PRIPREMA ZA VEŽBANJE
Umetanje zaglavlja (header) i podnožja (footer) strane
Zaglavlje i podnožje strane se može umetnuti sa kartice Insert izborom iz grupe alata Header&Footer: zaglavlje izborom Header,
podnožje izborom Footer. Padajuća lista nudi više predefinisanih mogućnosti. Izbor Edit Header nudi uređivanje zaglavlja. Može se i
jednostavno dvostrukim klikom na prostor gornje odnosno donje margine započeti uređivanje zaglavlja. Stavka Remove Header znači
brisanje zaglavlja. Na Design kartici mogu se podesiti rastojanja hedera i futera od ivice (grupa Position), da li su različiti hederi i
futeri na prvoj strani, neparnim i parnim stranicama (First, different Odd i Even).
Sekcija (odeljak)
Sekcija (odeljak) dokumenta je deo dokumenta na kome se može primeniti posebno formatiranje npr. različit način numeracije strana,
različita orjentacija strana (položena, uspravna) i sl. Npr. ako je potrebno samo nekoliko strana „okrenuti“ položeno a ostale uspravno
potrebno je umetnuti sekciju (odeljak) i na samo toj sekciji promeniti orjentaciju strana.
Za umetanje sekcije potrebno je sa kartice Page Layout izabrati grupu Page Setup a zatim Break i iz liste jednu vrstu sekcije:
Next Page (sekcija će početi na narednoj strani), Continuous (sekcija je u nastavku, na istoj strani), Event Page (na neparnoj strani),
Odd Page (parnoj strani).
Sekcija i zaglavlje strane
Često je potrebno da različite sekcije imaju različita zaglavlja npr. potrebno je da prve 3 strane seminarskog rada nemaju numeraciju
strana a da je preostale strane imaju.
Potrebno je: 1) dokument podeliti na dve sekcija od kojih je prva na 3 strane 2) kada ste pozicionirani na 2. sekciji isključiti opciju
Design/Navigation/Link to previous čime je prekinuta veza sa prethodnom sekcijom 3) umetnuti numeraciju strana kada ste na drugoj
sekciji 4) promeniti startni broj u numerisanju Design/Header&footer/Page Number/Format Page Numbers...
VEŽBANJE
Prva vežba: Otvoriti dokument snimljen u prethodnoj vežbi i umetnite u zaglavlje “Primena računara“, a u podnožje strane
vaše ime.
Druga vežba: Otvorite novi dokument. Umetnite sekciju tako da dokument ima dve sekcije i da druga sekcija počinje od
početka strane. Neka prva sekcija ima tri strane, a druga sekcija dve strane. Na svakoj strani upišite po jednu rečenicu npr.
„Ovo je prva strana“, „Ovo je druga strana“ itd. Podesite da numeracija strana počinje od druge sekcije i da na njoj numeracija
strane počinje od broja 1.
Download

Vezbanje - Word 03-03 - heder i futer, sekcija.pdf