Lična karta Konferencije InSSED 2015:
Naziv:
Prva međunarodna konferencija iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja InSSED 2015
1st International, Sports, Science, Education and Development Conference 2015.
Skraćenica:
InSSED 2015
e-mail:
[email protected] / [email protected]
web stranica:
www.inssed.com
Organizatori:
Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine
Organizacioni odbor:
Predsjednik
dr. Nihad Selimović
Članovi:
Marijan Kvesić, dipl. iur
Siniša Kisić, dipl. ecc
mr. sci. Said Fazlagić
mr. sci. Amra Tuzović
mr. sci. Dejana Sadžak
mr. Maid Omerović
mr. Jasmin Hrnjić
Aljo Delić, BA
Naučni odbor:
Presjednik:
prof. dr. Izet Rađo
Članovi:
prof. dr. Hazim Selimović
prof. dr. Edvin Dervišević
prof. dr. Igor Jukić
prof. dr. Patrik Drid
prof. dr. Nusret Smajlović
prof. dr. Petar Stojaković
prof. dr. Damir Marjanović
prof. dr. Tarik Obralić
Menadžerica konferencije: mr. sci. Amra Tuzović
Konferencijski ured:
mr. Jasmin Hrnjić, voditelj ureda, e-mail: [email protected]
Irmela Mujkić, T&A kordinatorica (tehnička i administrativna koordinacija)
e-mail: [email protected]
Inžinjering tim konferencije: mr Maid Omerović, voditelj tima, e-mail: [email protected]
Aljo Delić, koordinator tima¸ e-mail: [email protected]
Jasmir Smailbegović, grafički asistent tima, e-mail:[email protected]
Press ured konferencije:
mr. Emina Terzić, voditeljica ureda
mr. Amela Bajrić
Berina Mujčić
Gabriela Škoro
Ivana Matošević
Suada Adilović
Aida Karupović
Organizacioni tim
studenata:
Senida Saldum
Merjema Goran
Eldina Bubrić
Lejla Skopljak
Šejla Smajić
Emina Ribić
Ibrahim Indžić
Armin Pondro
Suada Adilović
Dario Rajić
Armin Zahirović
Arman Bešo
Aida Karupović
Emrra Čizmić
Ivana Matošević
Gabriela Škoro
Azer Dautović
Edukacijski fakultet Travnik
web: www.eft.ba; e-mail: [email protected]; tel: +387 30 540 876
Belmin Hodžić
Vehbija Ajanović
Vedrana Popović
Ilija Babić
Sabiha Šemović
Eniz Buljina
Davor Lekić
Asim Ajanović
Sanela Zamboni
Haris Perenda
Avdija Ribo
Kenit Čakić
Berina Mujčić
Muaz Kantić
Muhamed Suljanović
Jasmir Smailbegović
Olimpijski komitet BiHw
web: www.okbih.ba; e-mail: [email protected]; tel: +387 33 226 414
Program InSSED 2015.
PRVI DAN, Petak, 13.02.2015.
Satnica
Aktivnost
Realizitaor
Registracija:
Konferencija: InSSED 2015.
Učesnici
Konferencija za medije
Organizacioni i Naučni odbor
11:00 11:40
*Pozdravni govor
*Otvaranje Konferencije
*Pozdravno predavanje
predsjednika Naučnog odbora
InSSED 2015
Organizator
Odabrani predstavnici nadležnih vlasti
11:40 12:05
Pozvano predavanje
12:0512:30
Pozvano predavanje
09:00 11:00
10:30 11:00
12:30 –
12:55
Pozvano predavanje
Globalizacija - velika slika malog svijeta
Prof. dr. Izet Rađo ( BiH)
Zdravlje – stres i savremeni život
Prof. dr. Edvin Derviševid (SLO)
Najnovija dostignuda iz oblasti genetike i
njihova primjena u sportu
Prof. dr. Damir Marjanovid (BiH)
Modeliranje energetskog treninga u sportskim
igrama
Prof. dr. Igor Jukid (HR)
Mjesto
Edukacijski fakultet
Aleja konzula br. 5
Travnik
VIP SALA
Edukacijski fakultet
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
13:00 14:15
Koktel dobrodošlice
Učesnici konferencije i pozvani gosti
Restoran
Edukacijskog fakulteta
14:15 15:30
Specijal konferencije
Specijalno predavanje
Gost iznenađenja
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
15:30 –
15:45
Pauza
Učesnici konferencije i pozvani gosti
Restoran
Edukacijski fakultet
15:50 –
16:15
Pozvano predavanje
Vrednovanje naučno – istraživačkog rada i
rangiranje univerziteta - moda ili imperativ
Prof. dr. Hazim Bašid (BiH)
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
16:1516:40
Pozvano predavanje
Obrazovanje kao faktor uspjeha
Prof. dr. Vahidin Preljevid (BiH)
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
16:4017:05
Pozvano predavanje
Dometi i ograničenja obrazovanja u 21. vijeku
Prof. dr. Nenad Suzid (BiH)
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
Učesnici
Konferencijska sala
Edukacijski fakultet
17:05 17:30
Sumiranje sadržaja
Prvog dana InSSED-a
Program InSSED 2015.
Drugi dan, subota, 14.02.2015. godine
Satnica
08:00 –
10:00
Aktivnost
Registracija
Mjesto
Edukacijski fakultet
Sala
Uazni hol
Konferencijska sala, II nivo
Zajednički program za sve učesnike Konferencije
Satnica
10:00 –
10:30
10:30 –
11:00
Ime i prezime
Mr. sci. Nazif
Hasanbegovid
Prof. dr. Petar
Stojakovid
Institucija
Naziv rada
Agencija za strateške
komunikacije
Filozofski fakultet,
Univerzitet u Banjoj Luci
„Storytelling“ - Primjena Šeherzadine
strategija u procesu komunikacije sa
javnostima i mogudnosti da se u
„realnom vremenu” konstruiraju i
distribuiraju priče putem novih
medija.
Neke karakteristike savremenih
modela za podsticanje i razvijanje
darovitosti i kreativnosti u
nastavnom procesu
11:00 –
11:30
Prof. dr. Patrik Drid
11:30 –
11:50
11:50 –
12:00
Promocija knjige
Prof. dr. Faik Špago
Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja,
Univerzitet u Novom Sadu
Eduakcijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Pauza
„Filozofija naučno – istraživačkog
rada“
Konferencijska sala, nivo III
Konferencijski blok: Usmena predavanja – Transformacioni procesi
Moderatori: prof. dr. Branimir Mikid i prof. dr. Osmo Bajrid
Vrijeme
12:00 –
12:10
12:10 –
12.20
12.20 –
12:30
12:30 –
12:40
ime i prezime
predavača
Institucija
Prof. dr. Safet Kapo
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja,
Univerzitet u Sarajevu
Doc. dr. Behudin
Bajgorid
Pedagoški zavod Zenica
Prof. dr. Osmo Bajrid
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Fakultet sporta i tjelesnog
Doc. dr. Faris Rašidagid
odgoja, Univerzitet u Sarajevu
12:40 –
12:50
Doc. dr. Izet
Bajramovid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja Univerziteta u Sarajevu
12:50–
13:00
Doc. dr. Slavenko Likid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Hadži Miloš
Vidakovid
Fakultet za sport i fizičko
vaspitanje, Univerziet u
Prištini
13:00 –
13:10
13:10 –
13:15
13:15–
13:25
13:25 –
13:35
13:35 13:45
Naslov rada
Kako kompozicija tijela utiče na
posturalnu stabilnost kod mladih
karatistkinja- važnost za
takmičarski uspjeh
Latent structure of standard
indicators of competitive
efficiency of teams on the world
basketball championship of
players up to 20 years
Efekti primjene programa
nogometa na transformaciju
antropoloških obilježja mladih
nogometaša
Razlike u fiziološkom opteredenju
na nastavi sporta i tjelesnog
odgoja
Trening brzine u otežanim i
olakšanim uslovima
Aerobni i anaerobni trening pri
specifičnoj ili alternativnim
motoričkim formama kretanja u
sportovima izdržljivosti
Semiortogonalna transformacija
glavnih komponenti kognitivnih
dimenzija atleta i saradnika
Pauza
Dr. sc. Rusmir Mrkovid
Ministarstvo odbrane BiH
Alen Čirid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Mr. sci. Adnan Hodžid
JU OŠ "JALA" TUZLA
Efekti primjene sportskih sadržaja
vojne obuke na kvantitativne
promjene motoričkih sposobnosti
vojnika - regruta OS BIH
Acute Effects of Different WarmUp Protocols on Peak Torque of
Leg Extensor Muscles of the
Dominant Limb
Transformacioni procesi situacionomotoričkih sposobnosti mladih
košarkaša pod uticajem
desetomjesečnog košarkaškog
programa
13:45 –
13:55
13:55 –
14:05
14:05 14:15
Mr. Adnan Ademovid
Nastavnički fakultet,
Univerzitet "Džemal Bijedid"
Mostar
Doc. dr. Dejan Lolid
Škola učenika u privredi, TEOL
Dr. Abel Baltid
Klinika za vaskularne bolesti
Kliničkog centara,
Univerzitet u Sarajevu
14:15
15:20 –
15:30
15:30 –
15:40
15:40 –
15:50
15:50 –
16:00
16:00 –
16:10
16:10 –
16:20
16:2016-30
16:30 –
16:40
16:40 –
16:50
Razlike u određenim
antropološkim obilježjima dječaka
koji se bave i ne bave sportom
Efekti programiranog vježbanja
na razvoj agilnosti kod džudista
Efekti programirane tjelesne
aktivnosti na bmi i puls kod
periferne arterijske bolesti donjih
ekstremiteta
Ručak
Prof. dr. Munir Talovid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja,
Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Siniša Kovač
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja,
Univerzitet u Sarajevu
Doc. dr. Ekrem
Čolakhodžid
Nastavnički fakultet,
Univerzitet "Džemal Bijedid"
Mostar
Doc. dr. Haris Alid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja,
Univerzitet u Sarajevu
Doc. dr. Eldin
Jeleškovid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja,
Univerzitet u Sarajevu
Dipl. krim. i pravnik
Amir Avdagid
OSCE, Ministarstvo pravde
BiH, Agencija za antidoping
kontrolu BiH
Razlike u funkcionalnom i
motoričkom potencijalu mladih
nogometaša različitog nivoa
takmičenja
Analiza različitosti statusa
posture između djevojčica i
dječaka, uzrasta od 7 – 9 godina,
snimljenih u tri dimenzije
Promjene u tjelesnom sastavu i
aerobnom kapacitetu
nogometaša tokom polusezone u
premijer ligi BIH
Efekti treninga izokinetičkih
potencijala dinamičkih
stabilizatora koljena nogometaša
Različitost manifestacije
motoričkih sposobnosti
nogometaša dva nivoa
takmičenja
Relevantni međunarodni propisi u
borbi protiv dopinga u sportu u
bosni i hercegovini
Kafe/Osvježenje
Prof. dr. Nermin
Nurkovid
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Doc. dr. Lakota Rasim
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Efekti različito dimenzioniranih
programa na efikasnost učenja i
usavršavanja tehnike nordijskog
skijanja
Strukturalne promjene
funkcionalnih sposobnosti
rukometaša uvjetovane
programiranim radom
16:50 –
17:00
17:00 –
17:10
17:10 –
17:20
17:20 –
17:30
Fakultet za tjelesni odgoj i
sport, Univerzitet u Tuzli
Faktorska struktura bazično
motoričkih sposobnosti učenika
viših razreda osnovne škole
Dr. sci. Aldvin
Torlakovid
Olimpijski bazen Sarajevo
Efikasnost interaktivnog podučavanja
kadrova za implementaciju novih
modela sportske edukacije u
obrazovnom procesu djece
Doc. dr. Suad Ćupina
Nastavnički fakultet,
Univerzitet „Džemal Bijedid“
Mostar
Mr. sci. Adi Palid
Nastavnički fakultet,
Univerzitet “Džemal Bijedid” u
Mostaru
Dr. sc. Arben Maliqi
Srednja ekonomska škola
„Marin Barleti“
Dr. sc. Blerim
Suleymani
Srednja ekonomska škola
„Marin Barleti“
Doc. dr. Dževad
Džibrid
17:30 –
17:40
17:40 –
17:50
18:00
Konferencijska sala,
nivo III
Evaluacija konferencije
Zaključci
Relacije manifesnih morfoloških
obilježja i specifične tehničkotaktičke brzine u karateu
Promjene u tjelesnoj kompoziciji
kod osoba ženskog spola pod
uticajem modificiranog aerobik
programa
Utjecaj specijalnog trenažnog
programa u nogometu (situacioni
metod rada) na promjenu
morfološkog statusa mladih
nogometaša.
Mogudnost taksonomskog
svrstavanja mladih nogometaša
na osnovu njihovih situaciomotoričkih sposobnosti
Zatvaranje
Amfiteatar 2, nivo V
Konferencijski blok: Usmena predavanja – Upravljanje i rukovođenje u sportu/Sportski
menadžment
Moderator: prof.dr. Talovid Munir
Vrijeme
12:00 –
12:10
12:10 –
12.20
12.20. –
12.30
ime i prezime
predavača
Prof. dr. Ljubica
Bačanac
Prof. dr. Almir
Mašala
Doc. dr. Dino Mujkid
Institucija
Fakultet za menadžment u
sportu, Alfa Univerzitet u
Beogradu
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u
Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u
Sarajevu
Naslov rada
Uloga trenera u oblikovanju
nesportskog i agresivnog ponašanja
sportista
Analiza faktora bitnih za uspjeh u pozivu
i profesiji sportskog menadžera
Evaluacija zastupljenosti kompetencija
potrebnih u sportskoj praksi i edukaciji
12:30 –
12:40
12:40 –
12:50
12:50–
13:00
13:00 –
13:10
13:10 –
13:20
13:20–
13:30
13:30
15:00 –
15:10
15:10 –
15:20
15:20 –
15:30
15;30 –
15:40
15:40 –
15:50
15:50 –
16:00
16:00 –
16:10
16:10 –
16:20
16:20 –
16:30
Doc. dr. sc. Siniša
Bilid
Internacionalni univerzitet
Brčko Distrikt
Mr. sci. Said Fazlagid
Olimpijski komitet
Mr. sci. Dejana
Sadžak
Olimpijski komitet
Marija Nemec
doc. dr. Edin Mirvid
Amir Avdagid
Doc. dr. Mirko
Tufegdžija
Stjecanje menadžerskih vještina
rukovodedih državnih službenika
Organizacija velikih sportskih događaja
u BiH na primjeru EYOF Sarajevo i
Istočno Sarajevo 2017.
Analiza konkurentnosti sportskih saveza
u BiH
Balkanski Kulturni Centar
Beograd
Fakultet sporta i tjelesnog
odgoja, Univerzitet u
Sarajevu
OSCE, Ministarstvo pravde
BiH, Agencija za antidoping
kontrolu BiH
Ručak
Panevropski univerzitet
Apeiron
Fakultet za tehničke
Doc. dr. Hadžib Salkid studije, Univerzitet u
Travniku
Fakultet sporta i tjelesnog
Mr. Denis Čauševid
odgoja, Univerzitet u
Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog
prof. dr. Besalet
odgoja, Univerzitet u
Kazazovid
Sarajevu
Edukacijski fakultet,
Mr. Ernest Šabid
Univerzitet u Travniku
Fakultet sporta i tjelesnog
Prof. dr. sc. Dženana
odgoja, Univerzitet u
Imamovid
Sarajevu
Stvaranje brenda sportske diplomatije
Nivo transformacionih promjena
bazičnih motoričkih sposobnosti pod
utjecajem programa plivanja
Relevantni međunarodni propisi u borbi
protiv dopinga u sportu u Bosni i
Hercegovini
Propusti državnih organa,
bezbjednosnih službi i organizatora
sportskih događaja u sprečavanju
nasilja u sportu
Razvoj ekspertnog sistema u sportu
Analiza nivoa obrazovanja top
menadžmenta u borilačkim sportovima
Kako podidi kvalitet projektovanja i
pisanja naučnoistraživačkih radova u
kineziologiji
Istraživanje i veze sa primjenom u praksi
i stručnom radu
Efekti različito dimenzioniranih
periodizacija na poboljšanje balansa i
koordinacije u studentskoj populaciji
Pauza
Mr. Nedim Čovid
Institut za sport
Kako kompozicija tijela utiče na
posturalnu stabilnost kod mladih
karatistkinja – važnost za takmičarski
uspjeh
Maja Đurid
Sveučilište Vitez
Značaj lidera u ekonomiji znanja
16:30 –
16:40
16:40 –
17:00
17:00 –
18:00
18:00
Šuta Dženan
Gradska uprava, Mostar
Sportski savez Grada Mostara
Fatmir Pireva
AAB Univerzitet Priština
Efekti programiranih tretmana
Slušaju zajedno sa I grupom
Konferencijska sala,
nivo III
Evaluacija konferencije
Zaključci
Zatvaranje
Amfiteatar br. 1 VI nivo - Odgojne nauke, jezik i književnost
Moderatori: prof. dr. Tarik Obralid i doc. dr. Husein Zvrko
Satnica
12:00 –
12:10
Ime i prezime
Naziv rada
Institucija
Prof. dr. Ruža Tomid
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Prof. dr. Tarik
Obralid
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
12:20 –
12-30
12:30 –
12:40
Doc. dr. Nermin
Mulaosmanovid
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Doc. dr. Husein
Zvrko
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
12:40 –
12:50
Mr. Vernesa
Jašarevid i
Mr. Haris Jašarevid
Mr. Zehrina
Selimovid
12:10 12:20
12:50 –
13:00
13:0014:30
14:30 –
14:40
14:40 –
14:50
15:00 –
15:10
15:10 –
15:20
15: 30–
15:45
Osnovna škola "Han Bila"
Osnovna škola Travnik
Stavovi nastavnika o ulogama i
kompetencijama u savremenoj nastavi
Kurikulumske specifičnosti u ciljevima i
ishodima učenja tokom razvoja ličnih i
profesionalnih kompetencija istraživača
(doktoranata) Edukacijskog fakulteta
Univerziteta u Travniku
Lokus kontrole kod sportista
Umijede opominjanja bez izazivanja
emotivnog otpora i svađanja
Razvijenost kompetencija kod učenika
osnovne škole
Atribucija nastavnika i učenika o strahu
od školskog ocjenjivanja
Ručak
Prof. dr. Hazim
Selimovid
Jasna Hamzabegovid
Mr. Nusreta
Omerdid
Mr. Alma Švraka
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Pedagoški fakultet,
Univerzitet u Bihadu
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Pauza
Komunikacija sa djecom sa posebnim
potrebama u inkluzivnoj nastavi
Razvoj obrazovnog softvera na studiju
informatike Edukacijskog fakulteta
Cjeloživotno učenje - potreba savremenog
društva
Specifičnosti profesionalnih kompetencija
nastavnika srednjih škola u procesu
cjeloživotnog učenja
15:4515:55
15:55 –
16:05
16:05 –
17:15
17:15 –
17:25
17:35 –
17:45
17:45 –
17:55
18:00
Doc. dr. Hasnija
Hadžibulid Nurkovid
Prirodno matematički
fakultet, Univerzitet u
Sarajevu
Mr. Nedim
Čirid
Intrenacionalni centar za
cjeloživotno obrazovanje
Tuzla
Mr. Mirsada
Čajlakovid
Prof. dr. Dalibor
Misirača
Prof. dr. Faik Špago
Mr. sci. Saliha Špago
Konferencijska sala,
nivo III
Peagoški zavod, Zenica
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Edukacijski fakultet,
Univerzitet u Travniku
Odnos između pedagoške klime na
časovima tjelesnog odgoja i učeničkih
stavova prema nastavi iz tjelesnog odgoja
Nastavna komunikacija i interakcija kao
didaktičko-metodički element evaluacije
kvalitete u internoj organizaciji
savremene univerzitetske nastave
Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi
Uloga menadžmenta u rekreativnom
turizmu
Mjesto i uloga obrazovanja u savremenim
sociološkim teorijama
Sociološki aspekti prisilnih migracija u
Bosni i Hercegovini - Efekti u polju
obrazovanja
Evaluacija konferencije
Zaključci
Zatvaranje
Multimedijalna sala – DOKTORANTI – Opda kineziologija
Satnica
10:00 –
11.15
11:15 –
12:30
13:30 –
14:45
15:00
16:15
16:30 –
17:45
18:00
Aktivnost
Institucija
Prof. dr. Nusret Smajlovid
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Hazim Bašid
Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Ljubica Bačanac
Prof. dr. Predrag Nemec
Fakultet za menadžment u sportu, Alfa Univerzitet u
Beogradu
Fakultet za menadžment u sportu, Alfa Univerzitet u
Beogradu
Prof. dr. Milovan Bratid
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
Konferencijska sala, nivo III
Evaluacija konferencije
Zaključci
Zatvaranje
Crvena sala – DOKTORANTI - Pedagogija, Psihologija, Jezik i književnost
Satnica
10:00 –
11.15
11:15 –
12:30
13:30 –
14:45
15:00
16:15
16:30 –
17:45
18:00
Aktivnost
Institucija
Prof. dr. Nusret Smajlovid
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Hazim Bašid
Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr. Ljubica Bačanac
Prof. dr. Patrik Drid
Prof. dr. Patrik Drid
Konferencijska sala, nivo III
Fakultet za menadžment u sportu, Alfa Univerzitet u
Beogradu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom
Sadu
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom
Sadu
Evaluacija konferencije
Zaključci
Zatvaranje
PROGRAM InSSED 2015.
TREDI DAN KONFERENCIJE, Nedelja, 15.02.2015.
Satnica
9:30 -14:00
Aktivnost
Fun day:
Snježne čarolije
Vlašida
DEKANSKI KUP
REKREATIVNI KUP
PJEŠAČENJE
Realizitaor
MJESTO
Slobodan izbor učesnika
Ski trka dekana
Ski trka – slobodna
prijava
Ski staze Vlašida
Slobodan izbor učesnika
SPORTSKI SUSRETI
11:00
Nogometna
utakmica
Slobodan izbor učesnika
NAJAVA – IZNENAĐENJE
Sportska dvorana
Hotel Sunce, Vlašid
12:00
Košarkaška
utakmica
Napomena :
Prilikom registracije potrebno je izvršiti prijavu za ponuđene aktivnosti u
programu Fun day.
Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine organizirali su od
13. do 15. februara 2015. godine u Travniku – Vlašić
Prvu međunarodnu konferenciju u oblasti sporta,
nauke, edukacije i razvoja InSSED 2015. - International Sports, Science, Education and Development
Conference 2015.
Predavači na konferenciji su bili eminentni univerzitetski profesori i stručnjaci koji su tokom dva dana
konferencije održali niz predavanja te prisutne upoznali sa prestižnim projektima, najboljim iskustvima
i izvrsnim idejama.
Prije svečanog otvorenja Konferencije InSSED 2015,
na Edukacijskom fakultetu u Travniku, održana je
Konferencija za medije na kojoj se govorilo o značaju
konferencije InSSED 2015. Konferenciju su predvodili Organizacioni i Naučni odbor, te gost prof. dr. Igor
Jukić iz Hrvatske, a odazvalo se 13 medijskih kuća
koje su popratile ovaj vrlo važan događaj.
Prvi dan konferencije
13.02.2015. godine (petak)
Svečano otvorena Prva međunarodna konferencija iz
oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja - InSSED
2015.
Prva međunarodna konferencija iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja InSSED 2015. svečano je otvorena uz prisustvo velikog broja zvanica, predstavnika političkog, sportskog i javnog života, predstavnika
akademske zajednice iz naše zemlje, susjednih zemalja
i regiona i predstavnika Olimpijskog komiteta Bosne i
Hercegovine.
Dr. Nihad Selimović, predsjednik Organizacionog odbora
InSSED 2015.
Protokolarni program naučne konferencije koju su zajednički organizirali Edukacijski fakultet Univerziteta
u Travniku i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine
započeo je obraćanjem predsjednika Organizacionog
odbora dr. Nihada Selimovića, koji je govorio o ciljevima konferencije i nastojanjima organizatora da jednim
naučnim događajem objedine različite naučne oblasti.
Uz zahvalnost učesnicima, pozvanim predavačima i
gostima dr. Selimović je izrazio želje da konferencija
InSSED postane tradicionalna i da bude put ka stvaranju bolje budućnosti.
Zvanicama su se obratili načelnik Općine Travnik gosp.
Admir Hadžiemrić i premijer Srednjobosanskog kantona gosp. Tahir Lendo istaknuvši da je Travnik postao
prepoznatljiv univerzitetski grad, te da će Vlada nastaviti pomagati razvoj školstva.
Pozvana predavanja
Nakon otvaranja uslijedila su pozvana predavanja istaknutih naučnika i stručnjaka iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja kako iz naše zemlje tako iz susjednih
zemalja i regiona.
Sudionike konferencije pozdravio je i rektor Univerzitet u Travniku prof. dr. Rasim Dacić koji je utvrdio da
ovaj Univerzitet prednjači po kvaliteti među privatnim
visokoškolskim ustanovama.
Prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku
Dekan Edukacijskog fakuletat Univerzitea u Travniku,
prof. dr. Hazim Selimović kazao je kako je zabilježen
veliki odziv predstavnika visokoškolskih ustanova iz
regije za sudjelovanje na ovoj konferenciji. Prema njegovim riječima, namjera je stvoriti saradnju među fakultetima u regiji kako bi lakše aplicirali za novac iz
fondova Evropske unije (EU), u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja.
Predsjednik Naučnog odbora Prve međunarodne konferencije iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja
– InSSED 2015., prof. dr. Izet Rađo, nakon protokolarnog dijela prvi se obratio učesnicima konferencije,
pozvanim predavačima i gostima te održao prvo pozvano predavanje na konferenciji. Profesor Rađo je istakao
da konferencija InSSED 2015. jednostavno poziva na
saradnju i akademsko druženje, potiče pozitivnu atmosferu i raspoloženje.
U kontekstu teme pozvanog predavanja, profesor je
poseban akcenat stavio na fluktuaciju mladih ljudi koji
posjeduju izvanredne talente, a koji se pak za ostvarenje vrhunskih rezultata uz kvalitetnu viziju i adekvatan
pristup trebaju usavršiti i oblikovati shodno ciljanim
potrebama.
Navodeći primjere izuzetnih sportskih, ali i različitih
drugih životnih priča, posebno se osvrnuvši na uspjehe
Michaela Jordana, Alberta Einsteina, Thomasa Edisona, Oprah Winfrey, izlaganje je završio porukom da se
samo izuzetnom upornošću može ostvariti željeni cilj.
Prof. dr. Izet Rađo, predsjednik Naučnog odbora
InSSED 2015.
Uoči samog početka rada konferencije, prof. dr. Izet
Rađo dao je intervju novnarima studentskog časopisa
Grafx, u kojem je, između ostalog, rekao: “Naučna
konferencija International, Sport, Science, Education
and Development Conference 2015 ili InSSED 2015.
struktuirana je prema međunarodnim standardima.
Ona ima za cilj da dovede u sinergiju ljude koji se bave
istraživanjem u području sporta, nauke, edukacije i
razvoja. Također, ima za cilj da u vremenu u kojemu je
predviđena dovede u sinergiju ljude koji su prepoznati na međunarodnom planu kada je u pitanju znanost.
Ono što je vrlo važno jeste da ova konferencija treba da
napravi i promociju naučnoistraživačkog rada koji imamo u Bosni i Hercegovini i u regionu. S druge strane,
a što je isto tako važno jeste da Edukacijski fakultet
kao ustanova koja se brzo razvija treba da pokaže svoje namjere i svoje potencijale kroz konferenciju. Fokus
konferencije su naravno mladi ljudi, istraživači.”
Specijal konferencije bio je gost predavač gosp. Ali
Ghanem Al-Kuwari, iz klinike Al ATTAR u Kataru (Al
ATTAR Clinic for Physical Medicine and Rehabillitation, Quatar).
Gost predavač Ali Ghanem Al-Kuwari, iz klinike Al ATAR
u Kataru
Ova klinika bila je sponzor rukomente reprezentacije
Bosne i Hercegovine i reprezentacije Slovenije, te generalni sponzor cjelokupnog rukometnog prvenstva nedavno održanog u Kataru, koji kao rijetko koja zemlja u
svijetu ulaže u sport.
Drugo pozvano predavanje održao je prof. dr. Edvin
Dervišević, šef katedre sportske medicine u Ljubljani
na Fakultetu športa i direktor klinike u Kataru, na temu
“Zdravlje - stres i savremeni život”.
“Mislim da je BiH jedna od država koja je najviše pod
stresom. Zahvaljujući slabom programiranju dovodi
čovjeka do stresa, zbog nekih materijalnih stvari. Ljudi
nemaju za egzistenciju, gube svoj ponos, svoje materijalno stanje. Mislim da ovaj pritisak koji dovodi ljude
u stresni položaj polako počinje kulminirati i da je doveden do najviše točke. Tako da sve više i više slušamo o
bolesnim ljudima koji su se razboljeli upravo zbog stresa, o hroničnim bolesnicima. Gledajući na stres, BiH je
zemlja u vrhu liste, što je veoma žalosno” – istakao je
prof. dr. Edvin Dervišević u intervjuu novinarima studentskog časopisa Grafx.
Prof. dr. Damir Marjanović, profesor na Internacionalnom
Burč univerzitetu u Sarajevu, održao je drugo pozvano predavanje na temu “Najnovija dostignuća iz oblasti genetike i
njihova primjena u sportu”.
U intervju novinarima studentskog časopisa Grafx,
prof. Marjanović je , između ostalog, rekao:” Genetika je tu da izvuče maksimum iz osobe koja želi da se
bavi sportom. Ta neka genetička mapa osobe je polazni
momenat koji svakako treba dobro iskoristiti. Ali, ipak,
sve se svodi na same treninge.”
Nakon pauze, drugi blok predavanja započeo je specijalnim predavanjem na kojem je gost bila prof. dr. Lejla
Šebić, profesorica na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, koja je kroz prezentaciju predstavila svoj
put uspjeha u ritmičkoj gimnastici u olimpijskom sportu, aerobiku i zdravom načinu života.
“Modeliranje energetskog treninga u sportskim igrama”
tema je koju je u sljedećem pozvanom predavanju izlagao
prof. dr. Igor Jukić, dekan Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
“Moglo bi se reći da najviše pažnje posvjećujem tome
da na što bolji način prenesem znanstvene i teorijske
informacije u praksu. To pokušavam prenijeti na sve
svoje studente i asistente i ako u tom uspijem svima će
nam biti bolje – kako našim sportašima, tako i općenito
svim ljudima.” – naglasio je prof. Jukić u razgovoru s
novinarima studentskog časopisa Grafx.
Nakon prvog bloka pozvanih predavanja, svim predavačima su svečano uručeni prigodni pokloni, te je nakon zajedničkog fotografiranja za sve učesnike konferencije i pozvane goste upriličeno osvježenje uz koktel
dobrodošlice.
Prof. dr. Lejla Šebić kao gost iznenađenja u sklopu specijalnog predavanja
Prof. dr. Hazim Bašić, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izlagao je u svom pozvanom predavanju
na temu “Vrednovanje naučno-istraživačkog rada i rangiranje univerziteta – moda ili imperativ”
Drugi dan konferencije
14.02.2015. godine (subota)
Drugi dan konferencije InSSED 2015. otvoren je zajedničkim programom za sve učesnike Konferencije, s
početkom u 10 sati.
Prof. dr. Vahidin Preljević, profesor na Filozofskom fakultetu
u Sarajevu, u pozvanom predavanju izlagao je na temu
“Obrazovanje kao faktor uspjeha”.
Nakon drugog bloka pozvanih predavanja, svim predavačima su svečano uručeni prigodni pokloni te je
upriličeno zajedničko fotografiranje. Time je zvanično
završen prvi dan konferencije.
Prof. dr. Petar Stojaković, profesor Univerziteta u Banjoj
Luci, održao je predavanje na temu “Neke karakteristike
savremenih modela za podsticanje i razvijanje darovitosti i
kreativnosti u nastavnom procesu”.
Mr. sci. Nazif Hasanbegović iz Agencije za strateške komunikacije izlagao je na temu „ Storytelling” - Primjena Šeherzadine strategije u procesu komunikacije sa javnostima
i mogućnosti da se u „realnom vremenu“ konstruiraju i distribuiraju priče putem novih medija.
VIP sala za prijem gostiju
-Konferencijski blok usmenih prezentacija
-Konferencijski blok poster prezentacija
-Konferencijski blok virtualnih prezentacija
-Konferencijski blok doktoranata
-VIP konferencijski blok
Prof. dr. Patrik Drid, profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, održao je pozvano predavanje na temu “Filozofija naučno - istraživačkog
rada”.
Tako je prvi konferencijski blok usmenih predavanja iz
oblasti kineziologije započeo s radom u istom okruženju, odnosno u Konferencijskoj sali (III nivo) na kojem
su moderatori bili prof. dr. Branimir Mikić i prof. dr.
Osmo Bajrić.
Prvi blok drugog dana konferencije završio je svečanim
uručivanjem prigodnih poklona te zajedničkim fotografiranjem.
Konferencijski blok: Transformacioni procesi
Zajednički program za sve učesnike, zaokružen je promocijom dviju knjiga prof. dr. Faika Špage, profesora
na Edukacijskom fakuletu Univerziteta u Travniku, pod
nazivom „Uvod u metode upotrebe sredstava prisile“ i
„Konflikti lokalnih i državnih interesa“.
Na drugom konferencijskom bloku iz oblasti kineziologije, pod nazivom Upravljanje i rukovođenje u sportu / Sportski menadžment moderator je bio prof. dr. Munir Talović, a održavao se u Amfiteatru 2 na V nivou.
Konferencijski blokovi usmenih predavanja
Nakon bloka zajedničkog predavanja i promocije knjige, nastavljena su predavanja po tematskim konferencijskim blokovima:
Konferencijski blok predavanja iz oblasti Upravljanje i rukovođenje u sportu.
U Amfiteatru 1, održana su predavanja u okviru konferencijskog bloka odgojne nauke, jezik i književnost, na
kojem su moderatori bili prof. dr. Tarik Obralić i doc.
dr. Husein Zvrko.
VIP konferencijski blok
Po završetku rada po konferencijskim blokovima usmenih predavanja u 16 sati, u Multimedijalnoj sali, dekani i predstavnici fakulteta su imali sastanak na kojem
su potpisali zajednički protokol prijateljstva i saradnje.
Konferencijski blok predavanja iz oblasti odgojnih nauka,
jezika i književnosti
Doktoranti su imali svoj konferencijski blok predavanja
iz opće kineziologije u Multimedijalnoj sali, a iz oblasti
pedagogije, psihologije, jezika i književnosti, u crvenoj
sali. Predavnja su održali prof. dr. Nusret Smajlović,
prof. dr. Hazim Bašić, prof. dr. Ljubica Bačanac, prof.
dr. Predrag Nemec, prof. dr. Milovan Bratić i prof. dr.
Patrik Drid..
Sastanak dekana i predstavnika fakulteta učesnika
konferencije InSSED 2015
Zatvaranje konferencije
Svečani program zatvaranja konferencije obilježilo je
obraćanje dekana Edukacijskog fakulteta prof. dr. Hazima Selimovića koji se u ime domaćina Edukacijskog fakulteta, zahvalio svim učesnicima konferencije
na izuzetno korisnom druženju i ugodnoj akademskoj
atmosferi koja je bila rezultat pozitivne energije svih
učesnika.
Predsjednik Organizacionog odbora dr. Nihad Selimović se također u ime Organizacionog odbora zahvalio
svim učesnicima konferencije, dekanima i profesorima
koji su svojim dolaskom uveličali ovaj naučni skup. Također, ponovivši svoje riječi sa otvaranja konferencije, još jednom je svesrdno izrazio želje da konferencija
InSSED postane tradicionalna i da bude put ka stvaranju bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini, regionu
i svijetu.
Konferencijski blok usmenih predavanja za doktorante
U ime Olimpijskog komiteta, predsjednik Naučnog
odbora konferencije InSSED 2015., prof. dr. Izet Rađo,
izrazio je riječi zahvalnosti pozvanim predavačima,
učesnicima, gostima, Edukacijskom fakultetu, volonterskim timovima studenata, organizacionim timovima i
svima onima koji su i na najmanji način pridonijeli uspješnosti konferencije. Tom prilikom istakao je podatak
da 89 prijavljenih radova izloženih u ova dva dana rada
konferencije predstavlja nešto što obećava. Također, istakavši da mu je osobno, jednako kao i Olimpijskom
komitetu BiH, izuzetno drago da su bili partneri projekta koji pomaže razvoju pozitivnih strana sporta, ali
i spajanju regionalnih univerziteta, profesor je pozvao
na još bolje jačanje veza koje će se artikulirati novim
projektima i konferencijama.
Mr. sci. Amra Tuzović, menadžerica konferencije InSSED 2015., sumirajući rezultate rada i organizacije, zahvalila se svima onima koji su učestvovali u ovom projektu, a posebno dr. Nihadu Selimoviću i prof. dr. Izetu
Rađi koji su bili temelj projekta od ideje do njegove
konačne relizacije. Tom prilikom, u ime Organizacijskog odbora konferencije, zajedno sa studentima, uručila
je prof. Rađi zahvalnicu na kojoj je napisano: “Hvala
Vam što ste nas učinili uspješnim sa željom da budemo
izvrsni!”. Mr. sci. Amra Tuzović je najavila da će kompletan Zbornik sažetaka biti dostavljen svim učesnicima konferencije elektronskim putem u PDF formatu.
Po završetku programa zatvaranja uslijedila je podjela
certifikata za učesnike konferencije.
Treći dan
15.02.2015. godine (nedjelja)
Posljednji dan konferencije InSSED 2015 protekao je
u opuštenoj atmosferi. Učesnici su jutro proveli u laganoj šetnji kroz SRC Babanovac, te uživali u suncem
okupanoj planini Vlašić.
Fun day InSSED 2015. Vlašić
U 11 sati odigran je revijalni prijateljski malonogometni meč između domaćina Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku (EFT) i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO).
Za EFT su nastupili: H. Selimović, M. Omerović, O.
Bajrić, J. Hrnjić, A. Delić, S. Bajrić, N. Selimović, A.
Ahmetović, J. Smailbegović.
Za FASTO su nastupili: A. Čirić, N. Smajlović, M.
Talović, E. Jelašković, S. Likić, I. Bajramović, R. Lakota.
Sudija meča bio je bivši savezni sudija Smail Hodžić.
U fer i korektnoj utakmici, iako sa terenskom inicijativom tokom cijelog meča, domaći tim je izgubio, ponajviše zahvaljujući iskustvu sportskih prijatelja iz Sarajeva. Utakmica je završena rezultatom 0:3 za ekipu
FASTO iz Sarajeva.
U drugom sportskom susretu istih ekipa, košarkaški tim
3x3 EFT je bio bolji od ekipe FASTO iz Sarajeva rezultatom 21:17. Za EFT su nastupili: N. Selimović, M.
Omerović i H. Selimović, a za FASTO, M. Talović, E.
Jelašković i R. Lakota.
S obzirom na obim aktivnosti prethodna tri dana, učesnici su zamolili da se otkaže ski utrka, te da svi zajedno
uživaju u opuštenoj vožnji stazama ski centra Vlašić.
Treći dan konferencije, a ujedno i cijela konferencija
zvanično su završeni 15.02. 2015. godine u 16 sati, kada
završene sve planirane aktivnosti.
Posebni sadržaji konferencije InSSED 2015
Izložba slika
Promocija knjiga
Zajednički program za sve učesnike, zaokružen je promocijom dviju knjiga prof. dr. Faika Špage, profesora
na Edukacijskom fakuletu Univerziteta u Travniku, pod
nazivom „Uvod u metode upotrebe sredstava prisile“ i
„Konflikti lokalnih i državnih interesa“.
Prof. dr. Faik Špago, profesor na Edukacijskom fakultetu u
Travniku, promovirao je svoju knjigu.
Izložba izdanja Univerziteta u Travniku
Susret s predstavnicima IPA projekta
U holu biblioteke Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije postavljena je izložba izdanja Univerziteta u
Travniku. Izdavačka djelatnost na Univerzitetu u Travniku
započinje još s njegovim osnivanjem 2006. godine. Za gotovo punu deceniju naučnoistraživačkog rada, Univerzitet
u Travniku je dao značajan doprinos razvoju i bogaćenju naučnog i književnog fonda naše zemlje. U tom smislu,
posebno se izdvajaju knjige, zbornici i časopisi u oblasti
prava, ekonomije, marketinga, grafičkih tehnologija, matematike, informatike, kineziologije, lingvistike, književnosti,
pedagogije, edukacije, odgoja, medicine i slično.
Predstavnici IPA projekta ‘’Unapređenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme - SpinLab’’ kojeg Fakultet sporta
i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu implementira u
saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu susreli su se i razgovarali s novinarima
studentskog časopisa Grafx
Edukacijski fakultet Travnik
web: www.eft.ba; e-mail: [email protected]; tel: +387 30 540 876
Olimpijski komitet BiHw
web: www.okbih.ba; e-mail: [email protected]; tel: +387 33 226 414
Download

Untitled - InSSED 2015