u 2012. godini
ORGANIZACIJA
ADRESA I TELEFONI
KONTAKT OSOBA
BAČKA
EKOLOŠKI POKRET BAĈ, Baĉ
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE «TIKVARA»,
Baĉka Palanka
FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU,
Baĉka Palanka
UDRUŢENJE «OMLADINSKI EKOLOŠKI KLUB»,
Baĉka Palanka
EKOLOŠKO DRUŠTVO "ARKUS", Baĉka Topola
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «JABLANOV RED», Stara
Moravica (Opština B.Topola)
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «HRAST», Krivaja
UDRUŢENJE GRAĐANA «EKO-PAN», Panonija
OPŠTINSKI ODBOR - POKRET GORANA BAĈKA
TOPOLA
Adr. Ulica JNA 105. 21 420 Baĉ
Tel. 021/770 610, 771 122,
E-mail: / [email protected]
Adr. Ţarka Zrenjanina 43. 21 400 Baĉka Palanka
Tel. 062/1995912
E-mail: /
Adr. 20. oktobar 70, Baĉka Palanka
Tel: 021/6045646
E-mail: [email protected]
Adr. Miĉurinova br. 1, 21 400 Baĉka Palanka
Tel: 064/1345663, 021/6497160
E-mail: [email protected]
Adr. Školska br.2. 24 300 Baĉka Topola
Tel. 064/819 5214
E-mail: [email protected]
Adr. Paĉirski put br.2, 24340 Stara Moravica
Tel: 063/1090748
E-mail: [email protected]
Adr. Nikole Tesle 7, 24341 Krivaja
Tel. 064/0665965
E-mail: [email protected]
Adr. Lenjinov park 3, 24 330 Panonija
Tel. 063/1011800
E-mail: [email protected]
Adr. Subotiĉka bb, 24 300 Baĉka Topola
Tel. 024/712050, 715721
E-mail: [email protected]
Simo Banjac
Krstan Pejić
Ljubica Kovaĉević
Marko Rokvić
Mikloš Ĉongor
Tot Bagi Marta
Kon.osoba: Đuro Vavroš
Lazar Nerić
Melinda Mernjak – Kokai, Milan
Vukelić
1
UDRUŢENJE GRAĐANA «ZELENI KRUG», Baĉki
Petrovac
UDRUŢENJE EKOLOGA «EKOS», Gloţan
EKOLOŠKI POKRET «ZELENI», Baĉki Petrovac
EKO TIM-gimnazija Beĉej, Beĉej
OPŠTINSKI ODBOR POKRET GORANA BEĈEJ, Beĉej
UG „HORIZONT“, Beĉej
EKOLOŠKO UDRUŢENJE BEĈEJ, Beĉej
VOJVOĐANSKA ZELENA INICIJATIVA, Novi Sad
«VRELO» - DRUŠTVO ZA ZDRAVU ISHRANU I
ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE, Novi Sad
POKRET GORANA NOVOG SADA, Novi Sad
VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE, Novi Sad
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUĈAVANJE PTICA
VOJVODINE, Novi Sad
ZELENA MREŢA VOJOVDINE, Novi Sad
DRUŠTVO MLADIH ISTRAŢIVAĈA INSTITUTA ZA
GEOGRAFIJU «BRANISLAV BUKUROV», Novi Sad
Adr. Sv. Markovića 3, 21470 Baĉki Petrovac
Tel. 021/780 537, 065/8880857
E-mail: [email protected]
Adr. M.Tita 58, 21412 Gloţan
Tel. 021/788 058, 062/228 959
E-mail: [email protected]
Adr. G. Štefanika 30a, Baĉki Petrovac
Tel: 021/781 084, 064/1126292, 064/3332926, 063/397937
E-mail: [email protected]
Adr. Borisa Kidriĉa 13, 21220 Beĉej
Tel: 063/511783
E-mail: [email protected]
Adr. Borisa Kidriĉa bb
Tel: 021/6912591
E-mail: [email protected]
Adr. Svetozara Markovića br. 7, Beĉej
Tel: 064/8959099
E-mail: [email protected]
Adr. Zdravka Gloţanskog br. 15, Beĉej
Tel: 062/85517140
E-mail: jelicradica©gmail.com
Adr. Janka Ĉmelika 60/1, 21 000 Novi Sad
Tel. 064/1258 218,
E-mail: [email protected],
www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs
Adr. Veljka Petrovića 8-35, 21000 Novi Sad
Tel. 064/11 83822, 021/455454
E-mail: [email protected]
Adr. Pozorišni trg 2, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/451 788, 523 865064/1609021
E-mail: [email protected]
Adr. Takovska 5, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/549 197, 528644, 063/1182804, 065/5504588
E-mail: [email protected]
Adr. Radniĉka 20 a, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/4896 306, 064/2900725 (Marko Tucakov)
E-mail: [email protected]
Adr. Heroja Pinkija 32, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/ 6611484
E-mail: [email protected] ([email protected])
[email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 3. 21 000 Novi Sad
Tel. 064/3587178, 064/2150740
Jadranka Marĉok
Viera Turĉan
Jan Kolar
Katarina Gavrić
Marija Miković
Zvonimir Stankov
Radomir Jelić
Ruţa Helać
Aleksandar Obrovski
Dušica Milenković
Lea Ĉikoš
Marko Tucakov
Olivera Radovanović
(063/476 920)
Rastislav Stojisavljević,
Karolina Simat
2
NAUĈNO ISTRAŢIVAĈKO DRUŠTVO STUDENATA
"JOSIF PANĈIĆ", Novi Sad
AKADEMSKO DRUŠTVO ZA PROUĈAVANJE I
ZAŠTITU PRIRODE – NOVI SAD, Novi Sad
DRUŠTVO «PITKE VODE», Novi Sad
ZOSEKIZA (Zajednica organizacija studenata ekologije i
zaštite ţivotne sredine SCG), Novi Sad
UDRUŢENJE «INŢINJERI ZAŠTITE ŢIVOTNE
SREDINE», Novi Sad
UDRUŢENJE EKO NOVINARA «EKO VEST», Novi
Sad
GLJIVARSKO UDRUŢENJE NOVI SAD
«GLJIVARSKO DRUŠTVO NOVI SAD», Novi Sad
POKRET ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE «FORMA
LJUBAVI», Novi Sad
PRVO UDRUŢENJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OD
DEJSTAVA VATRE «ECOFIRE», Novi Sad
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUĈAVANJE RIBA,
Novi Sad
NOVOSADSKI EKOLOŠKI CENTAR – NEC, Novi Sad
«ZORA – XXI» udruţenje granica «za odrţivi razvoj –
akcija XXI», Novi Sad
UDRUŢENJE «EKO-PONT», Novi Sad
UDRUŢENJE GRAĐANA «REKA», Novi Sad
E-mail: [email protected],
www.branislav-bukurov.com
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2. 21 000 Novi Sad
Tel. 063/ 561 840
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2. 21 000 Novi Sad
Tel. 021/4896 326, 063/381 510
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Tgr Feher Ferenca 8. 21 000 Novi Sad
Tel. 021/457 952
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Tel. 021/4852633
E-mail: [email protected],
Adr. Jovana Cvijića 7/1 (Balzakova 11), 21 000 Novi Sad
Tel. 021/6367139, 633 5752, 065/5393267
E-mail: [email protected], [email protected],
www.activity4sustainability.org
Adr. Janka Ĉmelika 60/1, 21 000 Novi Sad
Tel. 063/8829502
E-mail: [email protected]
Adr. Bul. Mihajla Pupina br. 3/I, Novi Sad
Tel. 021/401 340, 064/6277 840
E-mail: [email protected]
Adr. Sutjeska 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021/4882-450, 6621217
E-mail: [email protected]
Adr. Kolo srpskih sestara 23, 21000 Novi Sad
Tel: 021/466 435, 064/2928283 (Ljubica Krnjaić)
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2/IV/23, 21 000 Novi Sad
Tel: 021/485 2686, 064/1312131 (Branko Miljanović)
E-mail: [email protected]
Adr. Milice Stojadinović Srpkinje br.2, Novi Sad
Tel: 021/445 438, 064/611 7332
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2/IV
Tel. 021/485 2679, 063/8620333 (M.Matavulj)
E-mail: [email protected]
Adr. Janka Ĉmelika 79, Novi Sad
Tel. 021/511 809, 064/8882034 (Francuski Miroslav)
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Pap Pavla br.14, Novi Sad
Milica Radanović
Mr Fojkar Oliver
Dušanka Ćurĉić
Marko Topo (063/549 607
Igor Jezdimirović
Dragana Ratković
ĐorĊe Vojnović
Milan Geratović, 063/652-050
Ljubica Krnjaić
Branko Miljanović
Odanović Milivoje
Milan Matavulj
Dragan Meĉkarovski
Stanko Popović
3
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
«PANONIJA ASOCIJACIJA», Novi Sad
UDRUŢENJE «EKO – GEA», Novi Sad
UDRUŢENJE «VOLIM ZELENILO», Novi Sad
«ARKA» DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I DOBROBIT
ŢIVOTINJA, Novi Sad
UDRUŢENJE «REFUGIJUM», Novi Sad
NACIONALNI KOMITET IAD SRBIJE I CRNE GORE,
Novi Sad
INKLUZIVNO UDRUŢENJE LJUBITELJA PRIRODE
«SINERGIJA», Novi Sad
CENTAR ZA ZAŠTITU SOVA SRBIJE, Novi Sad
UDRUŢENJE ZA UNAPREĐENJE I ZAŠTITU
ŢIVOTNE SREDINE NOVI SAD, Novi Sad
LIDERNET-MREŢA LIDERA LOKALNOG
ODRŢIVOG RAZVOJA, Novi Sad
ORGANIZACIJA EKOLOGIĈNO, Novi Sad
GRUPA FOTOGRAFA PRIRODE – EGRETTA, Novi
Sad
KAMPING ASOCIJACIJA VOJVODINE, Novi Sad
UDRUŢENJE-NVO „EKOLOŠKA AKCIJA“, Novi Sad
Tel: 021/452 750
E-mail: [email protected]
Adr. Petra Drapšina br.48, Novi Sad
Tel. 021/6612805
E-mail: [email protected]
Adr. Save Kovaĉevića 11/2
Tel. 021/6333 420
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Modene br.1, Novi Sad
Tel. 021/456 213
E-mail: [email protected]
Adr. Omladinskog pokreta 14b, Novi Sad
Tel: 021/879223, 064/0878511
E-mail: [email protected]
Adr. Dr. Lazara Stanojevića br. 9, Novi Sad
Tel. 021/527 210, 063/1227717
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića br.2, Novi Sad
Tel. 021/485 2659
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Oblaĉića Rada 15/12, Novi Sad
Tel. 060/6687866
E-mail: [email protected]
Adr. Momĉila Tapavice 12/835, Novi Sad
Tel. 064/242 9734
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića br.3, Novi Sad
Tel: 021/450 041
E-mail: [email protected]
Adr. Kraljevića Marka br.1, Novi Sad
Tel: 063/754 1563
E-mail: [email protected]
Adr. Futoški put bb, N.Sad
Tel: 060/146 5937
E-mail: [email protected]
Adr. Braće Dronjak br 15/13, Novi Sad
Tel: 064/1849156
E-mail: [email protected]
Adr. Svetozara Miletića 43a
Tel: 063/741 5614
E-mail: [email protected]
Adr. /
Tel: 064/1164 639
Mirko Srdić
Nela Tot Ljubojević
Miroslav Ninić (063/509 755),
Jelena Štrkić
Branka Paško
Sonja BaĊura
Ivana Teodorović
Daniela Tamaš
Milan Ruţić
Dr Boţo Dalmacija
Zoran Subotiĉki
Lazar Lazić
Ţolt Lukaĉ
Ivan Ivanović
Milorad Gaković
4
UDRUŢENJE „ALTER EKO LOGIKA“, Novi Sad
EKO SRBIJA, Sremska Kamenica
NEVLADINA ORGANIZACIJA „SVETI DUNAV“,
Sremska Kamenica
UDRUŢENJE PROIZVOĐAĈA I PRERAĐIVAĈA
FUTOŠKOG KUPUSA I FUTOŠKOG KISELOG
KUPUSA «FUTOŠKI KUPUS», Futog
UDRUŢENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA I
NAUTIĈARA «DUNAV», Ledinci
SPORTSKO RIBOLOVAĈKO EKOLOŠKO
UDRUŢENJE «LOKVANJ BELI», Budisava
EKOLOŠKI POKRET ODŢAKA, Odţaci
EKOLOŠKI POKRET «MOSTONGA», Odţaci
UDRUŢENJE GRAĐANA «EKO ŢIVOT», Odţaci
EKOLOŠKO UDRUŢENJE GRAĐANA SOMBOR,
Sombor
KLUB MLADIH ISTRAŢIVAĈA SOMBOR, Sombor
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUĈAVANJE
PRIRODE–NATURA, Sombor
EKOLOŠKI POKRET STANIŠIĆ, Stanišić
EKOLIŠKO DRUŠTVO "DUNAVAC", Baĉki Monoštor
UDRUŢENJE GRAĐANA EKO-RURALNOG
E-mail: [email protected]
Adr. Ive Andrića 21/251
Tel: 064/2974 269
E-mail: [email protected]
Adr. Slobodana Bajića br. 11, 21 208 Sr. Kamenica
Tel. 065/615 6602
E-mail: [email protected], www.ekosrbija.org
Adr. Ivana Gorana Kovaĉića 13, 21208 Sr. Kamenica
Tel: 021/464 159
E-mail: [email protected]
Adr. Cara Lazara br.42, 21410 Futog
Tel. 064/162 9639
E-mail: [email protected]
Adr. Zmaj Jovina br.17, Ledinci
Tel. 021/886 621
Adr. Školska br.2, 21242 Budisava
Tel. 021/719722
E-mail: /
Adr. Baĉka 36, 25250 Odţaci
Tel. 025/5744 973, 5742131, 5742361, 063/459-179 (I. Ćirić)
E-mail: [email protected]; www.epodzaci.org
Adr. Kneza Mihajlova 41, 25250 Odţaci
Tel: 025/5743358, 060/1444430, 062/8393758
E-mail: [email protected]
Adr. Milan Tepić 15, 25250 Odţaci
Tel. 025/810 120, 060/0686459
E-mail: [email protected]
Adr. Vere Guconje br.5, (VojvoĊanska 16), 25 000 Sombor
Tel. 025/420 095, 063/8380266
E-mail: /
Adr. Trg Cara Lazara 9. 25 000 Sombor
Tel. 025/429 513, 063/3536871
E-mail: [email protected]
Adr. Milana Rakića 20, 25000 Sombor
Tel. 064/283 8095, 064/1640185
E-mail: [email protected], www.natura-sombor.com
Adr. Vuka Karadţića 134, 25 284 Stanišić
Tel. 025/830 345, 064/830968 Davor
E-mail: [email protected]
Adr. Dunavska 61, 25 272 Baĉki Monoštar
Tel. 025/808 143
E-mail: /
Adr. Ivana Gorana Kovaĉića br. 32, Baĉki Monoštor
Jovan Bogdanović
Novica Kostić
Daniela Stojković Jovanović
Goran Puaĉa
Kuzman Alimpijević
(064/3858374)
Zlatibor Pribić (064/420 1360)
Dušan Mirković, Ivica Ćirić
Jasmina Karan ( Slaviša Ignjatović)
Vladimir Lonĉar
Aleksandar Radišić
Vlada Đurković
Thomas Oliver Mere
Đapić Dejan, Davor Babić
Martin Guţalić
Dejan Mitić
5
TURIZMA «PODUNAV», Baĉki Monoštor
UDRUŢENJE GRAĐANA «VANESSA», Svetozar
Miletić
UDRUŢENJE GRAĐANA «OAZA», Ĉonoplja
EKOLOŠKI POKRET «RODA», Kljajićevo
UG „SRPSKI CENTAR ZA EKOLOŠKA
ISTRAŢIVANJA“ Kljajićevo
EKOLOŠKO DRUŠTVO «OZON», Bezdan
EKOLOŠKO UDRUŢENJE GRAĐANA "HORIZONT",
Subotica
UG «ETNOLIFE», Subotica
UDRUŢENJE GRAĐANA ZA UNAPREĐENJE
SUBOTIĈKE REGIJE "EUROPE GATE", Subotica
DRUŠTVO EKOLOGA "RIHARD ĈORNAI", Subotica
UDRUŢENJE ZA PRIRODNU HRANU "TERRA'S",
Subotica
UDRUŢENJE LJUBITELJA PRIRODE "RIPARIJA",
Subotica
UDRUŢENJE GRAĐANA "EKO ŢIVOT", Subotica
GRUPA ZA PROMOCIJU ZELENE ENERGIJE GREEN ENERGY GROUP, Subotica
Tel: 025/807 173, 069/3938128
E-mail: [email protected]
Adr. Subotiĉka duţ br. 21, (Dositeja Obradovića br. 3),
25211 Svetozar Miletić
Tel. 025/840 130, 063/464 718
E-mail: [email protected]
Adr. Majora Milana Tepića br.16, (Nikole Tesle br. 30),
25210 Ĉonoplja
Tel. 025/844 979, 064/1532306
E-mail: [email protected]
Adr. Ive Lole Ribara br. 59
Tel. 025/852 212
E-mail: [email protected]
Adr. Ive Lole Ribara 21, 25221 Kljajićevo
Tel. 063/111 7175
E-mail: office©serc.org.rs
Adr. Ţrtve fašizma br. 3, 25270 Bezdan
Tel. 025/810065, 064/6407510
E-mail: [email protected]
Adr. M. Korvina br. 9, 24 000 Subotica
Tel. 024/553 106, 554 600, 556 891, 064/2221084
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Kireška br. 3 , 24000 Subotica
Tel. 024/596 064, 064/1223504
E-mail: [email protected]
Adr. Segedinski put 74, 24 000 Subotica
Tel. 024/546 067, 546 463
E-mail: [email protected]
Adr. Matije Korvina br.9, 24 000 Subotica
Tel. 024/553 106
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica
Tel. 063/7375361, 024/554 600 (lok.123)
E-mail:[email protected], [email protected];
Adr. Matije Karvina br. 9, 24 000 Subotica
Tel. 064/11 33 781
E-mail: [email protected], [email protected],
www.riparia.org.rs
Adr. Matka Vuković 9/1, 24 000 Subotica
Tel. 063/8337996
E-mail: [email protected]
Adr. Srednja br.7, 24000 Subotica
Tel. 024/546 748
Katarina Kaić
Kostić Momir (Esapović Emina)
Jovan Vićanović
Ivan Pošarac
Ţarko Pudar
Radmila Samardţić i Ksenija
Marton
Ĉeke Marta i Hulo Ištvan
Gencea Melinda
Benĉik Ištvan i Nemet Ĉila
024/553106
Snjeţana Mitrović
Sekereš Oto i Ţika Reh
Ĉongor Farkaš
Tihomir Vasiljev (064/1251400)
6
UDRUŢENJE GRAĐANA «OMLADINSKI EKO
ŢIVOT», Subotica
UDRUŢENJE «ZELENA PATROLA», Subotica
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OKRUŢENJA I
GRADITELJSKOG NASLEĐA «PROTEGO», Subotica
POKRET GORANA SRBIJE, OPŠTINSKA
ORGANIZACIJA POKRET GORANA SUBOTICE,
Subotica
CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŢIVI RAZVOJ,
Subotica
UDRUŢENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE
SREDINE I POZNAVANJE ZAVIĈAJA «IRINGO»,
Horgoš
«ECO-FRIENDS» UDRUŢENJE GRAĐANA PALIĆ,
Palić
UDRUŢENJE GRAĐANA «OSTORKA», Palić
UDRUŢEMKE ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
FLOW-E.R., Ĉantavir
UDRUŢENJE GRAĐANA «ZELENI PRSTEN»,
Ruski Krstur
DRUŠTVO ZA RAZVOJ OKOLINE I ZAJEDNICE
«ZOLD DOMBOK», Feketić
DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE «FALCO»,
Temerin
EKO CENTAR «VODOMAR 05», Temerin
E-mail:[email protected]; www.greenenergygroup.rs
Adr. H.Sjenkijevića br. 14, 24000 Subotica
Tel. 064/197 1513
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Gogoljeva br.7, 24000 Subotica
Tel. 024/537245
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Matije Korvina 9, 24000 Subotica
Tel: 063/8472253, 062/234 272
E-mail: [email protected] , [email protected]
www.protego-org.org
Adr. Magnetna poljabb, 24000 Subotica
Tel/fax: 024/546 313, 546 053, 064/1988055
E-mail: [email protected]
Adr. Korzo 15/13, 24 000 Subotica
Tel: 024/523 191, 064/213 1937
E-mail: [email protected]
Adr. Velika ulica 2, 24 4210 Horgoš
Tel. 024/793 688,
E-mail: [email protected]
Adr. Horgoški put 21, 24413 Palić
Tel. 024/753 327, 069/1306947
E-mail: [email protected]
Adr. Joţefa Hegediša br.3, (Solarski trg br.3) , 24413 Palić
Tel: 024/670 850, 670 850
E-mail: [email protected]
Adr. Topolska br. 16, 24220 Ĉantavir
Tel: 063/8406284
E-mail: [email protected]
Adr. Blok III, ulica 3, br.5, 25233 Ruski Krstur
Tel. 025/703 430
E-mail: /
Adr. JNA 24, 24323 Feketić
Tel. 024/739063, 064/3063824 (Takaĉ Deneš)
E-mail: [email protected]
Adr. Nikole Pašića 196, 21235 Temerin
Tel. 021/843 761, 064/3146850
E-mail: [email protected]
Adr. Novosadska 317, 21235 Temerin
Tel: 021/843 674, 063/517 276, 063/533 627
E-mail: [email protected]
Slobodan Mas
Andor Lukovic (065/8286965)
Dr Mesaros Gabor
Joţef Pinter
Natasa Djereg
Anita Vereš-Turu, 063/829 2128
Đeneš Tot
Andraš Ricz
Viola Urban
Leona Dorotić-Guteša
Takaĉ Deneš
Ištvan Balog
Dušan Bokić i Dragan Vukotić
7
UDRUŢENJE GRAĐANA «ZELENI EKO KRUG»,
Temerin
Adr. Drvarska br.3, 21 235 Temerin
Tel. 021/841 436, 063/8411280
E-mail: [email protected], [email protected]
EKOLOŠKO-OMLADINSKA ALTERNATIVA TEMERIN; Adr: /
Temerin
Tel: 065/220-2204
E-mail: [email protected]
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE I
Adr. Srpskih vladara 2, 21248 Lok
DUNAVSKOG PRIOBALJA VOJVODINE «Forland»,
Tel. 063/8151115, 021/867 035
Lok
E-mail: dejan-lld@hotmail.com
UDRUŢENJE GRAĐANA «EKOLOŠKI POKRET
Adr. Joţef Atila 22, 21460 Vrbas
VRBAS», Vrbas
Tel: 021/706 666, 063/8877972
E-mail: zelenivrbas@sbb.rs , www.ekovrbas.net
POKRET GORANA OPŠTINE VRBAS, Vrbas
Adr. Maršala Tita 89, Vrbas
Tel: 064/805 3063
E-mail: ggrujin@gmail.com, aleksandra.krtolica@gmail.com
UDRUŢENJE GRAĐANA «BELJANSKA BARA»,
Adr. Svetog Save br. 30, 21215 Turija
Turija
Tel: 021/737 016
E-mail: asjojkic@open.telekom.rs; tatika@neobee.net
UDRUŢENJE GRAĐANA «ECO ENJOY», Mali IĊoš
Adr. Duga br.14, 24321 Mali IĊoš
Tel. 024/730 020, 060/730 0205
E-mail: ecoenjoymi@gmail.com
EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I
Adr. Braće Lukaĉa br.42, 21240 Titel
UNAPREĐENJE ŢIVOTNE SREDINE «GOROCVET»,
Tel: 062/228768
Titel
E-mail: gorocvettitel@yahoo.com
ECO – KULA, Kula
Adr. V. Vlahovića br.82, Kula
Tel. 025/729010
E-mail: eco.kula@gmail.com
POKRET GORANA KULA, Kula
Adr. Lenjinova br. 8, Kula
Tel. 069/2008962
E-mail: pokretgorana@ptt.rs
UDRUŢENJE „ĈENEJSKI SALAŠ“, Ćenej
Adr. MeĊunarodni put 312, 21233 Ĉenej
Tel: 064/8377018
E-mail: brkinsalas@parablanet.com
UDRUŢENJE ZA ZDRAVU SREDINU I ORGANSKU
Adr. Maršala Tita 102, Selenĉa
HRANU ZDRAVO-ORGANIC, Selenĉa
Tel: 021/774 000
E-mail: jgasparovski@slovan.co.rs
Milorad Ćosić
Danilo Bobić
Dejan
Ratko ĐurĊevac
Gojko Grujin, Aleksandra Krtolica
(063/108 1067)
Aleksandar Jojkić (064/6521439)
Svetozar Srdanov (060/7222121)
Anamaria Lacković
Jelena Sovilj
Kristina Tiskei
Goran Krupljanin
Goran Matić
Gasparovski
BANAT
UDRUŢENJE ZA EKOLOŠKU ENERGIJU RUMUNA
IZ SRBIJE «BRAKOS», Alibunar
Adr. V.Karadţića br.9, 26310 Alibunar
Tel. 063/7448755, 013/641 688
E-mail: kduluz@yahoo.com
Duluţ Kosmin (060/7448755)
8
PRIRODNJAĈKO DRUŠTVO "GEA", Vršac
EKOLOŠKO DRUŠTVO «PRIRODA I ZDRAVLJE»,
Vršac
EKOLOŠKI CENTAR «STANIŠTE», Vršac
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «AVALON», Vršac
POKRET GORANA VRŠAC, Vršac
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
«OKANJ», Elemir
EKO POKRET RUSANDA, Melenci
FONDACIJA «CARSKA BARA», Belo Blato
FEHER TO – DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJE I
EKOLOGIJE, Lukino Selo
EKOLOŠKA FONDACIJA «STARI BEGEJ – CARSKA
BARA» Lukino Selo
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE KULTURNE I
PRIRODNE BAŠTINE «Carska bara – Belo Blato», Belo
Blato
EKOLOŠKO DRUŠTVO «CARSKA BARA», Perlez
UDRUŢENJE GRAĐANA "ZDRAV ŢIVOT", Zrenjanin
EKOLOŠKI POKRET JUGOSLAVIJE – OPŠTINSKI
ODBOR ZRENJANIN, Zrenjanin
UDRUŢENJE VOĆARA I PROIZVOĐAĈA
Adr. Dvorska 28 (Dom omladine), 26 300 Vršac
Tel. 065/844 3000
E-mail: geapdvs@hemo.net
www.gea.org.rs
Adr. Đure Daniĉića 40, 26 300 Vršac
Tel: 064/1873865 (Veljko Stojanović)
E-mail: vstojanovic@yandex.ru
Adr. Ţ.Zrenjanin 26/32, Vršac
Tel: 013/838 525, 064/502 8276
E-mail: staniste@sbb.rs
Adr. Igmanska br.23, Vršac
Tel. 013/832 718, 063/8347095
E-mail: avalon1@nadlanu.com
Adr. Dvorska br.10a, 26300 Vršac
Tel: 013/833 290
E-mail: nemet@hemo.net
Adr. Ţarka Zrenjanin 49, 23 208 Elemir
Tel. 023/738 443
E-mail: okanj.elemir@gmail.com
Adr. Srpskih vladara 85, 23270 Melenci
Tel: 062/438 166
E-mail: miliivica@gmail.com
Adr. Ive Lole Ribara 15, 23 205 Belo Blato
Tel. 023/889931
E-mail: mz_belo_blato@beotel.net
Adr. Petefi Šandor 2, 23224 Lukino Selo
Tel. 023/885150, 064/2246899
E-mail: feherto@zrlocal.net
Adr. Beloblatski put bb, 23224 Lukino Selo
Tel: 023/884 028
E-mail: ekocarskabara@yahoo.com
Adr. Ive Lole Ribara 15, 23 205 Belo Blato
Tel. 023/889931
E-mail: mz_belo_blato@beotel.net
Adr. Dimitrija Tucovića 9, 23260 Perlez
Tel: 023/ 381 3064, 064/0861 064
E-mail: mz-perlez@zrlocal.net, nrbranka@open.telekom.rs
Adr. Ruţe Šulman 29/18, 23 000 Zrenjanin
Tel. 063/539 162
E-mail: aleksandrav@sbb.co.rs
Adr. Ţitni trg bb, 23000 Zrenjanin
Tel: 023/561143, 063/104 2041 (Dušanka Đukić)
E-mail: todorov023@nadlanu.com
Adr. Ţitni trg bb, 23000 Zrenjanin
Dejan Maksimović
Veljko Stojanović
Tamara Maksimović
Budimir Babić
Nemet Ildiko
Milos Bibin i Milan Jankov
(063/577 227)
Ivica Milivojev
Goda Adam
Balanji Šandor
Ildiko Grnja
Barna Zoltan
Branka Ninić Rašeta
Aleksandra Vujinović
Dušanka Đukić
Dušanka Đukić
9
ORGANSKE HRANE «EKO – BANAT», Zrenjanin
UG «LOKALNI EDUKATIVNO EKOLOŠKI IZAZOV
STARI BEGEJ CARSKA BARA», Zrenjanin
PRIRODNJAĈKO DRUŠTVO «CRNA RODA»,
Zrenjanin
UDRUŢENJE GRAĐANA «KORMILO», Zrenjanin
EKOLOŠKI POKRET «PANONSKA ZORA»; Zrenjanin
UG „RUŢA NA BEGEJU“, Zrenjanin
UDRUŢENJE EKOLOGA KIKINDE "GREEN PLACE",
Kikinda
UDRUŢENJE EKODOLINA, Kikinda
UDRUŢENJE ZA SPORTSKI RIBOLOV I ZAŠTITU
ŢIVOTNE SREDINE «GALADSKA», Kikinda
DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJE I EKOLOGIJE
«DELIBAB», Sajan
EKOLOŠKO DRUŠTVO "23.APRIL1762-75", Uzdin
EKOLOŠKO DRUŠTVO «EKOVAROŠ" Novi Beĉej
UDRUŢENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU TISE I
RAZVOJ NAUTIĈKOG TURIZMA «GRADIŠTE»,
Novi Beĉej
DRUŠTVO ZA ODRŢIVI RAZVOJ I ZAŠTITU
ŢIVOTNE SREDINE «BUDUĆNOST PANĈEVA BUPA», Panĉevo
UG ECO 13, Panĉevo
Tel: 023/530 870
E-mail: duskat@beotel.rs
Adr. Vladimira Rolovića 37, 23000 Zrenjanin
Tel: 023/547640, 060/3880005
E-mail: leei.zrenjanin@yahoo.com, leei@beotel.net
Adr. Ive Andrića 16, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/532 736, 060/481 5315
E-mail: ppikee@gmail.com; crnaroda@yahoo.com
Adr. Mariborska br.3, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/548162, 063/8109563
E-mail: office@kormilo.org, mira2603@yahoo.com,
www.kormilo.org
Adr. /
Tel. 023/543 448
E-mail: panonskazora@yahoo.com
Adr. Marka Oreškovića br.50, Zrenjanin
Tel: 064/206 4342
E-mail: ekobegej.zr@gmail.com
Adr. Trg Srpskih dobrovoljaca 23, 23 000 Kikinda
Tel. 064/217 8498
E-mail: udekgreenplace@yahoo.com
Adr. D.Tucovića br.16, 23300 Kikinda
Tel. 061/322 5538
E-mail: stucakov@yahoo.com
Adr. KaraĊorĊeva br.3, Kikinda
Tel. 0230/29472
E-mail: /
Adr. Velika ulica 118, Sajan
Tel. 064/7012212
E-mail: delibabsajan@freemail.hu
Adr. Tudor Vladimiresku 176/b, 26 216 Uzdin
Tel. 013/673 856
E mail: tibiscusuzdin@yahoo.com
Adr. Pave Sudarski 2, 23 272 Novi Beĉej
Tel. 064/3000470
E mail: ekovaros@gmail.com , www.ekovaros.org.rs
Adr. Tiska obala bb, 23 272 Novi Beĉej
Tel. 063/7533 871
E mail: knezevm@novi becej.org.rs, rusalka2@nadlanu.com
Adr. Vojvode Bojovića 2, 26 000 Panĉevo
Tel. 013/352043
E-mail: bupa@panet.co.rs
Adr. Dr. Ţarka Fogaraša 37 D/1, 26000 Panĉevo
Steva Ĉorokalo, Ištvan Ham
Predrag Kostin
Mirjana Gavrilović
Vukoman Maksimović
(064/4055428)
Jasna Vasiljević
Ljiljana Skoko
Siniša Tucakov
Vasa Andrić (066/400627)
Silvija Zombori
Pavel Balan i Vasile Barbu
Darko Milanović
Milan Kneţev
Dušan Stanojlović, predsednik
(Nikola Rikanović, 064/8662351)
10
Tel: 013/346 523, 064/8662351
E-mail: Jelena.Novakov@pancevo.rs, rikan@eunet.rs
EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA PROUĈAVANJE I
Adr. Krajiška br.6, 26000 Panĉevo
ZAŠTITU PRIRODE PANĈEVO, Panĉevo
Tel. 013/370 780, 064/230 8840
E-mail: prirodapanceva@gmail.com
POKRET GORANA I CENTAR VOLONTERA
Adr. Svetog Save br.10, Panĉevo
PANĈEVO, Panĉevo
Tel. 013/333 201, 060/3346670
E-mail: pagorani@gmail.com; www.pgcvp.rs
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU PTICA «RODA –
Adr. Sakulski put bb, 26250 Baranda
BARANDA», Baranda
Tel: 013/686 113
E-mail: triastudio1@gmail.com
UDRUŢENJE GRAĐANA ZA RAZVOJ EKOLOŠKE
Adr. Nikole Tesle br. 13, Panĉevo
SVESTI I ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE «EKOPAN»,
Tel. 013/2580280
Panĉevo
E-mail: mirjana.balog@komora.net
EKO POKRET "BEGEJ - SVETI ĐURAĐ", Ţitište
Adr. Cara Dušana 7, Ţitište
Tel. 023/822 155, 061/1135414
E-mail: nowo@open.telekom.rs, razvoj@gimelnet.co.rs
EKOLOŠKI POKRET OPŠTNE ADA «ZELENO OSTRVO-Adr. Maršala Tita 43, 24430 Ada
ZOLD SZIGET, Ada
Tel. 064/2266308, 024/854 325
E-mail. adrijana.todorcev@gmail.com
UDRUŢENJE GRAĐANA "AURORA", Bela Crkva
Adr. I Oktobar 24, 26340 Bela Crkva
Tel/faks: 013/851-448, tel: 064/9103-104
E-mail: jezerabc@my-its.net
UDRUŢENJE GRAĐANA „ZELENI SVET“, Kanjiţa
Adr. Vladike Njegoša br.28, 24420 Kanjiţa
Tel. 064/249 8118
E-mail: zold.vilag@freemail.hu, mojemacke@freemail.hu
DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE «LEŠO», Kanjiţa
Adr. Slovenaĉka 14, 24420 Kanjiţa
Tel. 063/ 8311976 (Juhas Djula); 024/879 108, 063/8663521
E-mail: turazo@tippnet.rs, www.turazo.kanizsa.com
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «TISA KLUB», Kanjiţa
Adr. Glavna ulica 32, 24420 Kanjiţa
Tel: 024/874 025, 063/680858 (Zoltan Balint)
E-mail: omladinska@sks.co.rs, omladinska@tippnet.rs
EKO CENTAR «TISA», Novi Kneţevac
Adr. Srpska br.56, 23330 Novi Kneţevac
Tel: 0230/82540, 063/8144040, 063/8478888
E-mail: atiagoston@gmail.com, mirjanarankov@yahoo.com
UDRUŢENJE GRAĐANA «LJUBITELJI TISE», Senta
Adr. Radnoti Mikloš 46, 24400 Senta
Tel: 024/817 818
E-mail: obensberg@gmail.com
LOKATOR-UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU GRADSKE I
Adr. Glavna ulica br. 15, 24400 Senta
PRIRODNE SREDINE, Senta
Tel: 024/812 336, 024/811 383
E-mail: locator.senta@gmail.com
FONDACIJA «PRO SCIENTIA NATURAE», Senta
Adr. Poštanska br.18, Senta
Tel. 024/812 025
Jelena Novakov
SrĊan Stanković
Ljiljana Konevski (064/1303637)
Boţidar Milanković
Mirjana Balog Kormanjoš
Radmilo Aćimović
Ljiljana Vlanikolin
Daniela Đolić i Ivana Milĉić
Halas Monika
Berec Šandor
Zoltan Balint
Agošton Atila, Mirjana Rankov
Vereš Atila (063/535 262)
Zoltan Sepeši (064/146 2131)
Laslo LanĊel (064/2321253)
11
EKOLOŠKO UDRUŢENJE GRAĐANA «BELI
BAGREM», Nova Crnja
CENTAR ZA EKO-RURALNI RAZVOJ
«ALEKSANDROVO», Aleksandrovo
EKOLOŠKO UDRUŢENJE GRAĐANA «STEPSKI
SOKO», Seĉanj
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU I OĈUVANJE ĈOVEKOVE
OKOLINE «OZON», Seĉanj
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «ĈOKA», Ĉoka
GRAĐANSKO EKOLOŠKO UDRUŢENJE „EKOTALAS“, Tomaševac
UDRUŢENJE EKOLOGA «BEGEJ», Srpski i Novi Itebej
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
«ZELENO OKO», Trešnjevac
EKOLOŠKO UDRUŢENJE «EKOTORAK», Torak
CENTAR ZA UNAPREĐENJE EKOLOGIJE I
KULTURE ŢIVLJENJA, Klek
ŠKOLA PLUS – DOSITEJ OBRADOVIĆ, Bela Crkva
UG ZA ZRENJANIN I OKOLINU, Stajićevo
UG „DELIBLATSKI PESAK“ – odgajivaĉi stoke, Kovin
UDRUŢENJE ZA EKOLOGIJU I RURALNI RAZVOJ
MOKRINA „DEVET GRLA“, Mokrin
E-mail: proscnat@gmail.com
Adr. JNA 110, 23215 Nova Crnja
Tel: 023/811 471, 063/1341883
E-mail: nikoletic@gimelnet.rs
Adr. M.Pupina bb, 23217 Aleksandrovo
Tel: 064/4366827
E-mail: cerra@gimelnet.rs, www.cerra.org.rs
Adr. Voţda KaraĊorĊa 74, 23 240 Seĉanj
Tel: 023/802 3424, 064/802 3424
E-mail: vilicmarina@gmail.com
Adr. Voţda KaraĊorĊa 69 I/7, 23240 Seĉanj
Tel: 063/83 47 471
E-mail: ozonsecanj@yahoo.com
Adr. Maršala Tita 2, 23320 Ĉoka
Tel. 0230/71009, 72661
E-mail: mladost@pyrotherm.co.rs
Adr. 7. jul br.10, 23262 Tomaševac
Tel: 063/562 361, 023/871013
E-mail: niknes@zrlocal.net
Adr. Maršala Tita br. 64, 23236 Srpski i Novi Itebej
Tel: 023/837 068
E-mail: jelensij@gmail.com
Adr. Vinogradska br.50, 24 426 Trešnjevac
Tel. 065/8187186
E-mail: zelenooko@tippnet.rs; www.zelenooko.5mp.eu
Adr. Trg slobode bb, Torak
Tel. 023/827 043
E-mail: svjetlana_markovic@yahoo.com
Adr. Blagoja Parovića bb, 23211 Klek
Tel: 023/525 608
E-mail: eko.kult@gmail.com
Adr. Trg Ruskih Kadeta br.1, 26340 Bela Crkva
Tel: 061/315 4599, 013/854 320
E-mail: skolaplusbelacrkva@gmail.com, turtureabc@gmail.com
Adr. Svetozara Markovića 46, Stajićevo
Tel: 063/7298107
E-mail: /
Adr. Kreĉanska 27, 26220 Kovin
Tel: 064/2455-115
E-mail: /
Adr. Trg deveti januar bb, 23305 Mokrin
Tel: 064/226 9773
E-mail: devetgrla@gmail.com
Dragan Nikoletić
Slobodan Cucić
Vilić Marina
Drago Novĉić
Nedeljko Kolundţija
Nenad Nikoletić
Jelena Sij (062/409068)
Natalia Seĉei
Svjetlana Marković
Milan Ratković
Jasmina Turturea
AnĊelko Matić
Aleksandar Radojević
Siniša Tenkeš
12
SREM
POKRET GORANA I VOLONTERSKI CENTAR
VOJVODINE, Sremski Karlovci
UG „DUNAVSKO BLAGO SREMSKI KARLOVCI“,
Sremski Karlovci
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRAVA ŢIVOTINJA I
PRIRODE HIPO, Sremski Karlovci
EKOLOŠKI POKRET BEŠKA, Beška
POKRET GORANA INĐIJA, InĊija
EKOLOŠKO UDRUŢENJE ZA LOKALNO ODRŢIVI
RAZVOJ «EKO-LOR», Krĉedin
EKOLOŠKI POKRET IRIG, Irig
UDRUZENJE EKOLOGA FRUŠKE GORE – SRBIJE,
Vrdnik
EKO RADIO, Vrdnik
EKOLOŠKI POKRET SREMSKA MITROVICA,
Sremska Mitrovica
UDRUŢENJE GRAĐANA «EKO-SELO
BUĐANOVCI», BuĊanovci
GORANSKO EKOLOŠKI POKRET, Sremska Mitrovica
UDRUŢENJE GRAĐANA «PRO VITAE» ZA ŢIVOT,
Sremska Mitrovica
UG «EKOLOŠKI KLUB GRADA SREMSKA
Adr. M.Stratimirovića br.5, Sr. Karlovci
Tel. 021/881 027, 063/594930
E-mail: office@ekoloskicentar.org
Adr. M. Gorkog 49, Novi Sad
Tel: 064/1806145, 069/2250722
E-mail: dunavsko.blago@gmail.com
Adr. Jovana Ţivanovića br. 1, Sr. Karlovci
Tel: 063/7589630
E-mail: hyppo.dzzp@gmail.com
Adr. Kneza Miloša br. 2, 22 324 Beška
Tel. 022/571035, 064/1872505
E-mail: ekopokret_beska@yahoo.com
Adr. Kneza Lazara 14, 22 320 InĊija
Tel: 022/560 623, 064/1464 891
Adr. Nada Janošević 4, 22325 Krĉedin
Tel: 022/500307, 064/9738714 (Aleksandra Gavrić)
E-mail: eko_lor_krcedin@yahoo.com; www.ekolor.wetpaint.com
Adr. Zmaj Jovina 149. 22 406 Irig
Tel. 069/605350
E-mail: borcisoirig@neobee.net
Adr. Oborac bb, 22408 Vrdnik
Tel: 063/ 8901200, 062/304 531
E-mail: laal@nadlanu.com, ekofgs@gmail.com
Adr. Vidovdanska bb, Vrdnik
Tel: 064/500 2653
E-mail: ekoradio@gmail.com
Adr. Bosutski put 78, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel: 022/617 522, 064/3924977
E-mail: region1@ptt.rs, carrie.ivana@gmail.com
Adr. Partizanska 6, 22 421 BuĊanovci
Tel: 063/521 282, 022/447510
E-mail:ekoselobudjanovci@gmail.com,
sladjaandric@yahoo.com
Adr. Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/614 300, 063/514 847, 065/514 8477
E-mail: zasavica@zasavica.org.rs;
Adr. Solarski trg 3, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/625212, 064/1583646
E-mail: pro vitae sm@yahoo.com
Adr. Marka P. Kamenjara 12/12, Sr. Mitrovica
Aleksa Jeftić
Maja Matić
Jelisaveta Filipović
Petrović Dalibor,
Vladica Dragosavljević
Velisav Petrović
Aleksandra Gavrić
Gavrilo Ĉupić
Boţidar Batić, Alenka Orešĉanin
Borislav Stojić
Ivana Jovelić
Laza Sremĉević
Slobodan Simić
Sneţana Franĉesko
Branislava Bošković (064/140
13
MITROVICA», Sr. Mitrovica
EKO PATROLA, Sremska Mitrovica
EKOLOŠKI POKRET ŠID, Šid
EKO – KAMP, Morović
OMLADINSKI KLUB «Morović», Morović
EKOLOŠKI POKRET «ZOVA», Stara Pazova
UDRUŢENJE GRAĐANA «PRIJATELJI OBEDSKE
BARE», Kupinovo
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA EKOTURIZAM
«EKOTURIZAM SRBIJE» Sremska Mitrovica
UDRUŢENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU I ODRŢIVO
KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA
GEOPROTECT, Ruma
UDRUŢENJE ZA ZAŠTITU KULTURNOISTORIJSKOG NASLEĐA «ŠATRINCI», Šatrinci
UG „AKTIVNA FRUŠKA“, Stari Ledinci
UDRUŢENJE VIKENDAŠA EKO-NEŠT-IN, Neštin
UG LJUBITELJA REKE SAVE „BELI LOKVANJ“,
Donji Tovarnik
Tel. 064/491 6898
E-mail: ekoloskiklubsm@gmail.com
Adr. Savski cvet br.128, 22000 Sremska Mitrovica
Tel: 064/5556499, 064/2075698
E-mail: sm.ekopatrolrs@neobee.net
Adr. KaraĊorĊeva 2, 22 240 Šid
Tel. 063/526 203, 022/712022
E-mail: sandra.nedic2601@gmail.com
Adr. Vuka Karadţića b.b., 22245 Morović
Tel. 022/736902, 065/8887111 (Ţeljko Prskalo)
E-mail: ekokamp@yahoo.com
Adr. Kralja Petra I br. 16/1, 22245 Morović
Tel. 022/736 910
E-mail: okmorovic@yahoo.com
Adr. Trg dr. Zorana ĐinĊić bb, Stara Pazova
Tel. 022/363 383
E-mail: ekoloskipokret@hotmail.com
Adr. ĐorĊe Markovića br.1, 22419 Kupinovo
Tel. 022/88220
E-mail: prijatelji.obedske bare.0@gmail.com
Adr. Bosutski put 78, 22000 Sremska Mitrovica
Tel: 022/617 522
E-mail: info@ecoturismserbia.com, region1@ptt.rs
Adr. Pinkijeva br. 19
Tel. 022/470624
E-mail: ngogeoprotect@gmail.com
Adr. Maršala Tita br.21, Šatrinci
Tel: 022/467 692
E-mail: /
Adr. Jovana Duĉića br.1, Stari Ledinci
Tel: 021/2986189, 064/112 7983
E-mail: aktivna.fruska@gmail.com
Adr. KaraĊorĊeva br.147, 21314 Neštin
Tel: 061/3011577
E-mail: ekonestin@gmail.com, www.ekonestin.org
Adr. Mile Kojić bb, Donji Tovarnik
Tel: 064/1335811
E-mail: /
2312),
Bojana Novaković (064/491 6898)
Dragan Perić
Alksandra Nedić
Ţeljko Prskalo
Ajanović Kristina (065/9998876)
Berislav Mijić
Predrag Popović
Radomir Jovelić
Ljuba Josić
Greĉ Petar
Sanja Lauš
Aleksandar Ţderić
Zoran Ţivanović
14
Download

Registar