Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
SUNUŞ
Bu Yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Lisanüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları,
bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile beraber bu teknolojilerin getirdiği
yeni yükümlülükler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yönergenin amacı, Namık Kemal
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü eğitimde hazırlanacak
tezlerin yazımı, basımı ve tez sınav jürisi üyelerince değerlendirilmesi ile ilgili esasları
düzenlemektir.
Tez hazırlayan adayların bu yönergede belirtilen standartlara uymaları
zorunludur.
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazılması ve
Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge kitapçık formunda hazırlandığından, harf
büyüklükleri, satır ve paragraf aralıkları yönünden tez yazım kurallarına uygun
hazırlanmamıştır. Yönerge ekinde yer alan örnekler mümkün olduğu kadar şekiller
tarzında gösterilmeye çalışılmıştır. Örneklerde yer alan metinlerde Times New Roman
veya Cambria fontu kullanılmıştır.
Bu yönergenin hazırlanmasında Afyon Kocatepe, Ankara ve Hacettepe
Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitülerinin tez yazım kılavuzları ile yönergelerinden
yararlanılmıştır.
Lisansüstü eğitim, araştırma, bilgileri derleme, geniş ve derin bir bakış açısıyla
bilimsel olayları yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma yönünde gerekli yöntem ve
usulleri belirleme yeteneğinin kazanıldığı, bilim dünyasına açılan kapıdan atılacak ilk
adımdır.
Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler
arasında uygunluk sağlama çabası; Bertrand Russell ise gözlem ve gözleme dayalı akıl
yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası olarak
tanımlamışlardır. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur.
Akademik çevrelere daha elverişli çalışma ve araştırma ortamlarının sağlanmasıyla bu
değişim ve gelişim süreci hız kazanmıştır. Bu süreçte bilimsel olarak elde edilen verilerin
ve tecrübelerin gelecek nesillere ve bilim dünyasına aktarımı da kayıt altına almakla
mümkün olabilmektedir. Kayıt yöntemlerinden biri de hazırlanan raporlar ve tezlerdir.
Tezler, kendine özgü içerik, biçim ve anlatıma sahiptir. Tez yapılan çalışmanın ve
çalışmayı yapanın akademik açıdan değerini ve yetkinliğini gösterir. Tez yazma bilgi ve
beceri gerektirir. Tezin bilimsel değeri, yalnızca içeriğine başka bir ifadeyle üretilen ve
kayıt altına alınan bilginin niteliğine bağlı değil, belirli biçim ve görünüm koşullarına
uygunluğuna da bağlıdır. Tezlerin kalıcı olduğu ve öğrencinin ilk eseri olma niteliğini
taşıdığı düşünüldüğünde mesleki yaşantının başlamasıyla birlikte tez de sahibini takip
edecektir. Lisansüstü eğitim sürecinin tamamlanması ve bilim dünyasına atılacak ilk
1
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
adımla birlikte her açıdan iyi hazırlanmış bir tez, gelecekte kapıları birer birer açacak bir
anahtar da olabilir, o kapıların kapanmasına da sebep olabilir.
Bu nedenle lisansüstü programlardan mezun olma aşamasına gelmiş olan
öğrencilerimizin almış oldukları eğitimin kalitesini de yansıtacak olan tezlerin belli
standartlarda hazırlanmasının zorunluluğu dikkate alınarak bu yönerge hazırlanmıştır.
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazılması ve
Değerlendirilmesi Hakkında Yönergeyi hazırlayan, özverili çalışmalarıyla bilgi ve
birikimlerini bizlerle paylaşan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yönergenin
tez hazırlayan tüm öğrencilerimiz ile danışman öğretim üyelerimize rehber olacağı
inancıyla çalışmalarında başarılar dilerim.
Prof. Dr. Niyazi GÜLER
Namık Kemal Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
2
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
MEZUNİYET İŞLEMLERİ
Yüksek Lisans Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim –
Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, tezlerini Namık Kemal Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
hükümlerine uygun hazırlayarak, basılı fakat ciltlenmemiş 6 kopya halinde savunma
sınavı tarihinden en az bir ay önce, jüri üyelerine sunulmak üzere Anabilim Dalı
Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim ederler.
Doktora Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, tezlerini Namık Kemal Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge hükümlerine
uygun hazırlayarak, basılı fakat ciltlenmemiş 6 kopya halinde savunma sınavı
tarihinden en az bir ay önce, jüri üyelerine sunulmak üzere Anabilim Dalı Başkanlığı
aracılığıyla Enstitüye teslim ederler.
Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin mezuniyetleri için aşağıda
belirtilen belgeleri tamamlayarak Mezuniyet Formu ile birlikte Enstitü Öğrenci İşleri
Bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekir. (Mezuniyet Formu Enstitü Öğrenci İşleri
Bürosundan ya da http://sbe.nku.edu.tr/index.php/frmlrblgler.html adresinden temin
edilebilir.)
1. 8 Adet (Bir proje kapsamında hazırlanan ve destek alan tezler için 9 adet)
ciltlenmiş tez
2. Kütüphane ilişik kesme yazısı.
3. Enstitüden alınan öğrenci kimlik kartı
4. Tez hazırlama kontrol listesi.
5. Tezin kayıtlı olduğu CD (“YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN
YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, TIPTA UZMANLIK, SANATTA YETERLİK
TEZLERİNİN YÖK TEZ MERKEZİNE TESLİM EDİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ”
da belirtildiği gibi)
6. YÖK Dokümantasyon Merkezi tez veri formu
7. Türkçe ve İngilizce özet sayfalarının fotokopisi
8. Onay sayfası fotokopisi
9. Telif hakkı tez yazarına veya ilgili yükseköğretim kurumuna ait tezler için izin
belgesi
10. Beyan formu
5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde yazılı belgeler ikişer kopya olarak hazırlanıp, ayrı
zarflara konulduktan sonra zarfın üzeri Mezuniyet Formu’nda belirtildiği gibi
doldurulacaktır. Bu zarflardan biri YÖK Dokümantasyon Merkezi’ne gönderilecek, diğeri
ise Enstitü’de saklanacaktır. YÖK ile ilgili sürece www.yok.gov.tr/tez adresinden
ulaşılabilir.
3
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
DİPLOMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası içermeli, fotokopi A4 kağıda
çekilmeli, her iki yüz aynı yönde olmalıdır)
2. İki adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çekilmiş, kılık – kıyafet
yönetmeliğine uygun)
Geçici mezuniyet belgesi almak isteyenler form dilekçeyi doldurduktan sonra 1
adet fotoğraf ve nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) ile
birlikte başvuracaklardır. (Form dilekçe Enstitü Öğrenci İşleri Bürosundan ya da
http://sbe.nku.edu.tr/index.php/frmlrblgler.html adresinden temin edilebilir.)
Daha geniş bilgi ve sorularınız için 0282 250 46 00 numaralı telefona
başvurulabilir ya da [email protected] adresine mesaj gönderilebilir.
4
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
TEZ HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ
Tezi son haline getirip çoğaltmadan önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.
Dış kapak, dış kapak alt sayfası ve iç kapak sayfalarına YÜKSEK LİSANS veya
DOKTORA şeklinde elde edilen unvanlar yazıldı.
Dış kapak, dış kapak alt sayfası ve iç kapak sayfalarına mezun olunan
ANABİLİM DALI yazıldı.
Onay sayfası uygun şekilde hazırlandı (kazanılan unvanlar YÜKSEK LİSANS
veya DOKTORA olmalıdır) imzalatıldı (Enstitü Müdürü’nün imzası da
gereklidir, imzaların aynı renk kalemle atılmasına dikkat edilmelidir).
Dizinler kılavuzda belirtildiği gibi sıralandı.
Ön sayfalara i, ii, iii, … şeklinde Roma Rakamları konuldu.
Sayfa numaraları kılavuzda belirtildiği şekilde konuldu.
Sayfa düzeni kılavuzda belirtildiği şekilde yapıldı.
Ana metin harf büyüklüğü 12 punto olacak şekilde basıldı.
Dipnot harf büyüklüğü 10 punto olacak şekilde basıldı.
Ana metin satır aralığı 1,5 olacak şekilde yazıldı.
Kaynaklar listesi, kaynak gösterme ilkelerine ve künye kurallarına uygun
şekilde yazıldı.
Ekler kılavuzda belirtildiği gibi verildi.
5
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ YAZILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde – 1 Bu yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü
Programlarında hazırlanan tezlerin yazımı, basımı ve tez sınav jürisi üyelerinde
değerlendirilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde – 2 Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 14 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde – 3 Bu yönergede adı geçen;
a) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
b) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
c) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Enstitü: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitü anabilim dalı başkanlıklarından oluşan kurulu,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve
enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
g) Anabilim Dalı: 03.03.1983 tarihli ve 17976 ayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesi (c) bendinde belirtilen lisansüstü eğitim bakımından Sağlık Bilimleri
Enstitüsü kapsamına giren fakültelerin bölümlerini,
h) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesi (c) bendinde belirtilen lisansüstü eğitim bakımından
Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamına giren fakültelerin bölüm başkanlarını,
i) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulu
tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisi,
j) İkinci Danışman: Enstitüde kayıtlı lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun
özelliği gereği olarak enstitü yönetim kurulunca atanan, Namık Kemal
Üniversitesinde ya da yurtiçi ve yurtdışı başka yükseköğretim kurumunda görevli
öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,
k) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
ifade eder.
6
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
İKİNCİ BÖLÜM
Tez Yazımı
Kağıt Özellikleri
Madde – 4 Tezin yazımında en az 80, en çok 100 gram birinci hamur beyaz kağıt
kullanılmalıdır. Kağıt standart A4 (210 mm x 297 mm) boyutlarında olmalıdır.
A.
Kapak ve Cilt
Kapak, 200 – 300 g iyi kalite beyaz Bristol karton ve selefondan ibaret bir
pencere olacak şekilde hazırlanmalı, tez metni, özel sayfalar ve ekleriyle birlikte
uygun şekilde yapıştırılarak tek bir cilt haline getirilmelidir. Standart büyüklük
dışında kalan basılı ve diğer (cd, dvd, videokaset vb.) materyal ayrı bir ek halinde
uygun zarf / kutu(lar) içinde teslim edilmelidir.
B.
Baskı
Tezler, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile
kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır. Bu kılavuzda yer alan terimler ve
tanımlamalar (satır aralığı, punto vb.) gelişmiş kelime işlem programlarında
(Microsoft Office Word, Word Perfect vb.) mevcut fonksiyonlar dikkate alınarak
seçilmiştir. Bu nedenle tez yazımında paket programların kullanılması tavsiye edilir.
Kullanılacak harf karakteri tek tip ve kitaplarda kullanılan yazı tiplerinden biri (Times
New Roman, Bookman, Palatino, Garamond, Arial vb.) olmalıdır. El yazısı veya çok
süslü yazı tipleri ( Brush Script, Lucida Calligraphy, Monotype Corsiva vb.)
kullanılmamalıdır. Ana metnin harf büyüklüğü 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.
Tek sayfaya sığdırılan tablo ve şekillerde daha küçük karakterler kullanılabilir. Alt ve
üst indisler metin harf büyüklüğünden daha küçük olmalıdır. Ana metin içinde koyu,
italik, koyu italik, altı çizili gibi biçimler gelişigüzel kullanılmamalı ve kullanımları
ancak ilgili bilim alanının gerektiği durumlarla sınırlı kalmalıdır.
Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Noktalama
işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Sayfa Düzeni
Madde – 5 Sayfalar A4 boyutunda olmalıdır. Her sayfanın sol kenarından 4 cm, alt ve üst
kenarlarından 3 cm, sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bulunmalıdır. Belirlenen metin bloğu
çerçevesi dışına taşılmamalıdır (Şekil 1).
Yazım düzenini korumak amacı ile tüm satırlar aynı hizada bloklanmalıdır.
A.
Sayfaların Numaralandırılması
Sayfa numaraları, kelime işlem programlarının sunduğu olanaklar kullanılarak
konulmalı; iç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Teşekkür, Özet,
İngilizce Özet, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar, Şekiller ve Tablolar dizinleri gibi
tez ön sayfaları “i, ii,iii, iv, v …” şeklinde küçük harf Roma Rakamları ile; giriş bölümü
ile başlayan diğer sayfalar ise “1, 2, 3, 4, 5 …” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa
numaraları sayfanın yukarı kısmına metin bloğunun sağ kenar hizasında olacak
şekilde konulmalıdır, önünde ve arkasında parantez, çizgi gibi işaretler
konulmamalıdır.
7
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Şekil 1. Sayfa Düzeni
8
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
B.
Satır Aralıkları
Ana metinde satır araları 1,5 satır olmalıdır. Şekil altı yazıları ve tabloların
açıklamaları ile alıntılar ve kaynaklar dizininin yazımında da aynı aralık
kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır olmalıdır.
Paragraflar arasında da satır aralığı 1,5 satır olmalı ancak, her yeni paragraf 1,25
cm içeriden başlamalıdır.
Birinci dereceden bölüm başlıkları, Teşekkür, Özet, İngilizce Özet, tüm Dizinler ve
Kaynaklar için sayfa başı yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce
12 punto boşluk bırakılmalıdır, ayrıca, üçüncü dereceden başlıklar 1,25 cm içeriden
başlatılmalıdır.
Ana metinle şekil, tablo ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere
birer satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı
arasında da 6 punto bir boşluk olmalıdır.
C.
Bölüm ve Alt Bölümler
Tezin bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli,
mantıksal bir bütünlük izlenmelidir. Bölüm başlıkları metin ile aynı büyüklükte
olmalıdır. Birinci derecede bölüm başlıkları büyük harf, ikinci ve üçüncü derecede
başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde
yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda yer alan “ve, veya, ile” gibi
bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Tüm bölüm başlıkları koyu (bold) olmalıdır.
Bölüm ve alt bölüm başlıkları, EK 1’de gösterildiği biçimde numaralandırılmalıdır.
Normal olarak, üçüncü dereceden daha ileri alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır.
Ancak, bazı durumlarda daha ileri derecede alt bölüm başlığının kullanılması
gerekirse, bunların ikinci ve üçüncü derecede başlık kurallarına uygun olarak, fakat
numaralandırılmadan ve içindekiler dizininde gösterilmeden yapılması kabul
edilebilir.
Yazım Planı
Madde – 6 Tezler, Tez İçeriğinin Düzenlenmesi başlıklı 8 inci maddede belirtilen plana
uygun olmalıdır.
Metin
Madde – 7 Tezlerin metin kısmı, aşağıda açıklanan hususlar dikkate alınarak
hazırlanacaktır.
A.
Anlatım
Tez dili açık, yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz
cümlelerle yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmamalı; üçüncü şahıs ve edilgen anlatım
biçimi tercih edilmelidir. Cümleler rakamla başlamamalıdır. Uzun rakamlar dizisinden
oluşan sayıların yazımında üçerli rakam gruplarını ayırmak için bir harf boşluğu
tercih edilmeli, nokta veya virgül gibi noktalama işaretleri kullanılmamalıdır
(3 627 520 gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane başlangıcında virgül kullanılmalıdır
(0.05 yerine 0,05 yazılmalı). İki ondalık sayı noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır (0,07;
0,23 gibi).
9
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Metinde geçen kimyasal madde isimleri ve terimler Türkçe yazılmalıdır. Zorunlu
olarak yabancı dilden yazılması gerekli kelimeler italik olarak yazılmalıdır.
B.
Simgeler ve Kısaltmalar
Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli oldukları
durumlarda yapılmalıdır. Çok kullanılan, birden fazla sözcükten oluşan terimler için
baş harfleri kullanarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği
yerde parantez içerisinde, yalnızca bir kez açıklanmalıdır.
Kısaltmalar ve simgeler (Örn., a, b, fe, D, AKŞ) “Simgeler ve Kısaltmalar” dizininde
ayrıca verilmelidir.
Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda araya nokta
konulmamalıdır (YÖK, TÜBİTAK, TUBA, AKŞ gibi). Kısaltmalar, terimlerin
Türkçelerine göre yapılmalıdır ancak yerleşik yabancı dilden kısaltmalar oldukları
gibi alınabilirler (AIDS, WHO, NATO gibi). Anatomik terimlerin kısaltmaları referans
olarak alınmalıdır.
Örn., Bkz., vb., gibi terim olmayan kısaltmaların sonuna nokta (.) konulmalıdır.
Ölçü birimleri metrik sistem ve uluslararası ünite sistemine uygun kısaltmalarla
verilmelidir. Birimlere ilişkin kısaltmaların sonuna nokta konulmamalıdır.
C.
Metin İçinde Kaynak Gösterme
Tez içinde atıfta bulunulan her kaynak, kaynaklar dizininde mutlaka
bulunmalıdır.
Kaynaklar soyadı - yıl sistemine göre aşağıda verilen örneklere uygun olarak
belirtilmelidir.
Kaynak metin içerisinde alıntının sonunda parantez içinde soyadından sonra
virgül kullanılmadan bir karakter boşluk bırakılarak gösterilir.
Örnek:

…… aynı zamanda ilk oftalmoloji çalışmaları olup bu anlamda optik, tıp
biliminin bir parçasını oluşturmuştur. (Yalçın 1958).

…… Gass ve Hughes (2002) ve Lane (2003), kemik kırılganlığında ve
kırılma riskinde artma ile karakterize…
Bir başka yayın içindeki kaynağa atıf yapılıyorsa, sadece atıf yapılan yayın kaynak
olarak gösterilir, esas kaynak ismen belirtilir.
Örnek:

…… Barman ve diğ. (1986)’nin belirttiğine göre Reis ve diğerlerinin
sempatoinhibitör nöronların kaudal ventrolateral medullada olduğunu
bildirmiştir.
10
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasında “ve” sözcüğü
konulmalıdır.
Örnek:

…… (Holte ve Mikkelsen 1998)
İkiden fazla yazarlı eser kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra “ve
diğerleri” şeklinde yazılır ya da aynı anlama gelen “ve diğ.” Kısaltması kullanılır.
Örnek:

…… (Gürer ve diğ. 2010)
Sözlü görüşme ve kişisel yazışmalar kaynak olarak gösteriliyor ise,
görüşme/yazışma yapılan kişi veya kişilerin isimlerinin baş harfleri ve soyadları
büyük harflerle yazılarak görüşme ve/veya yazışma olduğu belirtilir. Söz konusu
kişiye ait diğer ayrıntılar (adres, unvan, vb.) eğer gerekiyorsa dipnot olarak
verilmelidir. Sözlü görüşmeler veya kişisel yazışmalar, ayrıca yayınlanmadıkları
takdirde, Kaynaklar dizinine konulmaz.
Örnek:

…… (N. GÜLER, sözlü görüşme)1

…… (S. GÜZEL yazılı görüşme)2
Bir başka yayından alınan şekil ve tablolarda, şekil veya tablo açıklamasından
sonra, kısa çizgiyi takiben yazarlarının adları belirtilir ve “den” ya da “dan” takıları
eklenir. Mutlaka, metin içinde kullanılan kaynak belirtme usulüne uygun olarak
kaynak belirtilmelidir.
Örnek:
Şekil 4.4. Uyku – uyanıklık dönemlerinin EEG görüntüleri.
Nosjean ve diğ. (2000)’nden alınmıştır.
D. Metin İçindeki Göndermeler
Şekil ve tablolara yapılacak göndermelerde, gönderilen şekil veya tablolar, aynı
ya da daha sonraki sayfalarda yer alıyorsa, gönderme aşağıdaki örneklerden birine
uygun olarak yapılmalıdır.
Örnek:

…… egzersiz öncesinde EMG alınmıştır (Şekil 2.7).

…… temporal kas’a ait EMG sonuçları (Şekil 2.7), ilaç aldıktan …

…… EMG sonuları Şekil 2.7’de gösterilmiştir.

…… veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 4.3).
11
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge

…… Değerlendirme sonuçları Tablo 4.3’de gösterilmiştir.

…… değerlendirme sonuçlarına göre (Tablo 4.3), kontrol grubu …
Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara
yeniden gönderme yapılıyorsa, gönderme parantez içinde ve “bakınız” anlamına gelen
“Bkz.” kısaltması kullanılarak yapılmalıdır.
Örnek:

…… (Bkz. Şekil 11)

…… (Bkz. Tablo 2.4)
E.
Alıntılar
Tez içinde, bir başka kaynaktan alınmış birden fazla cümle içeren bölüm, aynen
aktarılmak isteniyorsa, ana metnin son satırından itibaren bir satır atlandıktan sonra,
satır başı yapılarak, ayrı bir paragraf halinde, tırnak (“aaa”) içerisinde ve italik
harflerle yazılmalıdır. Metin ana metinden her iki taraftan 1.25 cm içeri geçecek
şekilde bloklanmalıdır. Alıntıdan sonra ana metine geçerken yine bir satır
atlanmalıdır.
F.
Dipnotlar
Tezin herhangi bir sayfasında, metin içinde olması halinde konuyu dağıtacak ve
okurken sürekliliği bozacak nitelikteki açıklamalar, kısa ve öz şekilde –birkaç satırı
geçmemek koşulu ile- aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar soldan
sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Çizgi ile ana metin
arasında 1 satır atlanmalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot metni arasında 6 punto boşluk
bırakılmalı, metin 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalı ve harf büyüklüğü 10 punto
olmalıdır (Şekil 2). Dipnotlar aynı sayfada birden çok ise, sayfadaki belirtme sırasına
göreve her sayfadan birden başlanarak numaralandırılmalıdır. Dipnot numaraları
kaynak gösterme sistemi ile karışmayacak şekilde üst indis ya da parantez içinde üst
indis olarak konulabilir. Ard arda yazılan iki dipnot, 6 punto boşluk kullanılarak
ayrılmalıdır. Dipnotları yazarken, sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 3 cm’lik
boşluğa taşılmamalıdır.
12
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Şekil 2. Dipnotların yerleştirilmesi
G.
Şekil, Tablo ve Formüller
a. Hazırlama
Hazırlanacak şekiller (grafik, diyagram, fotoğraf vb.) yazı ile anlatımda güçlük
çekilen, yapılan işi anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili
olarak aktarabilecek nitelikte olmalı, gereksiz şekillerden kaçınılmalıdır.
Şekiller üzerinde yer alacak tüm çizgi, işaret, sembol, rakam ve yazılarda,
bilgisayar yazıcısı daktilo, rapido ya da letraset çıkartma türü bir araç kullanılmalıdır.
Bu tür çizgi, işaret, sembol rakam ve yazılar, çıplak gözle kolayca seçilebilir ve
okunabilir büyüklükte olmalıdır.
Tez sayfası üzerine yapıştırılacak fotoğraflar, tez sayfaları arasında olabilecek
kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kağıdı üzerine basılmalıdır. Bunlar için
yüksek kaliteli bilgisayar çıktısı veya renkli fotokopi tercih edilir.
b. Yerleştirme
Şekiller, tez metni içerisinde, ilk değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki
sayfada yer almalıdır.
Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo veya şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir.
Şekil ve tablolar ile açıklamaları sayfa kenarında bırakılması gereken boşluklara
taşmayacak şekilde yerleştirilmelidir (Şekil 3 ve 4).
13
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Şekil 3. Şekillerin yerleştirilmesi
Şekil 4. Tabloların yerleştirilmesi
Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı, metin alanı satır
başından başlatılmalıdır. Tablo açıklamalarının yazımında da “blok” sistemi
korunmalı; açıklamaların bir satırdan daha uzun olması halinde, ikinci ve diğer
satırlar, açıklamanın satır başı hizasından başlamalıdır. Tablo ve şekil altı
açıklamalarının sonuna nokta konulmalıdır.
14
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Şekil başlığı ve açıklamaları şeklin altında yer almalı ve metin bloğu sol ve sağ
kenarları arasında ortalanmalıdır.
Örnek:
Tablo 9 Hasta gruplarında ve kontrol gruplarında kemik yapım ve yıkım
belirteçleri ve istatistiksel anlamlılık (Ort. ± SD).
Şekil 7 İbn Sina’ya göre görme geometrisi.
Bireylerin kimliğini belli edecek tarzda fotoğraf konulmamalıdır. Hasta ya da
deneklerin fotoğraflarında gözler kimliği belli etmeyecek şekilde bantlanmalıdır. Özel
durumlarda, teze konulacak gözleri bantlı olmayan fotoğrafların yayınlanması için
fotoğrafı çekilen kişiden izin alındığına ilişkin ibare bulunmalıdır.
Şekillerin sayfa içine yerleştirilmesinde, sayfa kenarlarında bırakılması
gereken boşluklara kesinlikle taşılmamalıdır (Şekil3). Bu boşluklara taşacak şekiller
ya küçültülmeli ya da “ekte” sunulmalıdır. Tez metni içerisinde katlanmış şekil veya
tablo olmamalıdır.
Bir sayfadan daha büyük olan tablolar tez metni içinde bulunmak zorunda ise
bir sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki
sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli ancak tablo numarasından
sonra parantez içinde “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Metinde, geçen formüller ayrı
paragraf halinde yazılmalı, önce ve sonra gelen paragraflarla arasında bir satır boşluk
bırakılmalıdır.
c. Numaralandırma
Tüm tablo, şekil ve formüllerin numaralandırılmasında sadece rakamlar
kullanılmalıdır. Bunlar, her bölüm içinde kendi aralarında, birbirlerinden bağımsız
olarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.
Birinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri:
Tablo 1.1 ……………………………….
Şekil 1.1 …………………………………
İkinci Bölüm’ün tablo ve şekilleri:
Tablo 2.1 ……………………………….
Şekil 2.1 …………………………………
15
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
d. Formüllerin Yerleştirilmesi
Formüller numaralandırılırken, numaranın başında “Formül” ibaresi yer
almamalı, bölüm içindeki sırasına göre numaralandırılmalıdır. Ancak, metin içinde
değinilirken “Formül 2.1” şeklinde yazılmalıdır (Şekil 5).
Şekil 5. Formüllerin yerleştirilmesi
e. Açıklamalar
Tablo ve şekil açıklamaları olabildiğince kısa ve öz yazılmalıdır. Tüm
açıklamaların yazımında 1,5 tam satır aralığı kullanılmalıdır.
Tablo veya şekil ile (açıklamaları dahil) alt ve üst metin arasında bir satır
boşluk bırakılmalıdır.
Tablo açıklamaları, tablonun üstüne yazılmalı ve Tablo açıklamasının son
satırı ile tablonun üst kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır.
Şekil açıklamaları ise, şeklin altına yazılmalı ve şekil atı açıklaması ile şeklin alt
kenarı arasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır.
Formüllere ait numaralar, formülün olduğu satırda, sayfanın sağ kenarından
2,5 cm içeride kalacak şekilde parantez içerisinde yazılmalıdır.
Tez İçeriğinin Düzenlenmesi
Madde – 8 Her tez dört ana bölümden oluşur (EK 1).

Ön sayfalar / Özel sayfalar

Tez metni

Kaynaklar dizini

Ekler
Her bölüme ilişkin sayfa düzeni örnekleri kılavuzun sonunda ayrı ekler
şeklinde verilmiştir.
16
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
A.
Tez Kapağı ve Özel Sayfalar
Dış kapak, 200 – 300 g iyi kalite beyaz Bristol karton ve selefondan ibaret bir
pencere olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Dış kapağın üst kenarında Namık Kemal Üniversitesi’nin logosu bulunmalı,
logonun yaklaşık 3,5 cm altından başlayarak, ortalanarak 24 punto koyu (bold)
Times New Roman fontu kullanılarak, büyük harflerle “SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ” yazılmalıdır. Dış kapağın alt kenarından yaklaşık 2,5 cm uzaklıkta ve
dış kapağı ortalayan 6,5 cm x 10 cm ebadında selefondan ibaret bir pencere
bulunmalıdır (Şekil 6 ve EK 2).
Dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası arasında bir boş sayfa bırakılmalıdır.
Şekil 6. Tez kapağı
a. Dış Kapak Alt Sayfası
Dış kapak alt sayfası düzeni Şekil 7 ve EK 3’de gösterildiği gibidir. Dış kapak
alt sayfası, ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. Tezin adı, adayın adı ile
birlikte tezin doktora / yüksek lisans tezi olduğu, anabilim dalı adı, danışmanın adı,
tez numarası ve sunulan yer ile yılı gibi bilgiler koyu (bold) olarak selefon
pencerenin altına gelecek şekilde yazılmalıdır.
Dış kapak alt sayfasının, sayfa numarası “ii” olarak düşünülmeli; ancak numara
sayfa üzerine basılmamalıdır.
17
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Şekil 7. Dış kapak alt sayfası
b. İç Kapak Sayfası
İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, EK 4’de gösterildiği gibidir. Bu
sayfa ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. İç kapak sayfasının üst
kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlanarak, üç satır halinde sayfa ortalanarak, 10
punto Times New Roman – bold fontu kullanılarak, büyük harflerle “TÜRKİYE
CUMHURİYETİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ”
yazılmalıdır. Tezin adı, büyük harflerle, ortalanarak ve koyu (bold) olarak
yazılmalıdır (14 – 18 punto). Tez adının bir satıra sığmaması durumunda 1,5 satır
aralık ile yazılmalıdır. İç kapak sayfasında, adayın adı ile birlikte, tezin doktora /
yüksek lisans tezi olduğu, anabilim dalı adı, sunum yeri ve yılı, danışman adı da yer
almalıdır (10 -12 punto). Var ise ikinci danışman da yazılabilir.
İç kapağın sayfa numarası “iii” olarak düşünülmeli; ancak numara iç kapak
sayfası üzerine basılmamalıdır.
Tez çalışması, Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,
TÜBİTAK, TUBA veya benzeri kurum ve kuruluşlarca desteklenmiş ise, iç kapak
sayfasında bu durum proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.
18
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
c. Kabul ve Onay Sayfası
Tez savunmasından sonra tez danışmanı ve jüri üyelerinin tezi kabul
ettiklerini ve tezin Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylandığını gösteren
sayfadır (EK 5). Bu sayfada tez danışmanı ve jüri üyelerinin ad, unvan ve
üniversiteleri ile imzaları bulunur. Kabul ve Onay Sayfası “iv” olarak
numaralandırılmalıdır.
d. Teşekkür Sayfası
Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı
aşmamalıdır (EK 6).
Bu sayfanın düzeni özet sayfası ile aynı olmalı, “v” olarak
numaralandırılmalıdır. Teşekkür sayfasında, tez çalışmasında ve tezin
hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile, doğrudan ilgili olmadığı halde,
olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
Tez çalışması, bir proje kapsamında veya bir kuruluşun desteği ile
gerçekleştirilmiş ise; projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir.
e. Özet ve İngilizce Özet (Abstract)
Tezin bir sayfayı geçmeyen özeti (sayfa vi) ve İngilizce çevirisi (sayfa vii)
teşekkür sayfasından hemen sonra yer almalı ve Roma Rakamları ile
numaralandırılmalıdır. EK 7 ve EK 8’de bu bölümlerin yazımına örnek verilmiştir.
ÖZET başlığı, tümüyle büyük harflerle; sayfanın üst kenarından 3 cm aşağıya
ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. İlk satır,
paragraf başı yapılmaksızın, sol kenar boşluğu hizasından başlamalıdır.
Bu sayfada, önce, tez sahibinin adı, tezin başlığı, hangi programda ne tezi
olarak yapıldığı, yer ve yılı ibareleri koyu (bold) harflerle yazılmalı, ardından
paragraf başı yapmadan, özet metni başlamalıdır. Özette, tez çalışmasının amacı,
kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmeli,
ancak, “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır.
İngilizce Özet (ABSTRACT) sayfanın içeriği ve sayfa düzeni tümüyle özet
sayfasının aynı olmalıdır.
Özet ve Abstract sayfasında ayrıca, tez metni ile ilgili en fazla beş anahtar
kelime (keywords) Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler özet
(abstract) metninden sonra bir satır atlanarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin,
çalışmayla ilgili, ancak, başlıkta yer almayan kelimelerden seçilmesi daha uygundur.
Anahtar kelimeler Medical Subject Headings (MeSH)’e de uygun olmalıdır.
Anahtar kelimelerden sonra, eğer varsa, tezin yapımında desteği olan
kuruluşların adları ve proje numaraları bulunmalıdır. Abstract sayfası yukarıda
belirtilen formata uygun olarak bir sayfayı kesinlikle aşmamalıdır.
19
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
B.
Dizinler
a. İçindekiler Dizini
İçindekiler dizini EK 9’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
Özet sayfasından başlayarak tüm özel sayfalar, tez metninin içerdiği tüm
bölüm ve alt bölüm başlıkları, ek açıklamalar, kaynaklar ve ekler, içindekiler dizininde
eksiksiz olarak gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir başlık, içindekiler dizininde
hiçbir değişiklik yapılmaksızın yer almalıdır.
İçindekiler dizininde her başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk
sayfanın numarası yazılmalıdır. “İÇİNDEKİLER” başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa
üst kenarından 3 cm aşağıya ortalanarak yazılmalıdır.
Tezden ayrı sunulmuş olmasına karşın “EKLER” de, içindekiler dizininin
sonunda yer almalı, ancak bunlara ait sayfa numaraları dizinde gösterilmemelidir.
b. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Simgeler ve kısaltmalar dizini EK 10’da yer alan örneğe uygun olarak
“SİMGELER VE KISALTMALAR” başlığı büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm
aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Dizinde simge ve kısaltmalar alfabetik sırada
verilmelidir.
Simge ve kısaltmalar ile ilgili açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır.
Simgeler arasında α, β, µ, … gibi Yunan Alfabesinde bulunan harfler var ise, bu harfler
Latin Alfabesindeki karşılıklarının bulunabilecekleri yerlerde (Örnek: α, a nın; β, b
nin; µ, m nin bulunacağı yerde) sıralanmalıdır.
c. Şekiller Dizini
Böyle bir dizine ihtiyaç duyuluyor ise dizin, EK 11’de yer alan örneğe uygun
olarak hazırlanmalıdır. “ŞEKİLLER” başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm
aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır.
Şekiller dizinindeki şekil altı açıklamaları, tez metni içindeki şekil altı
açıklamasının tümüyle aynı olmalı ve aynı formatta yazılmalıdır.
d. Tablolar Dizini
Tablolar dizini EK 12’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
“TABLOLAR” başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve
ortalanarak yazılmalıdır. Tablolar dizinindeki açıklamalar, tez metni içindeki tablo
açıklamalarıyla tümüyle aynı olmalı ve aynı formatta yazılmalıdır.
C.
Tez Metni
a. Giriş
Bu bölümde çalışmanın amacı, varsayımları ve kapsamı gibi, okuyucuyu
yönlendirici nitelikte bilgiler bulunur. Tüm bilgiler kaynak gösterilerek
desteklenmelidir. Bu bölümde gereç ve yöntem, bulgular ya da tartışma kapsamında
bulunabilecek bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir. Yeterli bilgiler verildikten sonra,
bölümün sonunda, tezin amacı / amaçları çok açık ve kısa olarak yazılmalı ve
irdelenmek istenen hipotez açıkça belirtilmelidir.
20
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Tez çalışmasının bilime katkı ve / veya yöntem açısından ne gibi yenilik
hedeflediği belirtilmelidir.
Giriş bölümünde ikinci ve üçüncü dereceden alt başlıklar bulunabilir.
b. Genel Bilgiler
Bu bölümde tez konusunda önceden var olan literatür bilgileri, yapılan
çalışma kapsamında gözden geçirilir. Konuya ilişkin sorunlar saptanır, var olan çözüm
önerileri giriş bölümünde belirtilen amaç, kapsam ve varsayımlar doğrultusunda
değerlendirilir. Olası varsayımlardan hangilerinin bu tez kapsamında test edileceği
anlatılır. Literatür bilgileri derlenerek amaçlar ve kullanılacak yöntem arasında sebep
– sonuç ilişkileri kurulur.
c. Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metot)
Giriş ve Genel Bilgiler bölümlerinde oluşturulan varsayımların nasıl test
edildiği bu bölümde ayrıntılı olarak anlatılır. Kullanılan laboratuar ve gözlem
teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif edilir. Veri elde etme biçimleri ve
deney grupları tanımlanır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinin nasıl yapıldığı
belirtilir.
Tüm tezlerde, insan deneklerin kullanıldığı durumda Namık Kemal
Üniversitesi İnsan Etik Kurulu’nun, hayvan deneylerinin yapıldığı durumlarda da
Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun onayının alınması
gereklidir. Bu bölümde etik kurul onay tarihi ve numarasının yazılması zorunludur.
d. Bulgular
Bu bölümde bir önceki bölümde tarif edilen yöntemlerle elde edilen veriler,
belli bir mantıksal – analitik bütünlük ve akış içinde sunulur. Verilerin uygun
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi gereklidir. Yazarın, verileri daha anlaşılır hale
getirmek için tablo, grafik, vb. yapması beklenir. Gerekirse şekil, fotoğraf ve benzeri
görüntüler kullanılır.
e. Tartışma
Bulgular, Giriş ve Genel Bilgiler bölümlerinde verilen çerçeve içinde tartışılır.
Bu bölümde çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, özgün
kısımları vurgulanmalıdır. Test edilen varsayımların kabul ya da red edilip
edilmedikleri ve amaçlara ne ölçüde varıldığı yazılmalıdır. Tartışmada, daha çok, Giriş
ve Genel Bilgiler bölümünde söz edilen varsayımların tez çalışması ile elde edilen
bulgularla ne ölçüde desteklendiği hususu üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda,
spekülatif yorumlardan olabildiğince kaçınılmalıdır.
f.
Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel fakat
açık – seçik ve öz olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde, sonuçlar madde madde yazılabilir.
Tez çalışmasını yapan kişinin, kendinden sonra aynı konuda ya da ilgili
konularda çalışacak kişilere veya başka kurum ve ilgililere iletmek istediği öneriler
varsa, bunlar öneriler başlığı altında yazılabilir. Sonuçlar ve öneriler bir arada da
işlenebilir.
21
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Yukarıda ana hatlarıyla verilen tez bölümleri, çalışmanın türüne, yazarın
üslubuna ve bazı özel ölçülere göre ufak tefek değişiklikler gösterebilir.
D. Kaynaklar
Kaynak dizini, EK 13’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. “KAYNAKLAR”
başlığı, büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalı,
başlıktan sonra 1,5 aralık bırakılarak dizine geçilmelidir.
Kaynak dizini tez ana metninden bir veya iki punto küçük harflerle (7 – 12
punto), her kaynak ayrı bir paragraf olacak şekilde 1 aralıkla yazılmalı, paragraf
aralarında 6 punto boşluk bırakılmalıdır.
Her bir kaynağın başlangıcı metin bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları 0,5
– 1 cm içerden başlatılmalıdır.
Her kaynağın yazar adı, başlığı, kitap ya da dergi adı, sayfası ve basım yılı
belirtilmelidir. Kaynakların tümü (kitap, dergi makalesi, vb.) aynı formatta
yazılmalıdır. Ancak, yazar adları arasında yabancı dilden bağlaç ve kısaltmalar (and,
in, et, und, et al, … gibi) kullanılmamalıdır.
Kaynak dizini içinde, bir kaynağın yazarlarının soyadları tam olarak, diğer
isimlerinin ise baş harfleri büyük harflerle (GÜLER, N.) yazılmalıdır. Kaynak çok
yazarlı da olsa, bütün yazarların adları yazılmalı “ve diğ.”, “ve ark.” gibi kısaltmalar
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Kaynak dizini ilk yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
Kaynak bir kitap ise, kitap adının bağlaçlar (ve, veya, ile vb.) hariç tüm
sözcükleri büyük harfle başlayacak biçimde yazılmalıdır.
Kitapların baskı sayısı tek tipte (Türkçe için “3. Baskı”, İngilizce için “3rd Ed.”
tercih edilmeli) yazılmalıdır.
Bir kitabın tek bölümünden veya belirli bir sayfa aralığından yararlanılmış ise,
kaynak dizininde, atıfta bulunulan bölüm “Bölüm 8” veya “Chapter 7” biçiminde ya da
sayfa aralığı “sy. 45-62” veya “98-136 pp.” Şekillerinde belirtilmelidir. Bir kitabın çok
farklı sayfalarından yararlanılmış ise kaynak dizininde sayfa belirtilmemelidir.
Kitap türü kaynağın editörleri ile kaynak gösterilecek bölümün yazarları farklı
ise, önce bölüm yazarları ve bölüm adı, daha sonra kitap adı ve editörleri
belirtilmelidir. Bu durumda kitap adının italik yazılması tercih edilmelidir.
Makale sayfaları tek tipte, başlangıç ve bitim sayfaları belirtilerek yazılmalıdır.
(33: 123 – 128. gibi)
Derginin adı kısaltılacak ise, derginin kendi önerdiği, genel kabul görmüş
kısaltma kullanılmalı (Örn: Annals of Medical Sciences veya Ann. Med. Sci.) bireysel
kısaltma yapılmamalıdır. Dergi adlarının italik yazılması tercih edilmelidir.
Bir araştırıcı tarafından yapılmış çalışma(lar), tarihi ne olursa olsun, aynı
araştırıcının arkadaşları ile yaptığı ortak çalışma(lar)dan önce yazılmalıdır.
22
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
Araştırıcı grubu tarafından yapılan çalışmalarda soyadı sırası esas alınmalıdır.
Aynı yazar veya yazarlar grubu tarafından yapılan birden fazla çalışmalarda
yayın tarih sırası esas alınmalıdır. Dizinde, aynı yazarların aynı yılda yapılmış birkaç
çalışması varsa, ayırt etmek için tarihten sonra ve tarihe bitişik olarak a, b, c, … gibi
simgeler kullanılmalıdır.
Kompakt disklere kayıtlı her türlü belge de [CD-ROM] notu ile kaynak
dizininde gösterilebilir. Yazar / yazarları belirli değil ise yazar adı yerine kurum /
kuruluş adı verilebilir.
Tez içinde, özgün bir bilgisayar yazılımına atıfta bulunulmuş ise bu yazalım da
kaynak dizininde gösterilmeli ve yapımcı kişilerin veya kurumun / kuruluşun adı,
tarih, yazılımın adı, versiyonu, yapım yeri yazılmalıdır.
Elektronik bir dergi kaynak dizinine kağıda basılı dergi için belirlenen
formatta yazılmalıdır. Ancak, dergi adından sonra [Elektronik Dergi / Electronic
Journal] notu yer almalı, en sonda ise internet adresi bulunmalıdır. Sayfa numaraları
genellikle belli olmayan elektronik dergilerde, derginin sayısı ve / veya hangi aya ait
olduğu da belirtilmelidir.
Çalışmada, elektronik dergi dışında, diğer Internet kaynaklarından alınmış
yazılı ve / veya görsel ve işitsel belgelerden yararlanılmış ise bu belgeler de kaynak
dizininde yer almalıdır. Ancak, on-line olarak erişilebilen bu tür belgelerin sık sık
güncellenmesi nedeni ile, belirli ise en son güncellendiği tarihin, bu kaynağa hangi
tarihte erişildiğinin, ay ve günü de belirterek bildirilmesi gerekmektedir.
Bireyler arasındaki elektronik posta belgeleri de gönderici ve alıcının e-posta
adresleri verilerek kaynak dizininde yer alabilir.
Her türlü elektronik adres köşeli parantez ([[email protected];
http://sbe.nku.edu.tr/index.php/frmlrblgler.html; www.nku.edu.tr]) içinde, arasında
boşluk olmayan, tek bir sözcük gibi tireleme yapılmadan tek satırda yazılmalıdır.
Tireleme yapmak zorunlu ise (/) simgesinin bulunduğu noktalardan sonra tireleme
yapılması tercih edilmelidir.
E.
Ekler
Tezin ana bölümleri içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okumada
sürekliliği engelleyen nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan
açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için
uygun bir “başlık” seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre EK 1, EK 2, EK 3, … şeklinde
adlandırılmalıdır. İstenildiği takdirde tez sahibinin kısa özgeçmişi de bu kısmın
sonuna ayrı bir ek numarası verilerek eklenebilir.
Metin içinde ek’lere yapılan göndermeler (Bkz. EK …) şeklinde olmalıdır.
Her bir ek bölümü, sayfa başı yapılarak başlamalı ve sayfa numaraları, bir
önceki bölümün sayfa numaralarını izlemelidir. Ekler, “İÇİNDEKİLER” dizininde
sırasıyla ve kesiksiz olarak verilmeli, ancak sayfa numaraları gösterilmemelidir.
23
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
F.
Diğer Ekler (Bilgisayar Disketi, Kompakt Disk, Video Kaset vb.)
Araştırma ile ilgili olarak boyutları, nitelikleri ve / veya kapsamları nedeni ile
tez ile birlikte sunulamayacak materyal tezden ayrı olarak “EKLER” başlığı altında ve
ayrı bir kapak veya uygun bir zarf ya da kutu içerisinde verilmelidir. Bunların üst
kapak ve sayfa düzeni tümüyle tez iç kapak sayfasıyla aynı olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezlerin Değerlendirilmesi
Tezlerin Yazılması ve Savunulması
Madde – 9 Tezin yazılaması ve savunulması süreci Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şekilde yapılır. Her bir
tez savunma sınavı jüri üyesi aşağıda belirtilen “Tez Değerlendirme Kriterleri”ni dikkate alarak
tezi değerlendirir ve “Yüksek Lisans / Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu”nu
doldurarak “Tez Savunma Sınav Tutanağı”na ekler.
Tezlerin Tez Yazım Yönergesine uygunluğu tez öğrencisinin sorumluluğundadır ve
Enstitü’ye teslim edilmeden önce Danışman tarafından kontrol edilir.
Tez Değerlendirme Kriterleri
Madde – 10 Tez savunma sınavı jüri üyeleri tezleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri
göz önünde bulundururlar.
A. Sunum
Okuyucu tezi hiçbir güçlükle karşılaşmadan okuyabilmelidir. Metin, açık ve
anlaşılabilir olmalıdır.
Metin, kelime açısından ekonomik olarak tasarlanmalıdır. Gereksiz tekrarlardan
kaçınılmalıdır.
Okuyucu, metin içinde atıf yapılan tablo, resim ve grafikleri kolaylıkla
bulabilmelidir.
Kaynaklar dizin eksiksiz ve doğru olmalıdır. Kaynakların güncel olmasına dikkat
edilmelidir.
B. Bütünlük
Tezin bütünlük göstermesi çok önemlidir. Bu yüzden, tez bölümleri birbirlerine
belirli bir mantıksal ve analitik bütünlük ve akış içinde bağlanmalıdır.
C. Özgünlük ve Yaratıcılık
Doktora tez çalışması bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme
veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini
sağlamalıdır.
Doktora tezinin esasını oluşturan araştırma ve bu araştırmanın metin haline
getirilmesi aday tarafından yapılmalıdır. Ancak, seçilen araştırmaya bağlı olarak
araştırıcının bağımsızlık derecesi etkilenebilir. Örneğin, bazı durumlarda öğrenciler
24
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
büyük bir grubun bir parçası olarak çalışabilirler. Buna rağmen aday, bağımsız
araştırma yapabilme yeteneğini göstermelidir.
D. Araştırmaya Neden Olan Problem
Araştırmaya neden olan problem “Giriş” bölümünde kısa ve açık olarak
tanımlanmalıdır. Bu sırada bu problemin çözümüne yönelik olarak test edilecek
varsayımlar ve / veya cevaplanması düşünülen sorular da belirtilmelidir.
E. Genel Bilgiler (İlgili Literatürün Özetlenmesi)
Burada tez konusunda daha önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma
bağlamında gözden geçirilir. Bu bölüm literatür bilgilerini gösteren bir katalog
tarzında olmalıdır. Mevcut bilgiler analitik ve eleştirel bir yaklaşımla incelenir. Konu
ile ilgili sorunlar saptanır, çözüm önerileri “GİRİŞ” bölümünde belirtilen çalışmanın
amacı, varsayımları ve kapsamı doğrultusunda değerlendirilir. Olası varsayımlardan
hangilerinin bu tez kapsamında test edileceği anlatılır. Literatür bilgileri derlenerek,
amaçlar ve kullanılacak yöntemler arasında neden – sonuç ilişkisi kurulur.
İyi bir genel bilgiler bölümü, kısa ve öz olmalı, bunun yanı sıra okuyucuda ilgi
uyandırmalıdır. Bu yüzden, tez konusu ile doğrudan ilgili çalışmalara mutlaka yer
verilmeli, konu için çok önemli olmayan veya konu dışı çalışmalardan kaçınılmalıdır.
Kullanılacak bilgi orijinal kaynağından edinilmeli, bu amaçla ikincil kaynaklar
kullanılmamalıdır.
F. Gereç ve Yöntem (Materyal ve Metot)
Araştırmanın amacına ulaşmasını sağlayacak veri tipinin ne olduğu ve bu verinin
hangi yöntemlerle toplandığı bir plan dahilinde ve ayrıntılı olarak verilmelidir. En
uygun yöntemlerin kullanımı her zaman mümkün olmadığı için seçilen yöntemlerin,
üstünlükleri ve yetersizlikleri belirtilmeli ve seçilme gerekçesi tartışılmalıdır.
Yapılan analizler, araştırmaya neden olan problemin çözümü ile ilgili olarak ileri
sürülen varsayımların test edilmesine ve / veya soruların cevaplanmasına yönelik
olmalıdır.
Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan analitik yöntemlerin seçilme
gerekçeleri ve yeterlilikleri (varılması istenen amaç açısından) tartışılmalıdır.
Değerlendirmeler sırasında ortaya çıkan problemler belirtilmeli ve onların hangi
yaklaşım(lar)la çözüldüğü açıklanmalıdır.
Aday veri analizi sırasında daha önceden öngörülemeyen özellikleri fark
edebilmelidir.
Aday güvenilirlik ve tarafsızlık konusunda hassasiyet göstermelidir.
Tezlerde, insan deneklerin kullanıldığı durumlarda Namık Kemal Üniversitesi
İnsan Etik Kurulu’nun, deney hayvanlarının kullanıldığı çalışmalarda ise Namık Kemal
Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun onayı bulunmalıdır. Bu bölümde etik
kurul onay tarihi ve numarası belirtilmelidir.
25
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
G. Bulgular
Yazar çalışmasında elde ettiği bulguların belli bir önem hiyerarşisi içinde vermeli
ve analitik bir bütünlük içinde sunmalıdır.
İstatistik yöntemler ve verilerin sunuş biçimi uluslar arası yayın standartlarına
uygun olmalıdır.
Tablo, şekil ve diğer görsel malzemeler amacına uygun şekilde ve sayıda
hazırlanmalıdır.
H. Tartışma
Tez çalışmasının, o araştırma alanına yaptığı katkılar değerlendirilmelidir.
Aday kendi çalışması ile genel bilgiler bölümünde verilen çalışmaları akılcı bir
bakış açısı ile karşılaştırmalıdır.
Ana bulgular, kuramsal ve uygun olduğu durumlarda uygulama açısından
tartışılmalıdır.
Tartışma bölümünde araştırma sürecinin bütününe ait düşünceler de yer
almalıdır. Böylece adayın tez çalışması süresince neler öğrendiği anlaşılır.
Tez çalışmasının araştırma planının ve kullanılan yöntemlerin yetersizliklerinin
elde edilen bulgular ışığında tartışıldığı, diğer seçeneklerin ve / veya kullanılabilecek
ilave yöntemlerin belirtildiği bir kısım tartışma bölümü içinde yer almalıdır.
Araştırılan konuda hal aydınlatılması gereken noktalar varsa belirtilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde – 11 Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde – 12 Bu yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü yürütür. Bu amaçla gerekli idari formları tasarlar, ilgilileri bilgilendirir,
tezlerin yönergeye uygun şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol eder.
26
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EKLER
EK 1 – Tez Planı ve Başlık Numaralandırma Sistemi
DIŞ KAPAK ALT SAYFASI
İÇ KAPAK SAYFASI
ONAY SAYFASI
TEŞEKKÜR
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
DİZİNLER
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
ŞEKİLLER DİZİNİ
TABLOLAR DİZİNİ
1. GİRİŞ
1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam
1.2. Amaç ve Varsayım
1.3. …………………………………..
2. GENEL BİLGİLER
2.1. Tarihsel Gelişim
2.2. Çözülmesi Gereken Sorunlar
2.3. …………………………………..
3. GEREÇ VE YÖNTEM veya MATERYAL VE METOT
3.1. Kimyasal Çalışmalar
3.2. Biyolojik Etki Çalışmaları
3.3. ……………………………………
4. BULGULAR
4.1. Kimyasal Çalışmalar
4.2. Biyolojik Çalışmalar
4.3. ……………………………………..
5. TARTIŞMA
5.1. Sonuçların Anlamı Var mıdır?
5.2. Hipotezler Kabul Edilmiş midir?
5.3. ………………………………………
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR
EKLER
BOŞ SAYFA
1. ÖN
SAYFALAR
2.TEZ
METNİ
3.
4.
27
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 2 – Tez Dış Kapak Örneği
28
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 3 – Tez Dış Kapak Alt Sayfası Örneği
29
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 4 – Tez İç Kapak Örneği
30
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
31
EK 5 – Kabul ve Onay Sayfası Örneği
3 cm
iv
KABUL ve ONAY
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Anabilim Dalı Doktora Programı
çerçevesinde Prof. Dr. Oğuz Aslan ÖZEN danışmanlığında yürütülmüş
bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından
Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.
Tez Savunma Tarihi
……/……/……
imza
Unvanı, Adı ve Soyadı
Üniversitesi
Jüri Başkanı
4 cm
imza
imza
Unvanı, Adı ve Soyadı
Üniversitesi
Üye
Unvanı, Adı ve Soyadı
Üniversitesi
Üye
imza
imza
Unvanı, Adı ve Soyadı
Üniversitesi
Üye
Unvanı, Adı ve Soyadı
Üniversitesi
Üye
Anatomi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi ………………………...…’nın
“………………………………………………………………………………………..” başlıklı tezi
…………………… günü saat ……..’da Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek
kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Niyazi GÜLER
Enstitü Müdür
2,5 cm
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
32
EK 6 – Teşekkür Sayfası Örneği
3 cm
v
TEŞEKKÜR
Yazar, bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı,
kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.
4 cm
……………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Bu tez Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından desteklenmiştir ( Proje Numarası yazılır).
2,5 cm
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
33
EK 7 – Özet Sayfası Örneği
3 cm
vi
ÖZET
4 cm
Çelik, E. Postmenopozal Kadınlarda Fibroblast Büyüme Faktörü
23’ün Osteoporoz İle İlişkisi, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ,
2012. Postmenopozal kadınlarında östrojen eksikliği, kalsiyumun
absorbsiyonunu ve kullanımını engelleyerek, yaşlı kadınlarda osteoporozun
gelişmesine neden olan önemli faktördür. Fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF
23), öncelikle kemikte osteoblastlar tarafından sentezlenir ve dolaşıma
salınır. Fosfatın böbreklerden geri emilimini engelleyerek ve D vitamini
düzeylerinin azaltarak fosfat dengesini düzenleyen bir hormondur. Son
çalışmalar FGF 23’ün kemik üzerine direkt etkilerinin olabileceğini
göstermektedir. Amacımız FGF 23’ün kemik mineral metabolizması ve kemik
döngüsü üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Yirmi sekiz postmenopozal
osteoporoz (PMO), 32 postmenopozal osteopeni tanısı almış hasta ve 30
sağlıklı kontrol (postmenopozal osteoporozu olmayan) çalışmaya dahil
edildi. Kemik mineral metabolizmasını değerlendirmek için FGF 23,
paratiroid hormon, D vitamini, kalsiyum ve fosfor düzeyleri incelendi. Kemik
dögüsünü değerlendirmek için osteokalasin, alkalen fosfataz ve
hidroksiprolin seviyeleri ölçüldü. FGF 23 seviyeleri PMO’lu grupta
postmenopozal osteopenili ve kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu
(p<0.01 ve p<0.05 sırasıyla). Hidroksiprolin düzeyi PMO hastalarda kontrol
grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). Alkalen fosfataz ve
osteokalsin düzeyleri arasında gruplar arası farklılık saptanmadı.
Lomber ve femur KMY düzeyleri PMO’lu hastalarda postmenopozal
osteopeni ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001,
p<0.001, p<0.001, p<0.001 sırasıyla). Ayrıca PMO’lu grubu menopoz yaşına
göre grupladığımız da menopoz yaşı >10 olan grubun FGF 23 düzeyleri,
menopoz yaşı <5 olan ve 5-10 yıl arasında olan gruplara göre anlamlı olarak
yüksek bulundu (p<0.05 her ikisinde de).
Bulgularımız; PMO’lu hastalarda erken dönem artan kemik
döngüsünün belirlenmesinde serum FGF 23 düzeylerinin iyi bir belirteç
olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Fibroblast büyüme Faktor 23, Postmenopozal
osteoporoz, kemik döngüsü, osteokalsin, hidroksiprolin, 25(OH)D
Destekleyen Kurumlar: …………………………………………………………………………
2,5 cm
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
34
EK 8 – İngilizce Özet Sayfası Örneği
3 cm
vii
ABSTRACT
4 cm
Çelik, E. Fibroblast Growth Factor 23 is Associated With
Osteoporosis in Postmenopausal Women, Namık Kemal University,
Institute of Health Sciences, Department of Medical Biochemistry
Postgraduate Thesis, Tekirdag, 2012. A lack of estrogen in
postmenopausal women prevents the absorption and utilization of calcium
and is the single most important factor in the development of osteoporosis in
older women. Fibroblast growth factor 23 (FGF23) is a phosphate-regulating
hormone synthesized primarily in osteoblast lineage cells in bone and
secreted into the circulation. FGF23 acts by preventing the reabsorption of
phosphate from the renal tubule, leading to increased phosphate excretion,
and by limiting dietary absorption of phosphate through inhibition of renal
25-(OH)D. Our cause is from FGF 23 to investigate the effects on bone mineral
metabolism and bone turnover. Twenty-eight clinically diagnosed
postmenopausal osteoporosis patients, 32 postmenopausal osteopenia
patients and 30 normal subjects (postmenopausal non-osteoporosis women)
were recruited in this study. Markers of bone turnover (FGF 23, iPTH,
osteocalcin, alkaline phosphatase, hydroxyproline), 25(OH)D 3, calcium and
phosphate were measured by standard techniques. FGF 23 levels were
significantly higher in postmenopausal osteoporotic group compared with
posmenopausal osteopenia and controls women(p<0.01 and p<0.05). Urine
hydroxyproline levels were significantly higher in postmenopausal
osteoporotic group compared with controls women (p<0.01). However, there
was no statistical difference in serum osteocalcin and ALP between the three
groups.
Lomber and femur BMD levels were significantly lower in
postmenopausal osteoporotic group compared with posmenopausal
osteopenia and controls women(p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001).
Altough, when we get make group the PMO’s, the FGF 23 levels in group of
menopausal age >10 years found significantly high versus the groups of
menopausal age <5 and menopausal age 5-10 years. ( p<0.05, p<0.05)
To conclude, serum FGF 23 concentration appears to be a significant
determinant of increased bone turnover and may be used as a valuable tool in
the assessment of postmenopausal osteoporotic patients.
Key words: Fibroblast Growht Factor 23, Postmenoposual osteoporosis,
bone turnover, osteocalcin, hydroxyproline, 25(OH)D.
Supporting Institutions: …………………………………………………………………………
2,5 cm
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
35
EK 9 – İçindekiler Dizini Örneği
Gerektiğinde birden fazla sayfa içerebilir.
3 cm
viii
İÇİNDEKİLER
4 cm
Sayfa
ONAY SAYFASI
iv
TEŞEKKÜR
v
ÖZET
vi
ABSTRACT
vii
İÇİNDEKİLER
viii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
ix
ŞEKİLLER DİZİNİ
x
TABLOLAR DİZİNİ
xi
1. GİRİŞ
10
2. GENEL BİLGİLER
11
2.1.1. Kemik Doku
12
2.1.2. Kemiğin Fonksiyonları
13
2.1.3. ….
14
2.2. Osteoporoz
22
2.2.1. Osteoporozun Sınıflandırılması
25
2.2.2. Menopoz
27
2.2.3. Postmenopoz
28
2.3. Fibroblast Büyüme Faktörü Ailesi ve Fibroblast Büyüme
Faktörü 23
36
2.3.1. Fibroblast Büyüme Faktörü Reseptörleri
37
2.3.2. FGF 23’ün Fonksiyonları
40
2.3.3. FGF 23 ve Kemik Hastalıkları
41
3. GEREÇ VE YÖNTEM
44
3.1. Kullanılan Araç ve Gereçler
45
3.2. Uygulanan Yöntemler
47
3.2.1. Numunelerin Hazırlığı
47
3.2.2. Ölçüm Metotlarının İncelenmesi
47
4. BULGULAR
57
4.1. İstatistik Bulguları
57
4.2. Korelasyon Analizi Bulguları
57
5. TARTIŞMA
88
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
93
KAYNAKLAR
97
EKLER
101
EK 1 – Etik Kurul Onayı
EK 2 – Anket Formu
EK 3 – ………….
2,5 cm
55
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 10 – Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Örneği
36
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 11 – Şekiller Dizini Örneği
37
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
EK 12 – Tablolar Dizini Örneği
38
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
39
EK 13 – Kaynaklar Dizini Örneği
3 cm
viii
KAYNAKLAR
4 cm
ADHR
CONSORTIUM
2000.
Autosomal
dominant
hypophosphataemic rickets is associated with mutations in
FGF23. Nat. Genet. 26: 345–348
ALVAREZ, L., RICOS, C., PERIS, P., GUANABENEZ, N., MONEGAL, A.,
PONS, F., BALLESTA, A.M. 2000. Components of biological
variations of biochemical markers of bone turnover in Paget’s
Bone disease. Bone. 26: 571-576
ANDERSON, M.A., MARASKOVSKY, E., BILLINGSLEY, W.L.,
DOUGALL, W.C., TOMETSKO, M.E., ROUX, E.R., TEEPE, M.C.,
DUBOSE. R.F., COSMAN, D., GALIBERT, L. 1997. A homologue
of the TNF receptor and its ligand enhance T-cell growth and
dendritic-cell function. Nature. 390: 175–179
ANON B. 1993. Consensus development conference: diagnosis,
prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am J Med. 94:645650.
BAI, X.Y., MIAO, D., GOLTZMAN, D., KARAPLIS, A.C. 2003. The
autosomal dominant hypophosphatemic rickets R176Q
mutation in fibroblast growth factor 23 resists proteolytic
cleavage and enhances in vivo biological potency. J Biol
Chem.278:9843-9849
BARON, R. 1999. Anatomy And Ultrastructure Of Bone. In: Favus
MJ, editor. Primer on the Metabolic Bone Diseases and
Disorders of Mineral Metabolism. 4th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins. S: 3-10
BATMAZ, F. 1996.Osteoporoz, Osteoporoza Bağlı Ağrı ve Tedavisi.
In: Klinikte Menopoz: Değerlendirme ve Yönetim. Hassa H
(Ed.). Eskişehir: Gestet Basım Tanıtım Hizmetleri.S: 39-52
BAUM, M., SCHIAVI, S., DWARAKANATH, V., QUIGLEY, R., 2005.
Effect of fibroblast growth factor-23 on phosphate transport
in proximal tubules, Kidney Int. Sep;68(3):1148-1153
BEKKER, P. J. GAY, C. V. 1990. Characterization of an electrogenic
vacuolar proton pump in purified chicken osteoclast plasma
membrane vesicles. J. Bone Miner Res. 5:569-579
2,5 cm
Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
40
Download

Tez Yazım Kuralları - E-Universite