJEDNICA PERI[
MESNA ZAJEDNICA PLU@INA
MESNA ZAJEDNICA POP[ICA
MESNA ZAJEDNICA PREKONOGA
MESNA ZAJEDNICA RADMIROVAC
MESNA ZAJEDNICA RIBARE
MESNA ZAJEDNICA SVRQIG
MESNA ZAJEDNICA SLIVQE
MESNA ZAJEDNICA GULIJAN
MESNA ZAJEDNICA TIJOVAC
MESNA ZAJEDNICA CRNOQEVICA
MESNA ZAJEDNICA „TROJICA, ^UKA, JOVINCI"
MZ LUKAVICA I [QIVOVIK
MESNA ZAJEDNICA „REKA" IZVOR
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
KULTURNI CENTAR
6.101
OP[TINA TOPOLA
SKUP[TINA OP[TINE TOPOLA
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC
MESNA ZAJEDNICA MASKAR
MESNA ZAJEDNICA VARO[ TOPOLA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE TOPOLA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA „OPLENAC"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA BELOSAVCI
MESNA ZAJEDNICA BLAZNAVA
MESNA ZAJEDNICA GORWA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA DOWA TRNAVA
MESNA ZAJEDNICA DOWA [ATORWA
MESNA ZAJEDNICA @ABARI
MESNA ZAJEDNICA ZAGORICA
MESNA ZAJEDNICA JARMENOVCI
MESNA ZAJEDNICA JELENAC
MESNA ZAJEDNICA JUNKOVAC
MESNA ZAJEDNICA KLOKA
MESNA ZAJEDNICA KR]EVAC
MESNA ZAJEDNICA LIPOVAC
MESNA ZAJEDNICA MITROV^I]
MESNA ZAJEDNICA NATALINCI
MESNA ZAJEDNICA OVSI[TE
MESNA ZAJEDNICA PLASKOVAC
MESNA ZAJEDNICA RAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA [UME
MESNA ZAJEDNICA VIN^A
MESNA ZAJEDNICA „BOR" SELO TOPOLA
MESNA ZAJEDNICA „GOROVI^" TOPOLA
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
SVRQIG
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
42502
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
098
07211465
07327340
17116207
17281755
17472640
17507320
17442015
07325797
07303645
07230150
07303661
07303629
07108745
07108729
07108699
07272219
07108702
07108800
06989578
06989586
07108770
07187467
07108761
07108737
07303670
07276575
07274220
06989594
07227515
07275277
07303688
06989560
07230141
07236123
07108753
07227507
07201192
07236166
07108877
07230133
07236140
07303653
07303637
17546732
17681737
17723456
07267118
07211457
7368
7369
7413
7374
7371
7372
7373
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
9570
80169
80248
7411
7412
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
41703
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
07183933
07183933
07183933
07200650
07183933
07123809
07123850
17030604
17265415
07124023
17257722
07123876
07123965
07123841
07123884
07123922
07123817
07124015
07123833
07123914
07123795
07123825
07123892
07124040
07123949
07124007
07123868
07297211
07346697
07123906
07199872
17037129
17527029
7546
9737
80213
7547
80214
9927
9928
9452
9451
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
Trezor 101
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
94
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA „GREDA" DOWA TRNAVA
TOPOLA
41703
101
17126024
7572
MESNA ZAJEDNICA „POKOZICA" DOWA TRNAVA
TOPOLA
41703
101
17128035
7573
MESNA ZAJEDNICA VOJKOVCI
TOPOLA
41703
101
17499777
7574
MESNA ZAJEDNICA DOWA TRE[WEVICA
TOPOLA
41703
101
07248148
7575
MESNA ZAJEDNICA QUBESELO
TOPOLA
41703
101
07123973
7576
MESNA ZAJEDNICA BO@URWA
TOPOLA
41703
101
07123787
9926
MESNA ZAJEDNICA SVETLI]
TOPOLA
41703
101
07248989
9929
MESNA ZAJEDNICA VITLINA, G. TOPOLA
TOPOLA
41703
101
17657828
80013
USTANOVA ZA DECU PRED[KOLSKOG UZRASTA
„SOFIJA RISTI]"
TOPOLA
41703
101
07329628
7577
BIBLIOTEKA „RADOJE DOMANOVI]"
TOPOLA
41703
101
17023730
7578
KULTURNI CENTAR TOPOLA
TOPOLA
41703
101
17763326
80334
SPORTSKA ORGANIZACIJA FK „KARA\OR\E"
TOPOLA
41703
101
17763334
80333
Trezor 102
6.102
OP[TINA TRGOVI[TE
TRGOVI[TE
OP[TINSKA UPRAVA
TRGOVI[TE
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ OP[TINE TRGOVI[TE TRGOVI[TE
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADWE
TRGOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA
TRGOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA DOWI STAJEVAC
TRGOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
TRGOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA RADOVNICA
TRGOVI[TE
MESNA ZAJEDNICA [AJINCE
TRGOVI[TE
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
TRGOVI[TE
NARODNA BIBLIOTEKA „ANTONIJE POPOVI]"
TRGOVI[TE
DOM KULTURE
TRGOVI[TE
6.103
OP[TINA TRSTENIK
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP „DIREKCIJA ZA PLANIRAWE I IZGRADWU TRSTENIK"
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
JP RADIO-TELEVIZIJA „TRSTENIK"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA BOGDAWE
MESNA ZAJEDNICA BO@UREVAC
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA
MESNA ZAJEDNICA VELIKA DRENOVA
MESNA ZAJEDNICA VELU\E
MESNA ZAJEDNICA GORWI RIBNIK
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC
MESNA ZAJEDNICA DOWA OMA[NICA
MESNA ZAJEDNICA DOWI DUBI^
MESNA ZAJEDNICA DOWI RIBNIK
MESNA ZAJEDNICA JASIKOVICA
MESNA ZAJEDNICA LOZNA
MESNA ZAJEDNICA LOPA[
MESNA ZAJEDNICA MALA SUGUBINA
MESNA ZAJEDNICA MEDVE\A
MESNA ZAJEDNICA MIJAJLOVAC
MESNA ZAJEDNICA MILUTOVAC
MESNA ZAJEDNICA OXACI
MESNA ZAJEDNICA PLANINICA
MESNA ZAJEDNICA POQNA
MESNA ZAJEDNICA POPINA
MESNA ZAJEDNICA PO^EKOVINA
MESNA ZAJEDNICA RIQAC
MESNA ZAJEDNICA RULI[NIK
MESNA ZAJEDNICA STOPAWA
MESNA ZAJEDNICA TRSTENIK
MESNA ZAJEDNICA TRSTENIK II
MESNA ZAJEDNICA UGQAREVO
MESNA ZAJEDNICA MALA DRENOVA
MESNA ZAJEDNICA STARI TRSTENIK
MESNA ZAJEDNICA RAJINAC
MESNA ZAJEDNICA TOBOLAC
MESNA ZAJEDNICA QUBOSTIWSKI PRWAVOR
MESNA ZAJEDNICA GORWA CRNI[AVA
MESNA ZAJEDNICA BRESNO POQE
PRED[KOLSKA USTANOVA „BISERI"
NARODNA BIBLIOTEKA „JEFIMIJA"
NARODNI UNIVERZITET
„SPORTSKI CENTAR TRSTENIK"
6.104
OP[TINA TUTIN
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA UNAPRE\EWE ZDRAVSTVENE ZA[TITE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BIOHANE
MESNA ZAJEDNICA DELIME\E
MESNA ZAJEDNICA DETANE
MESNA ZAJEDNICA DOLOVO
MESNA ZAJEDNICA DRAGA
MESNA ZAJEDNICA KONI^E
MESNA ZAJEDNICA LESKOVA
MESNA ZAJEDNICA MELAJE
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
44105
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
07214324
07214316
20226030
17287303
07204671
07213328
07204680
07227027
07204663
07343442
17190636
07324120
7579
7580
80067
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7589
7588
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
41810
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
07175493
07175507
07177933
17273388
17124803
17021354
17041436
17260120
07176163
17291556
07177950
07177658
07177887
17294148
07177780
07177801
07177798
17359665
07177810
17312855
17297295
17291548
07177879
17292242
07177895
07154623
07177828
07363346
07177917
07225342
07177836
17293508
07177844
07177992
17293168
07177852
17477552
17429558
17633872
17684183
17691538
17717669
01776398
07155085
17125478
07155042
17667351
7592
7593
7594
7629
7631
7630
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
9879
10086
80176
80256
80272
80392
7626
7627
7628
80115
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
42602
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
07175892
07175965
17219235
17270648
17496425
17552465
07256850
07218532
07216262
07349866
07242956
07231288
07192959
07233663
7632
7634
7633
7636
7637
7635
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
Trezor 103
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
TRSTENIK
Trezor 104
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
TUTIN
31. decembar 2009.
Broj 113
95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MOJSTIR
TUTIN
42602
104
07216254
7646
MESNA ZAJEDNICA MORANI
TUTIN
42602
104
07245912
7647
MESNA ZAJEDNICA ORQE
TUTIN
42602
104
07218575
7648
MESNA ZAJEDNICA RE@EVI]E
TUTIN
42602
104
07218583
7649
MESNA ZAJEDNICA RIBARI]E
TUTIN
42602
104
07206623
7650
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO
TUTIN
42602
104
07220880
7651
MESNA ZAJEDNICA DOBRIWE
TUTIN
42602
104
07339909
7652
MESNA ZAJEDNICA TUTIN
TUTIN
42602
104
07290276
7653
MESNA ZAJEDNICA CRKVINE
TUTIN
42602
104
07218524
7654
MESNA ZAJEDNICA DUBOVO
TUTIN
42602
104
07339887
9657
MESNA ZAJEDNICA BUJKOVI]E
TUTIN
42602
104
07339895
9838
TRE]A MESNA ZAJEDNICA TUTIN
TUTIN
42602
104
17499483
9885
^ETVRTA MESNA ZAJEDNICA TUTIN
TUTIN
42602
104
17499491
9952
MESNA ZAJEDNICA @IR^E
TUTIN
42602
104
17669397
80144
PRED[KOLSKA USTANOVA „HABIBA STO^EVI]"
TUTIN
42602
104
07308108
7655
NARODNA BIBLIOTEKA „DR EJUP MU[VI]"
TUTIN
42602
104
17276794
7660
KULTURNI CENTAR „MLADOST"
TUTIN
42602
104
07175728
7659
JAVNA USTANOVA „MULTIMEDIJALNI CENTAR TUTIN"
TUTIN
42602
104
17684434
80167
JIP INFORMACIONI CENTAR
TUTIN
42602
104
17425242
7658
USTANOVA ZA SPORT „TUTIN"
TUTIN
42602
104
17120719
7661
Trezor 105
6.105
OP[TINA UB
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA URE\EWE I IZGRADWU UB"
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
FOND ZA RURALNI RAZVOJ OP[TINE UB
MESNA ZAJEDNICA BAWANI
MESNA ZAJEDNICA BRGULE
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA
MESNA ZAJEDNICA VRELO
MESNA ZAJEDNICA VRHOVNE
MESNA ZAJEDNICA VUKONA
MESNA ZAJEDNICA DOKMIR
MESNA ZAJEDNICA ZVIZDAR
MESNA ZAJEDNICA KALENI]
MESNA ZAJEDNICA KO@UAR
MESNA ZAJEDNICA LON^ANIK
MESNA ZAJEDNICA MILORCI
MESNA ZAJEDNICA MURGA[
MESNA ZAJEDNICA PAMBUKOVICA
MESNA ZAJEDNICA RADQEVO
MESNA ZAJEDNICA SOVQAK
MESNA ZAJEDNICA TAKOVO
MESNA ZAJEDNICA TVRDOJEVAC
MESNA ZAJEDNICA TRLI]
MESNA ZAJEDNICA TULARI
MESNA ZAJEDNICA SLATINA
MESNA ZAJEDNICA CRVENA JABUKA
MESNA ZAJEDNICA ^U^UGE
MESNA ZAJEDNICA UB
MESNA ZAJEDNICA NOVACI
MESNA ZAJEDNICA „LISO POQE"
MESNA ZAJEDNICA GVOZDENOVI]
MESNA ZAJEDNICA JO[EVA
MESNA ZAJEDNICA KALINOVAC
MESNA ZAJEDNICA KR[NA GLAVA
MESNA ZAJEDNICA PAQUVI
MESNA ZAJEDNICA RADU[A
MESNA ZAJEDNICA RUKLADE
MESNA ZAJEDNICA STUBLENICA
MESNA ZAJEDNICA [ARBANE
PRED[KOLSKA USTANOVA „UB"
GRADSKA BIBLIOTEKA „BO@IDAR KNE@EVI]"
USTANOVA ZA KULTURU I SPORT
„KULTURNO-SPORTSKI CENTAR UB"
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
43910
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
07188927
07188943
17227955
17288091
17780948
07098847
07098855
07330049
07098871
17185632
17368273
07199988
07329334
07344619
07098804
17346571
07135416
07098782
07098774
07098863
07136960
07331029
07098910
07098880
07098898
07329873
17368265
07329253
07098901
07098812
17389742
17117882
17496832
17497740
17478486
07098839
17434349
17342282
17443267
17496859
07256779
17027999
7662
7663
9826
7664
80412
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
UB
43910
105
17779214
80414
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
41920
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
07193114
07193181
06855920
17360396
17495097
07265026
07237294
07275803
07314221
07305443
07258054
07305737
07276389
07305745
07318316
07310331
07290225
07199627
07318308
07310323
07314639
07258046
07242492
07293780
07308167
7778
7779
9455
9454
7781
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
Trezor 108
6.108
OP[TINA VARVARIN
OP[TINSKA UPRAVA
JP „MORAVA" ZA IZGRADWU ZAJEDNI^KOG VODOVODA
JP „DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU VARVARIN"
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
MESNA ZAJEDNICA BA^INA
MESNA ZAJEDNICA BO[WANE
MESNA ZAJEDNICA VARVARIN
MESNA ZAJEDNICA GORWI KATUN
MESNA ZAJEDNICA GORWI KR^IN
MESNA ZAJEDNICA DOWI KATUN
MESNA ZAJEDNICA DOWI KR^IN
MESNA ZAJEDNICA ZALOGOVAC
MESNA ZAJEDNICA IZBENICA
MESNA ZAJEDNICA KARANOVAC
MESNA ZAJEDNICA MALA KRU[EVICA
MESNA ZAJEDNICA MARENOVO
MESNA ZAJEDNICA MASKARE
MESNA ZAJEDNICA OBRE@
MESNA ZAJEDNICA ORA[JE
MESNA ZAJEDNICA PARCANE
MESNA ZAJEDNICA SELO VARVARIN
MESNA ZAJEDNICA SUVAJA
MESNA ZAJEDNICA TOQEVAC
MESNA ZAJEDNICA CERNICA
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
VARVARIN
96
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA PAJKOVAC
VARVARIN
41920
108
07326386
80353
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
VARVARIN
41920
108
07321198
7803
DOM KULTURE „HEROJ MIRKO TOMI]"
VARVARIN
41920
108
07176783
7804
SPORTSKO-TURISTI^KI CENTAR „TEMNI]"
VARVARIN
41920
108
17127802
7805
Trezor 109
6.109
OP[TINA VELIKA PLANA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
SPORTSKA ORGANIZACIJA FK „MORAVA"
OP[TINSKI FOND ZA STIPENDIRAWE DECE RODITEQA
IZGINULIH U RATU
FOND ZA STIPENDIRAWE KADROVA POTREBNIH ZA RAZVOJ
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE VELIKA PLANA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA DOWA LIVADICA
MESNA ZAJEDNICA KRWEVO
MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA
MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MILO[EVAC
MESNA ZAJEDNICA VELIKO ORA[JE
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA RADOVAWE
MESNA ZAJEDNICA RAKINAC
MESNA ZAJEDNICA STARO SELO
MESNA ZAJEDNICA TRNOV^E
MESNA ZAJEDNICA „BRESJE"
MESNA ZAJEDNICA „SAVANOVAC" KRWEVO
MESNA ZAJEDNICA „STARI ODBOR"
PRVA MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „DE^JE CARSTVO"
JP PREDUZE]E ZA PLANIRAWE I IZGRADWU „PLANA"
BIBLIOTEKA „RADOJE DOMANOVI]"
DOM KULTURE „VLADA MARJANOVI]" STARO SELO
USTANOVA – DOM OMLADINE
JAVNA USTANOVA"NARODNI UNIVERZITET VELIKA PLANA"
JAVNA USTANOVA POZORI[TE „MASUKA"
JU TURISTI^KO-SPORTSKI CENTAR „VELIKA PLANA"
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
43240
43240
43240
43240
43240
109
109
109
109
109
07143745
07143745
06139264
07162855
07258402
7806
9787
7807
80339
10075
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
VELIKA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
PLANA
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
43240
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
17476874
17111744
17437038
17447530
07142056
07159951
17369644
07198949
07142064
07273878
07142072
07143389
07142005
07250886
07142048
07268963
07142030
07619812
07228538
07158777
07241666
07714840
07198426
07198256
07300603
17711245
17532596
17025783
7809
7813
7814
7811
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
80406
7832
7833
7834
80186
7835
9666
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
110
110
110
110
110
110
110
110
07162782
07162782
07163029
07162782
17106937
17656066
17558617
17265059
7836
9732
7837
80063
7869
10091
9626
7840
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
VELIKO
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
GRADI[TE
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
42920
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
07611641
17508377
17581007
07158408
07141360
07141513
07249691
07141467
07228562
07141386
07141408
07141424
07141548
07234104
07141521
07162219
07141459
07141505
07141483
07234112
07141530
07141378
07141432
07141475
07141491
07228520
07141394
07141416
07298404
07162928
7838
7839
9669
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7868
VELIKO GRADI[TE
VELIKO GRADI[TE
VELIKO GRADI[TE
42920
42920
42920
110
110
110
17223909
17762966
17464884
7867
80323
9733
VLADI^IN HAN
44103
111
07229305
7870
VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
44103
44103
111
111
111
17635778
07229313
07222483
9989
9990
7871
Trezor 110
6.110
OP[TINA VELIKO GRADI[TE
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE VELIKO GRADI[TE
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE VELIKO GRADI[TE
AGRARNI FOND SO VELIKO GRADI[TE
FOND SOLIDARNE SAMBENE IZGRADWE
OP[TINSKI FOND ZA ZA[TITU, KORI[]EWE
I UNAPRE\IVAWE DOBARA OD OP[TEG INTERESA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
EKOLO[KI FOND OP[TINE VELIKO GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA BISKUPQE
MESNA ZAJEDNICA VELIKO GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA GAREVO
MESNA ZAJEDNICA DESINE
MESNA ZAJEDNICA DOQA[NICA
MESNA ZAJEDNICA \URAKOVO
MESNA ZAJEDNICA ZATOWE
MESNA ZAJEDNICA KAMIJEVO
MESNA ZAJEDNICA KISIQEVO
MESNA ZAJEDNICA KUMANE
MESNA ZAJEDNICA KURJA^E
MESNA ZAJEDNICA KUSI]E
MESNA ZAJEDNICA QUBIWE
MESNA ZAJEDNICA MAJILOVAC
MESNA ZAJEDNICA MAKCE
MESNA ZAJEDNICA OSTROVO
MESNA ZAJEDNICA PE^ANICA
MESNA ZAJEDNICA PO@E@ENO
MESNA ZAJEDNICA RAM
MESNA ZAJEDNICA SIRAKOVO
MESNA ZAJEDNICA SREDWEVO
MESNA ZAJEDNICA TOPOLOVNIK
MESNA ZAJEDNICA TRIBRODE
MESNA ZAJEDNICA CAREVAC
MESNA ZAJEDNICA ^E[QEVA BARA
PRED[KOLSKA USTANOVA „MAJSKI CVET"
NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
JAVNA USTANOVA „KULTURNI CENTAR" OP[TINE
VELIKO GRADI[TE
JAVNA USTANOVA „SPORTSKI CENTAR VELIKO GRADI[TE"
SPORTSKO DRU[TVO „VGSK"
Trezor 111
6.111
OP[TINA VLADI^IN HAN
OP[TINA VLADI^IN HAN – KANCELARIJA NARODNOG
BRANIOCA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
OP[TINSKA UPRAVA
31. decembar 2009.
Broj 113
97
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IZVR[NI ODBOR – OP[TINSKA UPRAVA
VLADI^IN HAN
44103
111
07229313
7872
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
OP[TINE VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
111
07282893
7930
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
VLADI^IN HAN
44103
111
17530828
7873
MESNA ZAJEDNICA BALINOVCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222769
7875
MESNA ZAJEDNICA BA^VI[TE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222777
7876
MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222785
7877
MESNA ZAJEDNICA BELI[EVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222793
7878
MESNA ZAJEDNICA BOGO[EVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222807
7879
MESNA ZAJEDNICA BRESTOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222815
7880
MESNA ZAJEDNICA VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
111
07222823
7881
MESNA ZAJEDNICA VRBOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222831
7882
MESNA ZAJEDNICA GARIWE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222840
7883
MESNA ZAJEDNICA GORWE JABUKOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222858
7884
MESNA ZAJEDNICA GRAMA\E
VLADI^IN HAN
44103
111
07222866
7885
MESNA ZAJEDNICA DEKUTINCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222874
7886
MESNA ZAJEDNICA DOWE JABUKOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222882
7887
MESNA ZAJEDNICA DUBQANE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222904
7888
MESNA ZAJEDNICA @ITORA\E
VLADI^IN HAN
44103
111
07222963
7889
MESNA ZAJEDNICA ZEBINCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222912
7890
MESNA ZAJEDNICA JAGWILO
VLADI^IN HAN
44103
111
07222939
7891
MESNA ZAJEDNICA JASTREBAC
VLADI^IN HAN
44103
111
07222947
7892
MESNA ZAJEDNICA JOVAC
VLADI^IN HAN
44103
111
07222955
7893
MESNA ZAJEDNICA KALIMANCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07222971
7894
MESNA ZAJEDNICA KA^APUN
VLADI^IN HAN
44103
111
07222980
7895
MESNA ZAJEDNICA KOZNICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07222998
7896
MESNA ZAJEDNICA KOPITARCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223005
7897
MESNA ZAJEDNICA KOSTOMLATICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223013
7898
MESNA ZAJEDNICA KR@NICE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223021
7899
MESNA ZAJEDNICA KUKAVICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223030
7900
MESNA ZAJEDNICA KUNOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07223048
7901
MESNA ZAJEDNICA LEBET
VLADI^IN HAN
44103
111
07223056
7902
MESNA ZAJEDNICA LEPENICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223064
7903
MESNA ZAJEDNICA LETIVI[TE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223072
7904
MESNA ZAJEDNICA QUTE@
VLADI^IN HAN
44103
111
07223099
7905
MESNA ZAJEDNICA MAZARI]
VLADI^IN HAN
44103
111
07223102
7906
MESNA ZAJEDNICA MANAJLE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223129
7907
MESNA ZAJEDNICA MAWAK
VLADI^IN HAN
44103
111
07223137
7908
MESNA ZAJEDNICA MRTVICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223145
7909
MESNA ZAJEDNICA OSTROVICA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223153
7910
MESNA ZAJEDNICA POLOM
VLADI^IN HAN
44103
111
07223161
7911
MESNA ZAJEDNICA PREKODOLCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223170
7912
MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ
VLADI^IN HAN
44103
111
07223188
7913
MESNA ZAJEDNICA RAVNA REKA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223196
7914
MESNA ZAJEDNICA RDOVO
VLADI^IN HAN
44103
111
07223200
7915
MESNA ZAJEDNICA REPINCE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223218
7916
MESNA ZAJEDNICA REPI[TE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223315
7917
MESNA ZAJEDNICA RU@I]
VLADI^IN HAN
44103
111
07223226
7918
MESNA ZAJEDNICA SOLA^KA SENA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223234
7919
MESNA ZAJEDNICA SRNE]I DOL
VLADI^IN HAN
44103
111
07223242
7920
MESNA ZAJEDNICA STUBAL
VLADI^IN HAN
44103
111
07223269
7921
MESNA ZAJEDNICA SUVA MORAVA
VLADI^IN HAN
44103
111
07223277
7922
MESNA ZAJEDNICA TEGOVI[TE
VLADI^IN HAN
44103
111
07223285
7923
MESNA ZAJEDNICA URVI^
VLADI^IN HAN
44103
111
07223293
7924
MESNA ZAJEDNICA XEP
VLADI^IN HAN
44103
111
07223307
7925
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA"
VLADI^IN HAN
44103
111
07253869
7926
DOO ZA UPRAVQAWE „SLOBODNA ZONA"
VLADI^IN HAN
44103
111
17007254
7929
CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI I BIBLIOTEKARSTVO
OP[TINE VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
111
17778340
80385
JP „INFORMATIVNI PRES CENTAR"
VLADI^IN HAN
44103
111
17007246
7931
SPORTSKI CENTAR „KUWAK"
VLADI^IN HAN
44103
111
07306091
7932
SPORTSKI SAVEZ
VLADI^IN HAN
44103
111
17426800
7934
Trezor 112
6.112
OP[TINA VLADIMIRCI
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BOBOVIK
MESNA ZAJEDNICA VARO[ICA
MESNA ZAJEDNICA „VLASANICA"
MESNA ZAJEDNICA VUKO[I]
MESNA ZAJEDNICA VU^EVICA
MESNA ZAJEDNICA DEBRC
MESNA ZAJEDNICA ZVEZD
MESNA ZAJEDNICA JALOVIK
MESNA ZAJEDNICA LOJANICE
MESNA ZAJEDNICA MATIJEVAC
MESNA ZAJEDNICA PROVO
MESNA ZAJEDNICA SKUPQEN
MESNA ZAJEDNICA „LIPOVICA" JAZOVNIK
MESNA ZAJEDNICA VLADIMIRCI – SELO
MESNA ZAJEDNICA KAONA
MESNA ZAJEDNICA KOZARICA
MESNA ZAJEDNICA KUJAVICA
MESNA ZAJEDNICA MESARCI
MESNA ZAJEDNICA MEHOVINE
MESNA ZAJEDNICA PEJINOVI]
MESNA ZAJEDNICA RI\AKE
MESNA ZAJEDNICA BELOTI]
MESNA ZAJEDNICA BEQIN
MESNA ZAJEDNICA DRAGOJEVAC
MESNA ZAJEDNICA KRNULE
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
43602
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
07171013
07355831
17302043
07171013
07118112
07118066
07117990
07117981
07117949
07117892
07117922
07117884
07118147
07117787
07117957
07117850
07118074
07118023
07118082
07118015
07117663
07117825
07117868
07117906
07117841
07118031
07118007
07117973
07118040
7935
7936
7962
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
7963
7964
7965
7966
98
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA MROVSKA
VLADIMIRCI
43602
112
07117833
7967
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
VLADIMIRCI
43602
112
07117914
7968
MESNA ZAJEDNICA SUVO SELO
VLADIMIRCI
43602
112
07117876
7969
MESNA ZAJEDNICA TRBU[AC
VLADIMIRCI
43602
112
07117965
7970
MESNA ZAJEDNICA"GOMILICA" JALOVIK
VLADIMIRCI
43602
112
17718401
80257
MESNA ZAJEDNICA JAZOVNIK
VLADIMIRCI
43602
112
17777823
80423
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE „SUNCOKRETI" VLADIMIRCI
43602
112
07292201
7960
BIBLIOTEKA „DI[A ATI]"
VLADIMIRCI
43602
112
07169841
7961
OP[TINSKI FUDBALSKI SAVEZ
VLADIMIRCI
43602
112
07294921
9533
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE VLADIMIRCI
VLADIMIRCI
43602
112
07295944
9961
Trezor 113
6.113
OP[TINA VLASOTINCE
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU OP[TINE
VLASOTINCE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
FONDACIJA DAROVITIH „KRISTIFOR CRNIL"
MESNA ZAJEDNICA ALEKSINE
MESNA ZAJEDNICA BATULOVCE
MESNA ZAJEDNICA BOQARE
MESNA ZAJEDNICA BORIN DOL
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA
MESNA ZAJEDNICA GLO@ANE
MESNA ZAJEDNICA GORWA LOMNICA
MESNA ZAJEDNICA GORWA LOPU[WA
MESNA ZAJEDNICA GORWI DEJAN
MESNA ZAJEDNICA GORWI PRISJAN
MESNA ZAJEDNICA GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA GUWETINA
MESNA ZAJEDNICA DADINCE
MESNA ZAJEDNICA DOBROVI[
MESNA ZAJEDNICA DOWA LOMNICA
MESNA ZAJEDNICA DOWA LOPU[NA
MESNA ZAJEDNICA DOWE GARE
MESNA ZAJEDNICA DOWI DEJAN
MESNA ZAJEDNICA ZLATI]EVO
MESNA ZAJEDNICA JAKOVQEVO
MESNA ZAJEDNICA JASTREBAC
MESNA ZAJEDNICA KOZILO
MESNA ZAJEDNICA KOMARICA
MESNA ZAJEDNICA KONOPNICA
MESNA ZAJEDNICA KRSTI]EVO
MESNA ZAJEDNICA KRU[EVICA
MESNA ZAJEDNICA KUKAVICA
MESNA ZAJEDNICA LADOVICA
MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA
MESNA ZAJEDNICA ORA[JE
MESNA ZAJEDNICA PREDAN^A
MESNA ZAJEDNICA PRILEPAC
MESNA ZAJEDNICA RAVNA GORA
MESNA ZAJEDNICA RAVNI DEL
MESNA ZAJEDNICA RAJI]EVO
MESNA ZAJEDNICA SVO\E
MESNA ZAJEDNICA SKRAPE@
MESNA ZAJEDNICA SREDOR
MESNA ZAJEDNICA STAJKOVCE
MESNA ZAJEDNICA STRAWEVO
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA
MESNA ZAJEDNICA CRNATOVO
MESNA ZAJEDNICA [I[AVA
MESNA ZAJEDNICA „ROSUQA"
MESNA ZAJEDNICA DOWI PRISJAN
MESNA ZAJEDNICA „JEZDINE"
MESNA ZAJEDNICA „PR@OJNE" PR@OJNE
MESNA ZAJEDNICA „^UOVE"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
MESNA ZAJEDNICA GORWI ORAH
PRED[KOLSKA USTANOVA „MILKA DIMANI]"
NARODNA BIBLIOTEKA „DESANKA MAKSIMOVI]"
KULTURNI CENTAR „25. MAJ"
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR „VLASINA"
DRU[TVO ZA TELESNO VASPITAWE I REKREACIJU
„PARTIZAN"
SAVEZ ORGANIZACIJA ZA FIZI^KU KULTURU
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
42102
42102
42102
113
113
113
07179588
07179596
07179588
7971
7972
80428
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
VLASOTINCE
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
42102
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
07104936
06393977
17466640
17215493
07103476
07103484
07103492
07103506
07103514
07103522
07103549
07103557
07103565
07103590
07103603
07390904
07103611
07103620
07103638
07103646
07103654
07103662
07103573
07103697
07103719
07103727
07103735
07103743
07390939
07103751
07103891
07103760
07103786
07103778
17218328
07103794
17272896
07103808
07390912
07103816
07103824
07103832
07103859
17265717
07103867
07103875
07103883
07103468
07103689
17049500
17103881
17103792
17026160
07103581
07255462
17123726
07139675
17718398
8028
7973
9505
8031
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8029
8024
8026
8025
80301
VLASOTINCE
VLASOTINCE
42102
42102
113
113
07216351
07333030
8027
8030
VRWA^KA BAWA
VRWA^KA BAWA
41820
41820
115
115
07175981
07176023
8082
8083
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
VRWA^KA
41820
41820
41820
41820
41820
41820
41820
41820
41820
41820
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
07176562
07175981
17267116
07176708
07176066
07177348
07176503
07176520
07176538
07954620
8101
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
Trezor 115
6.115
OP[TINA VRWA^KA BAWA
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
OP[TINE VRWA^KA BAWA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA VRANE[I
MESNA ZAJEDNICA VRWA^KA BAWA
MESNA ZAJEDNICA VRWCI
MESNA ZAJEDNICA GRA^AC
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA PODUNAVCI
MESNA ZAJEDNICA RSOVCI
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
BAWA
31. decembar 2009.
Broj 113
99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA RU\INCI
VRWA^KA BAWA
41820
115
07406592
8093
MESNA ZAJEDNICA STANI[INCI
VRWA^KA BAWA
41820
115
07176511
8094
MESNA ZAJEDNICA [TULAC
VRWA^KA BAWA
41820
115
07406606
8095
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOST"
VRWA^KA BAWA
41820
115
07294409
8096
USTANOVA „TURISTI^KA ORGANIZACIJA VRWA^KA BAWA" VRWA^KA BAWA
41820
115
17009486
80290
NARODNA BIBLIOTEKA „DR DU[AN RADI]"
VRWA^KA BAWA
41820
115
17047736
8098
KULTURNI CENTAR
VRWA^KA BAWA
41820
115
07177453
8097
USTANOVA"SPORTSKI CENTAR" VRWA^KA BAWA
VRWA^KA BAWA
41820
115
17722808
80242
Trezor 117
6.117
OP[TINA @ABARI
@ABARI
OP[TINSKA UPRAVA
@ABARI
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE @ABARI
@ABARI
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE @ABARI
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA BRZOHODE
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA VITE@EVO
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA VLA[KI DO
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA @ABARI
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA KO^ETIN
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA MIRIJEVO
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA OREOVICA
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA POLATNA
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA PORODIN
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA SVIWAREVO
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA SIBNICA
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA SIMI]EVO
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA TI]EVAC
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA ^ETERE@E
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA TO^KA
@ABARI
MESNA ZAJEDNICA GORWA LIVADICA PORODIN
@ABARI
PRED[KOLSKA USTANOVA „MORAVSKI CVET"
@ABARI
NARODNA BIBLIOTEKA „PROFESOR DR ALEKSANDAR IVI]" @ABARI
CENTAR ZA KULTURU
@ABARI
6.118
OP[TINA @AGUBICA
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC
JP TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE @AGUBICA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU I RAZVOJ OP[TINE @AGUBICA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA MILATOVAC
MESNA ZAJEDNICA SELI[TE
MESNA ZAJEDNICA SUVI DO
MESNA ZAJEDNICA „BIGAR" SIGE
MESNA ZAJEDNICA „BUDU]NOST" BLIZNAK
MESNA ZAJEDNICA „BUDU]NOST" JO[ANICA
MESNA ZAJEDNICA „VRELO"
MESNA ZAJEDNICA „VRELO" MILANOVAC
MESNA ZAJEDNICA „VUKOVAC" VUKOVAC
MESNA ZAJEDNICA „GORWAK" KREPOQIN
MESNA ZAJEDNICA „JEDINSTVO" LAZNICA
MESNA ZAJEDNICA „KRUPAJA" KRUPAJA
MESNA ZAJEDNICA „MLAVA" RIBARE
MESNA ZAJEDNICA „PIONIR" IZVARICA
MESNA ZAJEDNICA „POBEDA" OSANICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
KULTURNO PROSVETNI CENTAR „JOVAN [ERBANOVI]"
6.119
OP[TINA @ITORA\A
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA VODOSNABDEVAWE"
JP „SPORTSKA HALA"
OP[TISKI [TAB ZA RASEQENA LICA
MESNA ZAJEDNICA DOWE CRNATOVO
MESNA ZAJEDNICA @ITORA\A
MESNA ZAJEDNICA JASENICA
MESNA ZAJEDNICA KOWARNIK
MESNA ZAJEDNICA NOVO MOM^ILOVO
MESNA ZAJEDNICA PEJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA PODINA
MESNA ZAJEDNICA RE^ICA
MESNA ZAJEDNICA SAMARINOVAC
MESNA ZAJEDNICA BADWEVAC
MESNA ZAJEDNICA VLAHOVO
MESNA ZAJEDNICA GRUDA[
MESNA ZAJEDNICA TOPONICA
MESNA ZAJEDNICA DOWI DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWE CRNATOVO
MESNA ZAJEDNICA DR@ANOVAC
MESNA ZAJEDNICA GORWI DRENOVAC
MESNA ZAJEDNICA \AKUS
MESNA ZAJEDNICA LUKOMIR
MESNA ZAJEDNICA GLA[INAC
MESNA ZAJEDNICA STARA BO@URNA
MESNA ZAJEDNICA VOQ^INAC
MESNA ZAJEDNICA STUDENAC
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
42960
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
07162456
07162618
17280511
17669648
07141181
07200005
07264747
07141254
07141165
07141211
07228619
07141220
07141190
07141297
07141203
07141238
07141262
07141246
07264623
17442279
17545981
17225243
06168604
17427920
8167
8168
8190
80137
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
9546
8187
8188
8189
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
42930
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
07162715
07162715
07162715
07354070
07162715
17208926
17121332
17270532
07234279
07140819
07319797
07140835
07140690
07140754
07140762
07140789
07222297
07140665
07140878
07140746
07140703
07140886
07238258
07140924
07347430
07351020
8191
9734
80300
8192
80425
8213
8212
8194
8193
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
43100
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
07215479
07215444
17215337
17214357
07215444
07300956
07108451
07301057
07108435
07108460
07301073
07301090
07301103
07295316
07300948
07301162
07301081
07301154
07300964
07301014
07300972
07301049
07301006
07301065
07301022
07301138
07301189
07301120
8214
8215
9523
9520
8216
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
Trezor 118
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
@AGUBICA
Trezor 119
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
@ITORA\A
100
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA STARO MOM^ILOVO
@ITORA\A
43100
119
07301146
9648
MESNA ZAJEDNICA SMRDI]
@ITORA\A
43100
119
07301111
9649
MESNA ZAJEDNICA DEBELI LUG
@ITORA\A
43100
119
07300913
9650
MESNA ZAJEDNICA ZLADOVAC
@ITORA\A
43100
119
07227116
9651
MESNA ZAJEDNICA ASANOVAC
@ITORA\A
43100
119
07300930
9652
MESNA ZAJEDNICA KARE
@ITORA\A
43100
119
07299222
9653
MESNA ZAJEDNICA DUBOVO
@ITORA\A
43100
119
07300999
9654
PRED[KOLSKA USTANOVA „PRVA RADOST"
@ITORA\A
43100
119
07309465
8227
NARODNA BIBLIOTEKA
@ITORA\A
43100
119
17103091
8228
Trezor 121
6.121
OP[TINA LAPOVO
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA LAPOVO
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE KOMUNALNU
DELATNOST ZA[TITU @IVOTNE SREDINE I IZGRADWU
OBJEK. VODOPRIVREDE
JP „NOVI VEK" ZA URBANIZACIJU I GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
VATROGASNI FOND OP[TINE LAPOVO
USTANOVA ZA DECU PRED[KOLSKOG UZRASTA
„NA[A MLADOST"
OP[TINSKA BIBLIOTEKA „SLOVO"
CENTAR ZA KULTURU „STEFAN NEMAWA"
LAPOVO
LAPOVO
LAPOVO
41702
41702
41702
121
121
121
07703805
07713754
07149344
8232
8233
8237
LAPOVO
41702
121
06110487
8235
LAPOVO
LAPOVO
LAPOVO
41702
41702
41702
121
121
121
17187716
17270575
17224972
9456
8234
8236
LAPOVO
LAPOVO
LAPOVO
41702
41702
41702
121
121
121
07877757
17036521
07652038
8238
8239
8240
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
08070636
08070644
08667675
08018634
08018642
08018618
08018626
08018561
08018529
08082707
8244
8245
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
46001
46001
46001
46001
202
202
202
202
08060975
08060975
08060975
08173338
8255
9536
9537
8256
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
46001
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
08407487
08659656
08704945
08788111
08788103
08785724
08031843
08031711
08031797
08070172
08031851
08031835
08031827
08031991
08032009
08031819
08643466
08610924
08274274
08648450
9907
8257
8259
8258
8260
9818
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8277
8272
8275
ALIBUNAR
ALIBUNAR
ALIBUNAR
46001
46001
46001
202
202
202
08261920
08749272
08138354
8276
8274
9538
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
46310
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
08350957
08350957
08128880
08063532
08063125
08063079
08063524
08063516
08027790
08743312
08743339
08063575
8278
8279
8290
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
45711
45711
45711
45711
45711
45711
45711
45711
204
204
204
204
204
204
204
204
08012814
08012946
08122890
08601097
08667101
08848785
08023336
08027218
8291
8293
8292
8294
9493
9896
8296
8297
Trezor 201
6.201
OP[TINA ADA
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA MOL
MESNA ZAJEDNICA UTRINE
PRVA MESNA ZAJEDNICA ADA
DRUGA MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „^IKA JOVA ZMAJ"
BIBLIOTEKA „SARVA[ GABOR"
CENTAR ZA SPORT I FIZI^KU KULTURU
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
6.202
OP[TINA ALIBUNAR
SKUP[TINA OP[TINE ALIBUNAR
PREDSEDNIK OP[TINE ALIBUNAR (IZVR[NI ORGAN)
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA STAMBENE USLUGE, GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
I PUTEVE „STANOGRADWA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA BEZBEDNOST SAOBRA]AJA
VATROGASNI FOND SO
FOND ZA RAZVOJ OP[TINE ALIBUNAR
MESNA ZAJEDNICA ALIBUNAR
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI KARLOVAC
MESNA ZAJEDNICA VLADIMIROVAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRICA
MESNA ZAJEDNICA ILANXA
MESNA ZAJEDNICA JANO[IK
MESNA ZAJEDNICA LOKVE
MESNA ZAJEDNICA NIKOLINCI
MESNA ZAJEDNICA NOVI KOZJAK
MESNA ZAJEDNICA SELEU[
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
OP[TINSKA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
DOM KULTURE „VLADIMIROVAC" VLADIMIROVAC
DOM KULTURE „MLADOST"
KULTURNI CENTAR „D. MILUTINOVI]"
BANATSKI KARLOVAC
DOM KULTURE „SELEU[" SELEU[
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE ALIBUNAR
Trezor 202
Trezor 203
6.203
OP[TINA APATIN
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU APATIN"
MESNA ZAJEDNICA APATIN
MESNA ZAJEDNICA KUPUSINA
MESNA ZAJEDNICA PRIGREVICA
MESNA ZAJEDNICA SVILOJEVO
MESNA ZAJEDNICA SONTA
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA"
NARODNA BIBLIOTEKA
OP[TINSKI KULTURNI CENTAR
USTANOVA ZA STRU^NO OSPOSOBQAVAWE ODRASLIH
6.204
OP[TINA BA^
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE BA^
JAVNO PREDUZE]E „DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE BA^"
FOND ZA POMO] [KOLAMA OP[TINE BA^
MESNA ZAJEDNICA BA^
MESNA ZAJEDNICA BA^KO NOVO SELO
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
APATIN
Trezor 204
BA^
BA^
BA^
BA^
BA^
BA^
BA^
BA^
31. decembar 2009.
Broj 113
101
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA BO\ANI
BA^
45711
204
08051496
8298
MESNA ZAJEDNICA VAJSKA
BA^
45711
204
08027234
8299
MESNA ZAJEDNICA PLAVNA
BA^
45711
204
08012628
8300
MESNA ZAJEDNICA SELEN^A
BA^
45711
204
08027226
8301
PRED[KOLSKA USTANOVA „KOLIBRI"
BA^
45711
204
08587213
8302
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BA^
BA^
45711
204
08856133
80061
NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
BA^
45711
204
08580472
8303
JP „RADIO BA^KA" BA^
BA^
45711
204
08223467
9994
Trezor 205
6.205
OP[TINA BA^KA PALANKA
SKUP[TINA OP[TINE I WENI IZVR[NI ORGANI
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP ZA URBANIZAM GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, STAMBENO
KOMUNALNE POSLOVE I PUTEVE „STANDARD"
FOND ZA IZGRADWU STANOVA SOLIDARNOSTI OP[TINE
BA^KA PALANKA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE BA^KA PALANKA
FOND ZA RAZVOJ PREDUZETNI[TVA OP[TINE
BA^KA PALANKA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE
BA^KA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA VIZI]
MESNA ZAJEDNICA GAJDOBRA
MESNA ZAJEDNICA DESPOTOVO
MESNA ZAJEDNICA KARA\OR\EVO
MESNA ZAJEDNICA MLADENOVO
MESNA ZAJEDNICA NE[TIN
MESNA ZAJEDNICA NOVA GAJDOBRA
MESNA ZAJEDNICA OBROVAC
MESNA ZAJEDNICA PARAGE
MESNA ZAJEDNICA PIVNICE
MESNA ZAJEDNICA SILBA[
MESNA ZAJEDNICA TOVARI[EVO
MESNA ZAJEDNICA ^ELAREVO
MESNA ZAJEDNICA „BRATSTVO"
MESNA ZAJEDNICA „DUNAV"
MESNA ZAJEDNICA „STARI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR"
PRED[KOLSKA USTANOVA „MLADOST"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BA^KA PALANKA
NARODNA BIBLIOTEKA „VEQKO PETROVI]"
USTANOVA – KULTURNI CENTAR BA^KA PALANKA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
45710
45710
45710
45710
205
205
205
205
08070687
08070687
08151580
08062234
8304
8307
8305
8306
BA^KA PALANKA
45710
205
08632251
8330
BA^KA PALANKA
BA^KA PALANKA
45710
45710
205
205
08702004
08866937
8308
80084
BA^KA PALANKA
45710
205
08866945
80085
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
45710
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
08592063
08076430
08076456
08076502
08103917
08076359
08076464
08076448
08076570
08076561
08076553
08078157
08076537
08076421
08076529
08076472
08076499
08076588
08062293
08863555
08115923
08234361
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
80051
8328
8329
BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
46620
46620
46620
206
206
206
08070547
08070555
08848289
8331
8332
9890
BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
46620
46620
206
206
08654930
08759529
9561
8336
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
BA^KA
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
46620
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
08848262
08852138
08694150
08033137
08033129
08076804
08076812
08033145
08616256
08076847
08033161
08076855
08076863
08076782
08076774
08076839
08033153
08033170
08061823
08214271
08241139
9958
9959
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
BA^KI PETROVAC
BA^KI PETROVAC
BA^KI PETROVAC
45701
45701
45701
207
207
207
08054428
08127808
08101647
8357
8359
8360
BA^KI PETROVAC
45701
207
08156581
8361
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
BA^KI
45701
45701
45701
45701
45701
45701
45701
45701
45701
45701
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
08734844
08054479
08054452
08054487
08054495
08054215
08868573
08639213
08650438
08054169
8362
8363
8364
8365
8366
8367
80121
8368
8369
8370
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
PALANKA
Trezor 206
6.206
OP[TINA BA^KA TOPOLA
OP[TINSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BA^KA TOPOLA
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE URBANIZAM, PLANIRAWE
I URE\EWE BA^KA TOPOLA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA SUFINANSIRAWE RAZVOJNIH PROGRAMA
OP[TINE BA^KA TOPOLA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE I PREDUZETNI[TVA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
MESNA ZAJEDNICA BAJ[A
MESNA ZAJEDNICA BA^KA TOPOLA
MESNA ZAJEDNICA BA^KI SOKOLAC
MESNA ZAJEDNICA „GORWA ROGATICA"
MESNA ZAJEDNICA GUNARO[
MESNA ZAJEDNICA KARA\OR\EVO
MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA
MESNA ZAJEDNICA MALI BEOGRAD
MESNA ZAJEDNICA NOVO ORAHOVO
MESNA ZAJEDNICA WEGO[EVO
MESNA ZAJEDNICA „TOMISLAVCI"
MESNA ZAJEDNICA PA^IR
MESNA ZAJEDNICA POBEDA
MESNA ZAJEDNICA STARA MORAVICA
MESNA ZAJEDNICA PANONIJA
PRED[KOLSKA USTANOVA ZA DECU „BAMBI"
NARODNA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE OP[TINE BA^KA TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
TOPOLA
Trezor 207
6.207
OP[TINA BA^KI PETROVAC
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTNU
PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OP[TINE
BA^KI PETROVAC
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU OP[TINE
BA^KI PETROVAC
MESNA ZAJEDNICA BA^KI PETROVAC
MESNA ZAJEDNICA MAGLI]
MESNA ZAJEDNICA GLO@AN
MESNA ZAJEDNICA KULPIN
PRED[KOLSKA USTANOVA „V^IELKA"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BA^KI PETROVAC
BIBLIOTEKA „[TEFAN HOMOLA"
„SLOVA^KO VOJVO\ANSKO POZORI[TE" BA^KI PETROVAC
USTANOVA INFORMATIVNI CENTAR „BA^SKY PETROVEC"
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
PETROVAC
102
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 208
6.208
OP[TINA BE^EJ
ZA[TITNIK GRA\ANA OP[TINE BE^EJ
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP „STANKOM"
OP[TINSKI FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
OP[TINE BE^EJ
MESNA ZAJEDNICA BA^KO GRADI[TE
MESNA ZAJEDNICA MILE[EVO
MESNA ZAJEDNICA RADI^EVI]
MESNA ZAJEDNICA „8. OKTOBAR" BA^KO PETROVO SELO
MESNA ZAJEDNICA BRATSTVO JEDINSTVO
MESNA ZAJEDNICA POQANICA
MESNA ZAJEDNICA „ING.IVAN PERI[I]"
MESNA ZAJEDNICA „TODOR DUKIN"
DE^IJI VRTI] „LABUD PEJOVI]"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE BE^EJ
GRADSKI MUZEJ
NARODNA BIBLIOTEKA
GRADSKO POZORI[TE BE^EJ
USTANOVA „MLADOST" ZA SPORTSKU I KULTURNU
AKTIVNOST OMLADINE
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
46720
46720
46720
46720
46720
208
208
208
208
208
08051852
08875014
08359466
08051895
08645701
8371
80219
8372
8373
8388
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
46720
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
08626162
08077703
08052026
08052034
08076871
08077711
08564701
08077720
08062846
08069697
08851247
08069824
08069719
08231141
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
10056
8384
8386
8385
BE^EJ
46720
208
08162115
8387
BELA CRKVA
BELA CRKVA
46810
46810
209
209
08108048
08108005
8389
8390
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
46810
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
08646783
08108048
08031584
08031223
08031207
08031215
08031568
08031193
08049700
08031576
08031550
08070148
08031541
08031592
08063281
08031614
08031517
08603421
08057192
08126810
8411
8391
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
80034
8406
8408
8407
8409
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
45700
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
08028168
08439940
08283869
08690022
08776628
08028141
08103496
08028117
08028133
08028125
08101817
08028109
08159904
08101302
08101906
08708002
08023603
8412
8413
8429
80291
8415
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
08381984
08381984
20131217
08706034
08018189
08018251
08018197
08018219
08018243
08018227
08018235
08017859
08017808
8430
8431
10077
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
40720
40720
40720
40720
40720
40720
40720
40720
212
212
212
212
212
212
212
212
08027536
08027536
08158304
08646465
08158304
08850712
08692408
08004200
8444
10051
8445
9542
8446
10034
8450
8451
Trezor 209
6.209
OP[TINA BELA CRKVA
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, KOMUNALNU DELATNOST
I PUTNU PRIVREDU BELA CRKVA
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA PALANKA
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA SUBOTICA
MESNA ZAJEDNICA BELA CRKVA
MESNA ZAJEDNICA VRA^EV GAJ
MESNA ZAJEDNICA GREBENAC
MESNA ZAJEDNICA DOBRI^EVO
MESNA ZAJEDNICA DUPQAJA
MESNA ZAJEDNICA JASENOVO
MESNA ZAJEDNICA KAJTASOVO
MESNA ZAJEDNICA KALU]EROVO
MESNA ZAJEDNICA KRU[^ICA
MESNA ZAJEDNICA KUSI]
MESNA ZAJEDNICA CRVENA CRKVA
MESNA ZAJEDNICA ^E[KO SELO
PRED[KOLSKA USTANOVA „AN\ELKA \URI]"
NARODNA BIBLIOTEKA
ISTORIJSKI ARHIV
CENTAR ZA KULTURU „BELA CRKVA"
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
CRKVA
Trezor 210
6.210
OP[TINA BEO^IN
OP[TINSKA UPRAVA
JP GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTNA PRIVREDA
JP „SPORTSKO-POSLOVNI CENTAR BEO^IN"
FOND ZA REALIZACIJU SOCIJALNOG PROGRAMA
MESNA ZAJEDNICA BANO[TOR
MESNA ZAJEDNICA GRABOVO
MESNA ZAJEDNICA LUG
MESNA ZAJEDNICA RAKOVAC
MESNA ZAJEDNICA SVILO[
MESNA ZAJEDNICA SUSEK
MESNA ZAJEDNICA ^EREVI]
MESNA ZAJEDNICA „BRAZILIJA"
MESNA ZAJEDNICA BEO^IN GRAD
MESNA ZAJEDNICA BEO^IN
PRED[KOLSKA USTANOVA „QUBA STANKOVI]"
„KULTURNI CENTAR OP[TINE BEO^IN"
6.211
OP[TINA ^OKA
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE ^OKA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA VRBICA
MESNA ZAJEDNICA JAZOVO
MESNA ZAJEDNICA OSTOJI]EVO
MESNA ZAJEDNICA PADEJ
MESNA ZAJEDNICA SANAD
MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOST"
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR „^OKA"
6.212
OP[TINA IN\IJA
ORGANI OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE IN\IJA
OP[TINSKA UPRAVA – KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE IN\IJA
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BE[KA
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
BEO^IN
Trezor 211
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
^OKA
Trezor 212
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
IN\IJA
31. decembar 2009.
Broj 113
103
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA JARKOVCI
IN\IJA
40720
212
08103283
8452
MESNA ZAJEDNICA KR^EDIN
IN\IJA
40720
212
08004196
8453
MESNA ZAJEDNICA QUKOVO
IN\IJA
40720
212
08102724
8454
MESNA ZAJEDNICA MARADIK
IN\IJA
40720
212
08004188
8455
MESNA ZAJEDNICA NOVI KARLOVCI
IN\IJA
40720
212
08003378
8456
MESNA ZAJEDNICA SLANKAMENSKI VINOGRADI
IN\IJA
40720
212
08103925
8457
MESNA ZAJEDNICA STARI SLANKAMEN
IN\IJA
40720
212
08004170
8458
MESNA ZAJEDNICA ^ORTANOVCI
IN\IJA
40720
212
08004218
8459
MESNA ZAJEDNICA NOVI SLANKAMEN
IN\IJA
40720
212
08004161
8460
PRED[KOLSKA USTANOVA „BO[KO BUHA"
IN\IJA
40720
212
08127344
8461
NARODNA BIBLIOTEKA „DR \OR\E NATO[EVI]"
IN\IJA
40720
212
08004099
8462
KULTURNI CENTAR
IN\IJA
40720
212
08867364
80101
Trezor 213
6.213
OP[TINA IRIG
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP „KOMUNALAC"
FOND ZA POQOPRIVREDU OP[TINE
FOND ZA GRA\. ZEM. IZGR. I ODR@. KOM. OBJ. LOK.
I NEKATEG. PUTEVA OP[TINE IRIG
MESNA ZAJEDNICA VRDNIK
MESNA ZAJEDNICA IRIG
MESNA ZAJEDNICA JAZAK
MESNA ZAJEDNICA KRU[EDOL SELO
MESNA ZAJEDNICA KRU[EDOLSKI PRWAVOR
MESNA ZAJEDNICA MALA REMETA
MESNA ZAJEDNICA NERADIN
MESNA ZAJEDNICA RIVICA
MESNA ZAJEDNICA [ATRINCI
DE^IJA USTANOVA „DE^IJA RADOST"
SRPSKA ^ITAONICA U IRIGU
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
46420
46420
46420
46420
46420
213
213
213
213
213
08032173
08032165
08166315
08126321
08856818
8463
8464
8465
9918
10081
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
IRIG
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
08681503
08071403
08032564
08032521
08032599
08032572
08032513
08032548
08032556
08032530
08383634
08032041
8466
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
46610
46610
46610
46610
214
214
214
214
08025665
08141231
08843821
08026025
8479
8480
9866
9917
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
46610
46610
46610
46610
214
214
214
214
08843813
08682593
08686963
08843376
9867
8481
8482
9872
KAWI@A
46610
214
08894094
80286
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
KAWI@A
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
46610
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
08263442
08902658
08025746
08025762
08025690
08025711
08025720
08025738
08583412
08025754
08025703
08126801
08025380
08734160
08873631
8483
80413
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
1670
8493
8494
80166
KIKINDA
KIKINDA
45500
45500
215
215
08176396
08176396
8495
8496
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
KIKINDA
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
45500
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
08844542
08150842
08638870
08190089
08236674
08542368
08607451
08036608
08036632
08092664
08036616
08036624
08036659
08036667
08036551
08036675
08021023
08218269
08750904
08218234
08218242
08159653
08560331
08106312
80431
8497
8524
8523
8499
8527
8526
8502
8503
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8515
8520
8522
8519
8518
8517
8521
8516
Trezor 214
6.214
OP[TINA KAWI@A
OP[TINSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE KAWI@A
JAVNO PREDUZE]E ZA URE\EWE NASEQA OP[TINE KAWI@A
INFORMACIONI CENTAR ZA RAZVOJ POTISKOG REGIONA,
TISZA MENTI INFORMACIOS FEJLESTESI KOZPONT
OP[TINSKI FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
OP[TINSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OP[TINE KAWI@A
FOND ZA STIPENDIRAWE STUDENATA SA TERITORIJE
OP[TINE KAWI@A
FOND ZA SANIRAWE [TETNIH POSLEDICA PROIZVODWE
NAFTE I GASA
FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE OP[TINE KAWI@A
MESNA ZAJEDNICA ADORJAN
MESNA ZAJEDNICA VELEBIT
MESNA ZAJEDNICA KAWI@A
MESNA ZAJEDNICA MALE PIJACE
MESNA ZAJEDNICA MARTONO[
MESNA ZAJEDNICA OROM
MESNA ZAJEDNICA TOTOVO SELO
MESNA ZAJEDNICA TRE[WEVAC
MESNA ZAJEDNICA HORGO[
OBRAZOVNO-KULTURNA USTANOVA „CNESA"
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
BIBLIOTEKA „JO@EF ATILA"
REGIONALNI KREATIVNI ATEQE „JO@EF NA\"
Trezor 215
6.215
OP[TINA KIKINDA
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNA AGENCIJA ZA POQOPRIVREDU I MALU PRIVREDU
OP[TINE KIKINDA
OP[TINSKE ROBNE REZERVE
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA"
JAVNO STAMBENO PREDUZE]E
EKOLO[KI FOND OP[TINE KIKINDA
FOND SOLIDARNOSTI
FOND KULTURE I FIZI^KE KULTURE
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO VELIKO SELO
MESNA ZAJEDNICA MOKRIN
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA TOPOLA
MESNA ZAJEDNICA BA[AID
MESNA ZAJEDNICA I\O[
MESNA ZAJEDNICA NAKOVO
MESNA ZAJEDNICA NOVI KOZARCI
MESNA ZAJEDNICA RUSKO SELO
MESNA ZAJEDNICA SAJAN
PRED[KOLSKA USTANOVA „DRAGOQUB UDICKI"
NARODNI MUZEJ
CENTAR ZA LIKOVNU I PRIMEWENU UMETNOST „TERA"
NARODNA BIBLIOTEKA „JOVAN POPOVI]"
ISTORIJSKI ARHIV
KULTURNI CENTAR KIKINDA
NARODNO POZORI[TE
SPORTSKI CENTAR „JEZERO"
104
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 216
6.216
OP[TINA KOVA^ICA
SKUP[TINA OP[TINE KOVA^ICA
KABINET PREDSEDNIKA OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE KOVA^ICA
FOND ZA KOMUNALNU IZGRADWU I GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE
FOND ZA PODSTICAWE OBRAZOVAWA I USAVR[AVAWA
MLADIH TALENATA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE
KOVA^ICA
FOND ZA PUTEVE OP[TINE KOVA^ICA
MESNA ZAJEDNICA DEBEQA^A
MESNA ZAJEDNICA IDVOR
MESNA ZAJEDNICA KOVA^ICA
MESNA ZAJEDNICA PADINA
MESNA ZAJEDNICA SAMO[
MESNA ZAJEDNICA UZDIN
MESNA ZAJEDNICA CREPAJA
PRED[KOLSKA USTANOVA „KOLIBRI"
DOM KULTURE „MIHAJLO PUPIN" IDVOR
OP[TINSKA BIBLIOTEKA „KOVA^ICA"
DOM KULTURE „VLADIMIR M.FIJAT" SAMO[
DOM KULTURE „DOINA" UZDIN
DOM KULTURE „JO@EF ATILA" DEBEQA^A
DOM KULTURE „MIHAL BABINKA" PADINA
DOM KULTURE „3. OKTOBAR"
DOM KULTURE „MITA @IVKOV-LALA" CREPAJA
GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI
RADIO-TELEVIZIJA OP[TINE KOVA^ICA
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
46000
46000
46000
46000
46000
216
216
216
216
216
08029369
08029369
08029369
08154295
08865892
8528
9683
9684
8529
80059
KOVA^ICA
46000
216
08684693
8530
KOVA^ICA
46000
216
08741921
8531
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
KOVA^ICA
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
08707308
08849056
08070164
08061041
08029385
08059373
08029415
08029423
08029393
08498385
08044651
08607338
08029296
08029288
08044678
08043256
08027447
08029270
08899088
08165076
08138699
8532
9899
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8546
8548
8542
8543
8544
8547
8541
8545
80341
8549
8551
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
217
217
217
217
217
217
217
217
08012903
08012903
08012903
08135002
08135843
08873968
08131503
08801746
8552
10007
10008
8553
8554
80180
8555
8556
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
KOVIN
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
46010
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
08875944
08124094
08012377
08012393
08012342
08012369
08012385
08063265
08012474
08070156
08012334
08140448
08611203
08126909
08601500
08667390
08817561
80181
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8573
8570
8571
9633
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
46710
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
08063761
08368660
08005036
08662550
08860661
08772177
08583161
08583153
08005524
08005575
08005559
08005567
08005508
08005532
08004935
08005257
08066060
08004889
08004919
08004510
08859159
8575
8576
8577
9458
80043
8579
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8595
8591
8592
8593
8594
80011
I\O[
I\O[
I\O[
I\O[
46620
46620
46620
46620
219
219
219
219
08051275
08051275
08051275
08695059
8596
9829
9830
8597
MALI I\O[
MALI I\O[
46620
46620
219
219
08667365
08886725
9562
80237
Trezor 217
6.217
OP[TINA KOVIN
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE KOVIN
FOND ZA ZA[TITU OD PO@ARA
FOND ZA RAZVOJ OP[TINE KOVIN
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE I KOMUNALNU
POTRO[WU OP[TINE KOVIN
DRUGA MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BAVANI[TE
MESNA ZAJEDNICA GAJ
MESNA ZAJEDNICA DELIBLATO
MESNA ZAJEDNICA DUBOVAC
MESNA ZAJEDNICA MALO BAVANI[TE
MESNA ZAJEDNICA MRAMORAK
MESNA ZAJEDNICA PLO^ICA
MESNA ZAJEDNICA SKORENOVAC
PRVA MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
CENTAR ZA KULTURU
DOM KULTURE „BAVANI[TE" BAVANI[TE
DOM KULTURE „GAJ" GAJ
DOM KULTURE „SKORENOVAC" SKORENOVAC
Trezor 218
6.218
OP[TINA KULA
OP[TINSKA UPRAVA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
JP „ZAVOD ZA IZGRADWU" KULA
FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
OP[TINSKI VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA „GORWI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „DOWI GRAD"
MESNA ZAJEDNICA „KRU[^I]"
MESNA ZAJEDNICA „NOVA CRVENKA"
MESNA ZAJEDNICA „RUSKI KRSTUR"
MESNA ZAJEDNICA „SIVAC"
MESNA ZAJEDNICA „CRVENKA"
MESNA ZAJEDNICA LIPAR
PRED[KOLSKA USTANOVA „BAMBI"
NARODNA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE RUSKI KRSTUR
DOM KULTURE SIVAC
DOM KULTURE CRVENKA
KULTURNI CENTAR
SPORTSKI CENTAR „CRVENKA"
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
KULA
6.219
OP[TINA MALI I\O[
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNO PREDUZE]E ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
MALI I\O[
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE MALI I\O[
Trezor 219
MALI
MALI
MALI
MALI
31. decembar 2009.
Broj 113
105
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
MALI I\O[
46620
219
08723869
8598
FOND ZA RAZVOJ RVA^KOG SPORTA „SPARTAK"
MALI I\O[
46620
219
08851298
10060
FOND ZA STAMBENU IZGRADWU I ZA URE\EWE
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
MALI I\O[
46620
219
08698775
8599
MESNA ZAJEDNICA LOV]ENAC
MALI I\O[
46620
219
08051291
8600
MESNA ZAJEDNICA MALI I\O[
MALI I\O[
46620
219
08051283
8601
MESNA ZAJEDNICA FEKETI]
MALI I\O[
46620
219
08051305
8602
PRED[KOLSKA USTANOVA „PETAR PAN" LOV]ENAC
MALI I\O[
46620
219
08575061
8603
BIBLIOTEKA MALI I\O[ – KISHEGYESI KONYVTAR
MALI I\O[
46620
219
08050970
8604
NARODNI UNIVERZITET „MALI I\O[" LOV]ENAC
MALI I\O[
46620
219
08051216
8605
Trezor 220
6.220
OP[TINA NOVA CRWA
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E „8. AVGUST"
FOND ZA LOKALNE PUTEVE
FOND PROTIVPO@ARNE ZA[TITE
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND SOLIDARNOSTI OP[TINE NOVA CRWA
EKOLO[KI FOND OP[TINE NOVA CRWA
MESNA ZAJEDNICA VOJVODA STEPA
MESNA ZAJEDNICA NOVA CRWA
MESNA ZAJEDNICA RADOJEVO
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA CRWA
MESNA ZAJEDNICA TOBA
MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVO
KULTURNO-TURISTI^KI CENTAR „\URA JAK[I]"
SRPSKA CRWA
NARODNA BIBLIOTEKA „\URA JAK[I]" SRPSKA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
SRPSKA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
NOVA CRWA
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
46903
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
08013705
08498547
20547987
08013705
08013705
08704686
08732736
08848777
08013721
08076758
08013730
08013748
08013756
08076766
8606
8607
80387
8608
8609
8610
8611
9898
8612
8613
8614
8615
8616
8617
NOVA CRWA
NOVA CRWA
46903
46903
220
220
08904332
08115591
80370
8618
NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
46901
46901
46901
221
221
221
08063435
08108293
08692491
8619
8620
8623
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
BE^EJ
46901
46901
46901
46901
46901
46901
46901
46901
221
221
221
221
221
221
221
221
08473161
08020655
08063397
08063419
08020680
08020345
08112673
08810117
9461
8625
8626
8627
8628
8629
8631
9569
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
KNE@EVAC
45510
45510
45510
45510
45510
45510
45510
45510
45510
45510
45510
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
08019819
08385327
08655383
08019738
08019746
08019789
08019754
08019762
08428557
08758069
08643938
8633
8634
8643
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8644
8642
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
OXACI
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
46320
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
08327700
08327700
08715467
20490764
08008051
08084866
08008060
08008078
08008086
08008094
08008108
08008116
08008124
08007578
08220450
8695
8697
8701
80348
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
OXACI
46320
224
08581797
80201
OPOVO
OPOVO
OPOVO
46000
46000
46000
225
225
225
08028842
08028869
08162875
8714
8715
8716
OPOVO
OPOVO
OPOVO
OPOVO
OPOVO
OPOVO
OPOVO
46000
46000
46000
46000
46000
46000
46000
225
225
225
225
225
225
225
08652929
08028940
08028974
08028966
08028958
08593698
08644217
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
Trezor 221
6.221
OP[TINA NOVI BE^EJ
OP[TINSKA UPRAVA
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
JP DIREKCIJA ZA PLANIRAWE, IZGRADWU, URE\EWE
NASEQA I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE OP[TINE
NOVI BE^EJ
MESNA ZAJEDNICA BO^AR
MESNA ZAJEDNICA KUMANE
MESNA ZAJEDNICA NOVI BE^EJ
MESNA ZAJEDNICA NOVO MILO[EVO
PRED[KOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI"
NARODNA BIBLIOTEKA
DOM KULTURE OP[TINE NOVI BE^EJ
Trezor 222
6.222
OP[TINA NOVI KNE@EVAC
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU GRADA"
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO ARAN\ELOVO
MESNA ZAJEDNICA \ALA
MESNA ZAJEDNICA NOVI KNE@EVAC
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI KRSTUR
MESNA ZAJEDNICA „MAJDAN-RABE" MAJDAN
PRED[KOLSKA USTANOVA „SRE]NO DETE"
JP „CENTAR ZA INFORMISAWE"
NARODNA BIBLIOTEKA „BRANISLAV NU[I]"
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
NOVI
6.224
OP[TINA OXACI
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA POPULACIONU POLITIKU
JP DIREKCIJA ZA IZGRADWU
MESNA ZAJEDNICA BA^KI BRESTOVAC
MESNA ZAJEDNICA BA^KI GRA^AC
MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVO
MESNA ZAJEDNICA DEROWE
MESNA ZAJEDNICA KARAVUKOVO
MESNA ZAJEDNICA LALI]
MESNA ZAJEDNICA OXACI
MESNA ZAJEDNICA RATKOVO
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI MILETI]
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
NARODNA BIBLIOTEKA „BRANKO RADI^EVI]"
USTANOVA ZA FIZI^KU KULTURU SPORTSKO POSLOVNI
CENTAR „OXACI"
Trezor 224
Trezor 225
6.225
OP[TINA OPOVO
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA URE\EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA
FOND ZA FINANSIRAWE IZGRADWE I RASPODELU
STANOVA SOLIDARNOSTI
MESNA ZAJEDNICA BARANDA
MESNA ZAJEDNICA OPOVO
MESNA ZAJEDNICA SAKULE
MESNA ZAJEDNICA SEFKERIN
PRED[KOLSKA USTANOVA „BAMBI"
OP[TINSKA NARODNA BIBLIOTEKA
106
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 227
6.227
OP[TINA PE]INCI
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, IZGRADWU
KOMUNALNIH OBJEKATA I LOKALNIH PUTEVA
MESNA ZAJEDNICA A[AWA
MESNA ZAJEDNICA BRESTA^
MESNA ZAJEDNICA DE^
MESNA ZAJEDNICA DOWI TOVARNIK
MESNA ZAJEDNICA KARLOV^I]
MESNA ZAJEDNICA KUPINOVO
MESNA ZAJEDNICA OBRE@
MESNA ZAJEDNICA OGAR
MESNA ZAJEDNICA PE]INCI
MESNA ZAJEDNICA POPINCI
MESNA ZAJEDNICA PRHOVO
MESNA ZAJEDNICA SIBA^
MESNA ZAJEDNICA SREMSKI MIHAQEVCI
MESNA ZAJEDNICA SUBOTI[TE
MESNA ZAJEDNICA [IMANOVCI
PRED[KOLSKA USTANOVA „VLADA OBRADOVI]-KAMENI"
NARODNA BIBLIOTEKA U PE]INCIMA
KULTURNI CENTAR PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
46401
46401
227
227
08070628
08070610
8763
8764
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
PE]INCI
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
46401
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
08675791
08078050
08078190
08078181
08078173
08078165
08078246
08076642
08078220
08078009
08078017
08078238
08078033
08076669
08078041
08078092
08125902
08829756
08147256
8765
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
9813
8783
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
08057567
08153442
08853983
08030057
08030448
08030405
08030073
08030421
08030413
08030391
08030065
08030430
08030383
08030090
08030456
08030103
08118515
08653186
08653216
8784
8785
10067
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8802
8801
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
46420
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
08026106
08103780
08639787
08026718
08026734
08026807
08026971
08026742
08027005
08026998
08026963
08027072
08026947
08026769
08026955
08026980
08027099
08026785
08026777
08026793
08026726
08026696
08026700
08026530
08229694
08390860
08362424
08164193
8803
8805
8834
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8830
8829
8833
8832
SE^AW
SE^AW
46902
46902
230
230
08019215
08141088
8835
8836
SE^AW
SE^AW
46902
46902
230
230
08302782
08800596
9548
8838
SE^AW
SE^AW
SE^AW
SE^AW
SE^AW
SE^AW
SE^AW
SE^AW
46902
46902
46902
46902
46902
46902
46902
46902
230
230
230
230
230
230
230
230
08800588
08608288
08804788
08574316
08019126
08019134
08073589
08019142
8839
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
Trezor 228
6.228
OP[TINA PLANDI[TE
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI SOKOLAC
MESNA ZAJEDNICA BARICE
MESNA ZAJEDNICA VELIKA GREDA
MESNA ZAJEDNICA VELIKI GAJ
MESNA ZAJEDNICA DU@INE
MESNA ZAJEDNICA JERMENOVCI
MESNA ZAJEDNICA KUPINIK
MESNA ZAJEDNICA MARGITA
MESNA ZAJEDNICA MARKOVI]EVO
MESNA ZAJEDNICA MILETI]EVO
MESNA ZAJEDNICA PLANDI[TE
MESNA ZAJEDNICA STARI LEC
MESNA ZAJEDNICA HAJDU^ICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „SRE]NO DETIWSTVO"
NARODNA BIBLIOTEKA
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR „VUK KARAXI]"
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
PLANDI[TE
6.229
OP[TINA RUMA
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
DRUGA MESNA ZAJEDNICA „BREG"
MESNA ZAJEDNICA BU\ANOVCI
MESNA ZAJEDNICA VITOJEVCI
MESNA ZAJEDNICA VOGAW
MESNA ZAJEDNICA GRABOVCI
MESNA ZAJEDNICA DOBRINCI
MESNA ZAJEDNICA DOWI PETROVCI
MESNA ZAJEDNICA @ARKOVAC
MESNA ZAJEDNICA KLENAK
MESNA ZAJEDNICA KRAQEVCI
MESNA ZAJEDNICA MALI RADINCI
MESNA ZAJEDNICA NIKINCI
MESNA ZAJEDNICA PAVLOVCI
MESNA ZAJEDNICA PLATI^EVO
MESNA ZAJEDNICA PUTINCI
MESNA ZAJEDNICA STEJANOVCI
MESNA ZAJEDNICA HRTKOVCI
PRVA MESNA ZAJEDNICA
TRE]A MESNA ZAJEDNICA
^ETVRTA MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
ZAVI^AJNI MUZEJ
GRADSKA BIBLIOTEKA
USTANOVA SPORTSKI CENTAR
KULTURNI CENTAR RUMA
6.230
OP[TINA SE^AW
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTNU
PRIVREDU, KOMUNA. IZGRADWU I STAM. PRIVREDU
OP[TINE SE^AW
FOND ZA ZA[TITU I UNAPRE\EWE @IVOTNE SREDINE
FOND ZA KOR. SRED. NAKNADA OD PROIZ. ELEKTRI^NE
ENERGIJE, NAFTE I GASA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE
FOND SOLIDARNOSTI OP[TINE
MESNA ZAJEDNICA BANATSKA DUBICA
MESNA ZAJEDNICA BOKA
MESNA ZAJEDNICA JARKOVAC
MESNA ZAJEDNICA JA[A TOMI]
Trezor 229
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
RUMA
Trezor 230
31. decembar 2009.
Broj 113
107
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA KONAK
SE^AW
46902
230
08019169
8848
MESNA ZAJEDNICA KRAJI[NIK
SE^AW
46902
230
08019177
8849
MESNA ZAJEDNICA NEUZINA
SE^AW
46902
230
08019185
8850
MESNA ZAJEDNICA SE^AW
SE^AW
46902
230
08019193
8851
MESNA ZAJEDNICA SUTJESKA
SE^AW
46902
230
08070199
8852
MESNA ZAJEDNICA „ KOTAROV RAKILA-VUKA" [URJAN
SE^AW
46902
230
08019207
8853
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
SE^AW
46902
230
08589143
8854
BIBLIOTEKA „JOVAN DU^I]"
SE^AW
46902
230
08743738
8855
OBRAZOVNO KULTURNI CENTAR
SE^AW
46902
230
08608865
8856
Trezor 231
6.231
OP[TINA SENTA
OP[TINSKA UPRAVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE SENTA
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
ZAVI^AJNA FONDACIJA „STEVAN SREMAC"
MESNA ZAJEDNICA „FEL[OHE\" GORWI BREG
MESNA ZAJEDNICA „BA^KA" BOGARA[
MESNA ZAJEDNICA „KEVI" KEVI
MESNA ZAJEDNICA „KERTEK"
MESNA ZAJEDNICA „TISZAPART ALVEG"
MESNA ZAJEDNICA „TORWO[" TORWO[
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR-TOPART"
DE^JI VRTI] „SNE@ANA-HOFEHERKE" SENTA
ISTORIJSKI ARHIV
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR „THURZO LAJO[" SENTA
SPORTSKI SAVEZ OP[TINE SENTA
6.233
OP[TINA SRBOBRAN
OP[TINSKA UPRAVA
JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADWU OP[TINE
SRBOBRAN
EKOLO[KI FOND OP[TINE SRBOBRAN
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
FOND ZA FINANSIRAWE FIZI^KE KULTURE I SPORTA
FOND ZA STIPENDIRAWE DEFICITARNIH KADROVA
OP[TINE
FOND ZA FINANSIRAWE IZGRADWE I KUPOVINU
STANOVA ZA SLU@BENE POTREBE
MESNA ZAJEDNICA „SRBOBRAN"
MESNA ZAJEDNICA NADAQ
MESNA ZAJEDNICA TURIJA
USTANOVA ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE
„RADOST"
NARODNA BIBLIOTEKA
USTANOVA ZA KULTURU DOM KULTURE SRBOBRAN
CENTAR ZA FIZI^KU KULTURU, REKREACIJU I TURIZAM
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
SENTA
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
46630
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
08038490
08360685
08870322
08052336
08038490
08852456
08737193
08737185
08737240
08737231
08737207
08737223
08737215
08052174
08052115
08114064
08078467
8857
8858
80143
8859
8860
10017
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
9502
SRBOBRAN
SRBOBRAN
46700
46700
233
233
08158657
08397651
8909
8910
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
46700
46700
46700
46700
233
233
233
233
08763429
08788162
08552908
08187932
8925
8912
8914
8916
SRBOBRAN
46700
233
08812918
9581
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
46700
46700
46700
46700
233
233
233
233
08847746
08198420
08013462
08013489
9888
8917
8918
8919
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
SRBOBRAN
46700
46700
46700
46700
233
233
233
233
08067554
08656258
08118892
08761370
8920
8921
8923
8924
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
40710
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
08011443
08358257
08177660
08757062
08015252
08908583
08011494
08011460
08011486
08016542
08011516
08011478
08011508
08011532
08011524
08577587
08011389
08174261
08010781
08028796
8975
8976
8977
9947
10033
80404
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8992
8990
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
46410
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
08060983
08101507
08314624
08702837
08839026
08838992
08839166
08839123
08839077
08839140
08839107
08839034
08839000
08839093
08839085
08839042
08838984
08839131
08839158
9058
9059
9097
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
Trezor 233
Trezor 235
6.235
OP[TINA STARA PAZOVA
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA[TITE OD PO@ARA OP[TINE STARA PAZOVA
DIREKCIJA ZA IZGRADWU OP[TINE STARA PAZOVA JP
JP ZA INFORMISAWE RADIO STARA PAZOVA
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE STARA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA BELEGI[
MESNA ZAJEDNICA VOJKA
MESNA ZAJEDNICA GOLUBUNCI
MESNA ZAJEDNICA KRWE[EVCI
MESNA ZAJEDNICA NOVA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA NOVI BANOVCI
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA STARI BANOVCI
MESNA ZAJEDNICA SURDUK
MESNA ZAJEDNICA BANOVCI-DUNAV
PRED[KOLSKA USTANOVA „POLETARAC"
PRED[KOLSKA USTANOVA „RADOST" NOVI BANOVCI
NARODNA BIBLIOTEKA „DOSITEJ OBRADOVI]"
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU STARA PAZOVA
6.237
OP[TINA [ID
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE OP[TINE [ID
FOND SOLIDARNOSTI STAMBENE IZGRADWE
MESNA UPRAVA ADA[EVCI
MESNA UPRAVA BATROVCI
MESNA UPRAVA BA^INCI
MESNA UPRAVA BERKASOVO
MESNA UPRAVA BIKI] DO
MESNA UPRAVA BINGULA
MESNA UPRAVA VA[ICA
MESNA UPRAVA VI[WI]EVO
MESNA UPRAVA GIBARAC
MESNA UPRAVA ERDEVIK
MESNA UPRAVA ILINCI
MESNA UPRAVA JAMENA
MESNA UPRAVA KUKUJEVCI
MESNA UPRAVA QUBA
MESNA UPRAVA MOLOVIN
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
STARA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
PAZOVA
Trezor 237
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
[ID
108
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA UPRAVA MOROVI]
[ID
46410
237
08839115
9085
MESNA UPRAVA PRIVINA GLAVA
[ID
46410
237
08839069
9086
MESNA UPRAVA SOT
[ID
46410
237
08839018
9087
MESNA UPRAVA [ID
[ID
46410
237
08838976
9088
PRED[KOLSKA USTANOVA „JELICA STANIVUKOVI]-[IQA" [ID
46410
237
08017310
9089
GALERIJA SLIKA „SAVA [UMANOVI]"
[ID
46410
237
08017182
9090
MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI „ILIJANUM"
[ID
46410
237
08766100
9092
NARODNA BIBLIOTEKA „SIMEON PI[^EVI]"
[ID
46410
237
08765090
9093
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR
[ID
46410
237
08027480
9091
Trezor 238
6.238
OP[TINA TEMERIN
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU I URBANIZAM OP[TINE
TEMERIN"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE TEMERIN
MESNA ZAJEDNICA BA^KI JARAK
MESNA ZAJEDNICA SIRIG
MESNA ZAJEDNICA „STARO \UR\EVO"
PRVA MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „VEQKO VLAHOVI]"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE TEMERIN
BIBLIOTEKA „SIRMAI KAROQ"
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR „LUKIJAN MU[ICKI"
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
45702
45702
45702
45702
238
238
238
238
08070598
08070598
08070598
08330514
9098
10040
10041
9099
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
TEMERIN
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
08687048
08631352
08077991
08076677
08076693
08076685
08071861
08862834
08248893
08860670
9108
9100
9102
9103
9104
9105
9106
80045
9107
80044
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
45704
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
08050724
08050724
08050724
08050724
08050732
08651094
08635498
20557885
08050805
08050767
08084882
08050775
08050783
08050791
08654883
08055653
9109
9822
9823
9824
9110
9111
9120
80397
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
46700
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
08007314
08007314
08285071
08681929
08773459
08773432
08621420
08073295
08073317
08007250
08007268
08073309
08621411
08621438
08058016
08007063
08058032
9121
10011
9122
10010
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
46800
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
08044937
08267944
08223025
08654026
08598347
08044961
08010455
08045399
08044996
08010447
08010471
08045003
08010463
08010439
08045453
08010340
08044953
08044970
08010374
08044988
08044945
08010404
08010412
08045445
08010366
08010480
08010382
9138
9139
9517
9516
9140
9142
9143
9144
9145
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
Trezor 239
6.239
OP[TINA TITEL
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE
OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE TITEL
JAVNO PREDUZE]E „PROSTOR" TITEL
JAVNO PREDUZE]E „TITELSKI BREG"
MESNA ZAJEDNICA VILOVO
MESNA ZAJEDNICA GARDINOVCI
MESNA ZAJEDNICA LOK
MESNA ZAJEDNICA MO[ORIN
MESNA ZAJEDNICA TITEL
MESNA ZAJEDNICA [AJKA[
PRED[KOLSKA USTANOVA „PLAVI ^UPERAK" TITEL
NARODNA BIBLIOTEKA „STOJAN TRUMI]"
6.240
OP[TINA VRBAS
ORGANI OP[TINE (PREDSEDNIK, SO, OP[TINSKO VE]E)
OP[TINSKA UPRAVA
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADWU" VRBAS
VATROGASNI FOND
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU
DRUGA MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA BA^KO DOBRO POQE
MESNA ZAJEDNICA ZMAJEVO
MESNA ZAJEDNICA KUCURA
MESNA ZAJEDNICA RAVNO SELO
MESNA ZAJEDNICA SAVINO SELO
PRVA MESNA ZAJEDNICA
TRE]A MESNA ZAJEDNICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „BO[KO BUHA"
NARODNA BIBLIOTEKA „DANILO KI["
KULTURNI CENTAR VRBASA
6.241
OP[TINA VR[AC
OP[TINSKA UPRAVA
AD ZA STAMBENO POSLOVAWE „INVEST STAN"
JP ZA IZGRADWU RAZVOJ I URE\EWE GRADA „VARO["
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU
MESNA ZAJEDNICA VATIN
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SREDI[TE
MESNA ZAJEDNICA VLAJKOVAC
MESNA ZAJEDNICA VOJVODINCI
MESNA ZAJEDNICA GUDURICA
MESNA ZAJEDNICA ZAGAJICA
MESNA ZAJEDNICA IZBI[TE
MESNA ZAJEDNICA JABLANKA
MESNA ZAJEDNICA KU[TIQ
MESNA ZAJEDNICA MALI @AM
MESNA ZAJEDNICA MALO SREDI[TE
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC
MESNA ZAJEDNICA MESI]
MESNA ZAJEDNICA ORE[AC
MESNA ZAJEDNICA PAVLI[
MESNA ZAJEDNICA PARTA
MESNA ZAJEDNICA POTPORAW
MESNA ZAJEDNICA RITI[EVO
MESNA ZAJEDNICA SO^ICA
MESNA ZAJEDNICA STRA@A
MESNA ZAJEDNICA UQMA
MESNA ZAJEDNICA [U[ARA
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
TITEL
Trezor 240
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
VRBAS
Trezor 241
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
VR[AC
31. decembar 2009.
Broj 113
109
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MESNA ZAJEDNICA „12. VOJVO\ANSKA BRIGADA"
VR[AC
46800
241
08119422
9165
MESNA ZAJEDNICA „BRATSTVO I JEDINSTVO"
VR[AC
46800
241
08119465
9166
MESNA ZAJEDNICA „DRUGI OKTOBAR"
VR[AC
46800
241
08119481
9167
MESNA ZAJEDNICA „@ARKO ZREWANIN"
VR[AC
46800
241
08119449
9168
MESNA ZAJEDNICA „@IVA JOVANOVI]"
VR[AC
46800
241
08119473
9169
MESNA ZAJEDNICA „PAJA JOVANOVI]"
VR[AC
46800
241
08119457
9170
DE^JI VRTI]
VR[AC
46800
241
08010234
9171
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE VR[AC
VR[AC
46800
241
08845263
9870
GRADSKI MUZEJ
VR[AC
46800
241
08044791
9173
GRADSKA BIBLIOTEKA
VR[AC
46800
241
08044805
9172
KULTURNI CENTAR VR[AC
VR[AC
46800
241
08776270
9175
DOM OMLADINE U VR[CU
VR[AC
46800
241
08722145
9174
NARODNO POZORI[TE „STERIJA"
VR[AC
46800
241
08010226
9176
Trezor 243
6.243
OP[TINA @ABAQ
SKUP[TINA OP[TINE
PREDSEDNIK OP[TINE I OP[TINSKO VE]E
OP[TINSKA UPRAVA
JP ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTNU PRIVREDU,
KOMUNALNU IZGRADWU I STANOVAWE „RAZVOJ"
FOND ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE @ABAQ
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADWE OP[TINE @ABAQ
MESNA ZAJEDNICA „21. MAJ" GOSPO\INCI
MESNA ZAJEDNICA \UR\EVO
MESNA ZAJEDNICA @ABAQ
MESNA ZAJEDNICA ^URUG
PRED[KOLSKA USTANOVA „DETIWSTVO"
TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE @ABAQ
OP[TINSKA NARODNA BIBLIOTEKA „VEQKO PETROVI]"
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
45702
45702
45702
45702
243
243
243
243
08771464
08771464
08771464
08157111
9232
9805
9806
9233
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
@ABAQ
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
45702
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
08632944
08785015
08702306
08076731
08076723
08076740
08076707
08146047
08879206
08649081
9242
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
80195
9241
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
46904
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
08030723
08132771
08808716
08030740
08010358
08030731
08030758
08030766
08030774
08063168
08030782
08063222
08030804
08030812
08063176
08610312
08610282
08610304
9243
9244
9245
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
45700
45700
45700
250
250
250
08139199
08157014
08703124
9270
9271
9272
48200
301
09011005
9274
48200
303
09013393
9275
48230
304
09014284
9276
48220
48220
48220
48220
48220
48220
48220
48220
48220
305
305
305
305
305
305
305
305
305
09003738
09003983
09003860
09340173
09003827
09260692
09268243
09003851
09042806
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
48200
306
09008055
9286
48270
307
09001379
9287
48200
308
09008608
9288
GWILANE
GWILANE
48220
48220
309
309
09002553
09002715
9289
9290
GWILANE
48220
309
09036458
9291
Trezor 244
6.244
OP[TINA @ITI[TE
OP[TINSKA UPRAVA
VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO KARA\OR\EVO
MESNA ZAJEDNICA BANATSKO VI[WI]EVO
MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DVOR
MESNA ZAJEDNICA @ITI[TE
MESNA ZAJEDNICA ME\A
MESNA ZAJEDNICA NOVI ITEBEJ
MESNA ZAJEDNICA RAVNI TOPOLOVAC
MESNA ZAJEDNICA SRPSKI ITEBEJ
MESNA ZAJEDNICA TORAK
MESNA ZAJEDNICA TORDA
MESNA ZAJEDNICA HETIN
MESNA ZAJEDNICA ^ESTEREG
PRED[KOLSKA USTANOVA „DESANKA MAKSIMOVI]"
BIBLIOTEKA „BRANKO RADI^EVI]"
KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA
6.250
OP[TINA SREMSKI KARLOVCI
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA IZGRADWU STANOVA SOLIDARNOSTI
6.301
OP[TINA DE^ANI
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
@ITI[TE
Trezor 250
SREMSKI KARLOVCI
SREMSKI KARLOVCI
SREMSKI KARLOVCI
Trezor 301
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 303
6.303
OP[TINA \AKOVICA
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 304
6.304
OP[TINA GLOGOVAC
PRI[TINA
Trezor 305
6.305
OP[TINA GWILANE
OP[TINSKA UPRAVA
MESNA ZAJEDNICA KORETI[TE
MESNA ZAJEDNICA „KMETOVCE"
MESNA ZAJEDNICA „PARALOVO"
MESNA ZAJEDNICA „PONE["
MESNA ZAJEDNICA „STANI[OR"
MESNA ZAJEDNICA GORWE KUSCE
NARODNA BIBLIOTEKA „JANKO VESELINOVI]”
6.306
OP[TINA ISTOK
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
GWILANE
Trezor 306
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 307
6.307
OP[TINA KA^ANIK
[TRPCE
Trezor 308
6.308
OP[TINA KLINA
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 309
6.309
OP[TINA KOSOVSKA KAMENICA
OP[TINSKA UPRAVA – KOSOVSKA KAMENICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „P^ELICA MAJA"
KOSOVSKA KAMENICA
110
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trezor 310
6.310
OP[TINA KOSOVSKA MITROVICA
OP[TINSKA UPRAVA
SEKRETARIJAT ZA DRU[TVENE DELATNOSTI
JP DIREKCIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR
JKP VODOVOD „IBAR" KOSOVSKA MITROVICA
JKP STANDARD
DP ZA URBANIZAM, PROJEKTOVAWE I IN@IWERING
„URBANIZAM" KOSOVSKA MITROVICA
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
KOSOVSKA MITROVICA
VATROGASNI FOND
MESNA ZAJEDNICA „BAIR"
MESNA ZAJEDNICA „VELIKO SVIWARE"
MESNA ZAJEDNICA „IBAR"
MESNA ZAJEDNICA „PARTIZANSKO BRDO"
MESNA ZAJEDNICA VINARCE
PRED[KOLSKA USTANOVA „DANICA JARAMAZ"
GRADSKI MUZEJ
GRADSKA BIBLIOTEKA „VUK KARAXI]"
KULTURNI CENTAR „DRAGICA @ARKOVI]"
JP SPORTSKI CENTAR „KOSTA VOJINOVI]"
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
KOS MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
48200
48200
48200
48200
48200
310
310
310
310
310
310
09024107
09024107
09024450
09145478
09023399
09023330
9292
9293
9294
80382
9618
9616
KOSOVSKA MITROVICA
48200
310
09023429
9617
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
09266569
09024107
09024310
09039970
09024301
09039899
09024344
09024042
09023828
09023836
09039295
20500417
9621
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9304
9303
9305
80369
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
48202
48202
48202
311
311
311
09021418
09021418
09021523
9306
9307
9308
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
LEPOSAVI]
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
48202
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
09267581
09031944
09021507
09021485
09021469
09021442
09021477
09021493
09040536
09341820
17761234
09272151
09042172
09087753
09338055
09340815
9473
9474
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9585
80279
9322
9321
9323
80293
80294
48230
48230
48230
48230
312
312
312
312
09015108
09015116
09027220
09015086
9328
9324
9333
9625
48200
313
09011757
9325
48200
314
09010114
9326
48230
315
09032762
9327
48200
317
09007024
9337
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
48200
318
318
09020802
09020802
9338
9339
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
48200
318
318
09263250
09041036
9341
9347
48200
319
09029508
9348
48270
320
09000755
9349
48220
48220
321
321
09001891
09002014
9350
9351
48200
48200
322
322
09022147
09022325
9352
9353
48204
48204
48204
324
324
324
09047301
09047514
09048707
9362
9363
80232
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
Trezor 311
6.311
OP[TINA LEPOSAVI]
SKUP[TINA OP[TINE LEPOSAVI]
ODEQEWE ZA FINANSIRAWE DRU[TVENIH DELATNOSTI
JP „DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I PUTEVE
LEPOSAVI]"
JKP „24. NOVEMBAR" LEPOSAVI]
MESNA ZAJEDNICA BELO BRDO
MESNA ZAJEDNICA VRA^EVO
MESNA ZAJEDNICA LEPOSAVI]
MESNA ZAJEDNICA LE[AK
MESNA ZAJEDNICA SO^ANICA
MESNA ZAJEDNICA SRPSKA BISTRICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST"
DE^JI VRTI] „VESELO DETIWSTVO" LESAK
DE^IJI VRTI] „BAMBI"
NARODNA BIBLIOTEKA „SVETI SAVA"
DOM KULTURE „SVETI SAVA"
CENTAR ZA KULTURNU I FIZI^KU KULTURU
KUD „KOPAONIK" LEPOSAVI]
SPORTSKI SAVEZ LEPOSAVI]
Trezor 312
6.312
OP[TINA LIPQAN
OP[TINSKA UPRAVA LIPQAN
PRED[KOLSKA USTANOVA LIPQAN
DOM KULTURE LIPQAN
6.313
OP[TINA ORAHOVAC
6.314
OP[TINA PE]
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
Trezor 313
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 314
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 315
6.315
OP[TINA PODUJEVO
PRI[TINA
Trezor 317
6.317
OP[TINA PRIZREN
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 318
6.318
OP[TINA SRBICA
SKUP[TINA OP[TINE SRBICA
FOND ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE I NEKATEGORISANE
PUTEVE OP[TINE SRBICA
PRED[KOLSKA USTANOVA „MAJA" SRBICA
Trezor 319
6.319
OP[TINA SUVA REKA
6.320
OP[TINA URO[EVAC
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 320
[TRPCE
Trezor 321
6.321
OP[TINA VITINA
OP[TINSKA UPRAVA VITINA
6.322
OP[TINA VU^ITRN
OP[TINSKA UPRAVA VU^ITRN
6.324
OP[TINA ZUBIN POTOK
OP[TINSKA UPRAVA
JP KOMUNALNE DELATNOSTI „IBAR" ZUBIN POTOK
GWILANE
GWILANE
Trezor 322
KOSOVSKA MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
Trezor 324
ZUBIN POTOK
ZUBIN POTOK
ZUBIN POTOK
31. decembar 2009.
Broj 113
111
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JP DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE, PUTEVE
I RAZVOJ ZUBIN POTOK
ZUBIN POTOK
48204
324
09267859
10044
MESNA ZAJEDNICA BUBE
ZUBIN POTOK
48204
324
09039996
9366
MESNA ZAJEDNICA ZUP^E
ZUBIN POTOK
48204
324
09024255
9367
MESNA ZAJEDNICA ZUBIN POTOK
ZUBIN POTOK
48204
324
09024263
9368
MESNA ZAJEDNICA CREPUQA
ZUBIN POTOK
48204
324
09024204
9868
MESNA ZAJEDNICA LU^KA REKA
ZUBIN POTOK
48204
324
09024352
9950
MESNA ZAJEDNICA BRWAK
ZUBIN POTOK
48204
324
09024182
10030
MESNA ZAJEDNICA REZALA
ZUBIN POTOK
48204
324
09024166
10045
MESNA ZAJEDNICA BAWE
ZUBIN POTOK
48204
324
09032452
10049
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[E DETE"
ZUBIN POTOK
48204
324
09048855
9369
PREDUZE]E ZA NOV. IZDAVA^KO INFORMISAWE
„STARI KOLA[IN"
ZUBIN POTOK
48204
324
09247050
9370
Trezor 325
6.325
OP[TINA [TIMQE
[TRPCE
48270
325
09048693
9371
48270
48270
48270
48270
48270
48270
48270
48270
48270
326
326
326
326
326
326
326
326
326
09048901
09048901
09214941
09048901
09048901
09103406
17713809
09049339
09000615
9372
9373
80340
9374
9375
9376
80196
9377
9378
PRI[TINA
PRI[TINA
PRI[TINA
48230
48230
48230
327
327
327
09051759
09261648
09067353
9379
9567
9584
PRI[TINA
48230
327
17688375
80224
48230
48230
328
328
09052020
09125418
9381
9335
48230
329
09052852
9383
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
MITROVICA
48200
48200
48200
48200
48200
48200
48200
330
330
330
330
330
330
330
09259473
09145001
09024387
09024379
09024298
09255842
09252304
9385
9820
9387
9388
9389
9390
9391
KOSOVSKA MITROVICA
48200
331
09004661
9392
Trezor 326
6.326
OP[TINA [TRPCE
OP[TINSKA UPRAVA
JAVNO PREDUZE]E „[AR PLANINA" [TRPCE
FOND ZA LOKALNE I NEKATEGORISANE PUTEVE
FOND ZA MATERIJALNO OBEZBE\EWE
MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA
DE^IJI VRTI] [ARSKO LANE
DOM KULTURE „SVETI SAVA" [TRPCE
DOM KULTURE URO[EVAC
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
[TRPCE
6.327
OP[TINA OBILI]
DIREKCIJA ZA IZGRADWU OBILI]A
JKP OBILI]
KULTURNO-INFORMATIVNO-SPORTSKI CENTAR „OBILI]",
PLEMETINA, OBILI]
Trezor 327
Trezor 328
6.328
OP[TINA KOSOVO POQE
PRED[KOLSKA USTANOVA „NA[A RADOST" KOSOVO POQE
6.329
OP[TINA NOVO BRDO
6.330
OP[TINA ZVE^AN
JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZE]E
MESNA ZAJEDNICA BAWSKA
MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC
MESNA ZAJEDNICA ZEROVNICA
MESNA ZAJEDNICA SRBOVAC
PRED[KOLSKA USTANOVA „LANE"
6.331
OP[TINA GORA
PRI[TINA
PRI[TINA
Trezor 329
PRI[TINA
Trezor 330
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
KOSOVSKA
Trezor 331
KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURAWE
7.95
REPUBLI^KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAWE
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE BEOGRAD
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU RADNIKA
@ELEZNICE SRBIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU RADNIKA
– MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVQE SRBIJE
„DR MILAN JOVANOVI]-BATUT"
GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU, KU]NO LE^EWE I NEGU
GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO]
DOM ZDRAVQA „SAVSKI VENAC"
DOM ZDRAVQA STARI GRAD
ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLO[KE POREME]AJE I GOVORNU
PATOLOGIJU „PROF. DR CVETKO BRAJOVI]"
GRADSKI ZAVOD ZA KO@NE I VENERI^NE BOLESTI
GINEKOLO[KO AKU[ERSKA KLINIKA „NARODNI FRONT"
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
ZDRAVSTVENA USTANOVA KLINI^KI CENTAR SRBIJE
INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDIWE"
INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
SPECIJALIZOVANA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE
BOLESTI „DR LAZA LAZAREVI]"
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRUR[KE BOLESTI „BAWICA"
INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU
I OMLADINU
KLINI^KO-BOLNI^KI CENTAR „DR DRAGI[A MI[OVI]
– DEDIWE"
SPECJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
„SVETI SAVA"
UNIVERZITETSKA DE^JA KLINIKA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
I ORTOPEDSKU PROTETIKU
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVQE
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
06042945
07041152
95000
2369
BEOGRAD
40200
601
07065191
2370
BEOGRAD
40200
601
07078978
2371
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
601
601
601
601
601
07036027
07451075
07030860
07030991
07031521
2372
2396
2397
2398
2399
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
601
601
601
601
601
601
601
07456239
07024851
07035888
06320945
07089503
07062117
07031238
2400
2401
2520
2521
2522
2523
2524
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
601
601
601
07035683
07035900
07035969
2525
2527
2528
BEOGRAD
40200
601
07035802
2529
BEOGRAD
40200
601
07044445
2530
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07030908
07031246
2531
2533
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
601
601
07036124
07041357
2584
2585
112
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KLINIKA ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVI]"
BEOGRAD
40200
601
07036159
2586
GRADSKI ZAVOD ZA PLU]NE BOLESTI I TUBERKULOZU
BEOGRAD
40300
601
07017120
2402
DOM ZDRAVQA „VRA^AR"
BEOGRAD
40300
601
07018967
2403
DOM ZDRAVQA „DR MILUTIN IVKOVI]"
BEOGRAD
40300
601
07036965
2404
DOM ZDRAVQA „ZVEZDARA"
BEOGRAD
40300
601
07016999
2405
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU STUDENATA
BEOGRAD
40300
601
07010117
2406
KLINI^KO BOLNI^KI CENTAR „ZVEZDARA"
BEOGRAD
40300
601
07017073
2534
INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
BEOGRAD
40300
601
07019025
2612
APOTEKA „BEOGRAD"
BEOGRAD
40300
601
07019084
2617
DOM ZDRAVQA GROCKA
GROCKA
40330
601
07047649
2407
DOM ZDRAVQA RAKOVICA
BEOGRAD
40600
601
07009801
2408
DOM ZDRAVQA „DR SIMO MILO[EVI]"
BEOGRAD
40600
601
07009429
2409
DOM ZDRAVQA OBRENOVAC
OBRENOVAC
40610
601
07038950
2410
DOM ZDRAVQA „DR \OR\E KOVA^EVI]"
LAZAREVAC
40620
601
07010320
2411
SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU
LAZAREVAC
40620
601
07010427
2412
DOM ZDRAVQA „MILORAD VLAJKOVI]"
BARAJEVO
40630
601
07001266
2413
DOM ZDRAVQA NOVI BEOGRAD
NOVI BEOGRAD
40700
601
07033397
2414
DOM ZDRAVQA ZEMUN
ZEMUN
40700
601
07041632
2415
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU MAJKE I DETETA
SRBIJE „DR VUKAN ^UPI]"
NOVI BEOGRAD
40700
601
07046219
2535
KLINI^KO BOLNI^KI CENTAR ZEMUN
ZEMUN
40700
601
07030100
2536
KLINI^KO BOLNI^KI CENTAR „BE@ANIJSKA KOSA"
ZEMUN
40700
601
07039743
2537
DOM ZDRAVQA „DR JOVAN JOVANOVI]-ZMAJ"
STARA PAZOVA
40710
601
08010714
2416
DOM ZDRAVQA „DR MILORAD M. PAVLOVI]"
IN\IJA
40720
601
08004102
2417
SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROLO[KA
I POSTTRAUMATOLO[KA STAWA „DR BORIVOJ GWATI]"
STARI SLANKAMEN
IN\IJA
40720
601
08101060
2587
DOM ZDRAVQA „VO@DOVAC"
BEOGRAD
40800
601
07028547
2418
SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBALNU PARALIZU
I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
BEOGRAD
40800
601
07036175
2588
INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
„DR DRAGOMIR KARAJOVI]"
BEOGRAD
40200
601
17753347
80388
DOM ZDRAVQA MLADENOVAC
MLADENOVAC
40810
601
07007272
2419
SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI
MLADENOVAC
40810
601
07039751
2538
INSTITUT ZA REHABILITACIJU „BEOGRAD"
MLADENOVAC
40810
601
07050844
2589
DOM ZDRAVQA SOPOT
SOPOT
40820
601
07003609
2420
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE ^A^AK
^A^AK
41300
601
07271735
2374
ZDRAVSTVENI CENTAR „DR DRAGI[A MI[OVI]"
^A^AK
41300
601
07167598
2539
APOTEKA ^A^AK
^A^AK
41300
601
06813470
2618
APOTEKA GORWI MILANOVAC
GORWI MILANOVAC
41320
601
06357890
2619
DOM ZDRAVQA GORWI MILANOVAC
GORWI MILANOVAC
41320
601
17776037
80368
OP[TA BOLNICA GORWI MILANOVAC
GORWI MILANOVAC
41320
601
17780042
80415
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVQE
KRAGUJEVAC
41700
601
07150369
2375
DOM ZDRAVQA KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
17219227
2422
ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU RADNIKA DOO
KRAGUJEVAC – U RESTRUKTUIRAWU
KRAGUJEVAC
41700
601
07165498
2423
KLINI^KI CENTAR „KRAGUJEVAC"
KRAGUJEVAC
41700
601
07253958
2540
ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU
KRAGUJEVAC
41700
601
17228439
2609
APOTEKA KRAGUJEVAC
KRAGUJEVAC
41700
601
06962017
2620
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO]
KRAGUJEVAC
41700
601
17667220
80123
DOM ZDRAVQA „MILOJE HAXI]-[ULE"
RA^A
41701
601
17211943
2424
DOM ZDRAVQA BATO^INA
BATO^INA
41702
601
17210408
2425
DOM ZDRAVQA LAPOVO
LAPOVO
41702
601
17211986
2426
DOM ZDRAVQA „SVETI \OR\E"
TOPOLA
41703
601
17210548
2427
DOM ZDRAVQA „DR DANICA I KOSTA [AMANOVI]"
KNI]
41704
601
17213547
2428
ZDRAVSTVENI CENTAR ARAN\ELOVAC
ARAN\ELOVAC
41710
601
06961991
2429
SPECIJALNA BOLNICA ZA SPECIJALIZOVANU I OP[TU
REHAB. „BUKOVI^KA BAWA"
ARAN\ELOVAC
41710
601
07113056
2541
APOTEKA „[UMADIJA"
ARAN\ELOVAC
41710
601
06962009
2621
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE KRAQEVO
KRAQEVO
41800
601
07191162
2376
ZDRAVSTVENI CENTAR „STUDENICA"
KRAQEVO
41800
601
07191219
2542
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „AGENS"
MATARU[KA BAWA
41800
601
07101066
2590
APOTEKARSKA USTANOVA
KRAQEVO
41800
601
06959881
2622
DOM ZDRAVQA „DR SAVA STANOJEVI]"
TRSTENIK
41810
601
17185390
2430
„MERKUR" SPECIJALNA BOLNICA ZA LE^EWE
I REHABILITACIJU
VRWA^KA BAWA
41820
601
07177402
2591
DOM ZDRAVQA VRWA^KA BAWA
VRWA^KA BAWA
41820
601
17670581
80116
SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI
VRWA^KA BAWA
41820
601
17689134
80221
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE KRU[EVAC
KRU[EVAC
41900
601
07145764
2377
ZDRAVSTVENI CENTAR
KRU[EVAC
41900
601
07145829
2543
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDSKA KO[TANO-ZGLOBNA
I DEGENERATIVNA OBOQEWA RIBARSKA BAWA
KRU[EVAC
41900
601
07144091
2592
APOTEKARSKA USTANOVA
KRU[EVAC
41900
601
06957552
2623
DOM ZDRAVQA ]I]EVAC
]I]EVAC
41901
601
17669915
80100
DOM ZDRAVQA „DOBRIVOJE GER POPOVI]"
ALEKSANDROVAC
41910
601
17669877
80079
DOM ZDRAVQA „DR VLASTIMIR GODI]"
VARVARIN
41920
601
17670069
80109
DOM ZDRAVQA BRUS
BRUS
41930
601
17254197
2431
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
07138695
2378
APOTEKA LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
17215701
2624
OP[TA BOLNICA LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
17710206
80171
DOM ZDRAVQA LESKOVAC
LESKOVAC
42100
601
17710214
80173
DOM ZDRAVQA LEBANE
LEBANE
42101
601
17277618
2433
DOM ZDRAVQA VLASOTINCE
VLASOTINCE
42102
601
17681516
80174
DOM ZDRAVQA BOJNIK
BOJNIK
42103
601
17278061
2434
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU „GEJZER"
SIJARINSKA BAWA
MEDVE\A
42104
601
07207883
2593
DOM ZDRAVQA MEDVE\A
MEDVE\A
42104
601
17682547
80172
ZDRAVSTVENI CENTAR „DR MILENKO MARIN"
LOZNICA
42200
601
07169370
2544
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
BAWA KOVIQA^A
LOZNICA
42200
601
07122314
2594
31. decembar 2009.
Broj 113
113
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
APOTEKARSKA USTANOVA „DR LAZA LAZAREVI]"
LOZNICA
42200
601
06867120
2625
DOM ZDRAVQA QUBOVIJA SA STACIONAROM
QUBOVIJA
42210
601
17255908
2435
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVQE NI[
NI[
42500
601
07199520
2379
DOM ZDRAVQA GAXIN HAN
GAXIN HAN
42500
601
07203845
2436
DOM ZDRAVQA NI[
NI[
42500
601
07173318
2437
DOM ZDRAVQA DOQEVAC
DOQEVAC
42500
601
07211821
2438
DOM ZDRAVQA MERO[INA
MERO[INA
42500
601
06374506
2439
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU RADNIKA
NI[
42500
601
07211198
2440
ZAVOD ZA PLU]NE BOLESTI I TUBERKULOZU-NI[
NI[
42500
601
07185995
2441
ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU
NI[
42500
601
17256475
2442
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO]
NI[
42500
601
07173334
2443
KLINI^KI CENTAR „NI["
NI[
42500
601
07370989
2545
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„GORWA TOPONICA"
NI[
42500
601
07185367
2546
INSTITUT ZA LE^EWE I REHABILITACIJU
„NI[KA BAWA", NI[
NI[KA BAWA
42500
601
07210582
2595
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU
NI[
42500
601
17215426
2610
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
NI[
42500
601
06852190
2613
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU STUDENATA
NI[
42500
601
17186523
2615
APOTEKA NI[
NI[
42500
601
07283741
2626
DOM ZDRAVQA „DR QUBINKO \OR\EVI]"
SVRQIG
42502
601
07204604
2445
DOM ZDRAVQA RA@AW
RA@AW
42503
601
07215380
2446
ZDRAVSTVENI CENTAR „ALEKSINAC"
ALEKSINAC
42530
601
06245544
2547
ZDRAVSTVENI CENTAR
NOVI PAZAR
42600
601
07191758
2548
SPECIJALNA BOLNICA ZA PROGRESIVNE MI[I]NE
I NEUROMI[I]NE BOLESTI NOVI PAZAR
NOVI PAZAR
42600
601
07191987
2596
DOM ZDRAVQA TUTIN
TUTIN
42602
601
17253859
2447
DOM ZDRAVQA RA[KA
RA[KA
42610
601
17185888
2448
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE PIROT
PIROT
42800
601
07414285
2380
ZDRAVSTVENI CENTAR PIROT
PIROT
42800
601
07131593
2549
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA PIROT
PIROT
42800
601
17218581
2627
DOM ZDRAVQA „DR JOVAN RISTI]"
BABU[NICA
42801
601
17670409
80141
DOM ZDRAVQA DIMITROVGRAD
DIMITROVGRAD
42802
601
17666029
80119
ZDRAVSTVENA USTANOVA „DOM ZDRAVQA"
BELA PALANKA
42803
601
07186827
2444
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE PO@AREVAC
PO@AREVAC
42900
601
07160259
2381
ZDRAVSTVENI CENTAR
PO@AREVAC
42900
601
07163355
2550
APOTEKARSKA USTANOVA „PO@AREVAC"
PO@AREVAC
42900
601
17029720
2628
ZDRAVSTVENI CENTAR PETROVAC NA MLAVI
PETROVAC NA MLAVI
42910
601
17185926
2449
DOM ZDRAVQA VELIKO GRADI[TE
VELIKO GRADI[TE
42920
601
17185918
2450
DOM ZDRAVQA @AGUBICA
@AGUBICA
42930
601
17185934
2451
DOM ZDRAVQA @ABARI
@ABARI
42960
601
17669893
80118
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „ZLATAR"
NOVA VARO[
43010
601
07231091
2597
ZDRAVSTVENI CENTAR „TOPLICA"
PROKUPQE
43100
601
07107501
2551
APOTEKARSKA USTANOVA
PROKUPQE
43100
601
17217607
2629
DOM ZDRAVQA „@ITORA\A"
@ITORA\A
43100
601
17716409
80231
DOM ZDRAVQA BLACE
BLACE
43110
601
17253379
2552
DOM ZDRAVQA KUR[UMLIJA
KUR[UMLIJA
43120
601
17209795
2452
ZDRAVSTVENI CENTAR „SVETI LUKA"
SMEDEREVO
43200
601
07160062
2553
APOTEKA „SMEDEREVO"
SMEDEREVO
43200
601
17217402
2630
DOM ZDRAVQA SMEDEREVSKA PALANKA
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
17273019
2453
OP[TA BOLNICA „STEFAN VISOKI"
SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
06113079
2554
SAMOSTALNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVQE" SMEDEREVSKA PALANKA 43230
601
06866280
2631
DOM ZDRAVQA „DR MILAN-BANE \OR\EVI]"
VELIKA PLANA
43240
601
17272993
2454
APOTEKA „MEDIKA"
VELIKA PLANA
43240
601
17670093
80129
ZDRAVSTVENA USTANOVA „DOM ZDRAVQA"
JAGODINA
43500
601
17670077
80111
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA JAGODINA
JAGODINA
43500
601
17683390
80187
OP[TA BOLNICA JAGODINA
JAGODINA
43500
601
17688383
80211
DOM ZDRAVQA SVILAJNAC
SVILAJNAC
43501
601
17212125
2456
DOM ZDRAVQA DESPOTOVAC
DESPOTOVAC
43502
601
17210149
2457
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE „POMORAVQE" ]UPRIJA
]UPRIJA
43503
601
07166923
2382
ZDRAVSTVENI CENTAR-APOTEKARSKA USTANOVA
]UPRIJA
43503
601
07201451
2460
DOM ZDRAVQA „]UPRIJA"
]UPRIJA
43503
601
17688421
80215
OP[TA BOLNICA ]UPRIJA
]UPRIJA
43503
601
17729969
80241
ZDRAVSTVENI CENTAR PARA]IN
PARA]IN
43504
601
17261754
2555
DOM ZDRAVQA REKOVAC
REKOVAC
43505
601
17667394
80114
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE [ABAC
[ABAC
43600
601
07289502
2383
APOTEKA „[ABAC"
[ABAC
43600
601
06865976
2633
OP[TA BOLNICA, [ABAC
[ABAC
43600
601
17669583
80138
DOM ZDRAVQA, [ABAC
[ABAC
43600
601
17669656
80139
DOM ZDRAVQA „BOGATI]"
BOGATI]
43601
601
17187449
2462
DOM ZDRAVQA „VLADIMIRCI"
VLADIMIRCI
43602
601
17681664
80156
DOM ZDRAVQA „DR DARINKA LUKI]"
KOCEQEVA
43603
601
17680510
80142
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE U@ICE
U@ICE
43700
601
07190298
2384
ZDRAVSTVENI CENTAR
U@ICE
43700
601
07414455
2463
APOTEKA „U@ICE"
U@ICE
43700
601
17040405
2634
SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI [TITASTE @LEZDE
I BOLESTI METABOLIZMA „ZLATIBOR"
^AJETINA
43702
601
07221452
2599
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVAWICA
IVAWICA
43720
601
07219750
2600
ZDRAVSTVENI CENTAR VAQEVO
VAQEVO
43900
601
07322429
2465
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE VAQEVO
VAQEVO
43900
601
17272543
2616
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „VAQEVO"
VAQEVO
43900
601
06873901
2635
DOM ZDRAVQA LAJKOVAC
LAJKOVAC
43902
601
17253506
2466
DOM ZDRAVQA „UB"
UB
43910
601
17211692
2467
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE VRAWE
VRAWE
44100
601
07205830
2385
ZDRAVSTVENI CENTAR
VRAWE
44100
601
07205805
2468
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„VRAWSKA BAWA"
VRAWSKA BAWA
44100
601
07214383
2601
APOTEKA VRAWE
VRAWE
44100
601
17029851
2636
APOTEKA BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
601
17670387
80077
114
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOM ZDRAVQA BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
601
17666797
80107
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BUJANOVAC
BUJANOVAC
44101
601
17686542
80193
ZDRAVSTVENI CENTAR
SURDULICA
44102
601
17191918
2469
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI
I TUBERKULOZU
SURDULICA
44102
601
17191926
2557
DOM ZDRAVQA VLADI^IN HAN
VLADI^IN HAN
44103
601
17652109
10043
DOM ZDRAVQA PRE[EVO
PRE[EVO
44104
601
17710192
80183
DOM ZDRAVQA BOSILEGRAD
BOSILEGRAD
44130
601
17667327
80122
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE „TIMOK" ZAJE^AR
ZAJE^AR
44200
601
07147929
2386
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJE^AR
ZAJE^AR
44200
601
07201885
2558
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „GAMZIGRAD" ZAJE^AR
44200
601
07268211
2603
APOTEKA ZAJE^AR
ZAJE^AR
44200
601
06824781
2637
DOM ZDRAVQA BOQEVAC
BOQEVAC
44210
601
17213687
2470
ZDRAVSTVENI CENTAR
KWA@EVAC
44220
601
17219766
2471
ZDRAVSTVENI CENTAR
BOR
44230
601
06105998
2473
APOTEKA BOR
BOR
44230
601
17220063
2638
ZDRAVSTVENI CENTAR
NEGOTIN
44240
601
17261487
2559
ZDRAVSTVENI CENTAR
KLADOVO
44260
601
17228480
2474
DOM ZDRAVQA „DR VEROQUB CAKI]"
MAJDANPEK
44270
601
17665537
80056
OP[TA BOLNICA
MAJDANPEK
44270
601
17668447
80140
DOM ZDRAVQA SOKOBAWA
SOKOBAWA
44280
601
06962203
2476
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI „OZREN"
SOKOBAWA
SOKOBAWA
44280
601
07128541
2561
SPECIJALNA BOLNICA ZA PREVENCIJU, LE^EWE
I REHABILITACIJU NESPECIFI^NIH PLU]NIH
BOLESTI „SOKO BAWA"
SOKOBAWA
44280
601
07248261
2605
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE KIKINDA
KIKINDA
45500
601
08561834
2387
ZDRAVSTVENI CENTAR „KOSTA SREDOJEV-[QUKA"
KIKINDA
45500
601
08038066
2562
APOTEKA KIKINDA
KIKINDA
45500
601
08556814
2639
DOM ZDRAVQA NOVI KNE@EVAC
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08246734
2477
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKA OBOQEWA
„SVETI VRA^EVI"
NOVI KNE@EVAC
45510
601
08408289
2563
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU RADNIKA NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08246939
2388
ZAVOD ZA ANTIRABI^NU ZA[TITU „LUJ PASTER" NOVI SAD NOVI SAD
45700
601
08066388
2389
DOM ZDRAVQA „NOVI SAD"
NOVI SAD
45700
601
08037698
2478
DOM ZDRAVQA „DR DU[AN SAVI]-DODA"
BEO^IN
45700
601
08071411
2479
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU STUDENATA NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08042446
2480
SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD NOVI SAD
45700
601
08066396
2564
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE
NOVI SAD
45700
601
08008353
2565
„INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
601
08054983
2566
„INSTITUT ZA PLU]NE BOLESTI VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
601
08042462
2567
KLINI^KI CENTAR VOJVODINE
NOVI SAD
45700
601
08664161
2568
INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE
NOVI SAD
45700
601
08113645
2569
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
NOVI SAD
45700
601
08132534
2611
„ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE"
NOVI SAD
45700
601
08584702
2614
APOTEKA NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08042560
2640
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVQE VOJVODINE
NOVI SAD
45700
601
08246912
8687
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] NOVI SAD
NOVI SAD
45700
601
08869618
80165
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVQA „BA^KI PETROVAC" BA^KI PETROVAC
45701
601
08054185
2481
DOM ZDRAVQA „TEMERIN"
TEMERIN
45702
601
08071829
2482
DOM ZDRAVQA @ABAQ
@ABAQ
45702
601
08062463
2483
DOM ZDRAVQA TITEL
TITEL
45704
601
08050503
2484
DOM ZDRAVQA „DR MLADEN STOJANOVI]"
BA^KA PALANKA
45710
601
08106452
2485
DOM ZDRAVQA BA^
BA^
45711
601
08051372
2486
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE PAN^EVO
PAN^EVO
46000
601
08259330
2390
DOM ZDRAVQA „KOVA^ICA"
KOVA^ICA
46000
601
08072388
2487
DOM ZDRAVQA OPOVO
OPOVO
46000
601
08072370
2488
ZDRAVSTVENI CENTAR „JU@NI BANAT"
PAN^EVO
46000
601
08072353
2571
APOTEKA „PAN^EVO"
PAN^EVO
46000
601
08057257
2641
DOM ZDRAVQA „ALIBUNAR"
ALIBUNAR
46001
601
08072361
2489
DOM ZDRAVQA „KOVIN"
KOVIN
46010
601
08012261
2490
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN"
KOVIN
46010
601
08012270
2572
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE
SOMBOR
46300
601
08333092
2391
APOTEKA „NARODNA"
SOMBOR
46300
601
08578184
2642
OP[TA BOLNICA „DR RADIVOJ SIMONOVI]"
SOMBOR
46300
601
08906173
80383
DOM ZDRAVQA „DR \OR\E LAZI]"
SOMBOR
46300
601
08906165
80384
DOM ZDRAVQA APATIN
APATIN
46310
601
08023247
2492
DOM ZDRAVQA OXACI
OXACI
46320
601
08007632
2493
APOTEKA SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08682895
2643
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08039801
9501
DOM ZDRAVQA SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08894426
80277
OP[TA BOLNICA SREMSKA MITROVICA
SREMSKA MITROVICA
46400
601
08894434
80278
DOM ZDRAVQA „DR DRAGAN FUNDUK"
PE]INCI
46401
601
08073210
2495
DOM ZDRAVQA „[ID"
[ID
46410
601
08017298
2496
DOM ZDRAVQA „RUMA"
RUMA
46420
601
08026521
2497
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „TERMAL"
VRDNIK
RUMA
46420
601
08359415
2606
DOM ZDRAVQA „IRIG"
IRIG
46420
601
08879346
80194
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08064105
2392
APOTEKA SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08544131
2644
DOM ZDRAVQA SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08881294
80204
OP[TA BOLNICA SUBOTICA
SUBOTICA
46600
601
08881308
80205
DOM ZDRAVQA KAWI@A
KAWI@A
46610
601
08025266
2499
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„BAWA KAWI@A"
KAWI@A
46610
601
08026084
2607
DOM ZDRAVQA „DR MARTON [ANDOR"
MALI I\O[
46620
601
08051224
2500
DOM ZDRAVQA „ DR JANO[ HAXI" BA^KA TOPOLA
BA^KA TOPOLA
46620
601
08061858
2501
31. decembar 2009.
Broj 113
115
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOM ZDRAVQA ^OKA
^OKA
46630
601
08150648
2502
DOM ZDRAVQA ADA
ADA
46630
601
08018545
2503
ZDRAVSTVENI CENTAR „DR GERE I[TVAN"
SENTA
46630
601
08054762
2573
DOM ZDRAVQA „DR \OR\E BASTI]"
SRBOBRAN
46700
601
08160252
2504
DOM ZDRAVQA „VEQKO VLAHOVI]" VRBAS
VRBAS
46700
601
08888779
80243
OP[TA BOLNICA VRBAS
VRBAS
46700
601
08888752
80244
APOTEKA „VRBAS"
VRBAS
46700
601
08888744
80245
DOM ZDRAVQA KULA
KULA
46710
601
08005281
2506
DOM ZDRAVQA „BE^EJ"
BE^EJ
46720
601
08068941
2507
DOM ZDRAVQA „1. OKTOBAR"
PLANDI[TE
46800
601
08044899
2508
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„DR SLAVOQUB BAKALOVI]"
VR[AC
46800
601
08044821
2575
DOM ZDRAVQA VR[AC
VR[AC
46800
601
08884102
80238
APOTEKA VR[AC
VR[AC
46800
601
08884099
80239
OP[TA BOLNICA
VR[AC
46800
601
08904944
80372
DOM ZDRAVQA BELA CRKVA
BELA CRKVA
46810
601
08031428
2509
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI
„DR BUDISLAV BABI]"
BELA CRKVA
46810
601
08031436
2576
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE
ZREWANIN
46900
601
08169454
2393
DOM ZDRAVQA „BO[KO VREBALOV"
ZREWANIN
46900
601
08877556
2577
OP[TA BOLNICA „DR \OR\E JOANOVI]"
ZREWANIN
46900
601
08887535
2579
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI
„DR VASA SAVI]"
ZREWANIN
46900
601
08671923
2580
SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU „RUSANDA"
ZREWANIN
46900
601
08062650
2608
APOTEKA ZREWANIN
ZREWANIN
46900
601
08671621
2645
DOM ZDRAVQA NOVI BE^EJ
NOVI BE^EJ
46901
601
08020337
2510
DOM ZDRAVQA SE^AW
SE^AW
46902
601
08018863
2511
DOM ZDRAVQA SRPSKA CRWA
NOVA CRWA
46903
601
08061939
2512
DOM ZDRAVQA @ITI[TE
@ITI[TE
46904
601
08030553
2513
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVQE PRI[TINA – KOSOVSKA
MITROVICA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
17667343
2394
DOM ZDRAVQA ZVE^AN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023992
2514
"OBILI]" DOM ZDRAVQA PRILU@JE VU^ITRN
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09338349
2515
ZDRAVSTVENI CENTAR
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09023933
2581
APOTEKARSKA USTANOVA
KOSOVSKA MITROVICA
48200
601
09273212
2646
ZDRAVSTVENI CENTAR
GWILANE
48220
601
09003657
2583
APOTEKARSKA USTANOVA
GWILANE
48220
601
09271368
2647
DOM ZDRAVQA GRA^ANICA
PRI[TINA
48230
601
09338276
2516
DOM ZDRAVQA DOWA GU[TERICA
PRI[TINA
48230
601
09338462
2517
DOM ZDRAVQA KOSOVO POQE
PRI[TINA
48230
601
09338268
2518
KLINI^KO BOLNI^KI CENTAR PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09181814
2582
APOTEKARSKA USTANOVA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09271996
80145
ZDRAVSTVENI CENTAR PRIZREN
PRIZREN
48230
601
09006907
80146
DOM ZDRAVQA DRAGA[
DRAGA[
48230
601
09271082
80147
APOTEKARSKA USTANOVA PRIZREN
PRIZREN
48230
601
09272526
80148
DOM ZDRAVQA ISTOK
ISTOK
48230
601
09271988
80149
ZDRAVSTVENI CENTAR „RADOVAN BULATOVI]" PE]
PE]
48230
601
09010025
80150
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI PE]
PE]
48230
601
09010068
80151
ZDRAVSTVENI CENTAR \AKOVICA
\AKOVICA
48230
601
09271694
80152
APOTEKARSKA USTANOVA PE]
PE]
48230
601
09342281
80153
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU ISTOK
ISTOK
48230
601
09030344
80154
DOM ZDRAVQA PRI[TINA
PRI[TINA
48230
601
09019014
80155
DOM ZDRAVQA [TRPCE
[TRPCE
48270
601
09338454
2519
7.95.2 REPUBLI^KI FOND ZA PIO
BEOGRAD
40200
601
17715780
95200
7.95.4 NACIONALNA SLU@BA ZA ZAPO[QAVAWE
BEOGRAD
40300
601
17539957
95400
DRUGI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KOJI SU UKQU^ENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RA^UNA TREZORA
8
AGENCIJA ZA OSIGURAWE DEPOZITA
JAVNO PREDUZE]E PUTEVI SRBIJE
FOND ZA RAZVOJ TURIZMA
KOMISIJA ZA ZA[TITU KONKURENCIJE
AGENCIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE
REPUBLI^KA FONDACIJA ZA RAZVOJ NAU^NOG
I UMETNI^KOG PODMLATKA
AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE
REPUBLI^KA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – RATEL
REPUBLI^KA RADIODIFUZNA AGENCIJA
AGENCIJA ZA OSIGURAWE I FINANSIRAWE IZVOZA
REPUBLIKE SRBIJE
SAVEZ REZERVNIH VOJNIH STARE[INA SRBIJE
NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURAWE STAMBENIH
KREDITA
ZAVOD ZA ZA[TITU PRIRODE SRBIJE
REPUBLI^KA AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRAWE
FOND ZA INOVACIONU DELATNOST
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
AGENCIJA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA
SRBIJE
AKREDITACIONO TELO SRBIJE
PRAVOSUDNI CENTAR ZA OBUKU I STRU^NO USAVR[AVAWE
CENTAR ZA POSREDOVAWE-MEDIJACIJU
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
AGENCIJA ZA LICENCIRAWE STE^AJNIH UPRAVNIKA
AGENCIJA ZA HEMIKALIJE
JAVNA USTANOVA JUGOSLOVENSKI PREGLED
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40300
40200
40200
40200
601
601
601
601
601
17606786
20132248
17329197
17655515
17604236
10503
11001
11203
42900
59006
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40300
40800
40200
40200
601
601
601
601
07451741
17616803
17606590
17488554
59008
59010
59011
59013
NOVI BEOGRAD
BEOGRAD
40700
40200
601
601
20069244
07056117
59014
59016
BEOGRAD
NOVI BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40700
40300
40200
40200
601
601
601
601
601
17613120
07033303
17511475
20154691
07904959
59018
59019
59020
59021
59027
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
BEOGRAD
NOVI BEOGRAD
BEOGRAD
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40700
40200
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
17743368
17675338
17401998
17675486
17580175
17322613
17354205
17356607
17599488
17780271
17371525
59028
64030
2687
80117
59005
59001
59002
59009
59004
80417
3518
116
Broj 113
31. decembar 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
6
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JAVNA USTANOVA – RADIO JUGOSLAVIJA
BEOGRAD
40200
601
17371843
3521
GEOGRAFSKI INSTITUT „JOVAN CVIJI]" SANU
BEOGRAD
40200
601
07011008
348
MATEMATI^KI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07017871
349
INSTITUT TEHNI^KIH NAUKA SANU
BEOGRAD
40200
601
07011016
358
ARHEOLO[KI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07003234
371
BALKANOLO[KI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07053908
372
VIZANTOLO[KI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07017898
373
ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07010982
374
INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK SANU
BEOGRAD
40200
601
07017936
375
ISTORIJSKI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07003358
376
MUZIKOLO[KI INSTITUT SANU
BEOGRAD
40200
601
07048912
377
ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU
BEOGRAD
40600
601
07011563
2395
„TORLAK" INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU VAKCINE I SERUME BEOGRAD
40800
601
17078712
80319
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU „@UBOR"
KUR[UMLIJSKA BAWA
KUR[UMLIJA
43120
601
07108095
2598
USTANOVA ZAJEDNI^KIH POSLOVA INSTITUTA
U SREMSKOJ KAMENICI
NOVI SAD
45700
601
08143960
2570
INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRA@IVAWA
BEOGRAD
40600
601
07002068
2312
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
BEOGRAD
40200
601
07046707
2526
8.69
JP DIREKCIJA ZA URE\EWE I IZGRADWU OP[TINE
MIONICA
MIONICA
43903
069
17226045
9827
8.237 TURISTI^KA ORGANIZACIJA [ID
[ID
46410
237
08898111
80335
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Korisnici buxetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osigurawe i drugi korisnici javnih sredstava
CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
Na osnovu ~lana 103. stav 1. Zakona o vazdu{nom saobra}aju („Slu`beni list SRJ”, br. 12/98, 5/99 – ispravka, 44/99,
73/00 i 70/01 i „Slu`beni glasnik RS”, broj 101/05), ta~ke 15. Odluke o osnivawu Direktorata civilnog vazduhoplovstva
dr`ave Srbije i dr`ave Crne Gore („Slu`beni glasnik RS”, broj 102/03), Odluke o vr{ewu osniva~kih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva dr`ave Srbije i dr`ave Crne Gore („Slu`beni glasnik RS”, broj 53/06) i Zakqu~ka o
promeni naziva Direktorata civilnog vazduhoplovstva dr`ave Srbije i dr`ave Crne Gore („Slu`beni glasnik RS”,
broj 12/07),
Generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi
NAREDBU
o izmeni Naredbe o vremenu u kome aerodromi
moraju biti otvoreni za javni avio-transport
1. U Naredbi o vremenu u kome aerodromi moraju biti otvoreni za javni avio-transport („Slu`beni glasnik RS”,
br. 85/09 i 97/09), u ta~ki 1, u tabeli, podta~ka 2. mewa se i glasi:
„2. ’Ni{’
10.00
14.00
5”.
2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom glasniku Republike Srbije”.
Broj 3/0-07-0006/2009-0011
U Beogradu, 30. decembra 2009. godine
Generalni direktor
Direktorata civilnog vazduhoplovstva
Republike Srbije,
Neboj{a Star~evi}, s.r.
Izdava~ JAVNO PREDUZE]E „SLU@BENI GLASNIK" Beograd, Kraqa Milutina 27
Direktor i glavni i odgovorni urednik Slobodan Gavrilovi}
Urednik @eqko ]orac, zamenik urednika Qiqana Golubovi}, urednik oglasa Goranka Svilar
Tehni~ki urednici Igor \or|evi} i Sini{a Orsi}
Tel.: Redakcija 30-60-333 i 30-60-529; Oglasi 30-60-530 i 30-60-308; Pretplata 36-29-699 i 30-60-359; Prodaja 30-60-578, faks 30-60-393
(PIB: SR100002782)
(MATI^NI BROJ: 07453710)
(TEKU]I RA^UN: 160-14944-58)
[tampa: JP „Slu`beni glasnik”, [tamparija „Glasnik”, Lazareva~ki drum 13–15
Download

N-sdiksb03v09B3_Spis..