Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
METODE I TEHNIKE PREZENTACIJE
2007/08
SEMINARSKI RAD
Doc. dr Milenko Blesić 1
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
• Oblik stručne pisane
komunikacije
• Po karakteru odgovara
poglavlju Pregled literature kod
nekih oblika pisane naučno
stručne komunikacije ili manje
zahtjevnom preglednom radu
2
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
• Između ostalog, i sredstvo u
realizaciji nastavnog procesa na
univerzitetu
– savladavanje nastavnog gradiva
gradiva
– izgradnja istraživačkog duha
– savladavanje metoda izrade pisanih
oblika stručne komunikacije
– osposobljavanje za prezentaciju
3
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
• Seminarski rad je rukopis u formi
naučnog/stručnog rada koji se temelji
na kritičkom razmišljanju o odabranoj
ili dodijeljenoj temi.
• Seminarskim radom potrebno je
najmanje obrazložiti relevantnost
predložene teme i navesti literaturne
izvore koje koristi pri njenoj obradi
4
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
• Seminarski rad predstavlja
analizu pojma, procesa ili
pojave koja je produbljena i/ili
proširena u odnosu na
udžbeničku interpretaciju
5
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
• Rad bi trebao da bude prikaz
najnovijih istraživanja i
preovladavajućih teorija i tumačenja
• Vlastita istraživanja mogu da budu
dio seminarskog rada i tada on
dobija na originalnosti
6
SEMINARSKI RAD
A ŠTA JE SEMINARSKI RAD?
1) Seminarski rad - pregled literature
2) Seminarski rad – pregled literature +
obrada primjeri ili slučaja
3) Seminarski rad – pregled literature +
prikaz obimom i ciljem ograničenog
istraživanja + prikaz metodologije
istraživanja
7
SEMINARSKI RAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naslov
Predgovor
Uvod
Razrada
Zaključak
Bibliografija
Sadržaj
Dodaci
STRUKTURA
IMA KRAĆE I LAKŠE
8
SEMINARSKI RAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
STRUKTURA
Naslov
Sadržaj
Uvod
Razrada
Zaključak
Bibliografija (Literatura)
Dodaci
9
SEMINARSKI RAD
-
NASLOV
Izbor naslova
Dužina naslova
Radni naslov i konačni naslov
10
SEMINARSKI RAD
UVOD
-
-
Cilj: uvođenje čitaoca u probleme
rada, probuditi interes čitaoca za rad
Kratak istorijat pitanja, nastanak i
glavne etape u njegovom rješavanju,
obim i granice ličnog istraživanja,
ukazivanje na najvažnije izvore,
zahvalnost drugima koji su pomogli u
izradi rada
Često dio rada koji se piše zadnji
11
SEMINARSKI RAD
RAZRADA
-
-
Cilj: Detaljno i dokumentovano izložiti
prikupljenu građu (činjenice,
zapažanja, ideje)
Poglavlje se može podijeliti na više
dijelova
Centralni dio rada koji zauzima
najviše mjesta
Kod seminarskog rada – kompilacija
saznanja iz literaturnih izvora
12
SEMINARSKI RAD
ZAKLJUČAK
-
Završni dio – kruna rada
“Trenutak sinteze poslije čitavog jednog
života analize” (F. de Coulanges)
Zaključci treba da proizilaze iz Razrade
Dati završna mišljenja
Ukazati na perspektive problema
Ne ponavljati stavove istim rečenicama kao
u Razradi
13
SEMINARSKI RAD
BIBLIOGRAFIJA (LITERATURA)
-
Spisak korištenih literaturnih izvora
Izvore navesti određenim redom, po
pravilima sastavljanja bibliografije
14
SEMINARSKI RAD
OSOBINE DOBROG SEMINARSKOG RADA
• Kratkoća
– Ne počinjati izlaganje suviše izdaleka
– Ne unositi u rad ništa što nije u
neposrednoj vezi sa temom
– Ne pretrpavati rad beznačajnim
pojedinostima
– Ne ponavljati ono što je na neki način već
rečeno
– Ne razlagati i objašnjavati opširno stvari
koje su same po sebi dovoljno razumljive
15
SEMINARSKI RAD
OSOBINE DOBROG SEMINARSKOG RADA
•
•
•
•
•
Jedinstvo (rad u funkciji jedne stvari,
jednog predmeta, jedne ideje, a svi
njegovi dijelovi čine cjelinu)
Sklad (logička povezanost svih
dijelova rada)
Adekvatno isticanje
Pravilno rasuđivanje
Primjeri
16
SEMINARSKI RAD
METODE I TEHNIKE IZRADE
-
Izrada koncepta
Prikupljanje literaturne građe
Raspored građe
Citiranje
Pravila ilustrovanja rada (tabele,
grafici, sheme)
Jezik i stil
Tehnička obrada
17
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
VREMENSKA KRIZA
• Preopterećeni fakultetskim
obavezama?
• Izbjeći krizne situacije (ispitni rokovi,
izrada više seminarskih radova
istovremeno)
• Za pripremu i pisanje seminarskog rada
ostaviti dovoljno unaprijed planiranog
vremena
18
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
TEMA
• Tema seminarskog rada dovoljno usko područje tako da
ne dolazi do "razvodnjavanja"
prilikom obrade, ali i dovoljno
široka da se o njoj ima šta reći i
napisati
19
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
TEMA
• Student (uglavnom) ne
raspolaže onakvim znanjima
kakva su potrebna da bi se o
uskom području napisalo
mnogo, a kvalitetno
20
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
BIBLIOTEKE
• Tokom pripreme za pisanje rada
biblioteka = drugi dom
• Treba samoinicijativno pronaći
radove koji bi mogli pomoći u
pisanju seminarskog rada
21
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
BIBLIOTEKE
• Tek nakon toga tražiti pomoć
profesora, ali ni tada ne treba
očekivati gotov i poptun spisak
literature
• Profesori cijene inicijativu!!!
22
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
LITERATURA
• Popis literature je popis onih djela
koja su ZAISTA pročitana
• Dugačak popis literature ne
fascinira profesora - profesora
fascinira saznanje da ste svu
navedenu literaturu obradili i na
neki način ugradili u tekst svog
rada
23
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
LITERATURA
• Navođenjem literature koja nije
pročitana dolazi se u vrlo
nezavidnu i neugodnu situaciju
prilikom susreta s profesorom - Da
li je to studentu zaista potrebno?
24
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
IDEJE
• Treba biti otvoren prema svim
idejama - u pisanju se ne treba
ograničiti samo na ono što je
već rečeno, neovisno o tome
što se koriste radovi autora koji
su vrhunski autoriteti
25
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
IDEJE
• Student može i treba da ima VLASTITO
MIŠLJENJE čak i ako je ono
dijametralno suprotno onome što ste
pročitali u udžbeniku.
• Ne treba se plašiti – MIŠLJENJE
studenta je dobro čak i kad je pogrešno
26
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
STRUKTURA RADA
• Krenuti od sredine - pisanje uvoda i
zaključka ostaviti za kraj kad se dobro
valda materijom o kojojse piše
• Uvod – ovdje je važno onome ko rad
čita pružiti osnovne informacije o
onome što slijedi tj.:
– o čemu se piše
– zašto se piše
– na šta se stavlja poseban naglasak u radu
27
KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD
STUDENTSKA ISKUSTVA
STRUKTURA RADA
• Zaključak – ne treba se ponavljati,
što je vrlo česta greška. Ovo nije
mjesto da ponovno raspravljanje o
stvarima koje ste već spomenuli.
• Posebno u Zaključku treba izložiti
vlastite stavove i mišljenja
28
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
UOPŠTENO
• Zajednička osnova za seminarske
radove iz svih disciplina - nastojanje
da se izradi pisani rad koji će po
svojoj metodologiji, obliku i sadržaju
udovoljavati barem minimalnim
zahtjevima koji se postavljaju za
radove iz svake pojedine discipline
29
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
UOPŠTENO
• Težiti ka tome da seminarski
radovi po svom sadržaju i
strukturi približno odgovaraju
stručnim radovima iz discipline i
područja kojem pripadaju
30
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
UOPŠTENO
• Bolji seminarski radovi trebali bi biti
takvog kvaliteta da bi mogli biti uvršteni u
krug radova koji se mogu objaviti u
odgovarajućim stručnim publikacijama
• Kao dodatni orijentir u pisanju radova
treba slijediti i druga opšta metodološka
pravila naučnog i stručnog pisanja
31
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
- Definisanje zadatka:
METODLOŠKI POSTUPCI
– Izbor teme
– Prikupljanje ideja
– Izrada koncepta
- Obrada materijala:
– Revizija koncepta
– Pisanje prve verzije teksta
– Pregled i ispravljanje teksta
– Unošenje bilježaka u tekst
- Prezentacija rada
32
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
IZBOR TEME
• Cilj pisanja seminarskog rada - uvođenje
u samostalni stručni i naučni rad
• Idealno - da student sam odabere temu ili
aktivno učestvuje u njenom odabiru,
prema vlastitim željama i sklonostima
• Tema seminarskog rada može biti obrada
nekog teorijskog pitanja, slučaja iz prakse
ili obimom ograničenog vlastitog
istraživanja
33
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
IZBOR TEME
• U pravilu - studentima se nudi
popis mogućih tematskih
područja i tema
• Treba izbjegavati teme koje su
preširoko ili preusko određene
34
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
IZBOR TEME
• Takođe, nije preporučljivo izabrati
temu koja je uslijed čestog korištenja
u seminarima do te mjere iscrpljena
da je bez ponavljanja teško reći
nešto novo
• Korištenje tuđim seminarskim
radovima i prepisivanje ili
prepričavanje njihovog sadržaja
najstrože je zabranjeno
35
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE IDEJA
• Od studenta se očekuje da definiše
postavke o pitanju kojeg obrađuje
• Preporuka - orijentisati se uz korištenje
postojeće sekundarne literature (članci u
enciklopedijama i leksikonima),
odgovarajućih poglavlja u monografijama
ili udžbenicima te radova objavljenih u
naučnim i stručnim časopisima
36
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE IDEJA
• Tokom čitanja zapisivati činjenice i
ideje koje se nalaze u tekstu, pri
čemu treba birati one koje se
najneposrednije odnose na temu
37
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE IDEJA
• Vlastita kritička razmišljanja takođe treba
odmah zapisati, nastojeći ih povezati sa
stavovima iz pročitanih radova i
poduprijeti logičkom argumentacijom
• Zabilješke o proučenoj literaturi
preporučljivo je voditi na odvojenim
listovima radi lakše kasnije upotrebe
38
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE IDEJA
• Više ovakvih listova se numerišu i
katalogiziraju (voditi na karticama)
• Zabilješke se mogu voditi i u
elektronskom obliku, u tekstprocesoru (npr. Word) ili unosom i
analizom podataka u odgovarajućem
tabličnom programu (npr. Excel) ili
bazi podataka (npr. Access)
39
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
IZRADA KONCEPTA
• Nakon definisanih polaznih postavki
priprema se preliminarni plan izrade
seminarskog rada
• Preporučljivi elementi ovog plana su:
- postavljanje (definicija) problema
- nacrt sadržaja
- metoda i tok istraživanja
- predvidljivi rezultati istraživanja
- nacrt zaključka
- pregled literature
40
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
REVIZIJA KONCEPTA
• Prikupljene zabilješke razvrstati i
analizirati u skladu s konceptom
• U ovom stadiju treba i provjeriti
prikupljenu građu (tj. provjeriti jesu li
prikupljene informacije dovoljna i
reprezentativna podloga za vjerodostojan
odgovor na bitna pitanja iz teme, jesu li
svi dijelovi plana dovoljno pokriveni i sl.)
41
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
REVIZIJA KONCEPTA
• Ako se pokaže da provedeno istraživanje
nije prikupilo adekvatan materijal,
potrebno je prikupiti još literature
• Po potrebi u ovome je stadiju moguće
promijeniti prvobitni plan, proširujući ili
sužavajući tematsko područje ili
mijenjajući pojedine elemente ili aspekte
teme
42
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PISANJE PRVE VERZIJE
• Pisanje prve verzije teksta započinje
pregledom zabilješki i
rekapitulacijom provedenog
istraživanja
• Nema čvrstih pravila o tome odakle
treba krenuti pisanje rada
43
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PISANJE PRVE VERZIJE
• Preporuka - pisanje započeti od glavnog
dijela rada, slijedeći nacrt njegovog
sadržaja, a da se pisanje uvoda i
zaključka ostavi za sljedeći stadij
• Moguć je i drugačiji redoslijed, ovisno o
prirodi teme i prikupljenog materijala
• Prva verzija treba već biti zaokružena
cjelina iz koje se može sagledati slijed
argumenta i sve osnovne teze rada
44
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PREGLED I ISPRAVLJANJE TEKSTA
• Prva verzija teksta treba da sadrži barem
cjelovit tekst glavnog dijela rada,
raspoređen u odgovarajuća poglavlja
• Pregleda i ispravljanja teksta – posebna
pažnja na uklanjanje grešaka u pisanju,
reviziju stila i jezika, reviziju slijeda misli
te uklanjanja ponavljanja i nepotrebnih
dijelova teksta
• Najkasnije u ovom stadiju pišu se i uvod i
zaključak rada
45
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PREGLED I ISPRAVLJANJE TEKSTA
• Uvod - ukazati na aktuelnost ili važnost
problema, definisati osnovne pojmove,
objasniti autorov pristup problemu i
izložiti plan čitavog rada
• Zaključak - iznijeti autorovu postavku kao
osnovni sud o problemu, ukazati na
sličnosti i razlike sa uobičajenim
stavovima te izvesti zaključke koji iz rada
proizlaze
46
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
UNOŠENJE BILJEŽAKA U TEKST
• Bilješke se mogu unositi u tekst rada
u različitim stadijima njegova
nastajanja
• Već prilikom pisanja prve verzije
rada mogu se pojedine bilješke
uključiti u tekst rada ili posebno
pripremiti za naknadno unošenje
47
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
UNOŠENJE BILJEŽAKA U TEKST
• Kao podloga dijela bilježaka mogu
poslužiti zabilješke sastavljene
tokom prikupljanja materijala
• Dio bilježaka i njihova konačna
revizija unose se kasnije, sve do
završnih stadija u nastanku
seminarskog rada
48
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NACRT SEMINARSKOG RADA
• Nakon revizije prve (a po potrebi,
druge ili treće) verzije teksta,
sastavlja se konačni nacrt rada
• On je konačan po tome što je riječ o
prvoj verziji koja se predaje na
čitanje i komentar voditelju seminara
– ali ne i po svojoj apsolutnoj
finalnosti
49
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NACRT SEMINARSKOG RADA
• Treba nastojati da konačni nacrt ujedno
bude i završna verzija rada - kako po
cjelovitosti svoga sadržaja, tako i po
potpunosti bilježaka, zaokruženosti svoje
opreme i lišenosti štamparskih i drugih
grešaka
• Konačni nacrt jest ipak samo nacrt, sve
dok ga voditelj ne odobri kao konačan
tekst seminarskog rada
50
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NACRT SEMINARSKOG RADA ???
• Iz jednog priručnika za pisanje
studentskih radova
• “Idealan je onaj rad čija se prva verzija
temeljito, polako i iscrpno dotjerivala i na
osnovu koje je sastavljena druga verzija;
ta se druga verzija usavršavala s
krajnjom pažnjom i savjesnošću kao
treća verzija. Treća je verzija bila podloga
za konačni nacrt rada, koji je uništen da
bi autor mogao posao započeti ispočetka
i napisati zaista dobar seminarski rad.” 51
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
KONAČNA VERZIJA RADA
• Ukoliko su praćene sva uputstva za
izradu seminarskog rada konačni nacrt
najčešće je i konačna verzija rada
• Ipak, voditelju seminara i/ili mentoru rada
mora se ostaviti mogućnost da uputi
autora na nedostatke podnesenog nacrta
i savjetuje mu izmjene koje će doprinijeti
kvalitetu konačne verzije rada
52
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
KONAČNA VERZIJA RADA
• Ako ponekad voditelji seminara iz različitih
razloga odluče ne vraćati podneseni nacrt na
dotjerivanje, to ne mora biti prednost za autora
rada
• S druge strane, može se očekivati da će u
nekim slučajevima biti potrebno ili čak nužno
vratiti rad na dotjerivanje i više puta, sve dok
rad ne zadovolji minimalnim formalnim i
sadržajnim uslovima za pozitivnu ocjenu
53
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
KONAČNA VERZIJA RADA
• Zbog potrebe da se nacrt seminarskog
rada pregleda i po potrebi komentariše
konačni nacrt seminarskog rada treba
predati voditelju seminara u neuvezanom
obliku (standardni fascikl s prozirnom
prednjom stranicom – stranice izbušiti i
umetnuti u mehanizam ili obična folija stranice treba spojiti “heftaricom”)
54
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
KONAČNA VERZIJA RADA
• Rad se ispisuje jednostrano, ostavljajući
poleđinu stranice praznom kako bi se po
potrebi i na nju mogli ispisivati komentari
• Konačna verzija – nakon korekcija u
skladu sa primjedbama voditelja ili
mentora
55
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE LITERATURE
56
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE LITERATURE
• Udžbenici i prethodno prikupljeni
radovi u pravilu upućuju na daljnju
literaturu koja se može naći u
bibliotekama
• Pretraga bibliotečkih kataloga (UDK
nomenklatura, ključne riječi, imena
autora)
• Neke biblioteke imaju javno dostupne
on-line kataloge
57
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIKUPLJANJE LITERATURE
• Katalog Library of Congress na http://www.loc.gov
• Spisak adresa svjetskih biblioteka trenutno se
može naći na http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/
• Internet kao sredstvo traganja za materijalima pretraživači kao što su:
– Google (http://www.google.com)
– Altavista (http://www.altavista.com)
– Yahoo (http://www.yahoo.com)
– Excite (http://www.excite.com)
58
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Bilješke su veoma važan dio teksta
seminarskog rada. Bilješkama se:
– Upućuje na izvore svih važnijih činjenica i
ideja iznesenih u tekstu, definicije manje
poznatih ili specifično korištenih pojmova
koji se navode u tekstu
– Upućuje na izvore gdje se neko pitanje o
kojemu se govori u tekstu detaljnije obrađuje
59
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Bilješke su veoma važan dio teksta
seminarskog rada. Bilješkama se:
– Raspravlja o nekim sporednim, ali korisnim
aspektima nekog problema koji bi čitaocu
mogli biti korisni
– Upućuje na suprotna ili drugačija mišljenja
od onih iznesenih u tekstu
– Važno! U bilješkama se ne upućuje na
opšteprihvaćene stavove, opštepoznate
činjenice te uobičajene izreke, poslovice i
citate
60
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Bilješke se mogu pisati (unositi):
– Kao dio teksta – Kao bilješke na dnu (podnožju) svake
stranice (footnotes, "fusnote") – Kao završne bilješke (endnotes,
bilješke na kraju rada) 61
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Bez univerzalnog recepta za broj i
dužinu bilježaka u tekstu.
• U radu od jednog autorskog arka
neki će autori imati desetak, a neki i
pedesetak bilježaka
62
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Neki autori preferiraju bilješke od
nekoliko riječi, dok neki znaju
napisati i bilješku dužu od stranice
teksta.
• Vještina pisanja bilježaka stiče se
dugotrajnom praksom, a po
pravilnim, preglednim,
disciplinovanim i informativnim
bilješkama mogu se dosta lako
razlikovati dobri od manje dobrih
seminarskih radova.
63
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Rad sa malobrojnim i kratkim bilješkama
može se vratiti kao nedovoljno
potkrijepljen (u najgorim slučajevima, kod
propuštanje upućivanja na izvor, može
izazvati sumnju u plagijat).
• Rad sa mnogobrojnim i predugačkim
bilješkama može postati nepregledan i
opterećen nepotrebnim detaljima,
ponavljanjima i upućivanjima na notorne i
irelevantne činjenice.
64
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
BILJEŠKE – LITERATURNI NAVODI
• Dobar odnos glavnog dijela teksta i bilježaka odlika
je dobroga stila i može imati bitan uticaj na ocjenu
rada.
• U svakom slučaju, treba voditi računa o osnovnoj
funkciji bilježaka - podupiranju argumenata iz
glavnog teksta, omogućavanju identifikacije izvora
stavova autora te upućivanju na srodne i suprotne
stavove drugih.
• Bilješkama se takođe raspravlja o pratećim i i
manje važnim pitanjima i digresijama, tako da se
argumenti u glavnom tekstu mogu razvijati jasno i
organizovano
65
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
CITIRANJE
• Citiranje u naučnim i stručnim radovima u
prvom redu služi tome da se čitalac
upozna sa izvorima kojima se autor služio
pri sastavljanju svoga rada te da mu se
na brz i pouzdan način omogući
pronalaženje citiranog mjesta
• Citiranje služi čitaocima koji su
zainteresovani za pojedinu temu da
identifikukuju druge radove koji govore o
toj temi i pronađu materijal za dalje
istraživanje
66
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
CITIRANJE
• Iz citiranih materijala čitaoci mogu brže
otkriti koje je područje istraživanja je
autor pokrio. Citati pokazuju da autor nije
usamljen u određenoj tvrdnji i tako
podupiru njegove stavove.
• Takođe, citiranje služi kao pomoć autoru
da se disciplinovano pridržava pravila
pisanja te da ispravno i precizno oblikuje
svoje misli, nastavljajući tamo gdje su
drugi u svome istraživanju stali
67
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
CITIRANJE
• Postoji mnogo načina i stilova citiranja, ali je jedno
pravilo isto i nepromjenjivo kod svih:
• U tekstu uvijek treba da bude jasno
naznačeno gdje prestaju stavovi autora i
počinje iznošenje tuđih stavova. Ako to
nije urađeno, autor se izlaže opasnosti da
bude optužen za prisvajanje tuđeg
autorskog rada (plagijat!!!)
• Važno je do kraja slijediti pravila o citiranju. Sve ono
što se prepisuje ili interpretira iz drugih izvora mora se
na odgovarajući način označiti i precizno navesti
68
odakle navod potiče
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
CITIRANJE
• Navodnici
– Nema preciznih pravila o tome koliko
uzastopnih riječi prepisanih iz drugoga rada
treba obvezatno staviti u navodnike. U nekim
se priručnicima navodi da citat uvijek treba
staviti u navodnike ako se prenosi pet i više
riječi. S druge strane, previše navodnika
može biti znak lošeg stila i
nepotrebnog/suvišnog prenošenja tuđih
stavova.
69
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
CITIRANJE
• Preporuka:
Doslovno citirati samo ono što je od
ključne važnosti za vlastiti argument.
Inače, gdje god je to moguće, nastojati
sadržajno ispravno, ali maksimalno
sažeto prepričati/parafrazirati navod na
koji se u pisanju rada autor oslanja.
Naravno, i u ovom slučaju potrebno je u
bilješci navesti djelo ili djela koja se
parafraziraju/prepričavaju.
70
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
DOSLOVNO CITIRANJE
• U pogledu dužine i uslova izvođenja
maceracije kod proizvodnje vina blatina
navedeno je da se “može preporučiti
zatvorena fermentacija sa podignutom
kominom u trajanju od 10 dana” (Blesić,
2002).
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
71
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
DOSLOVNO CITIRANJE
• U pogledu dužine i uslova izvođenja maceracije
kod proizvodnje vina blatina navedeno je da se
“može preporučiti zatvorena fermentacija sa
podignutom kominom u trajanju od 10 dana”1.
______________________
• 1 Blesić (2002)
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
72
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE
• U proizvodnji vina blatina preporučuje se
desetodnevna zatvorena fermentacija i
maceracija sa podignutom kominom
(Blesić,
2002).
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
73
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE
• U proizvodnji vina blatina preporučuje se
desetodnevna zatvorena fermentacija i
maceracija sa podignutom kominom1.
______________________
• 1 Blesić (2002)
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
74
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• U proizvodnji vina blatina preporučuje se
desetodnevna zatvorena fermentacija i
maceracija sa podignutom kominom
(Blesić,
2002).
Jedan autor
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
75
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE
• Kako navodi Blesić (2002) u proizvodnji
vina blatina preporučuje se desetodnevna
zatvorena fermentacija i maceracija sa
podignutom kominom.
Jedan autor
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
76
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE
• Blesić (2002) u proizvodnji vina blatina
preporučuje desetodnevnu zatvorenu
fermentaciju i maceraciju sa podignutom
kominom.
Jedan autor
Izvor:
Blesić M. (2002): Sadržaj bojenih materija u vinu blatina u zavisnosti
od uslova maceracije kljuka. Radovi Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu, Vol. XLVII, No. 51, pp 89-102.
77
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Neka istraživanja aciliranih antocijanina
ostavljaju mogućnost da tokom čuvanja
vina dolazi do njihove djelimične
destrukcije, što dovodi do povećanja
sadržaja aromatskih kiselina u vinu
(Markosov, Valujko, 1974).
Dva autora
Izvor:
Markosov V.A., Valuko G.G. (1974): Issledovanie acilirovanih antocianov
sorta Matrasa. Vinodel. vinogradar. SSSR, No. 5, pp 57-59.
78
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• U svojim istraživanjima aciliranih
antocijanina Markosov et Valujko
(1974) ostavljaju mogućnost da tokom
čuvanja vina dolazi do njihove djelimične
destrukcije, što dovodi do povećanja
sadržaja aromatskih kiselina u vinu.
Dva autora
Izvor:
Markosov V.A., Valuko G.G. (1974): Issledovanie acilirovanih antocianov
sorta Matrasa. Vinodel. vinogradar. SSSR, No. 5, pp 57-59.
79
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Markosov et Valujko (1974) navode da
postoji mogućnost da tokom čuvanja vina
dolazi do djelimične destrukcije
antocijanina, što dovodi do povećanja
sadržaja aromatskih kiselina u vinu.
Dva autora
Izvor:
Markosov V.A., Valuko G.G. (1974): Issledovanie acilirovanih antocianov
sorta Matrasa. Vinodel. vinogradar. SSSR, No. 5, pp 57-59.
80
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Istraživanjima je utvrđeno da se poslije 24
mjeseca čuvanja u crvenom vinu nalaze
samo tragovi antocijanina (Bakker et
al., 1998).
Tri i više autora
Izvor:
Bakker J., Bridle P., Bellworthy S.J., Garcia-Viguera C., Reader H.P.,
Watkins S.J. (1998): Effect of sulphur dioxide and must extraction on
colour, phenolic composition and sensory quality of red table wine. J. Sci.
81
Food Agric., No. 78, pp 297-307.
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Svojim istraživanjima Bakker et
(1998) utvrđuju da se poslije 24
mjeseca čuvanja u crvenom vinu
nalaze samo tragovi antocijanina.
al.
Tri i više autora
Izvor:
Bakker J., Bridle P., Bellworthy S.J., Garcia-Viguera C., Reader, H.P.,
Watkins S.J. (1998): Effect of sulphur dioxide and must extraction on
colour, phenolic composition and sensory quality of red table wine. J. Sci.
82
Food Agric., No. 78, pp 297-307.
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Bakker et al. (1998) svojim
istraživanjima utvrđuju da se poslije
24 mjeseca čuvanja u crvenom vinu
nalaze samo tragovi antocijanina.
Tri i više autora
Izvor:
Bakker J., Bridle P., Bellworthy S.J., Garcia-Viguera C., Reader H.P.,
Watkins S.J. (1998): Effect of sulphur dioxide and must extraction on
colour, phenolic composition and sensory quality of red table wine. J. Sci.
83
Food Agric., No. 78, pp 297-307.
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
PRIMJERI CITIRANJA
PARAFRAZIRANJE - modeli
• Tokom čuvanja odvija se stalan pad
sadržaja antocijanina, kako u vinima, tako
i u drugim proizvodima koji sadrže ova
bojena jedinjenja (Paunović, 1969;
Valujko, Bokučava, 1974; Kiškovski,
Skurihin, 1976; Ribéreau-Gayon J. et
al., 1976; Sistrunk, Gascoigne, 1983;
Bakker et al., 1986).
Citiranje više izvora
84
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IMENA AUTORA
Broj
Izvor na našem jeziku
autora
1
(Kurtović, 2003)
Kurtović (2003)
2
(Kurtović, Blesić, 2002)
Kurtović i Blesić (2002)
3, > 3 Kurtović i sar., 2001
(Kurtović i sar., 2001)
Izvor na stranom
jeziku
(Matsudomi, 2004)
Matsudomi (2004)
(Saito, Francis, 2001)
Saito et Francis (2001)
(Francis et al., 2005)
Francis et al. (2005)
85
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IZVORA
• KNJIGA
• Stearns S.C. (1992): The evolution of life
histories. Oxford University Press, Oxford; pp
124 – 152.
• POGLAVLJE U KNJIZI
• Gaines G., Elbrächter M. (1987): Heterotrophic
nutrition. U: Taylor, F.J.R. (ed.): The biology of
the dinoflagellates. Blackwell Scientific
Publications, Oxford, pp 224-268.
86
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IZVORA
• RAD U ČASOPISU
• Borer R.A., Lehner C.F., Eppenberger H.M., Nigg E.A.
(1989): Major nucleolar proteins shuttle between
nucleus and cytoplasm. Cell, No. 56, pp 379-390.
ili
• Borer R.A., Lehner C.F., Eppenberger H.M., Nigg E.A.
1989. Major nucleolar proteins shuttle between nucleus
and cytoplasm. Cell, No. 56, pp 379-390.
ili
• Cerny, M., Herbert, P.D.N. (1999): Intercontinental
allozyme differentiation among four holartik Daphnia
species. Limnol. Oceanogr., No. 44, pp 1381-1387.
87
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IZVORA
• RAD U ZBORNIKU
• Stipčević A. (1993): Cenzura kao ograničavajući
faktor u širenju informacija. U Slavko Tkalac
(ur.): Informacijske znanosti i znanje. Zavod za
informacijske studije, Zagreb, str. 131-138.
88
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IZVORA
• INTERNET IZVORI
• Navode se: Imena autora (ako su poznata), naslov
dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od
datuma pristupa izvoru), http (ftp ili druga) adresa
zajedno s potpunom stazom pristupa direktoriju na
kojem se nalazi dokument i datum pristupa.
• Bruckman, Amy: Approaches to managing deviant
behavior in virtual communities. Apr. 1994.
ftp://ftp.media.mit.edu/pub/asb/paper/deviance-chi94.txt.
(04.12.1994.).
Burka, Lauren P: A hypertext history of multi-user
dimensions. The MUDdex. 1993.URL:
http://www.apocalypse.org/pub/u/lpb/muddex/essay/.
(05.12.1994.).
89
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAVOĐENJE IZVORA – POPIS LITERATURE
• Popis izvora abecednim redom, prema
prezimenu prvog autora
– indeksiranje (2002a, 2002b)
• Izvori bez navedenog imena autora
(enciklopedije, zakoni, materijal sa web
stranica i sl.) navode se poslije
autorizovanih izvora, takođe abecednim
redom
• Korištenje znaka ... kod neautorizovanih
izvora
90
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
• Svrha seminarskog rada - pokazati
zrelost u obradi teme, a ne inventivnost u
njegovoj grafičkoj obradi (loš sadržaj se
neće prikriti grafičkim egzibicijama!)
• Kod oblikovanja konačnog nacrta - u
ravnotežu dovesti želju za lijepo
oblikovanim radom i potrebu da se u prvi
plan stavi sadržaj, a ne specifičnosti u
likovnom oblikovanju rada
91
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
• Neki tehnički elementi pri pisanju rada
ipak treba da budu savladani
• Zbog jednostavnosti korekcija, danas je
standard da se seminarski radovi
pripremaju na računaru
• Konačni nacrt rada sastavljenog na
računaru treba isprintati (uobičajeno je da
se, čak ni kao nacrt rada, ne prihvata
elektronski zapis)
92
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
• Student treba da bude u stanju sam na
računaru napisati i obraditi tekst
• Rizici kod davanja teksta drugima na
kucanje i obradu
• Prije predaje nacrta ili konačne verzije rad
treba pažljivo pročitati i ispraviti eventualne
greške
• Standard - u pisanom tekstu se tolerišu do
dvije štamparske greške na stranici rada
93
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
ODABIR PISMA I SLOGA
• Treba izbjegavati odabir
ekstravagantnih tipova slova, ili
korištenje više tipova slova (fontova)
u radu
• Voditi računa o količini teksta po
stranici rada
94
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
ODABIR PISMA I SLOGA
• Idealno je da stranica rada odgovara
standardnoj autorskoj kartici, tj. da na
njoj (uključujući i razmake i prazne
redove) bude oko 1800 slovnih znakova
(jedan red teksta sa prosječno 60 slovnih
mjesta, a da na stranici - uključujući i
zaglavlje i bilješke na dnu - bude oko 30
redova)
95
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
NAGLAŠAVANJE TEKSTA
• Kod isticanja pojedinih dijelova teksta treba
imati mjere
• Preporuke
– Podvlačenje i kurziv (italic) osnovni su način
isticanja
– Strane ili izvorno prenesene izraze pisati
kurzivom
– Masni otisak (bold) ili s p a c i o n i r a n j e, u
principu ne treba koristiti. Izuzetak može biti
isticanje naslova i podnaslova
96
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
PAPIR, FONTOVI, FORMATI
• U dogovoru sa voditeljem seminara
• Preporuke:
– Papir: standardni bijeli A4 papir (min. 70 g.)
– Margine: po 2,5 centimetara sa svake strane
(gore/dole, lijevo/desno)
– Prored: u glavnom tekstu rada dvostruki ili 1,5
lines, jednostruki u fusnotama
– Vrsta slova (font): Arial, Times New Roman,
Courier ili Courier New
– Veličina slova: 12 ili 11 tačaka (points) u tekstu,
10 ili 9 u fusnotama
97
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
PAPIR, FONTOVI, FORMATI
• Preporuke:
– U konačnom nacrtu rada ne poravnavati
desnu marginu (alignment: left) i ne koristi
automatsko rastavljanje riječi (hyphenation).
Konačna verzija rada može uključivati ove
opcije.
– Stranice rada treba numerisati (u gornjem
desnom ili donjem desnom uglu). U
numeraciju se ne uključuje naslovna stranica.
Prva stranica se uključuje u numeraciju, ali
se njena numeracija ne ispisuje.
98
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
PAPIR, FONTOVI, FORMATI
• Preporuke:
– Glavni dio rada numeriše se arapskim
brojevima. Ako prije glavnog dijela rada
postoji više stranica uvoda, predgovora,
sadržaja i sl., one se zasebno numerišu
malim rimskim brojevima (i, ii, iii, iv itd.).
99
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
NASLOVNA STRANICA
• Funkcija naslovne stranice – brza i
lagana identifikacija autora, teme i
svrhe rada
• Elementi naslovne stranicu su
zaglavlje, srednji dio i podnožje
100
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
NASLOVNA STRANICA
• Sve elemente na naslovnoj stranici treba
centrirati (ravnoteža i po horizontalnoj i
po vertikalnoj osi)
• Za naslovnu stranicu koristiti isti tip i
veličinu slova kao i za glavni dio rada.
Samo se naslov rada ističe ispisom
krupnijim slovima.
101
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
NASLOVNA STRANICA
• U zaglavlju stoji naziv fakulteta
(Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Sarajevo) i naziv katedre (npr.
Katedra za tehnologije vrenja)
102
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
NASLOVNA STRANICA
• U srednjem dijelu stoji ime studenta i puni
naslov rada, ispod čega je naznaka
Seminarski rad. Ispod toga treba navesti ime
voditelja seminara, odnosno mentora rada.
• U podnožju je mjesto i naznaka vremena
nastanka rada (obično godina i mjesec
predaje rada - npr. Sarajevo,
novembar/studeni, 2000.)
103
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
KOMPOZICIJA RADA
• Seminarski rad, iako ne mora biti dugačak,
ubraja se u one pisane forme koje po svome
obimu radi preglednosti zahtijevaju unutrašnje
strukturiranje
• Za razliku od kraćih formi (eseji), kod
seminarskih radova nije dovoljno strukturirati
rad na uvod, glavni dio i zaključak, nego je
(posebno glavni dio) potrebno razlomiti na više
cjelina - dijelove, poglavlja i potpoglavlja
104
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
KOMPOZICIJA RADA
• Broj dijelova te dubina i raspored
grananja zavise od teme i pristupa
• Treba izbjegavati poglavlja koja bi bila
suviše kratka (npr. sastojala se od samo
jednog odlomka) ili suviše duga (npr.
potpoglavlja od pet i više stranica)
105
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
KOMPOZICIJA RADA
• Pristupi u označavanju dijelova rada:
– Čest način označavanja dijelova rada je onaj
koji se služi samo arapskim brojevima, i to
tako da najviša cjelina ima samo jedan broj
(1., 2., 3. itd.), a da se cjelinama unutar nje
dodaju brojevi odvojeni tačkom (tako unutar
cjeline 1. nalaze cjeline 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. itd.,
a unutar cjeline 1.3. cjeline 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
itd.)
106
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
KOMPOZICIJA RADA
• Pristupi u označavanju dijelova rada:
– Drugi način je da se cjeline unutar pojedinih
dijelova označavaju brojevima i slovima na,
npr. slijedeći način:
• dijelovi - veliki rimski brojevi (I., II., III., IV. itd.)
• poglavlja - velika slova (A., B., C., D. itd.)
• potpoglavlja - arapski brojevi (1., 2., 3., 4. itd.)
107
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
STIL PISANJA
• Eeeeeeh, Stil!
• Preporuke
– Jasna i kraća rečenica
– Bez nepotrebnih jezičkih egzibicija
– Ne pisati u prvom licu jednine ili množine (“došla
sam do zaključka...”, “posmatranjem smo utvrdili...”),
nego u trećem licu (“zaključeno je...” ili zaključak
je...”, “posmatranjem je utvrđeno...”)
– Izbjegavati prisvojne zamjenice i konstatacije tipa “U
našim istraživanjima...”, “U mom radu...” i sl.)
108
METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKOG RADA
NAČIN PISANJA
TABELE I GRAFICI
• Tabele, grafikoni i slike treba da imaju
svoje nazive, a ako ih je u radu više onda
i svoje brojeve (ne stavljati na istu listu
npr. tabele i grafike)
• Broj i naziv tabele pisati u istom redu,
iznad tabele
• Broj i naziv grafikona i slike pisati u istom
redu, ispod grafikona ili slike
109
Nema više
110
Download

null