BELEDİYEMİZDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEK İSTEYEN PERSONELLERE AİT LİSTE
S NO
ADI VE SOYADI
1- Semra MĠZRAK
2- H.Sermin FĠLĠK
3- Volkan ERDOĞAN
4- Zekiye ESKĠYÖRÜK
5- Derya KAYA
6- Burcu ÇUBUKÇU
7- Ġlkgül ġĠMġEK AKAL
8- Tamer LEBA
9- Ahmet KÜNCÜ
10- Ahu GÖÇENER
11- Fatih YILDIZ
12- Hasan CEREN
13- Havva ÇĠNKIR
14- Hüseyin DÖNDER
15- KütĢat SEDEFOĞLU
16- Mehmet ASLAN
17- Mustafa ELÇĠ
18- Nurgül BĠLGĠN
19- Tuğba BUĞUR
20- Hasan SEMĠZ
21- M.Ġsmail METĠN
22- NesliĢah ÇÜRÜK
23- Elif YARGI
24- Hacer ATEġ
25- Vahide AKMAN
26- Ahmet Yalçın ÖZYÜREK
27- A.Eset ÜSTÜAY
28- Bilal YILDIZ
29- Cumali YARIMCAL
30- Ekrem ERYĠĞĠT
31- Fatih KÖROĞLU
32- F.Ramazan ERKAYA
33- Ġsmail AKBULUT
34- Ġsmail ġANAL
35- Ġsmet YaĢar SANCAR
36- Kemal SARIGÜL
37- M.Emin KURDOĞLU
38- M.Enes KARAKUZU
39- Mehmet KIREKER
40- Mustafa ERDĠNÇ
41- Mustafa GÜNEġ
42- Mustafa TURCAN
43- Serdal KARADELĠ
44- Süleyman KURDOĞLU
45- Altan KULA
46- Mehmet DANACIOĞLU
47- Murat COġGUN
48- Mehmet Ali YELĠN
KAD. ÜNV.
TALEP EDİL.KAD.
KABUL-RET GEREKÇESİ
AĢçı
Biolog
KABUL
Tekniker
Ekonomist
KABUL
Ġtfaiye ERĠ Ekonomist
KABUL
Memur
Ekonomist
KABUL
ġef
Fizikçi
KABUL
VHKĠ.
Kimyager
KABUL
Bilet Sat.Mem Kimyager
KABUL
ġoför
Kimyager
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
Tahsildar
Matematikçi
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
Bilet Sat.Mem Matematikçi
KABUL
Tahsildar
Matematikçi
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
Veznedar
Matematikçi
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
ġef
Matematikçi
KABUL
Memur
Matematikçi
KABUL
Bekçi
Mühendis
KABUL
Memur
Mühendis
KABUL
Teknisyen
Mühendis
KABUL
Sağlık Mem. Sağlık Teknikeri
KABUL
Hizmetli
Sosyolog
KABUL
Bilg.ĠĢletmeni Sosyolog
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Bilg.ĠĢletmeni Tekniker
KABUL
Zabıta Mem. Tekniker
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Ayniyat Mem.Tekniker
KABUL
Bilgisayar ĠĢl. Tekniker
KABUL
ġef
Tekniker
KABUL
TeknisyenYrd.Tekniker
KABUL
Ġtfaiye Eri . Tekniker
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Ġtfaiye Çav. Tekniker
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Zabıta Mem. Tekniker
KABUL
Memur
Tekniker
KABUL
Bilgisayar ĠĢl. Tekniker
KABUL
Kaloriferci
Tekniker
KABUL
Teknisyen
Tekniker
KABUL
Zabıta Mem. Tekniker
KABUL
Memur
Teknisyen
KABUL
Zabıta Mem. Teknisyen
KABUL
Kaloriferci
Teknisyen
KABUL
Teknisyen
Tekniker Yönet. 9/h-1 mad. Uyar. RET
Download

1- Semra MĠZRAK AĢçı Biolog KABUL 2