Рачунарство и информатика, I разред
Šta je računar?
• Računar je elektronski, automatski, programabilan uređaj za obradu
podataka. Računari našeg vremena su digitalni računari.
OBRADA
PODATAKA
• Objasnićemo za početak pojmove:
elektronski, automatski, programabilan, uređaj za obradu podataka
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Elektronski
• Elektronski: U računaru nema pokretnih mehaničkih delova već samo
elektronskih, u kojima se uspostavlja električna struja. U fizičkom smislu,
računar je samo skup električnih kola i prekidača (to nisu mehanički nego
elektronski prekidači).
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Automatski
• Automatski: Računar sâm, bez ičije pomoći, izvršava zadati skup
instrukcija. Taj skup instrukcija zove se program. Ljudi koji pišu programe
za računare nazivaju se programeri.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Programabilan
• Programabilan: Instrukcije zadate računaru mogu se promeniti; računar se
može programirati i reprogramirati za izvršenje drugog posla, bilo
promenom postojećeg programa ili dodavanjem novog.
• Nove mogućnosti računarima dodajemo instaliranjem programa za
gledanje filmova, slušanje muzike, igrica, propramima vezanim za
određenu struku i posao...
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Uređaj za obradu
• Računar radi s podacima koji su mu saopšteni i menja ih, ili kako se to još
kaže - obrađuje ih.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Podaci
• Podaci: Računar prima podatke, menja ih i daje izlazne podatke; podaci
koje prima ili daje mogu biti u obliku pisanih poruka (slova i brojeva),
grafičkih prikaza, slika, signala i slično.
• Međutim u digitalnim računarima podaci se prevode u niz električnih
impulsa s kojima se manipuliše. Računar radi sa ciframa, najčešće samo sa
ciframa binarnog sistema tj. ciframa 0 i 1 (cifra - engl. digit).
• Dakle, računar podatke bilo da se radi o slovima i brojevima, slikama,
zvuku, video materijalima, instrukcijama u obliku igrica ili programa uvek
VIDI, ČUVA, OBRAĐUJE korišćenjem cifara 0 i 1.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Memorija računara
• Programi i podaci koji se u nekom trenutku obrađuju moraju se u nekom
trenutku i sačuvati
• Memorija na kojoj se podaci čuvaju sastoji se od elektronskih kola koja
mogu imati dva stanja, koja se obično obeležavaju sa 0 i 1 (0-nema napona
i 1-ima napona). Ova kola se zovu bit (binary digit).
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Bit (b)
• Radi lakšeg predstavljanja mi ćemo jedan bit označavati kvadratićem
• U jedan bit mogu biti upisane dve vrednosti: 1 ili 0 te kažemo da je broj
različitih informacija u jednom bitu 2. Broj informacija se računa formulom
2n , gde je n broj bitova koje posmatramo.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Bajt (B)
• Ova količina memorije je veoma mala pa se bitovi u memoriji udružuju u
grupe (registre), koji su kod personalnih računara obično dužine 8 bita.
Ovakva grupa bitova zove se bajt (byte).
• Jedan bajt ima 8 bitova i on može imati 28 (256) različitih kombinacija nula
i jedinica.
• Svaki bajt u memoriji računara ima svoju adresu na kojoj se nalazi, koja se
koristi prilikom upisa ili čitanja podataka.
8 bit=1B
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt
• Veće merne jedinice su:
o
o
o
o
•
1kB=1024B(kilobajt)
1MB=1024kB (megabajt)
1GB=1024MB (gigabajt)
1TB=1024GB (terabajt)
1 PB=1024TB (petabajt)
• Google obradi svakodnevno 20 PB podataka
• 1 EB=1024PB (exabajt)
• 1ZB=1024EB (zettabajt)
• 1YB=1024ZB (yottabajt)
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Brzina prenosa podataka
• Kad pričamo o prenošenju podataka preko interneta ili razmeni podataka
između različitih uređaja računara (flash memorije i hard diska; između cda i hard diska) odgovarajuće brzine se izražavaju
• KOLIČINA PODATAKA/SEKUND
• Primeri:
• MB/s (megabajt u sekundi)
• Mb (megabit u sekundi)
• KB, Kb, GB, Gb (kako se čita?)
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Prevođenje mernih jedinica
1.
2.
3.
Upisati vrednosti tako da važe jednakosti:
• 3MB = ______B?
• 5GB=_______B?
• 1GB= _______b?
• 756Kb=______KB
Ako je veličina jedne prosečne mp3 pesme 5MB, odrediti sa koliko se 0 i 1
ta pesma predstavlja u memoriji računara?
Ako si preko jednog od internet provajdera zakupio internet brzine:
• 8Mb/s
• 1,5Mb/s
• 4Mb/s
kolika je maksimalna brzina download-a u kilobajtima u sekundi?
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Brojni sistemi
• Primeri pozicionih sistema
• Postoje:
• Dekadni (10 cifara; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
• Binarni (2 cifre; 0,1)
• Oktalni (8 cifara; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
• Heksadekadni sistem (16 cifara; 0,...9, A, B, C, D, E, F)
• Primer
• 1452 – dekadni broj
• 00010010 – binarni broj
• 102456 oktalni broj
• 2FA3 – heksadekadni broj
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Dekadni brojevi
• (1347)10
• 1347 =7*1 + 4*10 + 3*100 + 1*1000
=7*100 + 4*101 + 3*102 + 1*103
• Svaka cifra broja množi se sa dogovarajućim stepenom broja 10 počevši sa
desne strane od stepena 0
• Deka = Deset
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Prevođenje dekadnog u binarni broj
• 117
117:2=58 ostatak 1
58 :2=29 ostatak 0
29 :2=14 ostatak 1
14: 2=7 ostatak 0
7:2 =3 ostatak 1
3:2 = 1 ostatak 1
1: 2 = 0 ostatak 1
• (117)10 = (1110101)2
Школска 2012/2013.
128
1
1
1
0
1
0
1
64
32
16
8
4
2
1
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Prevođenje binarnog broja u dekadni
1
0
1
1
0
1
1
1
128
64
32
16
8
4
2
1
• (10110111)2 =1+2+4+16+32+128=183
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Download

Elektronski