AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SISTEM ULJP U FEDERACIJI BIH
Zinka Salihagić, sekretar Agencije
e-mail:[email protected]
www.adsfbih.gov.ba
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
PRAVNI OKVIR
Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH
Zakon o namještenicima u organima
državne službe u Federaciji BiH
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odbor državne službe za žalbe Federacije
BiH
Zakon o organizaciji organa uprave u
Federaciji BiH
Podzakonski akti / Uredbe, Pravilnici
Strategija za reformu javne uprave u Bosni i
Hercegovini / Akcioni plan
2
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Zakonska definicija ocjene rada državnog
službeni
podrazmjeva nadzor dražavnog službenika i ocjenu vršenja
dužnosti utvrđenih radnim mjestom
zasniva se na rezulatatima postignutim u realizaciji poslova
predviđenih opisom radnog mjesta i ciljevima koje za dati
vremenski period utvrdi neposredno nadređeni
najmanje svakih 12 mjeseci
Vrste ocjena
nezadovoljavajuće
zadovoljavajuće
uspješno i
izuzetno uspješno
3
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Interni premještaj
(ocjena rezultata rada i ukupna
stručna sposobnost za obavljanje poslova na koje se
premješta)
Unapređenje na neposredno više radno
mjesto-interni oglas (unapređuje se državni službenik
koji ima najbolje stručne i druge kvalitete zasnovane na
ocjeni rada i pokazanim drugim stručnim i profesionalnim
sposobnostima koje se procjenjuju putem intervjua)
Prestanak radnog odnosa
(dvije uzastopno
negativne ocjene rada)
4
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika
u organima državne službe u Federaciji BiH
Dva osnovna kriterija ocjenjivanja
Opći Kriterij (ocjene od 1 – 10)
Kvalitet rada
Efikasnost u radu
Nezavisnost u radu
Odnos prema poslu
Inicijativa
Vještina komunikacija
Poznavanje poslova
Spremnost prilagođavanja promjenama
Posebni kriteriji
Stepen ispunjenja postavljenih ciljeva – max. ocjena 2,5
5
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE
Zakonska definicija
Obaveza i pravo državnih službenika da rade na svom
stručnom obrazovanju i ravnopravno učestvuju u
obrazovnim aktivnostima
Analiza potreba-anketni upitnik
Godišnji plan i program obuke ADSFBiH
Opće i stručne obuke-ZJN
Evaluacija obuka
Strategija za obuku državnih službenika za
2008-2010
6
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
FINANSIRANJE:
Budžet Agencije
Međunarodne organizacije
(UNDP,OSCE,USAID,DFID,SIGMA,GAP..)
Fond za RJU-koordinirano od Ureda
koordinatora za RJU
7
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Dosadašnja postignuća u reformskoj
oblasti ULJP
Registar državnih službenika
Etički kodeks
Unapređenje procedura u oblasti
zapošljavanja kroz uvođenje najboljih praksi
Standardizirane procedure ocjenjivanja
državnih službenika
Unaprijeđen sistem za procjenu potreba za
obukom
8
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Registar državnih službenika u FBiH
Osnovni podaci o državnom službeniku:
Podaci o zasnivanju i prestanku radnog odnosa
Starosna, polna i nacionalna struktura državnih
službenika
Evidencije: o ocjeni rada, premještaju i
napredovanju, izrečene disciplinske mjere,
pohađane obuke i dr. ...
9
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
10
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Starosna struktura državnih službenika
BROJ SLUŽBENIKA PO STAROSNOJ STRUKTURI
<=25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
>=66
Ukupno
7
298
788
568
767
1.398
1.494
830
377
9
6.536
UKUPNO:
Obuka i usavršavanje
Broj obuka
Opća
Organi državne službe
Općinski
Stručna
Gradski
Kantonalni
Finansirali
Federalni
Ukupno
Agencija
Ostali
Ukupno
UKUPNO
Broj
Broj
196
332
528
Broj
%
Bro
j
%
Broj
%
Broj
%
Broj
%
Broj
Broj
4.180
38,83
235
2,18
4.248
39,46
2.102
19,53
10.765
100,00
350
178
11
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
NAUČENE LEKCIJE
Zakon o državnoj službi kao kočnica reformskim
procesima
Opseg državne službe (PRESUDA)
Kaznene odredbe
Bolonjski proces obrazovanja
Jedinice za ULJP
Analiza / opis poslova
Sistem nagrađivanja/motivacija
Nerazvijeni planovi obuke u organima
Nedostatak menadžerskih vještina za praćenje
rada-ocjena kao formalnost
Nedostatak finansijskih sredstava za obuku
Nerazvijen sistem praćenja efektivnosti obuke
Nepovoljna starosna struktura državnih službenika
12
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
VIZIJA BUDUĆIH REFORMSKIH AKTIVNOSTI
Politička suglasnost o daljim reformskim procesima
i ekspertna pomoć međunarodnih subjekata
Donošenje novog Zakona o državnim službenicima
i namještenicima – EC-SIGMA
Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz Strategije
RJU i Revidiranog Akcionog plana 1
Donošenje nove strategije za obuku državnih
službenika u Federaciji BiH za 2011 - 2015.(ECSIGMA)
13
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Jačanje svijesti o ulozi i značaju modernog ULJP u
državnoj službi FBiH kroz kontinuiranu obuku
Jačanje Agencije za državnu službu kao ključne
institucije u ovoj reformskoj oblasti
Uvođenje funkcije ULJP kroz uspostavljenje odjela
ili planiranje posebnih pozicija u sistematizaciji
Analiza radnih mjesta-unapređenje opisa poslova
14
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Novi pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika
Uvođenje nove prakse ocjenjivanja, novi obrazac, novi
pristup
Vezivanje učinkovitosti sa obukom
Obuka rukovodilaca za praćenje i ocjenjivanje državnih
službenika / namještenika
Novi Etički kodeks-borba protiv korupcije
15
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Usvajanje normativnog okvira za implementaciju
informatičkog sistema za upravljanje ljudskim
potencijalima (HRMIS) u pojedinačnim institucijama i
planiranje finansijskih sredstava za održivost ovog
programa
Projektom su predviđena sljedeća informatička rješenja
Registar državne službe
HR modul izvještavanja
Modul obuke
Modul zapošljavanja
Modul testiranja ukratko obuhvata sljedeće minimalne HR
procese/funkcije koje treba podržati: administracija pitanja za
stručni ispit, automatizacija samog ispita, trenutno zbrajanje i
evidentiranje rezultata ispita
16
- Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
HVALA NA PAŽNJI!
17
Download

sistem uljp u federaciji bih sistem uljp u federaciji bih