1
INFORMATIKA
(iii razred)
Elvedin Kozarević, dipl. ing. el.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
SADRŽAJ ČASA
2
•Ponavljanje prethodno naučenog gradiva:
•Aplikacijski sloj
•Način priključivanja na internet
•Pristup mrežnim datotekama
•Mrežni štampač
•Aplikacijski sloj - nastavak
•Aplikacijski sloj
•WWW (World Wide Web), HTTP i FTP
•E-mail, SMTP
•MS Office Outlook
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
SLOJEVITA ARHITEKTURA
TCP/IP model
3
Aplikacijski protokoli i softverska
rješenja za različite usluge, sistemske
ili korisničke.
Aplikacijski sloj
Transportni sloj
Mrežni sloj
Podatkovni sloj
Fizički sloj
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
NAČIN PRIKLJUČIVANJA NA INTERNET
4
•Pristup internetu, obzirom na tip priključka, se može
ostvariti na više načina:
•Dial-up konekcijom, koristeći telefonsku liniju ili ISDN (Integrated
Services Digitaln Network) priključak.
•DSL konekcijom, koristeći DSL (Digital Subscriber Line) priključak.
•Kablovskom ili satelitskom konekcijom, koristeći TV kablovski priključak ili satelitski priključak.
•Međutim, ako pristupamo internetu preko neke druge
mreže (LAN ili WLAN), čiji je pristup internetu realiziran
jednim od gore nabrojanih načina, neophodno je realizirati LAN ili WLAN konekciju (vezu).
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
PRISTUP MREŽNIM DATOTEKAMA
5
•Da bi se datoteka, direktorij, disk ili diskovi određenog
umreženog računara vidjeli u mrežnom prozoru potrebno ih je proglasiti dijeljenim. Da bi ih proglasili dijeljenim
potrebno je izvršiti dijeljenje (sharing), pri čemu je moguće dodjeljivati određene parametre vezane za vrstu
pristupa: samo za čitanje, šifra pristupa, itd.
•Dijeljenje diska se vrši u prozoru My Computer. Klikajući
desnim gumbom miša na (D) disk biramo opciju Sharing
and Security..., te nakon toga uključujemo opciju Share
this folder on the network, a potvrdu vršimo klikom na
OK.
•Znak da je (D) disk dijeljen je pojavljivanje desne šake
ispod sličice diska.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
MREŽNI ŠTAMPAČ
6
•Dijeljenje i pristup mrežnom štampaču se vrši na sličan
način kao i dijeljenje i pristupanje disku:
•Start - Control Panel - Printers and Faxes
•Klikom na desnu tipku miša biramo opciju Sharing... i potvrdimo sa
OK.
•Znak da je štampač dijeljen je pojavljivanje desne šake
ispod sličice za štampač.
Dijeljeni štampač koji
se nalazi na udaljenom
mrežnom računaru
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
KLIJENT - SERVER ARHITEKTURA
7
•Sa stanovišta mrežne komunikacije procesi (programi u
izvršenju) mogu imati različite uloge:
•Client:
•Proces koji uspostavlja konekciju
•Obično povremeno prisutan na mreži
•Obično ima promjenjivu adresu
•Server:
•Pasivno očekuje i prima konekciju
•Obično konstantno prisutan na mreži
•Obično ima fiksnu adresu
•p2p (peer-to-peer):
•Aplikacija sa procesima u dvostrukoj ulozi
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
WWW (WORLD WIDE WEB)
8
•WWW servis je razvijen ranih ‘90-ih godina. Baziran je
na hypertext-u i linkovima.
•Veoma je uspješan zbog:
•Jednostavnosti HTML (HyperText Markup Language) jezika
•Jednostavnosti HTTP protokola
•GUI (Graphic User Interface) Browser-a, mogućnosti pretrage, itd.
•WWW terminologija:
•document: web stranica.
•object: gradivni element web stranice - HTML fajl koji je opisuje,
proizvoljan broj, slika, Javascript, apleti, itd. Object je datoteka.
•url: Uniform Resource Locator adresa objekta.
•browser: aplikacija za dobivanje i prikazivanje objekata.
•web-server: aplikacija koja čuva objekte i obezbjeđuje pristup
za objekte pomoću HTTP protokola.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
HTTP PROTOKOL
9
•HTTP (HyperText Transfer Protocol) služi da obezbijedi
pristup web objektima.
•Koristi konekcioni protokol na transportnom sloju.
•Princip rada:
•Browser (preko transportnog sloja) šalje web serveru HTTP poruku
- zahtjev (request).
•Nakon prijema zahtjeva, web server šalje klijentu HTTP poruku odgovor (response).
•Komunikacija se obično odvija kao sekvenca zahtjeva i odgovora.
•HTTP je tekstualni protokol. HTTP je stateless protokol
(ponašanje bilo kojeg zahtjeva ne ovisi od prijašnjih odaslanih zahtjeva)
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
FTP PROTOKOL
10
•FTP (File Transfer Protocol) služi za transfer fajlova u binarnoj formi između računara na mreži.
•Radi u klijent/server modu i koristi dvije paralelne konekcije: kontrolnu i data konekciju.
•Kontrolna konekcija služi za slanje komandi, autentifikaciju i sl., dok se data konekcija uspostavlja kada je
potrebmo slati podatke.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
HTTP VS FTP
11
•Oba protokola, HTTP i FTP, su tekstualni i funkcionišu po
principu komanda-odgovor.
•FTP zadržava informaciju o kontrolnoj konekciji tokom
njenog trajanja. Npr., server pamti korisnički račun i trenutni direktorij u kojem se korisnik nalazi. HTTP je stateless protokol.
•HTTP koristi jednu konekciju za slanje HTTP komandi i
objekata(fajlova), dok FTP komande šalje po jednoj, a
fajlove po drugoj konekciji.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
INTERNET ELEKTRONSKA POŠTA
12
•Internet elektronska pošta - E-mail je asinhrona komunikacija:
•Korisnik kada želi može poslati ili pročitati poruku koja mu je poslata.
•Korisnik može poslati jednu poruku na više adresa.
•Poruka može da sadrži multimedijalni sadržaj:
•Slike
•Web stranice
•Proizvoljne binarne fajlove
•E-mail arhitektura koristi korisničke agente. Svaki korisnik, da bi koristio elektronsku poštu, mora dobiti e-mail
adresu koja je oblika:
[email protected]
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
E-MAIL ARHITEKTURA
13
•Korisnička agent aplikacija se koristi za:
•Pripremanje, slanje, preuzimanje, čitanje, prosljeđivanje
•Sortiranje, pretraživanje, klasificiranje e-maila
•Primjer korisničkog agenta: MS Office Outlook.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
E-MAIL ARHITEKTURA
14
•Mail server:
•Za svakog korisnika drži mailbox u kojem snima pristiglu poštu.
•Prima poruke za dostavu na udaljeni i lokalni server (pomoću protokola za transfer pošte).
•Omogućava pristup mailboxevima.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
SMTP PROTOKOL
15
•SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je jednostavni tekstualni protokol za transfer pošte, koji je konekciono oerjentiran.
•Poruke koje se prenose SMTP protokolom moraju biti
kodirane U ASCII fromatu.
•SMTP serveri rade u dualnom modu (i kao klijenti i kao
serveri).
•Za razliku od HTTP protokola, koji je pull protokol (klijent
preuzima fajl sa servera), SMTP protokol je push protokol (klijent šalje fajl - poruku serveru).
•SlikeifajlovikodSMTPprotokolaseposebnokodirajuišalju
unutar tijela SMTP poruke.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
FORMAT E-MAIL PORUKE
16
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: lazni mail
Linije zaglavlja
Prica se da je moguce slati lazne e-mail
poruke, je li to istina?
Tijelo poruke
Prazna linija
•From i To polja iz poruke ne moraju imati iste vrijednosti
kao polja MAIL FROM i RCPT TO polja iz SMTP protokola.
•Polja iz SMTP protokola koriste se kao adrese za slanje
poruke.
•Polja iz zaglavlja e-mail poruke koristi e-mail klijent.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
FORMAT SMTP PORUKE
17
250 EHLO
auth login
334 VXNlcm5hbWU6
YW1lci5oYXNhbm92aWNAdW50ei5iYQ==
334 UGFzc3dvcmQ6
xxxxxxxxxxxxxxxxx
235 [email protected] relaying authenticated
mail from: <[email protected]>
250 [email protected] sender accepted
rcpt to: <[email protected]>
250 [email protected] will relay mail for an authenticated user
data
354 Enter mail, end with “.” on a line by itself
From: “Elvedin Kozarevic” <[email protected]>
To: “Fake” <[email protected]>
Subject: lazni mail
Prica se da je moguce slati lazne e-mail poruke, je li to istina?
.
250 3934306 message accepted for delivery
quit
221 mail.medresatz.edu.ba CommuniGate Pro SMTP closing connection
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
MS OFFICE OUTLOOK
18
•Aplikaciju je potrebno podesiti prema konkretnom email serveru. Program pokrećemo: Start - All Programs
- Microsoft Office - MS Office Outlook.
•Iz Tools menija biramo E-mail Accounts... uključujemo
opciju Manually configure server settings or additional
server types - Next - Next.
•Nakon toga potrebno je popuniti korsiničke podatke, te
testirati podešavanje naloga: Test account settings.
•Klikom na Next - Finish završavamo podešavanje e-mail
naloga.
•Kreiranje nove poruke - New.
•Send/Receive opcija.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
PROJEKTNI ZADATAK
19
•Potrebno je analizirati najmanje 3 najčešće korištena
web browsera, uporediti ih iznoseći mane i prednosti
jednih u odnosu na druge. Posebnu pažnju obratiti na
brzinu i efikasnost. Na primjeru jednog od analiziranih
browsera objasniti naučenu WWW terminologiju.
•Potrebno je u MS Office Outlooku podesiti jedan e-mail
korisnički nalog te izvršiti slanje i primanje e-mail poruke.
•Pripremiti prezentaciju sa najmanje 10 slajdova te pokazati zadatke na konretnom primjeru obje vrste aplikacija.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Behram-begova medresa u Tuzli
Download

Lekcija 10 - Informatika - Behram