Tarifa za fizička lica
1. TEKUĆI RAČUNI
|
VALUTA EVRO
9. WESTERN UNION
Otvaranje računa
Bez naknade
7. E – BANKING
Minimalni saldo
Bez minimuma
Web rešenje aplikacija
5,00 €
Svi iznosi su u evrima
Naknada za podizanje novca na šalteru (za klijente koji imaju paket*)
€ 0.15
SMS rešenje aplikacija
5,00 €
Iznos od
Iznos do
Provizija
Naknada za podizanje novca na šalteru (za klijente van paketa)
€ 0.20
Bank ID
€30,00 ili 1€ mesečno
0.00
55.00
13.00
*Klijenti koji imaju paket tekućeg računa
Smart kartica
€ 60.00
55.01
105.00
14.00
Podizanje novca preko 100.000 €
Čitač za Smart karticu
€ 30.00
105.01
205.00
21.00
Održavanje računa Web
€ 0,5 mesečno
205.01
310.00
27.50
Održavanje računa Smart Card za korisnike
€ 1,00 mesečno
310.01
410.00
32.50
Održavanje računa SMS rešenje za korisnike
€ 0,5 mesečno
410.01
515.00
37.50
Naknada za poslate SMS
€ 0.20
515.01
770.00
42.50
770.01
1,025.00
48.00
0.10%
Podizanje novca u stranim valutama:
Valuta
0-10.000
10.001 – 50.000
Preko 50.000
USD
CHF
GBP
$0,10
SFr. 0,10
£0,10
$0,50
SFr. 0,50
£0,50
0,10%
0,10%
0,10%
Ponovno izdavanje PIN koda na zahtev klijenta
- Za isplate u evrima i stranim valutama, iznosi preko 10.000 moraju se najaviti 24 sata ranije.
Glavna filijala u Prištini*
Ostale filijale na Kosovu**
Ekspoziture***
GLAVNA KATEGORIJA
Web rešenja
€ 10.00
Zamena kartice ili čitača – izgubljene, ukradene ili oštećene
1,025.01
1,280.00
56.00
1,280.01
1,535.00
61.00
1,535.01
1,790.00
71.50
€ 25,000.00
Smart kartice
€ 70.00
1,790.01
2,050.00
81.50
€ 10,000.00
Čitača Smart kartice
€ 30.00
2,050.01
2,560.00
€ 50,000.00
Isplate i prilivi
€ 1.00
8. KARTICE
Deponovanje sredstava na račun u kovanom novcu (više od 100 komada)
€ 5.00
Naknada za izdavanje kartice
Između računa Raiffeisen Banke na Kosovu
(važi samo za klijente van paketa)
€ 0.20
Između računa klijenta
Bez naknade
Plaćanje karticom na POS u mreži POS Raiffeisen Banke
Bez naknade
U EKVADORU
Automatski nalog – zaključivanje ugovora
(samo za klijente van paketa tekućeg računa)
€ 1.00
Plaćanje karticom na POS u mreži drugih POS
1%
NA FILIPINIMA
Transferi putem automatskog naloga
(samo za klijente van paketa tekućeg računa)
€ 0.05
Plaćanje na POS u inostranstvu
1%
U SAD
Za i od drugih banaka na Kosovu
€ 1.50
Transferi u drugim bankama na Kosovu putem E-bankinga
€ 1.00
Platna lista na elektronski način od strane poslodavca
Bez naknade
Deponovanje sredstava na račun od strane trećih lica
VISA Electron, VISA Classic; MasterCard, Maestro
Napomena: Za svaki transfer € 515,00 preko € 2.560,00 dodaje se još € 20,00
€ 5.00
Plaćanja transakcija karticom Direktna isporuka
Naknada za održavanje kartice VISA Electron / Maestro
Bez naknade
VISA Classic
1 evro mesečno
MasterCard
20 evra godišnje
€ 0.05
U svim drugim zemljama
3,00
Uplate za CFA za klijente van paketa u filijali
€ 1.50
Podizanje novca na ATM Raiffeisen Banke na Kosovu (za klijente van
paketa)
€ 0.15
Uplate za CFA za klijente van paketa putem E-bankinga
€ 1.00
Podizanje novca na ATM drugih banaka 2.5%, min. € 4
Uplate za CFA za klijente koji imaju paket
50% popusta na standardnu
naknadu
Podizanje novca u bankama van Kosova (na šalterima ili u
menjačnicama) 2.5%, min. € 4
GIRO plaćanja u filijali
€ 1.00
GIRO plaćanja preko elektronskog bankarstva
Ne naplaćuje se
Podizanje novca na ATM Raiffeisen Banke na Kosovu 2.5%, min. € 5
Međunarodni transfer novca na Kosovu (prijem)
0.3%, min € 15, max € 1,500
Podizanje novca na ATM drugih banaka 2.5%, min. € 5
10 €
Podizanje novca u bankama van Kosova (na šalterima ili u
menjačnicama)
2.5%, min. € 5
Naknada za transakcije karticom, MasterCard
Plaćanja u okviru Raiffeisen grupacije (dolazna i odlazna):
Do € 12.500
€ 15.00
Ostale usluge
Od € 12.501 do € 50.000
€ 50.00
Ponovno izdavanje PIN koda na zahtev klijenta Više od € 50.000
€ 80.00
Visa Electron, Visa Classic, MasterCard, Maestro
€ 5.00
Zamena kartice – izgubljene, ukradene ili oštećene € 50,00 plus provizije trećeg lica
Oštećene novčanice
3.0% min. € 15
Druga naknada u mesecu za generisanje stanja na računu
Visa Electron, Visa Classic, MasterCard, Maestro
€ 2.50
Provizija za konverziju valuta prilikom transakcija izvršenih u inostranstvu
2%
za klijente van paketa
€ 0,30
Troškovi za proceduru “charge back”, za sve kartice € 20.00
za klijente u paketu
€ 0,10
Minimalna mesečna zarada neophodna za VISA Classic € 250.00
Održavanje računa
€ 0,75 mesečno
€ 300.00
Zatvaranje računa
Bez naknade
Kopija uplatnice (ukoliko se traži posle više od 6 meseci)
€ 5.00
Potvrda za Vizu
€ 2.50
Minimalna mesečna zarada neophodna za MasterCard Kaznena naknada za podizanje novca sa blokiranog računa,
VISA
Kaznena naknada za podizanje novca sa blokiranog računa, MasterCard
Provizija za kašnjenje u plaćanju MasterCard
0,4 % dnevna provizija
Fiksna provizija za kašnjenje u plaćanju, MasterCard
€ 5.00
*Glavne filijale u Prištini: Priština 1, Korporacije, Mortgage/Home Centre, Kosovo Polje i Priština V
** Ostale filijale na Kosovu: Mitrovica, Peć, Gnjilane, Đakovica, Prizren, Uroševac, Uroševac 2 (Ben Af) i Severna Mitrovica
*** Ekspoziture: Vučitrn, Kamenica, Mališevo, Kačanik, Štrpce, Gračanica, Orahovac, Priština – Bulevar Bila Klintona,
Vitina, Podujevo, Priština – Centralna administracija UNMIK-a, Suva Reka, Istok, Klina, Lipljan, Prizren – Šadrvan, Glogovac,
Priština – Sunčani Breg, Aerodrom, Dardanija, Vranjevac, Gorenje, Obilić, Taslidže, Dragaš, Prizren 3, Ekspozitura
Mitrovica, Štrpce, Štimlje, Đeneral Janković, Uroševac 3, Orahovac, Ekspozitura Đakovica, Dečani, Ekspozitura Peć,
Ekspozitura Gnjilane.
2. OROČENI DEPOZITI
Otvaranje računa
Bez naknade
Minimalni saldo
10‘000€, 10‘000USD, 10‘000GBP,
10‘000 CHF
Transfer posle dospeća na tekućem / štednom računu 0
Bez naknade
Molimo Vas da kontaktirate službenika za odnose sa klijentima u vezi sa kamatnim stopama.
U slučaju raskida ugovora pre dospeća, primeniće se kaznena naknada.
*Oroceni depoziti mogu biti otvorena samo za kliente sa paketima tekucih racuna
3. DEPOZIT FLEXI
Kamatna stopa za postojeće klijente koji imaju otvoren tekući račun u paketu
0.30%
Kamatna stopa za postojeće klijente koji nemaju otvoren tekući račun u paketu
0.10%
Kamatne stope za nove klijente (Samo za klijente koji imaju paket tekućeg računa)
0.01%
Otvaranje računa
Bez naknade
Minimalni saldo
€ 500
Možete da podignete novac dva puta mesečno bez bilo kakve provizije (za postojeće klijente), a samo jednom za nove
klijente.
Kaznena naknada posle prvog, odnosno drugog podizanja
€ 5.00
4. ŠTEDNI RAČUN
€ 15.00
€ 25.00
VISA KREDITNA KARTICA
Godišnja naknada – unembossed kartica
EUR 10
Godišnja naknada – embossed kartica
EUR 20
Podizanje novca na ATM/šalteru Raiffeisen Banke
2.00% min EUR 4
Podizanje novca na ATM/šalteru u zemlji
2.50% min EUR 5
Podizanje novca na ATM/šalteru u inostranstvu
3.00% min EUR 5
Plaćanja na POS-u u mreži Raiffeisen Banke
Bez naknade
Plaćanje na POS-u u zemlji
1%
Plaćanje na POS-u u inostranstvu
1%
Izdavanje kartice
EUR 2.5
Zamena kartice/PIN-a
EUR 2.5
Naknada za mesečni izvod
Bez naknade
Naknada za ponovno štampanje izvoda
EUR 2
Naknada za potrošnju preko odobrenog limita
EUR 5
Naknada za prvu pismenu opomenu
EUR 5
Naknada za drugu pismenu opomenu
EUR 10
Naknada za treću pismenu opomenu
EUR 15
Kaznena naknada za kašnjenje u plaćanju
EUR 5
Godišnja kamatna stopa - embossed kartica
24.9%
Godišnja kamatna stopa – unembossed kartica
29.9%
Kaznena kamatna stopa
36%
Kamatna stopa za postojeće klijente koji imaju otvoren tekući račun u paketu
0.30%
Gotovinska mesečna isplata
50%
Kamatna stopa za postojeće klijente koji nemaju otvoren tekući račun u paketu
0.10%
Plaćanje minimalnog iznosa
5%
Kamatne stope za nove klijente (Samo za klijente koji imaju paket tekućeg računa)
0.01%
Otvaranje računa
Bez naknade
Minimalni saldo
N/A
Gotovinske transakcije
Bez naknade
PREPAID KARTICA
Mesečno održavanje
€1
Plaćanja na POS u mreži RBKO
0.50 €
Plaćanja karticom u zemlji, van mreže RBKO u zemlji
1% minimum 1,00 €
5. Štedni račun za decu
Plaćanja karticom u inostranstvu i van mreže RBKO u zemlji
1% minimum 1,00 €
Kamatna stopa za postojeće klijente koji imaju otvoren tekući račun u paketu
0.30%
Podizanje novca na ATM RBKO-a
0.10 €
Kamatna stopa za postojeće klijente koji nemaju otvoren tekući račun u paketu
0.10%
Podizanje novca na ATM van mreže RBKO-a u zemlji
1% minimum 3,50 €
Kamatne stope za nove klijente (Samo za klijente koji imaju paket tekućeg računa)
0.01%
Podizanje novca na ATM u inostranstvu
1% minimum 3,50 €
Otvaranje
N/a
Naknada za dopunu
0,50 €
Minimalni saldo
€0
ATM Balance Inquiry Fee
0,50 €
Gotovinske transakcije
Bez naknade
Naknada za IVR
-
Live CS Fee
-
Naknada za odbijanje
-
Naknada za potraživanje izvoda
5,00 €
Cena za ponovno izdavanje kartice
5,00 €
Molimo Vas da kontaktirate službenika za odnose sa klijentima u vezi sa kamatnim stopama.
6. Usluga SMS Top Up
Naknada za mesečno održavanje (primenjuje se samo za klijente van paketa)
€ 0,20
Cena kartice
Naknada za SMS dopunu ili neku drugu uslugu
(primenjuje se samo za klijente van paketa)
€ 0,10
Fiksna naknada za P2P
-
Naknada za konverziju za transakcije u inostranstvu P2P %
1%
Naknada za pošiljke sa YAP – fiksna
0,50 €
Naknada za pošiljke sa YAP - %
-
Dnevni limit za podizanje novca na ATM – privremena kartica
200,00 €
Dnevni limit za podizanje novca na ATM – personalizovana kartica
300,00 €
Mesečni promet
2.000,00 €
Maksimalni saldo
1.500,00 €
Ažuriranje podataka izvršeno 29. Oktobra 2014. g.
Provizija - EUR
Podizanje novca na ATM Raiffeisen Banke na Kosovu (za klijente koji
imaju paket)
Bez naknade
Istraživanje o odlaznim transferima za period duži od 3 meseca
Obaveštenje putem telefona/telegrama
1,50
Provizija za plaćanja koja izvrše studenti putem E-bankinga
€ 10,00 plus provizije trećeg lica
13.00
2,50
€ 1.50
Istraživanje o odlaznim transferima za period kraći od 3 meseca
U SVIM DRUGIM ZEMLJAMA
U Čileu
Provizija za plaćanja koja izvrše studenti u filijali
0.3%, min € 15, max € 1,500
U DOMINIKANSKOJ REPUBLICI
7.00
4.50
14.00
3.00
U Vijetnamu
€1
Međunarodni transfer novca van Kosova (slanje)
Provizija - EUR
Naknada za transakcije karticom, VISA, Maestro
Platna lista na neelektronski način od strane poslodavca
Za iznose do 300€
10. OSTALE USLUGE
11. PAKET TEKUĆEG RAČUNA
PAKET PersonalPlus10 obuhvata sledeće usluge:
Otvaranje računa
Debitnu karticu (Visa Electron i Maestro)
Mesečno održavanje tekućeg računa
Aktiviranje E-Bankinga/ M-Bankinga
Održavanje E-Bankinga / M-Bankinga
Izdavanje kreditne kartice
Jedno stanje na računu mesečno
Uslugu SMS Top Up
50% popusta na naknade za podizanje na ATM
50% popusta na naknade za plaćanje poreza
Popust na naknade za nacionalne transfere putem E-Bankinga
PAKET PersonalPlus15 obuhvata sledeće usluge:
Otvaranje računa
Debitnu karticu (Visa Electron,Visa Classic i Maestro)
Mesečno održavanje tekućeg računa
Mesečno održavanje Visa Classic
Jedan međubankarski transfer mesečno
Upisnina za SMS banking
Jedno stanje na računu mesečno
Aktiviranje E-Bankinga / M-Bankinga
Izdavanje Kreditne / Master kartice
Uslugu SMS Top Up
50% popusta na naknade za podizanje na ATM
50% popusta na naknade za plaćanje poreza
Popust na naknade za nacionalne transfere putem E-Bankinga
Odražavanje E-Bankinga / M-Bankinga
Bank ID 50% jeftinije
Visa potvrdu
Kao i:
50% popusta na administrativnu taksu za ekspres kredite
Specijalnu kamatnu stopu za oročene depozite
(u okviru paketa)
PAKET PersonalPlus20 obuhvata sledeće usluge:
Otvaranje računa
Debitnu karticu (Visa Electron, Visa Classic i Maestro)
Mesečno održavanje tekućeg računa
Mesečno održavanje Visa Classic
Dva međubankarska transfera mesečno
Aktiviranje usluge SMS banking
Održavanje SMS banking
Dva mesečna stanja na računu
Aktiviranje E-Bankinga / M-Bankinga
Izdavanje Kreditne / Master kartice
Uslugu SMS Top Up
Održavanje E-Bankinga / M-Bankinga
50% popusta na naknadu za podizanje na ATM
50% popusta na naknade za plaćanje poreza
Popust na naknade za nacionalne transfere putem E-Bankinga
Bank ID
Visa potvrdu
Kao i:
50% popusta na administrativnu taksu za ekspres kredite
Specijalnu kamatnu stopu za oročene depozite
(u okviru paketa)
Download

Tarifa za fiziČKa LiCa | VALUTA EVRO