Na osnovu člana 24. Statuta Općine Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj”,broj 9/11), i
člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kladanj (“Službeni glasnik Općine Kladanj”,broj 1/12 i
5/12),Općinsko vijeće Kladanj, na sjednici održanoj 29.12.2014.godine, d o n o s i
PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Kladanj za 2015.godinu
I- UVODNI DIO
Ovim Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci kao i pitanja koja će se u 2015.godini
raspravljati i razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Kladanj. Takođe su utvrđeni nosioci poslova i
zadataka, kao i rokovi za razmatranje.
Osim utvrđenih pitanja za razmatranje na Općinskom vijeću, vijećnici mogu davati inicijative za
razmatranje i drugih pitanja aktuelnih na području općine Kladanj, koja su značajna za ostvarivanje
društvenog i ekonomskog života građana, a koja su u nadležnosti Općine, odnosno Općinskog vijeća.
I pored predviđenih i planiranih tema, Program rada ostaje “otvoren” za sve inicijative i
prijedloge koji su značajni i u nadležnosti Općinskog vijeća, a koji će inicirati vijećnici, Općinski
načelnik i drugi zainteresovani subjekti.
II – PITANJA ZA RAZMATRANJA
A) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE ZA FINANSIJE, PODUZETNIŠTVO
I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
R/B
1.
Naziv pitanja
Predlagač
Obrađivač
Vrijeme
realizacije
Informacija o stanju u oblasti
poljoprivredne proizvodnje i dodjeli
sredstava za poticaj u poljoprivrednoj
proizvodnji za 2014.godinu
Općinski
načelnik
Služba za finansije,
poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj
Februar
2.
3.
Program poticaja u poljoprivrednoj
proizvodnji za 2015. godinu
„
„
Program komunalnih djelatnosti
„
„
Informacija o izvršenoj kontroli
kantonalne inspekcije na području
općine Kladanj za 2014.godinu
„
Po
donošenju
kantonalnog
i federalnog
programa
Februar Mart
4.
Mart - April
Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove TK
5.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Kladanj za 2014.godinu
6.
Izvještaj o utrošku sredstava
budžetske rezerve za 2014. godinu
7.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Kladanj za period januar- mart 2015.
godine
„
Služba za finansije,
poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj
„
„
„
April- Maj
April- Maj
„
8.
Izvještaj o korištenju budžetske
rezerve za period januar- mart 2015.
godine
„
„
9.
Informacija o upravljanju i održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
„
„
10.
Informacija o radu mjesnih zajednica
za 2014. godinu
„
11.
Izvještaj o radu javnih preduzeća za
2014. godinu kojima je Općina
osnivač
„
13.
14.
15.
16.
April- Maj
Maj
12.
Informacija o vodosnabdijevanju i
higijenskoj ispravnosti vode za piće i
stanju vodoprivrednih objekata na
području općine Kladanj
April- Maj
„
Mjesne zajednice
Maj- Juni
Javna preduzeća
Maj – Juni
Služba za finansije,
poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj
Maj – Juni
JZU “Dom zdravlja”
Kladanj
Informacija o gazdovanju i lovnim
područjima općine Kladanj za 2014.
godinu
„
JKP”Komunalac”Kladanj
UG Lovačko društvo
“Sokolina”Kladanj
Informacija o gazdovanju šumama i
stanju šuma na području Općine
Kladanj za 2014. godinu
„
JP “Šume ” TK
Maj – Juni
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Kladanj za period januar-juni
2015.godine
„
Služba za finansije,
poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj
Juli- Avgust
Izvještaj o korištenju budžetske
rezerve za period januar-juni 2015.
godine
„
„
Juli -Avgust
Maj – Juni
17.
18.
19.
20.
Informacija o deponijama
komunalnog i tehnološkog otpada i
mjerama za njihovo uklanjanje
Informacija o stanju mreže lokalnih i
nekategorisanih puteva na području
općine Kladanj
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Kladanj za period januar- septembar
2015. godine
Izvještaj o korištenju budžetske
rezerve za period januar-septembar
2015. godine
„
JKP“Komunalac“Kladanj
Juli –Avgust
„
Služba za finansije,
poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj
Juli –Avgust
„
„
„
„
OktobarNovembar
OktobarNovembar
21.
Nacrt Budžeta Općine Kladanj za
2016. godinu
„
„
OktobarNovembar
22.
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta
Općine Kladanj za 2016.godinu
„
„
OktobarNovembar
23.
Prijedlog Budžeta Općine Kladanj za
2016. godinu
„
„
Prijedlog Odluke o izvršavanju
Budžeta Općine Kladanj za
2016.godinu
„
24.
Decembar
„
Decembar
B) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I
OPĆU UPRAVU
Naziv pitanja
Predlagač
R/B
1.
Izvještaj o radu Sportskog saveza za Općinski
2014.godinu
načlenik
2.
Izvještaj o radu Osnovne organizacije
Crvenog krsta/križa Kladanj za 2014.
godinu
Obrađivač
Vrijeme
realizacije
Sportski savez Kladanj
Januar
„
OO Crveni krst/križ
Kladanj
„
Služba za društvene
djelatnosti i opću
upravu
Januar
3.
Odluka o kriterijima, načinu i postupku
raspodjele sredstava
iz Budžeta
Općine Kladanj za projekte nevladinih
organizacija po javnom pozivu u 2015.
godini
Januar
4.
Informacija o rješavanju upravnih
stvari u upravnom postupku općinskih
službi za upravu Općine Kladanj u
toku 2014. godine
„
Služba za društvene
djelatnosti i opću
upravu u saradnji sa
ostalim službama za
upravu Općine Kladanj
Februar
5.
Plan upisa učenika u prve razrede
srednje škole za školsku 2015./2016.
godinu
6.
Februar
„
Februar
„
„
Mart
„
„
Mart
Odluka o kriterijima za obavljanje
volonterskog rada
„
„
10.
Odluka o osnivanju zdravstevnog
savjeta
„
„
April
11.
Izvještaj o radu javnih ustanova čiji je
osnivač Općina za 2014. godinu
„
JU čiji je osnivač Općina
April
8.
9.
Odluka o utvrđivanju načina, uslova i
kriterija stipendiranja učenika i
studenata
Služba u saradnji sa
MSŠ“Musa Ćazim Ćatić“
Služba za društvene
djelatnosti i opću
upravu
7.
Program kulturnih manifestacija na
području
općine
Kladanj
za
2015.godinu
„
Odluka o subvencioniranju prevoza
učenika srednje škole za 2015. godinu
Mart
12.
Informacija o problemima, mjerama i
postignutim rezultatima u borbi protiv
narkomanije i drugih oblika ovisnosti i
maloljetničke delikvencije u 2014.
godini
„
Služba u saradnji sa
osnovnom i srednjom
školom, JU Centar za
socijalni rad, JZU Dom
zdravlja Kladanj i
Policijskom stanicom
Maj
13.
Informacija o realizaciji kulturnih i
sportskih sadržaja i fizičke kulture u
2014. godini
14.
Informacija o zdravstvenoj zaštiti i
higijensko-epidemiološkoj situaciji na
području općine Kladanj u 2014.
godini
„
„
Služba u saradnji sa
ustanovama i
udruženjima koje se
bave navedenim
djelatnostima
Služba u saradnji sa
JZU Dom zdravlja i
Zavodom zdravstvene
zaštite TK, Zavodom za
javno zdravstvo TK
Juni
Juli
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Informacija o provedenom javnom
pozivu
za dodjelu sredstava
nevladinim
organizacijama
na
području općine Kladanj
Informacija o provođenju aktivnosti
utvrđenih Protokolom o pustupanju u
slučaju nasilja u porodici na području
općine Kladanj
Informacija o stanju u oblasti
predškolskog, osnovnog i srednjeg
obrazovanja po završetku školske
2014./2015.godine i o upisu učenika u
prve razrede osnovnih i srednje škole
na području općine Kladanj u školskoj
2015./2016. godini
„
„
„
Služba za društvene
djelatnosti i opću
upravu
Služba u saradnji sa JU
Centar za socijalni rad,
JZU Dom zdravlja i
Policijskom stanicom
Služba u saradnji sa
predškolskom
ustanovom,osnovnim i
srednjom školom
Septembar
Oktobar
Informacija o socijalnoj zaštiti i
materijalnom položaju stanovništva
općine Kladanj u 2015. godini
„
Informacija
o
materijalnom
i
socijalnom položaju raseljenih lica i
izbjeglica sa boravištem na području
općine Kladanj i povratnika na
područje općine Kladanj u 2015.god.
„
Služba za društvene
djelatnosti i opću
upravu
Novembar
„
JU čiji je osnivač Općina
Decembar
Program rada Javnih ustanova čiji je
osnivača Općina za 2016.godinu
Služba u saradnji sa
ustanovama i
udruženjima koja se
bave navedenim
djelatnostima
Septembar
Novembar
C) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE ZA GEODETSKE ,
IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I PROSTORNO UREĐENJE
Naziv pitanja
Predlagač
Obrađivač
Vrijeme
realizacije
1.
Odluka o određivanju visine naknade
za preuzeto ekspropisano i dodijeljeno
gradsko-građevinsko zemljište za
2015. godinu
Općinski
načelnik
Služba za geodetske i
imovinsko pravne
poslove
Mart- April
2.
Odluka o utvrđivanju prosječne
konačne građevinske cijene
m2
korisne stambene površine na
području općine Kladanj
„
„
Mart- April
R/B
Informacija o provođenju Regulacinog
plana “Stupari – Centar” Kladanj
„
„
Juni
Donošenje odluka o pristupanji
izmjeni, izradi ili usvajanju planskih
dokumenata u fazi nacrta ili prijdloga
„
„
Po potrebi
Razmatranje i usvajanje nacrta
Prostronog plana općine Kladanj
„
„
Avgust
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
usvajanju i sprovođenju Urbanističkog
plana naselja Kladanj
„
„
Po potrebi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
privremenom izdavanju urbanističke
saglasnosti na teritoriji općine Kladanj
„
„
Po potrebi
8.
Odluka o imenovanju komisija iz
nadležnosti službe
„
„
Po potrebi
9.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
građevinskom zemljištu
„
„
Po potrebi
„
„
Po potrebi
„
„
Po potrebi
„
„
Decembar
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
Odluka o utvrđivanju javnog interesa
Imovinsko pravna rješenja i odluke
Razmatranje i usvajanje prijedloga
Prostornog plana općine Kladanj i
Odluke o provođenju Prostornog
plana općine Kladanj
D) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU I POSLOVE
BIZ –a
R/B
1.
2.
3.
4.
Naziv pitanja
Izvještaj o radu Vatrogasnog društva za
2014.godinu i Plan rada za 2015. godinu
Informacija o dodjeli jednokratne pomoći
od Općine Kladanj za boračke populacije
na području općine Kladanj u
2014.godini
Program razvoja zaštite od požara i
vatrogastva
Informacija o dodjeli jednokratne pomoći
Predlagač
Općinski
načelnik
„
„
„
Obrađivač
Služba za civilnu zaštitu
i poslove BIZ-e i
Vatrogasno društvo
Služba za civilnu zaštitu
i poslove BIZ-e
“
Vrijeme
realizacije
JanuarFebruar
Februar
Februar
Mart
od Vlade TK-a za boračke populacije na
području općine Kladanj u 2014.godini
5.
6.
7.
„
Informacija o dodjeljenim bezpovratnim
sredstvima za pomoć u rješavanju
stambene situacije boračke populacije
na području općine Kladanj za
2014.godinu
„
„
Izvještaj o utrošku odobrenih novčanih
sredstava boračkim udruženjima općine
Kladanj za 2014. godinu
Mart
„
„
Informacija o stanju u oblasti zaštite i
spašavanja
„
„
Maj
Decembar
E) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA
R/
B
1.
2.
Naziv pitanja
Komisija za
Rješenja o izboru, imenovanju i
izbor
razrješenju
članova radnih tijela
imenovanja
koje bira i imenuje Općinsko vijeće
i općinska
priznanja
Kolegij
Infromacija o realizaciji Programa rada
Općinskog
Općinskog vijeća u 2014. godini
vijeća
3.
Program rada Općinskog načelnika za
2015. godinu
4.
Izvještaj o radu Općinskog načelnika i
Općinskih službi za upravu Općine
Kladanj za 2014. godinu
5.
6.
7.
Predlagač
Odluka o dodjeli općinskih priznanja
Izvještaj o radu Komisije za
utvrđivanje
prometne
vrijednosti
nepokretnosti i prava za 2014. godinu
Infromacija o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća za period 01.01.30.06.2015.godina
Obrađivač
Vrijeme
realizacije
Stručna služba
Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika
Januar
i po potrebi
„
Januar –
Februar
Općinski
načelnik
„
Januar –
Februar
„
„
Mart - April
Komisija za
izbor
Komisija za izbor
imenovanja imenovanja i općinska
i općinska
priznanja
priznanja
Komisija za Komisija za utvrđivanje
utvr.prom.
prometne vrjednosti
vrije.nepok. nepokretnosti i prava
i prava
Kolegij
Stručna služba
Općinskog
Općinskog vijeća i
vijeća
Općinskog načelnika
April
Mart -April
Juli
Program rada Općinskog vijeća za
2016. godinu
8.
Kolegij
Općinskog
vijeća
„
Decembar
F) PITANJA ZA RAZMATRANJE IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA
KLADANJ
R/
B
Naziv pitanja
Predlagač
Izvještaj
o
radu
Općinskog Općinsko
pravobranilaštva Kladanj za 2014. pravobranila
godinu
- štvo
1.
Obrađivač
Vrijeme
realizacije
Općinsko
pravobranilaštvo
Mart - April
Osim pitanja istaknutih u ovom Programu, Općinsko vijeće razmatrat će i :
-
-
Informaciju o radu Policijske stanice Kladanj sa osvrtom na stanje u saobraćaju,
bezbjedonosno sigurnosnoj situaciji i prometu i upotrebi narkotičkih sredstava za 2014.godinu.
(obrađivač : PS Kladanj, rok : po potrebi ).
Postupati po zaključcima Skupštine TK, posebno u provođenju javnih rasprava o zakonima
koji su u proceduri usvajanja .
Druga pitanja iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine.
Obrađivači materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala
iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika u dovoljnom broju primjeraka .
III- OBJAVLJIVANJE PROGRAMA RADA
Ovaj Program rada nakon što bude usvojen na sjednici Općinskog vijeća, objavit će se u
“Službenom glasniku Općine Kladanj”.
OPĆINA KLADANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-4808/14
Kladanj; 29.12.2014.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Refik Avdić,v.r.
Download

Kompletn Program rada OV Kladanj za 2015. godinu možete