STUDIJA USPOSTAVLJANJA
REGIONALNE BICIKLISTIĈKE RUTE
SREM
Izvod 3
– Anketa –
Avgust 2014. godine.
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIĈKIH NAUKA
DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Srbija
T. + 381 21 485 2484
F. + 381 21 450 644
PREDMET:
STUDIJA USPOSTAVLJANJA
REGIONALNE BICIKLISTIĈKE RUTE
SREM SA GLAVNIM PROJEKTIMA
PRATEĆE INFRASTRUKTURE
RUKOVODILAC IZRADE STUDIJE:
Dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saobr.
RADNI TIM:
Dr Nenad Ruškić, dipl. inž. saobr.
Dr Valentina Basarić, dipl. inž. saobr.
Dr Zoran Papić, dipl. inž. saobr.
MSc Nenad Saulić, dipl. inž. saobr.
MSc Jelena Mitrović, dipl. inž. saobr.
BSc Nemanja Garunović, dipl. inž. saobr.
Jovan Eraković
DATUM:
27.8.2014. god.
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije i Austrijske
razvojne agencije (ADA)
Ovaj dokument je nastao uz finansijsku
podršku Evropske Unije i Austrijske razvojne
agencije. Za sadržaj ovog dokumenta u
potpunosti je odgovorna Sremska privredna
komora i ni pod kojim uslovima se ne može
smatrati da je neki njegov deo stav Evropske
Unije ili Austrijske razvojne agencije.
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
3
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
1 Mišljenje korisnika
1.1 Anketa biciklista na trasi biciklistiĉke rute Srem
Anketa biciklista izvršena je na devet lokacija, u periodu od osam časova i to u zoni:
 AP1 – Granični prelaz Šid - Tovarnik
 AP2 – Granični prelaz Neštin-Ilok
 AP3 – Raskrsnica Erdevik
 AP4 – Raskrsnica Rohalj baze
 AP5 – Raskrsnica Ležimir - Grebenski put
 AP6 – Raskrsnica Zmajevac
 AP7 – Raskrsnica Rakovac
 AP8 – Raskrsnica Iriški venac
 AP9 – Raskrsnica Banstol
Slika 1.1. Prostorni raspored lokacija na kojima je vršena anketa biciklista. i
Izgled anketnog listića sa pitanjima na koja su odgovarali biciklisti dat je na
sledećoj slici.
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
4
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
Slika 1.2. Izgled anketnog listića
Slika 1.3. Kategorije anketiranih biciklista
Slika 1.4
biciklista
Cilj
putovanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
anketiranih
5
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
Slika 1.5. Spremnost
biciklističke rute Srem
za
korišćenje Slika 1.6. Spremnost za
sadržaja na biciklističkoj ruti
korišćenje
Slika 1.7. Mišljenje anketiranih o tome da li su bili ometani od strane vozila ili ne
1.2 Anketa biciklista sa teritorije Srbije putem društvenih mreža
Istraživanje je obavljeno putem socijalnih mreža, a anketni obrazac bio je
dostupan preko linka:
https://docs.google.com/forms/d/16jQfzd97FIM7NrdQBzfYPFO2MEIvsXXI30S7RWT
YASs/viewform?c=0&w=1
Anketa je obuhvatila različite kategorije biciklista, od onih rekreativnih koji imaju
u jednodnevnim biciklističkim ekskurzijama, do biciklista koji imaju iskustva u
cikloturizmu, odnosno višednevnim putovanjima biciklom Srbijom i Evropom.
Osnovni ciljevi istraživanja sažeti su u nekoliko sledećih pravaca:
 sagledavanje pozitivnih i negativnih strana mreže za biciklistički saobraćaj i
cikloturizam na Fruškoj gori iz ugla samih korisnika sistema (biciklisti iz Srbije),
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
6
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture



procena troškova cikloturizma od strane jednog korisnika (smeštaj, ishrana,
obilazak kulturnih i prirodnih znamenitosti) i vrste objekata za smeštaj i
ishranu,
zainteresovanost biciklista iz Srbije za obilazak kulturnih i prirodnih
znamenitosti,
prikupljanje preporuka korisnika sistema sa iskustvom u cikloturizmu i
obavljanju jednodnevnih biciklističkih ekskurzija, za dalji razvoj, povećanje
pristupačnosti i atraktivnosti Fruške gore za cikloturizam i biciklizam.
Na sledećoj slici dat je izgled anketnog obrasca, koji je u popunilo 63 bicikliste za 7
dana, koliko je trajalo prikupljanje podataka. Uz anketni obrazac išao je i tekst:
„Molimo Vas da za potrebe projekta „Studija uspostavljanja regionalne biciklističke
rute Srem i glavnih projekata prateće biciklističke infrastrukture“, odgovorite na
sledeća pitanja. Anketa se može popuniti do nedelje 3. avgusta 2014. U ime Fakulteta
tehničkih nauka iz Novog Sada, zahvaljujemo na saradnji i podršci razvoju
biciklističkog turizma u Srbiji“.
Slika 1.8. Izgled anketnog obrasca koji je korišćen u internet anketi
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
7
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
1.2.1 Rezultati ankete
U strukturi ukupnog broja anketiranih, svega 14% anketiranih su žene. Osim
jednog ispitanika iz Bosne i Hercegovine, svi ostali žive u Srbije. Starosna struktura
ispitanika prikazana je u narednoj tabeli:
Tabela 1.1. Starosna struktura ispitanika
Starosna grupa
Od 6 do 15 godina
Od 16 do 18
Od 19 do 25
Od 26 do 35
Od 36 do 45
Od 46 do 55
Od 56 do 65
Preko 65
Broj anketiranih
1
5
16
26
8
6
1
0
procenat
1,6
7,9
25,4
41,3
12,7
9,5
1,6
0
Prema mestu stanovanja, najveći broj ispitanika je iz Novog Sada, zatim Inđije,
Sremske Mitrovice (sa Laćarkom i Mačvanskom Mitrovicom) i Beograda:
Tabela 1.2. Raspodela ispitanika prema mestu stanovanja
Mesto stanovanja
Novi Sad
Beograd
InĊija
Sremska Mitrovica
Stara Pazova
Begeĉ
Budisava
Bukovac
Ĉelarevo
Irig
Mali IĊoš
Veternik
Šid
Šajkaš
BIH
Broj ispitanika
23
8
8
8
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Uĉešće (%)
36,4
12,7
12,7
12,7
4,7
3,2
3,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Slika 1.9. Raspodela biciklista prema vrsti biciklističkih putovanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
8
Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem sa glavnim projektima
prateće infrastrukture
Slika 1.10. Ocena kvaliteta postojeće infrastrukture
Tabela 1.3. Prosečna godišnja dužina putovanja
Kategorija biciklista
Proseĉna godišnja dužina putovanja (km)
Jednodnevne ekskurzije
2626
Cikloturisti – putovanja u trajanju od dva
2441
i više dana
Tabela 1.4. Način smeštaja
Vrsta smeštaja
Hotel
Hostel
Privatan smeštaj (noćenje)
Privatan smeštaj (noćenje sa doruĉkom)
Ostalo – kamp i CouchSurfing
Procenat opredeljenih ispitanika
8%
12%
44%
20%
64%
Na osnovu dobijenih odgovora o prosečnim godišnjim troškovima cikloturizma
uočava se da ispitanici približno iste troškove imaju za smeštaj i ishranu. U kategoriju
ostalih troškova spadaju najčešće troškovi održavanja bicikla i biciklističke opreme:
 prosečni godišnji troškovi smeštaja: 235 €
 prosečni godišnji troškovi ishrane: 227 €
 prosečni godišnji troškovi obilazaka kulturno-istorijskih i prirodnih znamenitosti:
70 €
 ostali troškovi: 192 €
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
9
Download

Izvod 3