A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
12 - 20. jun 2011. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
20. jun 2011. godine. Vreme: 19h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
12 - 20. June 2011. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
20. June 2011. (7 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog
na aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog
mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna
mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih
manjih, ne navedenih.
A.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika
predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet
proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto
24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja,
skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Uslovi koji važe za prodavca
Uslovi koji važe za kupca
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem
prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je
diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih
dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog
objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period
prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne
radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim
aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti
od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim
brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje
telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao
i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili
više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet
ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do 1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
1.
Čaša
Češka. Brušeno staklo. Visina: 20 cm.
€ 50
2
4
2.
Bidermeier čaša
Boje ćilibara, sa izgraviranim jelenom. Visina: 10 cm.
€ 75
3.
Kristalna vaza
Boje ćilibara sa izgraviranom ružom. Visina: 14,5 cm.
€ 125
4.
Bidermeier čaša
Austrija. Dvoslojno rubin staklo. Visina: 13 cm. (oštećenje)
€ 75
5.
Čaša
Visina: 14 cm.
€ 50
1
3
6.
Stakleni flakon
Rukom oslikan floralnom ornamentikom. Visina: 28,5 cm.
€ 65
5
9
7.
Kutija za nakit
Brušeno staklo u metalnom okviru. Dimenzije: 8 x 9 cm.
€ 65
8.
Stakleni bokal sa mesinganim poklopcem
Oko 1900. Brušeno staklo. Visina: 16 cm.
€ 100
9.
Staklena vaza
Murano. Visina: 10 cm.
€ 65
10. Porcelanski servis za čaj za šest osoba
sa poslužavnikom
Bohemia. Žig: Pfeiffer & Loewenstein,
Schlackenwerth (Ostrov).
€ 300 (16 kom.)
6
7
8
11.
Porcelanske šoljice sa tacnicama
Japan. Royal Sealy China.
Visina šolje: 6 cm, prečnik tacnice: 14,5 cm. (5 kom.)
€ 250
12.
Šest šoljica sa tacnicama za čaj
Porcelan, kobalt sa pozlatom, LFZ (Lenjingradski Farforovi
Zavod). Prvi kvalitet.Pozlatom “Moskva” i panorama Kremlja.
Visina šoljice: 7 cm, prečnik tacnice: 15 cm. ( 6 kom.)
€ 150
11
Aukcija antikviteta i slika
12
13. Porcelanski ibrik i vaza
Češka. Royal Dux. Kobalt, pozlata.
Visina ibrika: 30,5 cm, visina vaze: 29 cm.
€ 100 (kom. 2)
14. Par kobalt porcelanskih tanjira za kolače
Nemačka, Ilmenau. Prečnik: 23 i 30 cm.
€ 75 (kom. 2)
13
14
15. Herend korpica
Mađarska. Prečnik: 23 cm, visina: 7 cm.
€ 125
16. Porcelanski tanjir
Engleska. Prečnik: 26,5 cm.
€ 55
16
17. Herend trouglasta činija
Mađarska. Dimenzije: 27 x 20 x 11 cm.
€ 100
18
18. Porcelanska šolja sa tanjirićem
Visina šolje: 7 cm. Prečnik tanjirića: 6,5 cm.
€ 50
15
17
19. Ovalna herend korpica sa ručkama
Mađarska. Dimenzije: 27 x 20 x 11 cm.
€ 125
20
20. Ovalna herend doza za šećer sa poklopcem
Mađarska. Dimenzije: 18,5 x 10 x 11 cm.
€ 100
22
21. Herend korpica
Mađarska, Herend sa 1839 i lovorov venac.
Prečnik: 27 cm, visina: 10 cm.
€ 200
19
21
22.
Herend doza za šećer
Mađarska. Visina: 11 cm, prečnik: 9 cm.
€ 75
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
23.
Herend vaza
Mađarska. Visina: 23,5 cm.
€ 150
24
25
24.
Herend tanjir za posluženje
sa ručkama
Mađarska. Plava varijanta. Prečnik: 31 cm.
€ 200
25.
Herend tanjir za posluženje
Mađarska. Plava varijanta. Prečnik: 29 cm.
€ 125
23
26.
Lovački ukrasni tanjir
Srednja Evropa. Keramika. Prečnik: 45 cm.
€ 200
27.
Porcelanski bokal
sa posrebrenim poklopcem
Francuska, Art Deco. Žig: Mehun Depose.
Visina: 15 cm.
€ 65
28
28.
Porcelanska figura
Nemačka. Visina: 13 cm.
€ 50
29.
Datumar
Art Deco, oko 1930. Dimenzije: 6 x 14 cm.
€ 65
30.
Kandilo
Oko 1900. Visina: 12 cm bez lanaca.
€ 100
27
Aukcija antikviteta i slika
29
30
31.
Zidni pozlaćeni sat
Švedska. Gustavienski stil. Otkucava na
pola i pun sat. Visina: 70 cm.
€ 350
34.
Neobarokni sat
Francuska. Visina: 38 cm.
€ 200
32.
Zidni pozlaćeni sat
Švedska. Kasni Gustavienski stil. Otkucava
na pola i pun sat. Visina: 70 cm.
€ 350
35.
Pozlaćeno ogledalo
Švedska. Visina: 106 cm.
€ 300
33.
Sat sa zvonom
Visina: 43 cm.
€ 150
36.
Pozlaćeno ogledalo
Švedska. Brušene ivice. Visina: 123 cm.
€ 350
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
37.
Srebrni ibrik i ukrasni tanjir u neoklasičnom stilu
Italija. Sredina XIX veka. Visina ibrika: 35 cm. Prečnik tanjira: 43 cm. Težina: 2800 gr .
€ 18.500
Aukcija antikviteta i slika
38.
Stoni ram za fotografiju
sa mesinganim aplikacijama
Dimenzije: 40 x 26 cm.
€ 65
39.
Stoni ram za fotografiju
Dimenzije: 25 x 12,5 cm.
€ 50
40.
Stoni ram za fotografiju
sa mesinganim postoljem
Dimenzije: 18 x 11 cm.
€ 65
38
39
40
41.
Svećnjak
Engleska. Mesing. Visina: 47 cm.
€ 425
41
42.
Portabl gramofon
Edison Bell-Electron. Dimenzije: 41 x
28,5 x 18,5 cm.
€ 125
43.
AEG-Mignon pisaća mašina
Nemačka. 1912 godina.
Dimenzije: 32 x 32,5 x 20 cm.
€ 175
44.
Pozlaćeni drveni stočić
Visina: 76 cm.
€ 375
45.
Komoda 7 dana
U biedermeier stilu.
Dimenzije: 140 x 84 x 44 cm.
€ 900
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
46
47
46.
Lampa u Art Deco stilu
Polirani mesing, sa belim dvoslojnim staklom i belim
staklenim aplikacijama. Visina: 43 cm.
€ 250
47.
Lampa u Art Deco stilu
Niklovano. Dvoslojno staklo, crvene bakelitne kugle.
Visina: 41 cm.
€ 250
50.
SANJA GRBIĆ (1988)
Sveti Pavle
Mozaik na nojevom jajetu. 2007. Dimenzije: 15 x 12 cm.
€ 875
Aukcija antikviteta i slika
48
49
Lampa
48.
Patinirana bronza i biskvit porcelan. Visina: 65 cm.
€ 325
49.
Petrolejska lampa
Austrougarska, oko 1900. Visina: 54 cm. (elektrificirana)
€ 125
51.
Vratnice za kivot
Južni Balkan. XVIII vek. Lučnog oblika sa likovima
Sv. Jovana i Đorđa. Dimenzije: 31 x 25 cm.
€ 350
52.
STOJAN ARALICA (1883-1980)
Pag
Crtež 23,5 x 32,5 cm. 1953. Sign.
€ 250
54.
MERSAD BERBER (1940)
Bez naziva
Ulje na platnu 30 x 30 cm. Sign.
€ 1,300
53.
STOJAN ARALICA
Morski pejzaž
Crtež 20 x 28 cm. Sign.
€ 250
55.
MERSAD BERBER
Ivanki Bukovac u spomen
Grafika u boji 37,5 x 26 cm. 1981. Sign.
€ 250
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
CHRONOMAT
Novi standard na polju kreiranja mehaničkih hronografa, opremljen ultra-snažnim kućištem koje je vodo-rezistentno
do dubine od 500 m (1,650 ft ), i sa manufakturnim Breitling kalibrom 01, kao
najpouzdanijim samo-navijajućim hronograf-mehanizmom vrhunskih performansi, sertifikovan od strane Instituta COSC.
RSD 826.100*
Knez Mihailova 28, Beograd,
Ph.: 011 26 37 969
W W W. B RE I T L I N G . C O M
*Preporučena maloprodajna cena
PURE PERFORMANCE PURE BREITLING
56.
NANDI ANIMESH
Zen ključ
Ulje na platnu 86 x 65 cm. 1975.
€ 450
57.
KOSTA BOGDANOVIĆ (1930)
Opredmećene senke
Aluminijum folija 50 x 40 cm. 2009.
€ 250
58.
MILAN BLANUŠA (1943)
Pikasova igra II
Ulje na platnu 120 x 130 cm. 1976. Sign. na poleđini
€ 2.000
59.
MILAN BOŽOVIĆ (1909-1988)
Kanjon
Ulje na platnu 78 x 36 cm. 1958. Sign.
€ 650
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
60.
JOVAN BIJELIĆ (1886-1964)
Bosanski predeo
Ulje na kartonu 53,5 x 72 cm. 1939/40 Sign.
€ 28.000
Delo navedeno kod S. Tihića, Sarajevo-Zagreb, 1972.
61.
KOSTA BRADIĆ (1927)
Bez naziva
Ulje na dasci 46,5 x 56,5 cm. 1969. Sign.
€ 4.700
Aukcija antikviteta i slika
62.
KOSTA BRADIĆ
Sv. Ilija Gromovnik
Ulje na dasci, 24,5 x 26,5 cm. 1963. Sign. na poleđini.
€ 1.200
63.
ZORKA CEROVIĆ (1947)
Kuća sa pinama
Ulje na platnu, 35 x 35 cm. Sign.
€ 450
65.
STEVAN ĆALIĆ (1893-1943)
Krave
Akvarel, 26 x 32,5 cm. Sign.
€ 150
64.
DRAGUTIN CIGARČIĆ (1922-1985)
Tri figure
Akvarel na hartiji, 18 x 21 cm. Sign.
€ 350
66.
MILORAD ĆIRIĆ (1912-1994)
Pejzaž
Ulje na kartonu, 31,5 x 38 cm. 1950. Sign.
€ 425
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
67.
VLADIMIR ĆURČIN (1956)
Kapija
Ulje na platnu, 21 x 34 cm. 2008. Sign.
€ 160
68.
DENIS DIMOVSKI (1972)
Dobro jutro komšinice
Kombinovana tehnika, 26 x 13 x 11,5 cm. 2009.
€ 200
69.
IVANA DAVIDOVIĆ (1978)
Pre kiše
Ulje na platnu, 30 x 25 cm. 2006/2007.
€ 250
70.
ŽIVKO ĐAK (1942-2011)
Epitaf
Crtež olovkom na hartiji, 43 x 30 cm. 1975. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
71.
STOJAN ĐURIĆ (1962)
Luka
Ulje na platnu, 24 x 19 cm 2010. Sign.
€ 75
72.
V. EVIARD
Muza pesnika
Mesing, 38 x 46 x 22 cm Sign.
€ 750
73.
JOVANA FILIPOVIĆ (1979)
Lik
Kombinovana tehnika, 40 x 25 cm. 2001. Sign.
€ 200
74.
ŠEMSA GAVRANKAPETANOVIĆ (1945)
Predio sjećanja
Panel, 66 x 64 cm. 2005.
€ 200
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
75.
NIKOLA GRAOVAC (1907-2000)
Lika u plamenu
Ulje na platnu, 64 x 80 cm. 1964. Sign.
€ 4.000
76.
NIKOLA GRAOVAC
Pejzaž
Ulje na šperu, 55 x 73,5 cm. Oko 1970. Sign.
€ 2.800
77.
SLOBODAN GAVRILOVIĆ (1914-1993)
Žuti sto
Ulje na platnu, 81 x 66 cm. 1949. Sign.
€ 450
Aukcija antikviteta i slika
78.
OLIVERA GRBIĆ (1932)
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 46 x 33 cm. Sign.
€ 350
80.
GORAN GVARDIOL (1948-2011)
Mrtva priroda I
Ulje na platnu, 80 x 100 cm. 1972.
€ 1.000
79.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (1902-1988)
Žena u ateljeu
Tuš na hartiji, 16 x 25 cm Sign.
€ 300
81.
GORAN GVARDIOL
Četiri figure, kompozicija
Tempera na hameru, 100 x 70 cm.
Oko 1988. Sign.
€ 350
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
82.
BOŽA ILIĆ (1919-1993)
Portret devojke
Tempera na kartonu, 58 x 43 cm. Oko 1980. Sign.
€ 850
84.
KSENIJA ILIJEVIĆ (1923-2005)
Pančevo
Ulje na kartonu, 30 x 40 cm. 1964. Sign.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
83.
BOŽA ILIĆ
Poljsko cveće
Pastel na hartiji, 32 x 23,5 cm. Sign.
€ 275
85.
KSENIJA ILIJEVIĆ
Pejzaž
Akvarel, 17 x 24 cm. 1987. Sign.
€ 100
86.
LJUBA IVANOVIĆ (1882-1945)
Pariz
Crtež, 24 x 31 cm. 1921. Sign.
€ 650
87.
LJUBA IVANOVIĆ
Portret dame
Crtež olovkom na hartiji, 17 x 12 cm. Sign.
€ 125
88.
LJUBA IVANOVIĆ
Predeo
Drvorez 1/25, 13 x 18 cm. Sign.
€ 175
89.
LJUBA IVANOVIĆ
Motiv iz južne Srbije
Drvorez 21/25, 11 x 16 cm. Sign.
€ 150
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
90.
OLJA IVANJICKI (1931-2009)
Rimska madona
Ulje, tempera na hartiji, 100 x 70 cm. 1968. Sign.
€ 2.500
91.
OLJA IVANJICKI
Madona i dete astronaut
Tuš, akvarel, 70 x 50 cm. 1964. Sign.
€ 1.700
92.
OLJA IVANJICKI
Po malo autoportret
Tuš, akvarel, 70 x 50 cm. 1965. Sign.
€ 1.700
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
93. BOŽIDAR JAKAC (1899-1989)
Ljubljana iz Tivolija
Bakropis 8/50, 35 x 48 cm. 1981. Sign.
€ 200
94.
NIVES KAVURIĆ KURTOVIĆ
Bez naziva
Kombinovana teh. na hartiji, 47 x 61 cm. Oko 1970. Sign.
€ 400
95.
DUŠAN JUNAČKOV (1952)
Bez naziva
Kombinovana tehnika, 70 x 50 cm. 2005.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
96.
DANILO KAVAJA
Kanjon Platije
Ulje na šperu, 40 x 33 cm. 1986, Sign.
€ 175
Brat čuvenog Nikole Kavaje “lovca na glavu” J.B.Tita.
97.
IVAN KOS (1895-1981)
Šumski potok
Ulje na kartonu, 53 x 65 cm. Sign.
€ 500
99.
MITO KOMATINA
Crvena jesen
Grafika u boji 1/50, 17 x 14,5 cm. 1992. Sign.
€ 75
98.
IVAN KOS
Cveće u vazi
Ulje na dasci, 49 x 45 cm. Sign.
€ 400
100.
DIJANA KOŽOVIĆ (1954)
Crvene ruže
Akvarel na hartiji, 40 x 32 cm. 2005. Sign.
€ 150
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
101.
TOMISLAV KRIZMAN (1882-1955)
Bitolj
Bakropis, 52 x 63 cm. 1923. Sign.
€ 525
102.
EVGENIJE KNEŽEVIĆ (1901-1983)
Karlovačka ulica
Ulje na platnu, 55 x 40 cm. 1977. Sign.
€ 400
Aukcija antikviteta i slika
103.
EVGENIJE KNEŽEVIĆ
Karlovački sokak
Ulje na platnu, 55 x 40 cm. 1975. Sign.
€ 400
104.
MAJDA KURNIK (1920-1967)
Pejzaž sa bunarom
Ulje na lesonitu, 28 x 40 cm. Oko 1954.
€ 1.500
105.
KAROLY KRUSNYAK (1889-1960)
Devojke čitaju pismo
Ulje na platnu, 107 x 135 cm. Sign.
€ 1.600
106.
MIRKO KUJAČIĆ (1901-1987)
Ribarska večera
Grafika, 21 x 28 cm. 1934. Sign.
€ 150
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
107.
RATKO LALIĆ (1944)
Moje dvorište
Ulje na platnu, 114 x 124 cm. 1974. Signirano na poleđini
€ 4.800
Dobitnik I nagrade Oktobarskog salona 1975 sa ovim delom.
108.
GRUJICA LAZAREVIĆ (1935)
Pejzaž
Akvarel na hartiji, 25,5 x 35 cm. 1998. Sign.
€ 100
109.
GRUJICA LAZAREVIĆ
Pejzaž
Akvarel na hartiji, 22 x 47,5 cm. 2002. Sign.
€ 100
Aukcija antikviteta i slika
110.
V.M.
Stari Beograd
Akvarel na hartiji, 22,5 x 29 cm. 1927. Sign.
€ 75
111.
V. MALJCOVA
Uvala od Lapada, Dubrovnik
Ulje na platnu, 19,5 x 48,5 cm. 1926. Sign.
€ 400
112.
IVANA MANDIĆ (1985)
Polje bulki
Akril na platnu, 50 x 70 cm. 2009. Sign.
€ 150
113.
IVANA MANDIĆ
Seoska idila
Akril na platnu, 65 x 55 cm. 2010. Sign.
€ 125
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
114.
PETAR MARKOVIĆ (1869-1952)
Motiv iz Slovenije
Akvarel, 20 x 26 cm. Oko 1920.
€ 200
115.
PETAR MARKOVIĆ
Pogled na Beograd
Akvarel, 20 x 28 cm. Oko 1920.
€ 250
116.
MILORAD BATA MIHAJLOVIĆ (1923-2011)
Bez naziva
Ulje na platnu, 35 x 26 cm. Sign.
€ 550
Aukcija antikviteta i slika
117. VLADAN MICIĆ MICKE (1945)
Sedeći akt Gordana
Akvarel, gvaš, tuš, 50 x 40 cm. 1973. Sign.
€ 250
118.
VELJKO MIHAJLOVIĆ (1948)
Sveta Gora - Hilandar
Grafika 6/10, 53 x 39 cm. 1985. Sign.
€ 125
119.
FRANCE MIHELIČ (1907-1998)
Bez naziva
Grafika, 66 x 50 cm. Sign.
€ 150
120. DUŠAN MIKONJIĆ (1940)
Beograd
Ulje na kartonu, 30 x 40 cm.
€ 175
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
121.
MILO MILUNOVIĆ (1897-1967)
Bez naziva
Grafika, 53 x 40 cm Sign.
€ 200
122.
MILO MILUNOVIĆ
Brod
Akvarel, pastel na hartiji, 20 x 27 cm. Sign.
€ 500
123.
ROMANA MILUTIN (1941)
Lutka I
Akvarel na hartiji, 40 x 40 cm. Oko 1960. Sign.
€ 150
124.
ROMANA MILUTIN
Lutka II
Akvarel na hartiji, 40 x 40 cm. Oko 1960. Sign.
€ 125
Aukcija antikviteta i slika
125.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ (1908-1987)
Dama u enterijeru
Tempera na hartiji, 44 x 23 cm. 1946. Sign. Paris
€ 1.200
Autor je bio u drugom mandatu diplomata Titove Jugoslavije u Parizu 1946.
126.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Cveće u žutom bokalu
Flomaster na hameru, 36,5 x 27 cm. 1985. Sign.
€ 300
127.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
Ptica lira
Lavirani tuš na hartiji, 14,4 x 10 cm. Oko 1960. Sign.
€ 100
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
128.
MARKLEN MOSIJENKO (1928)
Beograd
Ulje na platnu, 65 x 81 cm Sign.
€300
130.
TAFIL MUSOVIĆ (1950)
Iz ciklusa Erotika
Kombinovana teh. na hartiji, 75 X 53 cm. 1983.
Sign. na poleđini
€ 400
129.
MARKLEN MOSIJENKO
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 66 x 87 cm Sign.
€450
131.
TAFIL MUSOVIĆ
Iz ciklusa Erotika
Kombinovana teh. na hartiji, 70 x 50 cm. 1983.
Sign. na poleđini
€ 400
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
133.
N.N. + OGNJENOVIĆ
Vitez i devojka + Tvrđave
Grafika A.O.+ Suva igla A.O.
Dimenzije:16 x 11,5 i 15 x 10 cm 1973. i 1989. Sign.
€ 50
132.
N.N.
Portret čoveka sa bradom
Ulje na dasci, 55 x 45,5 cm.
€ 250
134.
N.N.
Talasi
Ulje na platnu, 14 x 21 cm.
€ 100
135.
N.N.
Skoplje, Kuršumli han
Akvarel na hartiji, 18 x 27 cm. Oko 1920. Sign.
€ 150
Aukcija antikviteta i slika
136.
MILIVOJE NIKOLAJEVIĆ (1912-1988)
Akt
Ugljen na hartiji, 47 x 23 cm. 1935. Sign.
€ 175
137.
ZORAN PAVLOVIĆ (1932-2006)
Dama sa mačkom
Tuš na hartiji, 48,5 x 42 cm. 1957.
€ 200
138.
PREDRAG NOVAKOVIĆ (1963)
Panorama Beograda
Ulje na platnu, 27,5 x 52 cm. 2010. Sign.
€ 300
139.
STOJAN PAČOV (1934)
Kalemegdan
Ulje na platnu, 25 x 40 cm. Oko 1980. Sign.
€ 350
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
140.
LEPOSAVA BELA PAVLOVIĆ (1906-2003)
Vuk Karadžić
Tempera, 17 x 25 cm. 1987?
€ 200
141.
MIHAILO PETROV (1902-1983)
Pejzaž
Ulje na platnu, 53 x 64 cm. 1940. Sign.
€ 2.200
142.
VOJISLAV PECARSKI (1912-1991)
Morski pejzaž
Tuš, akvarel na hartiji, 29,5 x 45 cm. 1950. Sign.
€ 50
143.
VOJISLAV PECARSKI
Velike stepenice u Beogradu
Akvaral, 70 x 47 cm. 1955. Sign.
€ 75
Aukcija antikviteta i slika
144.
SLOBODAN PELADIĆ
Bez naziva
Ulje na platnu, 200 x 320 cm. 1989.
€ 2.800
145.
SLOBODAN PELADIĆ
Bez naziva
Ulje na platnu, 160 x 200 cm. 1989.
€ 2.000
146.
SLOBODAN PELADIĆ
Span
Duraluminijum, 75,5 x 45 x 20,5 cm , 7 kg. 1998.
€ 1.800
147.
GRADIMIR PETROVIĆ (1935-2001)
Razgovor
Ulje na platnu, 68 x 68 cm. 1969. Sign.
€ 350
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
148.
ZORA PETROVIĆ (1894-1962)
Akt
Akvarel na hartiji, 38 x 27 cm, Sign.
€ 200
149.
MIRKO POČUČA (1915-1988)
Anđeo čuvar
Akvarel na hartiji, 31 x 28 cm. 1978. Sign. (Grdelica)
€ 200
150.
LJUBA POPOVIĆ (1934)
Skica
Crtež, 16 x 11 cm. 1972. Sign.
€ 150
151.
LJUBA POPOVIĆ
Bez naziva
Tuš na hartiji, 27 x 21 cm. 1971. Sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
152.
MIĆA POPOVIĆ
Bez naziva
Ulje na šperploči, aplikacije, 26 x 14 cm. 1973. Sign.
€ 1.200
153.
MIĆA POPOVIĆ
Akt
Crtež na hartiji, 33,5 x 28,5 cm. 1977. Sign.
€ 225
154.
MIĆA POPOVIĆ
Akt
Grafika A.O. 37,5 x 28 cm.1990. Sign.
€ 100
155.
MIĆA POPOVIĆ (1923-1996)
Mrtva priroda
Grafika 28/200, 36 x 28 cm. 1990. Sign.
€ 75
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
156.
BOŽA PRODANOVIĆ (1923-2006)
Akt
Crtež, 40 x 30 cm. 1980. Sign.
€ 175
157.
BOŽA PRODANOVIĆ
Mrtva priroda
Pastel, akvarel na hartiji, 28 x 39 cm. 1977. Sign.
€ 175
159.
PETAR PUTIĆ (1949)
Jesenja idila
Ulje na platnu. 19 x 52,5 cm. 2005. Sign.
€ 275
158.
JOSEF PROHASKA (1909-1989)
Zima
Ulje na kartonu, 50 x 40 cm. Oko 1970. Sign.
€ 275
Aukcija antikviteta i slika
160.
MILUTIN RADOJČIĆ (1934-1994)
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 32 x 34 cm. 1979. Sign.
€ 200
161.
IVAN RADOVIĆ (1894-1973)
Sedeći ženski akt
Tuš na hartiji, 28 x 14 cm. 1919. Sign.
€ 400
162.
LJUBICA BUBA RADOVIĆ
Beograd
Akvarel na hartiji, 30 x 40 cm. 1984. Sign.
€ 125
163.
RADOMIR RELJIĆ (1938-2006)
Popodne osamnaestog jula
Tuš na hartiji, 56 x 76 cm. 1974. Sign.
€ 600
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
164.
MIODRAG ROGIĆ (1932)
Akt
Akril na platnu, 81 x 60 cm.
€ 350
165.
SCHULCZ
Kineska četvrt
Ulje na lesonitu, 68 x 50 cm. 1936. Sign.
€ 300
166.
MILOŠ SARIĆ (1927-2005)
Blok XLIII
Poliester-mermer, 150 x 70 x 55 cm. 1978.
€ 6.800
167.
MILOŠ SARIĆ
Blok
Bronza, h-22 cm. Oko 1960. Sign.
€ 900
Aukcija antikviteta i slika
169.
LJUBICA CUCA SOKIĆ
Mrtva priroda
Akvarel na hartiji, 37 x 61 cm. Sign.
€ 400
168.
LJUBICA CUCA SOKIĆ (1914-2009)
Pejzaž
Ulje na platnu, 27 x 22 cm. 1965.
€ 1.100
170.
BRANKO LALE STANKOVIĆ (1915-1989)
Portret Branka Ćopića
Ulje na platnu, 60 x 41 cm. 1982. Sign.
€ 400
171.
LUKA STANKOVIĆ
Manastir u Pljevljima
Lavirani tuš na hartiji, 55 x 71 cm. 1956. Sign.
€ 300
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
172.
RISTO STIJOVIĆ (1894-1976)
Materinstvo
Gips, 32 x 35 x 22 cm. 1951. Sign.
€ 1.800
173.
VLADIMIR STOJANOVIĆ (1924)
Predgrađe
Ulje na kartonu, 33 x 41 cm. 1952. Sign.
€ 325
174.
MILENKO ŠERBAN (1907-1979)
Pejzaž
Ulje na kartonu, 17 x 28 cm. 1938.
€ 1.200
Aukcija antikviteta i slika
175.
RADOŠ STEVANOVIĆ (1950)
Bez naziva
Kreda i pastel na papiru, 50 x 70 cm. 1988.
€ 500
177.
LEONID ŠEJKA (1932-1970)
Bez naziva
Crtež olovkom, 12 x 11 cm. 1961. Sign.
€ 1.200
176.
RADOŠ STEVANOVIĆ
Bez naziva
Ugalj na hartiji, 29,5 x 39,5 cm. 1986. Sign.
€ 150
178.
LEONID ŠEJKA
Kadis
Crtež olovkom, 27 x 19 cm1968.
€ 300
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
179.
IVAN TABAKOVIĆ (1898-1977)
Predlog postavke izložbe JPU u Ženevi
Olovka u boji na hartiji, 21 x 31 cm. Oko 1950.
€ 450
180.
IVAN TABAKOVIĆ
Intervencija
Kombinovana tehnika, 11 x 18 cm 1961. Sign.
€ 350
181.
IVAN TABAKOVIĆ
Glava žene u profilu i Svet atoma na poleđini
Tuš i tempera na kolažu, 23,5 x 16 cm. 1955. Sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
182.
ANTE TRSTENJAK (1894-1970)
Devojčica
Ulje na kartonu, 61 x 49 cm. 1941. Sign.
€ 900
183.
PAVLE VASIĆ (1907-1993)
Tašmajdan
Ulje na platnu, 32 x 40 cm. 1937. Sign.
€ 650
184.
BETA VUKANOVIĆ (1872-1972)
Voćnjaci i polja
Akvarel na hartiji, 38 x 48 cm. Oko 1935. Sign.
€ 600
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
185.
VIDAK MILOVAN (1926-2003)
Impulsni oscilomer (iz ciklusa slika Rađanje)
Ulje na platnu, 44 x 56 cm. 1965-71.
€ 7.000
186.
MILOVAN VIDAK
Bez naziva
Ulje na platnu kaš. na dasci, 15 x 10 cm. 1965-71.
€ 1.300
187.
MILOVAN VIDAK
Bez naziva
Ulje na platnu kaš. na dasci 10 x 10 cm. 1965-71.
€ 1.300
Aukcija antikviteta i slika
188.
ŽIVOJIN TURINSKI (1935 - 2001)
Simbol
Akvatinta u boji A.O. 50 x 70 cm. 1982.
€ 200
189.
BOGOSAV VOJNOVIĆ PELIKAN (1894-1942)
Kula
Akvarel, 70 x 48 cm. 1940. Sign.
€ 175
190.
LAZAR VUJAKLIJA (1914-1995)
Bez naziva
Tempera na papiru, 61 x 42 cm. 1989. Sign. na poleđini
€ 450
191.
SLOBODAN VUKOVIĆ (1947)
Hilandar
Grafika, 2011. Sign.
€ 120
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
192.
WALDEN
Istočna obala
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. Oko 1900. Sign.
€ 700
194.
NIKOLA ŽIVKOVIĆ
Portret mladog arapina
Ulje na kartonu, 29 x 22 cm. Sign.
€ 250
Aukcija antikviteta i slika
193.
KAZIMIR WOSINSKI (1886-1970)
Portret devojke
Akvarel na hartiji, 58 x 45 cm. 1943.
€ 250
195.
VLADIMIR ŽUK KLEMENTIJEVIČ
Južna strana Krima
Ulje na kartonu, 23 x 32 cm. 1996. Sign.
€ 300
M a d l ` A r t , 2 0 . j u n 2 0 11 .
Download

23. Aukcija antikviteta i slika