Druga obavijest i Drugi poziv za učešde
International, Sports, Science, Education and Development Conference 2015.
13. – 15. februar 2015.
Travnik – Vlašid, Hotel Blanca, Resort &Spa ***** Bosna i Hercegovina
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Prvu međunarodnu konferenciju u oblasti sporta, nauke, edukacije i
razvoja InSSED 2015 International, Sport, Since, Eduacation and Development Conference 2015., koju
organiziraju Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku (EFT UNT) i Olimpijski komitet Bosne i
Hercegovine (OK BiH).
Konferencija de se održati od 13. do 15. februara 2015. godine u Travniku – Vlašid,
Hotel Blanca, Resort &Spa***** Bosna i Hercegovina
Pozvani predevači i teme
Ime i prezime
predavača
akademsk
a titula
Zemlja
Tema predavanja
Vrsta predavanja
Izet Rađo
prof. dr.
BiH
Globalizacija - velika slika malog svijeta
Edvin Derviševid
prof.dr.
Slovenija
Zdravlje –Stres i savremeni život
Vahidin Preljevid
prof.dr.
BiH
Obrazovanje kao faktor uspjeh
Damir
Marjanovid
Igor Jukid
prof.dr.
BiH
prof.dr.
Hrvatska
Patrik Drid
prof.dr.
Srbija
Najnovija dostignuća iz oblasti genetike i
njihova primjena u sportu
Modeliranje uspjeha kroz kodiranje
individualnih osobina
Filozofija naučno – istraživačkog rada
Nenad Suzid
prof.dr.
BiH
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Pozvano
predavanje
Specijal Konferencije
Dometi i ograničenja obrazovanja u 21.
vijek
Specijalno predavanje
Gost iznenađenja
Oblici učešda (prijaviti se možete u svojstvu):
-
-
Učesnika konferencije u programskom dijelu sa radom koji može biti uvršten u program
konferencije u izabranim modelima: usmena prezentacija, poster prezentacija ili on-line
učešde.
Učesnik konferencije s namjerom pradenja programskog dijela i učešda u diskusijama i
zaključcima.
Više informacija vezano za prijavu, način registracije i program Konferencije možete potražiti na:
www.inssed.com
SPECIJAL KONFERENCIJE InSSED 2015
Stručni certificirani internacionalni seminar za profesionalnog personalnog trenera.
U okviru Međunarodne konferencije iz oblasti sporta,nauke, edukacije i razvoja InSSED 2015,
Vlašid od 13.- 15.02.2015., Hotel Blanca,Resort & Spa *****., planiran je konferencijski blok vrhunskih
vrijednosti u okviru kojeg de se održati Stručni certificirani internacionalni seminar za profesionalnog
personalnog trenera. Prvi u Bosni i Hercegovini!
Teme Seminara i predavači :
1. Brendiranje personalnosti
2. Kondicijska priprema
3. Program ishrane i samokontrole
u konceptu personalnosti ;
4. Personalni fitness programi ;
5. Praktična iskustva u radu sa vrhunskim sportistima
prof.dr. Izet Rađo
prof.dr. Igor Jukid
BiH
HR
prof.dr. Edvin Derviševid
prof.dr. Lejla Šebid
doc.dr. Eldin Jeleškovid
SLO
BiH
BiH
Više o Seminaru i načinu prijave možete potražiti na: www.inssed.com /Profesionalni personalni
trener , a za dodatna pitanja možete kontaktirati na e-mail: [email protected]
Kontakt osoba ispred organizatora za sva dodatna pitanja i detalje oko Konferencijei Seminara je mr.sci.
Amra Tuzovid / e-maila: [email protected] / broj mobitela: +38761 225 299.
InSSED 2015 je mjesto gdje počinje druga dimenzija naše zajedničke vizije.
be TE&P, Topgallant, Excellent i Prestige!
Predsjednik Organizacionog odbora:
Mr. sci. Dr. Nihad Selimović
Predsjednik Naučnog odbora:
Prof. dr. Izet Rađo
Download

International, Sports, Science, Education and