NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE
OSNOVI INFORMATIKE
CILJ
Cilj nastave iz predmeta informatika je da se učenici pripreme i osposobe za život,
učenje i rad u nadolazećem periodu tehnološkog razvoja.
ZADACI
Učenici treba:
-
da shvate ulogu informatike u savremenom društvu,
da upoznaju osnovne komponente i princip rada računara,
da se osposobe za rukovanje računarom,
da upoznaju gotove programske pakete,
da upoznaju jedan programski jezik
2
Nastavni program iz predmeta
OSNOVI INFORMATIKE
I razred
(2 sata sedmično - 70 sati godišnje)
Kratice korištene u programu
Nastavne metode
Oblici rada
Individualni
Grupni
i
g
Demostracija
D
Rad u parovima
p
Pisani rad
Pi
Laboratorijski rad
L
Praktičan rad
P
1. INFORMATIKA I
SRODNE ZNA-NOSTI
ponoviti i proširiti
znanja o
R,f
računarima i
informatici
ponoviti i proširiti
znanja o
1.1. Podatak,
pojmovima
2.
D,I,f
informacija, informatika podatak,
informacija i
informatika
usvojiti znanja o
računaru kao
dijelu sistema i
3. 1.2. Računarski sistemi
D,I,f
nabrojati dijelove
računarskog
sistema
2. POVIJESNI RAZVOJ
RAČUNARI
Ponavljanje gradiva iz
1. OŠ i upoznavanje s
programom 1. razreda
Broj
radnih
sedmica
Broj sati
nastave
R
T
Nastavna
sredstva i
pomagala
Razgovor
Rad s tekstom
Metode i
met.i oblici
rada
f
Cilj za
nastavnu
cjelinu i
zadaci
(za učenike)
Frontalni
Naziv
nastavne
cjeline
(kompleksa) i
tema/vježbi
(prema
izvedbenom
planu i
programu)
I
R.b.
Usmeno izlaganje
T
V
3
0
tabla
1
1
tabla, LCD
projektor i
računar
1
1
tabla, LCD
projektor i
računar
1
2
2
0
3
prikazati kratki
povijesni razvoj
2.1. Pomagala i strojevi
4.
pomagala i
za računanje
strojeva za
računanje
prikazati kratki
povijesni razvoj
2.2. Povijesni razvoj
5.
računara i
računara
generacije
računara
3. GRAĐA RAČUNARI I
ZAPIS PODATAKA U
RAČUNALU
6.
3.1. Građa računari,
procesor
objasniti građu
računari i
procesor
D,I,f
tabla,
udžbenik
1
2
D,I,f
LCD
projektor,
računar i
udžbenik
1
3
7
D,I,f
7. 3.2. Radna memorija
objasniti bistabile
D,I,f
i radnu memoriju
8. 3.3. Vanjske memorije
opisati vanjske
memorije
D,I,f
3.4. Ulazno-izlazni
uređaji
opisati ulazne i
izlazne uređaje
D,I,f
11.
3.5.ASCII kod i tipovi
podataka
objasniti ASCII
kod i tipove
podataka
D,I,f
12.
Ponavljanje gradiva
cjelina 1,2 i 3
9.
R,D,f
rashodovano
računar,
računar i
LCD
projektor
računar i
LCD
projektor
rashodovani
uređaji i
računar i
LCD
projektor
rashodovani
uređaji i
računar i
LCD
projektor
računar i
LCD
projektor
računar i
LCD
projektor,
tabla
4. BROJEVNI SISTEMI
objasniti osnove
binarnog
brojevnog
sistema
znati prevesti iz
4.2. Pretvorba iz jednog dekadskog u
14.
u drugi brojevni sistem binarni sistem i
obrnuto
znati zbrajati u
15. 4.3. Binarno zbrajanje
binarnom
sistemu
4.3.Oktalni i
odrediti oktalni i
17. heksadecimalni brojevni heksadecimalni
sistem
brojevni sistem
5. LOGIČKI SKLOPOVI
pokazati
5.1. Logičke operacije I,
18.
osnovne logičke
ILI, NE
operacije
4.1. Brojevni sistemi,
13.
binarni brojevni sistem
0
1
3
1
4
1
4
2
5
1
6
1
6
2
3
D,I,f
računar i
LCD
projektor
D,f,i
tabla
1
7
D,f,i
tabla
2
8
D,I,f
računar i
LCD
projektor
D,I,f
računar i
LCD
projektor
1
7
1
3
1
9
0
9
4
19.
5.2. Osnovni logički
sklopovi
20.
5.3. Poluzbrajalo i
zbrajalo
6. PROGRAMSKA
PODRŠKA RAČUNARI
protumačiti
osnovne logičke
sklopove
nacrtati i
objasniti
poluzbrajalo i
zbrajalo
D,I,f
računar i
LCD
projektor
1
10
D,f
tabla
1
10
7
pokazati podjelu
6.1. Sistemski i
programske
računar i
21. aplikacijski programi, OS podrške
I,f
LCD
1
Windows
(sistemski i
projektor
aplikacijski)
objasniti grafički
računar i
6.2. Windows - grafički
22.
prikaz i
I,f
LCD
1
prikaz i izbornici
elemente istog
projektor
protumačiti
6.3. Organizacija
organizaciju
računar i
23. podataka na vanjskim
podataka na
D,f
LCD
1
memorijama
vanjskim
projektor
memorijama
raditi s OS
Windows,
pregledati
računari,
24. 6.4. Vježbe - Windows vanjske
P,p/i
Windows XP
memorije,
zamjeniti radne
diskove
6.5. Vježbe - Windows - koristiti Paint,
računari,
25.
P,p/i
pomoćni programi
Notepad i Calc
Windows XP
Ponavljanje i
računar i
27. sistematizacija gradiva
R,D,f
LCD
2
1. polugodišta
projektor
29. Pisana provjera znanja
T,i
1
30. Analiza provjere znanja
R,f
1
7. OSNOVE
5
PROGRAMIRANJA
objasniti
programske
jezike i
prevodioce,
31. 7.1. Programski jezici
I,f
tabla
1
prikazati
generacije
programskih
jezika
računar i
pokazati faze
32. 7.2. Faze programiranja
I,f
LCD
1
programiranja
projektor
objasniti
računar i
7.3. Algoritam i
33.
algoritam i
D,I,f
LCD
1
pseoudokod
pseudokod
projektor
Vrednovanje rada u 1.
34.
R,f,i
1
polugodištu
samostalno
7.3.1. Vježbe izrade
35.
izraditi
P,i
tabla
algoritama
jednostavniji
3
11
11
12
1
12
2
13
14
15
15
4
16
17
17
16
1
18
5
algoritam
36. 7.4. Izrada programa
pokazati izradu
programa
7.4.1. Vježbe
37.
programiranja
samostalno
izraditi
jednostavniji
program
39.
Ponavljanje gradiva
programiranja
D,f
računar i
LCD
projektor
P,i/p
računari,
Borland
Pascal
2
19
R,D,f
računar i
LCD
projektor
1
20
8. OBRADA TEKSTA
Ponavljanje gradiva i
vrednovanje radova
D,f
računari, MS
1
Word
1
21
P,p/i
računari, MS
Word
2
21-22
P,p/i
računari, MS
Word
3
22-23
P,p/i
računari, MS
Word
2
24
P,p/i
računari, MS
Word
1
25
P,p/i
računari, MS
Word
2
25-26
računari, MS
D,R,f,i Word, LCD
projektor
2
26-27
2
pokazati
54. 9.1. MS Excel, izbornici osnovne
izbornike
56.
9.3. Vježba - izrada
jednostavne tabele
prikazati tipične
slučajeve
uporabe
proračunskih
tabela
sastaviti
jednostavnu
20
D,P,f,i računari, MS
/p
Word
9. PRORAČUNSKE
TABELE
9.2. Primjena
55.
proračunskih tabela
18
1 13
pokazati
40. 8.1. MS Word, izbornici osnovne
izbornike
8.2. Otvaranje i
objasniti unos i
41. spremanje dokumenata,
uređivanje teksta
uređivanje
8.2.1. Vježbe - otvori,
izvesti kopiranje,
spremi, izreži, kopiraj,
premještanje,
42.
zalijepi, pronađi i
traženje i
zamjeni
zamjenu teksta
primjeniti
umetanje
8.2.2. Vježbe - pogledi,
zaglavlja i
trake s alatima, zaglavlje
podnožja, broja
44. i podnožje, umetanje
stranica,
broja strane, simbola,
umetanje
slika i tekst okvira
simbola i
objekata
8.2.3. Vježbe primjeniti
uređivanje slova,
uređivanje
47.
odlomka, natuknica i
odlomaka i
stupaca
stupaca
8.2.4. Vježbe - rad s
49.
raditi s tabelama
tabelama
samostalno
izraditi plakat
50. 8.3. Izrada plakata
primjenjujući
stečeno znanje
52.
1
2
I,D,f
računar,
LCD
projektor,
MS Excel
1
27
I,D,f
računar,
LCD
projektor,
MS Excel
1
28
P,p/i
računari, MS
Excel
2
28-29
6
tablicu sa
zbrajanjem
podataka
10. INTERNET
9
58.
10.1. Internet, razvoj
mreže
59.
10.2. Organizacija
Interneta i mrežni servisi
R,f
10.3. Pretraživanje
60. Interneta i pohranjivanje
sadržaja
62.
Ponavljanje i
sistematizacija gradiva
64. Pisana provjera znanja
65. Analiza provjere znanja
66. 10.4. Elektronička pošta
67. 10.5. Chat
68.
69.
računar i
LCD
1
projektor
računar i
R,D,i
LCD
1
projektor
računari,
priključak na
P,p/i
Internet, IE,
MS Word
računar i
R,D,f
LCD
2
projektor
T,i
1
R,f
1
računari,
priključak na
P,p/i
Internet,
Outlook
Express
računari,
priključak na
P,p/i
Internet,
Chat
časopisi za
T,g
računare,
1
Internet
4
Zanimljivosti iz svijeta
informatike
Vrednovanje rada tokom školske godine
UKUPNO
R,f,i
29
30
2
30-31
31-32
32
33
1
33
1
34
2
41 29
34
35
70
LITERATURA
Željko Jurić: Informatika 1-3, udžbenik za prvi, drugi i treći razred
gimnazije,
Hazim Orlić: Word XP za praktičare, Početni nivo, Sarajevo 2004.
Hazim Orlić: Word XP za praktičare, Napredni nivo, Sarajevo 2004.
Hazim Orlić I Amir Hajrić: Excel 2003, Početni nivo, Sarajevo 2004.
Suada Kurtović-Numić: Informatika, Savremeni priručnik za digitalno
doba, Fojnica 2002.
Idriz Fazlić: Programska organizacija računara, Univerzitetska knjiga,
Sarajevo 2003.
PROFIL NASTAVNIKA
-
Diplomirani inžinjer elektrotehnike, smjer informatika i računarstvo
Profesor matematike, smjer matematika s informatikom
Profesor informatike
Profesori drugih predmeta koji su završili dvogodišnji kurs informatike na
Elektrotehničkom ili drugom fakultetu.
7
Download

OSNOVI INFORMATIKE