Nauˇcno-nastavnom ve´cu
Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beoradu
Predmet: Izveˇstaj Komisije o predloˇzenoj temi doktorske disertacije I VANE
D JORDJEVI C´
Odlukom Nauˇcno-nastavnog ve´ca Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 252/2 od 13. decembra 2012. godine imenovani smo u Komisiju za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predloˇzene teme doktorske disertacije
I VANE D JORDJEVI C´ , dipl.hem., istraˇzivaˇca-pripravnika (u postupku izbora u istraˇzivaˇca-saradnika) pri Centru za hemiju, IHTM-a na Univerzitetu u Beogradu,
prijavljene pod naslovom ”Razvoj i primena polarizabilnog polja sila za koordinaciona jedinjenja”.
Na osnovu uvida u sve relevantne podatke o kandidatu, u njene do sada objavljene nauˇcne radove, kao i u problematiku koja bi trebalo da predstavlja sadrˇzaj
predloˇzene doktorske disertacije, podnosimo Nauˇcno-nastavnom ve´cu slede´ci
ˇ
IZVESTAJ
A. Biografski podaci
Kandidat I VANA D JORDJEVI C´ (rodj. 1982. godine u Vranju; JMBG 1609982747021) zavrˇsila je osnovnu sˇkolu i gimnaziju druˇstveno-jeziˇckog smera u Vranju.
Diplomirala je 2009. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
kao redovan student na smeru Hemija za istraˇzivanje i razvoj, sa proseˇcnom ocenom 8,73 tokom studiranja. Diplomski rad, pod naslovom ”Reoptimizacija parametara polja sila za metaloporfirine nakon uvodjenja oop funkcija u CFF konformacioni program”, odbranila je 2009. godine na Katedri za neorgansku hemiju,
sa ocenom 10, pri cˇ emu je stekla zvanje dipl. hemiˇcar (ekvivalent masteru). Iste
2009. godine upisala je doktorske studije na Hemijskom fakultetu u Beogradu,
gde je u redovnim rokovima poloˇzila sve ispite propisane nastavnim programom.
Zaposlena je kao pripravnik-istraˇzivaˇc pri Centru za hemiju Instituta za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju Univeziteta u Beogradu od 2009. godine. Pozitivno
miˇsljenje za njen izbor u istraˇzivaˇca-saradnika podnela je 7. januara 2013. godine
1
odgovaraju´ca komisija IHTM-a.
Kandidat I VANA D JORDJEVI C´ je svoja istraˇzivanja realizovala u okviru prethodnog i teku´ceg projekta, oba finansirana od strane resornog ministarstva, i to:
[1] Projekta ”Hemijske i biohemijske konsekvence metal-ligand interakcija” (Ev.
br. ON142017, MNTR, 2006-2011), i [2] Projekta ”Racionalni dizajn i sinteza bioloˇski aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala relevantnih
u (bio)nanotehnologiji” (Ev. br. ON172035, MNTR/MPN 2011-2014).
B. Objavljeni nauˇcni radovi i saopˇstenja
Kandidat I VANA D JORDJEVI C´ objavila je do sada tri nauˇcna rada u renomiranim medjunarodnim cˇ asopisima, i to jedan u kategoriji M21 i dva u kategoriji
M23, kao i dva saopˇstenja sa nauˇcnih skupova u kategoriji M64 i M63 (prema
Pravilniku o postupku i naˇcinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju nauˇcnoistraˇzivaˇckih rezultata istraˇzivaˇca, Sl. glasnik RS, br. 38/2008).
Radovi u medjunarodnim cˇ asopisima
[R1] Ljubica Andjelkovi´c, Sonja Grubiˇsi´c, Ivana Djordjevi´c, Matija Zlatar,
Svetozar Niketi´c, Maja Gruden-Pavlovi´c, ”Consistent force field for metalloporphyrins”, Journal of the Serbian Chemical Society (2010), 75, 1671-1683.
ISSN: 0352-5139, http://dx.doi.org/10.2298/JSC100701095A
Impakt faktor (IF): 0,879 (2011); Kategorija: Hemija, multidiscip. (103/154);
M23=3.
[R2] Jong-Ha Choi, Svetozar Niketi´c, Ivana Djordjevi´c, William Clegg, Ross
Harrington, ”Crystal structure and conformational analysis of s-cis-(acetylacetonato)(ethylendiamine-N,N′-diacetato)chromium(III)”, Journal of Molecular Modeling (2011), 18, 2135-2146.
Print ISSN: 1610-2940, http://dx.doi.org/10.1007/s00894-011-1185-2
Impakt faktor (IF): 2,336 (2009); Kategorija: Computer Science, Interdisciplinary
Applications (13/95); M21=8.
[R3] Ivana Djordjevi´c, Svetozar Niketi´c, ”Atomc partial charges for mixed
chloroammine chromium(III) complexes fitted to the molecular electrostatic potential”, Computational and Theoretical Chemistry (ranije: Journal of Molecular
Structure – THEOCHEM) (2012), 1001, 20-25.
Print ISSN: 0166-1280, http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2012.10.013
Impakt faktor (IF): 1,437 (2011); Kategorija: Chemistry, Physical (88/134); M23=3.
2
Saopˇstenja sa skupova sˇ tampana u celini ili u saˇzetom obliku
[S1] Ivana Djordjevi´c, Svetozar Niketi´c, ”Kristalna i molekulska struktura
[Cr(edda)(acac)] kompleksa”, XVII Konferencija Srpskog kristalografskog druˇstva
s medjunarodnim uˇceˇsc´ em, Ivanjica, 3-5. jun 2010. Izvodi radova (2010), str. 4648. M64=0,2.
[S2] Ivana Djordjevi´c, Svetozar Niketi´c, ”Partial atomic charges fitted to
the molecular electrostatic potential. A case of coordination compounds”, 50.
Jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog druˇstva, Beograd, 14-15. jun 2012.
Objavljeno u celini na kompakt-disk izdanju Srpskog hemijskog druˇstva (2012).
M63=0,5.
C. Obrazloˇzenje teme
1. Nauˇcna oblast: Teorijska i neorganska hemija
Oblast ove disertacije je u uˇzem smislu multidisciplinarna u okviru hemije
jer se odnosi, s jedne strane, na molekulsko modeliranje hemijskih sistema (ˇsto
spada u primenjenu teorijsku, tj. raˇcunarsku hemiju), a s druge strane, primeri na
koje c´ e se primeniti modeliranje – kompleksi trovalentnog hroma od teorijskog,
stereohemijskog, a potencijalno i sˇireg znaˇcaja – dolaze iz oblasti koordinacione
hemije.
2. Predmet rada
Za kvantitativno molekulsko modeliranje kompleksnih hemijskih sistema na
atomskom nivou molekulska mehanika (MM) cˇ esto predstavlja jedinu praktiˇcno
izvodljivu alternativu, zbog cˇ ega je interes za razvoj matematiˇckih modela povrˇsine
potencijalne energije (tzv. polja sila) visoke preciznosti veoma prisutan u savremenom istraˇzivanju.
Pedmet ove disertacije je razvoj polja sila za koordinaciona jedinjenja, nove
generacije u kojem bi atomske sˇarˇze, atomski dipolni momenti, i atomske polarizabilnosti bile eksplicitno izvedene na osnovu celokupne strukture molekula
definisane kvantno-mehaniˇckim proraˇcunima odgovaraju´ceg (visokog) nivoa, sˇto
je preduslov za neaditivne MM pristupe kao, na primer, za polarizabilno polje sila.
3
3. Nauˇcni cilj istraˇzivanja
Razvoj polarizabilnog polja sila za koordinaciona jedinjenja trasira nekoliko
osnovnih ciljeva istraˇzivanja. Prvo, da se definiˇsu parcijalne atomske sˇarˇze (kao i
ostale veliˇcine koje nisu opservable: atomski dipolni momenti i polarizabilnosti)
za odabrane strukture za koje postoje detaljni i pouzdani eksperimentalni podaci –
kao sˇto su strukturno (rendgenofrafski) i spektroskopski (vibracionim i elektronskim spektrima) okarakterisani kompleksi hroma(III). Drugo, da se optimizuju
parametri tako definisanog polarizabilnog polja sila naspram svih raspoloˇzivih
eksperimentalnih podataka (u skladu sa CFF filozofijom). I najzad, kao preduslov
za sve to, da se postoje´ci CFF program dopuni potrebnim modulima za realizaciju
MM proraˇcuna s polarizabilnim poljem sila.
4. Metode istraˇzivanja
Glavne metode koje c´ e se koristiti u ovoj disertaciji obuhvataju: molekulsku
mehaniku (program za konzistentno polje sila, CFF), kvantno-hemijske proraˇcune
(ab initio i DFT) prvenstveno uz pomo´c GAMESS(US)-suite programa, a po
potrebi i drugih kvantno-mehaniˇckih programa (Gaussian, Firefly, NWChem, i
sl.) kao i ve´ceg broja pridruˇzenih programa za molekulsku grafiku, analizu vibracionih spektara (programi MOLVIB, Molekel, Molden, VIBCA itd.), analizu elektronskih spektara i proraˇcune ligandnog polja AOM metodama (programi
Cammag, AOMX, Ligfield, ADMZ-Lanthanide), metode za analizu strukturnih
podataka dobijenih rendgenografski na monokristalima (SHELX, Platon, Ortep3, Mercury, Diamond-3 itd.).
5. Aktuelnosti problematike u svetu
Da je problematika, koja predstavlja sadrˇzaj ove doktorske disertacije, aktuelna u svetu moˇzda na najbolji naˇcin ilustruje cˇ injenjca da se u periodu u kome
se kandidat bavio svojim istraˇzivanjima, a naroˇcito u protekloj 2012. godini, pojavio zapaˇzen broj radova posve´cenih razvoju i primeni polarizabilnih polja sila,
i to u najuticajnijem nauˇcnom cˇ asopisu iz ove oblasti: Journal of Chemical Theory and Computation, Ameriˇckog hemijskog druˇstva (sa IF=5,673). Praktiˇcno svi
ovi radovi (i drugi, objavljeni u podjednako uglednim cˇ asopisima) bave se polarizabilnim poljem sila organskih i biohemijski vaˇznih molekula, ali—koliko se
stiˇce utisak—bez detaljnijeg razmatranja koordinacionog okruˇzenja u onim strukturama koje sadrˇze atom(e) prelaznog metala, sˇ to ovoj disertaciji pored aktuelnosti
daje i izvesnu dozu originalnosti.
4
6. Oˇcekivani rezultati
Za oˇcekivati je da se ostvare zadaci i ciljevi rada (kako je gore navedeno u
odeljcima C.2 i C.3), da se optimizuje konzistentno polje sila nove generacije
naspram strukturnih i spektroskopskih podataka na koordinacionim jedinjenjima
hroma(III) za koje postoje veoma pouzdani i detaljni eksperimetalni podaci, da
se u tom smislu proˇsiri i adaptira postoje´ci CFF program, i da se dobijeni nalazi
objave u sˇ to je mogu´ce boljim medjunarodnim nauˇcnim cˇ asopisima.
D. Zakljuˇcak Komisije
Na osnovu svega izloˇzenog ocenjujemo da je kandidat I VANA D JORDJEVI C´
kvalifikovana za izradu predloˇzene doktorske disertacije, kao i da je predloˇzeni
predmet i nauˇcni cilj rada aktuelan, originalan, a po obimu i nivou potpuno primeren istraˇzivanju za sticanje akademskog stepena doktora hemijskih nauka, te zbog
toga preporuˇcujemo Ve´cu da I VANI D JORDJEVI C´ odobri izradu doktorata pod
naslovom ”Razvoj i primena polarizabilnog polja sila za koordinaciona jedinjenja”.
´ , docenta Hemijskog fakulteta
Za mentora predlaˇzemo dr M ARIA Z LATOVI CA
Univerziteta u Beogtradu.
Dr Sofija Sovilj
Redovni profesor Hemijskog fakulteta
Dr Mario Zlatovi´c
Docent Hemijskog fakulteta
Dr Sonja Grubiˇsi´c
Viˇsi nauˇcni saradnik IHTM-a
Dr Svetozar Niketi´c
Profesor Hemijskog fakulteta i
nauˇcni savetnik IHTM-a, u penziji
u Beogradu
18. januara 2013.
5
Download

naučna zasnovanost teme za doktorsku disertaciju