BANKALARCA DÜZENLENECEK OLAN
ĠPOTEKLER ĠÇĠN RESMĠ SENET ÖRNEĞĠ
VE ĠPOTEK RESMĠ SENETLERĠNDE
DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR
DĠKKAT: Örnek resmi senet ile bu metinde yer alan kırmızı renkli yazılar uyarı mahiyetinde
olup, bankalar ve katılım bankalarınca düzenlenecek olan resmi senet metnine dahil değildir.
Bankalarca tesis edilen ipoteklerde, “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi
Senetlere ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” eki (EK-2) (Ambar Stok No:139)
matbu resmi senet esas alındığından bankalar ve katılım bankaları tarafından
müdürlüklerimize iletilecek olan resmi senetlerin;
1) Resmi senet, aĢağıda yer alan resmi senet örneğine uygun olarak, A4 sayfaların arka
yüzleri de kullanılmak suretiyle doldurulmalıdır.
2) Resmi senedin tamamında 12 punto ve yalnızca “Times New Roman” karakteri ile
kullanılmalıdır.
3) Bankalarca düzenlenen resmi senetler ile tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senetlerin
birlikte ciltleneceği dikkate alınarak, cilt payı olarak sağ ve sol taraftan 2 cm boĢluk
bırakılarak resmi senetler doldurulmalıdır.
4) Fotoğraflar tapu müdürlüğünde TAKBĠS ortamında üretilen resmi senede yapıĢtırıldığı,
fotoğraf için ayrı bir kutucuğa gerek bulunmadığından ayrıca fotoğraf için yer
ayrılmamalıdır.
5) Yönetmelik” eki (EK-2) (Ambar Stok No:139) matbu resmi senedin, “Tapu siciline göre,
mülkiyetten…………” diye baĢlayan kısmı, banka ipotekleri birden fazla sayfadan
oluĢtuğundan sadece sözleĢmenin bitiminden sonra, resmi senedin son sayfasına
kullanılmalıdır.
6) Taraflarca her sayfanın altı örnekte olduğu gibi boĢ alan bırakılarak ve ciltleme yapılacağı
dikkate alınarak çerçeve dıĢına taĢırılmadan imzalanmalıdır. Ancak, “Okudum” ifadesi
sadece sözleĢmenin bitimindeki sayfada imzalar için ayrılan kısımda yazılmalıdır.
7) TaĢınmazı tanımlayıcı bilgiler, bedel, m2, nitelik ve kiĢisel bilgiler (ilgililerin kimlikleri ve
adres bilgileri) ile harç vb. bilgiler TAKBĠS ortamında üretilen ve ilk sayfa olarak kullanılan
resmi senette yer aldığından, Yönetmelik eki (EK-2) matbu resmi senedin arka yüzünde
bulunan sütunlu kısmın, yeni düzenlemede herhangi bir iĢlevi kalmadığı için bastırılmasına
ve bankalarca ibraz edilmesine de gerek bulunmamaktadır.
8) Tarafların ismi sadece sözleĢmenin bitimindeki sayfaya yazılmalıdır. Ġmzalar çerçeve
içinde kalmalıdır. Ġmzalar ve “Okudum” ifadesi için, taraf isimlerinin altında yeterli boĢ alan
bırakılmalı ve imzalar her Ģahsın isminin altında yer alan bu boĢluğa attırılmalıdır.
9) Mevzuat gereği resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek tapu
müdürlüğünde saklanıldığından, ipotek için bankalarca düzenlenen resmi senetlerin, tapu
müdürlüğünün diğer iĢlemler için düzenlediği resmi senetlerle aynı standartı sağlaması
gerekmektedir. Bu nedenle resmi senet için “standart A4 kağıdı” kullanılmalıdır. Resmi senet
olarak ibraz edilecek olan fotokopi metinler tapu müdürlüğünce kabul edilmemelidir.
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen
RESMĠ SENET
Y. Tarihi
: …/…../2013
Y. Numarası :
SÖZLEġME ġARTLARI
MADDE 1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 2)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 3)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
MADDE 4)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 5)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ĠMZALAR ĠÇĠN BU ALAN BOġ BIRAKILMALI :
ĠMZALAR, BU BOġ ALANA ATILMALI
VE ÇERÇEVE ĠÇĠNDE KALMALIDIR.
Ambar Stok No: 139
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen
RESMĠ SENET
Y. Tarihi
: …/…../2013
Y. Numarası :
MADDE 6)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 7)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 8)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 9)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 10)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ĠMZALAR ĠÇĠN BU ALAN BOġ BIRAKILMALI :
ĠMZALAR, BU BOġ ALANA ATILMALI
VE ÇERÇEVE ĠÇĠNDE KALMALIDIR.
Ambar Stok No: 139
Y. Tarihi
: …/…../2013
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen
RESMĠ SENET
Y. Numarası :
MADDE 11)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
MADDE 12)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MADDE 13)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tapu siciline göre, mülkiyetten başka leh ve aleyhine mevcut diğer ayni hak ve takyid, bu resmi
senedin
ilgili
sütununda
gösterilmiştir.
Taraflar,
bu
………………………………………………………………………….akdinin tapu siciline kayıt ve
tescilini talep ettiler. Akdi içeren bu resmi senet tarafımızdan düzenlenmiş ve yazılışı okunup,
isteklerine
tamamen
uygun
olduğu
anlaşıldıktan
sonra
ikibin…………………………….....yılı…………………………………ayının………………………
…………..ıncı………………………….günü
saat
…………………………..de
…………………………………………da hepimiz tarafından imza ve tasdik olundu.
Mehmet YÜZBAġIOĞLU
Mehmet GÜMÜġ
Tapu Müdürü
Resmi senedi düzenleyen
Görevli memur
AyĢe FĠLĠK
Taraf
Mustafa FĠLĠK
Taraf
ĠMZALAR VE “OKUDUM” ĠFADESĠ ĠÇĠN BU ALAN BOġ BIRAKILMALIDIR :
“OKUDUM” ĠFADESĠ VE ĠMZALAR, HER ĠSMĠN ALTINDAKĠ
BU BOġ ALANA ATILMALIDIR.
Ambar Stok No: 139
Download

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen