T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1617-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-4950-51-52-53. KALEMLER )
1. Hasta numunelerinden elde edilen bakterilerin disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılığını yapmaya
uygun olacaktır.
2. Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici
madde bulunacaktır.
3. Antibiyotik ve mikroorganizmaların üremesine olumsuz etkileri bulunmayan özel süzgeç kâğıtlarında,
uluslararası standartlara uygun dozda antibiyotik emdirilmiş 5 mm. diskler olacaktır.
4. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi,
üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.
5. Antibiyotik diskleri CLSI standartlarına uygun mikrogramda antibiyotik içermelidir.
6. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı
sağlamayan antibiyotik diskleri yenileri ile değiştirilmelidir.
7. Disklerin tamamı gerekli laboratuvar standartlarının sağlanması için grup olarak değerlendirilecektir.
8. Bir kartuşta 50 adet disk olacaktır.
9. Diskler -20 derecede saklanmaya uygun olmalı, bu durum ambalajda belirtilmiş olmalıdır
10. Diskler son kullanma tarihine kadar içerdiği konsantrasyonu en iyi şekilde koruyabilmelidir.
11. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl olacaktır.
12. Laboratuvar isteği doğrultusunda diskler, partiler halinde teslim edilecektir.
2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58. KALEMLER )
1. Herbiri en az 10 strip içeren orijinal etiketli, etiket üzerinde antibiyotik adı, miktarı ve son kullanma tarihi
bulunan ambalajlarda olmalıdır.
2. Miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
3. Her stribin üzerinde antibiyotiğin adını belirten kısaltmalar olmalıdır. Striplerin üzerinde yazan milimetrik
çizgilerle gösterilmiş antibiyotik konsantrasyonları okunaklı olmalıdır.
4. Stripler CLSI tarafından tanımlanan standartlara uygun olmalıdır.
5. Stripler -20oC’de saklamaya uygun olmalı ve durum ambalajda belirtilmiş olmalıdır.
6. Stripler teslim aşamasında laboratuvarda bulunan kalite kontrol suşları ile denendikten sonra kabul
edilecektir.
7. Laboratuvar isteği durumunda partiler halinde teslim edilecektir.
3- ANTI-HCV KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 59. KALEM )
1.Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır.
2.Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir.
3.Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır.
4.Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5.Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50’lik veya 100’lük olabilir)
6.Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır.
7. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık,
nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır.
8.Test insan kan serumu ve plazma örneklerinde HCV tayini yapacaktır.
9.Test en fazla 15 dakika içerisinde kesin sonuç verebilecektir.
10.Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı.
11. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır.
12. Taşıma sırasında ya da ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde
değiştirilmelidir.
13. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen raf ömrü dolmadan bozulan testler yüklenici
tarafından değiştirilecektir. En az 10 adet numune verilecektir
1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
14. Teklif edilen ürünler laboratuvar tarafından çeşitli hasta serumlarında denendikten sonra kabul edilecektir.
15. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir.
16. Testin çalışabilmesi için gerekli tüm sarflar ücretsiz verilmeli. Ürünler aynı marka olmalıdır.
4- HBsAg KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 60. KALEM )
1. Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır.
2. Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir.
3. Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır.
4. Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50’lik veya 100’lük olabilir)
6. Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır.
7. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen
ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır.
8. Test, kan serumu ve plazma örneklerinde HBs Ag tayini yapacaktır.
9. Test en fazla 15 dakika içerisinde kesin sonuç verebilecektir.
10. Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı.
11. Test için numune olarak sadece insan serumu yada plazması kullanılmalıdır.
12. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen
ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır.
13. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır.
14. Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde
değiştirilmelidir.
15. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen raf ömrü dolmadan bozulan testler yüklenici
tarafından değiştirilecektir.
16. Teklif edilen ürün, laboratuarda çeşitli hasta serumlarında denenecektir. En az 10 adet numune
verilecektir. Hatalı negatif ve pozitif sonuç veren ürün kabul edilmeyecektir.
17. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir.
5- TOZ BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (61-62-63-64-65-66-67-68-69. KALEMLER )
1. Besiyerleri dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal 500 gr’lık ambalajlar içinde olmalıdır.
2. Son kullanım tarihleri laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
3. Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve
zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
4. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olacaktır.
5. Vasat içeriği bu konuda tanımlanmış bilimsel standartlara uygun olacaktır.
6. Etiket üzerinde vasatın saklama koşulları ve hazırlanma şekli belirtilmiş olacaktır.
7. Toz besi yerleri distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık
8. oluşmamalıdır.
9. Besiyeri yapımında gerekli olan ek maddeler (suplementler) ilgili firma tarafından ücretsiz verilecektir.
10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır.
11. Suplement Teknik Özellikleri:
a) Kullanılacak besiyerleri türüne uygun ve liyofilize olmalıdır.
b) Kutu üzerinde kullanım talimatı ve son kullanım tarihleri açıkça belirtilmelidir.
c) Sağlık Bakanlığı ithal izni bulunmalı ve istenildiğinde izin belgesi muayene komisyonuna ibraz
edilmelidir.
d) Ambalajı 10 flakonluk şişeler halinde olmalıdır.
e) Son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
6- ASETİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 70. KALEM )
1. Ürün ekstra % 100 saflıkta olmalıdır.
2. Ürün renkli cam ya da plastik şişeler içinde en az 1 lt’lik ambalajlar içinde olmalıdır.
7- HEMATOKSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 71. KALEM )
l.Patoloji laboratuvarında patolojik preparatların nüklear detayının boyanmasında kullanılacaktır.
2.Malzeme ile 4 mikrometre kalınlığında kesitler 90 sn.'den daha az bir zamanda ve nükleus detayları net
görülebilir nitelikte boyanmalıdır.
3.İyi kalitede homojen boyamalı, çabuk bayatlamamalıdır.
4.Kullanıma hazır formda, orjinal renginde, sıvı halde ve tortusuz olmalıdır.
5.1 It.lik orijinal ambalajında boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
6.Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde
belirtilmiş olmalıdır.
7.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu
sunulmalıdır.
8.Uygunluğuna laboratuarımızda denenerek karar verilecektir.
9.Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır.
7- WRİGHT BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 72. KALEM )
1. Periferik yayma ve kemik iliği boyamasında kullanılmalıdır.
2. En az 250 ml’lik ambalajlar içinde olmalıdır.
3. Miyadı en az 1 yıl olmalıdır.
4. Çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir.
5. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir.
6. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
7. Boyalar homojen olmalıdır.
8- EOZİN YELLOW (TOZ BOYA ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 73. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kimyasal formülü (C20H6Br4Na2O8) olmalıdır.
Mol. Wt = 691,85 olmalıdır.
Sitolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılmalıdır.
100 gr. Ambalajlarda olmalıdır.
Toz şeklinde olmalıdır.
Ağzı sıkı kapanmalıdır.
Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. Miadın dolması halinde
firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
9- MUCİCARMİNE BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 74. KALEM )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimya çalışmak için kullanılacaktır.
Kit damlatma usulü değil, daldırma usulü ile kullanılacaktır.
Müsini pembe-kırmızı renkte, nükleusları siyah renkte boyamalıdır.
Kit içeriğinde:
a. Hematoxylin, Mayer’s
b. Bluing Reagent
c. Mucicarmine Solution
d. Tartrazine Solution bulunmalıdır.
Kit içindeki solüsyonlar birer litrelik ambalajda olmalıdır.
Kit içinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
Miyadı en az 12 ay olmalıdır.
Uygunluğuna laboratuarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
10- KRİSTAL VİOLE (AMYLOİD) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 75. KALEM )
1- Kullanıma hazır şekilde olmalıdır.
2- 150 ml. lik ambalajlarda olmalıdır.
3- Amiloid tespitinde kullanılmalıdır.
4- 1 yıl miatlı olmalıdır.
5-Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir.
11- LAKTOFENOL PAMUK MAVİSİ (LPCB) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 76. KALEM )
1. Sıvı ve boya karışımıdır.Homojen olmalıdır.
2. Laktik asit: temizleyici ajan; fungal yapıları korur
3. Fenol: öldürücü etki gösterir.
4. Gliserol: kurumayı önler.
5. Pamuk mavisi: fungal yapıların boyanmasını sağlar.
6. 250 ml şişelerde olmalıdır.
7. Hasta örneklerindeki küf ve maya mantarlarının boyanmasında kullanılacaktır.
8. Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde
belirtilmiş olmalıdır.
9. Teslim tarihinden en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
12- PARAZİTOLOJİK LÜGOL (250 ml'lik şişelerde ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 77. KALEM )
1. Ürünler kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmeli. Laboratuar tarafından kullanıma hazır hale
getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir.
2. Gaita örneklerinden, parazit kist ve yumurtalarının boyanmasında kullanılacaktır.
3. Reajenlerin miatları en az 1 yıl olmalıdır.
4. Reajenlere ait MSDS formları olmalıdır ve bunlar ihaleyi kazanan firma tarafından laboratuarımıza
ürünlerle birlikte verilmelidir
5. Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde
ürünlerin laboratuarımızda denenmesi istenebilecektir. Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf
edilecek malzeme firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
6. Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde
belirtilmiş olmalıdır.
7. Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan kırılan ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
13- ALİMİNYUM POTASYUM SULFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 78. KALEM )
1. 500 gr’lık Orijinal ambalajında plastik ve ya cam şişede kristal toz halinde olmalıdır.
2. Formülü AIKS2208 12 H2O Mol. Wt.:474,39 olmalıdır. Formülü üzerinde etiketle gösterilmelidir.
3. Son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir)
yıl miatlı olmalıdır. Miadın dolmasına 6 (altı) ay kala ilgili firma ürünü yeni miatlısı ile değiştirmeyi
taahhüt etmelidir.
4. Ağzı sıkı kapalı ve ışığı geçirmeyen ambalajda olmalıdır.
5. Patoloji Laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.
14- MERCURY (II) OKSİDE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 79. KALEM )
1. 100 gramlık orijinal ambalajında ağzı sıkı kapanmış ve ışığı geçirmeyen ambalajda olmalıdır.
2. Patoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır, miadın dolmasına 6 (altı)
ay kala ilgili firma ürünü yeni miatlısı ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. Numuneler ihale aşamasında denenecektir.
5. TITUBB kaydı olmalıdır.
4
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
6. Oda ısısında saklanabilir özellikte olmalıdır.
7. Toz halinde olup Taşlaşma oluşmamalıdır.
15- HEMOTOKSİLEN TOZ BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 80. KALEM )
1. Kimyasal formülü (C16H14 06) olmalı, FW.302.3 gr/mol olmalıdır.
2. C.I.NO 75290 olmalıdır.
3. Civa bazlı oksidasyon kimyasalı bulunmamalıdır.
4. Sistolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılabilmelidir.
5. Olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyulmalıdır.
6. Kristal şeklinde 100 gramlık ambalajlarda olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde üretim son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.
8. Numuneler ihale aşamasında denenecektir.
9. TİTUBB kaydı olmalıdır.
16- KAPAKLI DOKU TAKİP KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 81. KALEM )
1. Patoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanılacaktır.
2. İyi kalitede plastik malzemeden imal edilmelidir.
3. Cihaz içindeki formaldehit, ksilen, parafın gibi kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
4. Kasetin alaşımında kullanılan hammaddenin yumuşaklık ve sertlik kıvamı kapağın kapanmasına engel
olmamalıdır.
5. Üzerinde kimyasalların dokuya temasına izin verecek yeterli sayıda delik ihtiva etmelidir.
6. Kaset üzerinde yazı yazmayı sağlayan eğimli yüzey bulunmalıdır.
7. Doku takip kasetinin ölçüleri Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.
8. Kapaklar kasetlere sabit olmalıdır.
9. Teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalıdır.
17- LAM BOYAMA SEPETİ ( 82. KALEM )
1. Plastik olmalıdır.
2. 20 lam kapasiteli olmalıdır.
3. Yatık olmalıdır.
18- HİDROKLORİK ASİT( HCL) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 83. KALEM )
1. Orijinal ambalajında 1 lt’lik koyu renkli cam veya plastik şişelerde olmalıdır.
2. Analitik saflıkta olmalıdır.
3. Ağzı sıkı kapalı olmalıdır.
4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalı ve içerisindeki kimyasal maddenin
5. içeriği, saflığı, son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
19- POTASYUM HİDROKSİT (KOH) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 84. KALEM )
1. Orijinal ambalajında 500 gr'lık koyu renkli cam veya plastik şişelerde olmalıdır.
2. Üzerinde saflık gösteren etiket olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 yıl olmalı
4. Orijinal etiketi üzerinde firma adı, ürürn adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi, üretim tarihi,
kullanma talimatı yazılı olmalıdır.
20- METANOL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. CH3OH kapalı formülünde olacaktır.
2. Saflığı en az %99,9 olmalıdır.
3. Asiditesi 0,0002 meq/g olmalı,
4. Su oranı % 0,02 olmalı,
5. Koyu renkli cam şişede olmalı,
6. MSDS formları birlikte verilmeli,
( 85. KALEM )
5
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
7. Depolamaya uygun olarak hava sızdırmaz 5 litrelik cam şişe içerisinde olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde, metanolün özelliklerinin ve üreticiye ait bilgilerin olduğu etiket bulunmalıdır.
9. Ürün tesliminden itibaren en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
21- AMONYAK SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 86. KALEM )
1. Cam şişe veya plastik orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
2. Teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır.
3. Kullanılma tarihi 2 yıl süreyi kapsamayan ve açık kimyasal formülleri aynı olmayan ürünlerin teslimi
kabul edilmeyecektir.
4. Kullanımı sırasında bozuk olduğu saptanan ürünler ilgili firmaya iade edilecek olup yerine ilgili ürünlerin
tekrar temin edilmesi gerekmektedir.
22- İMMERSİYON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 87. KALEM )
1.Berrak, tortusuz, renksiz ve mikroskobik çalışmalara uygun olmalıdır.
2.Koyu kıvamlı (Oil Cedar) olmalıdır.
3.250 veya 500 ml şişelerde olmalı.
4. Orijinal etiketi üzerinde firma adı, tehlike sembolleri, ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi,
üretim tarihi, kullanma talimatı yazılı olmalıdır.
5.Işık geçirmeyen ambalaj içerisinde olmalıdır.
6. Şişe kapakları solüsyonun dışarıya akmaması için içten contalı olmalı ayrıca kapak içerisinde plastik
emniyet kilidi olmalıdır.
7. Ürün en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
23- BEHER TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 88. KALEM )
1. Isıya dayanıklı cam veya polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Otoklavlanabilir olmalıdır.
3. Ölçü çizgileri net olmalı, zamanla silinebilir madde ile işaretlenmiş olmamalıdır.
4. 1000 ml hacimli olmalıdır.
5. Taksimatlı olmalı (üzerinde ml. ölçüsü bulunmalı)
6. Sıvı maddeleri ölçmeye uygun olmalı.
7. Düşme, çarpmaya dayanıklı olmalı.
8. Isı, asit ve alkaliye dayanıklı olmalı.
9. Şeffaf olmalı.
10. Ağzı, içerisindeki sıvıyı boşaltmaya uygun olmalı.
11. Ana noktalarda işareti daha belirgin olmalı.
12. Kalite kontrol ve Kalibrasyon gerektirmemeli. Üretim aşamasında yapılan ayarlamalar yeterli olmalı.
13. Ölçümlerde ki sapmalar tolere edilebilir sınırlarda olmalı.
24- MEZUR TEKNİK ŞARTNAMESİ
( 89. KALEM )
1. Mezurun alt kısmı, mezurun dik durmasını sağlayacak şekilde yapılmış olmalıdır.
2. Cam veya polipropilenden yapılmış olmalıdır.
3. Sıvı maddeleri ölçmeye uygun olmalı.
4. Taksimatlı olmalı (üzerinde ml. ölçüsü bulunmalı)
5. 500 ml'lik hacimde olmalı.
6. Otoklavlanabilmeli.
7. Düşme, çarpmaya dayanıklı olmalı.
8. Ana noktalarda işareti daha belirgin olmalı.
9. Hacim çizgileri ısı ve yıkamayla silinmemeli.
10. Isı, asit ve alkaliye dayanıklı olmalı.
11. Şeffaf olmalı.
12. Ağzı, içerisindeki sıvıyı boşaltmaya uygun olmalı.
6
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
13. Kalite kontrol ve Kalibrasyon gerektirmemeli. Üretim aşamasında yapılan ayarlamalar yeterli olmalı.
14. Ölçümlerde ki sapmalar tolere edilebilir sınırlarda olmalı.
25- CAM PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 90. KALEM )
1. Cam olmalıdır.
2. Cam veya polipropilenden yapılmış olmalıdır.
3. Sıvı maddeleri ölçmeye uygun olmalı.
4. Taksimatlı olmalı (üzerinde ml. ölçüsü bulunmalı)
5. 50 ml'lik hacimde olmalı.
6. Otoklavlanabilmeli.
7. Düşme, çarpmaya dayanıklı olmalı.
8. Ana noktalarda işareti daha belirgin olmalı.
9. Hacim çizgileri ısı ve yıkamayla silinmemeli.
10. Isı, asit ve alkaliye dayanıklı olmalı.
11. Şeffaf olmalı.
12. Ağzı, içerisindeki sıvıyı boşaltmaya uygun olmalı.
13. Kalite kontrol ve Kalibrasyon gerektirmemeli. Üretim aşamasında yapılan ayarlamalar yeterli olmalı.
14. Ölçümlerde ki sapmalar tolere edilebilir sınırlarda olmalı.
26- CAM TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 91. KALEM )
1. 1,5 x 10 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Cam veya polipropilenden olmalıdır.
3. Malzeme duvarı kalın etli olacaktır.
4. Laboratuvarın isteğine göre yuvarlak yada konik dipli verilecektir.
5. Otoklavlandığında ısıya ve basınca dirençli olmalıdır.
6. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde
olmalıdır.
7. Taşıma sırasında bozulan kırılan tüpler yenileri ile değiştirilmelidir.
8. Santrifüjlemeye dayanıklı olmalıdır.
27- KURUTMA KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 92. KALEM )
1. 30 x 7 cm. ebatlarında olmalıdır.
2. Makroskopi ve boya artefaklarının uzaklaştırılması için absorban özellikte olmalıdır.
3. 1 pakette 100 adet olmalıdır.
4. Beyaz renkte olmalıdır.
28- ENFEKSİYÖZ MONONÜKLEAZ LATEX KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 93. KALEM )
1. Lateks aglütinasyon yöntemine dayalı olarak enfeksiyöz mononükleaz tanısını sağlamalıdır.
2. Kitler orijinal ambalajında olmalıdır. Paketlerin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kitlerin kaç
derecede depolanacağı ve kit adeti belirtilmelidir.
3. Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
4. Kitler depoya teslim anında en az 1 (Bir) yıl miadlı olmalıdır.
Beraberinde gerekli sarf malzemeleri, ekstraksiyon sıvısı, pozitif ve negatif kontroller ücretsiz verilmelidir.
29- BİYOLOJİK İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 94. KALEM )
1. Geobacillus stearothermophilus sporu içermelidir ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği
hakkında bilgi vermelidir,
2. Normal oda şartlarında (15-30 derecede, % 35-60 nem) saklanabilmelidir.
3. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
4. Kuru strip ve medyanın muhafaza edildiği tüp polipropilen olmalıdır,
7
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
5. Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden
yapılmış olmalıdır,
6. Sterilizasyon sonrası cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor ile medya temas ettirilmelidir,
7. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda
pozitif(+)sonucu kesin olarak en geç 3 saat içinde gösterebilmelidir.
8. Yetersiz sterilizasyonda içindeki üremeye bağlı olarak medya (besiyeri) nın rengi farklı bir renge
dönmelidir.
9. Tüp üzerinde üretim tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmalıdır.
10. Spordan daha uzun süre canlı kalan enzimlere (alpha-glucosidase)bağlı gerçekleşen reaksiyon nedeniyle
sonuç 3 saatten daha erken öğrenilebilmelidir.
11. 60±2 ºC de orijinal otomatik okuyuculu inkübatörde 3 saat inkübe edilmelidir.
12. İnkübatör aktif Bacillus stearothermophilus tarafından üretilen enzimin “fluorescence” ışımasını
okuyabilmelidir.
13. Yetersiz sterilizasyon (aktif Bacillus Stearothermophilus varlığı) ve yeterli sterilizasyon inkübatörün farklı
renkte yanan ışıkları ile kolayca anlaşılmalıdır.
14. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazları 6 aylık periyotlar ile biyolojik
indikatörleri temin eden firma tarafından kalibrasyonları ve kalibreleri belgelenerek yaptırılacak,
15. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarının arızası durumunda, arızalar firma
tarafından giderilmelidir.
16. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarıyla ilgili bir sorun oluşması halinde
(kalibrasyon, arıza v.b.) firma 48 saat içerisinde sorunları gidermelidir.
17. Numune görülecektir. Karar vermede gerekirse ürün denemesi yapılacaktır.
30- KİMYASAL İNDİKATÖR (OTOKLAV İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 95. KALEM )
1. İndikatör çok parametreli olup, doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır.
2. 121 ºC'den 138 ºC' ye kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde
kullanılmalıdır.
3. Sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir.
4. İndikatörün üst kaplaması buharı belirli bir hızla içeriye verebilecek lamine kaplı filmden yapılmış
olmalıdır.
5. İndikatörün içindeki kimyasal madde non toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi
bir zarar vermemelidir.
6. Sterilizasyon işlemi tamamlandığında indikatör stribinin üzerindeki renk (veya renk tonu) değişimi açık ve
net bir şekilde görülebilmeli, değerlendirmede sorun yaratabilecek gölgelenmeler oluşmamalıdır.
7. Sterilizasyon sonrası renk (veya renk tonu) değişimi en az dört hafta süreyle sabit kalmalı ve kayıt için
saklanabilmelidir.
8. Ürün paketleri ve indikatör stripleri üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
9. Normal oda koşullarında (15-30 C.%36-60 nem) saklanabilmelidir.
10. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.
11. Numune görülecektir. Karar vermede gerekirse ürün denemesi yapılacaktır.
31- GRAM (-) NEGATİF İDENTİFİKASYON KİTİ (EN AZ 20 PARAMETRE) TEKNİK
ŞARTNAMESİ ( 96. KALEM )
1. Kitler Gram (-) bakterilerin tanımlamasını yapabilmelidir.
2. Enterik, non fermenter identifikasyon yapan kitler, hastanenin ihtiyacına göre sayı belirlenerek alınacaktır.
3. Kitler tür düzeyinde 18-24 saatte bakteri tanımlaması yapabilmelidir.
4. En az 20 biyokimyasal reaksiyondan oluşmalıdır.
5. Kullanımı kolay ve kontaminasyona açık olmamalıdır.
6. Panellerin değerlendirilmesi için gerekli ek araç-gereç, malzeme ücretsiz verilmelidir.
7. Değerlendirilmenin yapılabilmesi için gerekli program firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
Değerlendirme katalogları verilmelidir.
8
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
8. Firma ekim esnasında kullanılacak 0,5 Mcfarland bulanıklık elde etmede kullanılacak sulandırma
solüsyonu ve cihazını ücretsiz vermelidir.
9. Son kullanım tarihleri laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
10. Miyadının dolmasına 3 ay kala uzun miyadlı yeni ürünle değiştirilecektir.
11. 2-8 C de son kullanma tarihine kadar saklanabilmelidir.
12. Taşınması ve teslimi sırasında, ürünlerde bozulma, yıtılma, hasar görme veya laboratuvar çalışmalarında
çalışmadığı saptanan kitler en geç 1 (bir) ay içerisinde değiştirilecektir.
13. İdentifikasyon için gerekli kimyasallar kit ile birlikte verilmelidir.
14. Testler gözle değerlendirilebilmeli, değerlendirme için herhangi bir cihaza ihtiyaç varsa firma bunu da
sağlamlıdır.
15. Gerekli ek reaktifler yeteri miktarda verilmelidir.
16. Laboratuvar ihtiyacına göre kitler peyder pey çekilebilecektir.
17. Kitlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, testin adı, üretici firmanın adı ve saklama
koşulları yer almalıdır.
32- GRAM (+) POZİTİF İDENTİFİKASYON KİTİ (EN AZ 20 PARAMETRE) TEKNİK
ŞARTNAMESİ ( 97. KALEM )
1. Kitler, gram (+) bakterilerin (Stafilokok ve Streptokok türlerinin) tanımlamasını yapabilmelidir.
2. Kitler tür düzeyinde 18-24 saatte bakteri tanımlaması yapabilmelidir.
3. Testler gözle değerlendirilebilmeli, değerlendirme için herhangi bir cihaza ihtiyaç varsa firma bunu da
sağlamlıdır. Değerlendirme katalogları verilmelidir.
4. En az 20 biyokimyasal reaksiyondan oluşmalıdır.
5. Kullanımı kolay ve kontaminasyona açık olmamalıdır.
6. Panellerin değerlendirilmesi için gerekli ek araç-gereç, malzeme ücretsiz verilmelidir.
7. Değerlendirilmenin yapılabilmesi için gerekli program firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
8. Firma ekim esnasında kullanılacak 0,5 Mcfarland bulanıklık elde etmede kullanılacak sulandırma
solüsyonu ve cihazını ücretsiz vermelidir.
9. Son kullanım tarihleri laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
10. Miyadının dolmasına 3 ay kala uzun miyadlı yeni ürünle değiştirilecektir.
11. 2-8C de son kullanma tarihine kadar saklanabilmelidir.
12. Taşınması ve teslimi sırasında, ürünlerde bozulma, yırtılma, hasar görme veya laboratuvar çalışmalarında
çalışmadığı saptanan kitler en geç 1 (bir) ay içerisinde değiştirilecektir.
13. Gerekli ek reaktifler yeteri miktarda verilmelidir.
14. İdentifikasyon için gerekli kimyasallar kit ile birlikte verilmelidir.
15. Kitlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, testin adı, üretici firmanın adı ve saklama
koşulları yer almalıdır.
33- COOMBS SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 98. KALEM )
1. Ürün, monoklonal yada poliklonal anti Ig G içermelidir.
2. Oda ısında yada 2-8’C de saklanabilmelidir.
3. Firmalar,tekliflerinde ürünlerin hangi prensiple çalıştığını kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici
firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir.
4. Kullanıma hazır olmalıdır. İlave bir işleme gerek duyulmamalıdır.
5. Miyadları en az 1 yıl olmalıdır.
6. Şişeler üzerindeki etikette, saklama koşulları, ürün adı, son kullanma tarihi gibi tanımlayıcı bilgiler
olmalıdır.
7. Şişelerde tortu, kristal, anormal renk saptandığında bu ürünler en geç 1 ay içerisinde yenileri ile
değiştirilecektir.
8. Ürünler hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
9. Taşıma sırasında oluşan kırılma, dökülme, bozulma gibi durumlarda bu ürünler en geç 1 ay içerisinde
yenileri ile değiştirilecektir.
10. 5cc veya 10cc'lik şişelerde olmalıdır.
9
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
34- SALVONLU MENDİL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 99. KALEM )
1. % 70 etil alkol içermelidir.
2. İdrar kültürü alımlarında kullanılacaktır.
3. 6x6 cm ebatlarında, beyaz renkte olmalıdır.
35- PLASTİK GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 100. KALEM )
1. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
2. Non steril olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Sulu gaitayı dışarı sızdırmamalıdır.
5. Kapaklar vidalı yada sıkı kapanabilen türden olmalı.
6. Hacmi en az 20 cc olmalıdır.
7. Kabların yanında, yeteri miktarda ufak tahta abeslang'lar verilmelidir.
8. Taşıma sırasında kırılan, bozulan malzemeler yenisi ile değiştirilmelidir.
9. Kap ve kapak sert plastikten olmalı.
36- PLASTİK KAŞIKLI GAİTA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 101. KALEM )
1. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
2. Non steril olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Sulu gaitayı dışarı sızdırmamalıdır.
5. Kapaklar vidalı yada sıkı kapanabilen türden olmalı.
6. Hacmi 30 cc den az olmalıdır.
7. Vidalı kapağın ortasına monteli kaşık olmalıdır.
8. Taşıma sırasında kırılan, bozulan malzemeler yenisi ile değiştirilmelidir.
9. Kap ve kapak sert plastikten olmalı.
37- STERİL PETRİ KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 102. KALEM )
1. 90 X 15 mm. şeffaf plastikten disposable olmalıdır.
2. 20’li poşetler halinde steril olmalıdır.
3. Hasarlı, kırık, miadı uygun olmayan petriler en geç 10 gün içerisinde verilmelidir.
4. Etiket üzerinde ürün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve saklama koşulları olmalıdır.
5. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
38- OKSİDAZ STİCK/SLİDE TEKNİK ŞARTNAMESİ (103. KALEM )
1. Slide veya stikler şeklinde dizayn edilmiş olmalı.
2. Her bir çubuğun bir ucu aktif madde ile kaplanmış, diğer ucu yanlış tutuşu engellemek için
renklendirilmiş olmalıdır.
3. Her kutu ile 100 (yüz) çalışma yapılabilmeli.
4. Pozitif sonuç oluşumu mavi-mor renkte olmalıdır.
5. Gram negatif nonfermenter bakterileri, fermenter bakterilerden ayırmada kullanılmalıdır.
6. Ürünlerin son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
7. Ürün etiketinde, ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün tesliminde hasarlı kutular, çalışmadığı laboratuarca tesbit edilen ürünler yenileri ile en geç 10 gün
içerisinde değiştirilecektir.
9. Bakterilerde sitokrom oksidaz enziminin varlığını saptamaya yönelik olmalıdır.
10. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
39- PYR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 104. KALEM )
1. Kit ile PYR’si pozitif ve negatif streptokokların ayırımı yapılabilmelidir.
2. Test için gerekli tüm sarf ve solüsyonlar testle birlikte verilmelidir.
10
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
3. Saf kültür bakteriler, PYR (L-pyrolidonyl-beta naphtylamide) ayıracı ile reaksiyona girerek renk değişimi
meydana getirebilmeli.
4. Sonuç verme süresi 10-20 dakikayı aşmamalıdır.
5. Ürün tesliminde son kullanma tarihi en az 12 olmalıdır.
6. Pozitif sonuçlarda çıplak gözle görülebilecek şekilde net, belirgin renk değişimi olmalıdır.
7. Çalışmayan, hasarlı, bozuk ürünler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir.
8. Ürün etiketinde, ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Test prosedürü verilmelidir.
10. Kullanıma hazır test kartları şeklinde olmalıdır.
40- NİTROCEFİN DİSKİ (BETA LAKTAMAZ AKTİVİTESİ İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 105.
KALEM )
1. Diskler, nitrosefin'li olmalıdır.
2. 50 disk içeren kartuşlarda bulunmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miad’lı olmalıdır.
4. Diskler beta laktamaz üretiminin varlığını saptamak için N.gonorrhoeae, M.catarrhalis, H.influenzae,
enterokoklar ve anaerop bakteri türlerinin saf kültürlerinde kullanılmalıdır.
5. Ürün tesliminde bozuk, hasarlı yada çalışmayan ürünler en geç 10 gün içerisinde yenileri ile
değiştirilmelidir.
6. Laboratuvarda denenmek üzere numune verilmelidir.
7. Kartuşlar nemden etkilenmeyecek şekilde ambalajlı olmalıdır.
8. Kartuşlar üzerinde ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
41- CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE GAİTADA TOKSİN A VE B TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(TOKSİN A+B HIZLI TANI KİTİ) ( 106. KALEM )
1. Test taze ve dondurulmuş gaita örneklerinden C. diffıcile toksinleri A ve B'yi tespit edebilmelidir.
2. Test immunokromatografık yöntemle çalışmalıdır.
3. Numunelerin hazırlanması esnasında süzme, fitrasyon ve santrifüj işlemlerine gereksinim olmamalıdır.
4. Kit en fazla 15 dakika içinde sonuç vermelidir,
5. Testin sensivitesi ve spesifitesi %90’,ın üzerinde olmalıdır.
6. Testin çalışması için gerekli tüm materyal ambalajın içerisinde bulunmalıdır.
7. Testin ve reaktiflerin miadı laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
8. Testin üzerinde ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Testlerin ortam neminden etkilenmemesi için ambalajı uygun olmalı.
10. Oda ısısında muhafaza edilebilmeli.
42- KOAGÜLAZ PLAZMA TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 107. KALEM )
1. Koagülaz pozitif stafilokokları diğer stafilokoklardan ayırt etmek için kullanılacaktır.
2. Ürün kullanıma hazır olmalıdır. Kullanım prosedürü verilmelidir
3. Liyofilize tavşan plazması olmalıdır. Sulandırıcı sıvıları ücretsiz verilmelidir.
4. Ek olarak EDTA’ya ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Sulandırıldığı zaman 10 gün aktivitesini korumalıdır.
6. Son kullanma süresi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
7. Ürün tesliminde bozuk olduğu veya çalışmadığı tesbit edilen kitler 10 gün içerisinde değiştirilmelidir.
43- KATALAZ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 108. KALEM )
1. Bu test, bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini (hidrojen peroksid oksidoredüktase)
saptamak amacıyla yapılacak ve identifikasyonunda kullanılacaktır.
2. En az 100 ml’lik plastik ambalajda olmalıdır.
3. 100 ml’de formülü % 3 H hidrojen peroksit içermelidir.
4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.
11
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
44- ENJEKSİYON BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 109. KALEM )
1. Enjeksiyon yapılan bölgeye uygulanmak üzere üretilmiş ve steril olmalıdır.
2. Bandın çapı 20-25 mm olmalıdır.
3. Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
4. Sıvıyla temas ettiğinde sıvıyı alta geçirmemeli, ıslandığında bile yapışkanlığını devam ettirmelidir.
5. Tek tek ambalajlanmış şekilde olmalıdır. Ambalajlar şerit şeklinde ise, şeritten kolay kopmalıdır.
6. Teslim edilen ürün teslim ediliş tarihinden itibaren 1 yıl miatlı olmalıdır.
7. Ambalajların kolay açma kenarları olmalıdır.
8. Bant cilde kolayca yapışabilmeli, yapıştığı yerden hemen ayrılmamalıdır.
9. 100’lük kutularda olmalıdır.
10. Değerlendirme için numune verilecektir.
45- PİSET TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 110. KALEM )
1. 100- 250-500 ml'lik hacimlerde olabilecektir.
2. Vidalı kapaklı olmalıdır.
3. Hortum sistemi gövde üzerinde veya kapakta olmalıdır.
4. Dar boyunlu olmamalıdır.
5. Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
6. Bozuk, yırtık, delik ürünler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir.
7. Pisetler hastanelerin istediği sayı ve hacimlerde verilmelidir.
46- STERİL PLASTİK SANTRİFÜJ TÜPLERİ ( 111. KALEM )
1. Disposable olmalıdır. Steril olmalıdır.
2. Santrifüje dayanıklı plastikten şeffaf olmalıdır.
3. Konik tabanlı olmalıdır.
4. Tüpler 15x120 mm ebatlarında olmalı.
5. Ürün etiketinde üretim tarihi, lot numarası, son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Ürün en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
47- SANTRİFÜJ TÜPÜ ( 112. KALEM )
1. Dayanıklı camdan üretilmiş olmalıdır.
2. 18 ml hacminde olmalıdır.
3. Direk ısıya, etüv ısısına (70 ºC) ve kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır
48- EPENDORF TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 113. KALEM )
1. Ependorf tüpü 2 ml’lik hacimde olacaktır. Taksimatlı olmalıdır.
2. Kapaklar sızdırmaz ve düz olmalıdır.
3. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.
4. Kapaklar buharlaşmayı önleyici şekilde olmalıdır.
5. -80’C ye kadar dayanıklı olmalıdır.
6. Üzerine yazı yazabilmek için rodalı bölüm bulunmalı.
7. Toksik, zehirli olmamalı, içine konulan numunenin biyolojik ve kimyasal yapısını değiştirmemeli.
8. Denemek için numune verilecektir.
49-STERİL PASTÖR PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 114. KALEM )
1. Tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Uç kısmı ince olmalıdır.
3. Uzunluğunda 10- 15 cm arasında olmalıdır.
4. İçine çekilen tüm sıvıyı tamamen boşaltmalıdır.
5. 3 ml çekebilme kapasitesinde olmalıdır.
6. Polietilenden veya plastikten yapılmış olmalıdır.
12
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hastanenin ihtiyacına göre parti parti alınacaktır.
İçerisindeki sıvının kimyasal ve biyolojik yapısını değiştirmemelidir.
Toksik madde içermemeli.
Beyaz, şeffaf, yumuşak olmalı.
0.5 ml aralıklarla taksimlendirilmiş olmalıdır.
Değerlendirme için numune verilecektir.
En az 1 yıl miadlı olmalıdır.
50- HEMATOKRİT KAPİLLER PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 115. KALEM )
1- Pipetler kaliteli camdan yapılmış olmalıdır.
2- Pipetler heparinli olmalı ve iç cidarı sodyum heparinat ile kaplanmış olmalıdır.
3- Pipetlerin uzunlukları 75 mm. olmalıdır.
4- Kapiller pipetler sağlam silindirik kutularda 50-100 adetlik ambalajlanmış olmalıdır.
5- Pipetlerin iç ve dış ambalajlarında imalatçı firma, marka ve ürüne ait diğer bilgiler bulunmalıdır.
6- 150 mikrolitre hacminde olmalıdır.
7- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
51- KAPİLLER TÜP TEKNİK ŞARTNAME ( 116. KALEM )
1. 75-80 mm boyunda ve 75-80 mm hacminde olmalı.
2. İç çapı 1,5 mm dış çapı 1,6 mm olmalı.
3. Disposable olmalı.
4. Cam olmalı
52- MİKROPİPET 200-1000 MİKRO LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 117-118. KALEM LER )
1. İstenen hacime ayarlanabilir olmalı.
2. Teklif edilecek pipetler emme ve boşaltma gibi 2 fonksiyonlu olmalıdır., butonun ilk kademesi istenilen
hacimde sıvı çekebilmeli veya dağıtabilmeli ikinci kademede uçta kalan sıvı tamamen boşaltmalıdır.
3. Pipetler genel laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.
4. Pipetin uç atımı ayrı bir düğme ile sağlanmalıdır. Pipetin uç atma mekanizması pipetleme
mekanizmasından tamamı ile ayrı olmalıdır.
5. Pipetler UV (mor ötesi) ışınlara dirençli olmalıdır.
6. Teklif edilen pipetler ayarlanabilir ve hacim gösterme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
7. Pipetler kalibre edilebilir özellikte olmalıdır.
8. Mikro pipetler hastanelerin istediği sayı ve hacimlerde olacaktır.
9. Pipet kuru sistem olmalı ayrıca yağlanmayı gerektirmemelidir.
10. Pipetler kullanılan laboratuar eldivenine zarar vermemelidir.
11. Pipetler sağ ve sol el kullanımına uygun şekilde olmalıdır.
12. Her pipet test edilip kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.
13. Pipet mekaniği kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
14. Orijinal ambalaj Pipetle birlikte pipete uygun olan 1 kutu pipet sporu içermelidir.
15. Pipetin orijinal ambalajı içinde kalibrasyon tarihi bulunmalıdır.
16. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.
53- FENOL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 119. KALEM )
1. Kahverengi cam şişede olmalıdır..
2. Şişenin üzerinde içindeki malzemenin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
3. Ürün teslim aşamasında en az 18 ay miatlı olmalıdır.
4. Ürün orijinal kutu ve ambalajında olmalıdır.
54- PET BARDAK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Disposable tek kullanımlık olacaktır.
( 120. KALEM )
13
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
2.
3.
4.
5.
Mat beyaz renkli olmalıdır.
Sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Laboratuar ortamında kullanıma uygun orta boy olmalıdır.
Değerlendirme için numune verilecektir.
55- VAKUMLU SİSTEMDE KAN ALMA İĞNE UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (121. KALEMLER )
1. İğneler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. İğne yüzeyi sürtünmeyi ve hastaya vereceği acıyı azaltmak üzere silikonla kaplanmış olmalıdır.
3. Kan örneği alınması sırasında hemolize neden olmamalıdır.
4. İğne ucu acıyı en aza indirecek şekilde lazerle keskinleştirilmiş olmalıdır.
5. İğneler iki uçlu olmalı, tüpe giren kısmında aynı hastadan birden fazla numune almayı sağlayan lateks
içermeyen gri renkli plastik sübab olmalıdır. Bu sübab iğne tüpten çıktığında kanın dışarı akmasına engel
olmalıdır.
6. Plastik sübab birden fazla numune alımı yapılacağından tüp değişimlerinde kan sızdırmayacak yapıda
olmalıdır.
7. İğnelerin her iki ucunda ayrı kapaklı olması gereklidir.
8. İğnelerin kapakları üzerinde açıldığında yırtılacak şekilde yerleştirilmiş, sterilizasyon etiketi olmalıdır.
9. İğnelerin etikette ve kutularında sterilite ile lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
10. İğnelerin holder’den çıkması gibi kan alma işlemi sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi
amacıyla vakumlu kan alma iğnesi ve holder aynı marka olmalıdır. 100 iğneye 1 holder verilmelidir.
11. Kan almada kullanılacak turnike (1000 iğneye 1 adet) ücretsiz olarak verilecektir. Turnike kalitesi
laboratuar tarafından belirlenecek.
12. Numune verilecek ve ilgili birimlerce deneme çalışması yapıldıktan sonra karar verilecektir. Numune
ürün ile teslim edilecek ürün arasında fark olmamalıdır.
13. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
56- İKİ FAZLI MANUEL KAN KÜLTÜRÜ ŞİŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 122. KALEM )
1. Şişe, iki fazda besiyeri içermelidir. Katı ve sıvı besiyerindeki zenginleştirilmiş faktörlerle septisemiye
neden olan zorunlu aerop ve aero-anaeroplar üreyebilmelidir.
2. Besiyeri içeriğindeki zenginleştirme faktörleri olarak vitaminler, hemin ve NAD (X ve V faktörü),
vitamin B6 ve özellikle Neisseria, Brucella, Haemophilus ve Pnömokoklar’ın üremesi için önemli bir
gereksinim olan CO2 varlığı olmalıdır.
3. Hemin, maya ekstratı ve NAD gibi zenginleştirme faktörleri ısıdan etkilendiğinden, bu maddeler
besiyerine mikrofiltrasyonla steril edilerek eklenmiş olmalıdır.
4. Şişe Köşeli olmadır böylece katı besiyeri sıvı besiyerine düşmesi engellenmiş olacaktır.
5. Ürünler laboratuarın isteği doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
6. Son kullanma tarihleri ürünlerin laboratuara tesliminden itibaren en az bir (1) yıl olacaktır.
7. Teslimat sırasında veya sonrasında bozulan, kırılan, sterilitesi bozulan ürünler 1 ay içerisinde
değiştrilmelidir.
8. Numuneler laboratuarda denendikten sonra karar verilecektir.
57- LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 123. KALEM )
1. Koruyucu kutusu içinde 100 adet lamel içermelidir.
2. Lameller esnek, berrak, tozsuz ve tortusuz olmalıdır.
3. Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.
4. Tamamen şeffaf ve iyi kalite camdan yapılmış olmalıdır.
5. 16x16 mm boyutlarında ve orjinal ambalajında olmalıdır.
6. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır
58- LAMEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 124. KALEM )
1. Koruyucu kutusu içinde 100 adet lamel içermelidir.
2. Lameller esnek,berrak, tozsuz ve tortusuz olmalıdır.
14
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.
4.
5.
6.
Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.
Tamamen şeffaf ve iyi kalite camdan yapılmış olmalıdır.
22x22 mm boyutlarında ve orjinal ambalajında olmalıdır.
Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır.
59- TÜP FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 125. KALEM )
1. Kırık sert tüylü olmalıdır.
2. Tüy kısmı 8-10 cm boyunda, sap kısmı 10-12 cm boyutlarında olmalıdır.
3. 15 mm çapında olmalıdır.
4. Sap kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
5. Elle tutmaya uygun sap olmalıdır.
6. Tüy kısmı ile sap arasındaki parça sert olmalı, ileri geri süpürme hareketlerinde kolaylıkla bükülmemeli.
60- VİDALI KAPAKLI CAM TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 126. KALEM )
1. Tüpler ısıya dayanıklı camdan yapılmış olmalıdır.
2. Kapaklı cam tüpün kapağı vidalı olmalı, kapanınca sızdırmazlık özelliğinde olmalıdır
3. 2 ml’lik ebatlarda olmalıdır.
61- KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 127. KALEM )
1. Rahat taşıma yapılabilmesi için taşıma kulp’u olmalıdır.
2. Kapak kısmı sıkı kapanmalı veya conta sistemi bulunmalıdır.
3. Taşıma çantasının rengi mümkün olduğunca kurum tarafından belirlenecektir.
4. Kan taşıma çantasının içi ve dışı sert plastikten ve dayanıklı olmalıdır.
5. Kan taşıma çantasının iç yüzeyi, pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
6. Hacmi en az 6 litre olmalıdır.
7. Kan taşıma çantasının iç ve dış izolasyon kalınlığı en az 2,5 cm olmalıdır.
8. Dış ölçüleri E22 X B30 X Y25 cm olmalıdır.
9. Buz kasetleri ile ürün temas etmemelidir.
10. Kan taşıma çantası ile beraber en az 4 adet buz kaseti verilmelidir.
11. Kan torbası taşınmasına uygun olmalıdır.
62- İDRAR VE GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 128. KALEM )
1. İdrar ve gaita örnek taşıma seti çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.
2. Taşıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.
3. Çanta kilitlenebilir olmalıdır.
4. Çantanın üst ve dört bir tarafında “İdrar ve Gaita Örnek Taşıma Seti” ibaresi yer alan renkli baskılı etiketi
olmalıdır.
5. Üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
6. Kutu rengi şeffaf olmalıdır.
7. Hammaddesi orijinal polipropilen olmalıdır.
8. Çantanın kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180 derece hareketli olmalıdır.
9. Set en az 7 adet idrar örnek kabını ve en az 5 adet karşılıklı gaita kabını taşıyacak kapasitede olmalıdır.
10. Set aynı anda idrar ve gaita örneklerini taşıyabilir olmalıdır.
11. Örneklerin set içinde oynamamsı ve devrilmemesi için dik yerleştirilebilir yataklı bir sistemi olmalıdır.
12. İdrar ve gaita örnek taşıma seti zemine sağlam oturmalı ve hareket etmemelidir.
13. Ebat ve kg bilgileri yazılmalıdır.
63- OTOKLAV TEL SEPET (YUVARLAK- 30-35 CM ÇAPINDA) ( 129. KALEM )
1. Otoklav içerisinde kullanılacaktır. Paslanmamalı.
2. 30-35 cm çapında yuvarlak şeklinde olmalıdır. Tutmak için aparatı olmalıdır.
3. Ürün laboratuarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
15
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
64- OTOKLAV TEL SEPET (KARE- 16 CM KENAR UZUNLUĞUNDA) ( 130. KALEM )
1. Otoklav içerisinde kullanılacaktır. Paslanmamalı.
2. Ürün en az 15×15cm ebatlarında kare şeklinde olmalıdır. Tutmak için aparatı olmalıdır.
3. Ürün laboratuarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
65- THOMA LAMI ( 131. KALEM )
1. Uluslar arası standartlara uygun özelliklerde olmalı.
2. Sayım yapılacak cam yüzeyinin çizgilerle belirlenmiş olmalı.
3. 0,1 mm3 hacimde sayım yapılmaya uygun olmalıdır.
4. Sayım yapılacak alanda 16 büyük kare, her büyük karede 25 küçük kare olmak üzere toplam 400 küçük
kare olmalıdır.
5. Numune kataloğu ve aydınlatıcı doküman verilmeli.
6. Numune görülecek ve denendikten sonra karar verilecektir.
66- PATOLOJİ KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 132. KALEMLER )
1.Sızdırmaz kapaklı ve plastik olmalıdır.
2.Numune taşımaya ve solüsyonu uygun olmalıdır.
3.Geniş ağızlı olmalıdır.
67- BÖLMELİ STERİL PETRİ PLAK ( 133-134. KALEMLER )
1. 90 mm çapında, besi yeri dökmeye uygun, steril olmalıdır.
2. Petriler, steril şekilde poşetlerde ambalajlanmış olmalıdır.
3. Plastik maddeden yapılmış olmalıdır.
4. Petrilerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır
Sterizasyonu bozuk, poşeti yırtık, kırık ürünler yenileri ile değiştirilmeli.
68- STERİL DEFİBRİNE KOYUN KANI ( 135. KALEM )
1. Besi yeri dökmek için uygun olmalıdır
2. 15 ml lik şişelerde steril olmalıdır.
3. İstem halinde kısım kısım alınacaktır.
4. Ürün etiketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, saklama koşulları olmalıdır.
5. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.
69-OKSİYURİ İÇİN YAPIŞKANLI SELOFAN BANT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (136. KALEM)
1. Anüs bölgesindeki kıl kurdu yumurtalarına yapışarak tespit etmeye yaramalıdır
2. Şeffaf plastik lamın bir ucuna yuvarlaklaşarak incelen plastik baş kısım takılmış vaziyette olmalıdır.
3. Bant şeffaf tek taraflı, yapışkan bant olup anüs bölgesindeki kıl kurdu yumurtalarına yapışarak tesbit
etmeye yaramalıdır.
4. Plastik baş kısmı şeffaf bantın anüse temasında kırışmamasını sağlamalıdır.
5. Selofan band test aparatının hasta bilgilerini yazmak için etiketi bulunmalıdır.
6. Ürünler üzerinde ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
70. KULLANIMA HAZIR YAMA TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ (137. KALEM)
1. Kullanıma Hazır Yama Testin paketi 10 hastalık alerjen içermelidir.
2. Her bir test; üzerine 12 adet alerjen emdirilmiş 3 panelden oluşmalıdır.
3. Bu paneller hastaya uygulanmak üzere haldedir ve başka bir ön hazırlık gerektirmemelidir.
4. Toplam 3 panelden oluşan Kullanıma Hazır Yama test Avrupa Standart Serisi alerjenlerini
içermelidir.
5. Hastaya uygulanan alerjen miktarı mg/mm2 olarak bilinmelidir.
16
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA BİRİMİ
LABORATUVAR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Panel 1
1.Nickel Sulphate
2.Wool Alcohols
3.Neomycin sulphate
4.Potassium dishromate
5.Caine mix
6.Fragrance Mix
7. Colophony
8.Paraben mix.
9.Negative control
10.Balsam of peru
11.Ethylendiamine
Dihydrochloride
12.Cobalt Chloride
Panel 2
13.Formaldeyhde resin
14.Epoxy Resin
15.Carba Mix
16.Black Rubber Mix
17.Cl+MeIsothiazoline(Kathon CG)
18.Quartenium-15
19.Methyldibromo
Glutaronitrile
20.P-Phenylenediamine
21.Formaldehyde
22.Mercapto mix
23.Thiomersal
24.Thiuram mix
Panel 3
25.Diazolidinyl urea
(german II)
26.Quınoline mix
27.Tixocortol-21-pivalate
28.Gold sodium
thiosulphate
29.Imidazollidinyl urea
30.Budesonide
31.Hydrocortisone-17butyrate
32.Mercaptobenzothiazole
33.Bacitracin
34.Parthenolide
35.Dispers Blue 106
36.Bronopol
6. +2 oC ile +8 oC de muhafaza edilmelidir.
7. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 3 haftaya kadar saklanabilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından alınmış “Üretim veya ithalat izin” belgesi ibraz edilmelidir.
71-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
1.Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu
cevaplar “şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve
yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi
bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlanmayan ve şartnamede
istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedilecektir.
2.Ürünlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ait kayıt belgesi olmalı ve
Sağlık Bakanlığınca onaylı olduğuna dair kayıt belgesi ibraz edilecektir.
3.İstekli teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün barkod numarasını teklif mektubunda belirteceklerdir.
Onaylanmış ürün barkod numarası olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.Teklif edilecek steril malzemelerin sterilitesi etiket no’ları ile karşılaştırılacak şekilde sertifika ile
belgelenmelidir.
5.Teklif mektubunda teklif edilen tıbbi malzemelerin markası belirtilmiş olmalı, muayene komisyonu
aşamasında farklı marka teslim edilmemelidir
72-GENEL HÜKÜMLER
1.Tıbbi malzemelerin kabulü adına alım yapılan hastane idaresince oluşturulacak komisyon tarafından
yapılacaktır
2.Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini
belirten etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır.
3.Yüklenici firma herhangi bir problem vukuunda imal edilen ürünlerin üzerinde bulunan bu lot numarasından
hareket ederek izlenebilirliğe ait kayıtları belgelemekle yükümlüdür.
4.Teknik şartnamede miatları belirtilen malzemelerin miatları teknik şartnamede belirtildiği şekilde,
belirtilmeyen malzemelerin miatları ise en az 1 (bir) yıl olacaktır.
5.Teknik şartnamede belirtilen malzemeler belirtildikleri şekilde, belirtilmeyen malzemeler miatlarının
dolmasına 3 ay kala firmaya haber verilmek kaydıyla uzun miatlılarıyla değiştirilecektir.
6.Teklif edilen malzemeler yukarıda belirtilen teknik özellikleri içermeli veya dengi olmalıdır.
7.Teklif edilen ürünlere numune verilecektir. Numunenin üzerinde hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.
Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir.
17
Download

tc 1 1- antibiyogram diskleri teknik şartnamesi