REGIONALNA BICIKLISTIČKA RUTA SREM
Privredna komora Srbije, Beograd, 25.08.2014
Nosilac projekta:
Sremska privredna komora
Partneri na projektu:
Regionalna razvojna
agencija Srem
Grad Sremska Mitrovica
Nacionalni park
Fruška gora
Opština Šid
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ
Novi Sad
• Studija uspostavljanja biciklističke rute Srem
• Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije
• Projekat infrastrukturnog opremanja rute
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
Radni tim:








Dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saobr.
Dr Nenad Ruškić, dipl. inž. saobr.
Dr Valentina Basarić, dipl. inž. saobr.
Dr Zoran Papić, dipl. inž. saobr.
MSc Nenad Saulić, dipl. inž. saobr.
MSc Jelena Mitrović, dipl. inž. saobr.
BSc Nemanja Garunović, dipl. inž. saobr.
Jovan Eraković
Fizičiki opis studije: Poglavlja /7/, Strana /148/ , Slike i grafici /203/, Tabele /52/.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
SADRŽAJ STUDIJE:
1. Uvod
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne
biciklističke rute Srem
3. Analiza postojećeg stanja
4. Ocena postojećeg stanja na trasi planirane
biciklističke rute Srem
5. Predlog tehničkih rešenja za uspostavljanje
regionalne biciklističke rute Srem
6. Analiza uticaja na životnu sredinu sa analizom
socijalnog uticaja
7. Zaključak
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
1. Uvod
Povod za izradu Studije uspostavljanja regionalne rute Srem
• Položaj u odnosu na EuroVelo rute,
• Povećanje turističke ponude za cikloturiste,
• Povoljan položaj, NP Fruška Gora,
• Mali intenzitet saobraćaja,
• Razvoj rekreativnog turizma.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
1. Uvod
Prostorni obuhvat Studije
• Opština Šid
• Opština Sremska Mitrovica
• Opština Irig
• Ruma
• Opština Inđija.
• Opština Pećinci
• Opština Stara Pazova.
• Opština Bačka Palanka.
• Opština Beočin .
• Grad Novi Sad
• Opština Sremski Karlovci
723.000 stanovnika prema popisu iz 2011
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
1. Uvod
Cilj, svrha i očekivani rezultati Studije uspostavljanja rute Srem
“Cilj uspostavljanje regionalne biciklističke rute Srem je stvaranje uslova za razvoj
cikloturizma koji predstavlja značajan turistički potencijal Sremskog okruga, a
posebno Fruške Gore”
Očekivani rezultati:
Stvaranje uslova za razvoj cikloturizma na biciklističkoj ruti Srem i drugih pratećih delatnosti
Razvoj rekreativnog biciklizma u cilju povećanja zdravlja lokalnog stanovništva,
Promovisanje korišćenja bicikla kao sredstava za povećanja mobilnosti,
Povećanje broja radnih mesta,
Povećanje broj novih privrednih subjekata u uslugama u turizmu,
Povezivanja sa ostalim regijama u EU,
•Stvaranje uslova za korišćenjem nacionalnih i EU fondova.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
1. Uvod
Metodološka osnova studije uspostavljanja
rute Srem
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Na postojećim putevima
Na bicilističkim stazama
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Hoteli namenjeni bicilistima - cikloturistima
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Srednja mesečna minimalna (tmin) i maksimalna (tmax) temperatura vazduha (°C)
Mesec
tmin
tmax
jan
-4,5
3,0
feb
-3,1
5,4
mar
1,0
12,0
apr
5,7
17,4
maj
10,5
22,4
jun
13,0
24,9
jul
14,7
27,7
avg
14,3
27,4
sep
10,7
24,5
okt
5,7
18,1
nov
1,5
9,3
dec
-1,7
5,3
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Prostorno planska osnova, strateški dokumenti
Prostori plan Republike Srbije od 2010. – 2020. god. Cikloturizam je prepoznat kao jedan od 7 osnovnih turističkih
proizvoda Srbije zajedno sa gradskim turizmom - touringom,
poslovnim turizmom, nacionalnim parkovima, banjskim i nautičkim
turizmom.
Jedan od prioriteta razvoja – biciklistički saobraćaj. Osim
međunarodnih biciklističkih ruta EuroVelo 6 EuroVelo 11,
navodi se potreba definisanja i drugih bicilističkih ruta.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Prostorno planska osnova, prostorne karakteristike
• Značajne međunarodne i regionalne rute u okolini
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Prostorno planska osnova, razvijenost putne mreže
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
2. Analiza mogućnosti za uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem
Prostorno planska osnova, razvijenost putne mreže
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, formiranje informacione osnove o putnim
karakteristikama glavne trase biciklističke rute Srem
•GPS koordinate
•Rastojanja, odnosno dužine odseka sa
sličnim karakteristikama
•Krivinske karakteristike
•Visinske kote
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, formiranje informacione osnove o putnim
karakteristikama glavne trase biciklističke rute Srem
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, formiranje informacione osnove o putnim
karakteristikama glavne trase biciklističke rute Srem
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, putne karakteristika
Analiza je obuhvatila oko 450 km državnih, lokalnih i nekategorisanih puteva
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, putne karakteristike
Trasa: Šid- Rohalj Baze - Banstol
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka
20.7.2014
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka
Brojačka pozicija CP6, lokalni put po grebenu Fruške Gore,
lokaciji izletišta Zmajevac, stacionaža KM 60+900,
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka
Brojačka pozicija CP6, lokalni put
po grebenu Fruške Gore,
lokaciji izletišta Zmajevac,
stacionaža KM 60+900,
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, prateća infrastruktura
Analiza stanja postojećih smeštajnih kapaciteta, odmorišta i ostale prateće
infrastrukture u sklopu glavne trase regionalne biciklističke rute Srem
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, turističke atrakcije
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, turističke atrakcije
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, bezebednost saobraćaja
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
3. Analiza postojećeg stanja, bezebednost saobraćaja
Spisak potencijalno opasnih tačaka sa
obrazloženjem:
“Krak glavne rute na deonici između
skretanja za manastir Đipša i
raskrsnice R15 (Rohalj baze). Širina
kolovoza varira od 3-4 m, a na njemu
se odvija dvosmerni saobraćaj.
Kolovoz je oštećen u većem delu, a
rastinje sa obe strane zalazi u okvire
gabarita puta, tako da je jedino
moguće kretanje sredinom. Zbog
većeg broja krivina preglednost je
izuzetno ograničena (slika 3.81)”.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja na trasi planirane biciklističke rute Srem
• planske i tehničke dokumentacije,
• stanja putne infrastrukture,
• stanja signalizacije,
• uslova odvijanja saobraćaja,
• mišljenja korisnika,
• bezbednosti saobraćaja, sa posebnim osvrtom na biciklistički saobraćaj,
• infrastrukture potrebne za uspostavljanje mreže biciklističkih stanica i servisa,
• atraktivnosti i turističkih potencijala.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, stanje trase i kolovoza na biciklističkoj ruti
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, stanje trase i kolovoza na biciklističkoj ruti
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, stanje trase i kolovoza na biciklističkoj ruti
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka i nivo usluge (LOS)
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka i nivo usluge (LOS)
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, karakteristike saobraćajnog toka i nivo usluge (LOS)
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, mišljenje korisnika
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, mišljenje korisnika
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, mišljenje korisnika
https://docs.google.com/forms/d/16jQfzd97FIM7NrdQBzfYPFO2MEIvsXXI30S7RWTYASs/viewform?c=0&w=1
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, mišljenje korisnika
Vrsta putovanja
Kvaltitet infrastrukture
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, mišljenje korisnika
Prosečni godišnji troškovi smeštaja: 235 €
Prosečni godišnji troškovi ishrane: 227 €
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, stanje signalizacije za bicikliste
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, stanje signalizacije za bicikliste
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, prateća infrastruktura
SADRŽAJI:
Parking za bicikle
- Držači za bicikle
- Pokriveni parking za bicikle
Restoran, domaća kuhinja
Brza hrana, barovi, kafei
Prodaja regionalnih proizvoda
Smeštaj
Telefon
Prva pomoć
Voda za piće
Toaleti
Tuševi
Klupe i stolovi za odmor i jelo
Igralište
Kiosk
Kante za smeće
Glavne stanice
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
po izboru
po izboru
po izboru
osnovno
osnovno
osnovno
osnovno
po izboru
osnovno
po izboru
po izboru
osnovno
Sekundarne stanice
osnovno
osnovno
po izboru
po izboru
osnovno
po izboru
osnovno
po izboru
osnovno
osnovno
po izboru
osnovno
po izboru
po izboru
osnovno
Odmorišta
po izboru
osnovno
osnovno
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, prateća infrastruktura
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
Zmajevac
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Špar kasa
Brankovac
Kraljev izvor
X
Jabuka
Popov čot
Izvor Terazije
SADRŽAJ ODMORIŠTA
Rohalj baze
4. Ocena postojećeg stanja, prateća infrastruktura
Parking za bicikle
- Držači za bicikle
- Pokriveni parking za bicikle
Klupe i stolovi za odmor i jelo
X
Kante za smeće
Obaveštenja na tablama u vezi flore,
faune i istorije
Voda za piće
X
X
X
X
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
4. Ocena postojećeg stanja, bezbednost saobraćaja
50 saobraćajnih nezgoda sa biciklistima za 10 godina na 131,4 km
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, predlog trase biciklističke rute Srem
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, predlog detour ruta
Naziv detour rute
Dužina (km)
“Severna ruta”
41,0
“12 Manastira”
77,7
“Jezerska ruta”
24,4
„Donji Srem“
75,0
“Jamena“
21,4
“Sremska Mitrovica“
23,9
“Zmajevac“
11,2
“Ruta Evropskog jelena“
11,3
“Stražilovo“
8,0
“Četiri kamena“
7,0
Ukupna dužina: 300,9 km
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, detour ruta „Donji Srem“
Šid – na deonici km 73+700-1+700,
Berkasovo – na deonici km 1+700-5+100,
Bikić Do – na deonici km 5+800-6+500
Bačinci – na deonici km 14+000-15+800,
Kukujevci – na deonici km 17+400-19+000,
Kuzmin – na deonici km 24+300-27+300,
Višnjićevo – na deonici km 41+300-44+200,
Morović – na deonici km 50+600-53+400,
Batrovci – na deonici km 62+400-64+100,
Vašica – na deonici km 69+200-71+800.
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, detour ruta „Donji Srem“
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, mapa
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, mapa
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, bicilističke stanice
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, bicilističke stanice
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, odmorišta
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
5. Predlog tehničkih rešenja, odmorišta
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
6. Analiza uticaja na životnu sredinu sa analizom socijalnog uticaja
- Master plan održivog razvoja Fruške Gore 2012-2022
•Turizam
•Saobraćaj
- Ciklo-turizam kao održivi oblik turizma
•Uticaj ciklo-turizma na ekonomiju
•Uticaj ciklo-turizma na kvalitet životne sredine
•Uticaj na društvo
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
6. Analiza uticaja na životnu sredinu sa analizom socijalnog uticaja
Cost-Benefit analiza, procena troškova
Troškovi uspostavljanja biciklističke rute Srem:
Troškovi izrade projekta
Tp = 119.140,00 EUR
Ugradnja signalizacije
Ts =
Troškovi upotpunjavanja mobilijara
Tm = 10.628,00 EUR
7.184,00 EUR
UKUPNO: ΣT = 136.952,00 EUR
Procenjena vrednost troškova sanacije kolovozne površine na deonicama
kuda se pruža glavna trasa rute Srem iznosi: Tr = 1.645.497,00 EUR
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
6. Analiza uticaja na životnu sredinu sa analizom socijalnog uticaja
Cost-Benefit analiza, procena koristi
Varijanta 1 – Pesimistička varijanta (bez promocije)
Nakon uspostavljanja ruta neće biti promovisana putem lokalnih turističkih
organizacija ili turističke organizacije Srbije.
Varijanta 2 – Realistička varijanta (minimalno ulaganje u promociju)
Ruta bi bila promovisana putem Turističke organizacije Srbije, isključivo na
sajmovima na kojima TOS učestvuje.
Varijanta 3 – Optimistička varijanta (intenzivna kampanja za promociju rute)
Ruta bi bila intenzivno promovisana od strane Turističke organizacije Srbije, kao i
od strane lokalnih Turističkih organizacija koje se nalaze na trasi rute Srem.
www.srembike.rs
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
6. Analiza uticaja na životnu sredinu sa analizom socijalnog uticaja
Cost-Benefit analiza, procena koristi
STUDIJA USPOSTAVLJANJA BICIKLISTIČKE RUTE SREM
7. Zaključak
Postoji svrha i društvena opravdanost
Region veoma pogodan i atraktivan za
biciklističke rute
Zainteresovanost korisnika
Putna infrastruktura
Smeštajni kapaciteti, servisi
Ekonomska opravdanost i održivost
Informisanost potncijalnih korisnika (mape, brošure i dr.)
Označavanje rute - saobraćajna signalizacija za bicilistike
Uspostavljanje mreže biciklističkih stanica i odmorišta
Marketing
PRILOZI STUDIJE BICIKLISTIČKE RUTE SREM
SADRŽAJ PRILOGA:
PRILOG 1 Matrice karakteristika biciklističke rute Srem
PRILOG 2 Karakteristike glavne biciklističke rute (granični prelaz Šid – državni put IIa reda broj 100) po
deonicama
PRILOG 3 Karakteristike kraka glavne biciklističke rute (granični prelaz Neštin – raskrsnica Rohalj baze)
po deonicama
PRILOG 4 Karakteristike veze između Sremske i Dunavske biciklističke rute – spoj 2 (raskrsnica R17državni put IIa reda119) po deonicama
PRILOG 5 Karakteristike veze između Sremske i Dunavske biciklističke rute – spoj 3 (raskrsnica R18 skela Beočin) po deonicama
PRILOG 6 Karakteristike veze između Sremske i Dunavske biciklističke rute – spoj 4 (Iriški venacPetrovaradin) po deonicama
PRILOG 7 Spisak identifikacionih pozicija na biciklisričkoj ruti Srem
PRILOG 8 Analiza broja saobraćajnih nezgoda na biciklističkoj ruti Srem
PRILOG 9 Rezultati web ankete
Fizičiki opis priloga studije: Poglavlja /9/, Strana /91/ , Slike i grafici /20/, Tabele /21/.
PRILOZI STUDIJE BICIKLISTIČKE RUTE SREM
HVALA NA PAŽNJI !!!
Download

Studija uspostavljanja biciklističke rute Srem