T.C HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora Eğitim Süreci
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programı;


Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşur.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.
Doktora Dersleri: Doktora programı derslerinden başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az (C+) 75 puan, doktora bilimsel
hazırlık derslerinden başarılı olabilmek için en az (C-) 65 puan almak gereklidir.
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için azami dokuz yıldır.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.
Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak


Tezli yüksek lisans derecesi olan tez çalışmasını altı yıl sonuna,
Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna
kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına
başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez Danışmanı Atanması: Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başında ilgili anabilim dalının önerisi
ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır.
Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir. İkinci
tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez
danışmanı tarafından yürütülür.
Yeterlik Sınavı; derslerin bitimini takiben uygulanabilir. Doktora derslerini en az 2.50 GNO ile tamamlayan öğrenci, Enstitüye
bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin Tez Danışmanı ve ilgili Ana Bilim Başkanı tarafından doldurulan DOKTORA/S.Y –FORM
1 ile öğrencinin sınava girebilmek için gerekli koşulları taşıdığını gösteren belgeler incelenerek, onaylanır.
Yeterlik Sınavı öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan
oluşur. Bu sınavlar için gerekli formlar; DOKTORA/S.Y –FORM 2 ve DOKTORA/S.Y –FORM 3. Sözlü sınav dinleyicilere
açıktır.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının
1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Tez İzleme Komitesi; Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içinde ilgili Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur. (DOKTORA/S.Y –FORM 4) Tez
İzleme Komitesi oluştuktan sonra tez çalışması, komite tarafından altı aylık dönemler halinde izlenir ve değerlendirilir.
Tez Önerisi: Öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Sözlü savunma dinleyicilere açıktır. Öğrenci tez önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü sınavdan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.
Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedildiğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez
önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığınca tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİ FORMU - DOKTORA/S.Y –FORM 5)
Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme
Komitesi oluşturulabilir. Programına aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu
değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır
Tez Çalışması ve Tez İzleme Süreci: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. (DOKTORA/ SANATTA
YETERLİLİK TEZ İZLEME RAPORU - DOKTORA/S.Y –FORM 6 )
Tezin Sonuçlanması: Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım
kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için, tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda
ciltlenmemiş kopyası ile birlikte anabilim dalına başvurur. İlgili anabilim dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili
enstitüye iletir. (DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZ SUNUŞ FORMU - DOKTORA/S.Y –FORM 8)
Tez Savunması: Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri üç
tanesi öğrencinin tez izleme komitesi ve en az bir tanesi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (DOKTORA/ SANATTA
YETERLİK TEZ SINAV TUTANAĞI JURİ ORTAK FORMU - DOKTORA/S.Y –FORM 7)
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile
doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Başarılı Bulunan Tezin Enstitüye Teslim Edilmesi: Öğrenciler tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.
Diploma: Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak
diploma verilir.
Download

Doktora Eğitim Süreci