NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
KN
02
Klasifikacije
BOSANSKI
JEZIK
NIP BIH/PRODCOM 2012
NOMENKLATURA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
BOSNE I HERCEGOVINE 2010 SA PROMJENAMA
AŽURIRANIM PREMA EU PRODCOM LIST 2012
(INTEGRALNI TEKST)
Sarajevo, januar 2013.
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Izdaje:
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,
Zelenih beretki 26, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Оdgovara:
Zdenko Milinović, direktor
Pripremili:
Članovi radne grupe:
Nataša Lučić, Fahir Kanlić, Radomir Mutabdžija, Tima Karačić, Belma
Mesihović, Milka Janković - BHAS
Nusreta Imamović – Kaljanac, Amira Morankić, Nasiha Imširović, Adnan
Šačerbajtarević, Mirela Softić - FZS
Biljana Đukić, Mirjana Bandur, Zorka Dragić, Biljana Jeličić, Elizabeta
Smiljić - RZSRS
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
SADRŽAJ
SADRŽAJ................................................................................................................................................... 3
PREDGOVOR ............................................................................................................................................ 4
МJERNE JEDINICE .................................................................................................................................... 5
MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U OPISIMA PROIZVODA ................................................................. 6
SKRAĆENICE ............................................................................................................................................. 6
B - VAĐENJE RUDA I KAMENA ................................................................................................................. 7
05 - Vađenje ugljena i lignita ................................................................................................................ 7
06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina .......................................................................................... 7
07 - Vađenje metalnih ruda .................................................................................................................. 7
08 - Vađenje ostalih ruda i kamena ...................................................................................................... 8
09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena .............................................................. 10
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA............................................................................................................. 10
10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda ......................................................................................... 10
11 - Proizvodnja pića ........................................................................................................................... 28
12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda ................................................................................................ 29
13 - Proizvodnja tekstila...................................................................................................................... 30
14 - Proizvodnja odjeće....................................................................................................................... 39
15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda .......................................................................................... 47
16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala ................................................................................................................... 50
17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira .................................................................................... 53
18 - Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa ............................................................................... 59
19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ....................................................................... 61
20 - Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.............................................................................. 62
21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata ............................... 84
22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa....................................................................... 87
23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ................................................................ 93
24 - Proizvodnja baznih metala......................................................................................................... 103
25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme ............................................. 118
26 - Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda ...................................................... 132
27 - Proizvodnja električne opreme.................................................................................................. 144
28 - Proizvodnja mašina i uređaja, d. n............................................................................................. 154
29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica ............................................................... 181
30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava ................................................................................. 185
31 - Proizvodnja namještaja.............................................................................................................. 189
32 - Ostala prerađivačka industrija ................................................................................................... 191
33 - Popravak i instaliranje mašina i opreme.................................................................................... 198
D - PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
..................................................................................................................................................... 201
35 - Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ................. 201
E - SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE
DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA ................................................................................................ 202
38 - Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala ................. 202
3
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
PREDGOVOR
NIP BiH / PRODCOM 2012 je Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine
koja će se koristiti za provođenje Godišnjeg istraživanja industrije IND-21/PRODCOM u 2013., a za
popunjavanje podataka za 2012. godinu.
Godišnje statističko istraživanje IND-21/PRODCOM koje provode tri statističke institucije u
BiH po svom sadržaju odgovara godišnjim istraživanjima koja se, saglasno EU regulativi (Council
Regulation (EEC) No. 3924/91), provode u zemljama članicama EU. EU Regulativa 3924/91 odnosi se
na uspostavljanje i obavezno provođenje godišnjeg istraživanja industrijske proizvodnje u zemljama
članicama EU, a na osnovu ažurnih listi industrijskih proizvoda, odnosno, PRODCOM listi. Naziv
„PRODCOM“ potiče od naziva originalnog dokumenta na francuskom jeziku PRODuction
COMmununautaire. PRODCOM liste obavezno se povezuju i usklađuju sa drugim nomenklaturama
proizvoda koje se koriste na svjetskom i evropskom nivou, a prvenstveno sa nomenklaturama iz
područja vanjske trgovine. Usklađenost se postiže godišnjim promjenama PRODCOM listi koje se
ažuriraju sa promjenama nomenklatura vanjske trgovine EU/CN (Combined Nomenclature) i UN/HS
(Harmonised commodity description and coded system).
Trenutna neusaglašenost BiH IND-21/PRODCOM istraživanja sa odgovarajućim EU
istraživanjima se odnosi na korištenje nedovoljno ažurne nomenklature. Dok se u zemljama EU
svake godine primjenjuje nomenklatura ažurirana u skladu sa nomenklaturom vanjske trgovine, dotle
se u BiH koristi ista verzija nomenklature tokom više uzastopnih godina. Tako se od 2005. do 2009.,
za provođenje istraživanja IND-21/PRODCOM u BiH koristila nomenklatura zasnovana na EU
PRODCOM listi iz 2005., a za 2010. i 2011. nomenklatura zasnovana na EU PRODCOM listi za
2010. Zbog te činjenice rezultati BiH istraživanja nisu usaglašeni sa rezultatima odgovarajućih EU
istraživanja, te ne mogu biti prihvaćeni od strane Eurostata (Statistički ured EU). Eurostat je
preporučio BiH da za potrebe Godišnjeg IND-21/PRODCOM počne sa redovnim godišnjim
ažuriranjem nomenklature industrijskih proizvoda sa odgovarajućom PRODCOM listom.
Planovima aktivnosti predviđeno je da, počevši sa 2013., statističke institucije u BiH otpočnu
redovno ažuriranje nomenklatura koja će se koristiti za provođenje IND-21/PRODCOM istraživanja.
U tom cilju, BiH statističke institucije su izvršile ažuriranje sa EU PRODCOM listom za 2012 i ulaze
u proces provođenja IND-21/PRODCOM istraživanja (za referentnu 2012.)
sa usaglašenim
konceptom, metodologijom i nomenklaturom, a u skladu sa EU Regulativom za PRODCOM
istraživanje. Nakon provođenja rezultati će biti proslijeđeni u Eurostat, radi daljeg postupanja i
verifikacije.
Ovaj proces će se ubuduće redovno odvijati, što podrazumjeva godišnje ažuriranje NIP BiH /
PRODCOM nomenklature za provođenje IND 21/PRODCOM istraživanja u BiH, saglasno
promjenama koje će se vršiti na EU PRODCOM listama. Tako će se za provođenje istraživanja u
2014. (za referentnu 2013.) koristiti nomenklatura ažurirana sa EU PRODCOM listom za 2013. BiH
institucije će, svake godine, za potrebe godišnjeg IND-21/PRODCOM istraživanja vršiti izmjene i
dopune NIP BiH 2010 i pripremati integralni tekst koji uključuje osnovnu NIP BiH 2010 i sve
izmjene i dopune nastale, sukcesivno, tokom godina. Takav je i integralni tekst NIP BiH / PRODCOM
2012.
Direktor
Zdenko Milinović
4
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
МJERNE JEDINICE
OZNAKA
OPIS
KRt
Karat
br. elem.
T
Kg
kg Al₂O₃
kg B₂O₃
kg Cl
kg F
kg HCl
kg H₂O₂
kg KOH
kg K₂O
kg N
kg NaOH
kg Na₂CO₃
kg Na₂S₂O₅
kg P₂O₅
kg SO₂
kg SiO₂
kg TiO₂
kg akt. supst.
kg 90 % suhe supst.
kg HF
Kw
MWh
ef. Sati
L
l alk. 100%
M
m²
m³
1000 m³
Pari
Kom
Kompenzovana registarska tona
Karat (1 karat = 0,2 g)
Broj elemenata
Tona
Kilogram
Kilogram aluminijum oksida
Kilogram bor oksida
Kilogram hlora
Kilogram fluora
Kilogram hlorovodonicne kiseline
Kilogram hidrogen peroksida
Kilogram kalijum hidroksida
Kilogram kalijum oksida
Kilogram azota
Kilogram natrijum hidroksida
Kilogram natrijum karbonata
Kilogram natrijum pirosulfita
Kilogram fosfor pentoksida
Kilogram sumpor dioksida
Kilogram silicijum dioksida
Kilogram titanijum dioksida
Kilogram aktivne supstance
Kilogram supstance, 90 % suhe
Kilogram fluorovodonicne kiseline
Kilovat
Megavatsat (MWh)
Efektivni sati
Litar
Litar cistog (100%) alkohola
Metar
Kvadratni metar
Kubni metar
Hiljada m³
Broj pari
Broj komada
TJ
priklj.
Teradžul (1012 džula)
Priključak (telefonski)
5
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U OPISIMA PROIZVODA
OZNAKA
OPIS
kW
mm
kV
kVA
kVAr
MPa
cg
cm3
deciteks
Kilovat
Milimetar
Kilovolt
Kilovoltamper
Kilovoltamper reaktivni
Megapaskal
Centigram
Kubni centimetar
Težina u g niti dužine 10.000 m
SKRAĆENICE
OZNAKA
OPIS
isklj.
uklj.
d.n.
n.p.t.m.
p.t.m.
>
≥
<
≤
CVD /PVD
LCD
HS
CN
EU
UN
Isključujući
Uključujući
Drugdje nepomenuto
Nije pakovano za trgovnu na malo
Pakovano za trgovinu na malo
Veće od
Veće ili jednako
Manje od
Manje ili jednako
Hemijsko/fizičko taloženje hemijskih para
Displej sa tečnim kristalom
Harmonizovani sistem
Kombinovana nomenklatura
European Union (Еuropska Unija)
United Nations (Ujedinjene Nacije)
6
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
B
VAĐENJE RUDA I KAMENA
05
Vađenje ugljena i lignita
Vađenje kamenog ugljena
Vađenje kamenog ugljena
Kameni ugalj
Koksni ugljen (mrki ugljen kalorične vrijednosti > 23.865 kJ/kg na
osnovi vlažnog uzorka bez pepela i kvalitete za proizvodnju koksa
prikladnog za punjenje visoke peći)
05.10.10.50 Ugalj za proizvodnju pare (mrki ugljen kalorične vrijednosti > 23.865
kJ/kg, na osnovi vlažnog uzorka bez pepela, korišten za proizvodnju pare
i zagrijavanje prostora, uklj. španski crni lignit)
05.1
05.10
05.10.10
05.10.10.30
05.2
05.20
05.20.10
05.20.10.01
05.20.10.02
Vađenje lignita
Vađenje lignita
Lignit
Mrki ugljen
Lignit
06
Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
t
t
t
t
Vađenje sirove nafte
Vađenje sirove nafte
Sirova nafta i ulja dobijena iz bitumenoznih minerala
Sirova nafta (prirodno nastala mineralna ulja koja sadrže više vrsta
ugljikovodika, uklj. naftu iz bitumenoznog škriljevca, smjese naftnog
bitumena s pijeskom, ... itd.)
06.2
Vađenje prirodnog plina
06.20
Vađenje prirodnog plina
06.20.10
Prirodni plin, tečni ili u plinovitom stanju
06.20.10.10 Prirodni plin iz naftnih ležišta (gorivi plin bogat metanom s prirodnih
polja)
06.20.10.50 Kondenzati zemnog plina (NGL: tečni zemni plin, dijelovi zemnog plina
rekuperirani u tekućem obliku (LPG, plinski benzin, plinsko ulje, pogoni
za preradu plina))
06.1
06.10
06.10.10
06.10.10.30
07
Vađenje metalnih ruda
07.1
07.10
07.10.10
07.10.10.00
07.2
07.29
07.29.11
07.29.11.00
07.29.12
07.29.12.00
07.29.13
07.29.13.00
07.29.14
07.29.14.00
07.29.15
07.29.15.00
Vađenje željeznih ruda
Vađenje željeznih ruda
Željezne rude
Željezne rude i koncentrati (isklj. prženi željezni pirit)
Vađenje ruda obojenih metala
Vađenje ostalih ruda obojenih metala
Rude i koncentrati bakra
Rude i koncentrati bakra
Rude i koncentrati nikla
Rude i koncentrati nikla
Rude i koncentrati aluminija
Rude i koncentrati aluminija
Rude i koncentrati plemenitih metala
Rude i koncentrati plemenitih metala
Rude i koncentrati olova, cinka i kalaja
Rude i koncentrati olova, cinka i kalaja
7
t
TJ
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, uključujući rude i
koncentrate mangana, hroma, kobalta, molidbena, tantala d. n.
07.29.19.00 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, uklj. rude i koncentrate
mangana, kroma, kobalta, molibdena, tantala, d.n.
07.29.19
08
kg
Vađenje ostalih ruda i kamena
Vađenje kamena, pijeska i gline
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa,
krede i škriljevca
08.11.11
Mramor i ostali krečnjački ukrasni kamen i kamen za gradnju
08.11.11.33 Mramor i travertin, sirovi ili grubo klesani
08.11.11.36 Mramor i travertin, samo izrezan u pravougaone ili kvadratne blokove ili
ploče
08.11.11.50 Ekozin i drugi krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, jasne
specifične mase ≥ 2,5 kg/10 m³
08.1
08.11
08.11.12
08.11.12.33
08.11.12.36
08.11.12.50
08.11.12.90
Granit, pješčar i ostali ukrasni kamen i kamen za gradnju
Granit, sirov ili grubo klesan
Granit samo izrezan u pravougaone (uklj. kvadratne) blokove ili ploče
Pješčar
Porfir, bazalt, kvarcit i drugi kamen za spomenike ili građevinarstvo,
neobrađen, grubo klesan ili samo izrezan (isklj. krečnjački kamen za
spomenike ili građevinarstvo mase ≥ 2,5 kg/10 m³, granit i pješčar)
08.11.20
Krečnjak i gips
08.11.20.30 Sirovi gips, anhidrid
08.11.20.50 Fluks krečnjaka, krečnjak i druge vrste krečnjačkog kamena koji se
koristi za proizvodnju kreča ili cementa (isklj. drobljeni agregat
krečnjaka i krečnjački arhitektonsko-građevinski kamen)
08.11.30
Kreda i dolomit, nekalcinisan
08.11.30.10 Kreda
08.11.30.30 Dolomit, neobrađen, grubo klesan ili samo izrezan u blokove ili ploče
(isklj. kalciniran ili sinterovan dolomit, aglomerisan dolomit i lomljeni ili
drobljeni dolomit za agregate betona, nasipanje puteva ili željezničkih
pruga ili dr.)
08.11.40
Škriljac
08.11.40.00 Škriljac, neobrađen, grubo klesan ili samo izrezan u pravougaone ili
kvadratne blokove ili ploče
08.12
08.12.11
08.12.11.50
08.12.11.90
Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina
Prirodni pijesak
Silikatni pijesak (kvarcni ili industrijski pijesak)
Građevinski pijesak poput glinenog pijeska; kaolinskog pijeska,
felspatnog pijeska (isklj. silikatni pijesak i onaj koji sadrži metale)
08.12.12
Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, šljunak
08.12.12.10 Šljunak i oblutak koji se koriste za agregate betona, za nasipanje puteva
ili željezničkih pruga ili za druga nasipanja; šindra i kremen
08.12.12.30 Drobljen kamen, koji se koristi kao agregat za beton, za nasipanje puteva
ili željezničkih pruga ili za druga nasipanja (isklj. šljunak, oblutak, šindru
i kremen)
08.12.12.50 Mermerni granulat, odlomci i prah
8
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
08.12.12.90 Granulat, odlomci i prah od travertina, ekozina, granita, porfira, bazalta,
pješčara i drugog kamena za spomenike
08.12.13
08.12.13.00
08.12.21
08.12.21.40
08.12.21.60
08.12.22
08.12.22.10
08.12.22.30
08.12.22.50
Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira da li
sadrže ili ne sadrže oblutke, šljunak, šindru i kremen za upotrebu u
građevinarstvu
Mješavine šljake i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadrže
ili ne sadrže oblutke, šljunak, šindru i kremen za upotrebu u
građevinarstvu
Kaolin i ostale kaolinske gline
Kaolin
Kaolinska glina (kuglična i plastična glina)
Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinaszemlje
Bentonit
Vatrostalna glina
Obične gline i škriljci za upotrebu u građevinarstvu (isklj. bentonit,
vatrostalnu glinu, ekspandirane gline, kaolin i kaolinsku glinu);
andaluzit, kijanit i silimanit; mulit; šamot ili dinas gline
Vađenje ruda i kamena d. n.
Vađenje minerala za proizvodnju hemikalije i prirodnih mineralnih
gnojiva
08.91.11
Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati
08.91.11.00 Prirodni kalcijum-fosfati; prirodni aluminij-kalcijum-fosfati i fosfatna
kreda
08.91.12
Neprženi pirit, pirotit i markazit; sirovi i nerafinisani sumpor
08.91.12.00 Neprženi željezni pirit, pirotit i markazit; sirovi ili nerafinisani sumpor
(uklj. obnovljeni sumpor)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
08.9
08.91
08.91.19
08.91.19.00
08.93
08.93.10
08.93.10.00
Ostali hemijski minerali i minerali za đubrivo
Ostali hemijski minerali i minerali za đubrivo
Vađenje soli
So i čisti natrijum hlorid, morska voda
So (uklj. denaturisanu so, ali isklj. so za ljudsku ishranu) i čisti natrijumhlorid, u vodenom rastvoru ili ne ili koja sadrži dodano sredstvo protiv
stvrdnjavanja ili za rasipanje
Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene
Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene
Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata),
neobrađeno, jednostavno rezani ili grubo oblikovano
08.99.21.00 Drago i poludrago kamenje (isklj. industrijske dijamante), neobrađeno ili
jednostavno rezano ili grubo oblikovano
08.99
08.99.10
08.99.10.00
08.99.21
Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno rezani, rasječeni
ili grubo brušeni; plovučac; prirodni korund, prirodni granat i ostali
prirodni abrazivi
08.99.22.00 Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno rezani, rasječeni ili
grubo oblikovani; plovučac; brusni kamen, prirodni korund, prirodni
granit i ostali prirodni abrazivi
08.99.29
Ostali minerali
08.99.29.00 Ostali minerali
kg
kg
kg
kg
kg
karat
08.99.22
9
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
09
Jedinica
mjere
Naziv
Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina
Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina
Usluge montaže i demontaže postrojenja za bušenje, usluge
održavanja i popravaka te pomoćne ostale usluge u vezi s vađenjem
nafte i plina
09.10.12.00 Usluge montaže i demontaže postrojenja za bušenje, usluge održavanja i
popravaka te podržavajuće ostale usluge u vezi s vađenjem nafte i plina
09.1
09.10
09.10.11
09.10.11.00
09.10.12
Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe
transporta izvršene na oknu
09.10.13.00 Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe transporta
izvršene na oknu
ef. sati
ef. sati
09.10.13
09.9
09.90
09.90.11
09.90.11.00
09.90.19
09.90.19.00
Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena
Pomoćne usluge za vađenje kamenog uglja
Usluge podrške za vađenje kamenog ugljena
Pomoćne usluge za ostalo rudarstvo i vađenje d.n.
Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju, d. n.
C
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1
10.11
10.11.11
10.11.11.40
10.11.11.90
10.11.12
10.11.12.30
Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
Prerada i konzerviranje mesa
Govedina, svježa ili hlađena
Govedina i teletina svježa ili hlađena, cijela, polutke i četvrtine s kostima
Govedina i teletina, svježa ili hlađena, u dijelovima
Svinjetina, svježa ili hlađena
Svinjetina, svježa ili hlađena, cijela i polutke (uklj. svježe meso
privremeno konzervisano solju)
ef. sati
ef. sati
ef. sati
kg
kg
kg
10.11.12.50 Svinjetina, svježa ili hlađena, butovi, plećke i dijelovi s kostima (uklj.
svježe meso privremeno konzervisano solju)
kg
10.11.12.90 Svinjetina, svježa ili hlađena (uklj. svježe meso privremeno konzervisano
solju; isklj. cijelo, polutke, butove, plećke i njihove dijelove s kostima)
kg
Ovčetina, svježa ili hlađena
Janjetina i ovčetina, svježa ili hlađena, cijela, polovice i dijelovi
Kozje meso, svježe ili hlađeno
Kozje meso, svježe ili hlađeno
Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno
Konjsko meso i meso drugih kopitara, svježe ili hlađeno
Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih
kopitara, svježi ili hlađeni
10.11.20.00 Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara,
svježe ili hlađene
10.11.13
10.11.13.00
10.11.14
10.11.14.00
10.11.15
10.11.15.00
10.11.20
10.11.31
Govedina, zamrznuta
10.11.31.00 Govedina i teletina, zamrznuta, cijela, polutke, četvrtine i u dijelovima
10.11.32
Svinjetina, zamrznuta
10
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.11.32.30 Svinjetina, zamrznuta, cijela i polovice
10.11.32.50 Svinjetina, zamrznuti butovi, plećke i njihovi dijelovi s kostima
10.11.32.90 Svinjetina, zamrznuta (isklj. cijelu i polovice, butove, plećke i njihove
dijelove s kostima)
Ovčetina, zamrznuta
Janjetina i ovčetina, zamrznuta, cijela, polovice i dijelovi
Kozje meso, zamrznuto
Kozje meso, zamrznuto
Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto
Konjsko meso i meso drugih kopitara, zamrznuto
Ostalo meso i jestive iznutrice od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto
Jestive iznutrice od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara,
zamrznute
10.11.39.30 Svježe, rashlađeno ili zamrznuto meso i jestive iznutrice (uklj. meso i
iznutrice kunića, zečeva i divljači; isklj. žablje batake, i meso i iznutrice
peradi, goveda i kopitara, svinja, ovaca i koza)
10.11.33
10.11.33.00
10.11.34
10.11.34.00
10.11.35
10.11.35.00
10.11.39
10.11.39.10
10.11.41
Čupana vuna, masna, uključujući čupanu vunu opranu u runu
10.11.41.00 Masna vuna negrebenana ili nečešljana (uklj. opranu vunu u runu) (isklj.
striženu vunu)
10.11.42
10.11.42.00
10.11.43
10.11.43.00
10.11.44
10.11.44.00
10.11.45
10.11.45.00
10.11.50
10.11.50.40
Cijele sirove goveđe kože i kože kopitara
Sirova koža goveda i kopitara, cijela (osim one povezane sa HS 4101 90)
Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara
Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara
Sirove ovčje ili janjeće kože
Ovčija ili janjeća koža
Sirove kozje ili jareće kože
Sirova kozija i jareća koža, neštavljena, svježa ili konzervisana
Masti od goveda, ovaca, koza ili svinja
Svinjska masnoća očišćena od mesa, svježa, rashlađena, zamrznuta,
soljena, u salamuri ili dimljena (isklj. topljenu)
10.11.50.60
10.11.50.70
10.11.60
10.11.60.30
10.11.60.90
Svinjska mast i ostale svinjske masnoće, topljene
Masnoće od goveda, ovaca i koza, sirove ili topljene
Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi
Crijeva, mjehuri i želuci životinja cijeli ili u komadima (isklj. riblje)
Otpaci životinjskog porijekla, nepogodni za ljudsku upotrebu (isklj. ribu,
crijeva, mjehure i želuce)
10.12
10.12.10
10.12.10.10
10.12.10.20
10.12.10.30
10.12.10.40
10.12.10.50
10.12.10.60
10.12.10.70
10.12.20
Prerada i konzerviranje mesa peradi
Meso peradi, svježe ili hlađeno
Svježe ili hlađeno meso pilića, cijelo
Svježe ili hlađeno ćureće meso, cijelo
Svježe ili hlađeno meso gusaka, pataka i biserki, cijelih
Masna guščija i pačija jetra, svježa ili hlađena
Svježe ili hlađeno meso pilića, sječeno
Svježe ili hlađeno ćureće meso, sječeno
Svježe ili hlađeno meso gusaka, pataka i biserki, sječeno
Meso peradi, zamrznuto
11
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
10.12.20.13
10.12.20.15
10.12.20.17
10.12.20.53
10.12.20.55
10.12.20.57
10.12.20.80
10.12.30
10.12.30.00
10.12.40
10.12.40.20
10.12.40.50
10.12.50
10.12.50.00
10.13
10.13.11
10.13.11.20
10.13.11.50
10.13.11.80
Jedinica
mjere
Naziv
Zamrznuto pileće meso, cijelo
Zamrznuto meso ćurki i ćurana, cijelo
Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, cijelo
Zamrznuto meso pilića, sječeno
Zamrznuto meso ćurki i ćurana, sječeno
Zamrznuto meso gusaka, pataka i biserki, sječeno
Zamrznuta jetra peradi
Masti od peradi
Masti od peradi
Jestive iznutrice od peradi
Svježe ili hlađene iznutrice od peradi (isklj. masnu jetru od gusaka i
pataka)
Zamrznute iznutrice od peradi (isklj. jetru)
Kože ptica s perjem i paperjem
Preparirane ptice s perjem ili paperjem
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)
Svinjski butovi, plećke i njihovi dijelovi s kostima, soljeni, u salamuri,
sušeni ili dimljeni
Svinjsko meso sa stomaka i njegovi dijelovi, soljeni, u salamuri, sušeni
ili dimljeni
Svinjetina, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena (uklj. slaninu, bedra i
njihove dijelove; isklj. šunke, plećke i njihove dijelove s kostima, meso
sa stomaka i njihovi dijelovi)
10.13.12
Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno
10.13.12.00 Govedina i teletina, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena
10.13.13
Ostalo meso i jestive mesne iznutrice, soljeno, u salamuri, sušeno ili
dimljeno (isključujući svinjsko i goveđe); jestiva brašna i jela od
mesa ili mesnih iznutrica
10.13.13.00 Meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno; jestiva brašna i jela od
mesa ili iznutrica (isklj. svinjetinu, govedinu i teletinu, soljenu, u
salamuri, sušenu ili dimljenu)
10.13.14
Kobasice i slični proizvodi od mesa, iznutrica ili krvi
10.13.14.30 Kobasice i slični proizvodi i pripravci na bazi jetre (isklj. gotova jela i
obroke)
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, iznutrica ili krvi i pripravcima na
njima baziranim (isklj. kobasice od jetre, gotova jela i obroke)
Ostalo pripremljeno i konzervisano meso, jestive mesne iznutrice, te
krv (osim pripremljenih jela od mesa ili iznutrica)
10.13.15.05 Pripremljena ili konzervisana pačja ili guščja jetra (isklj. kobasice i
gotova jela i obroke)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.13.15
kg
10.13.15.15 Pripremljena ili konzervisana jetra ostalih životinja (isklj. kobasice i
gotova jela i obroke)
kg
10.13.15.25 Ćureće meso ili iznutrice, pripremljeno ili konzervisano (isklj. kobasice,
proizvode od jetre i gotova jela i obroci)
kg
10.13.15.35 Ostalo meso peradi, pripremljeno ili konzervisano (isklj. kobasice,
proizvode od jetre i gotova jela i obroke)
kg
12
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.13.15.45 Svinjsko meso, pripremljeno ili konzervisano: šunke i odresci šunke
(isklj. gotova jela i obroke)
kg
10.13.15.55 Svinjsko meso, pripremljeno ili konzervisano: plećke i odresci plećke
(isklj. gotova jela i obroke)
kg
10.13.15.65 Pripremljeno ili konzervisano meso, iznutrice i mješavine od domaće
svinje, uklj. mješavine koje sadrže < 40% bilo koje vrste mesa ili
iznutrica i bilo koje vrste masti (isklj. kobasice i slične proizvode,
homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke)
kg
10.13.15.75 Ostalo pripremljeno ili konzervisano meso, iznutrice i mješavine od
domaće svinje, uklj. mješavine (isklj. kobasice i slične proizvode,
homogenizovane proizvode, proizvode od jetre i gotova jela i obroke)
kg
10.13.15.85 Pripremljeno ili konzervisano meso ili iznutrice od goveda (isklj.
kobasice i slične proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od
jetre i gotova jela i obroke)
10.13.15.95 Ostalo pripremljeno ili konzervisano meso ili iznutrice, uklj. krv (isklj.
kobasice i slične proizvode, homogenizovane proizvode, proizvode od
jetre i gotova jela i obroke)
10.13.16
Brašno, krupica i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu;
čvarci
10.13.16.00 Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih iznutrica, nepodobni za ljudsku
upotrebu; čvarci
kg
10.13.91
10.13.91.00
10.2
10.20
10.20.11
10.20.11.00
10.20.12
10.20.12.00
10.20.13
10.20.13.30
10.20.13.60
10.20.14
10.20.14.00
10.20.15
10.20.15.00
10.20.16
10.20.16.00
10.20.21
10.20.21.00
10.20.22
10.20.22.00
10.20.23
Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih
proizvoda
Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih
proizvoda
Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca
Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svježi ili hlađeni
Riblji fileti i ostalo riblje meso, bez kostiju, svježi ili hlađeni
Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena
Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena
Ribe, zamrznute
Morska riba, zamrznuta
Slatkovodna riba, zamrznuta
Riblji fileti, zamrznuti
Riblji fileti, zamrznuti
Riblje meso (mljeveno ili ne), zamrznuto
Riblje meso bez kostiju, zamrznuto (isklj. filete)
Riblja jetra i ikra, zamrznuta
Riblja jetra i ikra, zamrznuta
Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni
Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni
Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje
brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za ljudsku prehranu
Brašno, prah i pelete od ribe, pogodni za ljudsku upotrebu; riblja jetra i
ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri
Ribe, sušene, soljene ili nesoljene ili u salamuri
13
kg
kg
ef. sati
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.20.23.50 Sušena riba; soljena ili nesoljena; riba soljena, ali nesušena; riba u
salamuri (isklj. dimljene filete, glave, repove i iznutrice)
kg
10.20.24
Ribe, uključujući filete, dimljene
10.20.24.25 Dimljeni pacifički, atlanski i dunavski losos (uklj. filete, isključujući
glave, repove i iznutrice)
kg
10.20.24.55 Dimljene haringe (uklj. filete, isključujući glave, repove i iznutrice)
10.20.24.85 Dimljena riba (uključujući filete, isključujući glave, repove i iznutrice)
(isključujući pacifički, atlantski i dunavski losos, haringu)
kg
kg
Ribe, drugačije pripremljene ili konzervisane, osim pripremljenih
ribljih jela
10.20.25.10 Losos, pripremljen ili konzervisan, cijeli ili u komadima (isklj. mljevene
proizvode i gotova jela i obroke)
10.20.25
kg
10.20.25.20 Haringe, pripremljene ili konzervisane, cijele ili u komadima (isklj.
mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.30 Pripremljene ili konzervisane srdele, velike srdele i papaline, cijele ili u
komadima (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.40 Tune i sl. ribe, pripremljene ili konzervisane, cijele ili u komadima,
nemljevene (isklj. mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.50 Skuša, pripremljena ili konzervisana, cijela ili u komadima (isklj.
mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.60 Inćuni, pripremljeni ili konzervisani, cijeli ili u komadima (isklj.
mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.70 Riblji fileti, u tijestu ili hljebnim mrvicama uklj. riblje štapiće (isklj.
gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.80 Ostala riba, pripremljena ili konzervisana, cijela ili u komadima (isklj.
mljevene proizvode i gotova jela i obroke)
kg
10.20.25.90 Pripremljena ili konzervisana riba (isklj. cijelu ili u komadima i gotova
jela i obroke)
10.20.26
Kavijar i zamjene kavijaru
10.20.26.30 Kavijar (ikra kečige)
10.20.26.60 Zamjene kavijaru
10.20.31
Ljuskari, zamrznuti
10.20.31.00 Zamrznuti ljuskari, zamrznuto brašno, prah i pelete od ljuskara, pogodni
za ljudsku upotrebu
kg
10.20.32
Mekušci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni
10.20.32.00 Mekušci (jakobove kapice, dagnje, sipa, lignje i hobotnice), zamrznuti,
sušeni, dimljeni, usoljeni ili u salamuri
Ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u
salamuri, dimljeni
10.20.33.00 Ostali vodeni beskičmenjaci (prugasta venera, meduza, itd), zamrznuti,
sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri; brašno, prah i pelete od vodenih
beskičmenjaka osim od ljuskara, pogodni za ljudsku upotrebu,
zamrznuti, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri
10.20.34
Ljuskari, drugačije pripremljeni ili konzervisani; mekušci i drugi
vodeni beskralježnjaci drugačije pripremljeni ili konzervisani
kg
kg
kg
kg
10.20.33
14
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.20.34.00 Ljuskari, mekušci i drugi vodeni beskičmenjaci pripremljeni ili
konzervisani (isklj. rashlađene, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri,
ljuskare u ljušturi, kuhane na pari ili u vreloj vodi) (isklj. gotova jela i
obroke)
10.20.41
Brašno, krupica i pelete od riba, ljuskara i mekušaca ili ostalih
vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku prehranu
10.20.41.00 Brašno, krupica i pelete od ribe ili od ljuskara, mekušaca i ostalih
vodenih beskičmenjaka, nepogodni za ljudsku ishranu
Ostali nejestivi proizvodi od riba, ljuskara i mekušaca ili ostalih
vodenih beskičmenjaka
10.20.42.00 Nejestivi riblji proizvodi (uklj. riblje otpatke; isklj. kitove kosti i dlake,
korale i slični materijal, oklope, sipinu kost, neobrađene ili jednostavno
pripremljene/prirodne sunđere)
kg
kg
10.20.42
10.20.42.50 Riblje glave, repovi i iznutrice, ostali jestivi riblji ostaci: suseni, soljeni
ili u salamuri, dimljeni
10.3
10.31
10.31.11
10.31.11.10
10.31.11.30
10.31.12
10.31.12.00
10.31.13
10.31.13.00
10.31.14
10.31.14.30
10.31.14.60
10.32
10.32.11
10.32.11.00
10.32.12
10.32.12.10
10.32.12.20
10.32.12.30
10.32.13
10.32.13.00
10.32.14
10.32.14.00
10.32.15
10.32.15.00
10.32.16
10.32.16.00
Prerada i konzerviranje voća i povrća
Prerada i konzerviranje krompira
Krompir, zamrznut
Zamrznuti krompir, nekuhan ili kuhan na pari ili u vreloj vodi
Zamrznuti krompir, pripremljen ili konzervisan (uklj. krompir termički
obrađen ili djelimično termički obrađen u ulju i onda zamrznut; isklj. u
sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
Sušeni krompir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje
neprerađen
Sušeni krompir, cio ili rezan u komade, ali dalje neprerađen
Sušeni krompir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta
Sušeni krompir, u obliku brašna, praha, pahuljica, granula i peleta
Krompir, pripremljen ili konzervisan
Krompir, pripremljen ili konzervisan, u obliku brašna, praha, pahuljica,
granula ili peleta (isklj. zamrznuti, sušeni, čips, u sirćetu ili sirćetnoj
kiselini)
Krompir pripremljen ili konzervisan, uključujući čips (isklj. zamrznut,
sušen, u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, u obliku brašna, praha ili pahuljica)
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Sok od paradajza
Sok od paradajza
Sok od narandže
Nekoncentrisani sok od narandže, zamrznut
Nekoncentrisani sok od narandže (isklj. zamrznuti)
Sok od narandže, d. n.
Sok od grejpfruta
Sok od grejpfruta
Sok od ananasa
Sok od ananasa
Sok od grožđa
Sok od grožđa (uklj. širu od grožđa)
Sok od jabuke
Sok od jabuke
15
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
l
l
l
l
l
l
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Miješani sokovi od voća i povrća
Mješavine sokova, od voća i povrća
Ostali sokovi od voća i povrća
Nekoncentrisani sok ostalih agruma (isklj. narandžu i grejpfrut)
Nekoncentrisani sokovi od ostalog voća i povrća, nefermentisani i bez
dodanog alkohola (isklj. narandžu, grejpfrut, ananas, paradajz, grožđe i
jabučni sok)
10.32.19.30 Ostali sokovi od voća i povrća, d. n.
10.39
Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.39.11
Povrće, zamrznuto
10.39.11.00 Zamrznuto povrće i mješavine povrća, nekuhano ili kuhano na pari ili u
vreloj vodi (isklj. krompir)
10.32.17
10.32.17.00
10.32.19
10.32.19.10
10.32.19.20
10.39.12
Povrće, privremeno konzervisano
10.39.12.00 Povrće privremeno konzervisano sumpor-dioksidom, u salamuri, u
sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje, ali u tom
stanju nepogodni za neposrednu ishranu
10.39.13
Sušeno povrće
10.39.13.30 Sušeni luk, cijeli, sjeckan, rezan, samljeven ili u prahu, ali ne dalje
pripremljen
10.39.13.50 Sušene gljive i tartufi, cijeli, sjeckani, rezani, mljeveni ili u prahu, ali ne
dalje pripremljeni
10.39.13.90 Sušeno povrće (isklj. krompir, luk, gljive i tartufe) i miješano povrće,
cijelo, sjeckano, rezano, mljeveno ili u prahu, ali ne dalje pripremljeno
Grah, konzervisan, ali ne u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, osim
pripremljenih jela od povrća
10.39.15.00 Grah, konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini,
isklj. onaj u gotovim jelima od povrća
l
l
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
10.39.15
Grašak, konzervisan, ali ne u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, osim
pripremljenih jela od povrća
10.39.16.00 Grašak, konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini,
isklj. onaj u gotovim jelima od povrća
kg
10.39.16
Ostalo povrće (osim krompira), konzervisano, ali ne u sirćetu ili
sirćetnoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća
10.39.17.10 Konzervisan paradajz, cio ili u kriškama (isklj. onaj u gotovim jelima od
povrća i konzervisan paradajz u sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
kg
10.39.17
kg
10.39.17.21 Nekoncentrovani pire i pasta od paradajza
10.39.17.25 Koncentrovani pire i pasta od paradajza
10.39.17.30 Pripremljene i konzervisane gljive i tartufi ( isklj. gotova jela od povrća,
gljiva i tartufa, sušenih, zamrznutih ili konzervisanih u sirćetu ili
sirćetnoj kiselini)
10.39.17.40 Zamrznuto povrće i mješavine od povrća (isklj. gotova jela od povrća,
zamrznuto povrće i mješavine od povrća, nekuhano ili kuhano na pari ili
u vreloj vodi, ili konzervisano u sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
kg
kg
kg
10.39.17.50 Konzervisani kiseli kupus (isklj. gotova jela od povrća i kiselog kupusa,
sušen, zamrznut ili konzervisan u sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
kg
10.39.17.60 Konzervisana špargla (isklj. gotova jela od povrća i špargle, sušene,
zamrznute ili konzervisane u sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
kg
16
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.39.17.70 Pripremljene ili konzervisane masline (isklj. gotova jela od povrća i
masline, sušene, zamrznute ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
kg
10.39.17.80 Pripremljeni ili konzervisani kukuruz šećerac (isklj. gotova jela od
povrća i kukuruza šećerca koji je sušen, zamrznut ili konzervisan u
sirćetu ili sirćetnoj kiselini)
10.39.17.90 Povrće i mješavine povrća, d. n. (isklj. gotova jela od povrća i smrznuto
povrće i mješavine povrća)
kg
Povrće (osim krompira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi
biljaka, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
10.39.18.00 Povrće (isklj. krompir), voće, koštunjičavo voće i drugi jestivi dijelovi
biljaka, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
kg
10.39.18
10.39.21
Voće i orašasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto
10.39.21.00 Zamrznuto voće, koštunjičavo voće, nekuhano ili kuhano na pari ili u
vreloj vodi
10.39.22
Džemovi, marmelada, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastih
plodova
10.39.22.30 Kuhani džemovi, marmelade, želei, pirei i paste od agruma (isklj.
homogenizovane proizvode)
kg
kg
kg
10.39.22.90 Kuhani džemovi, marmelade, voćni želei, pirei i paste od voća ili
orašastog voća (isklj. od agruma, homogenizovane proizvode)
kg
10.39.23
Orašasti plodovi, kikiriki, prženi, soljeno ili drugačije pripremljeni
10.39.23.30 Kikiriki, pripremljen ili konzervisan (uklj. kikiriki-puter; isklj. u sirćetu
ili sirćetnoj kiselini, zamrznut, pire i paste)
kg
10.39.23.90 Pripremljeno ili konzervisano koštunjičavo voće (osim kikirikija); i
ostale sjemenke i mješavine (isklj. u sirćetu ili sirćetnoj kiselini,
zamrznuto, pire i paste, konzervisane u šećeru)
Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervisano, neprikladno za
neposredno konzumiranje
10.39.24.10 Kore agruma, dinja/lubenica, svježe, zamrznute, sušene ili privremeno
konzervisane u salamuri, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za
konzervisanje
10.39.24.30 Ostalo voće i koštunjičavo voće, privremeno konzervisano sumpordioksidom, u salamuri, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za
konzervisanje, ali nepogodno za neposrednu ishranu
kg
10.39.24
10.39.25
Ostalo pripremljeno ili konzervisano voće
10.39.25.10 Suho grožđe
10.39.25.20 Sušeno voće (isklj. banane, datule, smokve, avokado, guava, mango,
mangostin, agrume i grožđe); mješavine orašastog voća i sušenog voća
10.39.25.50
10.39.30
10.39.30.00
10.39.91
10.39.91.00
Voće, pripremljeno ili konzervisano, d. n. (isklj. Müsle)
Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi
Nus-proizvodi i otpaci od povrća za prehranu životinja, d.n.
Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzervisanja voća i povrća
Usluge kuhanja i ostale usluge pripremanja (koncentrisanje, itd.) za
konzervisanje voća i povrća
10.4
10.41
10.41.11
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
Proizvodnja ulja i masti
Stearin i ulje iz svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja,
koje nije emulgirano, miješano ili drugačije pripremljeno
17
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ef. sati
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.41.11.00 Stearin i ulje iz svinjske masti, oleostearin, olein i ulje od loja (isklj.
emulgirano, miješano i drugačije pripremljeno)
10.41.12
Masti i ulja te njihove frakcije od riba i morskih sisara
10.41.12.00 Ulja i masti riba i morskih sisara i njihove frakcije (isklj. hemijski
modifikovane)
10.41.19
Ostale životinjske masti i ulja te njihove frakcije; rafinisane ili
nerafinisane, ali hemijski nemodifikovane
10.41.19.00 Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije (isklj. hemijski
modifikovane)
10.41.21
Sirovo sojino ulje
10.41.21.00 Sirovo sojino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)
10.41.22
Sirovo ulje od kikirikija
10.41.22.00 Sirovo ulje kikirikija i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)
10.41.23
Sirovo maslinovo ulje
10.41.23.10 Djevičansko maslinovo ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovane)
10.41.23.30 Sirovo ulje i njihove frakcije dobijene isključivo od maslina (uklj.
mješano s rafinisanim djevičanskim maslinovim uljem) (isklj.
djevičansko maslinovo ulje i hemijski modifikovana ulja)
10.41.24
Sirovo ulje od sjemena suncokreta
10.41.24.00 Sirovo ulje sjemena suncokreta, šafranike i njihove frakcije (isklj.
hemijski modifikovane)
10.41.25
Sirovo ulje od sjemena pamuka
10.41.25.00 Sirovo ulje sjemena pamuka i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovane)
10.41.26
Sirovo ulje repice, uljane repice i gorušice
10.41.26.00 Sirovo ulje repice, uljane repice ili gorušice i njegove frakcije (isklj.
hemijski modifikovane)
10.41.27
10.41.27.00
10.41.28
10.41.28.00
Sirovo palmino ulje
Sirovo palmino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)
Sirovo kokosovo ulje
Sirovo ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije (isklj.
hemijski modifikovane)
10.41.29
10.41.29.00
10.41.30
10.41.30.00
10.41.41
10.41.41.30
10.41.41.50
Ostala biljna sirova ulja
Ostala biljna sirova ulja (isklj. hemijski modifikovana)
Pamučni linteri
Pamučni linteri
Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja ili masti
Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom ulja iz soje
Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom masnoća ili ulja
od sjemena suncokreta
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.41.41.70 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom masnoća ili ulja
od repice ili uljane repice
kg
10.41.41.90 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom biljnih
masnoća/ulja (isklj. iz sjemena pamuka, sjemena lana, kokosa, kopre,
palminog oraha ili jezgra; isklj. od sjemena soje, suncokreta, repice ili
uljane repice)
10.41.42
Brašno i krupica od sjemenja uljarica i plodova, osim onih od
kg
18
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
10.41.42.00
10.41.51
10.41.51.00
10.41.52
10.41.52.00
10.41.53
10.41.53.10
10.41.53.30
Jedinica
mjere
Naziv
gorušice
Brašno i krupica od sjemenja uljarica ili plodova (isklj. gorušicu)
Sojino ulje i njezine frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
Rafinisano sojino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)
Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
Rafinisano ulje kikirikija i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovano)
Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
Rafinisano maslinovo ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovano)
Ulja i njihove frakcije dobijene isključivo od maslina (uklj. mješano s
rafinisanim djevičanskim maslinovim uljem) (isklj. sirova ulja,
djevičansko maslinovo ulje i hemijski modifikovana ulja)
Ulje od sjemena suncokreta i njegove frakcije, rafinisano, ali
hemijski nemodifikovano
10.41.54.00 Rafinisano ulje od sjemena suncokreta, šafranike i njihove frakcije (isklj.
hemijski modifikovano)
kg
kg
kg
kg
kg
10.41.54
Ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
10.41.55.00 Rafinisano ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovano)
10.41.56
Ulja od repice, uljane repice i gorušice i njihove frakcije, rafinisane,
ali hemijski nemodifikovane
10.41.56.00 Rafinisano ulje repice, uljane repice, gorušice i njihove frakcije (isklj.
hemijski modifikovano)
kg
10.41.55
Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
10.41.57.00 Rafinisano palmino ulje i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovano)
10.41.58
Kokosovo ulje i njegove frakcije, rafinisano, ali hemijski
nemodifikovano
10.41.58.00 Rafinisano ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije (isklj.
hemijski modifikovano)
kg
kg
10.41.57
Ostala ulja i njihove frakcije, rafinisane, ali hemijski
nemodifikovane; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim
kukuruznog) i njihove frakcije, d. n., rafinisane, ali hemijski
nemodifikovane
10.41.59.00 Ostala ulja i njihove frakcije, rafinisane, ali hemijski nemodifikovane;
čvrste biljne masti i druga biljna ulja (isklj. kukuruzno ulje) i njihove
frakcije, d.n. rafinisane, ali hemijski nemodifikovane
kg
kg
10.41.59
Biljne ili životinjske masti i ulja i njihove frakcije, hidrogenisani,
esterifikovani, ali dalje nepripremljeni
10.41.60.30 Životinjske masti i ulja i njihove frakcije, djelimično ili potpuno
hidrogenisane, interesterifikovane, reesterifikovane ili eleidinizovane, ali
dalje nepripremljeni (uklj. rafinisane)
kg
10.41.60
10.41.60.50 Biljne masti i ulja i njihove frakcije, djelimično ili u potpunosti
hidrogenisane, interesterifikovane, reesterifikovane ili eleidinizovane, ali
dalje nepripremljene (uklj. rafinisane)
19
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.41.71
Biljni voskovi (isključujući trigliceride)
10.41.71.00 Biljni voskovi (uklj. rafinisane) (isklj. trigliceride)
10.41.72
Degras; ostaci od prerade masnih materija i životinjskih ili biljnih
voskova
10.41.72.00 Degras; ostaci dobijeni od prerade masnih supstanci ili voskova
životinjskog ili biljnog porijekla
10.42
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.42.10
Margarin i slične jestive masti
10.42.10.30 Margarin i namazi sa smanjenim ili malim sadržajem masnoće (isklj.
tečni margarin)
10.42.10.50 Ostali jestivi pripravci od masti i ulja, uklj. tečni margarin
10.5
Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.51
Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira
10.51.11
Prerađeno tečno mlijeko
10.51.11.33 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem ≤ 1% masenog udjela masnoće,
nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u ambalaži za
direktnu upotrebu ≤ 2 l
10.51.11.37 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem ≤ 1% masenog udjela masnoće,
nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u ambalaži za
direktnu upotrebu > 2 l
10.51.11.42 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem > 1% ali ≤ 6% masenog udjela masnoće,
nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u ambalaži za
direktnu upotrebu ≤ 2 l
10.51.11.48 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem masnoće > 1% ali ≤ 6% masenog udjela
masnoće, nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u
ambalaži za direktnu upotrebu > 2 l
10.51.12
Mlijeko i vrhnje s > 6% masti, nekoncentrisano i nezaslađeno
10.51.12.10 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem > 6% ali ≤ 21% masenog udjela
masnoće, nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u
ambalaži za direktnu upotrebu ≤ 2 l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.51.12.20 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem > 6% ali ≤ 21% masenog udjela
masnoće, nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u
ambalaži za direktnu upotrebu > 2 l
kg
10.51.12.30 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem > 21% masenog udjela masnoće,
nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u ambalaži za
direktnu upotrebu ≤ 2 l
10.51.12.40 Mlijeko i pavlaka sa sadržajem > 21% masenog udjela masnoće,
nekoncentrisani, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača, u ambalaži za
direktnu upotrebu > 2 l
10.51.21
Obrano mlijeko u prahu
10.51.21.30 Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u čvrstom stanju, sa
sadržajem ≤ 1,5% masenog udjela masnoće), u ambalaži za direktnu
upotrebu ≤ 2,5 kg
10.51.21.60 Obrano mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u čvrstom stanju, sa
sadržajem ≤ 1,5% masenog udjela masnoće), u ambalaži za direktnu
upotrebu > 2,5 kg
10.51.22
Punomasno mlijeko u prahu
10.51.22.30 Punomasno mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u čvrstom stanju, sa
sadržajem > 1,5% masenog udjela masnoće), u ambalaži za direktnu
upotrebu ≤ 2,5 kg
kg
20
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.51.22.60 Punomasno mlijeko u prahu (mlijeko i pavlaka u čvrstom stanju, sa
sadržajem > 1,5% masenog udjela masnoće), u ambalaži za direktnu
upotrebu > 2,5 kg
10.51.30
Maslac i mliječni namazi
10.51.30.30 Maslac sa sadržajem ≤ 85% masenog udjela masnoće
10.51.30.50 Maslac sa sadržajem > 85% masenog udjela masnoće, i druge masti i ulja
dobijeni od mlijeka (isklj. mliječne namaze sa sadržajem masnoće < 80%
masenog udjela)
10.51.30.70 Mliječni namazi sa sadržajem < 80% masenog udjela masnoće
10.51.40
Sir i urda
10.51.40.30 Mladi sir, nezreo, nesoljen, nedimljen ili nesušen (uklj. sir od surutke i
urda)
10.51.40.50 Sir, rendani, u prahu, prošaran plavim plijesnima i drugi neprerađeni sir
(isklj. mlad sir, sir od surutke i urda)
kg
10.51.40.70 Topljeni sir (isklj. rendani ili u prahu)
10.51.51
Mlijeko i vrhnje, koncentrisani ili zaslađeni šećerom i drugim
sladilima, osim u čvrstim oblicima
10.51.51.04 Koncentrisano ili evaporirano mlijeko, nezaslađeno
10.51.51.08 Koncentrisano ili evaporirano mlijeko, zaslađeno
10.51.52
Jogurt i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje
10.51.52.41 Kiselo mlijeko, pavlaka, jogurt i drugi fermentisani proizvodi
10.51.52.45 Aromatizovani tečni jogurt ili zakiseljeno mlijeko (kiselo mlijeko,
pavlaka, jogurt i ostali fermentisani proizvodi, aromatizovani ili koji
sadrže dodato voće, koštunjičavo voće ili kakao)
kg
10.51.52.63
10.51.52.65
10.51.53
10.51.53.00
10.51.54
10.51.54.00
10.51.55
10.51.55.30
kg
kg
Neobrano mlijeko u prahu
Neobrano mlijeko
Kazein
Kazein i kazeinati
Laktoza i laktozni sirup
Laktoza i laktozni sirup (uklj. hemijski čistu laktozu)
Surutka
Surutka i modifikovana surutka, u prahu, granulama i ost. čvrstim
oblicima, koncentrisana ili nekoncentrisana, zaslađena
10.51.55.60 Surutka i modificirana surutka, tekuća u obliku pirea, nekoncentrirana ili
koncentrirana ili zaslađena
10.51.56
10.51.56.00
10.52
10.52.10
10.52.10.00
Mliječni proizvodi, d. n.
Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, d.n.
Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa
Sladoled i druge smrznute smjese
Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi (uklj. šerbet, lizalice) (isklj.
mješavine i sirovine za sladoled)
10.6
10.61
10.61.11
10.61.11.00
10.61.12
10.61.12.30
Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Oljuštena riža (smeđa)
Oljuštena riža (smeđa)
Riža, polu- ili potpuno polirana i lomljena
Polubijela ili bijela (izbijeljena) riža (uklj. poliranu rižu)
21
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
10.61.12.50
10.61.21
10.61.21.00
10.61.22
10.61.22.00
10.61.23
10.61.23.00
10.61.24
10.61.24.00
10.61.31
10.61.31.33
10.61.31.35
10.61.32
10.61.32.30
10.61.32.40
10.61.32.50
10.61.33
10.61.33.33
10.61.33.35
10.61.33.51
10.61.33.53
10.61.33.55
10.61.40
10.61.40.10
Jedinica
mjere
Naziv
Lomljena riža (uklj. obogaćenu rižu, djelimično kuhanu rižu)
Brašno od pšenice, suražice i riže
Brašno od pšenice, suražice i riže
Brašno ostalih žitarica
Brašno od žitarica (isklj. pšenicu, suražicu i rižu)
Brašno i krupica od povrća; brašno od jestivog orašastog voća
Brašno i griz (krupica) od sušenoga graška, graha, leće, sagoe, manioke,
aroruta, salepa, jerusalemskih artičoka, slatkog krompira ili sličnog
korijenja ili gomolja; brašno, krupica i prah od jestivog voća, orašastog
voća
Mješavine i tijesta za pripremanje pekarskih proizvoda
Mješavine i tijesta za izradu hljeba, kolača, peciva, biskvita, vafla,
oblatni, dvopeka, tosta i sličnih pečenih proizvoda i ostali pekarski
proizvodi
Prekrupa i krupica od pšenice
Prekrupa i krupica od tvrde pšenice
Prekrupa i krupica od obične pšenice i pira
Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d. n.
Prekrupa i krupica od zobi, kukuruza, riže, raži, ječma i ostalih žitarica
(isklj. pšenicu)
Pšenične pahuljice (pelete)
Pelete od zobi, kukuruza, riže, raži, ječma i ostalih žitarica (isklj.
pšenicu)
Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica
Žitarice; valjane, u pahuljicama, oljuštene, perlirane, rezane ili gnječene
(isklj. rižu)
Klice žitarica; cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene (isklj. rižu)
Proizvodi tipa "Мüsle" na bazi neprženih pahuljica žitarica
Ostala pripremljena hrana, dobijena bubrenjem ili prženjem žitarica
Žitarice u zrnu, prethodno kuhane ili drugačije pripremljene (isklj.
kukuruz)
Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica
Kukuruzne mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja ili
druge obrade kukuruza
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.61.40.30 Rižine mekinje i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja i druge obrade
riže
10.61.40.50 Pšenične mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavanja, mljevenja ili
druge obrade pšenice
kg
10.61.40.90 Mekinje (posije) i ostali ostaci od prosijavana, mljevenja i druge obrade
žitarica (isklj. kukuruz, rižu, pšenicu)
kg
10.62
10.62.11
10.62.11.11
10.62.11.13
10.62.11.15
10.62.11.19
Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani
škrobovi
Pšenični škrob
Kukuruzni škrob
Krompirov škrob
Ostali škrobovi (uklj. rižu, manioku, marautu, srčiku sago palme) (isklj.
pšenicu, kukuruz i krompir)
10.62.11.30 Inulin
kg
kg
kg
kg
kg
kg
22
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.62.11.50 Pšenični gluten (isklj. pšenični gluten koji je proizveden za upotrebu kao
ljepilo, za poliranje i za obrađivanje u tekstilnoj industriji)
kg
10.62.11.70 Dekstrini i ostali modifikovani škrobovi (uklj. esterificirane i eterizirane,
topive škrobove, preželatinisane, škrobove koji nabubre, dialdehidne,
tretirane formaldehidom ili epihlorohidrinom)
kg
Tapioka i njezine zamjene pripremljeni od škroba, u obliku ljuskica,
zrnaca i slično
10.62.12.00 Tapioka i zamjene za nju, pripremljene od škroba, u obliku ljuspica,
zrnaca, perli, prosijavanja ili sličnih oblika
10.62.12
10.62.13
10.62.13.10
10.62.13.20
10.62.13.30
10.62.13.90
10.62.14
10.62.14.30
10.62.14.60
10.62.20
10.62.20.00
10.7
10.71
10.71.11
10.71.11.00
10.71.12
10.71.12.00
10.72
10.72.11
10.72.11.30
10.72.11.50
10.72.12
10.72.12.30
10.72.12.53
Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer;
šećeri i šećerni sirupi, d. n.
Glukoza i glukozni sirup (isklj. s dodanom aromom ili tvarima za
bojenje)
Hemijski čista fruktoza u čvrstom stanju; fruktoza i fruktozni sirup, koji
sadrži > 50% suhe tvari fruktoze, izoglukoze (isklj. s dodanom aromom
ili tvarima za bojenje)
Maltodekstrin i maltodekstrin sirup (isklj. s dodanom aromom ili tvarima
za bojenje)
Ostali šećeri (uklj. invertni šećer), d. n.
Kukuruzno ulje
Sirovo ulje od kukuruza i njegove frakcije (isklj. hemijski modifikovane)
Rafinisano ulje od kukuruza i njegove frakcije (isklj. hemijski
modifikovane)
Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci
Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci
Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i kolača
Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača
Svježi hljeb
Svjež hljeb, koji u suhom stanju sadrži ≤ 5% šećera i ≤ 5% masenog
udjela masnoće (isklj. s dodatkom meda, jaja, sira ili voća)
Svježa peciva i kolači
Kolači i peciva; ostali pekarski proizvodi sa dodatim zaslađivačima
Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača
Hrskavi hljeb (krisp), dvopek, tost hljeb i slični tost-proizvodi
Hrskavi hljeb (krisp)
Dvopek, tost-hljeb i slični tost-proizvodi
Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblatne
Medenjaci začinjeni đumbirom i slično
Slatki keks, vafli i oblatne, potpuno ili djelimično prevučeni ili
prekriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.72.12.55 Slatki keks (uklj. sendvič-keks; isklj. potpuno ili djelimično prevučeni ili
prekriveni čokoladom ili drugim pripravcima koji sadrže čokoladu)
kg
10.72.12.57 Vafli i oblatne sa sadržajem > 10% masenog udjela vode u gotovom
proizvodu (isklj. kornete za sladoled, sendvič-vafle i ostale slične
proizvode)
10.72.12.59 Vafli i oblatne (uklj. slane) (isklj. potpuno ili djelimično prevučene ili
prekrivene čokoladom ili drugim pripravcima koji sadrže čokoladu)
kg
10.72.19
Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi (štapići, krekeri, pereci)
23
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.72.19.10 Hljeb bez kvasca
10.72.19.20 Hostije; prazne kapsule pogodne za farmaceutske potrebe; oblatne za
pečaćenje; rižin papir i slični proizvodi
kg
kg
10.72.19.40 Keks (isklj. potpuno ili djelimično prevučeni ili prekriveni čokoladom ili
drugim pripravcima koji sadrže kakao, vafle i oblatne)
kg
10.72.19.50 Začinjeni ili slani istisnuti ili ekspandirani proizvodi
10.72.19.90 Pekarski proizvodi, bez dodatka zaslađivača (uklj. palačinke, pite, pizze;
isklj. sendviče, krisp, vafle, oblatne, dvopek, tost, začinjene ili slane
ekstrudirane ili ekspandirane proizvode)
kg
kg
10.73
10.73.11
10.73.11.30
10.73.11.50
10.73.12
10.73.12.00
10.8
10.81
10.81.11
10.81.11.00
Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od
brašna
Makaroni, rezanci i slični proizvodi od brašna
Nekuhana tjestenina s jajima (isklj. punjenu i drugačije pripremljenu)
Nekuhana tjestenina (isklj. s jajima, punjenu i drugačije pripremljenu)
Kuskus
Kuskus
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja šećera
Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe u čvrstom stanju
Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe u čvrstom stanju bez dodanih
tvari za aromatizovanje ili za bojenje
Rafinisani šećer od šećerne trske ili šećerne repe te hemijski čista
saharoza u čvrstom stanju, bez dodanih materija za aromatizaciju i
za bojenje
10.81.12.30 Rafinisani bijeli šećer od šećerne trske ili šećerne repe u čvrstom stanju
10.81.12.90 Rafinisani šećer od šećerne trske ili šećerne repe u čvrstom stanju (isklj.
bijeli šećer)
10.81.13
Rafinisani šećer od šećerne trske i šećerne repe, s dodanim
materijama za aromatizaciju i za bojenje; šećer i sirup od javora
10.81.13.00 Rafinisani šećer od šećerne trske i šećerne repe, sa dodatim sredstvima za
aromatizaciju ili za bojenje; javorov šećer i sirup bez dodanih tvari za
aromatizaciju ili za bojenje
kg
kg
kg
kg
10.81.12
10.81.14
Melase
10.81.14.30 Melase od šećerne trske
10.81.14.50 Melase dobijene ekstrakcijom ili rafinisanjem šećera (isklj. melasu od
šećerne trske)
10.81.20
Rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i ostali otpaci od
proizvodnje šećera
10.81.20.00 Pulpa od šećerne repe; otpaci u preradi šećerne trske i ostali otpaci u
proizvodnji šećera (uklj. zaostali talog i ostatke iz filter presovanja)
10.82
10.82.11
10.82.11.00
10.82.12
10.82.12.00
10.82.13
10.82.13.00
10.82.14
Proizvodnja kakaa, čokolade i slastičarskih proizvoda
Kakao pasta sa ili bez masti
Kakao pasta (isklj. onu koja sadrži dodani šećer ili druge zaslađivače)
Kakao maslac na bazi ulja ili masti
Kakao maslac, mast i ulje
Kakao prah, bez dodatnog šećera ili sladila
Kakao prah koji ne sadrži dodatni šećer ili druge zaslađivače
Kakao prah, s dodatnim šećerom ili drugim sladilima
24
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.82.14.00 Kakao prah koji sadrži dodatni šećer ili druge zaslađivače
10.82.21
Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao
praha) u rasutom stanju
10.82.21.30 Čokolada i ostali pripravci koji sadrže kakao, u blokovima, tablama ili
štanglama > 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u
drugom rasutom obliku, u posudama ili neposrednim pakovanjima mase
> 2 kg, koji sadrže ≥ 18% masenog udjela kakao maslaca
kg
10.82.21.50 Čokoladno-mliječne mrvice koje sadrže ≥ 18% masenog udjela kakao
maslaca, u pakovanjima > 2 kg
kg
10.82.21.70 Preljevi sa ukusom čokolade, koji sadrže ≥ 18% masenog udjela kakao
maslaca, u pakovanjima > 2 kg
kg
10.82.21.90 Prehrambeni proizvodi koji sadrže < 18% masenog udjela kakao
maslaca, u pakovanjima > 2 kg (isklj. preljev sa ukusom čokolade i
čokoladno-mliječne mrvice)
10.82.22
Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao
praha), osim u rasutom stanju
10.82.22.33 Punjeni čokoladni blokovi; table i štangle koje imaju jezgru (uklj. s
kremom, likerom ili voćnom pastom; isklj. čokoladni keks)
kg
10.82.22.35 Čokoladni blokovi; table i štangle, s dodacima žitarica, voća ili orašastog
voća (isklj. punjeni čokoladni keks)
kg
10.82.22.39 Čokoladni blokovi; table i štangle (isklj. punjene, s dodacima žitarica;
voća ili orašastog voća, čokoladni keks)
kg
10.82.22.43 Čokolade koje sadrže alkohol (isklj. u blokovima, tablama ili štanglama)
10.82.22.45 Čokolade (isklj. one koje sadrže alkohol, u blokovima, tablama ili
štanglama)
10.82.22.53 Punjeni čokoladni proizvodi (isklj. u blokovima, tablama ili štanglama,
čokoladni keks, čokolade)
kg
kg
10.82.22.55 Čokoladni proizvodi (isklj. punjene, u blokovima, tablama ili štanglama,
čokoladni keks, čokolade)
kg
10.82.22.60 Konditorski proizvodi i njihove zamjene, proizvedeni od zamjena šećera,
koji sadrže kakao (uklj. čokoladni nugat) (isklj. bijelu čokoladu)
kg
10.82.22.70 Čokoladni namazi
10.82.22.80 Pripravci od kakaa za pripremu napitaka
10.82.22.90 Prehrambeni proizvodi sa kakaom (isklj. kakao pastu, maslac, prah,
blokove, table, štangle, u tekućem stanju, paste, prah, granule, u ostalom
rasutom stanju u pakovanju > 2 kg, za pripremu napitaka, čokoladni
namaz)
10.82.23
Slastičarski proizvodi (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže
kakao
10.82.23.10 Guma za žvakanje
10.82.23.20 Ekstrakt slatkog korijena; u kolačima, blokovima, štapićima i pastilama
koje sadrže > 10% masenog udjela saharoze; bez drugih dodataka
kg
kg
kg
10.82.23.30 Bijela čokolada
10.82.23.53 Konditorske paste u pakovanjima za direktnu upotrebu neto sadržaja ≥ 1
kg (uklj. marcipan, fondan, nugat, pastu od badema)
kg
kg
10.82.23.55 Pastile za grlo, bomboni protiv kašlja koji se uglavnom sastoje od šećera
i sredstava za aromatizaciju (isklj. pastile ili bombone sа sredstvima za
aromatizaciju koja imaju ljekovita svojstva)
kg
25
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.82.23.63 Šećerom prevučeni (panirani) proizvodi (uklj. ušećerene bademe)
10.82.23.65 Gumene bombone, voćni želei i voćne paste u obliku konditorskih
proizvoda (isklj. gume za žvakanje)
kg
kg
10.82.23.73
10.82.23.75
10.82.23.83
10.82.23.90
10.82.24
kg
kg
kg
kg
Tvrde bombone
Karamele i slični proizvodi
Komprimirane tablete od konditorskih proizvoda (uklj. slatkiše)
Ostali konditorski proizvodi, d.n.
Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka,
konzervisani u šećeru
10.82.24.00 Iscijeđeno, preliveno šećerom ili kristalizirano (kandirano) voće, orašasto
voće, kore od voća i drugi dijelovi biljaka
Prerada čaja i kafe
Kafa, bez kofeina ili pržena
Kafa bez kofeina, nepržena
Pržena kafa s kofeinom
Pržena kafa bez kofeina
Zamjene kafe; ekstrakti, esencije i koncentrati kafe ili nadomjestaka
kafe; ljuske i opne od kafe
10.83.12.10 Zamjene za kafu koje sadrže kafu
10.83.12.40 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i pripravci na bazi tih ekstrakata,
esencija ili koncentrata ili na bazi kafe
10.83
10.83.11
10.83.11.30
10.83.11.50
10.83.11.70
10.83.12
10.83.12.70 Pržena cikorija i ostale pržene zamjene za kafu, i njihovi ekstrakti,
esencije i koncentrati
Zeleni čaj (nefermentisan), crni čaj (fermentisan) i djelimično
fermentisani čaj u pakovanju ≤ 3 kg
10.83.13.00 Čaj, u neposrednom pakovanju ≤ 3 kg
10.83.14
Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja
10.83.14.00 Ekstrakti, esencije, koncentrati čaja ili mate-čaja; i pripravci na bazi ovih
ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.83.13
10.84
10.84.11
10.84.11.30
10.84.11.90
10.84.12
10.84.12.10
10.84.12.30
10.84.12.53
10.84.12.55
10.84.12.70
10.84.30
10.84.30.00
10.85
10.85.11
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Sirće i zamjene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline
Vinsko sirće i njegove zamjene
Ostalo sirće i zamjene za sirće (isklj. od vina)
Umaci; miješani začini i dodaci jelima; gorušice - slačice (brašna i
prekrupe); pripremljena gorušica (senf); majoneza
Umak od soje
Kečap i ostali sosovi od paradajza
Brašno i krupica od gorušice
Pripremljena gorušica (senf)
Umaci i njihovi pripravci, miješani začini i začinska sredstva (isklj. umak
od soje, kečap i ostale sosove od paradajza, brašno i krupicu od gorušice
i pripremljenu gorušicu (senf))
So za jelo
So namijenjena za ljudsku ishranu
Proizvodnja gotove hrane i jela
Gotova hrana i jela pretežno od mesa, mesnih iznutrica te krvi
26
kg
kg
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
10.85.11.00
10.85.12
10.85.12.00
10.85.13
10.85.13.00
10.85.14
10.85.14.10
Jedinica
mjere
Naziv
Gotova jela i obroci bazirani na mesu, mesnim iznutricama ili krvi
Gotova hrana i jela pretežno od riba, ljuskara i mekušaca
Gotova jela i obroci na bazi ribe, ljuskara i mekušaca
Gotova hrana i jela pretežno od povrća
Gotova jela i obroci na bazi povrća
Gotova hrana i jela pretežno od tjestenine
Kuhana ili nekuhana tjestenina, punjena mesom, ribom, sirom ili drugim
supstancama u svim omjerima
10.85.14.30 Sušena, nesušena i zamrznuta tjestenina i proizvodi od tjestenine (uklj.
gotova jela) (isklj. nekuhanu tjesteninu, punjenu tjesteninu)
10.85.19
Ostala gotova hrana i jela (uključujući i zamrznute pice)
10.85.19.00 Ostala gotova jela i obroci (uklj. zamrznuta pizza)
10.86
Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih preparata i dijetetske
hrane
10.86.10
Homogenizovana gotova i dijetetska hrana
10.86.10.10 Homogenizovani pripravci od mesa, mesnih iznutrica ili krvi (isklj.
kobasice i slične proizvode od mesa; prehrambeni proizvodi bazirani na
ovim proizvodima)
10.86.10.30 Homogenizovano povrće (isklj. smrznuto, konzervisano u sirćetu ili
sirćetnoj kiselini)
10.86.10.50 Homogenizovani pripravci od džemova, voćnih želea, marmelada, pirea
ili krema od voća ili orašastog voća
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10.86.10.60 Homogenizovani složeni prehrambeni pripravci za dječiju hranu ili za
dijetetske svrhe, za maloprodaju, u pakovanju ≤ 250 g
kg
10.86.10.70 Prehrambreni pripravci za djecu (isklj. homogenizovane složene
prehrambene pripravke)
kg
10.89
10.89.11
10.89.11.00
10.89.12
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
Supe i čorbe i preparati za njih
Supe i čorbe i preparati za njih
Jaja, bez ljuske i žumanjci svježi ili konzervisani; jaja u ljusci
konzervisana ili kuhana, albumini od jaja
10.89.12.30 Proizvodi od jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili u pari, oblikovani,
zamrznuti ili na drugi način konzervisani (isklj. albumin i jaja u ljusci)
10.89.12.50 Albumin od jaja
10.89.13
Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi,
mrtvi; pripremljeni prašci za peciva
10.89.13.34 Pekarski kvasac
10.89.13.39 Aktivni kvasac (isklj. pekarski kvasac)
10.89.13.50 Neaktivni kvasci i ostali mrtvi jednoćelijski mikroorganizmi
10.89.13.70 Pripremljeni prašak za pecivo
10.89.14
Ekstrakti i sokovi od mesa riba i ostalih vodenih beskralježnjaka
10.89.14.00 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih
beskičmenjaka
10.89.19
Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n.
10.89.19.10 Karamel
10.89.19.25 Sladni ekstrakt
10.89.19.30 Prehrambeni pripravci od brašna, krupice, škroba, itd.
10.89.19.35 Koncentrati bjelančevina i aromatizovani ili obojeni šećerni sirupi
27
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
10.89.19.40
10.9
10.91
10.91.10
10.91.10.10
10.91.10.33
10.91.10.35
10.91.10.37
10.91.10.39
10.91.20
10.91.20.00
10.92
10.92.10
10.92.10.30
10.92.10.60
Rastopljeni sir i ostali prehrambeni pripravci, d.n.
Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne
Predsmjese (premiksovi) za prehranu domaćih životinja
Pripravci za prehranu domaćih životinja (isklj. predsmjese): za svinje
Pripravci za prehranu domaćih životinja (isklj. predsmjese): za goveda
Pripravci za prehranu domaćih životinja (isklj. predsmjese): za perad
Pripravci za prehranu domaćih životinja (isklj. predsmjese): d.n.
Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)
Lucerna, brasno i pelete
Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
Pripremljena hrana za kućne ljubimce
Hrana za pse i mačke, p.t.m.
Pripravci koji se koriste za hranjenje kućnih ljubimaca (isklj. pripravke
za mačke ili pse, p.t.m.)
11
Proizvodnja pića
11.0
11.01
11.01.10
11.01.10.20
Proizvodnja pića
Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
Destilovana alkoholna pića
Alkoholna pića dobijena destilacijom vina ili komine od grožđa (važno:
isklj. akcize na alkoholna pića)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l alk.
100%
11.01.10.30 Viski (važno: isklj. akcize na alkoholna pića)
l alk.
100%
11.01.10.40 Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih
proizvoda od šećerne trske (važno: isklj. akcize na alkoholna pića)
l alk.
100%
11.01.10.50 Džin i klekovača (važno: isklj. akcize na alkoholna pića)
l alk.
100%
11.01.10.63 Votka sa zapreminskim udjelom alkohola ≤ 45,4% (važno: isklj. akcize
na alkoholna pića)
l alk.
100%
11.01.10.65 Alkoholna pića destilovana iz voća (isklj. likere, džin, klekovaču i vino
(važno: isklj. akcize na alkoholna pića))
l alk.
100%
11.01.10.70 Čisti alkoholi (važno: isklj. akcize na alkoholna pića)
l alk.
100%
11.01.10.80 Alkoholi, likeri i ostala alkoholna pića (isklj. alkoholna pića destilovana
iz vina, koma ili voća/viskija, ruma, tafija, džina i klekovače, alkoholna
pića destilovana iz voća)
11.02
Proizvodnja vina od grožđa
11.02.11
Pjenušavo vino od svježeg grožđa
11.02.11.30 Šampanjac (važno: isklj. akcize na alkoholna pića)
11.02.11.90 Pjenušava vina od svježeg grožđa (isklj. šampanjac; akcize na alkoholna
pića)
11.02.12
Vino od svježeg grožđa, osim pjenušavog vina; mošt od grožđa
11.02.12.11 Bijela vina sa zasticenom oznakom porijekla (ZOP)
11.02.12.15 Vina i most, sprijecene ili zaustavljene fermentacije dodavanjem
alkohola, otopina stavljena pod pritisak CO2 od ≥ 1 i < 3 bara, na 20°C
(isklj. pjenusava vina)
l alk.
100%
28
l
l
l
l
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
11.02.12.17 Kvalitetna vina i most sprijecene ili zaustavljene fermentacije
dodavanjem alkohola, sa zasticenom oznakom porijekla (ZOP) alkoholne
jacine ≤ 15%, (isklj. bijelo i pjenusavo vino)
l
11.02.12.20 Vina i most sprijecene ili zaustavljene fermentacije dodavanjem
alkohola, alkoholne jacine ≤ 15% (isklj. pjenusava vina i vina sa ZOP)
l
11.02.12.31
11.02.12.50
11.03
11.03.10
l
l
Port, Madeira, Sherry i ostali alkoholi s > 15% alkohola
Grožđani mošt (isklj. akcize na alkoholna pića)
Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
Ostala fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina);
mješavine pića koja sadrže alkohol
11.03.10.00 Fermentisana pića i mješavine pića (uklj. s bezalkoholnim pićima,
jabukovača, kruškovac, medovina; isklj. pivo od slada, vino od grožđa
aromatizovano biljkama ili aromatičnim supstancama)
11.04
Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
11.04.10
Vermut i ostala aromatizovana vina od svježeg grožđa
11.04.10.00 Vermut i ostala vina od svježega grožđa aromatizovano biljkama ili
aromatičnim supstancama (isklj. akcize na alkoholna pića)
11.05
Proizvodnja piva
11.05.10
Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara
11.05.10.00 Pivo od slada (isklj. bezalkoholno pivo, pivo koje sadrži ≤ 0,5% udjela
alkohola po volumenu, akcize na alkoholna pića)
11.05.20
11.05.20.00
11.06
11.06.10
11.06.10.30
11.06.10.50
Ostaci i otpaci pivovara ili destilana
Vareni ili destilovani talozi i ostaci (isklj. akcize na alkoholna pića)
Proizvodnja slada
Slad
Slad, nepržen (isklj. akcize na alkoholna pića)
Slad, pržen (isklj. akcize na alkoholna pića, proizvode koji su prošli dalju
obradu, prženi slad pripremljen kao zamjena za kafu
l
l
l
kg
kg
kg
Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i
drugih flaširanih voda
11.07.11
Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizovane
11.07.11.30 Mineralne i gazirane vode, nezaslađene
11.07.11.50 Nezaslađene i nearomatizovane vode, led i snijeg (isklj. mineralne i
gazirane vode)
11.07.19
Ostala bezalkoholna pića
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom, drugim zaslađivačima ili aromatizovane, npr.
bezalkoholna osvježavajuća pića (uklj. mineralne i gazirane)
l
l
11.07.19.50 Bezalkoholna pića koja ne sadrže mliječne masnoće (isklj. zaslađene ili
nezaslađene mineralne, gazirane ili aromatizovane vode)
l
11.07.19.70 Bezalkoholna pića koja sadrže mliječne masnoće
l
11.07
12
Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.0
12.00
12.00.11
12.00.11.30
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana
Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan ili mješavine duhana i njegove
zamjene (isklj. akcize na duhanske proizvode)
29
l
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
12.00.11.50 Cigarete koje sadrže duhan ili mješavine duhana i njegove zamjene
(isklj. akcize na duhanske proizvode)
kom
12.00.11.70 Cigare; cigarilosi i cigarete, koji sadrže samo zamjene duhana (isklj.
akcize na duhanske proizvode)
kg
Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani ili
rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi
12.00.19.30 Duhan za pušenje (isklj. akcize na duhanske proizvode)
12.00.19.90 Duhanske prerađevine, ekstrakti i esencije, ostali homogenizovani ili
rekonstituisani duhan, d.n.
12.00.19
13
Proizvodnja tekstila
13.1
13.10
13.10.10
13.10.10.00
13.10.21
13.10.21.00
13.10.22
13.10.22.00
13.10.23
13.10.23.00
13.10.24
13.10.24.00
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Vunene masti (uključujući lanolin)
Vunene masnoće i masne tvari dobijene od njih (uklj. lanolin)
Sirova svila, nepredena
Sirova svila (nepredena)
Vuna, odmašćena ili karbonizovana, negrebenana ili nečešljana
Vuna, odmašćena ili karbonizovana, negrebenana ili nečešljana
Otpaci od vune ili fine životinjske dlake
Otpaci od vune ili fine životinjske dlake
Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana
Vuna ili životinjska dlaka, grebenana ili češljana (uklj. vunene
pramenove)
Pamuk, grebenani ili češljani
Pamuk, grebenan ili češljan
Juta i ostala tekstilna vlakna (isključujući lan, pravu konoplju i
ramiju), prerađena, ali nepredena
Juta i ostala tekstilna vlakna, obrađena, ali nepredena
Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena
Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena
Sintetička vlakna grebenana, češljana ili na drugi način
pripremljena za predenje
Sintetička sortirana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način
obrađena za predenje
13.10.25
13.10.25.00
13.10.26
13.10.26.00
13.10.29
13.10.29.00
13.10.31
13.10.31.00
13.10.32
13.10.32.00
13.10.40
13.10.40.10
13.10.40.30
13.10.40.50
13.10.50
13.10.50.10
13.10.50.30
13.10.50.50
Vještačka vlakna grebenana, češljana ili na drugi način
pripremljena za predenje
Umjetna sortirana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način obrađena
za predenje
Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka
Svilena pređa, n.p.t.m. (isklj. pređu od otpadaka svile)
Pređa od otpadaka svile, n.p.t.m.
Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, p.t.m.; pređa svilene bube
Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u maloprodaju; pređa od
fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake
Pređa od grebenane vune ili finih životinjskih dlaka, n.p.t.m.
Pređa od češljane vune ili finih životinjskih dlaka, n.p.t.m.
Predivo od vune ili fine životinjske dlake, p.t.m.
30
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.10.61
Pamučna pređa (osim konca za šivanje)
13.10.61.32 Pređa od nečešljanog pamuka, n.p.t.m., za tkanine (isklj. za tepih i
prekrivače za pod)
13.10.61.33 Pređa od nečešljanog pamuka, n.p.t.m., za pletene tkanine i čarape
13.10.61.35 Pređa od nečešljanog pamuka, n.p.t.m., za ostale namjene (uklj. za tepihe
i prekrivače za pod)
kg
kg
kg
13.10.61.52 Pređa od češljanog pamuka, n.p.t.m., za tkanine (isklj. za tepihe i
prekrivače za pod)
13.10.61.53 Pređa od češljanog pamuka, n.p.t.m., za pletene tkanine i čarape
13.10.61.55 Pređa od češljanog pamuka, n.p.t.m., za ostale namjene (uklj. za tepihe i
prekrivače za pod)
kg
Pamučna pređa, p.t.m. (isklj. konac za šivenje)
Pamučni konac za šivanje
Pamučni konac za šivenje
Lanena pređa
Lanena pređa, n.p.t.m.
Lanena pređa, p.t.m.
Pređa od jute i ostalih tekstilnih vlakana like; pređa od ostalih
biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa
13.10.72.00 Pređa od biljnih ili likovih vlakana (isklj. lan); papirna pređa
13.10.81
Pređa od sintetičkih filamenata, umnožena i povezana (osim konca
za šivanje, pređe od polimida visoke žilavosti, pređe od vještačke
svile od poliestera ili viskoze) koja nije stavljena u maloprodaju;
pređa od vještačkog filamenta (osim konca za šivanje) koja je
stavljena u maloprodaju
13.10.81.10 Pređa od sintetičnih filamenta, višestruka ili u obliku konopa, n.p.t.m.
13.10.81.30 Pređa od vještačkih filamenta, višestruka ili u obliku konopa, n.p.t.m.
(isklj. konac za šivenje)
kg
13.10.81.50 Vještački ili sintetički filament, p.t.m. (isklj. konac za šivenje)
13.10.82
Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih sortiranih vlakana, koja
sadrži ≥ 85%takvih vlakana
13.10.82.10 Pređa (osim konca za šivenje) koji sadrži ≥ 85 % masenog udjela
sintetičkih sortiranih vlakana, p.t.m.
kg
13.10.82.50 Pređa (isklj. konac za šivenje) koja sadrži ≥ 85 % masenog udjela
sintetičkih sortiranih vlakana, p.t.m.
kg
13.10.61.60
13.10.62
13.10.62.00
13.10.71
13.10.71.10
13.10.71.20
13.10.72
Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih sortiranih vlakana, koja
sadrže < 85% takvih vlakana
13.10.83.20 Pređa koja sadrži < 85% masenog udjela poliesterskih sortiranih vlakana
(isklj. konac za šivenje), pomješano sa veštačkim vlaknima, n.p.t.m.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
13.10.83
kg
13.10.83.33 Pređa koja sadrži < 85% masenog udjela sintetičkih sortiranih vlakana
(isklj. konac za šivenje), pomiješano s grebenanom vunom ili finom
životinjskom dlakom, n.p.t.m.
13.10.83.36 Pređa koja sadrži < 85% masenog udjela sintetičkih sortiranih vlakana,
pomiješano s češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom, n.p.t.m.
kg
13.10.83.40 Pređa koja sadrži < 85% masenog udjela sintetičkih sortiranih vlakana
(isklj. konac za šivenje), pomješano sa pamukom, n.p.t.m.
kg
13.10.83.80 Ostala pređa koja sadrži < 85% masenog udjela sintetičkih sortiranih
vlakana (isklj. konac za šivenje), n.p.t.m., d.n.
kg
31
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.10.83.90 Pređa koja sadrži < 85% po masi od sintetičkih sortiranih vlakana (isklj.
konac za šivenje) p.t.m.
13.10.84
13.10.84.10
13.10.84.30
13.10.85
13.10.85.10
13.10.85.50
13.2
13.20
13.20.11
13.20.11.00
13.20.12
13.20.12.30
13.20.12.60
Pređa (osim konca za šivanje) od vještačkih rezanih vlakana, nije
stavljena u maloprodaju
Pređa (isklj. konac za šivenje) od vještačkih sortiranih vlakana, n.p.t.m.
Pređa (isklj. konac za šivenje) od vještačkih sortiranih vlakana p.t.m.
Šivaća pređa i konac za šivanje od vještačkih i sintetičkih filamenata
i vlakana
Konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih finih vlakana
Konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih sortiranih vlakana
Tkanje tekstila
Tkanje tekstila
Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka
Tkanine od svile ili svilenih otpadaka
Tkanine od grebenane ili češljane vune ili fine životinjske dlake ili
grube životinjske dlake ili konjske dlake
Tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake
Tkanine od češljane vune, češljane fine životinjske dlake; tkanine od
grube životinjske dlake
13.20.13
13.20.13.30
13.20.13.60
13.20.14
Lanene tkanine
Tkanine od lana koje sadrže ≥ 85% masenog udjela lana
Tkanine od lana koje sadrže < 85% masenog udjela lana
Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave
konoplje i ramije)
13.20.14.00 Tkanine od jute ili ostalih likovih vlakana (isklj. lan, čistu konoplju,
ramiju)
13.20.19
Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne
prede
13.20.19.00 Tkanine od čiste konoplje, ramije ili od ostale biljne pređe (isklj. lan,
jutu, ostala likova vlakna); papirna pređa
13.20.20
Pamučne tkanine
13.20.20.14 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase ≤ 200 g/m², za
odjeću
13.20.20.17 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase ≤ 200 g/m², za
tekstil za domaćinstvo
kg
kg
kg
kg
kg
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
13.20.20.19 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase ≤ 200 g/m², za
tehničku i industrijsku upotrebu (isklj. gazu, medicinsku gazu)
m²
13.20.20.20 Tkanine od pamuka mase ≤ 100 g/m², za medicinsku gazu, zavoje i
obloge
13.20.20.31 Tkanine od pamuka, od pređe različite boje, mase ≤ 200 g/m², za košulje
i bluze
13.20.20.42 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase > 200 g/m², za
odjeću
13.20.20.44 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase > 200 g/m², za
domaćinstvo
13.20.20.49 Tkanine od pamuka, ne od pređe različite boje, mase > 200 g/m², za
tehničku i industrijsku upotrebu
m²
13.20.20.60 Tkanine od grubog (denim) pamuka, mase > 200 g/m² (uklj. grubi
(denim) pamuk osim plavog)
m²
32
m²
m²
m²
m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.20.20.72 Pamučne tkanine, od pređe različite boje, za ostalu odjeću
13.20.20.74 Pamučne tkanine, od pređe različite boje, za domaćinstvo
13.20.20.79 Pamučne tkanine, od pređe različite boje, za tehničku i industrijsku
upotrebu
13.20.31
Tkanine od sintetičke ili vještačke filament pređe
13.20.31.30 Tkanine od vještačke ili sintetičke filament pređe, dobijene od prediva
velike izdržljivosti, u trakama i slično (uklj. najlon, ostale poliamide,
poliester, viskozu)
13.20.31.50 Tkanine od sintetičke fine pređe (isklj. tkanine od pređe visoke
izdržljivosti ili traka i slično)
m²
m²
m²
13.20.31.70 Tkanine od vještačke fine pređe (isklj. tkanine od pređe visoke
izdržljivosti)
13.20.32
Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana
13.20.32.10 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana koji sadrže ≥ 85% masenog
udjela sintetičnih sortiranih vlakana
m²
13.20.32.20 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana koji sadrže < 85% masenog
udjela sintetičnih sortiranih vlakana, miješanih pretežno ili isključivo s
pamukom (isklj. tkanine od pređe različite boje)
m²
13.20.32.30 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana koji sadrže < 85% masenog
udjela sintetičnih sortiranih vlakana, miješanih pretežno ili isključivo s
pamukom, od pređe različite boje
13.20.32.40 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana miješanih pretežno ili
isključivo s grebenanom vunom ili finom životinjskom dlakom
m²
13.20.32.50 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana miješanih pretežno ili
isključivo s češljanom vunom ili finom životinjskom dlakom
m²
13.20.32.90 Tkanine od sintetičkih sortiranih vlakana miješanih s drugim vlaknima
osim s vunom, finom životinjskom dlakom ili pamukom
m²
Tkanine od vještačkih rezanih vlakana
Tkanine od vještačkih sortiranih vlakana, ne od pređe različitih boja
Tkanine od vještačkih sortiranih vlakana, od pređe različitih boja
Tkanine s floirom/bukle (baršunaste tkanine) i tkanine od šenilpređe (sem frotira i uskih tkanina)
13.20.41.00 Osnove i potke čupavih tkanina; tkanine s čupavom površinom (isklj.
frotir i slične plišane tkanine od pamuka, tafting-tkanine, uske tkanine)
13.20.33
13.20.33.30
13.20.33.50
13.20.41
13.20.42
13.20.42.00
13.20.43
13.20.43.00
13.20.44
13.20.44.00
13.20.45
13.20.45.00
13.20.46
13.20.46.00
13.3
13.30
13.30.11
Frotir tkanina za ručnike i slična frotir tkanina (osim uskih tkanina)
od pamuka
Frotir tkanine i slične plišane tkanine od pamuka
Ostale frotir tkanine (osim uskih tkanina)
Frotir tkanine i slične plišane tkanine (isklj. od pamuka)
Gaza (osim uskih tkanina)
Gaze (isklj. medicinske gaze, uske tkanine)
Tafting tekstilni materijal
Tafting tkanine (isklj. čupave tepihe i ostale tekstilne prekrivače za pod)
Tkanine od staklenih vlakana (uključujući uske tkanine)
Tkanine od staklene pređe (uklj. uske tkanine, staklenu vunu)
Dovršavanje tekstila
Dovršavanje tekstila
Usluge bijeljenja i bojenja vlakana i pređe
33
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
13.30.11.10
13.30.11.21
13.30.11.22
13.30.11.23
13.30.11.24
13.30.11.25
13.30.11.26
13.30.11.27
13.30.11.28
13.30.12
13.30.12.10
13.30.12.20
13.30.12.30
13.30.12.40
13.30.12.50
13.30.12.60
13.30.12.70
Jedinica
mjere
Naziv
Bojenje vlakana
Bojenje svilene pređe
Bojenje pređe od vune, fine ili grube životinjske dlake i konjske dlake
Bojenje pamučne pređe (isklj. konac za šivanje)
Bojenje lanenih, jutanih i ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i
papirne pređe
Bojenje niti od sintetičkih finih vlakana (isklj. konac za šivenje)
Bojenje niti od vještačkih finih vlakana (isklj. konac za šivenje)
Bojenje pređe od sintetičkih sortiranih vlakana (isklj. konac za šivenje)
Bojenje pređe od vještačkih sortiranih vlakana (isklj. konac za šivenje)
Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)
Bijeljenje svilenih tkanina
Bijeljenje tkanina od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske
dlake
Bijeljenje pamučnih tkanina koje sadrže ≥ 85% masenog udjela pamuka
Bijeljenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i
papirne pređe
Bijeljenje tkanina od sintetičke fine pređe ili od sintetičkih vlakana
Bijeljenje tkanina od vještačke fine pređe ili od vještačkih vlakana
Bijeljenje čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isklj. frotir i slične
plišane tkanine od pamuka, uske tkanine)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Bijeljenje frotira i sličnih plišanih tkanina (isklj. tafting-tkanine)
Bijeljenje pletenih ili heklanih tkanina
Usluge bojenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)
Bojenje tkanina od svile ili svilenih otpadaka
Bojenje tkanina od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake
Bojenje pamučnih tkanina koji sadrže ≥ 85% masenog udjela pamuka
Bojenje tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih vlakana i
papirne pređe
13.30.13.50 Bojenje tkanina od sintetičke fine pređe ili od sintetičkih vlakana
13.30.13.60 Bojenje tkanina od vještačke fine pređe ili od vještačkih vlakana
13.30.13.70 Bojenje čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isklj. frotir i slične plišane
tkanine od pamuka, uske tkanine)
kg
kg
Bojenje frotira i sličnih plišanih tkanina (isklj. tafting-tkanine)
Bojenje pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala
Usluge štampanja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)
Štampanje svilenih tkanina
Štampanje tkanina od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske
dlake
13.30.14.30 Štampanje pamučnih tkanina koji sadrže ≥ 85% masenog udjela pamuka
13.30.14.40 Štampanje lanenih tkanina, tkanina od jute ili drugih tkanina od biljnih ili
likastih vlakana ili papirnog prediva
kg
kg
13.30.12.80
13.30.12.90
13.30.13
13.30.13.10
13.30.13.20
13.30.13.30
13.30.13.40
13.30.13.80
13.30.13.90
13.30.14
13.30.14.10
13.30.14.20
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m²
m²
m²
m²
13.30.14.50 Štampanje tkanina od sintetičke fine pređe, ili od sintetičkih vlakana
13.30.14.60 Štampanje tkanina od vještačke fine pređe, ili od vještačkih vlakana
13.30.14.70 Štampanje čupavih tkanina i baršunastih tkanina (isklj. frotir i slične
plišane tkanine od pamuka, uske tkanine)
m²
m²
m²
13.30.14.80 Štampanje frotira i sl. plišanih tkanina (isklj. tafting tekstilne tkanine)
13.30.14.90 Štampanje pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala
m²
m²
34
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih roba (uključujući
odjevne predmete)
13.30.19.10 Završna obrada svilenih tkanina (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
13.30.19.20 Završna obrada tkanina od vune, fine ili grube životinjske dlake ili
konjske dlake (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
13.30.19
m²
m²
13.30.19.30 Završna obrada pamučnih tkanina koji sadrže ≥ 85% masenog udjela
pamuka (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
m²
13.30.19.40 Završna obrada tkanina od lana, jute, ostalih likovih vlakana, biljnih
vlakana i papirne pređe (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
m²
13.30.19.50 Završna obrada tkanina od sintetičke fine pređe ili od sintetičkih vlakana
(isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
m²
13.30.19.60 Završna obrada tkanina od vještačke fine pređe ili od vještačkih vlakana
(isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje)
m²
13.30.19.70 Završna obrada (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje) čupavih tkanina i
baršunastih tkanina (isklj. frotir i slične plišane tkanine od pamuka, uske
tkanine)
13.30.19.80 Završna obrada (isklj. bijeljenje, bojenje, štampanje) frotira i sličnih
plišanih tkanina (isklj. tafting-tkanine)
m²
13.30.19.90 Završna obrada pletenih ili heklanih tkanina i netkanih materijala (isklj.
bijeljenje, bojenje, štampanje)
kg
Usluge završne obrade odjeće
Proizvodnja ostalog tekstila
Proizvodnja pletenih i heklanih tkanina
Plišane i bukle-tkanine, pletene ili heklane
Čupave tkanine, frotirne tkanine, pletene ili heklane
Ostale pletene ili heklane tkanine, uključujući pletiva od vještačkog
krzna
13.91.19.10 Pletene ili heklane tkanine (isklj. čupave tkanine)
13.91.19.20 Vještačko krzno i proizvodi od vještačkog krzna
13.92
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
13.92.11
Deke i ostali pokrivači, osim električnih pokrivača
13.92.11.30 Pokrivači i prostirke za putovanja od vune ili fine životinjske dlake
(isklj. električne pokrivače)
kg
13.30.19.95
13.9
13.91
13.91.11
13.91.11.00
13.91.19
13.92.11.50 Pokrivači i prostirke za putovanja od sintetičkih vlakana (isklj. električne
pokrivače)
13.92.11.90 Pokrivači (isklj. električne) i prostirke za putovanja od tekstilnih
materijala (isklj. od vune ili fine životinjske dlake, od sintetičkih
vlakana)
13.92.12
Posteljno rublje
13.92.12.30 Posteljina od pletenih ili heklanih tkanina
13.92.12.53 Posteljina od pamuka (isklj. pleteno ili heklano)
13.92.12.55 Posteljina od lana ili ramije (isklj. pleteno ili heklano)
13.92.12.59 Posteljina od tkanih materijala (isklj. od pamuka, od lana ili ramije)
13.92.12.70 Posteljina od netkanih sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj. pleteno ili
heklano)
13.92.13
Stolno rublje
13.92.13.30 Stolnjaci i salvete od pletenih ili heklanih tkanina
13.92.13.53 Stolnjaci i salvete od pamuka (isklj. pleteno ili heklano)
35
m²
kg
kg
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.92.13.55 Stolnjaci i salvete od lana (isklj. pleteno ili heklano)
13.92.13.59 Stolnjaci i salvete od pređe od sintetičkih ili vještačkih vlakana i od
ostalih tkanih ili netkanih materijala (isklj. od pamuka, lana)
kg
kg
13.92.13.70 Stolnjaci i salvete od netkanih sintetičkih ili vještačkih vlakana
13.92.14
Toaletno i kuhinjsko rublje
13.92.14.30 Toaletno i kuhinjsko rublje, od frotira ili od sličnih plišanih tkanina od
pamuka
13.92.14.50 Tkano toaletno i kuhinjsko rublje od tkanine (isklj. od frotira ili od
sličnih plišanih tkanina od pamuka)
kg
13.92.14.70 Toaletno i kuhinjsko rublje, od netkanih sintetičkih ili vještačkih vlakana
13.92.15
Zavjese (uključujući draperije) i unutrašnje platnene rolete; ukrasne
zavjese za krevete
13.92.15.30 Zavjese i unutrašnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od pletenih ili
heklanih materijala
kg
13.92.15.50 Zavjese i unutrašnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od tkanih
materijala
13.92.15.70 Zavjese i unutrašnje roletne, zavjese ili draperije za krevet, od netkanih
materijala
13.92.16
Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, d. n.; kompleti od
komada tkanine i pređa za izradu prostirki; tapiserija i slično
13.92.16.20 Ručno tkane tapiserije tipa Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i
iglom rađene tapiserije (uklj. sitni vez, unakrsni bod), kao gotov
proizvod ili poluproizvod
13.92.16.40 Prekrivači za krevete (isklj. punjene perjem)
13.92.16.60 Proizvodi za uređenje stana uklj. prekrivače za namještaj, jastučnice itd.,
auto-presvlake (isklj. prekrivače, putne prostirke, posteljno rublje, rublje
za domaćinstvo, toaletno rublje, kuhinjsko rublje, zavjese, draperije i
prekrivače za krevete)
13.92.16.80 Kompleti od tkanina i pređe za izradu prekrivača za pod, tapiserija,
vezenih stolnjaka, salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, p.t.m.
kg
kg
m²
m²
m²
kom
kom
m²
m²
13.92.21
Vreće i vrećice za pakovanje robe
13.92.21.30 Vreće i vrećice, od pamuka, za ambalažnu upotrebu
13.92.21.50 Vreće i vrećice, od pletenih ili heklanih polietilenskih ili polipropilenskih
traka, za ambalažnu upotrebu
kg
kg
13.92.21.70 Vreće i vrećice, od polietilenskih ili polipropilenskih traka, za ambalažnu
upotrebu (isklj. pletene ili heklane)
kg
13.92.21.90 Vreće i vrećice, za ambalažnu upotrebu (isklj. od pamuka, polietilenskih
ili polipropilenskih vrpci)
kg
13.92.22
Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za čamce,
daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i oprema za
kampovanje (uključujući gumene madrace)
13.92.22.10
13.92.22.30
13.92.22.50
13.92.22.70
Cerade, tende, roletne (isklj. šatorske tende)
Šatori (uklj. šatorske tende)
Jedra
Madraci na napuhavanje i ostala oprema za kampovanje (isklj. šatorske
tende, šatore, vreće za spavanje)
Padobrani (uključujući upravljane) i padobranska krila; njihovi
dijelovi
13.92.23.00 Padobrani, dijelovi i pribor za padobrane (uklj. upravljive padobrane)
kg
kg
kg
kg
13.92.23
36
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Pokrivači, perina, jastuci, vreće za spavanje i slično, punjeni bilo
kojim materijalom ili od celularne gume ili plastičnih masa
13.92.24.30 Vreće za spavanje
13.92.24.93 Oprema za krevete od perja ili paperja (uklj. prekrivače i štep-deke,
jastuke, taburee, ukrasne jastuke) (isklj. madrace, vreće za spavanje)
13.92.24
kom
kom i m²
13.92.24.99 Oprema za krevete ostalim materijalima osim perjem ili paperjem (uklj.
prekrivače i štep-deke, jastuke, taburee, ukrasne jastuke) (isklj. madrace,
vreće za spavanje)
13.92.29
Ostali gotovi tekstilni proizvodi (ukljucujuci krpe za pod, posude,
prašinu i slične krpe za čišćenje, prsluci za spašavanje i pojasi za
spašavanje; zastave, zastavice, barjaci itd.)
kom i m²
13.92.29.53 Krpe za pod, posuđe, prašinu i slične tkanine za čišćenje, od netkanog
materijala
13.92.29.57 Krpe za pod, posuđe, prašinu i slične tkanine za čišćenje (isklj. pletene ili
heklane, od netkanog materijala)
kg
13.92.29.93 Higijenski ulosci, tamponi i slicni proizvodi od tekstilnog materijala
(iskljucujuci vatu)
13.92.29.97 Pelene i postave za pelene za bebe i slicni artikli od tekstilnih materijala
(iskljucujuci vatu)
kg
13.92.29.99 Krpe za pod, posuše, prašinu i slične tkanine za čišćenje, pletene ili
heklane; prsluci i pojasi za spasavanje i ostali gotovi proizvodi
(isključujući higijenske uloške i pelene i slične proizvode)
kg
Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
Ćilimi i ostali tekstilni prekrivači za pod, uzlani
Čvorovani ćilimi i drugi čvorovani tekstilni prekrivači za pod
Ćilimi i ostali tekstilni prekrivači za pod, tkani, nisu dobijeni taftingpostupkom ili floking postupkom
13.93.12.00 Tkani ćilimi i ostali tkani tekstilni prekrivači za pod (isklj. urađene
"tafting" metodom ili "flocking" metodom)
13.93
13.93.11
13.93.11.00
13.93.12
13.93.13
13.93.13.00
13.93.19
13.93.19.30
Ćilimi i ostali tekstilni prekrivači za pod dobijeni tafting-postupkom
Tafting-ćilimi i ostali tafting tekstilni prekrivači za pod
Ostali ćilimi i tekstilni prekrivači za pod (uključujući i od filca)
Needlefelt ćilimi i ostali needlefelt tekstilni prekrivači za pod (isklj.
urađene "tafting" metodom ili "flocking" metodom)
13.93.19.90 Ćilimi i ostali prekrivači za pod (isklj. pletene, čvorovane, urađene
"tafting" ili "needlefelt" metodom)
Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža
Upleteni konac, užad, konopci i kablovi od jute i ostalih tekstilnih
vlakana like
13.94.11.30 Upletene špage, užad, konopci ili kablovi, od sisala ili drugih tekstilnih
vlakana od agave, od jute ili ostalih likovih vlakana i biljaka tvrdog lista
(isklj. upletenu užad za vezivanje ili baliranje)
kg
kg
m²
m²
m²
m²
m²
13.94
13.94.11
kg
13.94.11.53 Upletena užad za vezivanje ili baliranje od sisala (za poljoprivredu)
13.94.11.55 Polietilenska ili polipropilenska upletena užad za vezivanje ili baliranje
(za poljoprivredu)
kg
kg
13.94.11.60 Konopci, špage ili kablovi od polietilena, polipropilena, najlona ili
ostalih poliamida ili od poliestera, finoće > 50.000 deciteksa, od ostalih
sintetičnih vlakana (isklj. upletenu užad za vezivanje ili baliranje)
kg
37
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.94.11.70 Polietilenska ili polipropilenska upletena užad, od najlona ili ostalih
poliamida ili poliestera, finoće ≤ 50.000 deciteksa (5g/m) (isklj. upletenu
užad za vezivanje ili baliranje)
kg
13.94.11.90 Upletena užad, špage, konopci i kablovi od tekstilnh materijala (isklj.
jutu i ostala likova vlakna, sisal ili ostale biljke tvrdog lista, te sintetička
vlakna)
13.94.12
Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca,
gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe, vrpca, d. n.
13.94.12.33 Gotove ribarske mreže od upletene užadi, špaga ili konopaca od
sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj. mreže za prihvat ribe)
kg
13.94.12.35 Gotove ribarske mreže od pređe sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj.
mreže za prihvat ribe)
kg
13.94.12.53 Gotove mreže od upletene užadi, špaga ili konopaca od najlona ili ostalih
poliamida (isklj. heklane mreže u komadu, mrežice za kosu, sportske i
ribarske mreže)
13.94.12.55 Gotove mreže od najlona ili ostalih poliamida (isklj. heklane mreže u
komadu, mrežice za kosu, sportske i ribarske mreže, te od upletene
užadi, špaga ili konopaca)
13.94.12.59 Čvorovane mreže od tekstilnih materijala (isklj. gotove ribarske mreže
od sintetičkih ili vještačkih vlakana, ostale gotove mreže od najlona ili
ostalih poliamida)
13.94.12.80 Proizvodi od upletene užadi, konopaca ili kablova
13.95
Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim
odjeće
13.95.10
Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće
13.95.10.10 Netkani tekstil, mase ≤ 25 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila)
(isklj. odjevne predmete, presvučeni ili prekriveni tekstil)
kg
13.95.10.20 Netkani tekstil, mase > 25 g/m² ali ≤ 70 g/m² (uklj. proizvode od
netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvučeni ili prekriveni
tekstil)
13.95.10.30 Netkani tekstil, mase > 70 g/m² ali ≤ 150 g/m² (uklj. proizvode od
netkanog tekstila) (isklj. odjevne predmete, presvučeni ili prekriveni
tekstil)
13.95.10.50 Netkani tekstil, mase > 150 g/m² (uklj. proizvode od netkanog tekstila)
(isklj. odjevne predmete, presvučeni ili prekriveni tekstil)
kg
13.95.10.70 Netkani tekstil, presvučeni ili prekriveni (uklj. proizvode od netkanog
tekstila) (isklj. odjevne predmete)
kg
13.96
Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda
13.96.11
Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa
13.96.11.00 Metalizirana pređa, traka i slično, od sintetičkih ili vještačkih tekstilnih
materijala, kombinovana s metalnim nitima, trakama ili prahom, ili
prekrivena metalom
13.96.12
Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe, d. n.
13.96.12.00 Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe, za odjeću, nameštaj ili
za slične upotrebe
Niti i užad od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i trake,
impregnisane ili prekrivene gumom ili plastikom
13.96.13.00 Gumene niti i užad, prekriveni tekstilom; tekstilna impregnirana pređa i
trake, presvučene, prekrivene ili obložene gumom ili plastikom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
13.96.13
13.96.14
Tekstilne tkanine, impregnisane, presvučene ili prekrivene, d. n.
38
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
13.96.14.00 Tekstilne tkanine, impregnirane, presvučene ili prekrivene, d. n.
13.96.15
Kord tkanine za autogume od najlonske pređe i ostalog poliamida,
poliestera i viskoznoga rajona, velike čvrstoće
13.96.15.00 Kord tkanine za vanjske pneumatike od pređe velike čvrstoće, od
najlona, ostalih poliamida, poliestera ili viskoze
13.96.16
m²
m²
Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku upotrebu (uključujući
fitilje, plinske mrežice tekstilne cijevi i crijeva, transportno i
pogonsko remenje, tkanina za sita, za cijeđenje i prešanje)
13.96.16.20 Tekstilna crijeva i sličan cjevasti materijal, impregniran ili
neimpregniran, sa ili bez presvlake, zaštita i pribor od ostalih materijala
kg
13.96.16.50 Tekstilni drenovi, transportno i pogonsko remenje, tekstilni cjevasti
materijal (uklj. ojačan metalom ili drugim materijalom)
kg
13.96.16.80 Tekstilni materijali i filc (pust) za mašine za proizvodnju papira ili slične
mašine (uklj. za papirnu pulpu ili azbestni cement)
kg
Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje
su međusobno slijepljene; naljepnice, etikete, značke; ukrasne vrpce
i slično
13.96.17.30 Uske tkanine, osim naljepnica, značaka i ostalih sličnih proizvoda
13.96.17.50 Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnih materijala (isklj.
vezene)
13.96.17.70 Pletenice u metraži; ukrasne kićanke i ukrasne trake, ukrasni dodaci
(isklj. pletene ili heklane)
kg
kg
13.96.17
13.99
13.99.11
13.99.11.30
13.99.11.50
13.99.11.70
13.99.12
13.99.12.30
13.99.12.50
13.99.12.70
13.99.13
13.99.13.00
13.99.14
13.99.14.00
13.99.15
13.99.15.00
Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.
Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkane, pletene ili heklane
materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima
Til i ostale mrežaste tkanine (isklj. tkane, pletene ili heklane)
Mašinski urađena čipka u metraži, u trakama ili motivima
Ručno izrađena čipka u metraži, u trakama ili motivima
Vez u metraži, trakama i motivima
Vez (bez vidljive podloge) u metraži, u trakama ili motivima
Pamučni vez u metraži, u trakama ili motivima
Vez od tekstila u metraži, u trakama ili motivima (isklj. bez vidljive
podloge, pamuk)
Filc presvučen, prekriven ili laminiran
Filc, impregnisan ili neimpregnisan, presvučen, prekriven ili laminiran,
d.n.
Tekstilna vlakna dužine ≤ 5 mm (flok); tekstilni prah i ostaci
Tekstilni prah i ostaci
Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; pređa s petljama za porube
Obavijena pređa i vrpce i slično, od sintetičkih ili umjetnih tekstilnih
materijala širine ≤ 5 mm; ukrasna pređa; pređa s petljama za porube
13.99.16
13.99.16.00
13.99.19
13.99.19.00
Punjeni tekstilni proizvodi u metraži
Prošiveni tekstilni proizvodi u metraži (isklj. vezene)
Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n.
Jastučići i njihove podloge za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih
preparata
14
Proizvodnja odjeće
14.1
Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće
39
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m²
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.11
Proizvodnja kožne odjeće
14.11.10
Odjeća od kože ili vještačke kože
14.11.10.00 Odjeća od kože ili od vještačke kože (uklj. kapute i ogrtače) (isklj.
odjevne dodatke, pokrivke za glavu, obuću)
Proizvodnja radne odjeće
Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), industrijska i
profesionalna
14.12.11.20 Kompleti za muškarce i dječake, od pamuka ili od vještačkih ili
sintetičkih vlakana za industrijsku i profesionalnu upotrebu
kom i m²
14.12
14.12.11
14.12.11.30 Jakne i sakoi za muškarce i dječake, od pamuka ili od vještačkih ili
sintetičkih vlakana za industrijsku i profesionalnu upotrebu
Muške radne hlače, radne hlače s naramenicama, radne hlače
stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i
profesionalne
14.12.12.40 Pantalone i kratke pantalone za muškarce i dječake, od pamuka ili od
sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu
kom i m²
kom i m²
14.12.12
kom i m²
14.12.12.50 Pantalone s naramenicama (tregerima) za muškarce i dječake, od pamuka
ili od sintetičkih ili umjetnih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu
upotrebu
14.12.21
Ženski radni kompleti, jakne i sakoi, industrijski i profesionalni
14.12.21.20 Kompleti za žene i djevojčice, od pamuka ili od vještačkih ili sintetičkih
vlakana za industrijsku ili profesionalnu upotrebu
kom i m²
14.12.21.30 Jakne i sakoi za žene i djevojčice, od pamuka ili od vještačkih ili
sintetičkih vlakana za industrijsku ili profesionalnu upotrebu
kom i m²
Ženske radne hlače, radne hlače s naramenicama, radne hlače
stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i
profesionalne
14.12.22.40 Pantalone i kratke pantalone za žene i djevojčice, od pamuka ili od
sintetičkih ili vještačkih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu
upotrebu
14.12.22.50 Pantalone sa naramenicama (tregerima) za žene i djevojčice, od pamuka
ili od sintetičkih ili vještačkih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu
upotrebu
14.12.30
Ostala radna odjeća
14.12.30.13 Ostala odjeća za muškarce ili dječake, od pamuka, ili od sintetičkih ili
vještačkih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu
kom i m²
14.12.22
14.12.30.23 Ostala odjeća za žene i djevojčice od pamuka, ili od sintetičkih ili
vještačkih vlakana, za industrijsku ili profesionalnu upotrebu
Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Muški i dječački kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, anorak,
vjetrovke svih vrsta i slični proizvodi, pleteni ili heklani
14.13.11.10 Kaputi, kratki kaputi, pelerine i slični proizvodi za muškarce i dječake,
od pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe, nepromočive jakne,
vjetrovke s kapuljačom i ostale vjetrovke)
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.13
14.13.11
14.13.11.20 Prsluci, vjetrovke s kapuljacom (anorak), skijaske jakne, i slicni
proizvodi za muskarce i djecake, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj.
jakne i sakoe)
40
kom i m²
kom i m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
14.13.12
Jedinica
mjere
Naziv
Muška i dječačka odijela kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s
naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, pletene ili
heklane
14.13.12.30 Jakne i sakoi za muškarce i dječake, od pletenih ili heklanih tkanina
14.13.12.60 Odijela i kompleti za muškarce i dječake, od pletenih ili heklanih tkanina
14.13.12.70 Pantolone, kratke pantolone, tregeršlusi za muškarce i dječake, od
pletenih ili heklanih tkanina
Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom
(anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi, pleteni ili heklani
14.13.13.10 Kaputi, kratki kaputi, pelerine i slični proizvodi za žene i djevojčice, od
pletenih ili heklanih tkanina (isklj. jakne i sakoe)
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.13.13
kom i m²
14.13.13.20 Prsluci, vjetrovke s kapuljacom (anorak), skijaske jakne, i slicni
proizvodi za žene i djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj.
jakne i sakoe)
14.13.14
Ženski i djevojački kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, hlače,
hlače s naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače
(šorcevi), pleteni ili heklani
kom i m²
Jakne i sakoi za žene i djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
Odijela i kompleti za žene i djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
Haljine za žene i djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
Suknje i suknja-pantalone za žene i djevojčice, od pletenih ili heklanih
tkanina
14.13.14.90 Pantalone, kratke pantalone, šorcevi i pantalone naramenicama
(tregerima) za žene ili djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.13.14.30
14.13.14.60
14.13.14.70
14.13.14.80
14.13.21
kom i m²
Muški i dječački kaputi, kišni kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s
kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi od tkanina,
ne pleteni ili heklani
14.13.21.10 Kišne kabanice za muškarce ili dječake
14.13.21.20 Kaputi, kratki kaputi, pelerine, itd. za muškarce ili dječake
14.13.21.30 Prsluci, nepromocive jakne (anorak), skijaske jakne, vjetrovke s
kapuljacom i slicni proizvodi za muskarce i djecake, (isklj. jakne i sakoe,
pletene ili heklane, impregnisane, presvucene, prekrivene, laminirane ili
gumirane)
14.13.22
Muška i dječačka odijela i kompleti od tkanina, ne pletena ili
heklana
14.13.22.10 Odijela za muškarce ili dječake (isklj. pletena ili heklana)
14.13.22.20 Kompleti za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili heklane)
14.13.23
Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri) od tkanina, ne pleteni ili
heklani
14.13.23.00 Jakne i sakoi za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili heklane)
14.13.24
Muške i dječačke hlače, hlače s naramenicama, hlače stisnute ispod
koljena, kratke hlače (šorcevi) od tkanina, ne pletene ili heklane
14.13.24.42 Pantalone i kratke pantalone, za muškarce ili dječake, od denima (isklj.
za industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.13.24.44 Pantalone, kratke pantalone i šorcevi, za muškarce ili dječake, od vune ili
fine životinjske dlake (isklj. pletene ili heklane, za industrijsku ili
profesionalnu upotrebu)
14.13.24.45 Pantalone i kratke pantalone za muškarce ili dječake, od sintetičkih ili
vještačkih vlakana (isklj. pletene ili heklane, za industrijsku ili
profesionalnu upotrebu)
kom i m²
41
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.13.24.48 Pantalone i kratke pantalone za muškarce ili dječake, od pamuka
(isključujući denim, pletene ili heklane)
kom i m²
14.13.24.49 Pantalone, kratke pantalone, šorcevi i pantalone s naramenicama
(tregerima) za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili heklane, od vune,
pamuka i sintetičkih ili vještačkih vlakana, pletene ili heklane)
kom i m²
14.13.24.55 Pantalone sa naramenicama (tregerima) za muškarce i dječake (isklj.
pletene ili heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
14.13.24.60 Šorcevi za muškarce ili dječake od pamuka i sintetičkih ili vještačkih
vlakana (isklj. pletene ili heklane)
kom i m²
Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom
(anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi od tkanina, ne pleteni ili
heklani
14.13.31.10 Kišne kabanice, za žene ili djevojčice
14.13.31.20 Kaputi, itd. za žene ili djevojčice
14.13.31.30 Prsluci, nepromocive jakne, skijaske jakne, vjetrovke s kapuljacom i
slicni proizvodi za zene i djevojcice (isklj. jakne i sakoe, pletene ili
heklane, impregnirane, presvucene, prekrivene, laminirane ili gumirane)
14.13.31
14.13.32
14.13.32.10
14.13.32.20
14.13.33
14.13.33.30
14.13.34
14.13.34.70
14.13.34.80
14.13.35
14.13.35.42
Ženski i djevojački kostimi i kompleti od tkanina, ne pleteni ili
heklani
Odijela za žene ili djevojčice (isklj. pletena ili heklana)
Kompleti za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili heklane)
Ženske i djevojačke jakne i blejzeri od tkanina, ne pleteni ili heklani
Jakne i sakoi za žene i djevojčice (isklj. pletene ili heklane)
Ženske i djevojačke haljine, suknje i suknje-hlače od tkanina, ne
pleteni ili heklani
Haljine za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili heklane)
Suknje i suknja-pantalone, za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili
heklane)
Ženske i djevojačke hlače, hlače s naramenicama, hlače stisnute
ispod koljena, kratke hlače (šorcevi) od tkanina, ne pletene ili
heklane
Pantalone i kratke pantalone za žene ili djevojčice, od denima (isklj. za
industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.13.35.48 Pantalone i kratke pantalone, za žene ili djevojčice, od pamuka (isklj.
denim, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
14.13.35.49 Pantalone i kratke pantalone, za žene ili djevojčice, od vune ili fine
životinjske dlake ili sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj. pletene ili
heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
14.13.35.51 Pantalone s naramenicama (tregerima) za žene ili djevojčice, od pamuka
(isklj. pletene ili heklane, te za industrijsku ili profesionalnu upotrebu)
kom i m²
14.13.35.61 Šorcevi za žene ili djevojčice, od pamuka (isključujući pletene ili
heklane)
14.13.35.63 Pantalone sa naramenicama (tregerima) za žene ili djevojčice od tkanine
(isklj. pamuk, pletene ili heklane, za industrijsku ili profesionalnu
upotrebu) i šorcevi za žene i djevojčice, od vune ili fine životinjske dlake
(isklj. pletene ili heklane)
14.13.35.65 Šorcevi za žene ili djevojčice, od sintetičkih ili umjetnih vlakana (isklj.
pletene ili heklane)
kom i m²
42
kom i m²
kom i m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.13.35.69 Pantalone, kratke pantalone i tregeršlusi od tkanine za žene ili djevojčice
(isklj. pamuk, vunu ili finu životinjsku dlaku, od sintetičkih ili vještačkih
vlakana, pletene ili heklane)
14.14
Proizvodnja veša
14.14.11
Muške i dječačke košulje, pletene ili heklane
14.14.11.00 Košulje i potkošulje za muškarce ili dječake, od pletenih ili heklanih
tkanina
14.14.12
Muške ili dječačke gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači,
kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili heklani
14.14.12.20 Gaće i slip-gaće, za muškarce ili dječake, od pletenih ili heklanih tkanina
(uklj. bokserice)
14.14.12.30 Košulje za spavanje i pidžame, za muškarce ili dječake, pletene ili
heklane
14.14.12.40 Kućni ogrtači, bade-mantili i slični proizvodi za muškarce ili dječake, od
pletenih ili heklanih tkanina
14.14.13
Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, pletene ili heklane
14.14.13.10 Bluze, košulje i košulje bluze, za žene ili devojčice, pletene ili heklane
14.14.14
Ženske i djevojačke gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje
haljine, kombinei, kućne haljine i slični proizvodi, pleteni ili heklani
14.14.14.20 Gaće i slip-gaće, za žene ili djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
(uklj. bokserice)
14.14.14.30 Spavaćice i pidžame za žene ili djevojčice, pletene ili heklane
14.14.14.40 Kućni ogrtači, bade-mantili i slični proizvodi za žene ili djevojčice, od
pletenih ili heklanih tkanina
Podsuknje, kombinei i sl., za žene ili djevojčice, pleteni ili heklani
Muške i dječačke košulje od tkanine, ne pletene ili heklane
Košulje za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili heklane)
Muške i dječačke potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje,
pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači od tkanina, ne pletene ili
heklane
14.14.22.20 Gaće i slip-gaće, za muškarce ili dječake (uklj. bokserice) (isklj. pletene
ili heklane)
14.14.22.30 Noćne košulje i pidžame za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili
heklane)
14.14.22.40 Potkošulje, majice bez rukava, bade-mantili, kućni ogrtači i slični
proizvodi za muškarce ili dječake (isklj. pletene ili heklane)
14.14.14.50
14.14.21
14.14.21.00
14.14.22
Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze od tkanina, ne
pletene ili heklane
14.14.23.00 Bluze, košulje i košulje-bluze za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili
heklane)
14.14.24
Ženske i djevojačke potkošulje i ostale majice, gaćice, podsuknje,
spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kombinei, kućne haljine i slični
proizvodi od tkanina, ne pleteni ili heklani
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
14.14.23
14.14.24.30 Spavaćice i pidžame za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili heklane)
14.14.24.50 Podsuknje, kombinei i sl., za žene ili djevojčice (isklj. pletene ili
heklane)
14.14.24.60 Potkošulje i druge majice bez rukava, gaće, slip-gaće, negližei, bademantili, kućni ogrtači i slični proizvodi od pamuka za žene ili djevojčice
(isklj. pletene ili heklane)
43
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.14.24.80 Negližei, bade-mantili, kućni ogrtači, potkošulje, majice bez rukava,
gaće i slip gaće za žene ili djevojčice (uklj. bokserice) od vlakana osim
pamučnih (isklj. pletene ili heklane)
kom i m²
14.14.24.89 Potkošulje, majice bez rukava, gaće, slip-gaće, negližei, bade-mantili,
kućni ogrtači i slični proizvodi od tekstila za žene ili djevojčice (isklj.
pletene ili heklane)
14.14.25
Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i
slični proizvodi i njihovi dijelovi, bez obzira jesu li pleteni ili heklani
ili nisu
14.14.25.30 Grudnjaci
14.14.25.50 Pojasevi, steznici i korseti (uklj. bodije s podešavajućim tregerima)
14.14.25.70 Naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi i njihovi dijelovi
14.14.30
Majice kratkih rukava, potkošulje i druge majice, pletene ili heklane
14.14.30.00 Majice kratkih rukava, potkošulje i majice bez rukava, pletene ili heklane
14.19
Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
14.19.11
Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, pletena ili heklana
14.19.11.00 Odjeća i odjevni dodaci za bebe, pletena ili heklana uklj. majice bez
rukava, jednodjelna odijela, gaće, gegice, bodije, pelene, rukavice,
vanjska odjeća (za djecu visine ≤ 86 cm)
kom i m²
14.19.12
14.19.12.10
14.19.12.30
14.19.12.40
14.19.12.50
14.19.12.90
14.19.13
14.19.13.00
14.19.19
14.19.19.30
14.19.19.60
14.19.21
14.19.21.50
14.19.22
14.19.22.10
Trenerke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi i ostala odjeća,
pletena ili heklana
Trenerke od pletenih ili heklanih tkanina
Skijaška odijela od pletenih ili heklanih tkanina
Kupaće gaće ili kostimi za muškarce ili dječake, pletenih ili heklanih
tkanina
Kupaći kostimi za žene ili djevojčice, od pletenih ili heklanih tkanina
Ostala odjeća, pletena ili heklana (uklj. bodije s rukavima)
Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili
heklane
Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju,
pletene ili heklane
Ostali gotovi pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću,
pleteni ili heklani
Šalovi, marame, velovi i slično, od pletenih ili heklanih tkanina
Odjevni dodaci i njihovi dijelovi, od pletenih ili heklanih tkanina (isklj.
rukavice, rukavice s odvojenim palcem, šalove, marame, mufflers,
mantillas i velove)
Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad od tkanina, ne pletena ili
heklana
Odjeća i odjevni dodaci za bebe, od tkanine nepletene ili neheklane (za
djecu visine ≤ 86 cm) uklj. majice bez rukava, jednodjelna odijela, gaće,
gegice, bodije, pelene, rukavice, vanjsku odjeću (isklj. uloške, pelene i
slične proizvode)
Trenerke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi; ostala odjeća od
tkanine, ne pletena ili heklana
Ostala odjeća za muskarce ili dječake, d.n., uklj. trenerke i sportsku
odjecu (isklj. prsluke, skijaška odijela, te pletena ili heklana)
14.19.22.20 Ostala odjeća za žene ili djevojčice, d.n., uklj. trenerke i sportsku odjeću
(isklj. prsluke, skijaška odijela, te pletena ili heklana)
44
kom
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kg
pari
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
kom i m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.19.22.30 Skijaška odijela (isklj. od pletenih ili heklanih tkanina)
14.19.22.40 Kupaći kostimi za muškarce ili dječake (isklj. od pletenih ili heklanih
tkanina)
14.19.22.50 Kupaći kostimi za žene ili djevojčice (isklj. od pletenih ili heklanih
tkanina)
14.19.23
Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate,rukavice i ostali gotovi
pribor za odjeću ili dijelovi odjeće od tkanina, ne pletena ili heklana
14.19.23.10 Maramice
14.19.23.33 Šalovi, marame, velovi i slično (isklj. predmete od svile ili svilenih
otpadaka, pleteni ili heklani)
kom i m²
kom i m²
14.19.23.38 Šalovi, marame, velovi i slično, od svile i otpadaka svile (isklj. pletene ili
heklane)
14.19.23.53 Kravate, leptir mašne i sl. (isklj. predmete od svile i otpadaka svile, te
pletene ili heklane)
kom i m²
kom i m²
kom
kom i m²
kom
14.19.23.58 Kravate, leptir mašne i sl., od svile i otpadaka svile (isklj. pletene ili
heklane)
14.19.23.70 Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju
(isklj. pletene ili heklane)
kom
14.19.23.93 Odjevni dodaci od tkanine (isklj. šalove, marame i velove, kravate,
mašne, rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez
prstiju, pletene ili heklane)
14.19.23.95 Dijelovi odjeće ili odijevnih dodataka od tekstila (isklj. grudnjake,
pojaseve i korszete, naramenice, držače čarapa, podvezice, pletene ili
heklane)
14.19.31
Pribor za odjeću od kože ili vještačke (rekonstituirane) kože,
isključujući sportske rukavice
14.19.31.75 Rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju
od kože ili vještačke kože (isklj. sportske, zaštitne za sva zanimanja)
kom i kg
14.19.31.80 Kaiševi i opasači od kože ili vještačke kože
14.19.31.90 Odjevni dodaci od kože ili vještačke kože (isklj. rukavice s prstima,
rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez prstiju, kaiševe i opasače)
kom i m²
kom i m²
Odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila, odjeća od prevučenog ili
impregnisanog tekstila
14.19.32.00 Odjeća od filca (pusta) ili netkanih materijala, odjeća od prevučenog ili
impregniranog tekstila
pari
kom i kg
pari
14.19.32
Tuljci i konusi i slični proizvodi od pusta; diskovi i cilindri od pusta;
oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg
materijala
14.19.41.30 Forme za šešire, tijela šešira i kape, cilindri i konusi od filca (pusta)
(uklj. razrezane konuse); (isklj. čvrsto oblikovane, s obodom)
kom i m²
14.19.41
kom
14.19.41.50 Forme za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kojeg
materijala (isklj. čvrsto oblikovane, s obodima, postavljene ili
obrubljene)
14.19.42
Šeširi i druga pokrivala za glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem
vrpca od bilo kojeg materijala ili pleteni ili heklani ili izradeni od
čipke ili ostalih tekstilnih materijala u komadu; mrežice za kosu
kom
14.19.42.30 Šeširi i druga pokrivala za glavu od filca, napravljeni od tijela šešira ili
kapa i cilindara
14.19.42.50 Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka
od bilo kojeg materijala
kom
45
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.19.42.70 Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili heklani ili izrađeni od čipke,
filca ili drugih tkanina u komadu, mrežice za kosu od bilo kojeg
materijala
14.19.43
Druga pokrivala za glavu, isključujući pokrivala za glavu od gume
ili plastike, zaštitna pokrivala i azbestna pokrivala za glavu, vrpce za
unutrašnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i
vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave
kom
14.19.43.00 Ostala pokrivala za glavu (osim pokrivala za glavu od gume ili plastike,
zaštitna pokrivala za glavu i azbestne pokrivke); trake za unutrašnje
opšivanje, postave, navlake, osnove i okviri za šešire, vrhovi i trake za
vezanje ispod glave, za pokrivanje glave
kom
14.2
14.20
14.20.10
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja proizvoda od krzna
Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući
pokrivala za glave
14.20.10.30 Odjeća i odjevni dodaci od krzna (isklj. šešire i pokrivala za glave)
14.20.10.90 Proizvodi od krzna (isklj. odjeću, odjevne dodatke, šešire i pokrivala za
glave)
14.3
Proizvodnja pletene i heklane odjeće
14.31
Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa
14.31.10
Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke
čarape i druge čarape, pletene ili heklane
14.31.10.33 Hulahop čarape i čarape bez stopala, od pletenih ili heklanih sintetičkih
vlakana, finoće vlakna < 67 deciteksa
kom i m²
kom i m²
kom
14.31.10.35 Hulahop čarape i čarape bez stopala od pletenih ili heklanih sintetičkih
vlakana, finoće vlakna ≥ 67 deciteksa
kom
14.31.10.37 Hulahop čarape i čarape bez stopala, od tekstila (isklj. od pletenih ili
heklanih sintetičkih vlakana)
kom
14.31.10.50 Ženske dugačke čarape ili dokoljenice, pletene ili heklane, finoće vlakna
< 67 deciteksa
pari
14.31.10.90 Pletene ili heklane čarape ili obuća (uklj. sokne; isklj. ženske duge
čarape/dokoljenice, finoće vlakna < 67 deciteksa, hulahop čarape i
čarape bez stopala, obuća s đonom)
14.39
Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće
14.39.10
Džemperi, puloveri, prsluci, vunene jakne i slični proizvodi, pleteni
ili heklani
14.39.10.31 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za
muškarce i dječake, od vune ili fine životinjske dlake (isklj. džempere i
pulovere, koji sadrže ≥ 50% vune i koji teže ≥ 600 g)
pari
kom i kg
14.39.10.32 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za žene
i djevočice, od vune ili fine životinjske dlake (isklj. džempere i
pulovere,koji sadrže ≥ 50% vune i koji teže ≥ 600 g)
kom i kg
14.39.10.33 Džemperi i puloveri, koji sadrže ≥ 50% masenog udjela vune i ≥ 600 g
po proizvodu
14.39.10.53 Lake fino pletene rolke, polo džemperi ili polurolke i puloveri, od
pamuka
14.39.10.55 Lake fino pletene rolke, polo džemperi ili polurolke i puloveri, od
sintetičkih ili vještačkih vlakana
kom i kg
46
kom i kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
14.39.10.61 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za
muškarce i dječake, od pamuka (isklj. lake fino pletene rolke, polo
džempere ili polurolke i pulovere)
kom i kg
14.39.10.62 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za žene
i djevojčice, od pamuka (isklj. lake fino pletene rolke, polo džempere ili
polurolke i pulovere)
14.39.10.71 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za
muškarce i dječake, od sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj. lake fino
pletene rolke, polo džempere ili polurolke i pulovere)
kom i kg
14.39.10.72 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje za žene
i djevojčice, od sintetičkih ili vještačkih vlakana (isklj. lake fino pletene
rolke, polo džempere ili polurolke i pulovere)
kom i kg
14.39.10.90 Džemperi, puloveri, majice, prsluci i džemperi na raskopčavanje, od
tekstilnih materijala (isklj. od vune ili fine životinjske dlake, pamuka, te
od sintetičnih ili umjetnih vlakana)
kom i kg
15
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
15.1
Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torbi,
sedlarskih i kaišarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
Štavljena i dorađena krzna
Štavljena ili obrađena krzna, cijela, od kunića, zeca ili jagnjeta
Štavljena ili obrađena krzna ili kože (isklj. od kunića, zeca ili jagnjeta)
Semiš (brušena) koža
Semiš (brušena) koža i kombinacija semiš (brušene) kože
Lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža
Lakirana koža; lakirana lamelirana koža i metalizirana koža
Koža goveda bez dlake, cijela
Goveđa koža, bez dlake, cijela
Koža goveda bez dlake, ne cijela
Goveđa koža, bez dlake, u dijelovima
Koža od kopitara bez dlake
Koža kopitara, bez dlake
Ovčja ili janjeća koža, bez vune
Ovčija ili janjeća koža bez vune; štavljena, ali dalje neobrađivana (isklj.
brušenu kožu)
Ovčija ili janjeća koža bez vune, pergament-koža ili obrađena nakon
štavljenja (isklj. brušenu kožu, lakiranu kožu, lakiranu laminiranu kožu i
metaliziranu kožu)
Kozja ili jareća koža, bez dlake
Kozja i jareća koža bez dlake; štavljena ili ponovo štavljena, ali dalje
neobrađivana (isklj. brušenu kožu)
15.11
15.11.10
15.11.10.30
15.11.10.50
15.11.21
15.11.21.00
15.11.22
15.11.22.00
15.11.31
15.11.31.00
15.11.32
15.11.32.00
15.11.33
15.11.33.00
15.11.41
15.11.41.30
15.11.41.50
15.11.42
15.11.42.30
15.11.42.50 Kozja i jareća koža bez dlake, pergament-koža ili obrađena nakon
štavljenja (isklj. brušenu kožu, lakiranu kožu, lakiranu laminiranu kožu i
metaliziranu kožu)
15.11.43
Svinjska koža
15.11.43.30 Svinjska koža bez dlake, štavljena, ali dalje neobrađivana
15.11.43.50 Svinjska koža bez dlake, pergament-koža ili obrađena nakon štavljenja
(isklj. lakiranu kožu, lakiranu laminiranu kožu i metaliziranu kožu)
47
kom i kg
kom i m²
kom i m²
m²
m²
kg
kg
kg
kg
m²
kg
m²
kg
m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Koža ostalih životinja bez dlaka
Koža ostalih životinja, bez dlake
Vještačka koža na osnovi kože ili kožnih vlakana
Umjetna koža, sa osnovom od kože ili kožnih vlakana, u pločama,
listovima ili trakama
15.12
Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i
kaišarskih proizvoda
15.12.11
Sedlarski i kaišarski proizvodi za sve vrste životinja od svih vrsta
materijala
15.12.11.00 Sedlarski i kaišarski proizvodi, za sve vrste životinja, od svih vrsta
materijala (uklj. konope za hamove, uzice za vođenje, koljenice, brnjice,
podmetače i jastuke za sedla, bisage, kaputiće za pse i slično)
15.11.51
15.11.51.00
15.11.52
15.11.52.00
kg
m²
kom i kg
Putne torbe, ručne torbe i slično od kože, vještačke (rekonstituisane)
kože, folija od plastike, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od
kartona; kovčežići za kozmetiku, za šivaći pribor, za čišćenje cipela
ili odjeće
15.12.12.10 Putne i ručne torbe, neseseri, aktovke, školske torbe i slični proizvodi od
kože, vještačke kože, lakirane kože, plastike, tekstila, aluminija i drugih
materijala
15.12.12.20 Ručne torbe od kože, vještačke kože, lakirane kože, plastičnih, tekstilnih
i drugih materijala (uklj. i one bez drški)
kom i m²
15.12.12.30 Proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi
15.12.12.50 Torbe, d.n.
15.12.12.70 Putni setovi za ličnu toaletu, za šivenje ili čišćenje obuće i odjeće (isklj.
setove za manikir)
kom
kom
kom
Kaiši za ručne satove (osim metalnih), pojas za sat i narukvica za
sat, te dijelovi za njih
15.12.13.00 Narukvice za ručne satove, trake, narukvice i njihovi dijelovi (uklj. od
kože, vještačke kože ili plastike; isklj. od plemenitih metala, metala ili
baznih metala i onih prevučenih plemenitim metalima)
kom
15.12.12
kom i m²
15.12.13
15.12.19
Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože (uključujući vrste što
ih se koristi u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za druge
tehničke uporabe), d. n.
15.12.19.30 Proizvodi od kože ili vještačke kože koji se koriste za mašine ili
mehaničke uređaje ili za drugu tehničku upotrebu
kg
Proizvodi od kože ili od vještačke kože, d.n.
Proizvodnja obuće
Proizvodnja obuće
Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od
gume ili plastične mase, osim obuće s kapicom od kovine
15.20.11.00 Nepromočiva obuća, s gornjim dijelom od gume ili plastike (isklj. one
koje sadrže umetnute zaštitne metalne kapice)
kg
15.12.19.60
15.2
15.20
15.20.11
Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične
mase, osim nepromočive ili sportske obuće
15.20.12.10 Sandale s vanjskim đonom i gornjim dijelom od gume ili plastike (uklj.
sandale s kaiševima, "japanke")
pari
15.20.12
15.20.12.31 Obuća za ulicu s gornjim dijelom od gume ili plastike
48
pari
pari
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
15.20.12.37 Papuče i ostala kućna obuća s đonom od gume ili plastike i gornjim
dijelom od plastike (uklj. obuću za spavaće sobe i obuću za ples)
Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s
kapicom od kovine i različita specijalna obuća
15.20.13.30 Cipele sa drvenom osnovom i gornjim dijelom od kože (uklj. klompe)
(isklj. sa unutrašnjim đonom ili zaštitnom metalnom kapicom)
pari
15.20.13
pari
15.20.13.51 Muška obuća za ulicu s gornjim dijelom od kože (uklj. čizme i cipele;
isklj. nepromočivu obuću i obuću sa zaštitnom metalnom kapicom)
pari
15.20.13.52 Ženska obuća za ulicu s gornjim dijelom od kože (uklj. čizme i cipele;
isklj. nepromočivu obuću i obuću sa zaštitnom metalnom kapicom)
pari
15.20.13.53 Dječija obuća za ulicu s gornjim dijelom od kože (uklj. čizme i cipele;
isklj. nepromočivu obuću i obuću sa zaštitnom metalnom kapicom)
pari
15.20.13.61 Muške sandale, s gornjim dijelom od kože (uklj. sandale s kaiševima,
"japanke")
15.20.13.62 Ženske sandale, s gornjim dijelom od kože (uklj. sandale s kaiševima,
"japanke")
15.20.13.63 Dječije sandale, s gornjim dijelom od kože (uklj. sandale s kaiševima,
"japanke")
15.20.13.70 Papuče i ostala kućna obuća s vanjskim đonom od gume ili plastike i
gornjim dijelom od plastike (uklj. obuću za spavaće sobe i obuću za ples)
pari
15.20.13.80 Obuća s gornjim dijelom od kože, s drvenim, plutanim ili drugim
vanjskim đonom (isklj. potplate od gume, plastike ili kože)
pari
15.20.14
Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće
15.20.14.44 Ostale papuče i kućna obuća (uklj. obuću za spavaće sobe i obuću za
ples)
15.20.14.45 Obuća s gumenim, plastičnim ili kožnim vanjskim đonom i gornjim
dijelom od tekstila (isklj. papuče i drugu kućnu obuću, sportsku obuću)
15.20.14.46 Obuća s gornjim dijelom od tekstila (isklj. papuče i drugu kućnu obuću,
kao i obuću s vanjskim đonom od gume, plastike, kože ili vještačke
kože)
15.20.21
Obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slična obuća
15.20.21.00 Sportska obuća s vanjskim đonom od gume ili plastike i gornjim dijelom
od tekstila (uklj. obuću za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slično)
15.20.29
15.20.29.00
15.20.31
15.20.31.20
Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje, klizaljki i koturaljki
Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje i klizanje
Obuća s metalnom zaštitnom kapicom
Obuća (uklj. nepromočivu obuću) sa zaštitnom metalnom kapicom, s
vanjskim đonom I gornjim dijelom od gume ili plastike
15.20.31.50 Obuća s vanjskim đonom od gume, plastike ili kože i gornjim dijelom od
kože i zaštitnom kapom od metala
15.20.32
15.20.32.00
15.20.40
15.20.40.20
15.20.40.50
15.20.40.80
Obuća s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d.
n.
Obuća od drveta, razna specijalna obuća i ostala obuća, d.n.
Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za
potpetice i slični proizvodi; sare i slični proizvodi, te njihovi dijelovi
Gornji dio obuće i njihovi dijelovi, od kože (isklj. umetke za ojačavanje)
Gornji dio obuće i njihovi dijelovi (isklj. umetke za ojačavanje) od
ostalih materijala
Dijelovi obuće (isklj. vanjske dijelove od ostalih materijala)
49
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
pari
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
16
Jedinica
mjere
Naziv
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija
drveta
16.10
Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija
drveta
16.10.10
Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm;
drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnisani
16.10.10.10 Željeznički ili tramvajski pragovi (skretnička građa) od neimpregniranog
drveta
16.10.10.33 Crnogorično drvo, rezano ili glodano uzduž, sječeno ili guljeno, debljine
> 6mm, spojeno na krajevima, oblano ili blanjano
16.1
m³
m³
16.10.10.35 Drvo od smreke (Picea abies Karst), drvo od jele (Abies alba Mill.)
16.10.10.37 Drvo od bora (Pinus sylvestris L.)
16.10.10.39 Meko drvo, uzduž rezano/glodano, sječeno/guljeno, debljine > 6 mm
uklj. drvene daščice za olovke - dužine ≤ 125 cm, debljine < 12,5 mm
isklj. Spojeno na krajevima - blanjano/oblano, smreka/bor
m³
m³
m³
16.10.10.50 Drvo, uzduž rezano ili glodano; sječeno ili guljeno; debljine > 6 mm
(isklj. crnogorično i tropsko drvo i hrastove blokove, trake i rezbarije)
m³
16.10.10.71 Tropsko drvo, uzduž rezano ili glodano; sječeno ili guljeno; spojeno na
krajevima - blanjano/oblano, debljine > 6 mm
m³
16.10.10.77 Hrastovi blokovi, trake ili rezbarije za parket ili drveni blokovi za
podove, blanjani, ali nesastavljeni (isklj. uzduž profilisane)
m²
Drvo, uzdužno oblikovano, rubno zarezano (uključujući lamele i
daščice za parket, nesastavljene, ukrase i modele)
16.10.21.10 Crnogorično drvo profilisano uzduž (uklj. lamele i ukrasne rezbarije za
parket, nesastavljene)
16.10.21
16.10.21.50 Necrnogorično drvo, profilisano uzduž (uklj. trake i rezbarije za parket,
nesastavljene)
16.10.22
Drvena vuna, drveno brašno
16.10.22.00 Drvena vuna, drveno brašno
16.10.23
Drveno iverje i treske
16.10.23.03 Iverje, trijeske i slično, od četinara
16.10.23.05 Iverje, trijeske i slično, od lišćara
16.10.31
Grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim
sredstvima
16.10.31.16 Grubo obrađeni kolci od mekog drveta, ispunjeni ili drugačije
impregnirani bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva,
impregnisani
16.10.32.00 Željeznički ili tramvajski pragovi (skretnička građa) od impregniranog
drveta
16.10.39
Ostalo grubo obrađeno drvo, uključujući nacijepane štapove i kolce
16.10.39.00 Ostalo drvo, neobrađeno, uklj. cijepane kolce i kolčiće
16.10.91
Usluge sušenja, impregnacije ili hemijskog tretiranja drva
16.10.91.00 Tretiranje drveta; impregnacija i zaštita drveta (uklj. sazrijevanje i
sušenje)
16.2
Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
16.21
Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
kg
kg
kg
kg
kg
m³
16.10.32
50
m³
m³
m³
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
16.21.11
16.21.11.00
16.21.12
16.21.12.11
Jedinica
mjere
Naziv
Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo od bambusa
Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od bambusa
Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo
Šperploče, koje se isključivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus),
debljine ≤ 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drveta
m³
m³
16.21.12.14 Šperploče, koje se isključivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus),
debljine ≤ 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog
drveta (isklj. tropsko drvo)
16.21.12.17 Šperploče, koje se isključivo sastoje od drvenih listova (isklj. bambus),
debljine ≤ 6 mm (isklj. proizvode s najmanje jednim vanjskim slojem od
tropskog ili necrnogoričnog drveta)
m³
16.21.12.21 Furnirane ploče i slično laminirano drvo sa blok-pločama, laminiranim
pločama ili pločama od lajsni
m³
16.21.12.24 Furnirane ploče i slično laminirano drvo (isklj. sa blok-pločama,
laminiranim pločama ili pločama od lajsni)
m³
16.21.13
Ploče iverice i slične ploče od drva i ostalih drvenastih materijala
16.21.13.13 Ploče od iverice i slične ploče od drveta
16.21.13.16 Drvene ploče s usmjerenim vlaknima (OSB-ploče s usmjerenim
vlaknima)
16.21.13.19 Ploče za podmetanje (Waferboard) i slične ploče od drveta (isklj. ploče
od iverice i OSB-ploče s usmjerenim vlaknima)
m³
m³
m³
m³
16.21.13.50 Ploče od iverice i slične ploče od drvenastih materijala (isklj. drvo)
16.21.14
Ploče vlaknatice od drva i ostalih drvenastih materijala
16.21.14.23 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, debljine ≤ 5 mm
m³
16.21.14.26 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, debljine 5-9 mm
m²
16.21.14.29 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, debljine ≥ 9 mm
m²
16.21.14.43 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, gustine > 0,8 g/cm3
m²
16.21.14.46 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, gustine 0,5-0,8 g/cm3
m²
16.21.14.49 Vlaknaste ploče srednje gustine (MDF), od drveta ili drugih drvenastih
materijala, aglomerisane ili neaglomerisane smolom ili drugim
organskim supstancama, gustine ≤ 0,5 g/cm3
m²
Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo laminirano drvo, rezano
ili ljušteno, debljine ≤ 6 mm
16.21.21.13 Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo uzduž rezano drvo,
sječeno/guljeno, debljine ≤ 6 mm i spojeno na krajevima,
blanjano/oblano/male daščice za proizvodnju olovaka
m²
16.21.21
51
m³
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
16.21.21.18 Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo uzduž rezano crnogorično ili
tropsko drvo, sječeno ili guljeno, debljine ≤ 6 mm isklj. spojeno na
krajevima, blanjano ili oblano
16.21.22
Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili
profilima
16.21.22.00 Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, letvama ili profilisanim
oblicima
16.22
Proizvodnja sastavljenog parketa
16.22.10
Sastavljeni parket
16.22.10.30 Parket-paneli od drveta za mozaični pod
16.22.10.60 Parket-paneli od drveta (isklj. one za mozaični pod)
16.23
Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
16.23.11
Prozori, francuski prozori i njihovi okviri, vrata, dovratnici i
pragovi od drva
16.23.11.10 Prozori, francuski prozori i njihovi okviri, od drveta
16.23.11.50 Vrata, okviri za vrata i pragovi, od drveta
16.23.12
Oplate za betonske radove u građevinarstvu i šindra od drva
16.23.12.00 Oplate za betonske građevinske radove, šindra, od drveta
16.23.19
Građevinska stolarija i elementi od drva, uključujući traverze,
grede, krovne konstrukcije, d. n.
16.23.19.00 Građevinska stolarija i žaluzine od drveta (isklj. prozore, francuske
prozore i vrata, njihove okvire i pragove, parket-panele, oplate od drveta
za betonske radove, šindru)
16.23.20
Montažni objekti od drva
16.23.20.00 Montažni objekti od drveta
16.24
Proizvodnja ambalaže od drva
16.24.11
Palete, palete-sanduci i druga utovarna ambalaža od drva
16.24.11.33 Ravne palete i paletni obručevi, od drveta
16.24.11.35 Palete-sanduci i utovarna ambalaža od drveta (isklj. ravne palete)
16.24.12
Bačve i bačvarski proizvodi od drva
16.24.12.00 Burad, bačve, kace i drugi bačvarski proizvodi i njihovi dijelovi, od
drveta (uklj. dužice)
16.24.13
Ostala drvena ambalaža i njezini dijelovi
16.24.13.20 Sanduci; kutije; gajbe; kalemovi i slična ambalaža od drveta (isklj.
kalemove za kablove)
m³
m³
m²
m²
kom i m³
kom i m³
kg
kg
m²
kom
kom
kg
kg
16.24.13.50 Kalemovi za kablove od drveta
16.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
pletarskih materijala
16.29.11
Alati, tijela i držala za alate, tijela i držala za metle i četke, blokova
za proizvodnju lula za pušenje, kalupi za cipele i čizme od drva
16.29.11.30 Alati, tijela alata i drške, tijela i drške za metle i četke od drveta, kalupi
za cipele i čizme i kalupi od drveta
kg
16.29.11.80
16.29.12
16.29.12.00
16.29.13
kg
Grubo oblikovani komadi drveta ili korijena za proizvodnju lula
Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi od drva
Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor od drveta
Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija od drva, kutije za
nakit, pribor za jelo i slični predmeti od drva, statue i ostali ukrasi
od drva
52
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
16.29.13.00 Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija drveta; kovčežići i kutije
za nakit ili za pribor za jelo i slični proizvodi; statue i ostali ukrasi,
vješalice za odijela i šešire; kancelarijski stalci za odlaganje dokumenata,
pepeljare, posude za držanje olovaka, stalci za tintu
Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične objekte i slične
proizvode od drva
16.29.14.20 Drveni okvirovi za slike, fotografije, ogledala, karniše i slične proizvode
16.29.14.90 Ostali proizvodi od drveta (isklj. paletne obruče)
16.29.21
Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno ili u blokovima,
pločama, listovima i trakama; drobljeno, granulirano ili mljeveno
pluto; otpaci od pluta
16.29.21.30 Otpaci od pluta; drobljeni; granulirani ili mljeveni plut (isklj. prirodni
sirovi plut ili jednostavno obrađeni)
kg
16.29.14
m
kom
kg
16.29.21.50 Prirodni plut, okoren ili grubo uobličen u pravouganim ili kvadratnim
blokovima, pločama, listovima ili trakama
kg
16.29.22
16.29.22.50
16.29.22.90
16.29.23
kg
kg
Proizvodi od prirodnoga pluta
Čepovi i zapušači od prirodnog pluta
Proizvodi od prirodnog pluta, ostali
Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci od
aglomerisanog pluta
16.29.23.20 Čepovi i zapušači od aglomeriranog pluta, za pjenušava vina, kvalitetna
vina proizvedena u posebnim regijama (uklj. s diskovima od prirodnog
pluta)
16.29.23.50 Čepovi i zapušači od aglomeriranog pluta, za vina (isklj. za kvalitetna
pjenušava vina proizvedena u posebnim regijama)
16.29.23.80 Aglomerisani plut - blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika,
čvrsti valjci ili diskovi uklj. aglomerirani ekspandirani plut ili pečenu
plutu (isklj. čepove i zapušače)
16.29.24
Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomerisanog pluta, d. n.
16.29.24.00 Aglomerirani plut; ostali proizvodi od aglomeriranog pluta, d.n.
16.29.25
Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih pletarskih materijala;
košarački i pletarski proizvodi
16.29.25.00 Proizvodi od slame, esparto trave ili drugih pletarskih materijala;
košarački i pletarski proizvodi
17
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
17.1
17.11
17.11.11
17.11.11.00
Proizvodnja celuloze, papira i kartona
Proizvodnja celuloze
Hemijska drvna celuloza, topivog kvaliteta
Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, rastvorljivi stadijum
Hemijska drvna celuloza, natrijumska ili sulfatna, osim celuloze
topivog kvaliteta
17.11.12.00 Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, natrijum sulfatna ili
sulfatna, isklj. rastvorljive stadijume
kg
kg
kg
kg
kg
kg 90 %
suhe
supst.
17.11.12
17.11.13
Hemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topivog kvaliteta
53
kg 90 %
suhe
supst.
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
17.11.13.00 Hemijska drvna pulpa za dobijanje celuloze, sulfitna isklj. rastvorljive
stadijume
Mehanička drvna celuloza (drvenjača); poluhemijska drvna
celuloza; celuloza od drugih vlaknastih celuloznih materijala, osim
drvne
17.11.14.00 Mehanička drvena pulpa za dobijanje celuloze; poluhemijska drvna
pulpa za dobijanje celuloze; pulpe od ostalih vlaknastih celuloznih
materijala osim drveta
kg 90 %
suhe
supst.
17.11.14
17.12
17.12.11
17.12.11.00
17.12.12
17.12.12.00
17.12.13
Proizvodnja papira i kartona
Novinski papir u rolama ili listovima
Novinski papir, u rolnama ili listovima
Ručno izrađeni papir i karton
Ručno izrađeni papir i karton, u rolnama ili listovima (isklj. novinski)
Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi,
toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir; papirna podloga za
karbonski papir; papirna podloga za tapete
kg 90 %
suhe
supst.
kg
kg
17.12.13.00 Papir i karton koji se koriste kao podloga za foto-osjetljiv, toplotnoosjetljiv i elektro-osjetljiv papir; papir s karbonskom podlogom; podloga
za tapete
17.12.14
Ostali papir i karton za grafičku namjenu
17.12.14.10 Grafički papir i karton, sa sadržajem mehaničkih vlakana ≤ 10%, mase <
40 g/m²
17.12.14.35 Grafički papir i karton, sa sadržajem mehaničkih vlakana ≤ 10%, mase ≥
40 g/m², ali ≤ 150 g/m², u rolnama
kg
17.12.14.39 Grafički papir i karton, sa sadržajem mehaničkih vlakana ≤ 10%, mase ≥
40 g/m², ali ≤ 150 g/m², listovi
kg
17.12.14.50 Grafički papir i karton, sa sadržajem mehaničkih vlakana ≤ 10%, mase >
150 g/m²
17.12.14.70 Grafički papir i karton, sa sadržajem mehaničkih vlakana > 10%
17.12.20
Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, peškira
i salveta, celulozna vata i mreža od celuloznih vlakana
17.12.20.30 Celulozna vata za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u
rolnama širine > 36 cm ili u pravougaonim (uklj. listove kvadratnog
oblika) , s najmanje jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju
kg
17.12.20.55 Krep papir i mreže od celuloznih vlakana za domaćinstvo/sanitarne
namjene, u rolnama, širine > 36 cm, pravougaonog oblika s najmanje
jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju, mase ≤ 25 g/m² po listu
kg
17.12.20.57 Krep papir i mreže od celuloznih vlakana za domaćinstvo/sanitarne
namjene, u rolnama, širine > 36 cm, pravougaonog oblika s najmanje
jednom stranicom > 36 cm u razmotanom stanju, mase > 25 g/m² po listu
kg
17.12.20.90 Papir za domaćinstvo, ostali
17.12.31
Kraftlajner, nebijeljeni, nepremazani
17.12.31.00 Nepremazani, nebijeljeni kraftlajner papir, u rolnama ili listovima (isklj.
za pisanje, štampanje i ostale grafičke svrhe, bušene kartice i bušene
papirne trake)
17.12.32
Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner premazani
kg
54
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
17.12.32.00 Nepremazani kraftlajner papir u rolnama ili listovima (isklj. nebijeljeni ,
za pisanje, štampanje i ostale grafičke svrhe, bušene kartice i bušene
papirne trake)
17.12.33
Fluting papir od poluhemijske celuloze
17.12.33.00 Fluting papir od poluhemijske celuloze
17.12.34
Fluting od recikliranog papira i ostali fluting papir
17.12.34.00 Fluting od recikliranog papira i ostali fluting papir
17.12.35
Testliner (reciklirani slojeviti karton)
17.12.35.20 Nepremazani testliner (reciklirani slojeviti karton) mase ≤ 150 g/m², u
rolnama ili listovima
kg
17.12.35.40 Nepremazani testliner (reciklirani slojeviti karton) mase > 150 g/m², u
rolnama ili listovima
kg
17.12.41
Nepremazani kraft papir; kraft papir za vreće, krepirani ili plisirani
17.12.41.20 Nepremazani, nebijeljeni kraft papir za vreće (isklj. za pisanje, štampanje
i ostale grafičke svrhe, bušene kartice i bušene papirne trake)
kg
17.12.41.40 Nepremazani kraft papir za vreće (isklj. nebijeljeni, za pisanje, štampanje
i ostale grafičke svrhe, bušene kartice i bušene papirne trake)
kg
17.12.41.60 Nepremazani kraft papir i karton, mase ≤ 150 g/m² (isklj. kraftliner,
kraft-papir za vreće, za pisanje, štampanje i ostale grafičke svrhe, itd.)
kg
17.12.41.80 Krepovani ili naborani kraft papir za vreće, krepovani ili naborani, u
rolnama ili listovima
kg
Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim onog koji se
koristi za pisanje, štampanje ili drugu grafičku namjenu)
17.12.42.20 Sulfitni omotni papir, u rolnama ili listovima
17.12.42.40 Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase ≤ 150
g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; žlijebljeni papir, testliner, sulfitni
omotni papir, filter ili filc papir i karton)
kg
kg
kg
17.12.42
kg
kg
17.12.42.60 Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase > 150
g/m² i < 225 g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; žlijebljeni papir, testliner,
sulfitni omotni papir, filter ili filc papir i karton)
kg
17.12.42.80 Ostali nepremazani papir i karton u rolnama ili listovima, mase ≥ 225
g/m² (isklj. proizvode iz HS 4802; žlijebljeni papir, testliner, sulfitni
omotni papir, filter ili filc papir i karton)
kg
17.12.43
17.12.43.30
17.12.43.60
17.12.44
Filter papir i karton; pust papir
Nepremazani filter-papir i karton u rolnama ili listovima
Nepremazani filc (pust) papir i karton u rolnama ili listovima
Cigaretni papir, nerezan u određene veličine ili u oblik knjižica ili
cjevčica
17.12.44.00 Cigaretni papir (isklj. u obliku knjižica ili cjevčica), u rolnama, širine > 5
cm
17.12.51
Nepremazani sivi karton
17.12.51.10 Nepremazani sivi karton
17.12.59
Ostali nepremazani karton
17.12.59.10 Ostali nepremazani karton
17.12.60
Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i
kristal papir i ostali satinirani prozirni papir ili papir koji propušta
svjetlo
55
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
17.12.60.00 Biljni pergament papir, papir koji ne propušta mast, paus papir i masni
papir i ostali glazirani prozirni ili svjetlopropusni papir
kg
17.12.71
Složeni papir i karton, površinski nepremazan ili neimpregnisan
17.12.71.00 Kompozitni papir i karton u rolnama ili listovima (uklj. papir i karton od
slame) (isklj. površinski premazan i impregniran)
kg
17.12.72
Papir i karton, nabrani, naborani, reljefni ili bušeni
17.12.72.00 Papir i karton, krepovan, naboran, reljefni ili bušeni
17.12.73
Papir i karton, koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale grafičke
namjene, premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama
17.12.73.36 Premazana baza za papir i karton, za fotoosjetljiv, termoosjetljiv,
elektroosjetljiv papir, sa sadržajem mehaničkih i hemijsko-mehaničkih
vlakana ≤ 10% i papir sa manje mehaničkih i hemijsko-mehaničkih
vlakana i papir i karton za pisanje i ostalo, i karton za pisanje, printanje i
druge grafičke svrhe, mase ≤ 150 g/m2
17.12.73.60 Premazani papir male mase, za pisanje, štampanje ili druge grafičke
svrhe, sa sadržajem mehaničkih vlakana > 10%
kg
kg
kg
17.12.73.75 Ostali premazani grafički papir za pisanje, štampanje, grafičke svrhe, sa
sadržajem mehaničkih vlakana > 10%, u rolnama
kg
17.12.73.79 Ostali premazani grafički papir za pisanje, štampanje, grafičke svrhe, sa
sadržajem mehaničkih vlakana > 10%, u listovima
kg
Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale
grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim
materijama
17.12.74.00 Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili druge
grafičke svrhe), premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama
17.12.74
Kraft karton (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili
ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim
neorganskim materijama
17.12.75.00 Kraft karton (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili druge
grafičke svrhe), premazan kaolinom ili drugim neorganskim materijama
kg
17.12.75
Karbon papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje ili
prenošenje u rolama ili listovima
17.12.76.00 Karbon papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje ili
prenošenje, u rolnama ili listovima
kg
17.12.76
17.12.77
kg
Papir, karton, celulozna vata i mreže od celuloznih vlakana,
premazani, impregnisani, prevučeni, površinski obojeni ili štampani
u rolama ili listovima
17.12.77.10 Katranisan, bitumenisan ili asfaltiran papir i karton, u rolnama ili
listovima
17.12.77.33 Samoljepljivi papir i karton u rolnama ili listovima
17.12.77.35 Gumirani papir i karton u rolnama ili listovima (isklj. samoljepljive)
17.12.77.55 Bijeljeni papir i karton, u rolnama ili listovima, premazan, impregniran
ili prekriven plastikom mase > 150 g/m² (isklj. ljepila)
kg
17.12.77.59 Papir i karton u rolnama ili listovima, premazan, impregniran ili
prekriven plastikom (isklj. ljepilom, bijeljen i mase > 150 g/m²)
kg
17.12.77.70 Papir i karton, u rolnama ili listovima, premazan, impregniran ili
prekriven voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom
kg
17.12.77.80 Ostali papir i karton, premazan, ..., d.n.
kg
56
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
17.12.78
17.12.78.20
17.12.78.50
17.12.79
17.12.79.53
17.12.79.55
17.12.79.70
Jedinica
mjere
Naziv
Sivi karton (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale
grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim neorganskim
materijama
Kraft papir i karton, premazani s jedne ili s obje strane kaolinom ili
drugim neorganskim supstancama, u rolnama ili kvadratnim listovima,
bilo koje veličine (isklj. one koji se koriste za pisanje, štampanje ili
druge grafičke svrhe; papir i karton ravnomjerno bijeljeni u masi i koji
sadrži > 95% masenog udjela hemijski obrađenih drvenih vlakana u
odnosu na ukupni sadržaj vlakana)
Višeslojni papir i karton, premazan, ostali
Ostali karton (osim onog koji se koristi za pisanje, štampanje ili
ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim
neorganskim materijama
Višeslojni papir i karton, premazani, čiji je svaki sloj bijeljen
Višeslojni papir i karton, premazan, s jednim vanjskim bijeljenim slojem
Papir/karton, u rolnama ili listovima, s jedne ili obje strane premazan
kaolinom ili drugim neorganskim supstancama (isklj. onaj koji se
upotrebljava u grafičke svrhe, višeslojni papir/karton)
Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i
kartona
17.21.11
Valoviti papir i karton u rolama i listovima
17.21.11.00 Valoviti papir i karton u rolnama ili listovima
17.21.12
Vreće i vrećice od papira
17.21.12.30 Vreće i kese, sa širinom osnove ≥ 40 cm, od papira, kartona, celulozne
vate ili mreža od celuloznih vlakana
kg
kg
kg
kg
kg
17.2
17.21
17.21.12.50 Ostale vreće i kese od papira, kartona, celulozne vate ili mreža od
celuloznih vlakana (isklj. onih sa širinom osnove ≥ 40 cm)
17.21.13
17.21.13.00
17.21.14
17.21.14.00
Kutije i kutijice od valovitoga papira ili kartona
Kutije i slična ambalaža od valovitog papira ili kartona
Složive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona
Složive kutije, "tetrapak" i slična ambalaža od nerebrastog papira ili
kartona
17.21.15
Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi
koji se koriste u kancelarijama, trgovinama i slično od papira
17.21.15.30 Ostala ambalaža za pakovanje, uključujući omote za gramofonske ploče,
d. n.
17.21.15.50 Registratori, stalci za odlaganje dokumenata, kutije za skladištenje i
slični proizvodi od papira ili kartona, koji se koriste u kancelarijama,
prodavnicama ili sl.
17.22
Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i higijenu te toaletnih
potrepština od papira
17.22.11
Toaletni papir, džepne maramice, listići za uklanjanje šminke,
peškiri, stolnjaci i salvete od papirne mase, papira, celulozne vate ili
mreže od celuloznih vlakana
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
17.22.11.20 Toaletni papir
17.22.11.40 Džepne maramice i maramice za čišćenje ili skidanje šminke od papirne
pulpe, papira, celulozne vate ili mreže od celuloznih vlakana
kg
kg
17.22.11.60 Ubrusi od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mreže od celuloznih
vlakana
kg
57
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
17.22.11.80 Stolnjaci i salvete od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili mreže od
celuloznih vlakana
17.22.12
kg
Higijenski ulošci i tamponi, maramice i pelene za djecu i slični
proizvodi za higijensku upotrebu, odjeća i pribor za odjeću od
papirne mase, papira, celulozne vate i mreže od celuloznih vlakana
17.22.12.10 Higijenski ulošci i tamponi, maramice i pelene za bebe i slični higijenski
proizvodi od vate
kg
17.22.12.20 Higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi od papirne pulpe, papira,
celulozne vate ili mrežica od celuloznih vlakana
kg
17.22.12.30 Maramice i ubrusi za bebe i slični higijenski proizvodi od papirne pulpe,
papira, celulozne vate ili mrežica od celuloznih vlakana (isklj. toaletni
papir, higijenske uloške, tampone i slične proizvode)
kg
17.22.12.40 Vata; ostali proizvodi od vate
17.22.12.50 Odjeća i odjevni dodaci, od papirne pulpe, papira, celulozne vate ili
mrežica od celuloznih vlakana (isklj. džepne maramice, pokrivke za
glavu)
17.22.12.90 Proizvodi od papira za domaćinstvo, sanitarne ili bolničke potrebe, itd.,
d.n.
17.22.13
Poslužavnici, zdjele, tanjiri, šalice i slično od papira ili kartona
17.22.13.00 Poslužavnici, zdjele, tanjiri, šoljice i slično od papira ili kartona
17.23
Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira
17.23.11
Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i
prenošenje; matrice za umnožavanje i ofset ploče od papira,
gumirani ili samoljepljivi papir
kg
kg
17.23.11.00 Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i
prenošenje; matrice za umnožavanje i ofset ploče, od papira; gumirani ili
samoljepljivi papir
17.23.12
Poštanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i kartice za
dopisivanje od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i omoti od
papira ili kartona, što sadrže zbirku pribora za dopisivanje
kg
17.23.12.30 Koverte od papira ili kartona
17.23.12.50 Dopisnice, razglednice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona
17.23.12.70 Kutije, kesice, koverte i setovi za pisanje od papira ili kartona, koji
sadrže više vrsta kancelarijskog papira
kg
kg
kg
17.23.13
17.23.13.13
17.23.13.15
17.23.13.17
17.23.13.19
Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali
kancelarijski predmeti od papira ili kartona
Registri, knjige za knjigovodstvo, knjige narudžbi i računa, od papira ili
kartona
Sveske, papiri za pisma, papiri s memorandumom, od papira i kartona
Dnevnici, od papira i kartona
Službene knjige, adresari, telefonski imenici i bilježnice, od papira ili
kartona (isklj. dnevnike)
17.23.13.30 Vježbanke, od papira i kartona
17.23.13.50 Povezi za knjige, fascikle i mape za spise (isklj. korice za knjige), od
papira i kartona
17.23.13.70 Razne poslovne forme i setovi od papira i kartona
17.23.13.80 Albumi za uzorke, kolekcije, marke ili fotografije, od papira i kartona
17.23.13.90 Podloge za pisanje i korice za knjige, od papira i kartona
58
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale
grafičke namjene, štampani, reljefni ili bušeni
17.23.14.00 Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, štampanje ili u druge
grafičke svrhe, štampani, reljefni ili bušeni
17.23.14
Proizvodnja zidnih tapeta
Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; prozorske vitrofanije
(transparenti) od papira
17.24.11.00 Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; prozorske vitrofanije
(transparenti) od papira
kg
17.24
17.24.11
Tekstilne zidne obloge, uključujući one prevučene vinilom
Tekstilne zidne obloge, širine ≥ 45 cm, uklj. prevučene vinilom
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Etikete od papira ili kartona
Samoljepljive štampane etikete, od papira ili kartona
Štampane etikete, od papira ili kartona (isklj. samoljepljive)
Samoljepljive etikete, od papira ili kartona (isklj. štampane)
Etikete od papira ili kartona (isklj. štampane, samoljepljive)
Filter blokovi, ploče i pločice od papirne mase
Filter blokovi, ploče i pločice od papirne pulpe
Cigaretni papir; bobine, špule, vretena i slične podloge; filter-papir i
karton; ostali proizvodi od papira ili kartona, d. n.
17.29.19.10 Cigaretni papir u rolnama širine ≤ 5 cm ili u obliku knjižica ili cjevčica
17.29.19.20 Kalemovi i slični držači za papirnu pulpu, papira ili kartona, za
namotavanje tekstilne pređe
17.24.12
17.24.12.00
17.29
17.29.11
17.29.11.20
17.29.11.40
17.29.11.60
17.29.11.80
17.29.12
17.29.12.00
17.29.19
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
17.29.19.30 Kalemovi i slični držači za papirnu pulpu, papira ili kartona (isklj. za
namotavanje tekstilne pređe)
kg
17.29.19.51 Filter-papir i karton rezan u određene oblike
17.29.19.55 Role, listovi i diskovi, od papira ili kartona; štampani za
samoregistrujuće aparate
17.29.19.57 Liveni ili presovani proizvodi od papirne mase
17.29.19.85 Ostali proizvodi od papira ili kartona, d.n.
kg
kg
18
kg
kg
Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem
Štampanje novina
Usluge štampanja novina
Štampane novine, žurnali ili časopisi, koje izlaze najmanje četiri puta
nedeljno
18.12
Ostalo štampanje
18.12.11
Usluge štampanja poštanskih maraka, biljega, isprava s utisnutim
žigom, bankota, čekova i ostalih novčanih papira i slično
18.12.11.00 Štampane nove poštanske marke, taksene marke, čekovi, novčanice, itd.
18.12.12
Usluge štampanja reklamnih (komercijalnih) kataloga, prospekata,
postera i ostalog reklamnog materijala
18.12.12.30 Štampani komercijalni katalozi
18.12.12.50 Štampani trgovački reklamni materijal (isklj. komercijalne kataloge)
18.12.13
Usluge štampanja novina i časopisa koji izlaze manje od četiri puta
sedmično i ostalih periodičnih publikacija
18.1
18.11
18.11.10
18.11.10.00
59
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
18.12.13.00 Štampane novine, žurnali i časopisi, koje izlaze manje od četiri puta
nedeljno i ostale periodične publikacije
kg
Usluge štampanja knjiga, geografskih, hidrografskih ili sličnih
karata, svih vrsta slika, gravura i fotografija, razglednica
18.12.14.07 Štampane knjige, brošure, leci i sličan štampani materijal, u
pojedinačnim listovima
18.12.14.14 Štampane knjige, brošure, leci i sličan štampani materijal (isklj. u
pojedinačnim listovima)
kg
18.12.14
18.12.14.21
18.12.14.28
18.12.14.35
18.12.14.42
18.12.14.49
18.12.14.56
Štampane dječije slikovnice, knjige za crtanje i bojenje
Štampani rječnici i enciklopedije, i njihova serijska izdanja
Štampane geografske, hidrografske i slične karte, u obliku knjige
Štampane geografske, hidrografske i slične karte (isklj. u obliku knjige)
Štampane razglednice, ilustrovane ili neilustrovane
Štampane čestitke sa pozdravima lične prirode, porukama ili najavama,
ilustrovani ili neilustrovani, sa ili bez koverata ili ukrasa
Štampane slike, dezeni ili fotografije
Ostale usluge štampanja, d. n.
Štampani kalendari svih vrsta, uklj. kalendarske blokove
Štampana muzička djela (uklj. ona koja su napisana Braillovim pismom)
Štampani proizvodi za preslikavanje (dekalkomanije)
Ostali štampani materijal, d. n.
Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
Usluge pripreme za štampanje
Slaganje, izrađivanje ploča za štampanje, slaganje slova i fotoslaganje
slova
18.13.20
Štamparske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za štampanje
18.13.20.00 Štamparske komponente
18.13.30
Pomoćne usluge u vezi s štampanjem
18.13.30.00 Ostale grafičke usluge
18.14
Knjigoveške i srodne usluge
18.14.10
Knjigovezačke i srodne usluge
18.14.10.10 Knjigoveštvo i dovršavanje knjiga i sličnih proizvoda (slaganje, spajanje,
šivenje, lijepljenje, orezivanje, ukoričavanje)
18.12.14.63
18.12.19
18.12.19.10
18.12.19.20
18.12.19.30
18.12.19.90
18.13
18.13.10
18.13.10.00
18.14.10.30 Uvezivanje i dovršavanje brošura, magazina, kataloga, uzoraka i oglasne
literature uklj. slaganje, spajanje, šivenje, lijepljenje, orezivanje,
ukoričavanje
18.14.10.50 Uvezivanje i dovršavanje uklj. dovršavanje štampanog papira/kartona
isklj. dovršavanje knjiga, brošura, magazina, kataloga, uzoraka,
reklamnog materijala
18.2
Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20
Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20.10
Usluge umnožavanja zvučnih zapisa
18.20.10.10 Reprodukcija zvuka na gramofonskim pločama
18.20.10.30 Reprodukcija zvuka na magnetnim trakama širine ≤ 4 mm
18.20.10.50 Reprodukcija zvuka na magnetnim trakama širine > 4 mm ali ≤ 6,5 mm
18.20.10.70 Reprodukcija zvuka na CD-ovima
18.20.20
Usluge umnožavanja videozapisa
18.20.20.50 Reprodukcija zvuka i video-zapisa na magnetnim trakama širine > 6,5
60
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
kom
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
mm
18.20.20.70 Reprodukcija zvuka i video zapisa na video diskovima i ostalim
nosačima (isklj. magnetne trake)
kom
18.20.30
Usluge umnožavanja računarskih zapisa (softvera)
18.20.30.30 Reprodukcija magnetnih traka, koje sadrže podatke ili instrukcije koje se
koriste u uređajima za automatsku obradu podataka, širine ≤ 4 mm (isklj.
zvučne i slikovne zapise)
kom
18.20.30.50 Reprodukcija magnetnih traka, koje sadrže podatke ili instrukcije koje se
koriste u uređajima za automatsku obradu podataka, širine > 4 mm (isklj.
zvučne i slikovne zapise)
kom
18.20.30.70 Reprodukcija kompjuterskih nosača podataka ili instrukcija koje se
koriste u uređajima za automatsku obradu podataka (isklj. magnetne
trake, zvučne i slikovne zapise)
kom
19
Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
Koks i polukoks od uglja, lignita ili treseta; retortni ugalj; koksni
plin iz koksnih peći; briketirani koks
19.10.10.30 Koks iz koksnih peći (dobijen karbonizacijom koksnog uglja pri visokim
temperaturama), koks za plinare (nusproizvod u plinari)
19.1
19.10
19.10.10
Katran dobijen destilacijom uglja, lignita ili treseta; ostali mineralni
katrani
19.10.20.00 Katran (smjesa aromatskih i alifatskih sastojaka, obično se dobiva
destilacijom ugljena, lignita ili treseta)
t
19.10.20
19.10.30
Smola i koks od smole
19.10.30.00 Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog ugljena ili drugih
mineralnih katrana
19.2
19.20
19.20.12
19.20.12.51
19.20.12.52
19.20.13
19.20.13.00
19.20.21
19.20.21.50
19.20.21.70
19.20.23
19.20.23.30
Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Briketi i slična čvrsta goriva proizvedeni od lignita
Briketi od mrkog ugljena
Briketi od lignita
Briketi i slična čvrsta goriva proizvedeni od treseta
Briketi od treseta
Motorni benzin, uključujući avionski benzin
Bezolovni benzin za motore, s ≥ 95 oktana
Motorni benzin od 98 oktana (MB 98)
Laka ulja i laki preparati, d. n.
Rafinerijska sirovina (primarni i ekstrakcijski benzin), laki poluprerađeni
destilat za upotrebu u rafineriji
19.20.26
Plinska ulja
19.20.26.50 Plinska dizel goriva (dizel za motorna vozila, destilat nafte, 180 ⁰С do
380 ⁰С, koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz)
19.20.26.70 Plinska loživa ulja (destilat nafte, 180 ⁰С do 380 ⁰С, za grijanje i
proizvodnju pare)
19.20.28
Ulja za loženje, d. n.
61
t
kg
t
t
t
t
t
t
t
t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
19.20.28.30 Rafinerijska sirovina (srednja naftna ulja, poluprerađeni destilati za
upotrebu u rafineriji)
19.20.28.70
19.20.29
19.20.29.30
19.20.29.51
19.20.29.52
19.20.31
19.20.31.20
Loživo ulje s > 1% sumpora
Ulja za podmazivanje; teška ulja, d. n.
Rafinerijska sirovina (bazna maziva ulja za upotrebu u rafineriji)
Motorna ulja
Ostala ulja i maziva
Propan i butan, tečni
Naftni plinovi (smjesa lakih ugljikovodika, održavana u tekućem stanju
pod povišenim pritiskom)
Etilen, propilen, butilen, butadien i ostali naftni plinovi i plinoviti
ugljovodonici, osim prirodnog plina
19.20.32.00 Rafinerijski plin (smjesa naftnih plinova)
19.20.41
Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi
19.20.41.00 Voskovi i masti za podmazivanje
19.20.42
Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja
19.20.42.50 Naftni bitumen (crni ili tamnosmeđi, čvrsti i polučvrsti termoplastični
materijal s vodootpornim i samoljepljivim svojstvima)
t
t
t
t
t
t
19.20.32
19.20.42.70 Drugi naftni proizvodi/ostaci (ostaci naftnih proizvoda d.n.)
20
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
20.1
20.11
20.11.11
20.11.11.20
20.11.11.30
20.11.11.50
20.11.11.60
20.11.11.70
20.11.12
20.11.12.30
20.11.12.50
20.11.12.70
20.11.12.90
Proizvodnja osnovnih hemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva,
plastike i sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
Proizvodnja industrijskih plinova
Vodonik, argon, rijetki plinovi, azot i kiseonik
Argon
Rijetki plinovi (isklj. argon)
Vodonik
Azot
Kiseonik
Ugljični dioksid i ostala neorganska kiseonikova jedinjenja nemetala
Ugljični-dioksid
Sumporni trioksid (sumporni anhidrid); diarsenov trioksid
Azotni oksidi
Neorganska kiseonikova jedinjenja nemetala (isklj. sumporni trioksid
(sumporni anhidrid); diarsenov trioksid, azotne okside, silicijum dioksid,
sumpor dioksid, ugljični-dioksid)
20.11.13
20.11.13.00
20.12
20.12.11
20.12.11.30
20.12.11.50
20.12.12
20.12.12.00
20.12.19
Tečni i komprimovani vazduh
Tečni vazduh; komprimovani vazduh
Proizvodnja koloranata i pigmenata
Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid
Cinkov oksid, cinkov peroksid
Titanijum oksidi
Hromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi
Oksidi i hidroksidi hroma, mangana, olova i bakra
Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi
62
TJ
t
t
t
m³
m³
m³
m³
m³
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg TiO₂
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.12.19.10 Željezni oksidi i hidroksidi; zemne boje koje sadrže ≥ 70% masenog
udjela vezanog željeza, preračunatog kao Fe2O3
kg
20.12.19.30 Oksidi i hidroksidi kobalta, komercijalni oksidi kobalta
20.12.19.50 Oksidi i hidroksidi litijuma, vanadijuma i nikla; oksid germanijuma i
dioksid cirkonijuma
20.12.19.73 Oksidi i hidroksidi molibdena
20.12.19.75 Oksidi antimona
20.12.19.90 Ostale neorganske baze; ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, d.n.
20.12.21
Sintetičke organske materija za bojanje i namirnice na osnovi tih
materija; sintetički organski proizvodi što se koriste kao sredstva za
fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; disperzija boja i
namirnice na osnovu tih boja
20.12.21.10 Disperzivne boje i preparati bazirani na njima
20.12.21.20 Kisele i nagrizajuće boje i preparati bazirani na njima
20.12.21.30 Osnovne boje i preparati bazirani na njima
20.12.21.40 Direktne boje i preparati bazirani na njima
20.12.21.50 Ostale sintetične organske supstance za bojenje
20.12.21.60 Sintetički organski proizvodi koji se koriste kao sredstva za
fluorescenciju
20.12.21.70 Lak-boje; preparati bazirani na lak-bojama
20.12.22
Ekstrakti za štavljenje biljnog porijekla; tanini i njihove soli, eteri,
esteri i ostali derivati; materije za bojenje biljnog ili životinjskog
porijekla
20.12.22.50 Ekstrakti za štavljenje biljnog porijekla; tanini i njihove soli, eteri, esteri
i ostali derivati
20.12.22.70 Sredstva za bojenje biljnog ili životinjskog porijekla i preparati bazirani
na njima (uklj. ekstrakte za bojenje) (isklj. životinjsko crnilo)
kg
kg
Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za
štavljenje; namirnice za štavljenje; enzimatski namirnice za
predštavljenje
20.12.23.30 Sintetičke organske supstance za štavljenje
20.12.23.50 Neorganske supstance za štavljenje, preparati za štavljenje, enzimski
preparati za predštavljenje
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.12.23
Materije za bojenje, d. n., neorganski proizvodi koji se koriste kao
luminofori
20.12.24.15 Pigmenti i preparati bazirani na titanijum dioksidu koji sadrže ≥ 80%
masenog udjela titanijum dioksida
kg
kg
20.12.24
20.12.24.19 Pigmenti i preparati bazirani na titanijum dioksidu (isklj. one koji sadrže
≥ 80% titanijum dioksida)
20.12.24.50 Ostale supstance za bojenje; pigmenti i preparati bazirani na
neorganskim ili mineralnim supstancama za bojenje; neorganski
proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori
20.13
20.13.21
20.13.21.11
20.13.21.16
20.13.21.20
20.13.21.30
20.13.21.40
Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih hemikalija
Nemetali
Hlor
Jod; fluor; brom
Sumpor, sublimirani ili taloženi; koloidni sumpor
Karbon (biljni ugljen i ostali oblici karbona, d.n.)
Bor; telur
63
kg TiO₂
kg TiO₂
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.13.21.50
20.13.21.80
20.13.22
20.13.22.35
20.13.22.37
20.13.22.60
20.13.23
20.13.23.00
20.13.24
20.13.24.13
20.13.24.15
20.13.24.34
20.13.24.53
20.13.24.55
20.13.24.60
20.13.24.73
20.13.24.75
20.13.24.77
20.13.25
20.13.25.25
Jedinica
mjere
Naziv
Silicijum
Fosfor; arsen; selen
Halogeni i sumporna jedinjenja nemetala
Hloridi i hlor-oksidi fosfora
Halidi i halid-oksidi nemetala (isklj. hloride i hlor-okside fosfora)
Sulfidi nemetala; komercijalni fosforni trisulfid
Alkalni ili zemnoalkalni metali; rijetki zemni metali, skandijum i
itrijum; živa
Alkali ili alkalni zemni metali; rijetki zemni metali: skandijum, itrijum;
živa
Hlorovodonik; oleum; difosforni pentroksid; ostale neorganske
kiseline; silikon i sumporni dioksid
Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)
Hlorosulfonska kiselina
Sumporna kiselina; oleum
Difosfor-pentoksid
Fosforna kiselina i polifosforne kiseline
Oksidi bora; borna kiselina; neorganske kiseline (isklj. fluorovodonik)
Fluorovodonik (fluorovodonikova kiselina)
Silicijum dioksid
Sumpor dioksid
Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin, te
njihove neorganske soli
Natrijum hidroksid (kaustična soda) čvrsti
20.13.25.27 Natrijum hidroksid u vodenom rastvoru (natrijumova lužina ili tečna
soda)
20.13.25.30 Kalijum hidroksid (kaustična potaša)
20.13.25.50 Peroksidi natrijuma i kalijuma
20.13.25.60 Hidroksid i peroksid magnezijum oksida; hidroksidi i peroksidi barijuma
i stroncijuma
20.13.25.70 Aluminij hidroksid
20.13.25.80
20.13.31
20.13.31.10
20.13.31.30
20.13.31.50
20.13.31.70
20.13.32
20.13.32.30
20.13.32.50
20.13.41
20.13.41.10
Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli
Metalni halogenati
Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale složene soli fluora
Hloridi (isklj. amonijum hloride)
Oksihloridi i hidroksihloridi bakra i drugih metala
Bromidi i oksibromidi, jodidi i oksijodidi
Hipohloriti, hlorati i perhlorati
Hipohloriti; komercijalni kalcijum-hipohlorit; hloriti; hipobromiti
Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati
Sulfidi, sulfati, sulfiti
Sulfidi; polisulfidi; hemijski određeni ili neodređeni; ditioniti i
sulfoksilati
20.13.41.33 Sulfiti
20.13.41.35 Tiosulfati
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg HCl
kg
kg SO₂
kg P₂O₅
kg P₂O₅
kg
kg HF
kg SiO₂
kg SO₂
kg
NaOH
kg
NaOH
kg KOH
kg
kg
kg
Al₂O₃
kg
kg F
kg
kg
kg
kg Cl
kg
kg
kg
Na₂S₂O₅
kg
64
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.13.41.51
20.13.41.57
20.13.41.73
20.13.41.75
20.13.42
20.13.42.10
20.13.42.20
20.13.42.30
20.13.42.40
20.13.42.70
20.13.42.80
Jedinica
mjere
Naziv
Sulfati barijuma ili aluminija
Sulfati (isključujući sulfate aluminija i barijuma)
Stipse
Peroksisulfati (persulfati)
Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija)
Nitrati (isklj. kalijumove)
Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)
Fosfati mono- ili di-natrijum
Kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat)
Natrijum trifosfat (natrijum-tripolifosfat)
Fosfati (isklj. kalcijev hidrogenortofosfat i mono- ili dinatrijum fosfat);
polifosfati (isklj. natrijum trifosfat)
20.13.43
Karbonati
20.13.43.10 Dinatrijum karbonat
20.13.43.20
20.13.43.40
20.13.43.90
20.13.51
kg
kg
kg
kg
kg N
kg
kg P₂O₅
kg P₂O₅
kg P₂O₅
kg
kg
Na₂CO₃
Natrijum hidrogen karbonat (natrijum bikarbonat)
Kalcijum-karbonat
Ostali karbonati
Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti
metali
Manganiti, manganati i permanganati; molibdati; tunstati (volframati)
Hromati i dihromati, peroksohromati
Soli oksometalnih i peroksometalnih kiselina (isklj. hromate, dihromate,
peroksihromate, manganite, manganate, permanganate, molibdate,
tunstate)
Srebreni nitrat
Plemeniti metali u koloidnom stanju, jedinjenjima i amalgamima (isklj.
srebrni nitrat)
Neorganska jedinjenja, d. n., uključujući destilovanu vodu;
amalgami, osim od plemenitih metala
Destilovana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće
Organska ili neorganska jedinjenja od zive, hemijski definisana kao ziva
(isklj. amalgame)
kg
kg
kg
20.13.52.75 Organska ili neorganska jedinjenja od zive, koja hemijski nisu definisana
kao ziva (isklj. amalgame)
kg
20.13.52.90 Ostala neorganska jedinjenja, d.n.; amalgami (isklj. destilisanu i
elektroprovodljivu vodu i vodu slične čistoće, tekući i komprimirani
zrak, ona od plemenitih metala)
20.13.61
Izotopi, d. n. i njihovi spojevi (uključujući tešku vodu)
20.13.61.00 Teška voda (deuterijum oksid); izotopi i njihova jedinjenja (isklj.
radioaktivne i fisilne ili oplodive hemijske izotope)
kg
20.13.51.10
20.13.51.25
20.13.51.75
20.13.51.83
20.13.51.85
20.13.52
20.13.52.50
20.13.52.70
20.13.62
20.13.62.20
20.13.62.30
20.13.62.40
20.13.62.70
Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati,
tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih
kiselina ili peroksikiselina
Cijanidi, oksidi cijanida i složeni cijanidi
Borati; peroksoborati (perborati)
Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala
Dvostruki ili složeni silikati
65
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg B₂O₃
kg SiO₂
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.13.62.80 Soli neorganskih kiselina ili peroksikiselina (isklj. azide i dvostruke ili
kompleksne silikate)
20.13.63
20.13.63.00
20.13.64
20.13.64.50
20.13.64.80
Vodonikov peroksid
Vodikov peroksid
Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi
Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni
Fosfidi (isklj. ferofosfor), hemijski određeni ili neodređeni; hidridi,
nitridi, azidi, silicidi i boridi, hemijski određeni ili neodređeni, osim
jedinjenja koja su takođe karbidi iz poglavlja 20.13.64.50
20.13.65
Jedinjenja rijetkih zemnih metala, itrija ili skandija
20.13.65.00 Jedinjenja rijetkih zemnih metala, itrijuma ili skandijuma ili mješavine
ovih metala
20.13.66
Sumpor, osim sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga sumpora
20.13.66.00 Sumpor (isklj. sirov, sublimiran, taložen i koloidan)
20.13.67
Prženi željezni piriti
20.13.67.00 Prženi željezni piriti
20.13.68
Piezoelektrični kremen (kvarc); ostali sintetski i rekonstruisani dragi
i poludragi kamen, neobrađen
20.13.68.00 Sintetsko ili rekonstruisano drago ili poludrago kamenje, neobrađeno ili
jednostavno rezano ili grubo oblikovano
20.14
20.14.11
20.14.11.20
20.14.11.30
20.14.11.40
20.14.11.50
20.14.11.60
20.14.11.90
20.14.12
20.14.12.13
20.14.12.15
20.14.12.23
20.14.12.25
20.14.12.43
20.14.12.45
20.14.12.47
20.14.12.50
20.14.12.60
20.14.12.70
20.14.12.90
20.14.13
20.14.13.13
20.14.13.15
20.14.13.23
20.14.13.25
20.14.13.53
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Aciklički ugljovodonici
Zasićeni aciklični ugljikovodici
Nezasićeni aciklički ugljikovodici; etilen
Nezasićeni aciklički ugljikovodici; propen (propilen)
Nezasićeni aciklički ugljikovodici; buten(butilen) i njegovi izomeri
Nezasićeni aciklički ugljikovodici; buta-1.3-dien i izopren
Nezasićeni aciklički ugljikovodici (isklj. etilen, propen, buten, buta-1.3dien i izopren)
Ciklički ugljovodonici
Cikloheksan
Ciklani, cikleni i cikloterpeni (isklj. cikloheksan)
Benzen
Toluen
O-ksilen
P-ksilen
M-ksilen i mješani izomeri ksilena
Stiren
Etilbenzen
Kumen
Ostali ciklički ugljikovodici
Hlorisani derivati acikličkih ugljovodonika
Hlorometan (metil hlorid) i hloretan (etil hlorid)
Dihlorometan (metilen hlorid)
Hloroform (triklormetan)
Karbon-tetrahlorid
1.2-dihloretan (etilen dihlorid)
66
kg
kg H₂O₂
kg
kg
kg
kg
kg
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.14.13.57
20.14.13.71
20.14.13.74
20.14.13.79
Jedinica
mjere
Naziv
Zasićeni hlorovani derivati acikličkih ugljikovodika, d.n.
Vinil hlorid (hloroetilen)
Trihloroetilen; tetrahloroetilen (perhloroetilen)
Nezasićeni hlorovani derivati acikličkih ugljikovodika (isklj. vinilhlorid,
trihloretilen, tetrahloretilen)
Sufonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljovodonika,
halogenisani ili nehalogenisani
20.14.14.50 Derivati ugljikovodika koji sadrže samo sulfo grupe; njihove soli i etilni
esteri
20.14.14.70 Derivati ugljikovodika koji sadrže samo nitro ili samo nitrozo-grupe
20.14.14.90 Derivati ugljikovodika (isklj. one koji sadrže samo sulfo grupe; njihove
soli i etilni esteri; oni koji sadrže samo nitro ili samo nitrozo grupe)
kg
kg
kg
kg
20.14.14
20.14.19
Ostali derivati ugljovodonika
20.14.19.10 Fluorisani, bromirani ili jodirani derivati acikličkih ugljikovodika
20.14.19.30 Halogenisani derivati acikličkih ugljikovodika koji sadrže ≥ 2 različita
halogena
20.14.19.50 Halogenisani derivati ciklanskih, ciklenskih i cikloterpenskih
ugljikovodika
20.14.19.70 Halogenisani derivati aromatskih ugljikovodika
20.14.21
Industrijski masni alkoholi
20.14.21.00 Industrijski masni alkoholi
20.14.22
Monohidroksilni alkoholi
20.14.22.10 Metanol (metil alkohol)
20.14.22.20 Propan-1-ol (propil alkohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)
20.14.22.30 Butan-1-ol (n-butil-alkohol)
20.14.22.40 Butanoli (isklj. butan-1-ol (n-butil alkohol)
20.14.22.63 Oktanol (oktilni alkohol) i njegovi izomeri
20.14.22.65 Dodekan-1-ol (lauril-alkohol); heksadekan-1-ol (cetil-alkohol);
oktadekan-1-ol (steril-alkohol) i ostali zasićeni monohidroksilni alkoholi
(isklj. metil-alkohol, propil-alkohol, izopropil-alkohol, n-butil-alkohol,
ostale butanole, oktil-alkohol)
20.14.22.70 Nezasićeni monohidroksilni alkoholi
20.14.23
Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati
20.14.23.10 Etilen glikol (etandiol)
20.14.23.20 Propilen glikol (propan-1.2-diol)
20.14.23.33 D-glucitol (sorbitol)
20.14.23.39 Dioli i polihidrični alkoholi (isklj. etilen glikol i propilen glikol, Dglucitol)
20.14.23.50 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati acikličkih alkohola
20.14.23.60 Glicerol (uklj. sintetički) (isklj. sirove vode i lužine)
20.14.23.73 Ciklanski, ciklenski, cikloterpenski alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-,
nitro- ili nitrozo- derivati
20.14.23.75
20.14.24
20.14.24.10
20.14.24.33
20.14.24.39
20.14.24.50
Aromatski alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati
Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola
Monofenoli
4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilopropan) i njegove soli
Polifenoli (uklj. soli; isklj. 4.4 izopropilidendifenol) i fenol alkoholi
Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati fenola ili fenol alkohola
67
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.14.31
20.14.31.20
20.14.31.30
20.14.31.50
20.14.31.95
Jedinica
mjere
Naziv
Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije
Industrijska stearinska kiselina
Industrijska oleinska kiselina
Industrijske masne kiseline od tal ulja
Industrijske monokarboksilne masne destilisane kiseline (isklj.
stearinsku, oleinsko tal ulje)
20.14.31.97 Industrijske monokarboksilne masne kiseline (isklj. stearinsku, oleinsku,
tal ulje, destilisane)
kg
kg
kg
kg
kg
20.14.32
20.14.32.15
20.14.32.19
20.14.32.20
Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati
Etil acetat
Esteri sirćetne kiseline (isklj. etil acetat)
Mono-, di- ili tri-hlorsirćetna kiselina, propionska, butanska, pentanske
kiseline; njihove soli i esteri
20.14.32.35
20.14.32.50
20.14.32.71
20.14.32.77
20.14.32.78
20.14.32.80
20.14.33
Palmitinska kiselina, njene soli i esteri
Mravlja kiselina, njene soli i esteri
Sirćetna kiselina
Anhidrid sirćetne kiseline
Soli sirćetne kiseline
Laurinska kiselina i druge; soli i esteri
Nezasićene monokarbonske, ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske
acikličke polikarbonske kiseline i njihovi derivati
Akrilna kiselina i njene soli i ostale monokarboksilne kiseline
Esteri akrilne kiseline
Metakrilna kiselina i njene soli
Esteri metakrilne kiseline
Oleinske, linolne ili linolenske kiseline; njihove soli i esteri
Benzoeva kiselina; njene soli i esteri
Benzoil peroksid i benzoil hlorid
Fenil-sirćetna kiselina; njene soli i esteri
Aromatske monokarboksilne kiseline (anhidridi), halidi, peroksidi,
peroksikiseline, derivati isklj. benzoevu kiselinu, fenilsirćetne kiseline i
njene soli/estere, benzoil-peroksid, benzoil-hlorid
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Oksalna, azelainska, maleinska, ostale, ciklanske, ciklenske kiseline, soli
Adipinska kiselina; njene soli i esteri
Maleinski anhidrid
Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom
kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih
soli
Dibutil i dioktil ortoftalati
Ostali esteri ortoftalne kiseline
Ftalni anhidrid; tereftalna kiselina i njene soli
Aromatske polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, perkiseline i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati
(isklj. estere ortoftalne kiseline, ftalni anhidrid, tereftalna kiselina i njene
soli)
Limunska kiselina, njene soli i esteri
Karboksilna kiselina s funkcijama alkohola, fenola, aldehida ili ketona
kg
kg
kg
20.14.33.10
20.14.33.20
20.14.33.30
20.14.33.40
20.14.33.50
20.14.33.63
20.14.33.65
20.14.33.67
20.14.33.70
20.14.33.83
20.14.33.85
20.14.33.87
20.14.34
20.14.34.10
20.14.34.20
20.14.34.30
20.14.34.40
20.14.34.73
20.14.34.75
68
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.14.41
20.14.41.13
20.14.41.19
20.14.41.23
20.14.41.29
20.14.41.30
20.14.41.51
20.14.41.53
20.14.41.59
20.14.41.70
20.14.42
20.14.42.33
20.14.42.35
20.14.42.37
20.14.42.39
Jedinica
mjere
Naziv
Jedinjenja s aminofunkcijom
Metilamin; di- ili trimetilamin i njihove soli
Ostali aciklički monoamini i njihovi derivati; njihove soli
Heksametilendiamin i njegove soli; etilendiamin i njegove soli
Ostali aciklički poliamini i njihovi derivati; njihove soli
Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski mono- ili poliamini, njihovi derivati;
njihove soli
Anilin i njegove soli (isklj. derivate)
Derivati anilina i njihove soli
Ostali aromatski monoamini i njihovi derivati; njihove soli
Aromatski poliamini i njihovi derivati; njihove soli
Aminojedinjenja s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske
kiseline
Monoetanolamin i njegove soli
Dietanolamin i njegove soli
Trietanolamin i njegove soli
Aminoalkoholi, njihovi eteri i esteri sa samo jednom funkcijom
kiseonika i njihove soli (isklj. monoetanolamin i njegove soli,
dietanolamin i njegove soli, trietanolamin i njegove soli)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.14.42.90 Aminojedinjenja s funkcijom kiseonika (isklj. aminoalkohole, njegove
estere, etere i njihove soli, lizin i njegove soli i estere, glutaminsku
kiselinu, njene soli i estere)
20.14.43
Ureini; jedinjenja s ugljičnom funkcijom, jedinjenja s nitrilnom
funkcijom; njihovi derivati
20.14.43.10 Ureini i njihovi derivati i soli
20.14.43.20 Saharin i njegove soli
20.14.43.30 Imidi i njihovi derivati, njihove soli (isklj. saharin i njegove soli)
20.14.43.40 Imini i njihovi derivati; i njihove soli
20.14.43.50 Akrilonitril
20.14.43.60 1-cijanogvanidin (dicijandiamid)
20.14.43.70 Jedinjenja s nitrilnom funkcijom (isklj. akrilonitril, 1-cijanogvanidin
(dicijandiamid))
20.14.44
Jedinjenja s ostalim azotnim funkcijama
20.14.44.20 Diazo-, azo- ili azoksi jedinjenja
20.14.44.30 Organski derivati hidrazina ili hidroksiamina
20.14.44.50 Izocijanati
20.14.44.90 Jedinjenja sa ostalim funkcijama azota (isklj. izocijanate)
20.14.51
Organska sumporna jedinjenja i ostala organsko-anorganska
jedinjenja
20.14.51.33 Tiokarbamati i ditiokarbamati; tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi; metionin
20.14.51.39 Ostala organska sumporna jedinjenja
20.14.51.50 Organsko-neorganska jedinjenja (isklj. organska sumporna jedinjenja)
20.14.52
Heterociklička jedinjenja, d. n.; nukleinske kiseline i njezine soli
20.14.52.15 Tetrahidrofuran, 2-furaldehid, furfuril, piperonal
20.14.52.25 Heterociklicna jedinjenja samo sa heteroatom (atomima) oksigena (isklj.
druge laktone)
kg
20.14.52.30 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom (atomima) azota; koja u
svojoj strukturi imaju nekondenzovani imidazolov prsten (osim
kg
69
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
hidantoina i njegovih derivata)
20.14.52.60 Melamin
20.14.52.80 Jedinjenja koja u svojoj strukturi imaju nekondenzovani piridinov prsten,
hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu, dalje nekondenzovanu;
laktame; i ostala heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom
(atomima) azota (isklj. jedinjenja koja sadrže u strukturi nekondezovani
pirazolov prsten, nekondezovani imidazolov prsten, pirimidonov prsten,
piperazinov prsten ili nekondenzovan triazinov prsten)
20.14.52.90 Nukleinske kiseline i ostala heterociklična jedinjenja koja sadrže
tiazolov, benzotiazolov i ostale sisteme prstenova u strukturi
20.14.53
kg
kg
kg
Esteri fosforne kiseline i njihove soli ili esteri od drugih anorganskih
kiselina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi
halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
20.14.53.50 Esteri fosfornih kiselina; i njihove soli (uklj. laktofosfate; njihove
halogene-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivate)
kg
20.14.53.80 Esteri ostalih neorganskih kiselina nemetala (isklj. estere hidrogenhalida) i njihove soli; njihove halogene-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivate
kg
20.14.61
20.14.61.11
20.14.61.13
20.14.61.15
20.14.61.19
20.14.61.20
20.14.61.35
20.14.61.50
20.14.61.60
20.14.61.70
20.14.62
20.14.62.11
20.14.62.13
20.14.62.15
20.14.62.19
Jedinjenja s aldehidnom funkcijom
Metanal (formaldehid)
Etanal (acetaldehid)
Butanal (butiraldehid, normalni izomer)
Aciklički aldehidi, bez drugih funkcija kiseonika (isklj. metanal
(formaldehid), etanal (acetaldehid), butanal (butiraldehid; normalni
izomer))
Ciklički aldehidi, bez drugih funkcija kiseonika
Aldehid alkoholi, aldehid eteri, aldehid fenoli i aldehidi s drugim oksigen
funkcijama
Ciklički polimeri aldehida
Paraformaldehid
Halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati aldehida; (uklj.
s ostalim kiseonikovim funkcijama, cikličke polimere, paraformaldehid)
Jedinjenja s ketonskom i kinonskom funkcijom
Aceton
Butanon (metil-etil-keton)
4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)
Aciklički ketoni, bez drugih oksigenovih funkcija (isklj. aceton, butanon
(metil etil keton), 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton))
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.14.62.31 Kamfor; aromatski ketoni bez drugih kiseonikovih funkcija; keton
alkoholi; keton aldehidi; keton fenoli i ketoni s drugim kisonikovim
funkcijama
20.14.62.33 Cikloheksanon i metilcikloheksanoni
20.14.62.35 Jononi i metil jononi
20.14.62.39 Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski ketoni kiseonikovih funkcija (isklj.
kamfor, cikloheksanon i metilcikloheksanone, jonone i metil jonone)
kg
20.14.62.60 Kinoni
20.14.62.70 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati ketona i kinona
20.14.63
Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi
derivati
kg
kg
70
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.14.63.10 Aciklični eteri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro ili nitrozo derivati
20.14.63.23 Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski eteri i njihovi halogeni, sulfo-,
nitro- ili nitrozo derivati
kg
kg
20.14.63.25 Aromatski eteri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
20.14.63.33 2,2-oksidietanol (dietilen glikol; digol)
20.14.63.39 Eter alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
(isključujući 2.2-oksidietanol)
kg
kg
kg
20.14.63.50 Eter fenoli; eter alkohol fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo
derivati
20.14.63.60 Alkohol; peroksidi alkohola, etera i ketona i njihovi halogeni, sulfo-,
nitro- ili nitrozo derivati
kg
20.14.63.73 Oksiran (etilen oksid)
20.14.63.75 Metiloksiran (propilen oksid)
20.14.63.79 Epoksidi, epoksi alkoholi, epoksi fenoli, epoksi eteri sa tročlanim
prstenom i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro-/nitrozo derivati isklj. oksiran i
metiloksiran (propilen oksid)
20.14.63.80 Acetali i poluacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
20.14.64
Enzimi i ostala organska jedinjenja, d. n.
20.14.64.30 Ostala organska jedinjenja, d.n.
20.14.64.50 Sirila i njegovi koncentrati
20.14.64.70 Enzimi; pripravljeni enzimi (koji nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu) (isklj. sirila i koncentrate)
kg
kg
kg
20.14.71
20.14.71.20
20.14.71.30
20.14.71.40
20.14.71.50
Derivati biljnog porijekla i smolni proizvodi
Aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo
Tal ulje; rafinisano ili nerafinisano
Smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja, borovo ulje i ostala slična
Kalofonij i smolne kiseline; i njihovi derivati; kalofonijski (špirit,
isparenja, pare) i ulja; tečne smole
20.14.71.70 Katran od drveta, ulja od katrana od drveta, kreozot od drveta; nafta od
drveta; biljna smola, pivarska smola i slični preparati na bazi
kalofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola
20.14.72
Drveni ugalj
20.14.72.00 Drveni ugljen, aglomerisani ili neaglomerisani (uklj. drveni ugljen od
ljuski)
20.14.73
Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga uglja na visokoj
temperaturi; katranska smola i koks od katranske smole
20.14.73.20 Benzol (benzen), toluol (toluen) i ksilol (ksilen)
20.14.73.40 Naftalin i ostale aromatične mješavine ugljikovodika (isklj. benzol,
toluol i ksilol)
20.14.73.60 Fenoli
20.14.73.90 Ostala ulja i proizvodi od ulja, d.n.
20.14.74
Nedenaturisani etilni alkohol, alkoholne jačine ≥ 80%
20.14.74.00 Nedenaturirani etil-alkohol, alkoholne jačine ≥ 80% (važno: isklj. akcize
na alkoholna pića)
20.14.75
20.14.75.00
20.15
20.15.10
Etilni alkohol i ostali denaturisani alkoholi, bilo koje jačine
Denaturisani etil-alkohol i ostali denaturisani alkoholi, bilo koje jačine
Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
Azotna kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak
71
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.15.10.50
20.15.10.75
20.15.10.77
20.15.20
20.15.20.30
20.15.20.80
20.15.31
20.15.31.30
Jedinica
mjere
Naziv
Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline
Amonijak, bezvodni
Amonijak u vodenom rastvoru
Amonijev hlorid; nitriti;
Amonijev hlorid
Nitriti
Urea
Urea koja sadrži > 45% masenog udjela azota u suhom proizvodu (isklj.
u tabletama i sličnim oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
kg N
kg N
kg N
20.15.31.80 Urea koja sadrži ≤ 45% masenog udjela azota u suhom proizvodu (isklj.
u tabletama i sličnim oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
kg N
20.15.32
Amonijev sulfat
20.15.32.00 Amonijev sulfat (isklj. u tabletama ili sl. oblicima ili u pakovanju mase ≤
10 kg)
20.15.33
Amonijev nitrat
20.15.33.00 Amonijev nitrat (isklj. u tabletama i sl. oblicima ili u pakovanju mase ≤
10 kg)
20.15.34
Dvostruke soli i mješavine kalcijevog i amonijevog nitrata
20.15.34.00 Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrata (isklj.
u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim
anorganskim materijama, osim đubriva
20.15.35.30 Mješavine amonijevog nitrata sa kalcijevim karbonatom, ≤ 28%
masenog udjela azota
20.15.35.80 Mješavine amonijevog nitrata sa kalcijevim karbonatom, > 28%
masenog udjela azota
20.15.39
Ostala azotna đubriva i smjese
20.15.39.30 Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrata
(isklj. u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
kg
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
20.15.35
kg N
kg N
kg N
20.15.39.60 Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom
rastvoru (isklj. u tabletama i sl. oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
kg N
20.15.39.90 Ostala azotna mineralna ili hemijska đubriva, d.n.
20.15.41
Superfosfati
20.15.41.00 Superfosfati (isklj. kalijumove, u tabletama i sličnim oblicima ili u
pakovanju mase ≤ 10 kg)
kg N
Ostala fosfatna đubriva
Fosfatna mineralna ili hemijska đubriva, d.n.
Kalijum hlorid
Kalijum hlorid (isklj. u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakovanju
mase ≤ 10 kg)
20.15.52
Kalijum sulfat
20.15.52.00 Kalijum sulfat (isklj. u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakovanju
mase ≤ 10 kg)
20.15.59
Ostala kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska
20.15.59.00 Kalijumova mineralna ili hemijska đubriva, d.n.
20.15.60
Natrijev nitrat
20.15.60.00 Natrijev nitrat
20.15.71
Đubriva što sadrže tri elementa đubriva: azot, fosfor i kalij
20.15.49
20.15.49.00
20.15.51
20.15.51.00
72
kg P₂O₅
kg P₂O₅
kg K₂O
kg K₂O
kg K₂O
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.15.71.00 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrze tri elementa dubriva: azot,
fosfor, kalij (isklj.ona u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima
sa bruto težinom ≤ 10 kg)
20.15.72
Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)
20.15.72.00 Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (isklj. u tabletama ili
sličnim oblicima ili u pakovanju mase ≤ 10 kg)
20.15.73
20.15.73.00
20.15.74
20.15.74.00
20.15.75
20.15.75.00
20.15.76
20.15.76.00
20.15.79
20.15.79.30
20.15.79.80
20.15.80
20.15.80.00
20.16
20.16.10
20.16.10.35
20.16.10.39
20.16.10.50
20.16.10.70
20.16.10.90
20.16.20
20.16.20.35
20.16.20.39
20.16.20.50
20.16.20.70
20.16.20.90
20.16.30
20.16.30.10
20.16.30.23
20.16.30.25
20.16.30.40
Monoamonijev fosfat
Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat)
Đubriva što sadrže dva elementa đubriva: azot i fosfor
Ostala mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže azot i fosfor
Đubriva što sadrže dva elementa đubriva: fosfor i kalij
Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže fosfor i kalij
Kalijev nitrat
Kalijev nitrati
Mineralna ili hemijska đubriva što sadrže najmanje dva elementa
đubriva (azot, fosfor, kalij), d. n.
Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ≤
10 kg
Ostala đubriva, d. n.
Životinjska ili biljna đubriva, d. n.
Đubriva životinjskoga ili biljnoga porijekla
Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
Polimeri etilena u primarnim oblicima
Linearni polietilen specifične mase < 0,94; u primarnim oblicima
Polietilen specifične mase < 0,94; u primarnim oblicima (isključujući
linearni)
Polietilen specifične mase ≥ 0,94; u primarnim oblicima
Kopolimeri etilen vinil acetata; u primarnim oblicima
Polimeri etilena; u primarnim oblicima (isklj. polietilen, kopolimere
etilen-vinil acetata)
Polimeri stirena u primarnim oblicima
Rastegljivi polistiren, u primarnim oblicima
Polistiren; u primarnim oblicima (isklj. rastegljivi polistiren)
Kopolimeri stiren akrilonitrila (SAN); u primarnim oblicima
Kopolimeri akrilonitril butadien stirena (ABS); u primarnim oblicima
Polimeri stirena; u primarnim oblicima (isklj. polistiren, kopolimere
stiren akrilonitrila (SAN), kopolimere akrilonitril butadien stirena
(ABS))
Polimeri vinilhlorida i drugih halogeniranih olefina u primarnim
oblicima
Polivinil hlorid; nepomiješan s drugim supstancama; u primarnim
oblicima
Neplastificirani polivinil hlorid pomiješan s drugim supstancama; u
primarnim oblicima
Plastificirani polivinil hlorid pomiješan s drugim supstancama; u
primarnim oblicima
Kopolimeri vinil hlorida vinil acetata; i ostali kopolimeri vinil hlorida; u
primarnim oblicima
20.16.30.60 Fluoropolimeri
kg
kg
kg
kg
kg
kg N
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
73
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.16.30.90 Polimeri halogeniranih olefina, u primarnim oblicima, d. n.
20.16.40
Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole u primarnim oblicima;
polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i drugi poliesteri u
primarnim oblicima
kg
20.16.40.13
20.16.40.15
20.16.40.20
20.16.40.30
20.16.40.40
20.16.40.50
20.16.40.62
20.16.40.64
20.16.40.70
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.16.40.80
20.16.40.90
20.16.51
20.16.51.30
20.16.51.50
20.16.52
20.16.52.30
20.16.52.50
20.16.52.70
20.16.53
20.16.53.50
20.16.53.90
20.16.54
20.16.54.50
20.16.54.90
20.16.55
20.16.55.50
20.16.55.70
20.16.56
20.16.56.30
20.16.56.50
20.16.56.70
20.16.57
20.16.57.00
Poliacetali; u primarnim oblicima
Polietilen glikoli i ostali polieterni alkoholi; u primarnim oblicima
Polieteri; u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polieter alkohole)
Epoksidne smole; u primarnim oblicima
Polikarbonati; u primarnim oblicima
Alkidne smole; u primarnim oblicima
Polietilen tereftalat s viskoznim brojem ≥ 78 ml/g
Ostali polietilen tereftalati
Nezasićeni tečni poliesteri u primarnim oblicima (isklj. poliacetale,
polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen
tereftalat)
Nezasićeni poliesteri, u primarnim oblicima (isklj. tečne poliestere,
poliacetale, polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole,
polietilen tereftalat)
Poliesteri, u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polietere, epoksidne
smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen tereftalat, ostale
nezasićene poliestere)
Polimeri propilena i drugih olefina u primarnim oblicima
Polipropilen, u primarnim oblicima
Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima (isklj.
polipropilen)
Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera te ostali vinilpolimeri u
primarnim oblicima
Polimeri vinilacetata, u vodenoj disperziji; u primarnim oblicima
Polimeri vinilacetata u primarnim oblicima (isklj. u vodenoj disperziji)
Polimeri vinilestera ili drugih vinil polimera, u primarnim oblicima
(isklj. vinilacetat)
Akrilni polimeri u primarnim oblicima
Polimetil metakrilat; u primarnim oblicima
Akrilni polimeri; u primarnim oblicima (isklj. polimetil metakrilat)
Poliamidi u primarnim oblicima
Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, ili -6.12; u primarnim oblicima
Poliamidi; u primarnim oblicima (isklj. poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, 6.10, ili -6.12)
Urea smole; tiourea smole i melaminske smole u primarnim oblicima
Urea smole i tiourea smole; u primarnim oblicima
Melaminske smole; u primarnim oblicima
Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani u primarnim
oblicima
Amino smole; u primarnim oblicima (isklj. urea i tiourea smole,
melaminske smole)
Fenolne smole; u primarnim oblicima
Poliuretani; u primarnim oblicima
Silikoni u primarnim oblicima
Silikoni; u primarnim oblicima
74
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.16.59
Ostala plastična masa u primarnim oblicima, d. n.
20.16.59.20 Naftne smole, kumaron inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni
itd., d.n., u primarnim oblicima
20.16.59.40 Celuloza i njeni hemijski derivati, d. n., u primarnim oblicima
20.16.59.60 Prirodni i modifikovani polimeri u primarnim oblicima (uklj. alginičnu
kiselinu, očvrsle bjelančevine, hemijske derivate prirodnog kaučuka)
kg
kg
kg
Izmjenjivači jona na bazi sintetičkih ili prirodnih polimera
Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
Sintetički kaučuk u primarnim oblicima
Lateks od sintetičkog kaučuka
Sintetički kaučuk (isklj. lateks)
Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda
Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda
Insekticidi
Insekticidi na bazi hlorisanih ugljikovodika, pripremljeni u oblike ili
pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.11.40 Insekticidi na bazi karbamata, pripremljeni u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.11.50 Insekticidi na bazi organofosfornih proizvoda; pripremljeni u oblike ili
pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.11.60 Insekticidi na bazi piretroida; pripremljeni u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.11.90 Ostali insekticidi
kg akt.
supst.
20.16.59.70
20.17
20.17.10
20.17.10.50
20.17.10.90
20.2
20.20
20.20.11
20.20.11.30
kg
kg
kg
20.20.12
Herbicidi
20.20.12.20 Herbicidi na bazi fenoksi-fitohormonskih proizvoda, pripremljeni u
oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.30 Herbicidi na bazi triazina, pripremljeni u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.40 Herbicidi na bazi amida, pripremljeni u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.50 Herbicidi na bazi karbamata, pripremljeni u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.60 Herbicidi na bazi dinitroanilin derivata, pripremljeni u oblike ili
pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.70 Herbicidi na bazi uree, uracila i sulfoniluree, pripremljeni u oblike ili
pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.12.90 Herbicidi pakovani za maloprodaju ili kao preparati/proizvodi isklj. na
bazi fenoksi-fitohormona, triazina, amida, karbamata, dinitroanilin
derivata, uree, uracila, sulfoniluree
kg akt.
supst.
20.20.13
Sredstva protiv klijanja i regulisanja rasta biljaka
20.20.13.50 Sredstva protiv klijanja pripremljena u oblike ili pakovanja za
maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.13.70 Sredstva za regulisanje rasta biljaka, pripremljena u oblike ili pakovanja
za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.14
Dezinfekciona sredstva
75
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.20.14.30 Sredstva za dezinfekciju na bazi kvaternarnih amonijumovih soli,
pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili
proizvodi
20.20.14.50 Sredstva za dezinfekciju na bazi halogenovanih jedinjenja, pripremljeni u
oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
kg akt.
supst.
20.20.14.90 Sredstva za dezinfekciju, pakovana za maloprodaju ili kao preparati ili
proizvodi (isklj. ona koja se baziraju na kvaternarnim amonijumovim
solima i halogenovanim jedinjenjima)
kg akt.
supst.
20.20.15
Fungicidi
20.20.15.15 Neorganski fungicidi, baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena,
pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili
proizvodi
20.20.15.30 Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi
ditiokarbamata; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili
kao preparati ili proizvodi
20.20.15.45 Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi
benzimidazola; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili
kao preparati ili proizvodi
20.20.15.60 Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi triazola ili
diazola; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao
preparati ili proizvodi
20.20.15.75 Fungicidi; baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena na bazi diazina ili
morfolina; pripremljeni u oblike ili pakovanja za maloprodaju ili kao
preparati ili proizvodi
20.20.15.90 Ostali fungicidi, baktericidi i sredstva za tretiranje sjemena (npr. Captan,
...)
20.20.19
Ostali pesticidi i ostali agrohemijski proizvodi
20.20.19.30 Roba iz tarifne stavke CT 38.08, koja sadrži jednu ili više sljedećih tvari
3808.50: aldrin (ISO); binapakril (ISO); kamfehlor (ISO) (toksafen);
kaptafol (ISO); hlordan (ISO); hlordimeform (ISO); hlorobenzilat (ISO);
DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trihlor-2,2-bis(florofenil) etan);
dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), njihove soli i esteri; etilen-dibromid
(ISO) (1,2- dibrometan); etilen-dihlorid (ISO) (1,2- dihloretan);
fluoracetamid (ISO); heptahlor (ISO); heksahlorbenzen (ISO);
1,2,3,4,5,6- heksahlorcikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO,
INN); živini spojevi; metamidofos (ISO); monohrotofos (ISO); oksiran
(etilen-oksid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration);
pentahlorofenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5trihlorofenoksioctena kiselina), njihove soli i esteri, pripremljeni u oblike
ili pakovanja za maloprodaju ili kao preparati ili proizvodi
20.20.19.80 Rodenticidi i ostali proizvodi za zaštitu bilja pripremljeni za maloprodaju
ili kao preparati ili proizvodi (isklj. insekticide, fungicide, herbicide i
sredstva za dezinfekciju)
20.3
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30.11
Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera u vodenom
mediju
20.30.11.50 Boje i premazi na bazi akril ili vinil polimera raspršeni ili rastvoreni u
vodenom sredstvu (uklj. emajle i lakove)
20.30.11.70 Ostale boje, premazi raspršeni ili rastvoreni u vodenom sredstvu
20.30.12
Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera u
nevodenom mediju; rastvori
76
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg akt.
supst.
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.30.12.25 Boje i premazi, na bazi poliestera raspršeni/rastvoreni u nevodenom
sredstvu, mase rastvarača > 50% od mase rastvora uklj. emajle i lakove
kg
20.30.12.29 Boje i premazi, na bazi poliestera raspršeni/rastvoreni u nevodenom
sredstvu uklj. emajle i lakove isklj. mase rastvarača > 50% od mase
rastvora
20.30.12.30 Boje i premazi, na bazi akril ili vinil polimera raspršeni/rastvoreni u
nevodenastom sredstvu, mase rastvarača > 50% od mase rastvora uklj.
emajle i lakove
20.30.12.50 Ostale boje i premazi na bazi akril ili vinil polimera
20.30.12.70 Boje i premazi; rastvori, d.n.
20.30.12.90 Ostale boje i premazi na bazi sintetičkih polimera, d.n.
20.30.21
Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i boje, staklasti emajli i glazure,
prevlake tečni keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla
20.30.21.30 Pripravljeni pigmenti, sredstva za odbijanje svjetlosti, boje i sl. proizvodi
za keramiku, emajliranje ili staklo
kg
20.30.21.50 Staklasti emajli i glazure; glatki premazi i slični preparati za keramiku,
emajliranje ili staklo
kg
20.30.21.70 Tečni lakovi sa sjajem i slični preparati; staklena frita i ostalo staklo u
prahu, granulama ili ljuspicama
kg
20.30.22
Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi
20.30.22.13 Uljane boje i premazi (uklj. emajle, lakove i soboslikarske boje)
20.30.22.15 Pripremljeni vodeni pigmenti za doradu kože; boje i premazi (uklj.
emajle, lakove i soboslikarske boje) (isklj. na uljanoj bazi)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.30.22.20 Pripremljeni sikativi
20.30.22.30 Folije za štampanje
20.30.22.40 Pigmenti, uklj. metalni prah i ljuspice, dispergovani u nevodenom
sredstvu, u obliku tečnosti ili paste, koji se koriste u proizvodnji boja;
boje i ostale materije za bojenje, d.n. pripremljene za maloprodaju
kg
kg
kg
20.30.22.53 Staklarski kitovi, kitovi za kalemljenje, smolni cementi, mase za
zaptivanje i ostali kitovi
kg
20.30.22.55 Punila za molersko-farbarske radove
20.30.22.60 Nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova,
podova, plafona ili slično
kg
kg
20.30.22.73 Složeni organski rastvarači i razređivači koji se koriste za skidanje
premaza i tinti, na bazi butil acetata
kg
20.30.22.79 Složeni organski rastvarači i razređivači koji se koriste za skidanje
premaza i tinti (isklj. na bazi butil acetata)
kg
Boje za vještačko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za
toniranje,boje za zabavu i slično
20.30.23.50 Boje za vještačko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za zabavu i za
nijansiranje u setovima tableta, tuba, tegli, boca ili zdjela
20.30.23
20.30.23.70 Boje za vještačko slikanje, nastavu ili firmopisce, boje za zabavu i za
nijansiranje u tabletama, tubama, teglama, bocama ili zdjelama
20.30.24
Grafičke boje
20.30.24.50 Crne grafičke boje
20.30.24.70 Grafičke boje (isklj. crne)
kg
kg
kg
kg
77
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.4
20.41
20.41.10
20.41.10.00
20.41.20
20.41.20.20
20.41.20.30
20.41.20.50
20.41.20.90
20.41.31
Jedinica
mjere
Naziv
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,
parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Glicerin
Glicerol (glicerin); sirov; glicerolske vode i glicerolske lužine
Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna
Anionska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun)
Kationska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun)
Ne-ionska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun)
Organska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun, anionska, kationska,
ne-ionska)
Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se
koriste kao sapun; papir, vata i pust, impregnisani, premazani ili
pokriveni sapunom ili deterdžentom
20.41.31.20 Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u štapićima itd., d.n.
20.41.31.50 Sapun u obliku pahuljica; listića, granula ili u prahu
20.41.31.80 Sapuni u oblicima isklj. štapiće, komadiće ili lijevane oblike, papir, vatu,
filc (pust) i netkani tekstilni materijal impregniran ili prevučen
sapunom/deterdžentom, pahuljice, granule ili prah
20.41.32
Deterdženti i preparati za pranje
20.41.32.40 Površinski aktivni preparati, sa ili bez dodatka sapuna, p.t.m. (isklj. one
koji se koriste kao sapun)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.41.32.50 Preparati za pranje i čišćenje, sa ili bez dodatka sapuna, p.t.m. (uklj.
pomoćne preparate za pranje) (isklj. preparate za korištenje kao sapun,
površinski aktivne preparate)
kg
20.41.32.60 Površinski aktivni preparati, sa ili bez dodatka sapuna, n.p.t.m. (isklj. one
koji se koriste kao sapun)
kg
20.41.32.70 Preparati za pranje i čišćenje, sa ili bez dodatka sapuna,n.p.t.m. (uklj.
pomoćne preparate za pranje) (isklj. preparate za korištenje kao sapun,
površinski aktivne preparate)
kg
20.41.41
Preparati za parfemisanje i dezodoriranje prostorija
20.41.41.00 Preparati za parfemisanje i dezodorisanje prostorija (uklj. mirisne
preparate koji se koriste tokom vjerskih obreda)
20.41.42
Vještački i pripremljeni voskovi
20.41.42.70 Vještački i pripremljeni voskovi od polietilen glikola
20.41.42.80 Vještački i pripremljeni voskovi (uklj. pečatne voskove) (isklj. polietilen
glikol)
20.41.43
Poliranje i kreme za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo ili
metal
20.41.43.30 Politure, kreme i slični preparati za obuću ili kožu (isklj. vještačke i
gotove voskove)
20.41.43.50 Politure, kreme i slični preparati za održavanje drvenog namještaja;
podova ili ostale drvenarije (isklj. vještačke i gotove voskove)
kg
kg
kg
kg
kg
20.41.43.70 Politure i slični preparati za karoserije (isklj. umjetne i gotove voskove,
kreme za poliranje metala)
kg
20.41.43.83 Politure za metale
20.41.43.89 Ostale politure, kreme i slični preparati, d.n.
20.41.44
Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje
kg
kg
78
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.41.44.00
20.42
20.42.11
20.42.11.50
20.42.11.70
20.42.12
20.42.12.50
20.42.12.70
20.42.13
20.42.13.00
20.42.14
20.42.14.00
20.42.15
20.42.15.00
20.42.16
20.42.16.30
20.42.16.50
20.42.16.70
20.42.17
20.42.17.00
Jedinica
mjere
Naziv
Paste, praškovi za čišćenje i ostali preparati za ribanje
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
Parfemi i toaletne vode
Parfemi
Toaletne vode
Proizvodi za šminkanje usana i očiju
Proizvodi za šminkanje usana
Proizvodi za šminkanje očiju
Preparati za manikir i pedikir
Preparati za manikir i pedikir
Puderi za kozmetičku i toaletnu upotrebu
Puderi, kameni ili ne; za kozmetičku upotrebu (uklj. talk puder)
Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože (uključujući
preparate za sunčanje), d. n.
Preparati za uljepšavanje, šminkanje i njegu kože, uklj. sredstva za
zaštitu od sunca (isklj. lijekove, proizvode za šminkanje usana i očiju,
preparate za manikiranje i pedikiranje, pudere za kozmetičku upotrebu i
talk pudere)
Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje
kose
Šamponi
Preparati za trajno kovrčanje i ravnanje kose
Lakovi za kosu
Losioni i ostali preparati za kosu, d. n.
Preparati za kosu (isklj. šampone, preparate za trajno kovrčanje i
ravnanje kose, lakove)
Preparati za usnu i zubnu higijenu (uključujući paste i praškove za
učvršćivanje vještačkih zuba), konac za čišćenje zuba
20.42.18.50 Sredstva za čišćenje zuba (uklj. zubne paste, sredstva za čišćenje zubnih
proteza)
20.42.18.90 Preparati za higijenu usta i zuba (uklj. preparate za učvršćivanje zubnih
proteza; praškovi i tablete; sredstva za ispiranje usta i parfemisanje usne
šupljine, konac za čišćenje zuba) (isklj. sredstva za čišćenje zuba)
kg
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.42.18
20.42.19
kom i kg
kg
Preparati za brijanje; dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati
protiv znojenja; preparati za kupanje; ostali parfemski, kozmetički i
toaletni preparati, d. n.
20.42.19.15 Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u štapićima, itd., za
toaletnu upotrebu
20.42.19.30 Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože; s
dodatkom ili bez dodatka sapuna, p.t.m.
kg
20.42.19.45 Preparati za prije brijanja, za brijanje i za poslije brijanja (isklj. sapun za
brijanje u komadu)
kg
20.42.19.60 Dezodoransi i antiperspiranti za ličnu upotrebu
20.42.19.75 Parfemisane soli i ostali preparati za kupanje
20.42.19.90 Ostali preparati za ličnu upotrebu (za parfemisanje, toaletni, za
depilaciju...)
20.5
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.51
Proizvodnja eksploziva
kg
kg
kg
79
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.51.11
20.51.11.30
20.51.11.50
20.51.12
20.51.12.50
20.51.12.70
20.51.13
20.51.13.00
20.51.14
20.51.14.00
20.51.20
20.51.20.00
20.52
20.52.10
20.52.10.20
20.52.10.40
20.52.10.60
20.52.10.80
20.53
20.53.10
20.53.10.20
20.53.10.30
20.53.10.50
20.53.10.75
20.53.10.79
Jedinica
mjere
Naziv
Barut i pripremljeni eksplozivi
Barut
Pripremljeni eksplozivi (isklj. pogonski barut)
Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsule; upaljači; električni
detonatori
Sigurnosni štapini, detonirajući štapini
Udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači i električni detonatori
Pirotehnički proizvodi za vatromete
Pirotehnički proizvodi za vatromete
Signalne rakete, rakete protiv tuče, za signalizaciju u magli i drugi
pirotehnički proizvodi, osim za vatromete
Signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za maglu i ostali
pirotehnički proizvodi (isklj. pirotehničke proizvode za vatromet)
Šibice
Šibice (isklj. bengalske šibice i ostale pirotehničke proizvode)
Proizvodnja ljepila
Ljepila
Kazeinska ljepila
Koštana ljepila; ostala ljepila životinjskog porijekla (isklj. kazeinska
ljepila)
Ljepila na bazi škroba, dekstrina ili drugih modifikovanih škrobova
Pripremljena ljepila i druga pripremljena sredstva za lijepljenje, d. n.
Proizvodnja eteričnih ulja
Eterična ulja
Eterična ulja
Rezinoidi
Koncentrati eteričnih ulja u mastima...vodeni destilati, itd.
Mješavine mirisnih supstanci koje se koriste u prehrambenoj industriji ili
industriji pića
Mješavine mirisnih supstanci (isklj. one koje se koriste u prehrambenoj
industriji ili industriji pića)
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n.
Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi, osjetljivi,
neeksponirani; fotopapir
20.59.11.30 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni,
od bilo kojeg materijala; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju,
osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
kg
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.59
20.59.11
m²
20.59.11.50 Fotografski filmovi u rolnama, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od
bilo kojeg materijala, filmovi u rolnama za trenutnu (brzu) fotografiju,
osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
m²
20.59.11.70 Fotografski papir; karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni
20.59.12
Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; hemijski preparati za
fotografsku upotrebu, d. n.
20.59.12.00 Hemijski preparati za fotografsku upotrebu, nepomiješani proizvodi za
fotografsku upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze ili p.t.m., u obliku
spremnom za upotrebu (isklj. lakove, ljepila i sredstva za lijepljenje)
m²
80
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
20.59.20
20.59.20.00
20.59.30
20.59.30.00
20.59.41
20.59.41.55
20.59.41.57
20.59.41.75
20.59.41.79
20.59.42
20.59.42.50
20.59.42.70
20.59.42.90
20.59.43
20.59.43.30
Jedinica
mjere
Naziv
Hemijski modifikovane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive
mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja
Životinjske ili biljne masti i ulja, hemijski modifikovani
Mastilo za pisanje i crtanje, te ostala mastila
Tinte (isklj. grafičku tintu)
Preparati za podmazivanje
Preparati za podmazivanje koji sadrže kao osnovne sastojke < 70%,
masenog udjela ulja od nafte ili ulja od bitumenoznih minerala, za tekstil,
kožu, kožu s dlakom i krzno
Preparati za podmazivanje koji sadrže < 70%, masenog udjela ulja od
nafte ili iz bitumenoznih minerala isklj. preparate za obradu tekstila,
kože, kože s dlakom i krzna
Preparati za podmazivanje za obradu tekstila, kože, kože s dlakom i
krzna isklj. preparate koji sadrže < 70% ulja od nafte ili ulja dobijena iz
bitumenoznih minerala
Preparati za podmazivanje isklj. preparate koji sadrže < 70% ulja od
nafte/bitumenoznih minerala isklj. preparate za obradu tekstila, kože,
kože s dlakom i krzna
Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični
proizvodi
Antidetonatorski preparati za motorna goriva
Aditivi za ulja za podmazivanje
Aditivi za mineralna ulja ili druge tečnosti koje se koriste u iste svrhe
kao mineralna ulja (uklj. benzin) (isklj. antidetonatorska sredstva, aditive
za ulja za podmazivanje)
Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje
Tekućina za hidraulične kočnice i ostala pripremljena tekućina za
hidraulični prijenos, koja ne sadrže ili sadrži < 70% masenog udjela
naftnog ulja ili ulja dobijena iz bitumenskih minerala
20.59.43.50 Preparati protiv smrzavanja (antifriz) i pripremljene tekućine za
odleđivanje
20.59.51
Peptoni, ostale bjelančevinaste materije i njihovi derivati, d. n.;
kožni prah
20.59.51.00 Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinske supstance i njihovi
derivati; kožni prah uklj. gluteline i prolamine, globuline, glicinine,
keratine, nukleoproteide, proteinske izolate
20.59.52
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za
upotrebu u stomatologiji na osnovi gipsa; preparati i punjenja za
aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj
mikroorganizama; dijagnostički i laboratorijski reagensi, d. n.
20.59.52.10 Složeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, uklj. papir impregniran
ili premazan dijagnostičkim ili laboratorijskim reagensima
kg
20.59.52.30 Paste za modeliranje; zubarski vosak i smjese za zubni otisak; ostali
preparati za upotrebu u zubarstvu na osnovi gipsa (uklj. plastelin za
dečiju zabavu)
20.59.52.50 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za
gašenje požara
kg
20.59.52.70 Pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama
20.59.53
Hemijski elementi u obliku diskova i hemijska jedinjenja sastavljena
za upotrebu u elektronici
kg
81
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.59.53.00 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici, u obliku diskova,
pločica (wafera) ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za
upotrebu u elektronici
20.59.54
Aktivni ugalj
20.59.54.00 Aktivni ugljen
20.59.55
Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje
boje te slični proizvodi
20.59.55.50 Sredstva za doradu, itd., na bazi škroba
20.59.55.70 Sredstva za doradu, itd., koja se koriste u tekstilnoj industriji
20.59.55.80 Sredstva za doradu, itd., koja se koriste u papirnoj industriji
20.59.55.90 Sredstva za doradu, nosači boja i drugi preparati, d.n.
20.59.56
Preparati za površinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivači
vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori i stabilizatori za gumu
ili plastiku; katalitički preparati, d. n.; miješani alkilbenzini i
miješani alkilnaftaleni, d. n.
20.59.56.20 Preparati za kiselinsko dekapiranje metalnih površina
20.59.56.30 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije
20.59.56.40 Složeni plastifikatori za gumu ili plastiku
20.59.56.50 Preparati protiv oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili
plastiku
20.59.56.60 Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije (akceleratori) i katalitički preparati
20.59.56.70 Miješani alkilbenzoli i miješani alkilnaftalini osim iz HS 2707 ili 2902
20.59.57
Pripremljena veziva za ljevaoničke kalupe i jezgre; hemijski
proizvodi
20.59.57.20 Pripremljena vezivna sredstva za livničke kalupe ili jezgre
20.59.57.30 Naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi esteri
20.59.57.40 Neaglomerisani karbidi metala, pomiješani međusobno ili sa metalnim
vezivima
20.59.57.50 Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone
20.59.57.70 Sorbitol (isklj. D-glucitol)
20.59.59
Ostali raznovrsni hemijski proizvodi, d. n.
20.59.59.10 Izmjenjivači iona, plinski apsorberi za vakuum cijevi, naftni sulfonati
(isklj. naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina)
tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja se dobijaju iz bitumenoznih
minerala i njihovih soli
20.59.59.20 Piroligniti; sirovi kalcij tartarat; sirovi kalcij citrat; preparati protiv
hrđanja, koji sadrže amine kao aktivne sastojke
kg
20.59.59.30 Neorganski složeni rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode
20.59.59.40 Preparati za sprječavanje i uklanjanje vodenog kamenca i slična
jedinjenja
20.59.59.53 Preparati za elektrogalvanizaciju
20.59.59.57 Smjese mono-; di- i tri-; estera masnih kiselina od glicerola (emulgatori
za masti)
20.59.59.63 Proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu
20.59.59.65 Pomoćni proizvodi za livnice (isklj. pripremljena vezivna sredstava za
livničke modele ili jezgra)
kg
kg
20.59.59.67 Sredstva protiv zapaljivosti; sredstva protiv vlage i slična sredstva za
zaštitu u građevinarstvu
kg
20.59.59.71 Mješavine koje sadrže halogenisane derivate metana, etana ili propana
kg
82
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.59.59.75 Mješavine i preparati koji sadrže oksiran (etilenoksid), polibromirane
bifenile (PBB), polihlorovane bifenile (PCB), polihlorovane trifenile
(PCT) ili tris (2,3-dibromopropil) fosfate
20.59.59.93
20.59.59.97
20.59.60
20.59.60.20
20.59.60.50
20.59.60.80
Оstali kemijski proizvodi, d. n.
Biogoriva (zamjene za dizel gorivo)
Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka
Kazeinati i ostali derivati kazeina (isklj. kazeinska ljepila)
Albumini; albuminati i ostali derivati (isklj. albumin iz jaja)
Želatin i njegovi derivati, želatin od ribljeg mjehura (isklj. kazeinska
ljepila i koštana ljepila)
Proizvodnja umjetnih vlakana
Proizvodnja umjetnih vlakana
Kablovi od sintetičkih filamenata i rezanih sintetičkih vlakana,
negrebenanih i nečešljanih
20.60.11.10 Vlakna od aramida, negrebenana, nečešljana, niti drugačije obrađivana
za predenje
20.60.11.20 Ostale poliamidne niti i vlakna, negrebenana, nečešljana ili drugačije
pripremljena za predenje
kg
kg
kg
kg
kg
kg
20.6
20.60
20.60.11
kg
kg
20.60.11.30 Poliesterske niti i vlakna, negrebenana, nečešljana ili drugačije
pripremljena za predenje
kg
20.60.11.40 Akrilne niti i vlakna, negrebenana, nečešljana ili drugačije pripremljena
za predenje
20.60.11.50 Polipropilenske sintetičke niti i vlakna, negrebenana, nečešljana ili
drugačije pripremljena za predenje
kg
20.60.11.90 Ostale sintetičke niti i vlakna, negrebenana, nečešljana ili drugačije
pripremljena za predenje
kg
Sintetička pređa, velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida i
poliestera
20.60.12.20 Filament (vlakno za pređu) velike čvrstoće od aramida (isklj. konac za
šivenje i pređu pripremljenu za maloprodaju)
kg
20.60.12
kg
20.60.12.40 Filament (vlakno za pređu) velike čvrstoće, od najlona ili ostalih
poliamida (isklj. konac za šivenje, prediva pripremljena za maloprodaju i
filament velike jačine od aramida)
kg
20.60.12.60 Filament (vlakno za pređu) velike čvrstoće, od poliestera (isklj. ona
pripremljena za maloprodaju)
kg
20.60.13
Ostala teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa
20.60.13.10 Poliamidni filament (vlakno za pređu), n.p.t.m. (isklj. konac za šivenje)
20.60.13.20 Poliamidni filament (vlakno za pređu) za tepihe, n.p.t.m. (isklj. konac za
šivenje)
20.60.13.30 Poliesterni filament (vlakno za pređu), n.p.t.m. (isklj. konac za šivenje)
20.60.13.40 Polipropilenski filament (vlakno za pređu), n.p.t.m. (isklj. konac za
šivenje)
20.60.13.50 Elastomerni filament (vlakno za pređu), n.p.t.m.
20.60.13.90 Ostali sintetički filament (vlakno za pređu), n.p.t.m. (isklj. konac za
šivenje)
20.60.14
Sintetički monofilamenti; uske vrpce i slično od sintetičkih tekstilnih
materijala
83
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
20.60.14.20 Polipropilenski monofilament finoće ≥ 67 deciteksa i sa dimenzijom
poprečnog presjeka ≤ 1 mm (isklj. elastomere)
kg
20.60.14.40 Sintetički monofilament, finoće ≥ 67 deciteksa i poprečnog presjeka ≤ 1
mm (isklj. polipropilenski monofilament); trake i slično (npr. vještačka
slama) od sintetičkih tekstilnih materijala, širine ≤ 5 mm
kg
Vlakna od celularnih i ostalih vještačkih filamenata i rezanih
celularnih i ostalih vještačkih vlakana, negrebenanih i nečešljanih
20.60.21.20 Vještačke filament niti i sortirana vlakna (negrebenana, nečešljana niti
drukčije pripremljena za predenje), od viskoznog rajona (viskozne svile)
20.60.21
kg
20.60.21.40 Vještačke filament niti od acetata
20.60.21.90 Ostale vještačke filament niti i sortirana vlakna (negrebenana, nečešljana
niti drukčije pripremljena za predenje)
kg
kg
20.60.22
Vještačka pređa, velike čvrstoće od viskoznoga rajona (svile)
20.60.22.00 Pređa velike čvrstoće od viskoznog rajona (viskozne svile), n.p.t.m.
(isklj. konac za šivenje)
kg
20.60.23
Ostala vještačka teksturirana i jednonitna pređa
20.60.23.20 Pređa od filamenta od viskoznog rajona, uklj. monofilamente finoće < 67
deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za šivenje i pređe velike
jačine)
20.60.23.40 Filament pređa od celuloznog acetata, uklj. monofilamente finoće < 67
deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za šivenje i pređe velike
čvrstoće)
20.60.23.90 Ostala vještačka filamenat pređa, uklj. monofilamente finoće < 67
deciteksa, jednostruke, n.p.t.m. (isklj. konac za šivenje)
Vještački monofilamenti; vrpce i slično od vještačkih tekstilnih
materijala
20.60.24.00 Vještački monofilament finoće ≥ 67 deciteksa i poprečnog presjeka ≤ 1
mm, trake i sl. proizvodi od veštačkih tekstilnih materijala, širine ≤ 5 mm
kg
kg
kg
20.60.24
21
kg
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
21.1
21.10
21.10.10
21.10.10.30
21.10.10.50
21.10.10.70
21.10.20
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri
Salicilna kiselina i njene soli
O-acetilsalicilna kiselina; njene soli i esteri
Esteri salicilne kiseline i njihove soli (isklj. O-acetilsalicilnu kiselinu)
Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijum soli i
hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli
21.10.20.10 Lizin i njegovi esteri, i njihove soli
21.10.20.20 Glutaminska kiselina i njene soli
21.10.20.40 Kvaternarne amonijum soli i hidroksidi; lecitini i drugi fosfoaminolipidi,
hemijski određeni ili neodređeni
21.10.20.60 Aciklički amidi i njihovi derivati; i njihove soli (uklj. acikličke
karbamate)
21.10.20.70 Ciklični amidi i njihovi derivati; i njihove soli (uklj. cikličke karbamate)
(isklj. ureine i njihove derivate; i njihove soli)
84
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
21.10.31
Jedinica
mjere
Naziv
Laktoni, d. n., heterociklična jedinjenja samo s heteroatomom ili
heteroatomima azota, koji u strukturi sadrže nekondenzovani
pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten,
nekondenzovani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje
nekondenzovani; hidantion i njegovi derivati
21.10.31.17 Phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1naphthyl)-3-oxo-1H,3Hbenzo[ de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2naphthoic acid;3'-Chloro-6'- cyclohexylaminospiro[isobenzofuran1(3H),9'- xanthen]-3-one; 6'-(N-Ethyl-p-toluidino)-2'methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; Methyl-6docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3- methyl-1-phenanthryl)-3-oxo1H,3H-naphtho[1,8- cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate, gammaButyrolactone
21.10.31.19 Laktoni (isklj.phenolphthalein; 1-Hydroxy-4-[1-(4- hydroxy-3methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo- 1H,3Hbenzo[de]isochromen-1-yl]6-octadecyloxy-2- naphthoic acid;3'-Chloro-6'cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'- xanthen]-3-one; 6'-(NEthyl-p-toluidino)-2'- methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3one; Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3- methyl-1phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8- cd]pyran-1-yl]naphthalene-2carboxyla, gamma- Butyrolactone, i neorganska i organska jedinjenja
zive)
21.10.31.30 Jedinjenja koja u strukturi sadrže nekondenzovani pirazolov prsten
(hidrogenizovan ili nehidrogenizovan)
kg
21.10.31.40 Hidantoin i njegovi derivati
21.10.31.55 Malonilurea (barbiturna kiselina) i njeni derivati; i njihove soli
21.10.31.59 Jedinjenja koja sadrže pirimidinov prsten (hidrogenizovan ili
nehidrogenizovan) ili piperazinov prsten (isključujući malonilureu
(barbiturnu kiselinu) i njihovi derivati)
21.10.31.70 Jedinjenja koja u svojoj strukturi sadrže nekondenzovan triazinov prsten
(hidrogenizovan ili nehidrogenizovan) (isklj. melamin)
kg
kg
kg
21.10.31.80 Jedinjenja koja u svojoj strukturi sadrže fenotiazinov sistem prstenova
(hidrogenizovanih ili nehidrogenizovanih); dalje nekondenzovana
kg
21.10.32
21.10.32.00
21.10.40
21.10.40.00
21.10.51
21.10.51.00
Sulfonamidi
Sulfonamidi
Šećeri hemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli, d. n.
Šećeri, čisti (isklj. glukozu, itd.); šećerni eteri i soli, itd.
Provitamini, vitamini i njihovi derivati
Provitamini i vitamini, prirodni ili sintetički (uklj. prirodne koncentrate),
njihovi derivati koji se prvenstveno koriste kao vitamini, i međusobne
mješavine navedenih proizvoda, u rastvaraču ili ne
Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste
kao hormoni
21.10.52.00 Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili
sintetički; njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uklj.
polipeptide s modifikovanim lancem, koji se prvenstveno koriste kao
hormoni
21.10.53
Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
21.10.53.00 Glikozidi i biljni alkaloidi, prirodni ili sintetički, i njihove soli, eteri,
esteri i drugi derivati
kg
kg
kg
kg
kg
kg
21.10.52
85
t
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
21.10.54
Antibiotici
21.10.54.00 Antibiotici
21.10.60
Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale materije ljudskoga
ili životinjskoga porijekla, d. n.
21.10.60.20 Ekstrakti žlijezda ili drugih organa i njihove izlučevine (za
organoterapeutske svrhe)
21.10.60.40 Žlijezde i drugi organi ili supstance za terapeutsku ili profilaktičku
upotrebu, d. n. (isklj. krv i ekstrakte žlijezda ili drugih organa)
21.10.60.55 Ljudska krv, životinjska krv, pripremljena za terapeutske, profilaktičke
ili dijagnostičke svrhe; kulture mikroorganizama; toksini (isklj. kvasac)
21.2
21.20
21.20.11
21.20.11.30
21.20.11.50
21.20.11.60
21.20.11.80
21.20.12
21.20.12.30
21.20.12.50
21.20.12.60
21.20.12.70
21.20.13
21.20.13.10
21.20.13.20
21.20.13.40
21.20.13.60
21.20.13.80
21.20.21
21.20.21.25
21.20.21.45
21.20.21.60
21.20.22
21.20.22.00
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Lijekovi, koji sadrže peniciline ili druge antibiotike
Lijekovi koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom
penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate, za terapeutske
ili profilaktičke svrhe, n.p.t.m.
Lijekovi od drugih antibiotika, p.t.m.
Lijekovi od penicilina, streptomicina ili njihovi derivati, u dozama ili
p.t.m.
Lijekovi od drugih antibiotika, p.t.m.
Lijekovi, koji sadrže hormone, ali ne antibiotike
Lijekovi koji sadrže inzulin, ali ne antibiotike; za terapeutske ili
profilaktičke svrhe; nepripremljeni u odmjerenim dozama ili za
maloprodaju
Lijekovi koji sadrže hormone, ali ne antibiotike; za terapeutske ili
profilaktičke svrhe; nepripremljeni u odmjerenim dozama ili za
maloprodaju
Lijekovi koji sadrže inzulin, ali ne antibiotike; za terapeutske ili
profilaktičke svrhe; pripremljeni u odmjerenim dozama ili za
maloprodaju
Lijekovi koji sadrže kortikosteroidne hormone; njihove derivate i njima
strukturom analogne hormone, pripremljeni u odmjerenim dozama ili za
maloprodaju
Lijekovi, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone
niti antibiotike
Lijekovi od alkaloida ili njihovih derivata, n.p.t.m.
Ostali lijekovi za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, iz HS 3003,
n.p.t.m.
Lijekovi od alkaloida ili njihovih derivata, p.t.m.
Lijekovi koji sadrže vitamine; provitamine, derivate i njihove mješavine;
za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu; pripremljeni u odmjerenim
dozama ili za maloprodaju
Ostali lijekovi od miješanih i nemiješanih proizvoda, p.t.m., d. n.
Antiserumi i druge frakcije krvi, vakcine
Antiserumi i ostale frakcije krvi
Vakcine za humanu medicinu
Vakcine za veterinarsku medicinu
Hemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida
Hemijski kontracepcijski preparati na bazi hormona ili spermicida
86
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi, uključujući i
biotehnološke farmaceutikalije
21.20.23.20 Reagensi za određivanje krvnih grupa
21.20.23.40 Kontrastna sredstva za rentgenska ispitivanja; dijagnostički reagensi
namijenjeni za primjenu na pacijentima
21.20.23
Ljepljivi zavoji, hirurški ketgut i slični proizvodi; kutije za prvu
pomoć; medicinski impregnisana vata, gaza, zavoj, obloga
21.20.24.20 Ljepljivi zavoji ili slični proizvodi; impregnirani ili prevučeni
farmaceutskim tvarima; ili pripremljeni u oblike za maloprodaju
kg
kg
21.20.24
21.20.24.30 Sterilni hirurški ketgut
21.20.24.40 Vata, gaza, itd. s farmaceutskim supstancama, p.t.m., d.n.
21.20.24.60 Kutije i setovi za prvu pomoć
22
kg
kg
kg
kg
Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
22.1
22.11
Proizvodnja proizvoda od gume
Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje
vanjskih guma za vozila
22.11.11
Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila
22.11.11.00 Nove pneumatske vanjske gume za automobile (uklj. one za trkaće
automobile)
22.11.12
Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle
22.11.12.00 Nove pneumatske vanjske gume, koje se koriste za motocikle ili bicikle
22.11.13
Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove
22.11.13.55 Nove vanjske pneumatske gume za autobuse ili kamione s indeksom
opterećenja ≤ 121
kom
kom
kom
22.11.13.57 Nove vanjske pneumatske gume za autobuse ili kamione s indeksom
opterećenja > 121
kom
22.11.13.70 Nove vanjske pneumatske gume za letjelice
22.11.14
Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske
pneumatske gume
22.11.14.00 Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske
gume
22.11.15
Unutrašnje gume, čvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni
dijelovi vanjskih guma
22.11.15.30 Čvrste vanjske gume ili vanjske gume sa vazdušnim komorama;
zamjenjivi gazni slojevi
kom
Gumeni štitnici za vanjske gume
Unutrašnje gume
Profilisane trake sa šarama za protektovanje vanjskih guma
Profilisane trake sa šarama (tzv."camel-back") za protektovanje
pneumatika
22.11.20
Protektovane pneumatske vanjske gume
22.11.20.30 Protektovane vanjske gume za automobile
22.11.20.50 Protektovane vanjske gume za autobuse i kamione
22.11.20.90 Protektovane vanjske gume (uklj. za letjelice, isklj. za automobile,
autobuse i kamione)
kom
kg
22.11.15.50
22.11.15.70
22.11.16
22.11.16.00
22.19
22.19.10
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i
trakama
87
kom
kom
kg
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
22.19.10.00 Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i
trakama
22.19.20
Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim
tvrde gume, u kordu, trakama, pločama, listovima, šipkama,
cijevima i profilima
22.19.20.13 Smjesa gume sa čađi ili kvarcom, nevulkanizirane
22.19.20.19 Ostale smjese gume, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u
pločama, listovima i trakama
kg
22.19.20.30 Ostali oblici i proizvodi od nevulkanizirane gume (uklj. šipke, cijevi,
profilne oblike, diskove i prstenove) (isklj. profilisane trake sa šarama
(tzv."camel-back"); trake za protektiranje guma)
kg
22.19.20.50
22.19.20.70
22.19.20.83
22.19.20.85
22.19.20.87
22.19.30
22.19.30.30
22.19.30.55
22.19.30.57
22.19.30.59
kg
kg
kg
kg
kg
Vulkanizirane gumene niti i kabal
Ploče, listovi i trake, od vulkanizirane gume
Izvučene šipke i profili, od vulkanizirane gume celularne strukture
Ploče, listovi i trake za podne obloge od pune vulkanizirane gume
Izvučene šipke i profili, od pune gume
Cijevi, crijeva i šmrkovi od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume
Gumene cijevi, bez ojačanja (nearmirane)
Savitljiva gumena crijeva ojačana metalom
Gumena crijeva ojačana tekstilom
Savitljiva gumena crijeva ojačana ili kombinovana s drugim materijalima
(isklj. gumena crijeva ojačana metalom ili tekstilom)
22.19.30.70 Kompleti gumenih crijeva sa priborom
22.19.40
Pogonski i transportni kaiševi od vulkanizirane gume
22.19.40.30 Gumirani pogonski kaiševi trapezoidnog i/ili trakastog oblika
(uključujući i V-kaiševe)
22.19.40.50 Gumirani transportni kaiševi
22.19.40.70 Gumirani sinhroni kaiševi
22.19.40.90 Gumirani pogonski kaiševi (isklj. V-kaiševe, trapezoidno i/ili trakasto
oblikovane, transportne kaiševe, sinhrone kaiševe)
22.19.50
22.19.50.50
22.19.50.70
22.19.60
22.19.60.00
22.19.71
22.19.71.20
22.19.71.30
22.19.72
22.19.72.00
22.19.73
Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda
Ljepljiva traka od gumiranog tekstila širine ≤ 20 cm
Gumirane tekstilne tkanine (isklj. ljepljivu traku širine ≤ 20 cm)
Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde
gume
Odjeća i odjevni dodaci (uklj. rukavice s prstima, rukavice s odvojenim
palcem i rukavice bez prstiju), za sve namjene, od vulkanizirane gume,
osim od tvrde gume
Higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući dude) od
vulkanizirane gume, osim od tvrde gume
Prezervativi
Higijenski ili farmaceutski proizvodi od gume (isklj. prezervative)
Podni prekrivači i prostirači od vulkanizirane gume, osim od
pjenaste gume
Podni prekrivači i prostirači od vulkanizirane gume, osim od pjenaste
strukture
Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; Tvrda guma u svim
oblicima i njezini proizvodi; podni prekrivači i prostirači od
vulkanizirane pjenaste gume
88
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
22.19.73.10
22.19.73.21
22.19.73.23
22.19.73.30
Jedinica
mjere
Naziv
Proizvodi za tehničke upotrebe od vulkanizirane gume pjenaste strukture
Gumice za brisanje od vulkanizirane gume
Zaptivači od vulkanizirane gume
Branici za čamce ili dokove, na napuhavanje ili ne, od vulkanizirane
gume; ostali proizvodi na napuhavanje od vulkanizirane gume
22.19.73.45 Gumeno-metalni proizvodi za traktore i motorna vozila
22.19.73.47 Liveni gumeni proizvodi za traktore i motorna vozila
22.19.73.49 Gumeno-metalni proizvodi za ostale svrhe, osim za traktore i motorna
vozila
22.19.73.50 Vanjski đonovi i pete od gume
22.19.73.65 Proizvodi od vulkanizirane tvrde gume d.n.
22.19.73.79 Tvrda guma, otpaci, ostaci i prah od tvrde gume; proizvodi od tvrde
gume
22.2
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
22.21
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa
22.21.10
Monofilamenti presjeka > 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od
plastike
22.21.10.50 Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka > 1 mm; šipke,
štapovi i profilni oblici; od polimera etilena (uklj. površinski obrađene,
ali drugačije neobrađene)
22.21.10.70 Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka > 1 mm; šipke,
štapovi i profilni oblici od polimera vinil hlorida (uklj. površinski
obrađene, ali drugačije neobrađene)
22.21.10.90 Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka > 1 mm; šipke,
štapovi i profilni oblici; od plastike (isklj. od polimera etilena, od
polimera vinil-hlorida)
22.21.21
Vještačka crijeva od čvrstih bjelančevina ili celuloznih materijala;
cijevi i crijeva, kruti, od plastike
22.21.21.30 Vještačka crijeva (crijeva za kobasice), od očvrsnutih proteina ili
celuloznih materijala
22.21.21.53 Čvrste cijevi i crijeva, od polimera etilena
22.21.21.55 Čvrste cijevi i crijeva, od polimera propilena
22.21.21.57 Čvrste cijevi i crijeva, od polimera vinil hlorida
22.21.21.70 Čvrste cijevi i crijeva, od plastike (isklj. od polimera etilena, polimera
propilena, polimera vinil-hlorida)
22.21.29
Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike
22.21.29.20 Fleksibilne cijevi i crijeva od plastike; za pritisak ≥ 27,6 MPa
22.21.29.35 Cijevi i crijeva od plastike isklj. čvrste, fleksibilne cijevi i crijeva, za
pritisak ≥ 27,6 MPa, ojačane ili na drugi način kombinovane s drugim
materijalima - s priborom
22.21.29.37 Plastične cijevi i crijeva za pritisak, s priborom isklj. čvrste, savitljive
cijevi i crijeva za pritisak ≥ 27,6 MPa, ojačane ili na drugi način
kombinovane s drugim materijalima
22.21.29.50 Plastične cijevi i crijeva (isklj. umjetna crijeva, crijeva za kobasice,
čvrste, savitljive cijevi i crijeva, za pritisak ≥ 27,6 MPa)
22.21.29.70 Plastični pribor za plastične cijevi i crijeva (uklj. spojnice, koljena,
prirubnice)
22.21.30
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, neojačani ili slično
kombinovani s drugim materijalima
22.21.30.10 Ostale ploče..., od polimera etilena, neojačane, debljine ≤ 0,125 mm
89
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
22.21.30.17 Ostale ploče..., od polimera etilena, neojačane, itd., debljine > 0,125 mm
22.21.30.21 Ostale ploče..., od polimera propilena, biaksijalno orijentisane, debljine ≤
0,10 mm
22.21.30.23 Ostale ploče..., od polimera propilena, debljine ≤ 0,10 mm, ostale
22.21.30.26 Trake od polimera propilena, debljine < 0,10 mm, d.n. i sirine > 5 mm ali
≤ 20 mm koja se upotrebljava za pakovanje (isklj.samoljepljive
proizvode)
22.21.30.30 Ostale ploče, …, od polimera stirena, neojačane, itd.
22.21.30.35 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje
sadrže ≥ 6% plastifikatora, debljine ≤ 1 mm
kg
kg
22.21.30.36 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje
sadrže ≥ 6% plastifikatora, debljine > 1 mm
kg
22.21.30.37 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje
sadrže < 6% plastifikatora, debljine ≤ 1 mm
kg
22.21.30.38 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od polimera vinil hlorida, koje
sadrže < 6% plastifikatora, debljine > 1 mm
kg
22.21.30.53 Ploče…, od polimetil metakrilata, neojačane, itd.
22.21.30.59 Ploče…, od ostalih akrilnih polimera, neojačane, itd., d. n.
22.21.30.61 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od polikarbonata, necelularne
strukture (isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive, ojačane,
laminirane ili na sličan način kombinovane s drugim materijalima)
kg
kg
kg
22.21.30.63 Ploče…, od nezasićenih poliestera, neojačane, itd.
22.21.30.65 Ploče, listovi, filmovi, folije, trake od polietilen tereftalata, neojačane,
itd., debljine ≤ 0,35 mm
kg
kg
22.21.30.67 Ploče, listovi, filmovi, folije, trake od polietilen tereftalata, neojačane,
itd., debljine > 0,35 mm
kg
22.21.30.69 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od poliestera, necelularne strukture
isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive - od polikarbonata,
polietilen-tereftalata, nezasićenih poliestera
kg
22.21.30.70 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od necelularne celuloze ili njenih
hemijskih derivata, neojačane, laminirane, s podlogom ili na sličan način
kombinovane s drugim materijalima (isklj. samoljepljive proizvode kao i
podne, zidne i stropne obloge iz HS 39.18)
kg
22.21.30.82 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake od poliamida necelularne strukture
(isklj. podne, zidne, stropne obloge, samoljepljive, ojačane, laminirane, s
podlogom/na sličan način kombinovane s drugim materijalima)
kg
22.21.30.86 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od necelularnog polivinil butirala,
amino smola, fenolnih smola ili polimerizacijskih proizvoda, neojačane,
laminirane, s podlogom ili na sličan način kombinovane s drugim
materijalima (isklj. samoljepljive proizvode, kao i podne, zidne i stropne
obloge iz HS 39.18)
22.21.30.90 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od poliestera, necelularnog polivinil
butirala, amino smola, fenolnih smola ili polimerizacijskih proizvoda,
neojačane, laminirane, s podlogom ili na sličan način kombinovane s
drugim materijalima (isklj. samoljepljive proizvode, kao i podne, zidne i
stropne obloge iz HS 39.18)
22.21.41
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, celularne
strukture
22.21.41.20 Ploče, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od polimera
kg
90
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
22.21.41.30
22.21.41.50
22.21.41.70
22.21.41.80
22.21.42
22.21.42.30
22.21.42.50
22.21.42.75
22.21.42.79
22.21.42.80
22.22
22.22.11
22.22.11.00
22.22.12
22.22.12.00
22.22.13
22.22.13.00
22.22.14
22.22.14.50
Jedinica
mjere
Naziv
stirena
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od polimera vinil
hlorida
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od poliuretana
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake celularne strukture od regenerisane
celuloze
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike celularne strukture (isklj.
od polimera stirena, od polimera vinil hlorida, poliuretana, od
regenerisane celuloze)
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, necelularne
strukture
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake necelularne strukture od proizvoda
dobijenih kondenzacijom ili rearanžiranom polimerizacijom, poliestera,
ojačanih, laminiranih, s podlogom/na sličan način kombinovane s drugim
materijalima
Ploče, trake, …, necelularne strukture od fenolnih smola
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake necelularne strukture, od proizvoda
dobijenih kondenzacijom ili rearanžiranom polimerizacijom, amino
smola (laminirani pod visokim pritiskom, s ukrasnom površinom s
jedne/obje strane)
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od proizvoda dobijenih
polimerizacijom
Ostale ploče...,od plastike necelularne strukture osim onih dobijenih
polimerizacijom
Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Kese i kesice (uključujući stožaste) od polietilena
Kese i kesice, od polimera etilena (uklj. konusne)
Vreće i vrećice (uključujući stožaste) od ostale plastike, osim
polietilenske
Plastične kese i kesice (uklj. konusne) (isklj. od polimera etilena)
Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi od plastike
Plastične kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi za prijevoz ili
pakovanje robe
Baloni, boce, bočice i slični proizvodi od plastike
Plastični baloni, boce, bočice i slični proizvodi za prijevoz ili pakovanje
robe; sadržine ≤ 2 l
22.22.14.70 Plastični baloni, boce, bočice i slični proizvodi za prijevoz ili pakovanje
robe; sadržine > 2 l
Ostala plastična ambalaža za transport i pakovanje
Kalemovi i slični držači od plastike
Plastični čepovi i poklopci za boce
Plastični čepovi, poklopci i ostali zatvarači (isklj. za boce)
Predmeti za transport ili pakovanje robe, od plastike (isklj. kutije, korice,
sanduke i slične predmete; kese i vreće, uklj. konusne; baloni, boce,
bočice i slični proizvodi; kalemovi, vretena i slični držači ; čepovi,
poklopci i ostali zatvarači)
22.23
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
22.23.11
Obloge za pod, zid i plafon od plastike u rolama ili pločicama
22.23.11.55 Podne obloge u rolnama ili u obliku pločica i zidne ili plafonske obloge
na impregnisanoj podlozi, prevučeni ili prekriveni polivinil hloridom
22.22.19
22.22.19.10
22.22.19.20
22.22.19.30
22.22.19.50
22.23.11.59 Ostale obloge za pod, zid, plafon, ..., od polimera vinil hlorida
91
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kom i kg
m²
m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
22.23.11.90 Podne obloge u rolnama ili u obliku pločica; i zidne ili plafonske obloge
od plastike (isklj. od polimera vinil hlorida)
Kade, tuš-kade, umivaonici, toalet šolje i poklopci, vodokotlići i slični
sanitarni proizvodi od plastike
22.23.12.50 Plastične kade, tuš-kade, umivaonici i sudoperi
22.23.12.70 Plastične toalet šolje i poklopci
22.23.12.90 Plastični bidei, vodokotlići i slična sanitarna roba (isklj. kade, tuš-kade,
umivaonike i sudopere, toalet šolje i poklopce)
m²
22.23.12
22.23.13
Skladišta, cisterne, burad i slično, sadržine > 300 l od plastike
22.23.13.00 Plastični rezervoari, cisterne, burad, "IBC" kontejneri i slično, kapaciteta
> 300 l
22.23.14
Vrata, prozori i njihovi okviri, te pragovi za vrata; roletne, kapci i
slični proizvodi, te njihovi dijelovi od plastike
22.23.14.50 Plastična vrata, prozori i njihovi okviri i pragovi za vrata
22.23.14.70 Plastični kapci, roletne i sl. proizvodi i njihovi dijelovi
22.23.15
Linoleum i podni prekrivači na tekstilnoj osnovi, tj. rezan u oblike,
kao npr. vinili, linoleum itd.
22.23.15.00 Linoleum, podni prekrivači na premazanoj ili prekrivenoj tekstilnoj
osnovi (isklj. zastirače i ploče od slojeva linoleuma)
22.23.19
Proizvodi od plastike za građevinarstvo, d. n.
22.23.19.50 Građevinski okovi i nosači od plastike za trajnu ugradnju
22.23.19.90 Građevinski predmeti za izradu podova, zidova, pregradnih zidova,
plafona, krovova itd. oluci i njihovi dijelovi, gelenderi, ograde i slično,
ugradbene police za prodavnice, fabrike, skladišta, magazine itd.,
arhitektonski ukrasi, kao što su rezbarije, svodovi i frize, od plastike, d.
n.
22.23.20
Montažni objekti od plastike
22.23.20.00 Montažni objekti, od plastike
22.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa
22.29.10
Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice) od plastičnih masa
22.29.10.00 Plastična odjeća i odjevni dodaci (uklj. rukavice, kišne kapute, kecelje,
kaiševe i siperke za bebe) (isklj. pokrivala za glavu)
Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni oblici
od plastike, u rolama širine ≤ 20 cm
22.29.21.30 Samoljepljive trake od plastike, premazane nevulkaniziranom prirodnom
ili sintetičkom gumom, u rolnama, širine ≤ 20 cm
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kg
kom i kg
kg
m²
kg
kg
m²
kg
22.29.21
22.29.21.40 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce, trake i drugi ravni
oblici, od plastike, u rolama ≤ 20 cm širine (isklj. plastične trake
obložene prirodnom ili sintetičkom gumom)
Ostale samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni
oblici od plastike
22.29.22.40 Samoljepljive ploce, listovi, filmovi, folije, trake i drugi ravni oblici od
plastike, u rolnama ili ne, sirine > 20 cm (isklj.podne, zidne ili plafonske
obloge u HS 3918)
22.29.23
Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za domaćinstvo i
toaletne potrebe od plastike
22.29.23.20 Stolno i kuhinjsko posuđe od plastike
kg
kg
22.29.22
92
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
22.29.23.40 Ostali plastični predmeti za toaletne potrebe i domaćinstvo (isklj. stolne i
kuhinjske predmete, kade, tuš-kade, lavaboe, bidee, umivaonike i
sudopere, toalet šolje i poklopce, vodokotliće i sličnu sanitarnu opremu)
Dijelovi, d. n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetlećih natpisa i slično
od plastike
22.29.24.00 Plastični dijelovi za lampe, rasvjetna tijela, svjetleće natpise i natpisne
pločice
22.29.25
Kancelarijski i školski pribor od plastike
22.29.25.00 Kancelarijski i školski pribor od plastike (uklj. utege za papir, noževe za
papir, upijače, držače za olovke, obilježivače strana i sl.)
kg
22.29.24
Pribor za namještaj, karoserije i slično od plastike; figurice i ostali
ukrasni predmeti od plastike
22.29.26.10 Plastični pribor za namještaj, za proizvodnju automobila i slično
22.29.26.20 Figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike (uklj. okvire za fotografije,
slike i slične okvirove)
kg
kg
22.29.26
kg
kg
22.29.26.30 Rupičaste posude i slični proizvodi od plastike za filtriranje vode pri
odvodu
22.29.29
Ostali proizvodi od plastike
22.29.29.10 Češljevi, kopče za kosu i slično od tvrde gume ili plastike (isklj. elektrotermičke uređaje za uređivanje kose)
kg
22.29.29.15 Šnale, ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično i
njihovi dijelovi, od plastike (isklj. elektro-termičke uređaje za uređivanje
kose)
22.29.29.20 Ostali đonovi i pete od plastike
22.29.29.50 Ostali predmeti od listova
22.29.29.90 Ostali predmeti od plastike ili drugih materijala
22.29.91
Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike
22.29.91.10 Plastični dijelovi za mašine i mehaničke uređaje, isklj. za klipne motore s
unutrašnjim sagorijevanjem, plinske turbine)
kg
kg
kom
kg
kg
kg
22.29.91.25 Plastični dijelovi za aparate iz HS 85.09 i 85.16
22.29.91.27 Plastični dijelovi za okretne ploče, gramofone, kasetofone, magnetofone
i slične aparate za snimanje/reprodukciju zvuka i slike (isklj. glave za
čitanje i snimanje)
22.29.91.30 Plastični dijelovi za aparate iz HS 85.25 i 85.28
22.29.91.40 Plastični proizvodi, dijelovi za aparate iz HS 85.35, 85.37 i 85.42
22.29.91.50 Plastični dijelovi za lokomotive ili vagone, željeznički ili tramvajski
šinski sklopovi i oprema, i mehanička oprema za signalizaciju,
sigurnosna oprema i oprema za kontrolu saobraćaja
kg
kg
22.29.91.60 Plastični dijelovi i oprema za sva cestovna vozila (isklj. za lokomotive ili
željezničke vagone)
kg
22.29.91.80 Plastični dijelovi za letjelice i svemirske letjelice
22.29.91.93 Plastični dijelovi za električne mašine i uređaje; uređaje za snimanje i
reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike i zvuka
kg
kg
22.29.91.97 Plastični dijelovi za optičke, fotografske, kinematografske, mjerne,
kontrolne, precizne, medicinske ili hirurške instrumente i aparate
kg
23
23.1
23.11
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
Proizvodnja ravnog stakla
93
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije
neobrađeno
23.11.11.00 Nearmirane ploče ili profili od lijevanog ili valjanog stakla; sa ili bez
sloja za apsorpciju, refleksiju ili protiv refleksije, ali drugačije
neobrađeni
23.11.11.10 Ne-žičani listovi, od lijevanog ili valjanog stakla, sa ili bez upijajućeg,
reflektirajući ili ne-reflektirajući sloja, koji inače ne bi funkcionisali
23.11.11
m²
m²
23.11.11.30 Armirane ploce ili profili od lijevanog ili valjanog stakla; sa ili bez sloja
za apsorpciju, refleksiju ili protiv refleksije, ali drugacije neobradeni
kg
23.11.11.50 Ploče od vučenog ili puhanog stakla; sa ili bez sloja za apsorpciju,
refleksiju ili protiv refleksije, ali drugačije neobrađeni
m²
Float-staklo, površinski brušeno ili polirano, u listovima, ali
drugačije neobrađeno
23.11.12.12 Nearmirane ploče od float-stakla, površinski brušeno ili polirano staklo,
sa slojem protiv refleksije
23.11.12
m²
23.11.12.14 Nearmirane ploče od float-stakla, površinski brušeno ili polirano staklo,
sa slojem za apsorpciju ili refleksiju, debljine ≤ 3,5 mm
m²
23.11.12.17 Nearmirane ploče od float-stakla, površinski brušeno ili polirano staklo,
sa slojem za apsorpciju ili refleksiju, drugačije neobrađeno, debljine >
3,5 mm
23.11.12.30 Nearmirane ploče od float-stakla, površinski brušeno ili polirano staklo,
obojeno kroz masu, zatamnjeno, plakirano ili samo površinski brušeno
m²
23.11.12.90 Ostale ploče float-stakla/površinski brušenog/ poliranog stakla, d.n.
23.12
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.12.11
Staklo u listovima, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano,
brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno ili
nesastavljeno
23.12.11.50 Optičko staklo iz HS 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obrađenim
rubovima, gravirano, itd.
m²
23.12.11.90 Ostalo staklo iz HS 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obrađenim rubovima,
gravirano, itd.
kg
23.12.12
Sigurnosno staklo
23.12.12.10 Prekaljeno (tvrdo) sigurnosno staklo, veličine i oblika prikladnog za
ugradnju u motorna vozila, letjelice, svemirske brodove, plovila i ostala
vozila
23.12.12.30 Prekaljeno (tvrdo) sigurnosno staklo, d.n.
23.12.12.50 Laminirano sigurnosno staklo, veličine i oblika prikladnog za ugradnju u
motorna vozila, letjelice, svemirske brodove, plovila i ostala vozila
23.12.12.70
23.12.13
23.12.13.30
23.12.13.50
23.12.13.90
23.13
23.13.11
Laminirano sigurnosno staklo, d.n.
Staklena ogledala; višeslojni zidni elementi za izolaciju od stakla
Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla
Stakleni retrovizori za vozila
Ostala staklena ogledala, uokvirena ili neuokvirena
Proizvodnja šupljeg stakla
Flaše, staklenke, flašice i druga ambalaža od stakla, osim ampula;
stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla
94
m²
kg
m²
m²
kg
m²
m²
kom
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.13.11.10 Staklene tegle za konzervisanje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od
stakla (uklj. čepove, poklopce i ostale zatvarače od bilo kojeg materijala
koji idu zajedno s ambalažom za koju su namijenjeni)
kg
23.13.11.20 Ambalaže izrađene od staklenih cijevi (isklj. staklenke za konzervisanje)
23.13.11.30 Staklena ambalaža kapaciteta ≥ 2,5 l (isklj. staklenke za konzervisanje)
23.13.11.40 Flaše od bezbojnog stakla, kapaciteta < 2,5 l, za piće i hranu (isklj. flaše
obložene prirodnom ili vještačkom kožom, bočice za hranjenje djece)
kom i kg
kom i kg
kom i kg
23.13.11.50 Flaše od obojenog stakla, kapaciteta < 2,5 l, za piće i hranu (isklj. flaše
obložene prirodnom ili vještačkom kožom, bočice za hranjenje djece)
kom i kg
23.13.11.60 Staklene posude za piće i hranu, kapaciteta < 2,5 l, (isklj. flaše, ploske
obložene prirodnom ili vještačkom kožom, proizvode od stakla za
domaćinstvo, vakuum boce i druge vakuumske posude)
kom i kg
23.13.11.70 Staklena ambalaža za farmaceutske proizvode, kapaciteta < 2,5 l
23.13.11.80 Staklena ambalaža kapaciteta < 2,5 l za prijevoz ili pakovanje robe (isklj.
za piće i hranu; za farmaceutske proizvode; ambalažu izrađenu od
staklenih cijevi)
23.13.12
Čaše za piće, osim keramičkih
23.13.12.20 Čaše za piće (uklj. čaše za piće sa stopicom), osim onih od
staklokeramike, olovnog kristala, ručne izrade
kom i kg
kom i kg
23.13.12.40 Čaše za piće (uklj. čaše za piće sa stopicom), osim onih od
staklokeramike, olovnog kristala, mašinske izrade
kom i kg
23.13.12.60 Čaše za piće (isklj. čaše za piće sa stopom i proizvode od staklokeramike
ili olovnog kristala), od kaljenog stakla
kom i kg
23.13.12.90 Ostale čaše za piće
23.13.13
Proizvodi od stakla za upotrebu kod stola, u kuhinji, u
kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju, za toaletnu uporabu i
slično
23.13.13.10 Proizvodi ručne izrade, od olovnog kristalnog stakla koji se
upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji (isklj. od staklokeramike,
prekaljenog stakla, čaše za piće)
23.13.13.30 Proizvodi mašinske izrade, od olovnog kristalnog stakla koji se
upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji (isklj. od staklokeramike,
prekaljenog stakla, čaše za piće)
23.13.13.50 Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom ili u kuhinji,
linearnog koeficijenta širenja ≤ 5x10^6 mm/K, u rasponu temperature 0 300ºC (isklj. od staklokeramike, od olovnog kristalnog
stakla/prekaljenog stakla, čaše za piće)
23.13.13.60 Proizvodi od staklokeramike, koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji,
za toletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju ili slične
svrhe
23.13.13.90 Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom/u kuhinji (isklj. čaše
za piće), od prekaljenog stakla
kom i kg
23.13.14
Ulošci od stakla za termos-flaše i druge vakuum-posude
23.13.14.00 Stakleni ulošci za vakuum-flaše ili za druge vakuum-posude (uklj.
nedovršene i dovršene)
23.14
Proizvodnja staklenih vlakana
23.14.11
Trake, rovings, pređa i sječene niti od staklenih vlakana
23.14.11.10 Stakleni vlaknasti konci rezani na dužine ≥ 3 mm, ali ≤ 50 mm (rezani
strukovi)
95
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.14.11.30 Staklena filament vlakna (uklj. pretpređu)
23.14.11.50 Pređa; pretpređa i rezani strukovi staklenih filament vlakana (isklj.
staklena vlakna rezana na dužinu ≥ 3 mm ali ≤ 50 mm)
kg
kg
23.14.11.62
23.14.11.67
23.14.11.70
23.14.12
Prostiraci od staklenih vlakana napravljeni od filamenata
Koprene (voali) od staklenih vlakana napravljeni od filamenata
Proizvodi od sortiranih staklenih vlakana
Koprene (voali), mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od
staklenih vlakana, osim tkanina
Prostirači od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune)
Koprene (voali) od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune)
Netkane mreže od staklenih vlakana; filc; madraci i ploče
Staklena vlakna u rasutom stanju i pahuljicama (isklj.tekstilna staklena
vlakna i mineralna vuna), ulošci i kućišta za izolaciju cijevi, proizvodi od
staklenih vlakana (isklj.pređu, tkaninu, uklj.uske tkanine, tanke listove
'voali', mreže, mat, hasure i ploče i slični netkani proizvodi, ulošci,
kućišta za izolaciju cijevi, četke od staklenih vlakana, rasvjetne kablove i
slično
Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke proizvode
od stakla
Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica),
šipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla
Staklo u masi (isklj. staklo u obliku praha, granula ili pahuljica)
Neobrađeno staklo u kuglama ili šipkama (isklj. staklene kugle kao
igračke, staklene kugle brušene nakon oblikovanja; koje se koriste kao
čepovi za boce; staklene mikrokuglice prečnika ≤ 1 mm)
kg
kg
kg
23.19.11.50 Neobrađene staklene cijevi (uklj. cijevi s fluorescentnom materijom
dodanom u masi) (isklj. cijevi izvana prevučene fluorescentnom
materijom)
23.19.12
Stakleni blokovi, cigle, crijepovi, pločice i ostali proizvodi od
presanog ili lijevanog stakla; olovom uokvirena prozorska stakla u
boji i slično; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i
slično
23.19.12.00 Cigle za popločavanje itd., od stakla, za građevinske svrhe, d.n.
23.19.21
Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za
električne sijalice, katodne cijevi i slično
23.19.21.00 Otvoreni stakleni omotači za električne sijalice, katodne cijevi i sl.
23.19.22
Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna
stakla i njihovi segmenti za proizvodnju takvih stakala
23.19.22.00 Staklo za satove, staklo za naočale, optički neobrađeno
23.19.23
Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku
upotrebu; staklene ampule
23.19.23.30 Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku ili farmaceutsku
upotrebu, graduirani ili negraduirani
kg
23.19.23.50 Staklene ampule, za prijevoz ili pakovanje proizvoda
23.19.24
Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova,
natpisa i slično
23.19.24.00 Stakleni dijelovi za svjetiljke i svjetleća tijela, itd.
23.19.25
Električni izolatori od stakla
kom i kg
23.14.12.17
23.14.12.37
23.14.12.50
23.14.12.97
23.19
23.19.11
23.19.11.10
23.19.11.30
96
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.19.25.00 Električni izolatori od stakla (isklj. izolacijski pribor (osim izolatora), za
električne mašine; uređaje ili opremu)
23.19.26
Proizvodi od stakla, d. n.
23.19.26.40 Stakleni proizvodi za signalizaciju i optički stakleni elementi, optički
neobrađeni; staklene kockice i druga sitna staklena roba, za mozaike ili
slične dekorativne svrhe (isklj. gotove ploče i druge dekorativne motive
napravljene od kockica za mozaike)
23.19.26.70 Sitna staklena roba (uklj. krunice, imitacije perli/kamena, itd.)
23.19.26.90 Drugi proizvodi od stakla, d.n.
23.2
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20.11
Cigla, blokovi, crjepovi i ostali keramički proizvodi od silicijskoga
fosilnoga brašna ili zemlje
23.20.11.00 Keramički proizvodi od silicijskoga fosilnog brašna ili zemlje (uklj. cigle
(opeke), blokove, kolničke ploče, oplate, crjepove, šuplje opeke,
valjkove i cijevi) (isklj. filter-ploče od kiselgura i kvarca)
Vatrostalna cigla, blokovi, crjepovi i slični keramički proizvodi za
građevinarstvo, osim od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje
23.20.12.10 Vatrostalni keramički proizvodi za građevinarstvo koji sadrže > 50%
MgO, CaO ili Cr2O3 (uklj. opeke, blokove i crjepove) (isklj. proizvode
od silikatnoga fosilnog brašna ili zemlje, tube i cijevi)
kg
kg
kg
kg
kg
23.20.12
kg
23.20.12.33 Vatrostalna opeka, blokovi, ..., mase > 50% Al2O3 i/ili SiO2: ≥ 93%
SiO2
23.20.12.35 Vatrostalna opeka, blokovi, pločice, crjepovi i slični vatrostalni
keramički proizvodi, koji sadrže > 7% ali < 45% masenog udjela Al2O3,
ali > 50% masenog udjela u kombinaciji sa SiO2
kg
23.20.12.37 Ostala vatrostalna opeka, blokovi…, > 50% masenog udjela Al2O3 i/ili
SiO2
23.20.12.90 Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi, itd., d.n.
23.20.13
Vatrostalni cementi, malter, betoni i slične vatrostalne mješavine, d.
n.
23.20.13.00 Vatrostalni cementi, malteri, betoni i slične mase (uklj. vatrostalnu
plastiku, mješavine naboja za puške) (isklj. ugljične staklene mase za
umjetne dragulje)
23.20.14
Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički
proizvodi
23.20.14.10 Proizvodi koji sadrže magnezit, dolomit ili hromit (uklj. opeke i druge
oblike, kamenje za ispitivanje plemenitih metala, blokove i ploče za
popločavanje) (isklj. vatrostalne proizvode)
kg
23.20.14.30 Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., > 25% masenog udjela grafita ili
drugih oblika ugljika
kg
23.20.14.55 Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., koji sadrže > 50% Al2O3 ili SiO2
ili njihove mješavine : sa < 45% Al2O3
kg
23.20.14.59 Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., sa > 50% Al2O3 ili SiO2 ili
njihove mješavine: sa ≥ 45% Al2O3
kg
Vatrostalni keramički proizvodi, d.n.
Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča
Keramičke pločice i ploče
kg
23.20.14.90
23.3
23.31
23.31.10
97
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.31.10.10 Keramičke mozaik pločice, kockice i slični proizvodi bez glazure,
površine < 49 cm²
23.31.10.20 Keramičke mozaik pločice, kockice i slični proizvodi sa glazurom,
površine < 49 cm²
23.31.10.50 Kamena roba bez glazure od kamenih i podnih pločica, pločice za
kamine ili zidne pločice, keramičke mozaik pločice, kockice i slični
proizvodi bez glazure, sa ili bez podloge
m²
23.31.10.71 Dvostruke keramičke pločice sa glazurom tipa "Spaltplatten"
23.31.10.73 Kamena roba s glazurom i podne, pločice za kamine ili zidne pločice, s
gornjom površinom > 90 cm²
m²
m²
23.31.10.75 Zemljani proizvodi ili fina keramička grnčarija s glazurom i podne,
pločice za kamine ili zidne pločice s glazurom, s gornjom površinom >
90 cm²
23.31.10.79 Keramičke ploče s glazurom i podne, pločice za kamine ili zidne pločice
(isklj. dvostruke pločice tipa "Spaltplatten", kameno posuđe, zemljano
posuđe ili fina grnčarija, podne pločice ili pločice s gornjom površinom ≤
90 cm² )
23.32
Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za
građevinarstvo
23.32.11
Nevatrostalna keramička građevinska cigla, blokovi za podove,
blokovi-nosači i slično
23.32.11.10 Nevatrostalne keramičke građevinske opeke (cigle) (isklj. od fosilnoga
silikatnog brašna ili gline)
m²
23.32.11.30 Nevatrostalni keramički blokovi za podove, noseće ili ploče za
popunjavanje i sl. (isklj. od fosilnoga silikatnog brašna ili zemlje)
kg
23.32.12
23.32.12.50
23.32.12.70
23.32.13
23.32.13.00
23.4
23.41
23.41.11
23.41.11.30
Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski
ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo
Nevatrostalni keramički krovni crjepovi
Nevatrostalni keramički proizvodi za građevinarstvo (uklj. vanjski dio
dimnjaka, kape na dimnjaku, dimovodne cijevi i betonske plaštove,
arhitektonske ukrase, ventilacione rešetke, keramičke letvice) (isklj.
cijevi, oluke i sl.)
Keramičke cijevi, odvodi, žljebovi i pribor za cijevi
Keramičke cijevi, odvodi, oluci, cijevi i oprema: drenažne cijevi i oluci i
oprema
Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih
predmeta
Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za upotrebu u
domaćinstvu i u toaletne svrhe, od porculana
Porculansko stolno i kuhinjsko posuđe (isklj. elektrotermičke aparate,
mlinove za kafu i začine, sa metalnim radnim dijelovima)
m²
m²
m²
m³
kom
kg
kg
kg
23.41.11.50 Porculanski proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i u toaletne svrhe, d.n.
23.41.12
Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za upotrebu u
domaćinstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana
23.41.12.10 Keramičko stolno posuđe i ostali proizvodi za upotrebu u domaćinstvu,
od obične gline
kg
23.41.12.30 Keramičko stolno posuđe i ostali proizvodi za upotrebu u domaćinstvu:
od pečene gline
kg
98
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.41.12.50 Keramičko stolno posuđe i ostali proizvodi za upotrebu u domaćinstvu:
zemljano posuđe ili fina keramika
kg
23.41.12.90 Keramičko stolno posuđe i ostali proizvodi za upotrebu u domaćinstvu:
ostalo
23.41.13
Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti
23.41.13.30 Figurice i drugi ukrasni proizvodi od porculana
23.41.13.50 Keramičke figurice i drugi ukrasni proizvodi
23.42
Proizvodnja sanitarne opreme od keramike
23.42.10
Sanitarna oprema od keramike
23.42.10.30 Keramički sudoperi, itd. i ostala sanitarna oprema od porculana
23.42.10.50 Keramički sudoperi, umivaonici, kade i ostala sanitarna oprema, d.n.
23.43
Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.43.10
Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne
aparate, uređaje ili opremu od keramike
23.43.10.30 Keramički električni izolatori (isklj. izolacijski pribor)
23.43.10.50 Izolacijski pribor za električne svrhe, od keramike
23.44
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.44.11
Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku
upotrebu, od porculana
23.44.11.00 Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku, tehničku upotrebu, od
porculana
23.44.12
Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku
upotrebu, osim od porculana
23.44.12.10 Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku, tehničku upotrebu, od
ostalog materijala osim od porculana
kg
23.44.12.30 Trajni magneti i proizvodi namijenjeni za proizvodnju trajnih magneta
(isklj. od metala)
23.49
Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.49.11
Keramički proizvodi za upotrebu u poljoprivredi, za prenošenje ili
pakovanje robe
23.49.11.00 Keramički proizvodi za upotrebu u poljoprivredi, cijevi…; keramički
vrčevi, pokali…, d.n.
23.49.12
Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d. n.
23.49.12.30 Ostali keramički proizvodi od porculana (uklj. vatrostalne opeke,
dijelove sobnih peći/kamina, saksije, vaze, ručke i kvake,
znakove/motive za dućane, ovlaživače za radijatore)
Keramički proizvodi, d.n, osim od porculana
Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
Proizvodnja cementa
Klinker-cement
Klinker cement
Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični
hidraulični cementi
23.51.12.10 Portland cement
23.51.12.90 Ostali hidraulični cement
23.52
Proizvodnja kreča i gipsa
23.52.10
Živi kreč, gašeni kreč i hidraulični kreč
23.49.12.50
23.5
23.51
23.51.11
23.51.11.00
23.51.12
99
kg
kg
kom i kg
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
23.52.10.33
23.52.10.35
23.52.10.50
23.52.20
23.52.20.00
Jedinica
mjere
Naziv
Negašeni kreč
Gašeni kreč
Hidraulični kreč
Gips
Malter koji se sastoji od pečenog gipsa ili kalcij sulfata (uklj. za
građevinarstvo, za prevlačenje tkanina ili površine papira, u zubarstvu)
23.52.30
Kalcinisani ili aglomerisani dolomit
23.52.30.30 Kalcinisani i sinterovani dolomit, neobrađen, grubo klesan ili samo
izrezan u pravougaone ili kvadratne blokove ili ploče
23.52.30.50
23.6
23.61
23.61.11
Aglomerisani dolomit (uklj. terdolomit)
Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
Blokovi, ploče, cigla i slični proizvodi od cementa, betona ili
vještačkog kamena
23.61.11.30 Građevinski blokovi i cigle od cementa, betona ili umjetnog kamena
23.61.11.50 Crjepovi; kamene ploče za popločavanje i slični proizvodi od cementa,
betona ili umjetnog kamena (isklj. građevinske blokove i cigle)
Montažni građevinarski elementi za visokogradnju i niskogradnju
od cementa, betona ili vještačkog kamena
23.61.12.00 Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od
cementa, betona ili umjetnoga kamena
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
23.61.12
23.61.20
23.61.20.00
23.62
23.62.10
23.62.10.50
Montažni objekti od betona
Montažni objekti od betona
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodi od gipsa za građevinarstvo
Ploče, listovi, pregradne ploče, pločice, slični proizvodi od gipsa ili
smjesa na bazi gipsa, prevučeni ili pojačani samo papirom ili kartonom
(isklj. proizvode obogaćene gipsom, ukrašene)
23.62.10.90 Ploče, listovi, pregradne ploče, pločice, slični proizvodi od gipsa ili
smjesa na bazi gipsa, neprevučeni ili pojačani samo papirom ili kartonom
(isklj. Proizvode obogaćene gipsom, ukrašene)
23.63
23.63.10
23.63.10.00
23.64
23.64.10
23.64.10.00
23.65
23.65.11
Proizvodnja gotove betonske smjese
Gotova betonska smjesa
Gotova betonska smjesa (svježi beton)
Proizvodnja žbuke
Malter
Fabrički napravljen malter
Proizvodnja (vlaknastog) fibro-cementa
Paneli, ploče i slično od biljnih supstanci, slame i drvnih otpadaka,
aglomerisanih mineralnim vezivima
23.65.11.00 Paneli, ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih supstanci,
slame ili strugotina, iverja, piljevine ili drugih drvnih otpadaka,
obogaćenih cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima
23.65.12
Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično
100
kg
m²
m²
m²
kg
kg
m²
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.65.12.20 Proizvodi od azbestnog cementa, cementa s celuloznim vlaknima i slične
mješavine vlakana (azbesta, celuloze ili drugih biljnih supstanci,
sintetičkih polimera, staklenih ili metalnih vlakana, itd.) i cementa ili
druga hidraulična veziva koja sadrže azbest
23.65.12.40 Ploče, paneli, pločice i slični proizvodi od cementa s celuloznim
vlaknima i sličnim mješavinama supstanci (celuloze ili drugih biljnih
supstanci, sintetičkih polimera, staklenih ili metalnih vlakana, itd.) i
cementa ili drugih hidrauličnih veziva koja ne sadrže azbest
23.65.12.70 Proizvodi od (vlaknastog) fibro cementa ili slicno, koji ne sadrze azbest
(isklj. valovite i druge ploce, panele, plocice i slicni proizvodi)
23.69
23.69.11
23.69.11.00
23.69.19
23.69.19.30
23.69.19.80
23.7
23.70
23.70.11
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d. n.
Proizvodi od gipsa ili od mješavina na bazi gipsa, d.n.
Proizvodi od cementa, betona ili vještačkog kamena, d. n.
Cijevi od cementa, betona ili umjetnog kamena
Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena za negrađevinske
svrhe (uklj. vaze, saksije, arhitektonske ili vrtne ukrase, kipove i ukrasne
proizvode)
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Mramor, travertin, alabaster obrađeni i njihovi proizvodi (osim
kamenih blokova, ivičnjaka, ploče za trotoare, crjepova, kamenih
kocaka i sličnih proizvoda); vještački obojeni granulat ili prah od
mramora, travertina i alabastera
23.70.11.00 Obrađeni kamen za spomenike/građevine i proizvodi od njih, mramor,
travertin i alabaster (isklj. pločice, kockice/slične proizvode, najveće
površine < 7 cm2, kocke, ivičnjaci, ploče)
23.70.12
kg
m²
kg
kg
kg
kg
kg
Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju, te njihovi
proizvodi; ostali vještačko obojeni granulat i prah od prirodnog
kamena; proizvodi od aglomerisanog škriljevca
23.70.12.10 Kocke, ivičnjaci i ploče za popločavanje od prirodnog kamena (isklj.
škriljac)
23.70.12.30 Pločice, kocke i slični proizvodi, pravougaonog oblika ili ne (uklj.
kvadratnog), čija se najveća površina može uklopiti u kvadrat dužine
stranice < 7 cm, umjetno obojene granule, ljuskice i prah
kg
23.70.12.60 Obrađeni granit za spomenike ili građevinarstvo i proizvodi od njega
(isklj. pločice, kocke i slične proizvode; čija se najveća površina može
uklopiti u kvadrat dužine stranice < 7 cm, kocke, ivičnjaci i ploče za
popločavanje)
23.70.12.70 Obrađeni kamen za spomenike ili građevine i proizvodi od njih (isklj.
granit ili škriljac, pločice; kocke i slične proizvode; čija je najveća
površina < 7 cm2)
23.70.12.80 Obrađeni škriljac i proizvodi od škriljca ili obogaćenog škriljca
23.9
Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda,
d. n.
23.91
Proizvodnja brusnih proizvoda
23.91.11
Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za
rad na kamenu i njihovi dijelovi od prirodnog kamena od
aglomerisanih prirodnih i vještačkih abraziva ili keramike
kg
101
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.91.11.10 Mlinski i brusni kamen; bez postolja, za mljevenje, drobljenje ili
izdvajanje pulpe
23.91.11.20 Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično, bez postolja, od
obogaćenog sintetičkog ili prirodnog dijamanta (isklj. mlinski kamen i
brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe)
kg
23.91.11.30 Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično, bez postolja, od
pojačanih sintetskih ili umjetnih smola, s vezivom (isklj. mlinski kamen i
brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe)
kg
23.91.11.40 Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično, bez postolja, od
nepojačanih sintetskih ili umjetnih smola, s vezivom (isklj. Mlinski
kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje ili izdvajanje pulpe)
kg
23.91.11.50 Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično, bez postolja, od
keramike ili silikata (isklj. mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje,
drobljenje ili izdvajanje pulpe)
kg
23.91.11.90 Ostali mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično, bez postolja;
ručno brušeno ili polirano kamenje
kg
23.91.12
Brusni prah ili zrna na podlozi od tekstila, papira ili kartona
23.91.12.30 Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca samo na podlozi od tekstilnih
tkanina
23.91.12.50 Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca samo na podlozi od papira ili
kartona
23.91.12.90 Prirodni i umjetni abrazivni prah ili zrnca na ostalim podlogama (isklj.
samo na podlozi od tekstilnih tkanina, samo na podlozi od papira ili
kartona)
23.99
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
23.99.11
Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta i
magnezijevog karbonata; proizvodi tih mješavina ili od azbesta;
frikcioni materijali za kočnice, kvačila i slično, nemontirani
23.99.11.00 Prerađena azbestna vlakna; mješavine na bazi azbesta i magnezijevog
karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta; frikcioni materijal
za kočnice, kvačila i slično, nemontirani
23.99.12
Proizvodi od asfalta i sličnih materijala
23.99.12.55 Proizvodi od asfalta ili sličnog materijala, npr.naftni bitumena ili katran,
u rolnama
23.99.12.90 Proizvodi na bazi bitumena (isklj. u rolnama)
23.99.13
Betonske mješavine na osnovi prirodnog i vještačkog materijala od
kamena i betona, prirodnog asfalta ili srodnih supstanci kao veziva
23.99.13.10 Bitumenske mješavine na bazi prirodnog i umjetnog agregata i bitumena
ili prirodnog asfalta kao veziva
23.99.13.20 Katranski makadam (termakadam)
23.99.14
Vještački grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; preparati na
osnovi grafita i drugih vrsta ugalja, u obliku poluproizvoda
23.99.14.00 Umjetni grafit, koloidalni, polukoloidalni grafit i preparati
23.99.15
Vještački korund
23.99.15.00 Umjetni korund (isklj. mehaničke mješavine)
23.99.19
Proizvodi nemetalnih minerala, d. n.
23.99.19.10 Vuna od šljake, kamena i slične mineralne vune i njihove mješavine, u
rasutom stanju, u listovima, pločama ili rolnama
102
kg
m²
m²
m²
kg
m²
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
23.99.19.20 Ekspandirani vermikulit; ekspandirana glina; pjenušava troska i slični
ekspandirani mineralni materijali i njihove mješavine
kg
23.99.19.30 Mješavine i proizvodi od materijala za toplotnu/zvučnu izolaciju, d.n.
23.99.19.50 Obrađeni liskun (tinjac) i proizvodi od liskuna (tinjca)
23.99.19.70 Proizvodi od grafita ili drugih ugljika koji nisu za elektrotehničku
upotrebu
23.99.19.80 Proizvodi od treseta (uklj. ploče, valjkaste čahure i saksije) (isklj.
tekstilne proizvode od tresetnih vlakana)
kg
kg
kg
23.99.19.90 Proizvodi od kamena ili drugih mineralnih supstanci, d.n.
kg
24
kg
Proizvodnja baznih metala
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
Sirovo željezo i sjajno željezo u komadićima, blokovima i drugim
sirovim oblicima
24.10.11.00 Sirovo željezo i manganovo (ogledalasto) željezo u hljebčićima,
blokovima ili drugim primarnim oblicima
24.1
24.10
24.10.11
24.10.12
24.10.12.15
24.10.12.30
24.10.12.45
24.10.12.60
24.10.12.75
24.10.12.90
24.10.13
Ferolegure
Feromangan
Ferosilikon
Ferosilikomangan
Ferohrom
Feromolibden
Ostale ferolegure, d.n.
Proizvodi od željeza dobiveni direktnom redukcijom željezne rude i
ostali spužvasti proizvodi od željeza u komadima, peletama ili
sličnim oblicima; željezo najmanje čistoće 99,94% masenog udjela, u
komadima, peletama i sličnim oblicima
24.10.13.00 Proizvodi od željeza dobijeni direktnom redukcijom željezne rude i ostali
spužvasti proizvodi od željeza, u komadima, peletama ili sličnim
oblicima; željezo minimalne čistoće 99,94% masenog udjela, u
komadima, peletima ili sličnim oblicima
24.10.14
Granule i prah od sirovog željeza, sjajnog željeza ili čelika
24.10.14.10 Granule i prah od sirovog željeza, manganovog (ogledalastog) željeza ili
čelika
24.10.14.20 Pretopljeni otpaci ingota od željeza ili čelika (isklj. proizvode čiji je
hemijski sastav usklađen s definicijom sirovog željeza, manganovog
(ogledalastog) željeza ili ferolegura)
Nelegirani čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i
poluproizvodi od nelegiranog čelika
24.10.21.10 Ravni poluproizvodi (od nelegiranog čelika)
24.10.21.21 Ingoti, ostali primarni oblici i dugački poluproizvodi za proizvodnju
bešavnih cijevi (od nelegiranog čelika)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.21
24.10.21.22 Ostali ingoti, primarni oblici i dugački poluproizvodi uklj. čiste (od
nelegiranog čelika)
24.10.22
Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i
poluproizvodi od nehrđajućeg čelika
24.10.22.10 Ravni poluproizvodi (od nehrđajućeg čelika)
103
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.10.22.21 Ingoti, ostali primarni oblici i dugački poluproizvodi za proizvodnju
bešavnih cijevi (od nehrđajućeg čelika)
kg
24.10.22.22 Ostali ingoti, primarni oblici i dugački poluproizvodi (od nehrđajućeg
čelika)
24.10.23
Ostali legirani oblici u ingotima ili drugim sirovim oblicima i
poluproizvodi od ostalih legiranih čelika
24.10.23.10 Ravni poluproizvodi (od legiranog čelika koji nije nehrđajući)
24.10.23.21 Ingoti, ostali primarni oblici i dugački poluproizvodi za proizvodnju
bešavnih cijevi (od legiranog čelika koji nije nehrđajući)
kg
24.10.23.22 Ostali ingoti, primarni oblici i dugački poluproizvodi (od legiranog
čelika koji nije nehrđajući)
kg
24.10.31
24.10.31.10
24.10.31.30
24.10.31.50
24.10.32
24.10.32.10
24.10.32.30
24.10.33
24.10.33.10
Toplo valjani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine ≥ 600
mm, jednostavno toplo valjani, neobloženi, neplatirani ili neprevučeni,
na kalemima
Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine ≥ 600
mm, ne na kalemima, jednostavno vruće valjani, neobloženi, neplatirani
ili neprevučeni, sa reljefnim uzorcima neposredno zbog procesa valjanja
i proizvodi debljine < 4,75 mm, bez reljefnih uzoraka (isklj. valjane na
četiri površine ili u zatvorenom kvadratnom kalupu širine ≤ 1,250 mm i
debljine ≥ 4 mm )
Toplo valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine ≥ 600
mm (isklj. široke ploče), ne na kalemima, jednostavno vruće valjani,
neobloženi, neplatirani ili neprevučeni, bez reljefnih uzoraka; ravno
valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine ≥ 600 mm, toplo valjani i
dalje obrađeni, ali neobloženi, neplatirani ili neprevučeni
Toplo valjani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje
neobrađeni, širine < 600 mm
Toplo valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, jednostavno
toplo valjani na četiri površine ili u zatvorenom kvadratnom kalupu,
neobloženi, neplatirani ili neprevučeni, širine > 150 mm ali < 600 mm i
debljine ≥ 4 mm, ne na kalemima, bez reljefnih uzoraka, poznate po
nazivu "široke ploče"
Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine < 600
mm, jednostavno toplo valjani, neobloženi, neplatirani ili neprevučeni
(isklj. široke ploče)
Toplo valjani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
Toplo valjani ravni proizvodi na kalemovima za ponovno valjanje, širine
≥ 600 mm, od nehrđajućeg čelika
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.33.20 Ostali toplo valjani ravni proizvodi na kalemovima širine ≥ 600 mm, od
nehrđajućeg čelika
kg
24.10.33.30 Ploče i limovi dobijeni sječenjem od širokih toplo valjanih traka, širine ≥
600 mm, od nehrđajućeg čelika
kg
24.10.33.40 Ploče i limovi proizvedeni reverzibilnim valjanjem (kvarto), širine ≥ 600
mm, i široki ravni proizvodi, od nehrđajućeg čelika
kg
24.10.34
Toplo valjani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje
neobrađeni, širine < 600 mm
104
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.10.34.10 Toplo valjani ravni proizvodi na kalemovima za ponovno valjanje, širine
< 600 mm, od nehrđajućeg čelika
kg
24.10.34.20 Ostali toplo valjani ravni proizvodi na kalemovima širine < 600 mm, od
nehrđajućeg čelika
kg
Toplo valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
24.10.35.10 Pljosnato valjani proizvodi od alatnog čelika ili legiranog čelika osim od
nehrđajućeg, širine ≥ 600 mm, dalje neobrađeni osim toplo valjani, na
kalemima (isklj. proizvode od brzoreznog (HSS) čelika ili silicijumovog
elektročelika)
24.10.35.20 Pljosnato valjani proizvodi od brzoreznog (HSS) čelika, širine ≥ 600
mm, hladno ili toplo valjani "hladno istančani"
24.10.35
kg
kg
24.10.35.30 Pljosnato valjani proizvodi od alatskog ili legiranog čelika, osim od
nehrđajućeg čelika, širine ≥ 600 mm, toplo valjani i dalje neobrađeni, ne
na kalemovima (isklj. organskom supstancom obložene proizvode,
proizvode debljine < 4,75 mm i proizvode od brzoreznog (HSS) čelika)
kg
24.10.35.40 Pljosnato valjani proizvodi od legurisanog čelika, osim od nehrđajućeg
čelika, širine ≥ 600 mm, toplo valjani i dalje neobrađeni, ne na
kalemovima, debljine < 4,75 mm (isklj. proizvode od alatnog čelika,
brzoreznog (HSS) čelika ili silicijumovog elektročelika)
24.10.35.50 Pljosnato valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg
čelika, širine ≥ 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani "hladno
redukovani" i dalje obrađeni (isklj. platirane ili pocinčane proizvode i
proizvode od silicijumovog elektročelika)
24.10.36
Toplo valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje
neobrađeni, širine < 600 mm (osim proizvoda od silicijskog
elektročelika)
24.10.36.00 Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine < 600
mm, jednostavno toplo valjani, neobloženi, neplatirani ili neprevučeni
(isklj. široke ploče)
24.10.41
Hladno valjani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
24.10.41.10 Neprevučeni, hladno valjani lim, ploče i trake, širine ≥ 600 mm, od
čelika, osim od nehrđajućeg čelika
kg
24.10.41.30 Elektrolimovi i trake, nekaljeni finalno, širine ≥ 600 mm
24.10.41.50 Elektrolimovi i trake, neusmjerenog zrna, širine ≥ 600 mm
24.10.42
Hladno valjani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
24.10.42.00 Hladno valjani limovi, ploče i široke trake širine ≥ 600 mm od
nehrđajućeg čelika
24.10.43
Hladno valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje
neobrađeni, širine ≥ 600 mm
24.10.43.00 Ravno valjani proizvodi od legiranog čelika osim od nehrđajućeg, širine
≥ 600 mm, jednostavno hladno valjani (isklj. proizvode od brzoreznog
(HSS) čelika ili silicijumovog elektročelika)
kg
kg
Ravno valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine ≥ 600 mm,
obloženi, platirani ili prevučeni
24.10.51.10 Bijeli lim, ostali kalajisani limovi i trake, uklj. elektrolitički hromirane
čelike
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.51
105
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.10.51.20 Ravno valjani proizvodi od čelika ili nelegiranog čelika, širine ≥ 600
mm, elektrolitički platirani ili pocinčani
kg
24.10.51.30 Pocinčani ili kalajisani limovi i trake, širine ≥ 600 mm
24.10.51.40 Limovi prevučeni organskim supstancama, širine ≥ 600 mm
24.10.51.50 Ravno valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine ≥ 600
mm, obloženi
24.10.52
Ravno valjani proizvodi od ostalog legiranog čelika, širine ≥ 600
mm, obloženi, platirani ili prevučeni
24.10.52.10 Ravno valjani proizvodi od legiranih čelika, osim od nehrđajućeg čelika,
širine ≥ 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani "hladno redukovani" i
elektrolitski platirani ili pocinčani (isklj. proizvode silicijskog
elektročelika)
24.10.52.30 Ravno valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika,
širine ≥ 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani (hladno redukovani) i
platirani ili pocinčani (isklj. platirane ili prevučene proizvode i proizvode
od silicijumovog elektročelika)
24.10.53
Ravno valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine ≥ 600 mm
24.10.53.10 Elektrolimovi i trake, usmjerenog zrna, širine ≥ 600 mm
24.10.53.30 Ravno valjani proizvodi od silicijumovog elektročelika, širine ≥ 600 mm,
neusmjerenog zrna
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.54
Ravno valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine < 600 mm
24.10.54.10 Hladno valjane elektrotrake s prorezom, orijentisane strukture, od
legiranog silicijumovog čelika, širine < 600 mm
kg
24.10.54.30 Ravno valjani proizvodi od silicijumovog elektročelika, širine < 600 mm,
neusmjerenog zrna
kg
24.10.55
Ravno valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine < 600 mm
24.10.55.00 Ravno valjani proizvodi od brzoreznog (HSS) čelika, širine < 600 mm
24.10.61
Toplo valjane šipke i žice u nepravilno namotanim kolutima od
nelegiranog čelika
24.10.61.10 Rebraste, te ostale žice (s udubljenjima, žljebovima i slično) od
nelegiranog čelika
24.10.61.20 Žičane šipke od slobodno rezanog čelika
24.10.61.30 Žičane šipke za armiranje betona (rebraste mreže/štangle hladnim
postupkom napravljene)
24.10.61.40 Žičane šipke za gumene rebraste tkanine
24.10.61.90 Ostale žičane šipke (od nelegiranog čelika)
24.10.62
Ostala žica i šipke od čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplo
valjane, toplo vučene, toplo istiskivane, uključujuci one usukane
poslije valjanja
24.10.62.10 Toplo valjane šipke za armiranje betona
24.10.62.30 Toplo valjane šipke od slobodno rezanog čelika
24.10.62.50 Toplo valjane šipke (isklj. šuplje štangle i šipke za svrdla) od
nelegiranog čelika (osim od slobodno rezanog čelika)
Toplo valjane žice i šipke, u nepravilno namotanim kolutima od
nehrđajućeg čelika
24.10.63.00 Toplo valjane žičane šipke na kalemovima (od nehrđajućeg čelika)
24.10.64
Ostale žice i šipke od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego
kovane, toplo valjane, toplo vučene, toplo istiskivane, uključujući
one usukane poslije valjanja
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.63
106
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.10.64.10 Toplo valjane šipke kružnog poprečnog presjeka, od nehrđajućeg čelika
24.10.64.30 Šipke i sajle od nehrđajućeg čelika, samo toplo valjane, samo toplo
vučene ili samo istisnute (isklj. one kružnog poprečnog presjeka)
kg
kg
24.10.64.50 Kovane šipke, od nehrđajućeg čelika
24.10.64.70 Šipke i žice, od nehrđajućeg čelika, hladno oblikovane ili hladno
dovršene i dalje obrađene, ili toplo oblikovane i dalje obrađene, d.n.
(isklj. kovane proizvode)
24.10.65
Toplo valjana žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima od
ostalog legiranog čelika
24.10.65.10 Šipke i sajle, od brzoreznog (HSS) čelika, toplo valjani, na nepravilno
namotanim kalemovima
kg
kg
24.10.65.30 Šipke i sajle od silicijum-manganskog čelika, toplo valjane, u nepravilno
namotanim kalemovima
kg
24.10.65.50 Toplo valjane žičane šipke od nosivog čelika
24.10.65.70 Šipke i sajle od ostalog legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika,
toplo valjane, u nepravilno namotanim kalemima (isklj. proizvode od
nosivog čelika, brzoreznog (HSS) čelika ili silicijumovog čelika za
elektrolim)
24.10.66
Ostala žica i šipke od ostalog nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene
nego kovane, toplo valjane, toplo vučene, toplo istiskivane,
uključujući one usukane poslije valjanja
kg
kg
24.10.66.10
24.10.66.20
24.10.66.30
24.10.66.40
24.10.66.50
24.10.66.60
24.10.67
24.10.67.00
24.10.71
24.10.71.10
24.10.71.20
24.10.71.30
24.10.71.40
Toplo valjane šipke od brzoreznog (HSS) čelika
Toplo valjane štangle od silicijum-manganskog čelika
Toplo valjane šipke od nosivog čelika
Toplo valjane šipke od alatnog čelika
Toplo valjane šipke (isklj. šuplje štangle i šipke za svrdla) od legiranog
čelika (osim od nehrđajućeg, alatnog, silicijsko-manganskog, nosivog
čelika i brzoreznog čelika)
Šipke i žice, od legiranog čelika, hladno oblikovane ili hladno dovršene
(npr. hladnim vučenjem) obojene, prevučene, obložene ili dalje obrađene
(isklj. nehrđajući čelik)
Šuplja žica i šipke za svrdla
Šuplje štangle i šipke za svrdla
Toplo valjani teški profili, dalje neobrađeni, toplo vučeni ili toplo
istiskani, od nelegiranog čelika
U-dijelovi mreže visine ≥ 80 mm (od nelegiranog čelika)
I-dijelovi mreže visine ≥ 80 mm (od nelegiranog čelika)
H-dijelovi mreže visine ≥ 80 mm (od nelegiranog čelika)
Ostali otvoreni profili, dalje neobrađeni osim toplo valjani, toplo vučeni
ili istisnuti, od nelegiranog čelika
Toplo valjani teški profili, dalje neobrađeni, toplo vučeni ili toplo
istiskani, od nerđajućeg čelika
24.10.72.00 Otvoreni profili toplo valjani, toplo vučeni ili istisnuti, dalje neobrađeni,
od nehrđajućeg čelika
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.10.72
Toplo valjani teški profili, dalje neobrađeni, toplo vučeni ili toplo
istiskani, od ostalog legiranog čelika
24.10.73.00 Otvoreni profili, dalje neobrađeni osim toplo valjani, toplo vučeni ili
istisnuti, od ostalog legiranog čelika
kg
24.10.73
24.10.74
Brušene ploče od čelika i zavareni profili od čelika
107
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Limeni profili (od čelika)
Zavareni i hladno oblikovani profili (od čelika)
Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih šina od čelika
Materijal za šine (od čelika)
Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od
čelika
24.20
Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od
čelika
24.20.11
Ravne cijevi i crijeva, vrsta što ih se koristi za naftovode ili
plinovode, bešavni od čelika
24.20.11.10 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od
nehrđajućeg čelika
kg
kg
24.20.11.50 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, bešavne, od
čelika osim od nehrđajućeg čelika
kg
24.10.74.10
24.10.74.20
24.10.75
24.10.75.00
24.2
Zaštitne, proizvodne i bušačke cijevi i crijeva, vrsta što ih se koristi
pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, bešavni od čelika
24.20.12.10 Zaštitne, cjevovodne i cijevi za bušenje, koje se koriste pri bušenju za
dobijanje nafte ili plina, bešavne, od nehrđajućeg čelika
kg
kg
24.20.12
24.20.12.50 Zaštitne, cjevovodne i cijevi za bušenje, koje se koriste pri bušenju za
dobijanje nafte ili plina, bešavne, od čelika osim nehrđajućeg čelika
24.20.13
Ostale cijevi i crijeva, kružnog poprečnog presjeka od čelika
24.20.13.10 Cijevi, kružnog poprečnog presjeka, bešavne, od nehrđajućeg čelika
(isklj. ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode i zaštitne,
cjevovodne cijevi i cijevi za bušenje, koje se koriste pri bušenju za
dobijanje nafte ili plina)
24.20.13.30 Cijevi preciznih dimenzija, kružnog poprečnog presjeka, hladno vučene
ili hladno valjane, bešavne, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
24.20.13.50 Cijevi, kružnog poprečnog presjeka, hladno vučene ili hladno valjane,
bešavne, od čelika osim od nehrđajućeg čelika (isklj. cijevi preciznih
dimenzija)
24.20.13.70 Cijevi, kružnog poprečnog presjeka, dovršene toplim postupkom,
bešavne, od čelika osim od nehrđajućeg čelika (isklj. ravne cijevi koje se
koriste za naftovode ili plinovode, cijevi koje se koriste za naftovode ili
plinovode i zaštitne, cjevovodne i cijevi za bušenje, koje se koriste pri
bušenju za dobijanje nafte ili plina)
24.20.14
Cijevi i crijeva nekružnog poprečnog presjeka i šuplji profili od
čelika
24.20.14.00 Cijevi i crijeva, koje nemaju kružni poprečni presjek, bešavne, i šuplji
profili, bešavni, od čelika
Ravne cijevi i crijeva, vrsta što se koristi za naftovode ili plinovode,
zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika
24.20.21.10 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduž,
vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.20.21
24.20.21.50 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, osim zavarenih
uzduž, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika
24.20.22
Zaštitne i proizvodne cijevi i crijeva, vrsta što ih se koristi pri
bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera
> 406,4 mm, od čelika
108
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.20.22.00 Zaštitne cijevi, koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili plina,
zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika
kg
Ostale cijevi i crijeva, kružnog poprečnog presjeka, zavarene,
vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika
24.20.23.00 Cijevi, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika (isklj. ravne
cijevi koje se koriste za naftovode ili plinovode i zaštitne cijevi koje se
koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili plina)
kg
24.20.23
24.20.24
Ostale cijevi i crijeva kružnog poprečnog presjeka, kao npr. s
otvorenom spojem, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog
promjera > 406,4 mm, od čelika
24.20.24.00 Cijevi, zakovane (zatvorene zakovicama) ili na sličan način zatvorene,
vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika (isklj. ravne cijevi koje se
koriste za naftovode ili plinovode, zaštitne cijevi koje se koriste pri
bušenju za dobijanje nafte ili plina i zavarene cijevi)
Cijevi i crijeva, vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode,
zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika
24.20.31.10 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduž
ili spiralno, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od nehrđajućeg čelika
kg
24.20.31
kg
24.20.31.50 Ravne cijevi, koje se koriste za naftovode ili plinovode, zavarene uzduž
ili spiralno, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika osim od
nehrđajućeg čelika
24.20.32
Zaštitne i proizvodne cijevi i crijeva, vrsta što ih se koristi pri
bušenju za pridobijanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera
≤ 406,4 mm, od čelika
kg
24.20.32.10 Zaštitne i cjevovodne cijevi, koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte
ili plina, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od nehrđajućeg
čelika
24.20.32.50 Zaštitne i cjevovodne cijevi, koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte
ili plina, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika osim od
nehrđajućeg čelika
24.20.33
Ostale cijevi i crijeva, kružnog poprečnog presjeka, zavarene,
vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika
24.20.33.10 Cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera ≤
406,4 mm, od nehrđajućeg čelika (isklj. ravne cijevi koje se koriste za
naftovode ili plinovode i zaštitne i cjevovodne cijevi koje se koriste pri
bušenju za dobijanje nafte ili plina)
24.20.33.40 Cijevi preciznih dimenzija, kružnog poprečnog presjeka, zavarene,
vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
kg
24.20.33.70 Cijevi kružnog poprečnog presjeka, vruće ili hladno oblikovane i
zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika osim od nehrđajućeg
čelika
24.20.34
Cijevi i crijeva, nekružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog
promjera ≤ 406,4 mm, od čelika
24.20.34.10 Cijevi, koje nemaju kružni poprečni presjek, vruće ili hladno oblikovane
i zavarene, od nehrđajućeg čelika
kg
24.20.34.30 Cijevi kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka, debljine zida ≤
2 mm, vruće ili hladno oblikovane i zavarene, od čelika osim od
nehrđajućeg
24.20.34.50 Cijevi kvadratnog ili pravougaonog poprečnog presjeka, debljine zida >
2 mm, vruće ili hladno oblikovane i zavarene, od čelika osim od
kg
109
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
nehrđajućeg
24.20.34.70 Cijevi drugačijeg poprečnog presjeka koji nije kružni osim kvadratnog ili
pravougaonog, vruće ili hladno oblikovane i zavarene, od čelika osim od
nehrđajućeg
24.20.35
Ostale cijevi i crijeva kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili
zatvorene na sličan način, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika
24.20.35.00 Cijevi otvorenog šava, zakovane (zatvorene zakovicama) ili na sličan
način zatvorene, od čelika (isklj. ravne cijevi za naftovode i plinovode,
zaštitne i cjevovodne cijevi koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte
ili plina i druge zavarene cijevi)
24.20.40
Pribor za cijevi i crijeva od nelijevanog čelika
24.20.40.10 Prirubnice od čelika (isklj. livene prirubnice)
24.20.40.30 Koljena, lukovi, spojnice, naglavci i ostali navojni pribor za cijevi, od
čelika (isklj. liveni pribor)
kg
24.20.40.50 Koljena, lukovi, spojnice, naglavci i ostali pribor za zavarivanje za
cijevi, od čelika (isklj. liveni pribor)
kg
24.20.40.73 Čeono zavarena koljena i lukovi za cijevi, od čelika (isklj. liveni pribor)
24.20.40.75 Čeono zavareni cijevni pribor osim koljena i lukova, od čelika (isklj.
liveni pribor)
24.3
Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
24.31
Hladno vučenje šipki
24.31.10
Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika
24.31.10.10 Štangle i šipke, od nelegiranog slobodno rezanog čelika, dalje neobrađen
osim hladno oblikovan ili hladno dovršen (npr. hladnim vučenjem)
kg
kg
24.31.10.20 Ostale štangle i šipke od željeza ili nelegiranog čelika, dalje neobrađene
osim hladno oblikovanih ili hladno dovršenih (npr. hladnim vučenjem),
koji sadrže < 0,25% masenog udjela ugljika, kvadratnog ili nekog drugog
osim pravougaonog poprečnog presjeka (isklj. od slobodno rezanog
čelika)
24.31.10.30 Ostale štangle i šipke od željeza ili nelegiranog čelika, dalje neobrađene
osim hladno oblikovanih ili hladno dovršenih (npr. hladnim vučenjem),
koji sadrže < 0,25% masenog udjela ugljika, pravougaonog osim
kvadratnog poprečnog presjeka (isklj. od slobodno rezanog čelika)
kg
24.31.10.40 Ostale štangle i šipke od željeza ili nelegiranog čelika, hladno
oblikovanih ili hladno dovršenih i dalje obrađene, ili toplo oblikovane i
dalje obrađene, d. n. (isklj. toplo valjane, toplo vučene ili toplo istisnute,
dalje neobrađene osim prevučene, i kovane proizvode)
kg
24.31.10.50 Ostale štangle i šipke od željeza ili nelegiranog čelika, dalje neobrađene
osim hladno oblikovanih ili hladno dovršenih (npr. hladnim vučenjem),
koji sadrže ≥ 0,25 % masenog udjela ugljika (isklj. one od slobodno
rezanog čelika)
24.31.10.60 Ugaoni i drugi oblici i profili, od željeza ili nelegiranog čelika, dalje
neobrađeni osim hladno oblikovanih ili hladno dovršenih (npr. hladnim
vučenjem) (isklj. profilisane limove)
kg
24.31.20
Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od
nehrđajućeg čelika
110
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.31.20.10 Šipke i sajle, od brzoreznog čelika, dalje neobrađene osim hladno
oblikovane ili hladno dovršene, dalje obrađene, ili vruće oblikovane i
dalje obrađene (isklj. kovane, polu-dovršene ili ravno valjane proizvode,
vruće valjane štangle i šipke na nejednako namotanim kalemima);
štangle i šipke, od silicijum-manganskog čelika, samo hladno oblikovane
ili hladno dovršene ili toplo valjane, uklj. dalje obrađene (isklj. toplo
valjane, toplo vučene ili istisnute, samo prevučene, polufinalne
proizvode, ravno valjane proizvode, toplo valjane šipke i sajle u
nepravilno namotanim kalemovima)
24.31.20.20 Šipke/žice sa 0,9 % do 1,15% ugljika, 0,5 % do 2% hroma, i, ukoliko je
prisutan, ≤ 0,5 % molibdena, samo hladno oblikovane ili hladno
dovršene (npr. hladnim vučenjem) (isklj. poludovršene ili ravno valjane
proizvode, toplo valjane šipke ili žice u nepravilno namotanim
kalemovima)
24.31.20.30 Šipke i žice od alatnog čelika, samo hladno oblikovane ili hladno
dovršene (npr. hladnim vučenjem) (isklj. poludovršene ili ravno valjane
proizvode, toplo valjane šipke ili žice u nepravilno namotanim
kalemovima)
24.31.20.40 Šipke i žice, od legiranog čelika, hladno oblikovane ili hladno dovršene
(npr. hladnim vučenjem) (isklj. nehrđajući čelik, brzorezni, silicijskomanganski, legirani čelik za kuglične ležajeve, te alatni čelik )
kg
24.31.20.50 Profili, od legiranog čelika osim od nehrđajućeg, hladno dovršeni ili
hladno oblikovani (npr. hladnim vučenjem)
kg
Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika
Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika
Hladno valjanje uskih vrpci
Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600
mm
24.32.10.11 Hladno valjane uske trake od nelegiranog čelika, s masenim udjelom
ugljika < 0,25%, širine < 600 mm
24.31.30
24.31.30.00
24.32
24.32.10
kg
kg
kg
kg
kg
24.32.10.12 Hladno valjane uske trake od nelegiranog čelika, s masenim udjelom
ugljika ≥ 0,25% ali < 0,6%, širine < 600 mm
kg
24.32.10.14 Hladno valjane uske trake od nelegiranog čelika, s masenim udjelom
ugljika ≥ 0,6%, širine <600 mm
kg
24.32.10.16 Hladno valjane uske trake od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg i
elektročelika, širine < 600 mm
kg
24.32.10.18 Hladno valjane uske trake od nehrđajućeg čelika (isklj. izolovane
elektrotrake, rebraste trake s jednom nazubljenom ili ukošenom ivicom)
širine < 600 mm
24.32.10.22 Hladno valjane trake s prorezom od nelegiranog čelika i od legiranog
čelika osim od nehrđajućeg ili elektročelika, širine < 600 mm
kg
24.32.10.25 Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine < 600
mm, jednostavno hladno valjani "hladno istančani", neobloženi,
neplatirani ili neprevučeni, koji sadrže < 0,25% ugljika "elektro"
kg
24.32.10.28 Hladno valjane trake s prorezom od nehrđajućeg čelika, širine < 600 mm
24.32.10.30 Pljosnato valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg
čelika, širine < 600 mm, vruće ili hladno valjani ("hladno istančani") i
elektrolitski platirani ili prevučeni cinkom (osim proizvoda od
brzoreznog (HSS) ili silicijumovog elektročelika)
kg
kg
111
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.32.10.40 Pljosnato valjani proizvodi od legiranog čelika osim od nehrđajućeg
čelika, širine < 600 mm, toplo valjani ili hladno valjani, "hladno
istančani", prevučeni cinkom (isklj. elektrolitski prevučeni čelik i
proizvode od brzoreznog (HSS) čelika i silicijumovog elektročelika)
kg
24.32.10.50 Pljosnato valjani proizvodi od legiranog čelika osim od nehrđajućeg
čelika, širine < 600 mm, vruće valjani ili hladno valjani "hladno
istančani" i dalje obrađeni (isklj. čelik prevučen cinkom, te proizvode od
brzoreznog (HSS) čelika i silicijumovog elektročelika)
kg
Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili
prevučeni, širine < 600 mm
24.32.20.10 Presvučene, hladno valjane uske trake od nelegiranog čelika (isklj.
izolovane elektrotrake), širine < 600 mm
24.32.20
kg
24.32.20.20 Čelični limovi i trake, kalajisane ili pocinčane (prevučene metalom
vrućim umakanjem) ili elektrolitički prevučeni metalom, širine < 600
mm
24.32.20.30 Čelični limovi prevučeni organskim supstancama, širine < 600 mm
24.32.20.40 Hladno valjane elektrotrake s prorezom od nelegiranog čelika, kalajisane
ili pocinčane (prevučene metalom vrućim umakanjem), širine < 600 mm
kg
24.32.20.50 Hladno valjane trake s prorezom od nelegiranog čelika, elektrolitički
prevučene metalom, širine < 600 mm
kg
24.32.20.60 Hladno valjane trake s prorezom, prevučene organskim supstancama,
širine < 600 mm
kg
24.33
Hladno oblikovanje i profiliranje
24.33.11
Otvoreni i hladno oblikovani profili od nelegiranog čelika
24.33.11.10 Hladno oblikovani profili, dobijeni od ravnih proizvoda, od nelegiranog
čelika, neprevučeni
kg
kg
kg
24.33.11.30 Hladno oblikovani profili, dobijeni od ravnih proizvoda, od nelegiranog
čelika, pocinčani
kg
24.33.11.50 Ugaoni i drugi oblici i profili, od željeza ili nelegiranog čelika, hladno
oblikovani ili hladno dovršeni i dalje dorađeni, ili ne dalje obrađivani
osim kovanih, ili kovani, ili vruće oblikovani drugim sredstvima i dalje
obrađeni, d.n. (isklj. ravno valjane proizvode)
kg
24.33.12
Otvoreni i hladno oblikovani profili od nehrđajućeg čelika
24.33.12.00 Hladno oblikovani profili, dobijeni od ravnih proizvoda, od nehrđajućeg
čelika
24.33.20
Rebrasti limovi od nelegiranog čelika
24.33.20.00 Hladno profilisani (rebrasti) limovi, od nelegiranog čelika
24.33.30
Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima
24.33.30.00 Elementi konstrukcija isključivo ili pretežno od željeznog ili čeličnog
lima, koji se sastoje od dva profilisana (rebrasta) lima s izolacijskim
jezgrom između njih (isklj. montažne objekte)
24.34
Hladno vučenje žice
24.34.11
Hladno vučene žice od nelegiranog čelika
24.34.11.30 Žica od nelegiranog čelika koja sadrži < 0,25% ugljika, uklj. rebrastu
žicu, isklj. upletenu žicu, bodljikavu žicu za ograde, duplu žicu, žicu za
zubarske brusilice, izoliranu električnu žicu
112
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.34.11.50 Žica od nelegiranog čelika koja sadrži 0,25 - 0,6% ugljika, uklj. rebrastu
žicu, isklj. upletenu žicu, bodljikavu žicu za ograde, duplu žicu, žicu za
zubarske brusilice, izoliranu električnu žicu
kg
24.34.11.70 Žica od nelegiranog čelika koja sadrži ≥ 0,6% ugljika, uklj. rebrastu žicu,
isklj. upletenu žicu, bodljikavu žicu za ograde, duplu žicu, žicu za
zubarske brusilice, izoliranu električnu žicu
kg
24.34.12
Hladno vučene žice od nehrđajućeg čelika
24.34.12.00 Žica od nehrđajućeg čelika (isklj. vrlo finu sterilnu žicu za hiruršku
upotrebu)
24.34.13
Hladno vučene žice od ostalog legiranog čelika
24.34.13.00 Žica od legiranog čelika (isklj. upletenu žicu, bodljikavu žicu za ograde,
duplu žicu, žicu za zubarske brusilice, izolovanu električnu žicu, od
nehrđajućeg čelika)
24.4
Proizvodnja baznih plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41
Proizvodnja plemenitih metala
24.41.10
Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu
24.41.10.30 Srebro, neobrađeno ili u prahu (uklj. pozlaćeno i platinirano)
24.41.10.50 Srebro, u obliku poluproizvoda (uklj. pozlaćeno ili platinirano) (isklj.
neobrađeno ili u prahu)
24.41.20
Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu
24.41.20.30 Zlato, neobrađeno ili u prahu za nemonetarne svrhe (uklj. platinirano)
24.41.20.50 Zlato, u obliku poluproizvoda za nemonetarne svrhe (uklj. platinirano)
(isklj. neobrađeno ili u prahu)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.41.20.70 Monetarno zlato (uklj. platinirano)
24.41.30
Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu
24.41.30.30 Platina, paladijum, rodijum, iridijum, osmijum i rutenijum, neobrađeni ili
u prahu
24.41.30.50 Platina, paladijum, rodijum, iridijum, osmijum i rutenijum, u obliku
poluproizvoda (isklj. neobrađeno ili u prahu)
kg
24.41.30.70 Katalizatori u obliku žičane tkanine ili mreže, od platine
24.41.40
Osnovni metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao
poluproizvod
24.41.40.00 Bazni (osnovni) metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim
kao poluproizvod
kg
Osnovni metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni
platinom, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvodi
24.41.50.30 Posrebreni bazni metali, dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod
24.41.50.50 Bazni (osnovni) metali, zlato ili srebro, prevučeni platinom, dalje
neobrađeni, osim kao poluproizvod
kg
kg
kg
24.41.50
24.42
24.42.11
24.42.11.30
24.42.11.53
24.42.11.55
Proizvodnja aluminija
Aluminij, sirovi
Neobrađeni nelegirani aluminij (isklj. prah i ljuskice)
Neobrađeni legirani aluminij u primarnom obliku (isklj. prah i ljuskice)
Neobrađeni legirani aluminij u sekundarnom obliku (isklj. prah i
ljuskice)
24.42.12
Aluminijev oksid, osim vještačkog korunda
24.42.12.00 Aluminijev oksid (isklj. umjetni korund)
24.42.21
Aluminijev prah i ljuskice
113
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.42.21.00 Aluminijev prah i ljuspice (isklj. one koje se koriste u izradi boja i sl.)
24.42.22
Aluminijeve šipke i profili
24.42.22.30 Aluminijeve šipke i profili (isklj. šipke i profile pripremljene za upotrebu
u konstrukcijama)
kg
24.42.22.50 Šipke, profili i šuplji profili od legiranog aluminija (isklj. šipke i profile,
pripremljene za upotrebu u konstrukcijama)
kg
24.42.23
Aluminijska žica
24.42.23.30 Žica od nelegiranog aluminija isklj. izolirane električne žice i kablove,
užad i konopce ojačane aluminijskom žicom, upletene žice i kablove)
kg
24.42.23.50 Žica od legura aluminija (isklj. izolirane električne žice i kablove, užad i
konopce ojačane aluminijskom žicom, upletene žice i kablove)
kg
24.42.24
24.42.24.30
24.42.24.50
24.42.25
24.42.25.00
24.42.26
24.42.26.30
24.42.26.50
24.42.26.70
24.43
24.43.11
24.43.11.30
24.43.11.50
24.43.11.90
24.43.12
24.43.12.30
24.43.12.50
24.43.13
24.43.13.30
24.43.13.50
24.43.21
24.43.21.00
24.43.22
24.43.22.00
Aluminijski limovi i trake, debljine > 0,2 mm
Ploče, limovi i trake od aluminija, debljine > 0,2 mm
Ploče, limovi i trake od legura aluminija, debljine > 0,2 mm
Aluminijske folije, debljine ≤ 0,2 mm
Folije od aluminija (bez podloge), debljine ≤ 0,2 mm
Aluminijske cijevi i pribor za cijevi
Cijevi od aluminija (isklj. šuplje profile, pribor za cijevi, savitljive cijevi,
cijevi pripremljene za upotrebu u konstrukcijama; kao dijelovi motora ili
vozila, ili slično)
Cijevi od legura aluminija (isklj. šuplje profile, pribor za cijevi, savitljive
cijevi, cijevi pripremljene za upotrebu u konstrukcijama; kao dijelovi
motora ili vozila, ili slično)
Pribor za cijevi od legura aluminija (uklj. spojnice, koljena i naglavke)
(isklj. pribor za cijevi s priključcima, ventile, nosače cijevi, vijke i
matice, obujmice (šelne))
Proizvodnja olova, cinka i kositra
Olovo, sirovo
Olovo neobrađeno, rafinisano (isklj. prah i ljuskice)
Olovo neobrađeno, s antimonom (isklj. prah i ljuskice)
Olovo neobrađeno (isklj. prah i ljuskice, neobrađeno olovo s antimonom,
rafinisano)
Cink, sirov
Cink neobrađen, nelegiran (isklj. prašinu, prah i ljuskice)
Cink neobrađen, legiran (isklj. prašinu, prah i ljuskice)
Kalaj, sirov
Kalaj neobrađen, nelegiran (isklj. prah i ljuskice)
Kalaj neobrađen, legiran (isklj. prah i ljuskice)
Ploče, limovi, trake i folije od olova; prah i ljuske od olova
Ploče, limovi, trake i folije od olova, prah i ljuskice od olova (isklj. prah
i ljuskice koje se koriste za izradu boja i slično, izolirane električne
vrpce)
Prašina, prah i ljuskice od cinka
Prašina, prah i ljuskice, od cinka (isklj. prah i ljuskice koji se koriste za
izradu boja i slično, pelete od cinka)
24.43.23
Šipke, profili i žica od cinka; limovi, trake i folije od cinka
24.43.23.00 Šipke, profili, žica, limovi, trake i folije od cinka
24.43.24
Žica, šipke i profili od kalaja
114
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
24.43.24.00
24.44
24.44.11
24.44.11.00
Jedinica
mjere
Naziv
Šipke, profili i žica od kalaja
Proizvodnja bakra
Bakrenac; cementni bakar
Bakrenac (tečni bakar za matiranje); cementni bakar (precipitat bakra)
(isklj. prah od bakra)
24.44.12
Nerafinisani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafinisanje
24.44.12.00 Nerafinisani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafinisanje (uklj.
blister-bakar) (isklj. elektrolitičko prevlačenje bakrom, anode za
elektrogalvanizaciju)
24.44.13
Rafinisani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure
24.44.13.30 Neobrađeni nelegirani rafinisani bakar (isklj. valjani, istisnuti ili
kovanjem sinterovane proizvode)
24.44.13.70 Neobrađene legure bakra (isklj. valjane, istisnute ili kovanjem
sinterovane proizvode); predlegure bakra (uklj. legure koje nisu
temperirane; isklj. bakrov fosfid (fosforni bakar) koji sadrži > 15%
masenog udjela fosfora)
24.44.21
Prah i ljuskice od bakra
24.44.21.00 Prah i ljuskice od bakra (isklj. cementni bakar, prah, ljuskice, koje se
koriste u izradi boja, kao što su bronza, zlato i sl.) (hemijske
komponente), rafinisana bakrena sačma
24.44.22
Šipke i profili od bakra
24.44.22.00 Šipke, profili i šuplji profili od bakra i legura bakra (isklj. šipke i štangle
dobijene livenjem ili sinterovanjem, bakarne žice u kalemovima)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.44.23
Žica od bakra
24.44.23.30 Žica od rafinisanog bakra (poprečnog presjeka > 6 mm), od legura bakra
24.44.23.50 Žica od bakra poprečnog presjeka > 0,5 mm, ≤ 6 mm (isklj. užad ili
konopce pojačane žicom, upletenu žicu i kablove)
kg
kg
24.44.23.70 Žica od bakra poprečnog presjeka ≤ 0,5 mm (isklj. užad ili konopce
pojačane žicom, upletenu žicu i kablove)
kg
24.44.24
Limovi i trake od bakra, debljine > 0,15 mm
24.44.24.00 Ploče, limovi i trake od bakra i legura bakra debljine > 0,15 mm (isklj.
ekspandirani bakar, izolirane električne trake)
kg
24.44.25
24.44.25.00
24.44.26
24.44.26.30
24.44.26.50
Folije od bakra, debljine ≤ 0,15 mm
Folije od bakra, debljine ≤ 0,15 mm (bez podloge)
Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra
Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra
Pribor za cijevi od bakra i legura bakra, uklj. spojnice, koljena, naglavke,
nastavke i slično, isklj. klinove i matice koji se koriste za
sastavljanje/popravak cijevi, pribor za cijevi s priključcima, ventilima
24.45
24.45.11
24.45.11.00
24.45.12
Proizvodnja ostalih obojenih metala
Nikl, sirov
Neobrađeni nikl
Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi
metalurgije nikla
24.45.12.00 Niklov kamenac (tečni nikl za matiranje), sinterovani oksidi nikla i ostali
međuproizvodi metalurgije nikla (uklj. nepročišćene niklene okside,
nepročišćeni feronikl)
24.45.21
Prah i ljuskice od nikla
115
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.45.21.00 Prah i ljuskice od nikla (isklj. sinterovane niklove okside)
24.45.22
Šipke, profili i žice od nikla
24.45.22.00 Žica, šipke i profili od nikla i legura nikla (isklj. šipke i profile za
upotrebu u konstrukcijama, izolovane električne žice, emajlirane žice)
24.45.23
Ploče, limovi, trake i folije od nikla
24.45.23.00 Ploče, limovi, trake i folije od nikla i legura nikla (isklj. ekspandirane
metale)
24.45.24
Cijevi i pribor za cijevi od nikla
24.45.24.00 Cijevi i pribor za cijevi od nikla
24.45.30
Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji
sadrže metale i metalna jedinjenja
24.45.30.13 Tungsten (volfram) i proizvodi od njega (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
24.45.30.17 Molibden i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
24.45.30.23 Tantal i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
24.45.30.25 Magnezij i njegovi proizvodi, (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
24.45.30.27 Tečni bakar za matiranje i ostali međuproizvodi metalurgije kobalta;
kobalt i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.45.30.30 Bizmut i njegovi proizvodi (uklj. otpatke i ostatke), d.n.; kadmijum i
njegovi proizvodi (isklj. otpatke i ostatke), d.n.
kg
24.45.30.43 Titanijum i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
24.45.30.47 Cirkonijum i njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.; antimon i
njegovi proizvodi (isklj. ostatke i otpatke), d. n.
kg
kg
24.45.30.55 Berilijum, hrom, germanijum, vanadijum, galijum, hafnijum, indijum,
niobijum, renijum, talijum i proizvodi od ovih metala; d.n.; otpaci i
ostaci tih metala (isklj. od berilijuma, hroma i talijuma)
kg
24.45.30.57 Mangan i njegovi proizvodi uklj. otpatke i ostatke, d.n., kermet i njegovi
proizvodi, uklj. otpatke i ostatke, d.n.
kg
24.5
24.51
24.51.11
24.51.11.10
Lijevanje metala
Lijevanje željeza
Usluge lijevanja temperiranog (kovnog) lijevanog željeza
Dijelovi kopnenih vozila od temperiranog lijevanog željeza, klipni
motori i ostale mašine i mehanički aparati
24.51.11.90
24.51.12
24.51.12.10
24.51.12.20
Dijelovi za ostale primjene, od temperiranog lijevanog željeza
Usluge lijevanja nodularnog lijevanog željeza
Dijelovi za kopnena vozila od nodularnog lijevanog željeza
Nodularno lijevano željezo za prijenosne osovine, radilice, bregaste
osovine, kurble, kućišta za ležajeve i klizne ležajeve (isklj. kućišta sa
kugličnim ili valjkastim ležajevima)
24.51.12.40 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od nodularnog
lijevanog željeza
24.51.12.50 Nodularno lijevano željezo za mašine i mehaničke aparate isklj. za klipne
motore
24.51.12.90 Nodularno lijevano željezo za lokomotive/šinska vozila/njihove dijelove,
osim za kopnena vozila, kućišta ležajeva, obične osovine, klipne motore,
spojke, zupčanike, koturove, mašine
24.51.13
Usluge lijevanja sivog željeznog lijeva
116
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.51.13.10 Dijelovi kopnenih vozila od sivog lijevanog željeza (isklj. za lokomotive
ili šinska vozila, za građevinska vozila)
kg
24.51.13.20 Dijelovi od sivog lijevanog željeza za prijenosne osovine, radilice,
bregaste osovine, kurble, kućišta i klizne ležajeve (isklj. kućišta sa
kugličnim ili valjkastim ležajevima)
24.51.13.40 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona ( lijevano željezo:
nenodularno)
24.51.13.50 Dijelovi od sivog lijevanog željeza za mašine i mehaničke aparate isklj.
za klipne motore
kg
24.51.13.90 Sivo lijevano željezo za lokomotive/vagone/njihove dijelove, osim za
kopnena vozila, kućišta ležajeva, obične osovine, klipne motore, spojke,
zupčanike, koturove, mašine
24.51.20
Cijevi, crijeva i šuplji profili od lijevanog željeza
24.51.20.00 Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza, isklj. cijevi i šuplje profile,
koji se koriste kao sastavni dijelovi proizvoda, npr. kao sekcije radijatora
za centralno grijanje i kao dijelovi uređaja
kg
24.51.30
24.51.30.30
24.51.30.50
24.52
24.52.10
24.52.10.10
Lijevani pribor od lijevanog željeza
Pribor za cijevi, od netemperiranog lijevanog željeza
Pribor za cijevi, od temperiranog lijevanog željeza
Lijevanje čelika
Usluge lijevanja čelika
Čelični lijevovi za kopnena vozila od sivog lijevanog željeza (isklj. za
lokomotive ili vagone, za građevinska vozila)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24.52.10.30 Čelični lijevovi za kućišta i klizni ležajevi (isklj. kućišta sa kugličnim ili
valjkastim ležajevima)
kg
24.52.10.40 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona
24.52.10.50 Čelični lijevovi za mašine i mehaničke aparate isklj. za klipne motore,
mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje
i prijenos, i mašine/vozila za upotrebu u građevinarstvu
kg
kg
24.52.10.90 Čelični lijevovi za lokomotive/šinska vozila/njihove dijelove, osim za
kopnena vozila, kućišta ležajeva, obične osovine, klipne motore, spojke,
zupčanike, koturove, mašine
24.52.30
Lijevani pribor za cijevi od čelika
24.52.30.00 Pribor za cijevi, od lijevanog čelika
24.53
Lijevanje lakih metala
24.53.10
Usluge lijevanja lakih metala
24.53.10.10 Lijevovi lakih metala za kopnena vozila (isklj. za lokomotive ili vagone,
za građevinska vozila)
kg
24.53.10.20 Lijevovi lakih metala za prijenosne osovine, radilice, bregaste osovine,
kurble, kućišta i klizne ležajeve (isklj. kućišta sa kugličnim ili valjkastim
ležajevima)
24.53.10.40 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona
24.53.10.50 Lijevovi lakih metala za mašine i mehaničke aparate isklj. za klipne
motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za
dizanje i prijenos, i mašine/vozila za upotrebu u građevinarstvu
kg
24.53.10.90 Dijelovi za ostale primjene
24.54
Lijevanje ostalih obojenih metala
24.54.10
Usluge lijevanja ostalih obojenih metala
kg
117
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
24.54.10.10 Dijelovi od lijevova obojenih metala za kopnena vozila isklj.
lokomotive/vagone, radne kamione sa ugrađenom opremom za dizanje i
prijenos tereta, poljoprivredne traktore, valjke za nabijanje puteva,
buldožere, itd.
24.54.10.20 Lijevovi od obojenih metala, osim od lakih metala za prijenosne osovine,
radilice, bregaste osovine, kurble, kućišta i klizne ležajeve (isklj. kućišta
sa kugličnim ili valjkastim ležajevima)
kg
24.54.10.40 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona
24.54.10.50 Lijevovi od obojenih metala, osim od lakih metala za mašine i
mehaničke aparate (isklj. za klipne motore)
kg
kg
24.54.10.90 Dijelovi za ostale primjene
kg
25
kg
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i
opreme
25.1
25.11
25.11.10
25.11.10.30
25.11.10.50
25.11.21
25.11.21.00
25.11.22
25.11.22.00
25.11.23
Proizvodnja metalnih konstrukcija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Montažni objekti od metala
Montažni objekti, od željeza ili čelika
Montažni objekti, od aluminija
Mostovi i dijelovi mosta (kosturi) od željeza i čelika
Mostovi i dijelovi mostova od željeza ili čelika
Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika
Tornjevi i rešetkasti stubovi od željeza ili čelika
Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, skele, šipke, otplate i potporni
stubovi i slično od željeza, čelika ili aluminija
25.11.23.10 Oprema od željeza ili čelika za skele, oplate/podupiranje rudarskih jama i
nadgradnju, rastegljive grede za stropove, cjevaste skele i slična oprema
25.11.23.50 Ostale konstrukcije, pretežno od metalnih limova: ostale
25.11.23.55 Brane, ustave, vrata za ustave, fiksne rampe za slijetanje, fiksni dokovi i
druge konstrukcije za hidrogradnju, od zeljeza ili celika, strukture i
dijelovi struktura od zeljeza i celika, d.n. (isklj. mostove i dijelove
mostova, kule)
25.11.23.70 Aluminijske konstrukcije i njihovi dijelovi …, d. n.
25.12
Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.12.10
Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala
25.12.10.30 Vrata, pragovi za vrata, prozori i okviri za njih, od željeza ili čelika
25.12.10.50 Vrata, pragovi za vrata, prozori i okviri za njih, od aluminija
25.2
Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.21
Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
25.21.11
Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani od željeza i
čelika
25.21.11.00 Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani i njihovi
dijelovi, od željeza ili čelika
Kotlovi za centralno grijanje, za proizvodnju tople vode i pare pod
niskim pritiskom
25.21.12.00 Kotlovi za centralno grijanje osim onih iz HS 84.02
25.21.13
Dijelovi kotlova za centralno grijanje
25.21.13.00 Dijelovi kotlova za centralno grijanje
25.29
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kg
25.21.12
118
kom i t
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
25.29.11
Jedinica
mjere
Naziv
Rezervoari, cisterne, burad i slične posude (osim za komprimovane
ili tečne plinove) od željeza, čelika ili aluminija, obima > 300 litara,
neopremljene s mehaničkim ili toplotnim uređajima
25.29.11.10 Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za plin,
kapaciteta > 300 litara (isklj. spremnike za komprimirani ili tečni plin,
koji su opremljeni mehaničkom ili termalnom opremom)
kg
25.29.11.20 Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za
tečnosti, iznutra obloženi ili termički izolovani, kapaciteta > 300 litara
(isklj. one koji su opremljeni mehaničkom ili termalnom opremom)
kg
25.29.11.30 Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za plin
kapaciteta > 300 litara (isklj. one koji su opremljeni mehaničkom ili
termalnom opremom)
25.29.11.50 Željezni ili čelični rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za čvrste
materije, kapaciteta > 300 litara (isklj. one koji su opremljeni
mehaničkom ili termalnom opremom)
kg
25.29.11.70 Aluminijski rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koje
materije, kapaciteta > 300 litara (isklj. spremnike za komprimirani ili
tečni plin, koji su opremljeni mehaničkom ili termalnom opremom)
kg
25.29.12
25.29.12.00
25.3
25.30
25.30.11
25.30.11.10
Posude za komprimovane i tečne plinove od metala
Metalni spremnici za komprimirani ili tečni plin
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
Parni kotlovi i ostali generatori pare; kotlovi za pregrijanu vodu
Vodocijevni kotlovi (isklj. kotlove za centralno grijanje toplom vodom,
koji mogu da proizvode paru niskog pritiska)
kg
kg
kom i t
25.30.11.50 Parni kotlovi (uklj. hibridne kotlove) (isklj. kotlove za centralno grijanje
koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska, vodocijevne kotlove)
kom i t
25.30.11.70 Kotlovi za pregrijanu vodu (isklj. kotlove za centralno grijanje koji mogu
proizvoditi paru niskog pritiska)
kom i t
25.30.12
25.30.12.30
25.30.12.50
25.30.13
25.30.13.30
25.30.13.50
25.30.21
25.30.21.00
25.30.22
25.30.22.00
25.4
25.40
25.40.12
25.40.12.30
Pomoćni uređaji za kotlove: kondenzatori za energetske jedinice za
vodenu i drugu paru
Pomoćni uređaji za kotlove iz šifara HS 84.02 ili 84.03
Kondenzatori za vodenu paru ili druge energetske jedinice za vodenu
paru
Dijelovi parnih kotlova
Dijelovi parnih kotlova i kotlova za pregrijanu vodu
Dijelovi za uređaje iz HS 8404.10 i 8404.20
Nuklearni reaktori, osim aparata za odvajanje izotopa
Nuklearni reaktori
Dijelovi nuklearnih reaktora, osim aparata za odvajanje izotopa
Dijelovi nuklearnih reaktora
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja oružja i municije
Revolveri, pištolji, nevojno oružje i slične naprave
Revolveri i pištolji (isklj. vojno vatreno oružje, automatske, signalne,
manevarske, pištolje za humano ubijanje životinja, oružje koje se puni
sprijeda, pištolje s oprugom, vazdušno ili plinsko oružje, imitacije
oružja)
119
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.40.12.50 Sačmare, puške, karabini i oružje koje se puni sprijeda (uklj.
kombinovane sačmare-puške i sportske puške koje podsjećaju na štapove
za šetnju) (isklj. vojno vatreno oružje)
kom
25.40.12.70 Vatreno oružje koje djeluje ispucavanjem eksplozivnog punjenja, d.n.
(isklj. vojno vatreno oružje)
kom i kg
25.40.12.90 Ostalo oružje (npr. puške sa oprugom, vazdušne puške i pištolji ili na
plin i pendreci) (isklj. za vojne svrhe)
kom i kg
Bombe, rakete i slična vojna municija; granate, ostala municija i
projektili, te njihovi dijelovi
25.40.13.00 Patrone i druga municija i meci i njihovi dijelovi, uklj. sačmu i kapisle
(isklj. za vojne svrhe)
25.40.13
Dijelovi ratnog i drugog oružja
Dijelovi i pribor iz HS 93.01 do HS 93.04 (isklj. ratno oružje)
Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
Usluge kovanja metala
Dijelovi kovani u zatvorenom kalupu od neobojenih metala za prijenosne
osovine, radilice, bregaste osovine, kurble; radovi iz HS 7326; dijelovi
mašina, aparata i vozila iz HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (otvoreni alatni
kovani dijelovi od čelika)
25.50.11.37 Dijelovi kovani u zatvorenom kalupu od obojenih metala za mašine i
mehaničke aparate isklj. za klipne motore, mlazne motore, elisnomlazne, ostale plinske motore, opremu za dizanje i prijenos, i
mašine/vozila za upotrebu u građevinarstvu
25.50.11.51 Dijelovi kopnenih vozila iz HS 87 (hladno istisnuti od čelika)
25.50.11.52 Hladno istisnuti čelični dijelovi za prijenosne osovine, bregaste osovine,
radilice i kurble
25.40.14
25.40.14.00
25.5
25.50
25.50.11
25.50.11.34
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25.50.11.53 Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, iz HS 8483 (hladno
istisnuti od čelika)
kg
25.50.11.54 Hladno vučeni dijelovi od čelika za mašine i mehaničke aparate isklj.
klipne motore
25.50.11.56 Hladno vučeni dijelovi od čelika za električne mašine i uređaje; uređaje
za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju
slike i zvuka
25.50.11.57 Proizvodi iz HS 7326; dijelovi vozila i aparata za šinska i kopnena vozila
i aviona iz HS 86, 87, 88 (hladno vučeni od čelika)
kg
25.50.11.58 Dijelovi mašina, aparata, alata i vozila iz HS 84, 85, 87, 88, 90, hladno
vučeni od obojenih metala
kg
25.50.12
Usluge štancanja metala
25.50.12.10 Kovani (i precizno kovani) čelični dijelovi za kopnena vozila isklj.
lokomotive i šinska vozila
kg
kg
kg
25.50.12.20 Kovani (i precizno kovani) čelični dijelovi za prijenosne osovine,
radilice, bregaste osovine, kurble, kućišta i klizne ležajeve (isklj. kućišta
sa kugličnim ili valjkastim ležajevima)
kg
25.50.12.30 Dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona iz HS 84.83 (od čelika,
kovani u kalupu)
25.50.12.40 Dijelovi mehaničke i tehničke opreme te oruđa za poljoprivredu,
šumarstvo i tržišno orjentisano vrtlarstvo (od čelika, kovani u kalupu)
kg
120
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.50.12.50 Čelični dijelovi kovani u kalupu za dizalice i opremu za dizalice,
kranove, vitla, koloture, viljuškare, ostala vozila opremljena
mehanizmima za dizanje/oprema za rukovanje, liftove, pomične
stepenice, transportere i prijenosne žičare
25.50.12.60 Dijelovi za mehaničke pogone i uređaje iz HS 84.26, 84.29, 84.30 (od
čelika, kovani u kalupu)
kg
25.50.12.70 Čelični dijelovi kovani u kalupu za mašine i aparate (isklj. za klipne
motore, mlazne motore, elisno-mlazne, ostale plinske motore, opremu za
dizanje i prijenos, mašine za upotrebu u građevinarstvu)
kg
25.50.12.80 Čelični dijelovi kovani u kalupu za lokomotive ili šinska vozila zračne i
svemirske letjelice, električne mašine i opremu, optičke, foto-,
kinematografske i mjerne aparate, aparate za kontrolu ili precizne aparate
kg
25.50.12.90 Dijelovi mašina, aparata i vozila iz HS 84, 85, 87, 88, 90 (hladno vučeni
od obojenih metala)
kg
25.50.13
Ostale usluge oblikovanja metala
25.50.13.10 Oblikovanje limova od čelika kao dijelova za kopnena vozila, isklj. za
lokomotive i šinska vozila
kg
kg
25.50.13.20 Dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona iz HS 8483 (oblikovanje
limova od čelika)
25.50.13.30 Oblikovanje limova od čelika kao dijelova za mašine i mehaničke
aparate isklj. klipne motore
kg
25.50.13.40 Oblikovanje limova od čelika kao dijelova za električne mašine i uređaje;
uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i
reprodukciju slike i zvuka
25.50.13.50 Proizvodi iz HS 7323, 7326; dijelovi namještaja iz HS 9403; dijelovi
kopnenih vozila i šinske opreme iz HS 86; aparati iz HS 90 (oblikovanje
limova od obojenih metala)
25.50.13.70 Proizvodi za domaćinstvo, dijelovi mehaničkih pogona, aparata,
namještaja i vozila iz HS 84, 85, 86, 88, 94 (oblikovanje limova od
obojenih metala)
25.50.20
Metalurgija praha
25.50.20.20 Čelični proizvodi metalurgije praha
25.50.20.80 Dijelovi predmeta iz HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (proizvoda metalurgije
praha obojenih metala)
kg
25.6
25.61
25.61.11
25.61.11.30
Površinska obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala
Površinska obrada i prevlačenje metala
Usluge prevlačenja metalom
Prevlačenje metalom uranjanjem u rastopljene metale (pocinčavanje
galvanizacijom ili uranjanjem u kalaj)
25.61.11.50 Prevlačenje metalom toplinskim prskanjem
25.61.11.70 Prevlačenje cinkom elektrolizom (pocinčavanje)
25.61.11.90 Prevlačenje metalima osim cinka elektrolizom i hemijskom obradom
(uklj. niklom, bakrom, hromom, plemenitim metalima, itd.),
25.61.12
25.61.12.30
25.61.12.50
25.61.21
25.61.21.00
Usluge prevlačenja nemetalom
Prevlačenje metala plastificiranjem (uklj. prevlačenje prahom)
Ostala prevlačenja (fosfatiranje itd.)
Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom
Termička obrada metala (isklj. prevlačenje metalom, plastificiranje)
121
kg
kg
kg
kg
kg
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
25.61.22
25.61.22.30
25.61.22.50
25.61.22.70
25.61.22.90
25.62
25.62.10
25.62.10.01
25.62.10.03
25.62.10.05
Jedinica
mjere
Naziv
Ostale usluge površinske obrade metala
Mokro oslikavanje i lakiranje metala
Površinska obrada metala anodnom oksidacijom (eloksiranje metala)
Površinska obrada metala parom (CVD/PVD)
Ostala površinska obrada metala
Mašinska obrada metala
Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova
Tokareni metalni dijelovi za česme, ventile i slične artikle
Tokareni metalni dijelovi za mašine i mehaničke aparate
Tokareni metalni dijelovi za kopnena vozila (isklj. za lokomotive ili
šinska vozila, koji su dobijeni lijevanjem, kovanjem, presovanjem,
štampanjem, valjanjem ili u metalurgiji praha)
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
kg
kg
kg
25.62.10.07 Tokareni metalni dijelovi za zračne i svemirske letjelice i satelite
25.62.10.09 Tokareni metalni dijelovi za električne mašine i uređaje; uređaje za
snimanje i reprodukciju zvuka, televizijsko snimanje i reprodukciju slike
i zvuka
25.62.10.11 Tokareni metalni dijelovi za optičke, fotografske, kinematografske,
kontrolne ili precizne instrumente i aparate
kg
kg
25.62.10.13 Tokareni metalni dijelovi za proizvode iz HS 73.26, 74.19, 76.16;
tokareni metalni dijelovi za vozila i aparate za popravku željezničkih šina
iz HS 86
25.62.20
Ostale usluge mašinske obrade metala
25.62.20.00 Metalni dijelovi (isklj. tokarene metalne dijelove)
25.7
Proizvodnja sječiva, alata i metalnih proizvoda za opću namjenu
25.71
Proizvodnja sječiva
25.71.11
Noževi (osim za mašine), makaze i njihove oštrice
25.71.11.20 Stolni noževi sa fiksnim sječivom od baznih metala, uklj. dršku (isklj.
noževe za maslac i noževe za ribu)
kg
kg
kg
kom
25.71.11.45 Nozevi s fiksnim sjecivom od baznih metala, uklj. povrtlarske nozeve
(isklj. nozeve za ribu, maslac/stolne nozeve s fiksnim sjecivom, nozeve i
sjeciva za masine ili mehanicku primjenu)
kom
25.71.11.60 Noževi na sklapanje
25.71.11.75 Noževi/sječiva, sa drškom od osnovnih metala, sječiva za noževe uklj.
povrtlarske noževe isklj. noževe za ribu i maslac, noževe/sječiva za
mašine ili mehaničku primenu
25.71.11.90 Makaze, krojačke makaze i sl. makaze i njihova sječiva (uklj. sječiva za
makaze)
25.71.12
Alati za brijanje, britve i njihovi žileti, uključujući i žilete u trakama
25.71.12.30 Brijači, njihovi dijelovi (isklj. žilete)
25.71.12.80 Sigurnosni žileti (uklj. one u trakama)
25.71.13
Ostali noževi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje
25.71.13.30 Noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganje - radiranje), šiljala
za olovke i sječiva za njih (uklj. ručna šiljala) (isklj. mašinice za oštrenje
olovki)
25.71.13.50 Setovi i sprave za manikir i pedikir (uklj. turpije za nokte)
25.71.13.70 Noževi za sječenje, komadanje i sjeckanje, sprave za šišanje kose i slični
proizvodi za pribor za jelo
kom
kom
122
kom
kom
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
25.71.14
25.71.14.30
25.71.14.80
25.71.15
25.71.15.00
25.72
25.72.11
25.72.11.30
25.72.11.50
25.72.11.70
25.72.12
25.72.12.30
25.72.12.50
25.72.12.70
Jedinica
mjere
Naziv
Kašike, viljuške, kutlače, kašike za pjenu, lopatice za kolače, noževi
za ribu, maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor
Pribor za jelo (isklj. stolne noževe, uklj. noževe za ribu i noževe za
maslac) i sličan stolni pribor od nehrđajućeg čelika ili drugih osnovnih
metala
Pribor za jelo (isklj. stolne noževe, uklj. noževe za ribu i noževe za
maslac) i sličan stolni pribor od osnovnih metala, pozlaćen, posrebren ili
platiniran
Mačevi, sablje, bajonete, koplja i slično oružje, te njihovi dijelovi
Mačevi, sablje, bajonete, koplja i slično oružje, te njihovi dijelovi
Proizvodnja brava i okova
Katanci i brave za motorna vozila; brave za namještaj od osnovnih
metala
Katanci od osnovnih metala
Brave za motorna vozila, od osnovnih metala
Brave za namještaj, od baznih metala
Ostale brave od osnovnih metala
Cilindrične brave za vrata u zgradama, od baznih metala
Ostale brave za vrata u zgradama, od baznih metala (isklj. cilindrične)
Brave od baznih metala (isklj. katance, brave za motorna vozila, brave za
namještaj i brave za vrata u zgradama)
Zatvarači (kopče) i okviri sa zatvaračima; ključevi isporučeni
posebno; dijelovi
25.72.13.30 Zatvarači (kopče) i okviri s kopčama za brave od osnovnih metala (isklj.
zatvarače i kopče za ručne torbe, torbe za spise i poslovne kase)
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25.72.13
kg
25.72.13.50 Ključevi od baznih metala dostavljeni posebno (uklj. grubo lijevani,
kovani ili otisnuti, kostur ključa)
kg
25.72.13.70 Dijelovi za katance, brave, kopče i okvirove brava, od baznih metala
25.72.14
Šarke, okovi, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, vrata,
prozore, namještaj i slično, od osnovnih metala
25.72.14.10 Šarke, od baznih metala
25.72.14.20 Točkići od osnovnih metala (za namještaj i sl.) s nosačima
25.72.14.30 Nosači, pribor i slični proizvodi od baznih metala pogodni za motorna
vozila (isklj. šarke, točkiće, brave i ključeve)
kg
25.72.14.40 Nosači, pribor i slični proizvodi pogodni za građevinarstvo (isklj. šarke,
točkiće, brave i ključeve, špijunke opremljene optičkim elementima i
reze za vrata koje se otvaraju ključem)
kg
25.72.14.50 Nosači, pribor i slični proizvodi od baznih metala pogodni za namještaj
(isklj. šarke, točkiće, brave i ključeve)
kg
25.72.14.60 Ostali nosači, pribor i slični proizvodi od baznih metala (isklj. za
motorna vozila, zgrade ili namještaj)
kg
25.72.14.70 Automatski zatvarači vrata, od baznih metala
25.72.14.80 Vješalice za šešire, kuke za šešire, držači, vješalice za kapute, držači za
peškire, police za suđe ili odjeću, držači za četke i držači za ključeve od
baznih metala (isklj. vješalice za kapute u obliku namještaja)
kg
kg
25.73
Proizvodnja alata
25.73.10
Ručni alat za upotrebu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu
25.73.10.10 Ašovi i lopate
123
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.73.10.30 Krampe, pijuci, motike i grablje
25.73.10.40 Sjekire, kosiri i slični alati za sječenje i cijepanje (isklj. sjekire za led)
25.73.10.50 Orezne makaze i slične jednoručne povrtne makaze (uklj. makaze za
perad) (isklj. povrtne makaze koje imaju kolut za prste, povrtlarske
noževe)
25.73.10.55 Vile i ostali ručni pribor (isklj. noževe na sklapanje) za uporabu u
poljoprivredi, povrtlarstvu i šumarstvu
kg
kg
kg
25.73.10.60 Makaze za "živu ogradu", povrtlarske makaze za rukovanje s obje ruke i
slične makaze za rukovanje s obje ruke
kg
Ručne pile; sječiva za pile svih vrsta
Ručne pile (isklj. ručne pile s motorom)
Sječiva za trakaste pile
Sječiva za cirkularne pile sa radnim dijelom od čelika (uklj. sa sječivom
za narezivanje žljebova ili reznim sječivom)
kg
kg
kg
25.73.20
25.73.20.10
25.73.20.20
25.73.20.30
kg
25.73.20.50 Sječiva za cirkularne pile sa radnim dijelom od ostalih metala (uklj. sa
sječivom za narezivanje žljebova ili reznim sječivom, njihove dijelove)
kg
25.73.20.93 Sječiva za ravne pile za obradu metala
25.73.20.97 Sječiva za pile sa radnim dijelovima od baznih metala (isklj. trakasta,
cirkularna i sječiva za pile koja se koriste kao muzički instrumenti)
kg
kg
25.73.30
Ostali ručni alat
25.73.30.13 Turpije, rašpe i slični alati (isklj. šila i turpije za mašinske alate)
25.73.30.16 Štipaljke, uklj. kliješta za rezanje, kliješta i pincete za nemedicinske
svrhe i sličan ručni alat od baznih metala
kg
kg
25.73.30.23 Makaze za rezanje metala i sličan ručni alat
25.73.30.25 Sjekači cijevi, sjekači klinova, šila za probijanje i slični ručni alati isklj.
probijače i turpije za mašinski alat, kancelarijske probijače za papir,
probijače za karte)
25.73.30.33 Ručni ključevi i odvijači za vijke, nepodesivi (uklj. moment-ključeve)
(isklj. vodoinstalaterske ključeve-ključeve za česme)
kg
kg
25.73.30.35 Ručni ključevi i odvijači za vijke, podesivi (uklj. moment-ključeve)
(isklj. vodoinstalaterske ključeve-ključeve za česme)
kg
25.73.30.37 Izmjenljivi nastavci za ključeve
25.73.30.53 Ručni alati za bušenje, narezivanje navoja ili probijanje isklj. izmjenljive
ručne alate, mašinske alate ili ručne alate na struju, pneumatske ili ručne
alate s ugrađenim motorom
kg
kg
Čekići i maljevi s radnim dijelom od metala
Blanje, dlijeta i slični rezni alati za obradu drveta
Šarafcigeri
Ručni alat za domaćinstvo
Ostali alat za zidare, modelare, cementere, fasadere i molere
Ostali ručni alati (uklj. alate s patronom za zakivanje), alati za
malterisanje i slični alati
25.73.30.83 Let lampe (isklj. aparate za plinsko zavarivanje)
25.73.30.85 Mengele, stege i slično
25.73.30.87 Nakovnji, prijenosne kovačnice, brusevi s postoljem na ručni ili nožni
pogon (isklj. brusni kamen i sl. kao zaseban dio)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25.73.30.55
25.73.30.57
25.73.30.63
25.73.30.65
25.73.30.73
25.73.30.77
124
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i
za alatne mašine
25.73.40.14 Alat za izradu unutrašnjih navoja na metalu
25.73.40.16 Alat za izradu vanjskih navoja na metalu
25.73.40.19 Ostali alat za izradu vanjskih i unutrašnjih navoja na metalu (isklj. radne
i alatne držače za mašine ili ručni alat, za obradu metala)
25.73.40
kg
kg
kg
25.73.40.23 Bušilice sa radnim dijelom od dijamanata ili aglomerisanih dijamanata
(isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručni alat, za bušenje kamena)
kg
25.73.40.25 Zidarske bušilice s radnim dijelom od drugih materijala, osim od
dijamanta ili aglomerisanog dijamanta (isklj. radne i alatne držače za
mašine ili ručni alat, za bušenje kamena)
kg
25.73.40.27 Bušilice sa radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida, za bušenje
metala (isklj. neugrađene pločice od sinterovanog metalnog karbida,
štapiće, vrhove i sl. elemente za alat)
kg
25.73.40.31 Bušilice s radnim dijelom od brzoreznog (HSS) čelika, za bušenje metala
(isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručni alat, za bušenje kamena)
kg
25.73.40.33 Bušilice, s radnim dijelom od drugih materijala, osim od dijamanta ili
aglomerisanog dijamanta ili sinterovanih metalnih karbida, za bušenje
metala (isklj. one sa radnim dijelom od brzoreznog čelika)
kg
25.73.40.35 Bušilice (isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručni alat, s radnim
dijelom od dijamanta ili aglomerisanog dijamanta, za bušenje kamena,
zidarske bušilice, bušilice za metal)
kg
25.73.40.37 Alati za razbušivanje ili provlačenje, s radnim dijelom od dijamanta ili
aglomerisanog dijamanta (isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručni
alat za bušenje zemlje)
25.73.40.44 Bor mašine za obradu metala s radnim dijelom od materijala koji nisu
dijamant ili aglomerisani dijamant
kg
25.73.40.45 Bor mašine ili mašine za provlačenje (isklj. radne i alatne držače za
mašine ili ručni alat, s radnim dijelom od dijamanta ili aglomerisanog
dijamanta, alate za obradu metala, alate za bušenje zemlje)
kg
25.73.40.48 Mašine za provlačenje za obradu metala s radnim dijelom od materijala
koji nisu dijamant ili aglomerisani dijamant
kg
25.73.40.50 Glodala, s radnim dijelom od sinterovanih metalnih karbida za obradu
metala isklj. neugrađene pločice od sinterovanog metalnog karbida,
štapiće, vrhove i sl. elemente za alat)
kg
25.73.40.61 Glodala, s drškom, za obradu metala (osim onih s radnim dijelom od
sinterovanog metalnog karbida)
kg
25.73.40.66 Glodala, ploče, promjenljive za obradu metala, sa radnim dijelovima od
drugih materijala osim od sinterovanih metalnih karbida ili kermeta
(isklj.s drškom)
25.73.40.69 Glodala (isklj. za obradu metala)
25.73.40.71 Tokarski alati za metal, s radnim dijelom od sinterovanih metalnih
karbida (isklj. neugrađene pločice od sinterovanih metalnih karbida,
štapiće, vrhove i sl. elemente za alate)
kg
25.73.40.74 Tokarski alati za metal, s radnim dijelom od materijala koji nije kermet
25.73.40.79 Alati za tokarenje (isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručni alat, za
obradu metala)
kg
kg
125
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.73.40.81 Zamjenljivi dijelovi ručnih alata, s dijamantskim radnim dijelom
25.73.40.83 Nastavci za odvijače s radnim dijelom koji nije od dijamanta ili
aglomerisanih dijamanata (isklj. radne i alatne držače za mašine ili ručne
alate)
25.73.40.85 Alati za rezanje zupčanika s radnim dijelom od materijala koji nisu
dijamant ili aglomerisani dijamant (isklj. radne i alatne držače za mašine
ili ručni alat)
25.73.40.87 Zamjenljivi dijelovi ručnih alata, s radnim dijelom od sinterisanih
metalnih karbida (isklj. neugrađene pločice od sinterovanog metalnog
karbida, štapiće, vrhove i sl. elemente za alat)
kg
kg
25.73.40.89 Zamjenljivi dijelovi alata od ostalih materijala
25.73.50
Kalupi, modelne ploče za livnice metala; modeli za kalupe; kalupi za
sve vrste materijala
25.73.50.13 Kalupi u obliku kutija za livnice metala, kalupne osnove, kalupni šabloni
(isklj. kalupne šablone od drveta)
kg
kg
kg
kg
25.73.50.15 Modeli za kalupe od drveta
25.73.50.20 Kalupi za livenje brizganjem ili pod pritiskom, za metal i metalne
karbide (osim kalupa za ingote)
kom
kom i kg
25.73.50.30 Alati za kalupljenje metala ili metalnih karbida (isklj. kalupe za livenje
brizganjem ili pod pritiskom)
kom i kg
25.73.50.50 Alati za kalupljenje stakla
25.73.50.60 Alati za kalupljenje mineralnih supstanci
25.73.50.70 Alati za kalupljenje livenjem, brizganjem ili pod pritiskom za gumu ili
plastiku
25.73.50.80 Alati za kalupljenje za gumu ili plastiku (isklj. kalupe za livenje,
brizganjem ili pod pritiskom)
kom i kg
kom i kg
kom i kg
25.73.60
Ostali alati
25.73.60.13 Alati za bušenje stijena ili zemlje s radnim dijelom od kermeta
25.73.60.18 Zamjenljivi alati za bušenje stijena ili zemlje s radnim dijelom od
materijala koji nisu sinterisani metalni karbid ili kermet
kom i kg
kg
kg
25.73.60.23 Kalupi za izvlačenje ili istiskivanje metala, s radnim dijelom od
dijamanta ili aglomerisanih dijamanta (isklj. radne i alatne držače za
mašine ili ručni alat)
25.73.60.24 Kalupi za izvlačenje ili istiskivanje metala (isklj. neugrađene pločice,
štapiće, vrhove, šipke, granule od sinterisanih metalnih karbida i
kermeta)
25.73.60.33 Alati za presovanje, kovanje ili probijanje metala (isklj. radne i alatne
držače za mašine ili ručni alat)
kg
25.73.60.39 Alati za presovanje, kovanje ili probijanje (isklj. radne i alatne držače za
mašine ili ručni alat, alat za obradu metala)
kg
25.73.60.43 Noževi i sječiva za mašine ili mehaničke sprave za obradu metala
25.73.60.45 Noževi i sječiva za mašine ili mehaničke sprave za obradu drveta
25.73.60.50 Noževi i sječiva od baznih metala, za kuhinjske aparate i mašine koje se
koriste u prehrambenoj industriji
kg
kg
kg
25.73.60.63 Noževi i sječiva za mašine koje se koriste u poljoprivredi, povrtlarstvu i
šumarstvu (isklj. plužna rala i diskove za drljače)
kg
25.73.60.65 Noževi i sječiva za mašine ili mehaničke sprave
25.73.60.67 Zamjenljivi umetci za alate, neugrađeni, od sinterisanih metala karbida i
kermeta
kg
kg
126
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.73.60.90 Neugrađene pločice, štapići, vrhovi i slično za alate, od sinterisanih
metalnih karbida ili kermeta (isklj. zamjenljive umetke)
25.9
25.91
25.91.11
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika
Rezervoari, burad, konzerve i slična ambalaža, za sve vrste
materijala (osim za plin) od željeza i čelika, kapaciteta ≥ 50 l, ali ≤
300 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
25.91.11.00 Rezervoari, burad, cisterne, konzerve, ... (isklj. za plin) od željeza ili
čelika, ≥ 50 l, ≤ 300 l
25.91.12
kg
kom i t
Rezervoari, burad, konzerve (osim onih koje se zatvaraju
lemljenjem ili pertliranjem) kutije i slični spremnici, za sve vrste
materijala (osim za plin) od željeza i čelika, kapaciteta < 50 l,
neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima
25.91.12.00 Rezervoari, burad, konzerve, itd. (isklj. za plin), od željeza ili čelika, <
50 l
25.92
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.92.11
Limenke od željeza ili čelika, koje se zatvaraju lemljenjem ili
pertliranjem, kapaciteta < 50 l
25.92.11.33 Limenke za konzervisanu hranu i piće, od željeza ili čelika, zapremine <
50 l, limenke hrane
kom i t
25.92.11.35 Limenke za konzervisanu hranu i piće, od željeza ili čelika, zapremine <
50 l, pića
25.92.11.50 Limenke, osim za konzervisanu hranu i piće, od željeza ili čelika, < 50 l
25.92.12
Aluminijske burad, burad, limenke i slični spremnici za sve vrste
materijala (osim za plin), kapaciteta ≤ 300 l
25.92.12.10 Aluminijski sklopivi cjevasti spremnici kapaciteta ≤ 300 l, za ostale
materijale osim komprimiranog ili tekućeg plina
kom i t
25.92.12.40 Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici, od aluminija, za bilo
koji materijal (osim komprimovanih ili ukapljenih plinova), d.n. (osim
sklopljivih cjevastih spremnika i kontejnere za aerosole)
kom i t
25.92.12.60
25.92.13
25.92.13.30
25.92.13.50
Aluminijski aerosol spremnici, kapaciteta ≤ 300 l
Čepovi, zatvarači, kapice i poklopci za flaše od osnovnih metala
Krunski čepovi, od željeza ili čelika
Olovni čepovi, zatvarači, kapice i poklopci, aluminijski čepovi,
zatvarači, kapice i poklopci promjera > 21 mm
25.92.13.70 Zatvarači, čepovi, kapice i poklopci, od baznih metala (isklj. olovne,
krunske čepove, aluminijske zatvarače, čepove, kapice i poklopce
promjera > 21 mm)
25.93
Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
25.93.11
Upletene žice, užad i kablovi, pletene trake, pletivo i slično od željeza
i čelika, električno neizolovani
25.93.11.30 Željezne ili čelične upletene žice, užad i kablovi (uklj. upletenu žicu i
kabal ili užad električno neizolovane, sa priborom ili bez njega) (isklj.
električno izolovane)
25.93.11.50 Željezne ili čelične pletene trake, užad i slično (isklj. električno
izolovane)
25.93.12
Bodljikava žica od željeza i čelika; upletena užad i kablovi, pletene
trake i slično od bakra i aluminija, električno neizolovani
25.93.12.30 Bodljikava žica i zapletena bodljikava žica, od čelika ili čelične žice
127
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.93.12.50 Bakarna upletena žica, kablovi, pletene trake i sl. (isklj. električno
neizolovanu, bodljikavu žicu i labavo uvrnutu nebodljikavu duplu žicu
za ograde, izolovanu električnu žicu i kablove)
kg
25.93.12.70 Aluminijska upletena žica, kablovi, pletene trake i sl. (isklj. električno
izolovanu, bodljikavu žicu i labavo uvrnutu nebodljikavu duplu žicu za
ograde, izolovanu električnu žicu i kablove)
kg
Platno, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične i bakrene žice;
istegnute rešetke od željeza, čelika i bakra
25.93.13.13 Beskonačne trake za mašine, od nehrđajućeg čelika
25.93.13.15 Tkanine, uklj. beskonačne trake, od željezne ili čelične žice (isklj.
beskonačne trake za mašine od nehrđajućeg čelika)
25.93.13
kg
kg
25.93.13.20 Zavarene rešetke, mreže i ograde, napravljene od žice promjera ≥ 3 mm,
s mrežom veličine ≥ 100 cm² uklj. s poleđinom od papira, kakve se
koriste pri cementiranju i malterisanju
kg
25.93.13.30 Zavarene resetke, mreze i ograde, nesvrstane u HS 7314.20
25.93.13.43 Tkane nezavarene žičane mreže, rešetke i ograde (isklj. prevučene
plastikom)
25.93.13.45 Tkane nezavarene žičane mreže, rešetke i ograde, prevučene plastikom
25.93.13.50 Vučeno željezo ili čelik
25.93.13.60 Tkanine, rešetke i mreže od bakarne žice i mreže od vučenog bakra (uklj.
od bakrenih legura, beskonačne vrpce od bakrene žice)
kg
kg
25.93.14
Ekseri, čavlići, ekserčići za crtaću dasku, spajalice i slični proizvodi
25.93.14.00 Ekseri, čavlići, igle za crtanje, valoviti cavli igle i spajalice (osim onih iz
tarifnog broja 8305) i slicni proizvodi, od zeljeza ili celika, a nije hladno
presana od zice
25.93.15
Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene topiteljima
25.93.15.10 Elektrode prevučene baznim metalima, za elektrolučno zavarivanje
25.93.15.30 Šuplja žica od baznih metala za elektrolučno zavarivanje (isklj. žicu i
šipke od šupljeg lema, lema koji se sastoji od legure koja sadrži ≥ 2%
bilo kojeg plemenitog metala)
25.93.15.50 Šipke prevučene baznim metalima i šuplja žica za lemljenje/ tvrdo
lemljenje/zavarivanje plamenom isklj. žicu/šipke od šupljeg lema, lema
koji se sastoji od legure koja sadži ≥ 2% bilo kojeg plemenitog metala)
25.93.15.70 Žice od baznih metala i šipke od aglomerisanog praha osnovnih metala,
koje se koriste za raspršivanje (uklj. dijelove)
25.93.16
25.93.16.13
25.93.16.15
25.93.16.17
25.93.16.31
25.93.16.33
25.93.16.35
25.93.16.37
Opruge i listovi za opruge od željeza i čelika; bakrene opruge
Željezne i čelične toplo oblikovane lisnate opruge i listovi za njih
Željezne i čelične toplo oblikovane nelisnate opruge i listovi za njih
Željezne i čelične hladno oblikovane lisnate opruge i listovi za njih
Željezne i čelične toplo oblikovane spiralne opruge
Željezne i čelične hladno oblikovane spiralne kompresione opruge
Željezne i čelične hladno oblikovane spiralne zatezne opruge
Željezne i čelične hladno oblikovane spiralne opruge (isklj. spiralne
kompresione opruge, spiralne zatezne opruge)
25.93.16.53 Željezne i čelične torzione spiralne opruge
25.93.16.55 Željezne i čelične disk opruge
128
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.93.16.60 Željezne i čelične opruge (isklj. lisnate opruge i listove za njih, spiralne
opruge, torzione opruge, disk opruge)
kg
25.93.16.80 Opruge, od bakra (uklj. legure bakra) (isklj. satne opruge)
25.93.17
Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi
25.93.17.10 Željezni/čelični lanci s ojačanim člancima isklj. lance s ugrađenоm
oštricom ili ostalе proizvodе gdje lanci imaju pomoćnu ulogu,
sigurnosne lance za vrata, geodetske lance, imitacije nakita
kg
25.93.17.24 Lanci sa zavarenim člancima od željeza ili čelika (isklj. artikulirana
karika, skliznuti lanac i stud-karika)
kg
25.93.17.30 Željezni ili čelični lanci protiv klizanja (lanci za snijeg) isklj. lance s
ugrađenоm oštricom ili ostalе proizvodе gdje lanci imaju pomoćnu
ulogu, sigurnosne lance za vrata, geodetske lance
kg
25.93.17.50 Željezni ili čelični lanci isklj. spojene lance, lance protiv klizanja (lanci
za snijeg), sa ojačanim člancima i varenjem spojenim člancima, lančane
testere i ostale proizvode, kod kojih lanac ima pomoćnu ulogu, lance za
geodetsko mjerenje
25.93.17.70 Lanci i njihovi dijelovi, od bakra
25.93.17.80 Dijelovi lanaca, d.n., od željeza i čelika
25.93.18
Igle za šivenje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za heklanje,
igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu upotrebu od željeza ili
čelika; sigurnosne igle i ostale igle od željeza ili čelika
kg
kg
kg
kg
Igle za šivenje, heklanje, šila...od željeza ili čelika, za ručnu upotrebu
Proizvodnja veznih i vijčanih proizvoda
Vijci s navojem od željeza ili čelika, d. n.
Šarafi izrađeni tokarenjem, od šipki, profila ili žice, s tijelom debljine ≤ 6
mm
Ostali šarafi i vijci za učvršćivanje dijelova željezničkih kolosijeka, od
željeza ili čelika
Šarafi i vijci bez glave, od čelika
Šarafi s ravnim ili unakrsnim utorom, od nehrđajućeg čelika
Ostali šarafi i vijci s glavom
Šarafi s šestougaonom šupljinom na glavi šarafa, od nehrđajućeg čelika
Ostali šarafi s šestougaonom šupljinom na glavi šarafa
Šestougaoni vijci s glavom, od nehrđajućeg čelika
Željezni i čelični šestougaoni vijci s glavom, zatezne čvrstoće < 800 MPa
(isklj. od nehrđajućeg čelika)
kg
25.94.11.35 Željezni i čelični šestougaoni vijci s glavom, zatezne čvrstoće ≥ 800 MPa
(isklj. od nehrđajućeg čelika)
kg
25.93.18.00
25.94
25.94.11
25.94.11.13
25.94.11.15
25.94.11.17
25.94.11.23
25.94.11.25
25.94.11.27
25.94.11.29
25.94.11.31
25.94.11.33
25.94.11.39
25.94.11.53
25.94.11.57
25.94.11.73
Željezni i čelični vijci s glavom (isklj. šestougaone vijke)
Željezni i čelični šarafi za drvo
Željezni ili čelični šarafi s kukom i prstenasti šarafi
Samourezni šarafi od nehrđajućeg čelika (isklj. mehanizme s navojem
koji se koriste za prijenos pokreta ili kao aktivni dio mašine)
25.94.11.75 Željezni i čelični samourezni šarafi (isklj. od nehrđajućeg čelika,
mehanizme s navojem koji se koriste za prijenos pokreta ili kao aktivni
dio mašine)
25.94.11.83 Željezne i čelične matice izrađene tokarenjem od šipki, profila ili žice,
punog presjeka i prečnika otvora ≤ 6 mm
129
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
25.94.11.85 Matice od nehrđajućeg čelika (isklj. matice izrađene tokarenjem od šipki,
profila i žice, punog presjeka i prečnika otvora ≤ 6 mm)
kg
25.94.11.87 Željezne i čelične matice (uklj. matice koje se automatski zatvaraju)
(isklj. od nehrđajućeg čelika, izrađene tokarenjem od šipke, profila ili
žice, punog presjeka i promjera otvora ≤ 6 mm)
kg
25.94.11.90
25.94.12
25.94.12.10
25.94.12.30
25.94.12.50
Proizvodi s navojem, d.n., od željeza i čelika
Proizvodi bez navoja od željeza ili čelika, d. n.
Željezne i čelične elastične podloške i druge sigurnosne podloške
Željezne i čelične podloške (isklj. elastične i druge sigurnosne podloške)
Željezne i čelične zakovice (uklj. dijelom udubljene zakovice) (isklj.
cjevaste ili račvaste zakovice za sve svrhe)
25.94.12.70 Željezni ili čelični klinovi i klinasti ekserčići i slični proizvodi bez
navoja (isklj. podloške, zakovice)
25.94.13
Vezni proizvodi sa ili bez navoja od bakra
25.94.13.10 Podloške, zakovice, klinovi, klinasti čavlići i slično, proizvodi bez
navoja, od bakra
25.94.13.40 Bakarni šarafi, vijci i matice (isklj. zašiljene šarafe, čepove s navojem,
mehanizme s navojem koji se koriste za prijenos pokreta/kao aktivni dio
mašine, šarafi s kukom i prstenasti šarafi)
25.94.13.70 Bakreni proizvodi s navojem, d.n.
25.99
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
25.99.11
Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od
željeza, čelika, bakra i aluminija
25.99.11.10 Sudoperi i umivaonici, od nehrđajućeg čelika
25.99.11.27 Kade, od željeza ili čelika
25.99.11.31 Sanitarije i njihovi dijelovi, od željeza i čelika
25.99.11.35 Sanitarije i njihovi dijelovi, od bakra
25.99.11.37 Sanitarije i njihovi dijelovi, od aluminija
25.99.12
Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi
od željeza, čelika, bakra i aluminija
25.99.12.17 Stolni, kuhinjski ili drugi proizvodi za domaćinstvo, od lijevanog željeza
25.99.12.25 Stolni, kuhinjski i proizvodi i njihovi dijelovi za domaćinstvo napravljeni
od nehrdajućeg čelika (isklj. pribor za jelo)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i kg
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kg
25.99.12.37 Ostali stolni, kuhinjski i proizvodi za domaćinstvo, od željeza ili čelika
(isklj. lijevano željezo), emajlirani
kg
25.99.12.45 Stolni, kuhinjski i proizvodi i njihovi dijelovi za domaćinstvo od željeza
osim od lijevanog željeza, od čelika osim nehrđajućeg; lakirani ili
obojeni
25.99.12.53 Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domaćinstvo i njihovi dijelovi... od
bakra
25.99.12.55 Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domaćinstvo i njihovi dijelovi, od
lijevanog aluminija
kg
25.99.12.57 Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za domaćinstvo i njihovi dijelovi, od
aluminija, ostali
25.99.12.70 Mehanički ručni aparati, mase ≤ 10 kg, za hranu i piće
25.99.12.80 Željezna i čelična vuna, jastučići, rukavice i slični proizvodi za ribanje,
poliranje i slične namjene
kg
130
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Oklopljene ili ojačane blagajne, prenosive sigurnosne blagajne, te
vrata i pregrade za trezore, kutije za novac ili isprave i slično od
osnovnih metala
25.99.21.20 Oklopne ili armirane blagajne i sefovi i vrata i pretinci s bravom za
trezore, od baznih metala
25.99.21
kg
25.99.21.70 Kutije za novce ili isprave i slično, od baznih metala
25.99.22
Ormari za arhive, ormari za kartonske kutije za sortiranje
dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična
kancelarijska ili stolna oprema od osnovnog metala, osim
kancelarijskog namještaja
25.99.22.00 Ormari za arhive, ormari za kartoteke, … ili oprema za radni sto, od
baznih metala
25.99.23
Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice
za pisma, slični kancelarijski predmeti i spajalice u traci od osnovnih
metala
25.99.23.30 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, od baznih
metala
25.99.23.50 Spajalice u traci, za upotrebu u kancelariji, tapaciranje i pakovanje, od
baznih metala
25.99.23.70 Kancelarijski predmeti kao štipaljke za spise, uglovi za pisma,... od
osnovnih metala
25.99.24
Figurice i slični ukrasi, okviri za fotografije, slike i slično, te ogledala
od osnovnih metala
25.99.24.00 Figurice, okviri za slike, ogledala i ostali ukrasni predmeti od osnovnih
metala
25.99.25
Kopče, okviri s kopčama, spone, šnale, ušice, rupice i slično od
osnovnih materijala, za odjeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i
druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice od osnovnih
materijala; perle i šljokice
kg
25.99.25.30 Kukice, ušice, rupice, i slično za odjeću, obuću, ručne torbe, putne
predmete i druge gotove proizvode, od baznih metala, isklj. kopče,
zakovice i drikere
25.99.25.50 Cjevaste ili račvaste zakovice, od baznih metala
25.99.25.70 Predmeti kao što su kopče (zatvarači), okviri s kopčama,…; dijelovi od
baznih metala
25.99.26
Elise za brodove i čamce i njihove lopatice
25.99.26.00 Elise za brodove i čamce i njihove lopatice
25.99.29
Ostali proizvodi od osnovnih metala, d. n.
25.99.29.10 Željeznički ili tramvajski šinski sklopovi i oprema i njihovi dijelovi
25.99.29.11 Željezna i čelična sidra i njihovi dijelovi (isklj. zidarske ankere)
25.99.29.13 Proizvodi od netemperiranog lijevanog željeza, d.n.
25.99.29.19 Lijevani proizvodi, od željeza i čelika, d.n.
25.99.29.22 Kovani ili presovani proizvodi od željeza ili čelika, d.n.
25.99.29.25 Gotovi proizvodi od željezne/čelične žice; kafezi za ptice, zamke, itd.,
omče za hranjenje, brnjice za životinje, kopče za madrace, mesarske
kuke, korpe za otpadni papir, isklj. abažure za lampe)
kg
25.99.29.28 Šnale, ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično i
njihovi dijelovi, od metala (isklj. elektro-termičke uređaje za uređivanje
kose)
25.99.29.29 Češljevi, šnale za kosu i slično (isklj. od tvrde gume ili plastike, elektrotermičke uređaje za uređivanje kose)
131
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
25.99.29.31
25.99.29.33
25.99.29.35
25.99.29.37
Jedinica
mjere
Naziv
Željezne ili čelične merdevine i stepenice (isklj. kovane ili presovane)
Palete i slične podloge za rukovanje robom, od željeza i čelika
Željezni ili čelični kalemovi za kablove, cijevi i slično
Željezni ili čelični nemehanički ventilatori, oluci, kuke i slični proizvodi
za upotrebu u građevinskoj industriji (isklj. kovane ili presovane)
kom
kg
kg
kg
Proizvodi od željeza ili čelika, d. n.
Proizvodi od aluminija, d. n.
Proizvodi od bakra, d. n.
Ostali proizvodi od kalaja, d.n.
Proizvodi cinka, d.n.
Ostali proizvodi od olova, d.n.
Ostali proizvodi od nikla, d. n.
Zvona, gongovi, itd., neelektrični, od baznih metala
Željezne ili čelične savitljive cijevi (isklj. gumene cijevi za instalaciju
koje sadrže ili je na njih pričvršćeno vanjsko metalno pojačanje,
savitljive instalacijske cijevi, napravljene u formi dijelova za mašine ili
vozila)
25.99.29.85 Savitljive cijevi od baznih metala (isklj. gumene cijevi za instalaciju koje
sadrže ili je na njih pričvršćeno vanjsko metalno pojačanja, savitljive
instalacijske cijevi (u formi dijelova za mašine/vozila), od željeza ili
čelika)
25.99.29.87 Ploče sa oznakama, nazivima, adresama i slične ploče, brojevi, slova i
drugi znakovi od baznih metala (isklj. osvijetljene)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25.99.29.95 Trajni magneti i proizvodi namijenjeni za proizvodnju trajnih magneta,
od metala
kg
25.99.29.45
25.99.29.55
25.99.29.58
25.99.29.60
25.99.29.72
25.99.29.74
25.99.29.79
25.99.29.82
25.99.29.83
26
kg
kg
Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda
Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
Proizvodnja elektroničkih komponenata
Katodne cijevi za televizijske prijemnike; cijevi za televizijske
kamere; ostale katodne cijevi
26.11.11.00 Katodne cijevi za televizijske prijemnike; cijevi za televizijske kamere;
ostale katodne cijevi
26.1
26.11
26.11.11
26.11.12
26.11.12.00
26.11.21
26.11.21.20
26.11.21.50
26.11.21.80
26.11.22
26.11.22.20
26.11.22.40
26.11.22.60
26.11.22.80
Magnetronske, klistronske, mikrotalasne cijevi i ostale elektronske
cijevi
Magnetronske, klistronske, mikrotalasne cijevi i ostale elektroničke
cijevi
Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi
Poluprovodničke diode
Tranzistori, osim fotoosjetljivih tranzistora
Poluprovodnički tiristori, diakelementi, triakelementi
Poluprovodnički elementi; diode za emitovanje svjetlosti; montirani
piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi
Poluprovodničke svjetlosne diode (LED)
Fotoosјetljivi poluprovodnički elementi; solarne ćelije, fotodiode,
fototranzistori, itd.
Poluprovodnički elementi (isklj. fotoosetljive poluprovodničke elemente;
fotonaponske ćelije, tiristore, diakelemente, triakelemente, diode i
svjetlosne diode)
Montirani piezoelektrični kristali (uklj. kvarc, oscilatore i rezonatore)
132
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.11.30
Elektronski integrisani krugovi
26.11.30.03 Višečipna integrisana kola: procesori i kontroleri, kombinovani ili ne sa
memorijama, konvertorima, logičkim kolima, pojačivačima, vremenskim
kolima ili drugim kolima
26.11.30.06 Elektronska integrisana kola: procesori i kontroleri, kombinovani ili ne
sa memorijama, konvertorima, logičkim kolima, pojačivačima,
vremenskim kolima ili drugim kolima
26.11.30.23 Višečipna integrisana kola: memorije
26.11.30.27 Elektronska integrisana kola (isklj. višečipna kola): dinamičke memorije
sa direktnim pristupom (D-RAM)
kom
kom
kom
kom
26.11.30.34 Elektronska integrisana kola (isklj. višečipna integrisana kola): statičke
memorije s direktnim pristupom (S-RAM), uklj. „keš” memorije sa
direktnim pristupom (cache-RAM)
kom
26.11.30.54 Elektronska integrisana kola (isklj. višečipna integrisana kola): UV
zracima izbrisive, memorije s mogućnošću programiranja, memorije
samo za očitavanje (EPROM)
26.11.30.65 Elektronska integrisana kola (isklj. višečipna integrisana kola): električno
izbrisive, memorije s mogućnošću programiranja, memorije samo za
očitavanje ((E2EPROM), uklj. fleš E2PROM
kom
26.11.30.67 Elektronska integrisana kola (isklj. višečipna integrisana kola): ostale
memorije
26.11.30.80 Elektronska integrisana kola: pojačivači
26.11.30.91 Ostala višečipna integrisana kola, d.n.
26.11.30.94 Ostala elektronska integrisana kola, d.n.
26.11.40
Dijelovi elektronskih ventila i cijevi i ostalih elektronskih
komponenti, d. n.
26.11.40.10 Čitači zvuka s gramofonske ploče (pick-up) ili s mehanički snimljenih
zvučnih filmova
26.11.40.40 Dijelovi katodnih cijevi, dijelovi termojonskih, hladnokatodnih i
fotokatodnih elektronskih cijevi, d.n.
kom
26.11.40.70 Dijelovi dioda, tranzistora i sličnih poluprovodničkih elemenata,
fotoosjetljivih poluprovodnika i fotonaponskih ćelija, svjetlećih dioda i
ugrađenih piezoelektričnih kristala itd.
kg
26.11.40.90 Dijelovi integrisanih kola i mikrosklopova (isklj. kola sastavljena samo
od pasivnih elemenata)
kg
Proizvodnja punih elektroničkih ploča
Učitana štampana kola
Prazne višeslojne štampane ploče
Prazne štampane ploče, osim višeslojnih
Pasivne mreže (uklj. mreže otpornika i /ili kondenzatora) (isklj. otporne
nizove čipova, kapacitivne nizove čipova, ploče s aktivnim
komponentama, hibridi)
26.12.20
Zvučne, video, mrežne i slične kartice za automatsku obradu
podataka
26.12.20.00 Oprema za mrežnu komunikaciju (npr. mrežni razvodnici (hubs), mrežni
usmjerivači (routers), pristupnici mreži s različitim protokolom
(gateways)) za LAN i WAN, kao i zvučne, video, mrežne i slične kartice
za mašine za automatsku obradu podataka
26.12.30
Pametne kartice
26.12.30.00 Kartice s ugrađenim elektronskim integrisanim kolom ("pametne (smart)
26.12
26.12.10
26.12.10.20
26.12.10.50
26.12.10.80
133
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom i m²
kom i m²
kom
kom i kg
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
26.2
26.20
26.20.11
Jedinica
mjere
Naziv
kartice")
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja računara i periferne opreme
Prijenosni (portabl) uređaji za automatsku obradu podataka, mase ≤
10 kg, kao što su laptop i notebook računari; personalni digitalni
asistenti i slični računari
26.20.11.00 Prenosivi personalni računari (laptop) i palm-top
26.20.12
Terminali na prodajnim mjestima, ATMs i slični uređaji za obradu
podataka ili mrežu
26.20.12.00 Bankomati (ATM)
26.20.13
Digitalni uređaji za automatsku obradu podataka, koji u istom
kućištu sadrže barem jednu centralnu jedinicu, te jednu ulaznu i
izlaznu jedinicu, kombinovani ili ne
kom i kg
26.20.13.00 Stolni personalni računari (PC)
26.20.14
Digitalni uređaji za automatsku obradu podataka, prezentovani kao
sistemi
26.20.14.00 Digitalne mašine za automatsku obradu podataka, u formi sistema
26.20.15
Ostali digitalni uređaji za automatsku obradu podataka, sa ili bez
jedne ili dvije od sljedećih jedinica u istom kućištu: jedinice za
smještanje podataka, ulazne jedinice, izlazne jedinice
kom i kg
26.20.15.00 Ostali digitalni uređaji za automatsku obradu podataka, sa ili bez
sljedećih jedinica u istom kućištu: memorijske jedinice, ulazne/ izlazne
jedinice
26.20.16
Ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom
kućištu
26.20.16.40 Štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, koji se mogu povezati
sa mašinom za automatsku obradu podataka ili sa mrežom (isklj.
štampače koji se koriste za štampanje pomoću ploča, cilindara i drugih
komponenata, i mašina koje izvode dvije ili više funkcija štampanja,
kopiranja ili telefaksiranja )
26.20.16.50 Tastature
26.20.16.60 Ostale ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijskih jedinice u istom
kućištu
26.20.17
Monitori i projektori, uglavnom korišteni u sistemima za
automatsku obradu podataka
26.20.17.00 Monitori i projektori koji se pretežno koriste u sistemima za automatsku
obradu podataka
kom i kg
Jedinice koje obavljaju dvije ili više sljedećih funkcija: štampanje,
skeniranje, kopiranje, faksiranje
26.20.18.00 Mašine koje vrše dvije ili više funkcija štampanja, kopiranja ili telefaks
prijenosa, koje se mogu povezati sa mašinom za automatsku obradu
podataka ili sa mrežom
26.20.21
Memorijske jedinice
26.20.21.00 Memorijske jedinice
26.20.22
Poluprovodnički uređaji za pohranu podataka
26.20.22.00 Čvrsti, trajni (NVM) uređaji za snimanje podataka iz vanjskog izvora
(flash memorijske kartice ili flash elektronske kartice za skladištenje),
nesnimljeni
26.20.30
Ostale jedinice uređaja za automatsku obradu podataka
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom
kom
kom
26.20.18
134
kom i kg
kom
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.20.30.00 Ostale jedinice uređaja za automatsku obradu podataka (isklj. opremu za
mrežnu komunikaciju (npr. mrežni koncentratori (hubs), usmjerivači
mreže (routers), pristupnici mreži s različitim protokolom (gateways)) za
LAN i WAN i zvučne, video, mrežne i slične kartice uređaja za
automatsku obradu podataka)
26.20.40
Pribor i dijelovi računarskih uređaja
26.20.40.00 Dijelovi i oprema uređaja iz HS 84.71; dijelovi i pribor jednako pogodni
za upotrebu s uređajima iz dva ili više poglavlja od 84.69 do 84.72
26.3
26.30
26.30.11
26.30.11.00
26.30.12
26.30.12.00
Proizvodnja komunikacijske opreme
Proizvodnja komunikacijske opreme
Odašiljači s ugrađenim prijemnikom
Odašiljači za radijsko i televizijsko emitovanje, sa prijemnikom
Odašiljači koji nemaju ugrađeni prijemnik
Odašiljači za radijsko i televizijsko emitovanje, bez ugrađenog
prijemnika
26.30.13
Televizijske kamere
26.30.13.00 Televizijske kamere (uklj. TV-kamere zatvorenog kruga) (isklj.
kamkordere)
26.30.21
Žični telefoni s bežičnom mikrotelofonskom komunikacijom
26.30.21.00 Telefoni za žičane sisteme s bežičnom telefonskom slušalicom
26.30.22
Telefoni za celularne (celijske) mreže ili druge bežične mreže
26.30.22.00 Telefoni za mobilne mreže ili za druge bežične mreže
26.30.23
Ostali telefonski uređaji i uređaji za slanje ili primanje glasa, slike ili
drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj i
bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dometa)
26.30.23.10 Bazne stanice
kom
kg
kom i kg
kom i kg
kom
kom
kom
kom i
priklj.
26.30.23.20 Mašine za prijem, konverziju i prijenos ili reprodukciju glasa, slika ili
drugih podataka, uklj. komutacione i aparate za usmjeravanje
kom
26.30.23.30 Telefoni (isklj. telefone za žičane sisteme s bežičnom telefonskom
slušalicom i telefone za mobilne telefonske mreže ili za druge bežične
mreže); telefoni s mogućnošču videopozivanja (videofoni)
kom
26.30.23.40 Prenosivi (portabl) prijamnici za pozivanje i jednosmjerno pozivanje i
saopštavanje (pejdžeri)
kom
26.30.23.70 Ostali aparati za prijenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uklj.
aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna
mreža - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim aparata za prijenos
ili prijem iz HS 84.43, 85.25, 85.27 ili 85.28
26.30.30
Dijelovi za električne telefonske ili telegrafske uređaje
26.30.30.00 Dijelovi električnih telefonskih ili telegrafskih uređaja
26.30.40
Antene i antene s reflektorom (odašiljačima) svih vrsta, te njihovi
dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odašiljača, te televizijskih
kamera
26.30.40.10 Teleskopske i štapne antene, za prenosive aparate ili aparate za ugradnju
u motorna vozila, pogodne za upotrebu isključivo ili pretežno za uređaje
iz poglavlja od 85.25 do 85.28
26.30.40.35 Vanjske antene za radio i televizijski prijem putem satelita (uklj. okretne
sisteme) (isklj. antenska pojačala i radio-frekvencijske oscilatore)
135
kom i kg
kg
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.30.40.39 Vanjske antene za radio i televizijski prijem (uklj. okretne sisteme) (isklj.
za prijem putem satelita, antenska pojačala i radio-frekvencijske
oscilatore)
26.30.40.40 Antene i antenski odašiljači svih vrsta za aparate iz HS 85.17; dijelovi
koji su pogodni za upotrebu s njima
kom
26.30.40.50 Unutrašnje antene za radio i televizijski prijem (uklj. ugradbene) (isklj.
antenska pojačala i radio-frekvencijske oscilatore)
kom
kg
26.30.40.60 Ostale antene i njihovi dijelovi, pogodni za upotrebu isključivo ili
pretežno sa uređajima iz poglavlja od 85.25 do 85.28
kg
26.30.40.70 Kutije i kućišta uređaja za slanje i primanje radio ili televizijskih
programa, televizijskih kamera itd. Dijelovi pogodni za upotrebu
isključivo ili pretežno sa televizijskim kamerama, aparatima za radio ili
televizijsko emitovanje, i monitora i projektora,d.n. (isklj. antene,
elektične uređaje i one dijelove monitora i projektora koji se isključivo ili
pretežno koriste u uređaju za automatsku obradu podataka)
26.30.50
Alarmi za provale ili požare, te slični uređaji
26.30.50.20 Električni alarmi protiv provale ili požara i slični uređaji (isklj. one koji
se koriste za motorna vozila ili građevinske objekte)
kg
26.30.50.80 Električni alarmi protiv provale ili požara i slični uređaji za građevinske
objekte
26.4
Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40
Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40.11
Radiodifuzni prijemnici (osim za automobile), koji mogu raditi bez
vanjskog izvora energije
26.40.11.00 Radioprijemnici (osim za automobile), koji mogu da rade bez vanjskog
izvora energije
26.40.12
Radiodifuzni prijemnici, koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora
energije
26.40.12.70 Radioprijemnici za motorna vozila, s aparatom za snimanje i
reprodukciju zvuka
26.40.12.90 Radioprijemnici za motorna vozila, d.n.
26.40.20
Televizijski prijemnici, kombinovani ili ne s radiodifuznim
prijemnikom ili uređajima za snimanje ili reprodukciju zvuka ili
slike
26.40.20.20 Videotuneri za CTV/VCR (video za snimanje kaseta) i prijemnike
kablovske televizije (isklj. one koji izdvajaju visokofrekventne TVsignale)
26.40.20.40 Televizijska projekcijska oprema u boji
26.40.20.90 Ostali televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio-prijemnika ili
uređajima za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike, d.n.
26.40.31
26.40.31.00
26.40.32
26.40.32.00
Gramofoni, kasetofoni i ostali uređaji za reprodukciju zvuka
Gramofoni, kasetofoni i ostali uređaji za reprodukciju zvuka
Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka
Aparati za snimanje na magnetnoj traci (magnetofoni) i ostali aparati za
snimanje zvuka
Video kamere recorder i ostali uređaji za snimanje ili reprodukciju
slike
26.40.33.00 Video kamere za snimanje
26.40.34
Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski prijemnik i
uglavnom nekorišteni u sistemu za automatsku obradu podataka
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26.40.33
136
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.40.34.20 Videoprojektori
26.40.34.40 Videomonitori u boji s katodnom cijevi
26.40.34.60 Videomonitori sa ravnim ekranom, LCD ili plazma, itd., bez tunera
(isklj. one sa katodnom cijevi)
kom
kom
kom
26.40.34.80
26.40.41
26.40.41.00
26.40.42
Crno-bijeli ili drugi jednobojni monohromatski videomonitori
Mikrofoni i njihovi stalci
Mikrofoni i njihovi stalci (isklj. bežične mikrofone s predajnikom)
Zvučnici; slušalice za glavu, uho i kombinovani setovi mikrofona i
slušalica
26.40.42.35 Zvučne kutije s jednim zvučnikom (uklj. okvirove ili ormare posebno
dizajnirane za montažu zvučnika)
kom
26.40.42.37 Zvučne kutije s više zvučnika (uklj. okvirove ili ormare posebno
dizajnirane za montažu zvučnika)
kom
26.40.42.39 Zvučnici (uklj. zvučne jedinice, okvire ili ormare pretežno dizajnirane za
montažu zvučnika) (isklj. one u kutijama)
kom
26.40.42.70 Slušalice za glavu, uho, i sa mikrofonom, i kombinovani setovi koji se
sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika (isklj. avijatičarske kacige
sa slušalicama za glavu, telefonske uređaje, bežične mikrofone s
odašiljačem, slušne aparate)
26.40.43
Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za
pojačanje zvuka
26.40.43.55 Telefonska i mjerna pojačala (isklj. pojačala visoke ili srednje
frekvencije)
26.40.43.59 Električna audiofrekvencijska pojačala (uklj. HI-FI) (isklj.
visokofrekventna i međufrekventna pojačala, telefonska i mjerna
pojačala)
26.40.43.70 Električni setovi pojačala (uklj. javne razglase s mikrofonom i
zvučnikom)
26.40.44
Prijemnici za radiotelefoniju ili radiotelegrafiju, d. n.
26.40.44.00 Radiotelefonski ili radiotelegrafski prijemnici (isklj. prenosivie(portabl)
prijemnike za pozivanje i jednosmjerno pozivanje i saopštavanje
(pejdžeri), u kombinaciji s radioprijemnikom)
kom
26.40.51
26.40.51.50
26.40.51.70
26.40.51.80
26.40.52
26.40.52.00
26.40.60
Dijelovi i pribor zvučne opreme i videoopreme
Drago ili poludrago kamenje za gramofonske igle
Dijelovi i pribor iz HS 85.19, 85.20, 85.21
Dijelovi aparata iz HS 85.18
Dijelovi radijske opreme i odašiljača
Dijelovi radio prijemnika i odašiljača
Konzole za videoigre (koje se koriste zajedno s televizijskim
prijemnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre koje imaju
mogućnost elektronskog prikaza
26.40.60.50 Konzole za video igre (kojima se ne upravlja putem sredstava za
placanje)
26.5
Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i
navođenje; proizvodnja satova
26.51
Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i
navođenje
26.51.11
Kompasi i ostali navigacioni instrumenti i uređaji
26.51.11.20 Kompasi (uklj. magnetske, giroskope, brodske i pozicione)
137
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom i kg
kom i kg
kg
kg
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.51.11.50 Instrumenti i aparati za aeronautičku ili svemirsku navigaciju (isključuje
kompase)
26.51.11.80 Instrumenti i aparati za navigaciju (uklj. za pomorsku i riječnu
navigaciju) (isklj. za aeronautičku ili svemirsku navigaciju, kompase)
26.51.12
kom
kom
Daljinomjeri, teodoliti i tahometri (brzinomjeri); ostali istraživački,
hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki ili geofizički
instrumenti i uređaji
26.51.12.15 Elektronski daljinometri, teodoliti, tahimetri i fotogrametrijski
instrumenti i uređaji
26.51.12.35 Elektronski instrumenti i aparati za meteorološke, hidrološke i geofizičke
svrhe (isklj. kompase)
kom
26.51.12.39 Ostali elektronski instrumenti, d.n.
26.51.12.70 Geodetski (uklj. fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski,
hidrološki, meteorološki ili geofizički instrumenti i aparati (isklj. libele i
kompase), neelektronski; daljinometri, neelektronski
kom
kom i kg
26.51.20
Radari i radionavigacijski uređaji
26.51.20.20 Radarski aparati
26.51.20.50 Uređaji za radio-navigaciju (uklj. radiofarove i radioplutače, prijemnike,
radiokompase opremljene s višestrukim antenama ili s okvirnom
antenom smjera)
26.51.20.80 Aparati za daljinsko radioupravljanje (uklj. brodove, bespilotne letjelice,
rakete, projektile, igračke i modele brodova ili letjelica, za mašine, za
detoniranje mina)
26.51.31
Vage osjetljivosti 5 cg ili finije
26.51.31.00 Precizne vage osjetljivosti ≥ 5 cg, sa ili bez utega; njihovi dijelovi i
pribor
26.51.32
Stolovi i uređaji za crtanje i ostali instrumenti za obilježavanje i
matematičko izračunavanje
26.51.32.00 Stolovi i uređaji za crtanje i ostali instrumenti za crtanje, obilježavanje ili
matematičko izračunavanje
Instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni držanju u ruci
(uključujući mikrometre i debljinomjere), d. n.
26.51.33.00 Mikrometri, pomična mjerila i mjerila (isklj. mjerila bez podešavajućih
mjernih uređaja iz HS 9031.80)
kom
kom i kg
kom
kom
kom i kg
kom
26.51.33
26.51.41
26.51.41.00
26.51.42
26.51.42.00
26.51.43
26.51.43.10
26.51.43.30
26.51.43.55
26.51.43.59
26.51.44
26.51.44.00
Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje jonizirajućih zračenja
Instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje jonizirajućih zračenja
Katodni osciloskopi i katodni oscilografi
Katodni osciloskopi i katodni oscilografi
Instrumenti za mjerenje električnih veličina, bez aparata za
zapisivanje
Multimetri
Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu napona, struje,
otpora ili snage, bez uređaja za registrovanje (isklj. multimetre,
osciloskope i oscilografe)
Voltmetri
Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu napona,
struje, otpora ili snage, bez uređaja za registrovanje (isklj. multimetre,
voltmetre)
Instrumenti i uređaji za telekomunikacije
Instrumenti i uređaji za telekomunikacije
138
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu električnih veličina, d.
n.
26.51.45.20 Instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu poluprovodničkih pločica
(wafers) ili elemenata
26.51.45
kom
26.51.45.30 Instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu električnih ušteda, s
uređajem za registrovanje (isklj. uređaje za mjerenje napajanja ili
proizvodnje plina, vode ili električne energije)
kom
26.51.45.55 Instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu električnih ušteda, bez
uređaja za registrovanje (isklj. uređaje za mjerenje napajanja ili
proizvodnje plina, vode ili električne energije)
kom
26.51.45.59 Neelektronski instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu električnih
ušteda, s uređajem za registrovanje (isklj. multimetre i voltmetre)
kom
26.51.51
Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i
psihrometri
26.51.51.10 Termometri punjeni tečnošću, za direktno očitavanje, koji nisu
kombinovani sa drugim instrumentima (isklj. bolničke ili veterinarske
termometre)
26.51.51.35 Elektronski termometri i pirometri, nekombinovani s drugim
instrumentima (isklj. one punjene tečnošću)
kom i kg
kom
26.51.51.39 Termometri, nekombinovani s drugim instrumentima i nepunjeni
tečnošću, d.n.
26.51.51.50 Barometri, nekombinovani s drugim instrumentima (uklj. barometarske
visinomjere, simpijezometre)
kom
26.51.51.75 Elektronski hidrometri, higrometri i psihrometri
26.51.51.79 Neelektronski hidrometri, higrometri, psihrometri (uklj. higrografe,
termohigrografe, barotermohigrografe, aktinometre, pagoskope; isklj.
radiosonde za atmosferska mjerenja)
kom
kom
Instrumenti za mjerenje ili kontrolu protoka, nivoa pritiska ili
drugih promjenljivih veličina tečnosti i plinova
26.51.52.35 Elektronski mjerači protoka (isklj. mjerače napajanja, hidrometričke
točkove s lopaticama)
kom
26.51.52
kom
26.51.52.39 Elektronski instrumenti i uređaji za mjerenje ili kontrolu nivoa tečnosti
26.51.52.55 Neelektronski mjerači protoka (isklj. mjerače napajanja, hidrometričke
točkove s lopaticama)
kom
kom
26.51.52.59 Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu nivoa tečnosti
26.51.52.71 Elektronski instrumenti za mjerenje pritiska, senzori, pokazivači i
odašiljači
26.51.52.74 Neelektronski spiralni ili mjerači s metalnom membranom za mjerenje
pritiska
26.51.52.79 Ostali instrumenti za mjerenje ili kontrolu pritiska: ostali
26.51.52.83 Elektronski instrumenti i uređaji za mjerenje promjenljivih veličina u
tečnostima/plinovima (uklj. mjerače toplote; isklj. aparate za mjerenje
pritiska/protoka/nivoa tečnosti)
kom
kom
26.51.52.89 Neelektronski instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu promjenljivih
veličina u tečnostima ili plinovima (uklj. mjerače toplote; isklj. za
mjerenje ili ispitivanje pritiska/protoka/nivoa tečnosti)
kom
26.51.53
Instrumenti i uređaji za fizikalne ili hemijske analize, d. n.
26.51.53.13 Elektronski uređaji za analizu plinova i dima
139
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
26.51.53.19
26.51.53.20
26.51.53.30
26.51.53.50
26.51.53.81
Jedinica
mjere
Naziv
Neelektronski uređaji za analizu plinova i dima
Hromatografi i instrumenti za elektroforezu
Spektrometri, spektrofotometri, ..., koji koriste optička zračenja
Instrumenti i uređaji koji koriste optička zračenja, d.n.
Elektronički pH i rH-metri i ostali uređaji za mjerenje provodljivosti i
elektrohemijskih veličina (uklj. korištenjem u laboratorijskoj/vanjskoj
sredini, korištenjem u procesu praćenja/kontrole)
26.51.53.83
26.51.53.90
26.51.61
26.51.61.00
26.51.62
26.51.62.10
kom
kom
kom
kom
kom
Ostali elektronski instrumenti i aparati
Ostali instrumenti i uređaji za fizičke ili hemijske analize, d.n.
Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati
Mikroskopi i difrakcijski aparati (isklj. optičke mikroskope)
Mašine i uređaji za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala
Elektronske mašine i uređaji za ispitivanje mehaničkih svojstava metala
(isklj. metalografske mašine ili aparate, instrumente za otkrivanje
grešaka)
26.51.62.30 Neеlektronske mašine i uređaji za ispitivanje metala
26.51.62.55 Elektronske mašine i uređaji za ispitivanje svojstava ostalih materijala
(isklj. za metale)
kom
kom
26.51.62.59 Neelektronske mašine i uređaji za ispitivanje svojstava materijala, uklj.
za tekstil, papir, karton, plastiku, drvo, beton, gumu, kožu/linoleum isklj.
za metale
26.51.63
Mjerači potrošnje ili proizvodnje plina, tečnosti i električne energije
26.51.63.30 Mjerači snabdijevanja ili proizvodnje plina (uklj. baždarene)
26.51.63.50 Mjerači potrošnje ili proizvodnje tečnosti (uklj. baždarene) (isklj. pumpe)
26.51.63.70 Mjerači snabdijevanja ili proizvodnje električne energije (uklj.
baždarene) (isklj. voltmetre, ampermetre, vatmetre i slično)
kom
26.51.64
26.51.64.30
26.51.64.53
26.51.64.55
26.51.64.70
26.51.65
26.51.65.00
26.51.66
26.51.66.20
26.51.66.30
26.51.66.50
26.51.66.70
26.51.66.83
Brojači okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i
tahometri; stroboskopi
Brojači za očitanje okretaja, proizvodnje i unosa, brojači za bilijar,
taksimetri, brojači milja ili kilometara, pedometri (brojači koraka), ručna
brojači, mjerači pulsa, instrumenti/aparati za mjerenje kratkotrajnih
vremenskih intervala
Pokazivači brzine za vozila
Tahometri
Stroboskopi (uklj. fotografske ili kinematografske kamere, trajno
ugrađene u stroboskope)
Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje,
hidraulični ili pneumatski
Hidraulični ili pneumatski instrumenti i aparati za automatsku regulaciju
ili kontrolu
Mjerni i kontrolni instrumenti, uređaji i mašine, d. n.
Probni stolovi
Optički instrumenti, uređaji i mašine za mjerenje ili kontrolu, d. n., u HS
90
Elektronski instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili kontrolu
geometrijskih veličina (uklj. komparatore, mašine za koordinacijsko
mjerenje)
Ostali elektronski instrumenti, aparati, ..., za mjerenje ili kontrolu
Ostali instrumenti, aparati, ..., za mjerenje ili kontrolu geometrijskih
140
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
veličina
26.51.66.89 Neelektronske mjerne mašine i instrumenti (isklj. probne stolove, optičke
instrumente i uređaje, kao i mašine i instrumente za balansiranje
mehaničkih dijelova ili za mjerenje ili kontrolu geometrijskih veličina)
26.51.70
26.51.70.15
26.51.70.19
26.51.70.30
26.51.70.90
26.51.81
26.51.81.00
26.51.82
26.51.82.00
Termostati, manostati, ostali instrumenti i uređaji za automatsku
regulaciju ili kontrolu
Elektronski termostati
Neelektronski termostati
Manostati
Instrumenti i uređaji za regulaciju ili kontrolu, d.n.
Dijelovi radara i radionavigacionih uređaja
Dijelovi radara i radionavigacionih uređaja
Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4, 26.51.5; mikrotomi; dijelovi, d. n.
Dijelovi i pribor za proizvode iz HS 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4 i 26.51.5; mikrotomi; dijelovi, d. n.
26.51.83
Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata
26.51.83.00 Dijelovi i pribor za mikroskope i difrakcione aparate (isklj. za optičke
mikroskope)
26.51.84
Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.63 i 26.51.64
26.51.84.33 Dijelovi i pribor za mjerače snabdijevanja ili proizvodnje električne
energije
26.51.84.35 Dijelovi i pribor za mjerače snabdijevanja ili proizvodnje plina ili
tečnosti, isklj. za pumpe za tečnosti
26.51.84.50 Dijelovi i pribor iz HS 90.29
26.51.85
Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.65, 26.51.66 i
26.51.70
26.51.85.20 Dijelovi i pribor instrumenata, aparata i mašina iz HS 90.31
26.51.85.50 Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za automatsku regulaciju i
kontrolu
26.51.86
Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.11 i 26.51.62
26.51.86.00 Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz HS 26.51.11 i 26.51.62
26.52
Proizvodnja satova
26.52.11
Ručni, džepni i drugi lični satovi, s kućištem od plemenitih metala ili
od metala prevučenih plemenitim metalima
26.52.11.00 Ručni, džepni satovi, s kućištem od plemenitih metala ili od metala
prevučenih plemenitim metalima
26.52.12
26.52.12.00
26.52.13
26.52.13.00
Ostali ručni, džepni i drugi lični satovi uključujući štoperice
Ostali ručni, džepni satovi i drugi satovi, uklj. štoperice
Satovi za instrument ploče i satovi sličnog tipa za vozila
Satovi za instrument ploče i satovi sličnog tipa za vozila, letjelice,
svemirske letjelice ili plovila (uklj. hronografe)
Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali
satovi
26.52.14.00 Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi
26.52.21
Satni mehanizmi za lične satove, kompletni i sastavljeni
26.52.21.00 Satni mehanizmi za lične satove, kompletni i sastavljeni
26.52.22
Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom i kg
kom i kg
kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom
kom
kom
26.52.14
141
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.52.22.00 Satni mehanizmi za satove, kompletni i sastavljeni
26.52.23
Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelimično sastavljeni;
nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni
26.52.23.00 Kompletni mehanizmi za lične satove, nesastavljeni ili djelimično
sastavljeni, nekompletni mehanizmi za lične satove, sastavljeni
26.52.24
Grubo kompletirani satni mehanizmi
26.52.24.00 Grubo kompletni satni mehanizmi za lične satove
26.52.25
Kompletni, nekompletni i grubo kompletirani satni mehanizmi,
nesastavljeni
26.52.25.00 Nesastavljeni kompletni, nekompletni i grubo kompletni satni
mehanizmi
26.52.26
Kućišta za satove i njihovi dijelovi
26.52.26.00 Kućišta za satove i njihovi dijelovi
26.52.27
Ostali satovi i dijelovi satova
26.52.27.00 Ostali dijelovi ličnih i ostalih satova
26.52.28
Satni uređaji za bilježenje vremena, parkirališni satovi; vremenske
sklopke sa satnim mehanizmom
26.52.28.10 Uređaji za registrovanje vremena i uređaji za memorisanje vremena
26.52.28.40 Uređaji koji bilježe doba dana i uređaji za mjerenje, snimanje ili
prikazivanje vremenskih intervala na neki drugi način, sa satnim
mehanizmom ili mehanizmom ručnog sata ili sa sinhronim motorom
(isklj. satove iz kategorije HS 9101 ili 9105, uređaje za bilježenje ili
snimanje vremena)
26.52.28.70 Vremenski prekidači sa mehanizmom za satove ili lične satove ili sa
sinhronim motorom (uklj. prekidače za uspostavljanje i prekidanje
električnog kola za napajanje električnih uređaja)
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i
elektroterapeutske opreme
26.60
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i
elektroterapeutske opreme
26.60.11
Rendgenski aparati i aparati koji koriste alfa-zrake, beta-zrake ili
gama-zrake
26.60.11.15 Rendgenski aparati bazirani na upotrebi u medicinske, hirurške, zubarske
ili veterinarske svrhe (uklj. radiografske i radioterapijske aparate)
kom
kom i kg
kom i kg
kg
kom i kg
kg
kom
kom
kom
26.6
kom
26.60.11.19 Rendgenski aparati bazirani na upotrebi rendgenskih (X) zraka (isklj. za
upotrebu u medicini, hirurgiji, zubarstvu ili veterini)
kom
26.60.11.30 Rendgenski aparati bazirani na upotrebi alfa-, beta- ili gama- zračenja, za
medicinske, hirurške, zubarske ili veterinarske svrhe ili ne, uklj.
radiografske ili radioterapijske aparate
kom
26.60.11.50 Rendgenske cijevi (isklj. staklene ovojnice za rendgenske cijevi)
26.60.11.70 Generatori rendgenskih (X) zraka, generatori visokog napona, uklj.
dijelove iz HS 90.23
kom
kg
26.60.12
26.60.12.30
26.60.12.80
26.60.13
Elektrodijagnostički aparati koji se koriste u medicini
Elektrokardiografi
Elektrodijagnostički aparati (isklj. elektrokardiografe), d.n.
Aparati s ultraljubičastim ili infracrvenim zrakama za medicinsku,
hiruršku, zubarsku i veterinarsku upotrebu
142
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.60.13.00 Aparati s ultraljubičastim i infracrvenim zrakama za medicinsku,
hiruršku, zubarsku i veterinarsku upotrebu
Električni stimulatori srca (pejsmejkeri); slušni aparati
Aparati za poboljšanje sluha (isklj. dijelove i pribor)
Dijelovi i pribor pomagala za sluh (isklj. slušalice, pojačala i slično)
Elektronski stimulatori srčanog mišića (pejsmejkeri), (isklj. dijelove i
pribor)
26.7
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.70
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.70.11
Sočiva objektiva za fotografske aparate, projektore ili aparate za
fotografska povećavanja i smanjivanja
26.70.11.00 Montirana sočiva objektiva za fotoaparate, kamere, projektore ili aparate
za fotografska povećavanja ili umanjivanja
26.60.14
26.60.14.33
26.60.14.39
26.60.14.50
26.70.12
kom
kom
kom i kg
kom
kom
Fotografski aparati koji se koriste za pripremu štampanih ploča ili
cilindara; fotografski aparati za snimanje dokumenata na
mikrofilm, mikrofiševe i slično
26.70.12.50 Fotografski aparati za pripremanje štamparskih ploča ili cilindara,
fotoaparati specijalno konstruisani za fotografisanje pod vodom, za
geodetska snimanja iz vazduha ili za medicinsko ili hirurško ispitivanje
unutrašnjih organa; uporedni aparati za forenzičke ili kriminološke
laboratorije
26.70.13
Digitalni fotoaparati
26.70.13.00 Digitalne kamere i fotoaparati
26.70.14
Polaroid aparati i ostali fotoaparati
26.70.14.00 Fotoaparati za trenutnu brzu fotografiju i ostali aparati (isklj. digitalne
fotoaparate, kamere, fotoaparate za pripremanje štamparskih ploča ili
cilindara, kao i fotoaparata specijalno konstruisanih za fotografisanje pod
vodom, za geodetska snimanja iz vazduha ili za medicinsko ili hirurško
ispitivanje unutrašnjih organa; uporedni aparati za forenzičke ili
kriminološke laboratorije)
26.70.15
Kinematografske kamere
26.70.15.00 Kinematografske kamere za filmove širine < 16 mm ili za dvostruke 8
mm filmove
26.70.16
Kinematografski projektori; projektori dijapozitiva; ostali
projektori
26.70.16.00 Kinematografski projektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori slika
26.70.17
Fleš-svjetiljke (blicevi); aparati za povećavanje fotografija; aparati
za fotolaboratorije; negatoskopi, ekrani za projekciju
26.70.17.00 Blicevi (isklj. fotografske blic-sijalice, blic-kocke i slično); fotografski
aparati za uvećavanje, aparate za fotolaboratorije, negatoskopi, ekrani za
projekcije
26.70.18
Čitači mikrofilmova, mikrofiševa ili drugih mikrooblika
26.70.18.00 Čitači mikrofilmova, mikrofiševa ili drugih mikrooblika
26.70.19
Dijelovi i pribor fotografske opreme
26.70.19.00 Dijelovi i pribor fotografske opreme
26.70.21
Listovi i ploče od polarizovanog materijala; sočiva, prizme, ogledala
i ostali optički elementi (osim stakla koje nije optički obrađeno),
montirani ili ne, osim za fotoaparate, projektore, aparate za
fotografska povećavanja ili smanjivanja
26.70.21.53 Prizme, ogledala i drugi optički elementi, d.n.
143
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom i kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
26.70.21.55 Montirana sočiva, prizme, ogledala, itd., od bilo kojeg materijala, d.n.
26.70.21.70 Montirana sočiva za objektive od svih vrsta materijala (isklj. za
fotoaparate i kamere, projektore ili fotografske aparate za uvećavanje i
smanjivanje)
26.70.21.80 Nemontirani listovi i ploče od polarizujućeg materijala; montirani filteri
od svih vrsta materijala
Dvogledi s jednim ili dva objektiva i drugi optički teleskopi; ostali
astronomski instrumenti; optički mikroskopi
26.70.22.30 Dvogledi (uklj. dvoglede za noćno osmatranje)
26.70.22.50 Instrumenti (isklj. dvoglede) poput optičkih teleskopa
26.70.22.70 Složeni optički mikroskopi, uklj. one za fotomikrografiju,
kinefotomikrografiju ili mikroprojekciju
kom
kom
kg
26.70.22
26.70.23
26.70.23.10
26.70.23.30
26.70.23.90
26.70.24
26.70.24.10
26.70.24.30
26.70.25
26.70.25.00
26.8
26.80
26.80.11
26.80.11.00
26.80.12
26.80.12.00
Uređaji s tečnim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali
optički uređaji, aparati i instrumenti, d. n.
Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi…
Laseri (isklj. laserske diode, mašine i aparate s ugrađenim laserom)
Ostali optički aparati i instrumenti, d. n., u HS 90
Dijelovi i pribor dvogleda, monokulara i ostalih optičkih teleskopa;
ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi
Dijelovi i pribor za dvoglede (uklj. nosače), itd.
Dijelovi i pribor optičkih mikroskopa iz HS 90.11
Dijelovi i pribor uređaja s tečnim kristalima, lasera (osim laserskih
dioda), ostalih optičkih aparata i instrumenata, d. n.
Dijelovi i pribor optičkih aparata i instrumenata iz HS 90.13
Proizvodnja magnetnih i optičkih medija
Proizvodnja magnetnih i optičkih medija
Magnetni mediji, nesnimljeni, osim kartice s magnetnom trakom
Magnetne trake i magnetni diskovi, nesnimljeni, za snimanje zvuka ili
drugih pojava
Optički mediji, nesnimljeni
Optički mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava (isklj. proizvode iz
CT 37), nesnimljeni
Ostali mediji za snimanje, uključujući matrice i mastere za
proizvodnju diskova
26.80.13.00 Ostali mediji za snimanje, uklj. matrice i mastere za proizvodnju diskova
26.80.14
Kartice s magnetnom trakom
26.80.14.00 Kartice sa ugrađenom magnetnom trakom
kom
kom
kom
kom
kom
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kg
kg
26.80.13
27
kg
kg
Proizvodnja električne opreme
Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja
za distribuciju i kontrolu električne energije
27.11
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.11.10
Motori, snage ≤ 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori
istosmjerne struje
27.11.10.10 Elektromotori, snage ≤ 37,5 W (uklj. sinhrone motore snage ≤ 18 W,
univerzalne motore za istosmjernu/naizmjeničnu struju, motore za
istosmjernu i motore za naizmjeničnu struju)
27.1
27.11.10.30 Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 37,5 W ali ≤ 750 W (isklj.
elektropokretače (anlesere) za motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
144
kom i kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.11.10.50 Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 750 W but ≤ 75 kW
27.11.10.70 Motori i generatori istosmjerne struje, snage > 75 kW ali ≤ 375 kW
(isklj. elektropokretače (anlesere) za motore s unutrašnjim
sagorijevanjem)
27.11.10.90 Motori i generatori istosmjerne struje, snage >375 kW (isklj.
elektropokretače (anlesere) za motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
27.11.21
27.11.21.00
27.11.22
27.11.22.30
27.11.22.50
27.11.23
27.11.23.00
27.11.24
27.11.24.03
27.11.24.05
27.11.24.07
27.11.25
27.11.25.30
27.11.25.40
Univerzalni motori za istosmjernu i naizmjeničnu struju, snage >
37,5 W
Univerzalni motori za naizmjeničnu/istosmjernu struju, snage > 37,5 W
Motori naizmjenične struje, monofazni
Monofazni motori naizmjenične struje, snage ≤ 750 W
Monofazni motori naizmjenične struje, snage > 750 W
Motori naizmjenične struje, višefazni, snage ≤ 750 W
Višefazni motori naizmjenične struje, snage ≤ 750 W
Motori naizmjenične struje, višefazni, snage > 750 W ≤ 75 kW
Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 0,75 kW ali ≤ 7,5 kW
Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 7,5 kW ali ≤ 37 kW
Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 37 kW ali ≤ 75 kW
Motori naizmjenične struje, višefazni, snage > 75 kW
Višefazni motori za vuču naizmjenične struje, snage > 75 kW
Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 75 kW ali ≤ 375 kW (isklj.
motore za vuču)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
27.11.25.60 Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 375 kW ali ≤ 750 kW
(isklj. motore za vuču)
kom i t
27.11.25.90 Višefazni motori naizmjenične struje, snage > 750 kW (isklj. motore za
vuču)
27.11.26
Generatori naizmjenične struje (alternatori)
27.11.26.10 Generatori naizmjenične struje (alternatori), snage ≤ 75 kVA
27.11.26.30 Generatori naizmjenične struje (alternatori), snage > 75 kVA ali ≤ 375
kVA
27.11.26.50 Generatori naizmjenične struje (alternatori), snage > 375 kVA ali ≤ 750
kVA
27.11.26.70 Generatori naizmjenične struje (alternatori), snage > 750 kVA
27.11.31
Generatorski agregati s klipnim motorima s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije
27.11.31.10 Generatorski agregati sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem sa
kompresionim paljenjem, snage ≤ 7,5 kVA
kom i t
27.11.31.30 Generatorski agregati sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem s
kompresionim paljenjem, snage > 75 kVA ali ≤ 375 kVA
kom i t
27.11.31.50 Generatorski agregati sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem s
kompresionim paljenjem, snage > 375 kVA ali ≤ 750 kVA
kom i t
27.11.31.70 Generatorski agregati sa motorima s kompresionim paljenjem, snage >
750 kVA
27.11.32
Generatorski agregati na paljenje pomoću svjećice; ostali
generatorski agregati; električni rotacioni konvertori
27.11.32.33 Generatorski agregati sa motorima s paljenjem pomoću svjećice, snage ≤
7,5 kVA
27.11.32.35 Generatorski agregati sa motorima s paljenjem pomoću svjećice, snage >
7,5 kVA
kom i t
145
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.11.32.50 Generatorski agregati (isklj. agregate na vjetar i agregate sa motorima s
unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice)
kom i t
27.11.32.70
27.11.41
27.11.41.20
27.11.41.50
kom i t
27.11.41.80
27.11.42
27.11.42.20
27.11.42.40
27.11.42.60
27.11.43
27.11.43.30
27.11.43.80
27.11.50
27.11.50.13
27.11.50.15
27.11.50.30
Rotacioni konvertori
Transformatori s tekućim dielektrikom
Transformatori s tekućim dielektrikom, snage ≤ 650 kVA
Transformatori s tekućim dielektrikom, snage > 650 kVA ali ≤ 10 000
kVA
Transformatori s tekućim dielektrikom, snage >10000 kVA
Ostali transformatori, kapaciteta snage ≤ 16 kVA
Mjerni transformatori, snage ≤ 1 kVA (uklj. za mjerenje napona)
Ostali transformatori d.n., snage ≤ 1 kVA
Ostali transformatori, snage > 1 kVA ≤ 16 kVA
Ostali transformatori, kapaciteta snage > 16 kVA
Transformatori, d.n., snage > 16 kVA ali ≤ 500 kVA
Transformatori, d.n., snage > 500 kVA
Balasti za sijalice i cijevi s pražnjenjem; statički konvertori; ostali
induktori
Induktori za sijalice i cijevi s pražnjenjem
Balasti za sijalice i cijevi s pražnjenjem (isklj. induktore)
Ispravljači (isklj. one koje se upotrebljavaju sa telekomunikacijskim
uređajima, mašinama za automatsku obradu podataka i njihove dijelove
kom i t
kom i t
kom i t
kom i kg
kom i kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i kg
kom i kg
kom i kg
27.11.50.33 Punjači akumulatora
27.11.50.40 Jedinice za snabdijevanje energijom telekomunikacionih aparata,
automatskih mašina za obradu podataka i njihovi dijelovi
kom i kg
kom i kg
27.11.50.53 Inverteri, snage ≤ 7,5 kVA
27.11.50.55 Inverteri, snage > 7,5 kVA
27.11.50.70 Statički konventori (isklj. polikristalne poluprovodnike, specijalne
konvertore za zavarivanje bez pribora za zavarivanje, punjača
akumulatora, ispravljača i invertora)
27.11.50.80 Induktori (isklj. indukcione kaleme, reaktivne kaleme za katodne cijevi,
sijalice i cijevi punjene plemenitim plinom)
kom i kg
kom i kg
kom i kg
27.11.61
27.11.61.00
27.11.62
27.11.62.03
27.11.62.05
27.11.62.07
27.12
27.12.10
27.12.10.10
27.12.10.20
27.12.10.30
27.12.10.40
Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore
Dijelovi podesni za mašine iz HS 85.01 ili 85.03
Dijelovi za transformatore, induktore i statičke konvertere
Feritne (željezne) jezgre transformatora i induktora
Dijelovi transformatora i induktora (isklj. feritne (željezne) jezgre)
Dijelovi statičkih konvertora
Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih
strujnih kola, za napon > 1 000 V
Osigurači za napon > 1 kV
Automatski osigurači (prekidači)
Izolacioni prekidači i rastavljači
Gromobrani, odvodnici prenapona, ograničavači i prigušivači napona, za
napon > 1 kV
27.12.10.90 Drugi uređaji za spajanje, prekidanje … strujnih kola > 1000 V
27.12.21
Osigurači za napon ≤ 1 000 V
146
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Osigurači za napon ≤ 1 kV i za jačinu struje ≤ 10 A
Osigurači za napon ≤ 1 kV i za jačinu struje > 10 A ali ≤ 63 A
Osigurači za napon ≤ 1 kV i za jačinu struje > 63 A
Automatski prekidači strujnih kola, za napon ≤ 1 000 V
Automatski osigurači (prekidači) strujnih kola, za napon ≤ 1 kV i jačinu
struje ≤ 63 A
27.12.22.50 Automatski osigurači (prekidači) strujnih kola, za napon ≤ 1 kV i jačinu
struje > 63 A
27.12.23
Aparati za zaštitu strujnih kola, d. n., za napon ≤ 1 000 V
27.12.23.30 Električni aparati za zaštitu strujnih kola za napon ≤ 1 kV i jačinu struje
≤ 16 A (isklj. osigurače, automatske osigurače (prekidače) strujnih kola)
kom i t
kom i t
kom i t
27.12.23.50 Električni aparati za zaštitu strujnih kola za napon ≤ 1 kV i jačinu struje
> 16 A ali ≤ 125 A (isklj. osigurače, automatske osigurače (prekidače)
strujnih kola)
27.12.23.70 Električni aparati za zaštitu strujnih kola za napon ≤ 1 kV i jačinu struje
> 125 A (isklj. osigurače, automatski osigurači (prekidači) strujnih kola)
kom i t
27.12.21.30
27.12.21.50
27.12.21.70
27.12.22
27.12.22.30
Releji, za napon ≤ 1000 V
Releji, za napon ≤ 60 V i jačinu struje ≤ 2 A
Releji, za napon ≤ 60 V i jačinu struje > 2 A
Releji i konektori za napon > 60 V ali ≤ 1 kV
Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje / isključivanje i
zaštitu uređaja, za napon ≤ 1 000 V
27.12.31.30 Pultovi za numeričko upravljanje s ugrađenim uređajem za automatsku
obradu podataka, za napon ≤ 1 kV
27.12.24
27.12.24.33
27.12.24.35
27.12.24.50
27.12.31
27.12.31.50 Podešavajući uređaji za upravljanje memorijom, za napon ≤ 1 kV
27.12.31.70 Ostale baze za električno upravljanje, distribuciju električne energije, za
napon ≤ 1000 V
27.12.32
27.12.32.03
27.12.32.05
27.12.40
27.12.40.30
27.12.40.90
27.2
27.20
27.20.11
27.20.11.00
27.20.12
27.20.12.00
27.20.21
27.20.21.00
27.20.22
27.20.22.00
Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje / isključivanje i
zaštitu uređaja, za napon > 1 000 V
Pultovi za numeričko upravljanje, za napon > 1000 V, ≤ 72,5 kV
Pultovi za numeričko upravljanje, za napon > 72,5 kV
Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije
Ploče, paneli, konzole, stolovi, ormari i ostale baze za smještaj uređaja za
električno upravljanje i distribuciju električne energije (isklj. one sa već
ugrađenom opremom)
Ostali dijelovi uređaja iz HS 85.35, 85.36, 85.37
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja baterija i akumulatora
Primarne (nepunjive) ćelije i primarne baterije
Nepunjive baterije
Dijelovi primarnih ćelija i primarnih baterija
Dijelovi primarnih (nepunjivih) baterija (isklj. baterijski ugljik, za
baterije koje se mogu ponovo puniti)
Olovni akumulatori za pogon klipnih motora
Olovni akumulatori za pogon klipnih motora
Olovni akumulatori, osim za pogon klipnih motora
Olovni akumulatori (isklj. baterije za elektropokretače motora)
147
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kom i kg
kg
kom i t
br. elem.
it
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.20.23
Nikal-kadmijumov, nikal-hidridni, litijum-jonizovani, nikalpolimerni, nikal-željezni i ostali električni akumulatori
27.20.23.00 Alkalni akumulatori (nikl-kadmijumov, nikl-metalno-hidridni, litijumjonizovani, litijum-polimerni, nikl-željezni i drugi električni
akumulatori)
27.20.24
Dijelovi električnih akumulatora, uključujući separatore
27.20.24.00 Dijelovi električnih akumulatora uklj. separatore za odvajanje anodnog i
katodnog prostora
27.3
27.31
27.31.11
27.31.11.00
Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Kablovi od pojedinačno obloženih optičkih vlakana
Kablovi od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno obloženih vlakana
opremljeni ili neopremljeni električnim provodnicima ili sa konektorima
Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih
vlakana (osim od pojedinačno obloženih vlakana)
27.31.12.00 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih vlakana
(osim onih koji su izrađeni od pojedinačno obloženih vlakana)
kom i t
kg
kg
27.31.12
27.32
27.32.11
27.32.11.00
27.32.12
27.32.12.00
Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
Izolovana žica za namote
Žica za namote za električne svrhe
Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici
Izolirani koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici za
prijenos podataka i kontrolu, opremljeni ili neopremljeni sa konektorima
Ostali električni provodnici, za napon ≤ 1000 V
Ostali električni provodnici za napon ≤ 1000 V, sa konektorima
Ostali električni provodnici za napon ≤ 1000 V, bez konektora
Ostali električni provodnici, za napon > 1 000 V
Izolirani električni provodnici za napon > 1000 V (isklj. žice za namote,
koaksijalne kablove i druge koaksijalne električne provodnike, kompleti
žica za paljenje i druge svrhe koji se koriste u vozilima, letjelicama,
brodovima)
27.33
Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.33.11
Prekidači, voltaže ≤ 1 000 V
27.33.11.00 Električni aparati za prekidanje električnih kola, za napon ≤ 1 kV (uklj.
prekidače na dugme i rotacione prekidače) (isklj. releje)
27.32.13
27.32.13.40
27.32.13.80
27.32.14
27.32.14.00
27.33.12
Grla za sijalice, za napon ≤ 1 000 V
27.33.12.00 Grla za sijalice, za napon ≤ 1 kV
27.33.13
Utikači, utičnice i ostali uređaji za uključivanje/isključivanje i
zaštitu električnih strujnih kola, d. n.
27.33.13.10 Električni utikači i utičnice za koaksijalne kablove, za napon ≤ 1 kV
27.33.13.30 Električni utikači i utičnice za štampana kola, za napon ≤ 1 kV
27.33.13.50 Utikači i utičnice za napon ≤ 1 kV (isklj. za koaksijalne kablove, za
štampana kola)
27.33.13.60 Ugradbeni (montažni) elementi za strujna kola, za napon ≤ 1 kV
27.33.13.70 Priključni i kontaktni elementi za žice i kablove, za napon ≤ 1 kV
27.33.13.80 Ostali uređaji za povezivanje na ili unutar strujnog kola, za napon ≤ 1000
V
27.33.14
Električni izolacioni pribor od plastike
148
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.33.14.10 Zidne utičnice, razvodne kutije, kablovske police od plastike za
električna kola
27.33.14.30 Izolacijski pribor od plastike; za električne mašine, aparate ili opremu
(isklj. električne izolatore)
kg
kg
Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim sijalicama
Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim sijalicama
Volfram-halogene sijalice s nitima, osim ultraljubičastih i
infracrvenih
27.40.12.50 Volfram halogene sijalice s žarnom niti, za motocikle i motorna vozila
(isklj. ultraljubičaste i infracrvene sijalice)
kom
27.40.12.93 Volfram halogene sijalice s žarnom niti, za napon > 100 V (isklj.
ultraljubičaste i infracrvene sijalice, za motocikle i motorna vozila)
kom
27.40.12.95 Volfram halogene sijalice s žarnom niti, za napon ≤ 100 V (isklj.
ultraljubičaste i infracrvene sijalice, za motocikle i motorna vozila)
kom
27.4
27.40
27.40.11
27.40.11.00
27.40.12
27.40.13
Sijalice sa žarnom niti, snage ≤ 200 W, za napon > 100 V, d. n.
27.40.13.00 Sijalice s žarnom niti, snage ≤ 200 W, za napon > 100 V (uklj.
reflektorske sijalice) (isklj. ultraljubičaste, infracrvene sijalice, volfram
halogene sijalice s žarnom niti i zatvorene reflektorske uloške s
ugrađenim sijalicama)
27.40.14
Sijalice sa žarnom niti, d. n.
27.40.14.60 Sijalice sa žarnom niti za motocikle i druga motorna vozila (isklj.
zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim sijalicama, volfram-halogene
sijalice)
27.40.14.90 Sijalice sa žarnom niti, d. n.
27.40.15
Sijalice s pražnjenjem; ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne
sijalice
27.40.15.10 Fluorescentne katodne lampe s vrućom katodom i priključcima na oba
kraja (isklj. ultraljubičaste lampe)
kom
kom
kom
kom
kom
27.40.15.30 Fluorescentne katodne lampe s vrućom katodom (isklj. ultraljubičaste
sijalice, s priključcima na oba kraja)
kom
27.40.15.50 Ostale sijalice sa pražnjenjem (isklj. ultraljubičaste)
27.40.15.70 Ultraljubičaste, infracrvene i lučne lampe
27.40.21
Prijenosne električne svjetiljke s vlastitim izvorom energije (npr.
suhe baterije, akumulatori i elektromagneti)
27.40.21.00 Prenosive električne svjetiljke na suhe baterije, akumulatore ili diname
(isklj. za bicikle ili motorna vozila)
kom
kom
27.40.22
27.40.22.00
27.40.23
27.40.23.00
27.40.24
27.40.24.00
Električne svjetiljke za postavljanje na sto, uz krevet ili na pod
Električne svjetiljke koje se postavljaju na stolove, uz krevet ili na pod
Neelektrične svjetiljke i svijetleća tijela
Neelektrične lampe i svjetiljke
Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično
Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili natpisima i slično
(uklj. saobraćajne znakove)
27.40.25
Lusteri i ostala električna plafonska i zidna svjetleća tijela
27.40.25.00 Lusteri i ostala električna plafonska i zidna svjetleća tijela (isklj. one koji
se koriste za rasvjetu otvorenih javnih prostora ili saobraćajnica)
149
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
27.40.31
27.40.31.00
27.40.32
27.40.32.00
27.40.33
27.40.33.00
Jedinica
mjere
Naziv
Fotografski blicevi i sijalice-blicevi i slično
Fotografski blicevi, blic-sijalice i slično
Setovi za rasvjetu božićnih jelki
Kompleti sijalica za novogodišnje jelke
Reflektori za otvorene prostore
Reflektori za otvorene prostore (uklj. reflektore za pozornice, fotografske
i filmske studije)
27.40.39
Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu
27.40.39.10 Električna oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju za motorna
vozila (isklj. običnе sijalicе (sa žarnom niti) i sijalicе sa pražnjenjem,
zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim sijalicama, ultraljubičastе,
infracrvenе sijalicе i lučnе sijalicе)
27.40.39.30 Električne sijalice i rasvjetna tijela, od plastike i drugih materijala koje se
koriste za sijalice sa žarnom niti i flourescentne cijevi
27.40.41
Dijelovi za sijalice sa žarnom niti i s pražnjenjem
27.40.41.00 Dijelovi za sijalice sa žarnom niti ili sijalice s pražnjenjem (uklj.
zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim sijalicama, ultraljubičaste ili
infracrvene sijalice, lučne sijalice)
27.40.42
Dijelovi za svjetiljke i oprema za rasvjetu
27.40.42.30 Dijelovi za prenosive električne svjetiljke, na suhe baterije, akumulatore
ili diname (isklj. za bicikle ili motorna vozila)
27.40.42.50
27.5
27.51
27.51.11
27.51.11.10
27.51.11.33
Dijelovi (isklj. od stakla ili plastike) za sijalice i rasvjetna tijela, itd.
Proizvodnja aparata za domaćinstvo
Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
Frižideri i zamrzivači za domaćinstvo
Kombinovani frižideri-zamrzivači, s odvojenim vanjskim vratima
Frižideri za domaćinstvo (uklj. kompresorske, električno-apsorpcijske)
(isklj. ugradbene)
27.51.11.35
27.51.11.50
27.51.11.70
27.51.12
27.51.12.00
27.51.13
27.51.13.00
27.51.14
27.51.14.00
27.51.15
27.51.15.30
Ugradbeni kompresorski frižideri
Zamrzivači u obliku sanduka (škrinje), kapaciteta ≤ 800 l
Zamrzivači uspravnog tipa, kapaciteta ≤ 900 l
Mašine za pranje posuđa za domaćinstvo
Mašine za pranje suđa, za domaćinstvo
Mašine za pranje i sušenje veša za domaćinstvo
Mašine za pranje i sušenje veša, za domaćinstvo
Električni pokrivači
Električni pokrivači
Ventilatori, ventilatorske i recirkulacione nape za domaćinstvo
Stolni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa
ugrađenim elektromotorom, snage ≤ 125 W
27.51.15.80 Ventilacijske ili cirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, s najvećom
horizontalnom stranicom ≤ 120 cm
Elektromehanički aparati za domaćinstvo, s ugrađenim
elektromotorom
27.51.21.23 Usisivači prašine s ugrađenim elektromotorom snage ≤ 1500 W, sa
vrećom za prašinu ili drugim spremnikom kapaciteta ≤ 20 l
kom
kom
kom i kg
kg
kom i kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
27.51.21
27.51.21.25 Ostali vakuum usisivači sa ugrađenim elektromotorom
150
kom i kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.51.21.70 Aparati za mljevenje, miješanje i sokovnici za voće i povrće, s
ugrađenim elektromotorom, za domaćinstvo
27.51.21.90 Ostali elektromehanički aparati
27.51.22
Aparati za brijanje, šišanje i skidanje dlaka (depiliranje), s
ugrađenim elektromotorom
27.51.22.00 Aparati za brijanje i šišanje i aparati za podšišavanje, sa ugrađenim
elektromotorom
27.51.23
Elektrotermički aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje
ruku; električne pegle
27.51.23.10 Električna sušila za kosu
27.51.23.30 Električni aparati za uređivanje kose (uklj. aparate za kovrdžanje kose)
(isklj. haube za sušenje kose, aparate za sušenje kose)
kom i kg
kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
Električni aparati za sušenje ruku
Električne pegle
Ostali elektrotermički aparati
Vakuumski usisivači, uklj. vakuum usisivače za suho i mokro usisavanje
(isklj. s ugrađenim elektromotorom)
kom i kg
kom i kg
27.51.24.30 Električni aparati za pripremu kafe ili čaja (uklj. filtrirajuće aparate), za
domaćinstvo
27.51.24.50 Električni tosteri (uklj. toster ploče za prženje hljeba, krompira ili drugih
sitnih proizvoda), za domaćinstvo
kom i kg
27.51.24.90 Elektrotermički aparati za domaćinstvo (isklj. aparate za uređivanje kose
i aparate za sušenje ruku, aparate za grijanje prostora i aparate za grijanje
tla, bojlere, uranjajuće grijače, električne pegle, mikrovalne pećnice,
rerne, peći, rešoe, ringle, roštilje, aparate za pripremanje kafe, čaja i
tostere)
27.51.25
Električni protočni ili akumulacioni grijači vode i uronjivi grijači
27.51.25.30 Električni protočni bojleri
27.51.25.60 Električni grijači vode i hidro grijači (isklj. protočne grijalice vode)
27.51.26
Električni grijači prostorija i podova
27.51.26.30 Električni akumulacijski radijatori
27.51.26.50 Električni radijatori, konvekcioni grijači i grijači ili naprave sa
ugrađenim ventilatorima
27.51.26.90 Ostali električni grijači prostora
27.51.27
Mikrovalne pećnice
27.51.27.00 Mikrovalne pećnice, za domaćinstvo
27.51.28
Ostale električne pećnice; šporeti, kuhala i ploče za kuhanje; roštilji,
ražnjevi
27.51.28.10 Električne pećnice s najmanje jednom rernom i pločom za kuhanje (uklj.
kombinovane plinsko-električne aparate), za domaćinstvo
kom i kg
Električni rešoi, ringle i ploče za kuhanje, za domaćinstvo
Električni roštilji i ražnjevi, za domaćinstvo
Električne pećnice za ugradnju, za domaćinstvo
Električne pećnice (osim onih za ugradnju, mikrovalnih pećnica), za
domaćinstvo
27.51.29
Električni grijači otpornici
27.51.29.00 Električni grijači otpornici (isklj. karbonske)
27.51.30
Dijelovi električnih aparata za domaćinstvo
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
27.51.23.50
27.51.23.70
27.51.24
27.51.24.10
27.51.28.30
27.51.28.50
27.51.28.70
27.51.28.90
151
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.51.30.10 Dijelovi za vakuum usisivače
27.51.30.30 Dijelovi elektromehaničkih aparata s ugrađenim elektromotorom, za
domaćinstvo (isklj. vakuumske usisivače)
kg
kg
Dijelovi aparata za brijanje i šišanje s ugrađenim elektromotorom
Dijelovi aparata iz HS 85.16
Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Neelektrični aparati za kuhanje i grijači tanjira za domaćinstvo od
željeza, čelika i bakra
27.52.11.13 Željezni ili čelični plinski aparati za kuhanje i grijači tanjira, s rernom
(uklj. one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje, odvojenim rernama i
na plin i druga goriva), za domaćinstvo
kg
kg
27.51.30.50
27.51.30.70
27.52
27.52.11
27.52.11.15 Željezni ili čelični plinski aparati za kuhanje i grijači tanjira za
domaćinstvo (uklj. one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje, na plin
i druga goriva) (isklj. one s rernom)
27.52.11.90 Ostali aparati za kuhanje i grijači tanjira za domaćinstvo, od željeza,
čelika ili bakra, neelektrični
Ostali grijači prostora za domaćinstvo na plin (i kombinovana),
tečno i čvrsto gorivo
27.52.12.34 Željezni ili čelični plinski aparati za kućanstvo (uklj. grijalice, kamine,
radijatore na plin i druga goriva) (isklj. aparate za kuhanje i grijače
tanjira)
27.52.12.50 Željezni ili čelični aparati na tečno gorivo, uklj. grijalice, kamine,
radijatore (isklj. aparate za kuhanje i grijače tanjira)
kom i t
kom i t
kom i t
27.52.12
27.52.12.70 Željezni ili čelični aparati na čvrsto gorivo, uklj. grijalice, kamine,
radijatore (isklj. aparate za kuhanje i grijače tanjira)
Neelektrični grijači vazduha i distributeri toplog vazduha, d. n., od
željeza i čelika
27.52.13.00 Neelektrični grijači vazduha i distributeri toplog vazduha od željeza ili
čelika, d.n.
27.52.14
Neelektrični protočni i akumulacioni grijači vode
27.52.14.00 Neelektrični protočni ili akumulacioni grijači vode
27.52.20
Dijelovi pećnica, šporeta, grijaćih tanjira i sličnih neelektričnih
aparata za domaćinstvo
27.52.20.00 Željezni ili čelični dijelovi za željezne ili čelične peći, šporete, kamine,
kuhala, roštilje, plinske rešoe, grijače tanjira i slične neelektrične aparate
za domaćinstvo na plin, tekuća ili čvrsta goriva
kom i t
kom i t
kom i t
27.52.13
27.9
27.90
27.90.11
27.90.11.50
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja ostale električne opreme
Električne mašine i uređaji, s posebnim funkcijama
Mašine s prevodilačkim funkcijama ili s funkcijom rječnika, pojačivači
za antene i ostale električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, koji
nisu navedeni ili obuhvaćeni na drugom mjestu u HS 85 (isklj. solarne
krevete, lampe za sunčanje i sličnu opremu za sunčanje)
Električni izolatori, izolacioni pribor za mašine ili opremu;
elektroprovodne cijevi
27.90.12.30 Električni izolatori (isklj. od stakla i keramike)
kom i t
kom i t
kg
kg
27.90.12
152
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
27.90.12.80 Izolacioni pribor za električne svrhe, od materijala osim od keramike ili
plastike; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od osnovnih metala
obloženi izolacionim materijalom
27.90.13
27.90.13.30
27.90.13.50
27.90.13.70
27.90.13.90
27.90.20
27.90.20.20
27.90.20.50
27.90.20.80
27.90.31
27.90.31.09
27.90.31.18
Elektrode od uglja i ostali proizvodi od grafita i drugog uglja za
upotrebu u elektrotehnici
Elektrode od karbona za peći
Elektrode od karbona (isklj. za peći)
Ugljene četkice
Proizvodi od grafita i drugog ugljika za električnu upotrebu (isklj.
elektrode od karbona i četkice)
Indikatorske ploče s ugrađenim uređajima s tečnim kristalima ili
svjetlećim diodama; električni aparati za zvučnu ili vizuelnu
signalizaciju
Pokazne ploče s ugrađenim displejom s tekućim kristalom (LCD)
Pokazne ploče s ugrađenim uređajima sa svjetlećim diodama (LED)
Električni uređaji za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, d.n.
Električne mašine i aparati za lemljenje ili zavarivanje, električne
mašine i aparati za vruće prskanje metala ili kermeta
Električne lemilice i pištolji
Mašine i aparati za električno lemljenje i zavarivanje (isklj. električne
lemilice i pištolje)
27.90.31.45 Električne mašine i aparati za elektrootporno zavarivanje metala
27.90.31.54 Mašine i aparati za automatsko ili poluautomatsko zavarivanje metala
elektrolukom (uklj. luk plazme)
27.90.31.63
27.90.31.72
27.90.31.81
27.90.31.91
Ostale mašine i aparati za ručno zavarivanje obloženim elektrodama
Ostale mašine i aparati za elektrolučno zavarivanje
Mašine i aparati za zavarivanje ili sprejanje metala, d.n.
Električne mašine i aparati za zavarivanje termoplastičnih materijala
(isklj. lemilice koje se koriste za proizvodnju poluprovodničkih uređaja)
Dijelovi električnih mašina i aparata za lemljenje ili zavarivanje,
električnih mašina i aparata za vruće prskanje metala ili kermeta
27.90.32.00 Dijelovi mašina i aparata iz HS 85.15
27.90.33
Dijelovi ostale električne opreme; električni dijelovi mašina i
aparata, d. n.
27.90.33.30 Dijelovi električne signalizacione opreme za sigurnost ili kontrolu
saobraćaja za željeznice, tramvaje, puteve, unutrašnje vodene puteve,
parkirališta, lučne instalacije i aerodrome
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
27.90.32
Dijelovi uređaja iz HS 85.31
Dijelovi električnih mašina/uređaja s posebnim funkcijama, d.n.
Električni dijelovi mašina i aparata, d.n.
Ostala električna oprema, d. n. (uključujući elektromagnete;
elektromagnetne spojnice; kvačila i kočnice; elektromagnetne glave
za dizanje; električni akceleratori čestica; električni generatori
signala)
27.90.40.10 Akceleratori čestica
27.90.40.30 Generatori signala
27.90.40.50 Elektromagnetne spojnice, kvačila i kočnice (isklj. mehaničke,
hidraulične ili pneumatske kočnice koje kontrolišu elektromagnetni
27.90.33.50
27.90.33.70
27.90.33.90
27.90.40
153
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
uređaji)
27.90.40.60 Elektromagneti i elektromagnetne podizne glave i njihovi dijelovi (isklj.
magnete za medicinske svrhe); elektromagnetni ili trajni magnetni
pritegači, spone i slični držači i njihovi dijelovi, d. n.
kg
27.90.40.70 Solarni kreveti, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje
27.90.51
Nepromjenljivi kondenzatori frekvencije 50/60 Hz, za upotrebu u
strujnim kolima, reaktivne snage ≥ 0,5 kVAr
27.90.51.00 Nepromjenljivi kondenzatori za strujna kola, snage > 0,5 kVAr
27.90.52
Ostali nepromjenljivi kondenzatori
27.90.52.20 Nepromjenljivi kondenzatori za strujna kola, s elektrolitima od tantala ili
aluminija (isklj. kondenzatore za poboljšanje snage)
kom i kg
Drugi nepromjenljivi električni kondenzatori, d. n.
Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podešeni) kondenzatori
Promenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podešeni) kondenzatori
Električni otpornici, osim grijaćih otpornika
Nepromjenjivi električni otpornici, snage ≤ 20 W (isklj. otporne grijače i
nepromjenjive ugljene otpornike, kompozitni ili slojni)
kom i kg
27.90.60.37 Nepromjenljivi električni otpornici, snage > 20 W (isklj. otporne grijače i
nepromjenljive ugljene otpornike, kompozitni ili slojni)
kom i kg
27.90.60.55 Promjenljivi žičani otpornici, snage ≤ 20 W
27.90.60.57 Promjenljivi žičani otpornici, snage > 20 W
27.90.60.80 Nepromjenljivi ugljeni otpornici, kompozitni ili slojni (isklj. otporne
grijače); električni promjenljivi otpornici, uklj. reostate i potenciometre
(isklj. žičane promjenljive otpornike i otporne grijače)
kom i kg
kom i kg
kom i kg
27.90.52.40
27.90.53
27.90.53.00
27.90.60
27.90.60.35
Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i nadzor
saobraćaja na željezničkim i tramvajskim prugama, putevima,
unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim
postrojenjima ili aerodromima
27.90.70.10 Električna signalizaciona oprema za sigurnost ili kontrolu željezničkog
ili tramvajskog saobraćaja
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
27.90.70
27.90.70.30 Električna signalizaciona oprema za sigurnost ili kontrolu puteva,
unutrašnjih vodenih puteva, parkirališta, lučnih instalacija i aerodroma
27.90.81
Dijelovi električnih kondenzatora
27.90.81.00 Dijelovi nepromjenljivih, promjenljivih i prilagodljivih električnih
kondenzatora
27.90.82
Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara
27.90.82.00 Dijelovi električnih otpornika (uklj. za reostate i potenciometre) (isklj. za
otporne grijače)
28
kg
kg
kg
kg
Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.
Proizvodnja mašina za opće namjene
Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna
vozila
28.11.11
Izvanbrodski klipni motori za pokretanje plovila
28.11.11.00 Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje svjećicom za
pokretanje plovnih objekata koji su rotacioni ili linijski (translatorni),
vanbrodski motori
28.1
28.11
154
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Klipni motori, na paljenje pomoću svjećica, za pokretanje plovila;
ostali motori
28.11.12.00 Motori na paljenje svjećicom za pokretanje plovnih objekata (isklj.
vanbrodske motore) koji su rotacioni ili linijski (translatorni) klipni
motori s unutrašnjim sagorijevanjem (isklj. motore za letjelice i linijske
(translatorne) klipne motore za vozila)
28.11.12
28.11.13
28.11.13.11
28.11.13.15
28.11.13.19
28.11.13.20
Ostali klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem, s kompresionim
paljenjem
Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih
objekata koji su na paljenje pomoću kompresije, (dizelski ili
poludizelski) snage ≤ 200 kW
Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih
objekata koji su na paljenje pomoću kompresije, (dizelski ili
poludizelski) snage > 200 kW ali ≤ 1000 kW
Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem za pokretanje plovnih
objekata koji su na paljenje pomoću kompresije, (dizelski ili
poludizelski) snage > 1000 kW
Klipni motori za šinska vozila, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.11.13.31 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage ≤ 15 kW
kom i t
28.11.13.33 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 15 kW ali ≤ 30
kW
28.11.13.35 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 30 kW ali ≤ 50
kW
28.11.13.37 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 50 kW ali ≤
100 kW
28.11.13.53 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 100 kW ali ≤
200 kW
28.11.13.55 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 200 kW ali ≤
300 kW
28.11.13.57 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 300 kW ali ≤
500 kW
28.11.13.73 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 500 kW ali ≤
1000 kW
28.11.13.75 Klipni motori za upotrebu u industriji, sa unutrašnjim sagorijevanjem, na
paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel), snage > 1000 kW
kom i t
28.11.21
28.11.21.60
28.11.22
28.11.22.00
28.11.23
28.11.23.00
28.11.24
Turbine na vodenu paru i druge parne turbine
Turbine na vodenu paru i druge parne turbine
Hidraulične turbine i vodena kola
Hidraulične turbine i vodena kola
Turbine na plin, osim turbomlaznih i turbopropelerskih
Turbine na plin (isklj. mlazne, elisno-mlazne)
Turbine na vjetar
155
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kW
kW
kW
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.11.24.00
28.11.31
28.11.31.00
28.11.32
28.11.32.00
28.11.33
28.11.33.00
28.11.41
Generatorski agregati na vjetar
Dijelovi turbina na vodenu paru i drugih parnih turbina
Dijelovi turbina na vodenu paru i drugih parnih turbina
Dijelovi hidrauličnih turbina, vodenih kola, uključujući regulatore
Dijelovi hidrauličnih turbina i vodenih kola (uklj. regulatore)
Dijelovi turbina na plin, osim turbomlaznih i turbopropelerskih
Dijelovi turbina na plin (isklj. mlazne, elisno-mlazne)
Dijelovi klipnih motora s unutrašnjim sagorijevanjem i paljenjem
pomoću svjećica, osim motora za avione
28.11.41.00 Dijelovi pogodni samo ili uglavnom za klipne motore s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice (isklj. za motore za letjelice)
28.11.42
Dijelovi ostalih motora, d. n.
28.11.42.00 Dijelovi pogodni samo ili uglavnom za klipne motore s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije
28.12
28.12.11
28.12.11.30
28.12.11.80
28.12.12
28.12.12.00
28.12.13
28.12.13.20
28.12.13.50
28.12.13.80
28.12.14
28.12.14.20
28.12.14.50
Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Hidraulične i pneumatske pogonske mašine i motori, linearnog
djelovanja (cilindri)
Hidraulični cilindri
Pneumatski pogoni linearnog djelovanja (uklj. cilindre)
Rotirajući hidraulični i pneumatski motori
Rotacioni hidraulični i pneumatski motori
Hidraulične pumpe
Hidraulične pumpe (radijalne)
Hidraulične pumpe (zupčaste)
Hidraulične pumpe (krilne)
Hidraulični i pneumatski ventili
Pneumatski filteri, regulatori i podmazivači
Ventili za upravljanje uljno-hidrauličnim prijenosom za cjevovode,
bojlere, cisterne, kace i sl.
28.12.14.80 Ventili za upravljanje pneumatskim prijenosom za cjevovode, bojlere,
cisterne, kace i sl.
28.12.15
28.12.15.30
28.12.15.80
28.12.16
28.12.16.30
28.12.16.80
28.12.20
28.12.20.00
28.13
28.13.11
28.13.11.05
28.13.11.25
Hidraulične jedinice
Hidraulične pumpe (osovinski klip)
Hidraulične pumpe (isklj. osovinske, zračne, zupčaste, krilne)
Hidraulični sistemi
Hidraulični sistemi (pretvarači snage s pogonom)
Hidraulični sistemi (pretvarači snage) (isklj. pogone)
Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja
Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja
Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Pumpe za gorivo, podmazivanje, rashladne medije i beton
Pumpe za gorivo i mazivo
Pumpe za tečnost, opremljene ili dizajnirane da bude opremljene
mjernim uređajem (isklj. za goriva i maziva)
28.13.11.45 Potisne pumpe, ručne pumpe
kom i t
kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kom i t
kom i t
kom i t
156
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.13.11.65 Pumpe za gorivo, mazivo i rashladna sredstva, za motore sa unutrašnjim
sagorijevanjem
kom i t
28.13.11.85 Pumpe za beton
28.13.12
Ostale pumpe za potiskivanje s naizmjeničnim kretanjem, za
tečnosti
28.13.12.20 Potisne pumpe s naizmjeničnim kretanjem, sa doziranjem i
proporcionisanjem
28.13.12.50 Linijske klipne pumpe sa naizmeničnim kretanjem
28.13.12.80 Potisne pumpe s naizmjeničnim kretanjem, membranske
28.13.13
Ostale pumpe za potiskivanje s rotacionim kretanjem, za tečnosti
28.13.13.20 Potisne pumpe, rotacione, zupčaste
28.13.13.40 Potisne pumpe, rotacione, krilne
28.13.13.60 Potisne pumpe, rotacione, pužne (helikoidalne)
28.13.13.80 Potisne pumpe, rotacione, vijčane (uklj. pumpe sa rotacijskim krilom i
spiralnim rotorom) (isklj. hidraulične jedinice, zupčaste pumpe, krilne
pumpe, vijčane pumpe)
28.13.14
Ostale centrifugalne pumpe za tečnosti; ostale pumpe
28.13.14.13 Potopne motorne pumpe, jednostepene, rotacione drenažne i
kanalizacione
28.13.14.15 Potopne motorne pumpe, višestepene, rotacione pumpe
28.13.14.17 Propusne rotor-pumpe za sistem centralnog grijanja i snabdijevanje
toplom vodom
28.13.14.20 Rotacione pumpe ispusnog otvora ≤ 15mm
28.13.14.30 Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom prečnika > 15mm, kanalne
rotor-pumpe, postrane kanalne pumpe, vanjske pumpe i regenerativne
pumpe
28.13.14.51 Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom prečnika > 15mm,
jednostepene, jednoulazne, zatvorene monoblok pumpe (s direktno
vezanom pogonskim motorom na pumpu)
kom i t
28.13.14.53 Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom prečnika > 15mm,
jednostepene, jednoulazne, s indirektno (posredno) vezanим pogonskim
motorom na pumpu)
28.13.14.55 Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom prečnika > 15mm,
jednostepene, dvoulazne
28.13.14.60 Centrifugalne pumpe s ispusnim otvorom prečnika > 15mm, višestepene,
dvoulazne (uklj. samousisne)
kom i t
28.13.14.71 Rotacione pumpe, jednostepene, s naizmjeničnim usisavanjem i
isisavanjem ili osovinske pumpe
kom i t
28.13.14.75 Rotacione pumpe, višestepene, s naizmjeničnim usisavanjem i
isisavanjem, ili osovinske pumpe
kom i t
28.13.14.80 Ostale pumpe za tečnost, podizači tečnosti
28.13.21
Vakuumske pumpe
28.13.21.70 Vakuumske pumpe s rotacionim klipom, klizne krilne rotacijske pumpe,
molekularne pumpe, Roots pumpe, difuzijske pumpe, krio-pumpe i
apsorpcione pumpe
28.13.21.90 Tekući prsten
28.13.22
Vazdušne pumpe na ručni ili nožni pogon
28.13.22.00 Vazdušne pumpe na ručni ili nožni pogon
28.13.23
Kompresori za rashladne uređaje
kom i t
157
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Kompresori za rashladne uređaje
Kompresori vazduha, ugradeni na šasiji prikolice za vuču
Kompresori vazduha, ugrađeni na šasije s točkovima
Turbokompresori
Turbokompresori, jednostepeni
Turbokompresori, višestepeni
Oscilirajući potisni kompresori
Naizmjenični potisni kompresori, koji imaju mjerač pritiska kapaciteta ≤
15 bara, koji daje protok ≤ 60 m³/sat
kom i t
28.13.26.50 Naizmjenični potisni kompresori, koji imaju mjerač pritiska kapaciteta ≤
15 bara, koji daje protok > 60 m³/sat
kom i t
28.13.26.70 Naizmjenični potisni kompresori, koji imaju mjerač pritiska kapaciteta >
15 bara, koji daje protok ≤ 120 m³/sat
kom i t
28.13.26.90 Naizmjenični potisni kompresori, koji imaju mjerač pritiska kapaciteta >
15 bara, koji daje protok > 120 m³/sat
kom i t
28.13.23.00
28.13.24
28.13.24.00
28.13.25
28.13.25.30
28.13.25.50
28.13.26
28.13.26.30
Rotirajući potisni kompresori, s jednom ili više osovina
Rotirajući potisni kompresori, s jednom osovinom
Višeosovinski pužni (helikoidalni) kompresori
Višeosovinski kompresori (isklj. pužne (helikoidalne) kompresore)
Ostali kompresori
Vazdušni/plinski kompresori (isklj. vazdušne/vakuumske pumpe koje se
koriste pri rashlađivanju, vazdušni kompresori ugrađeni na šasije s
točkovima, turbokompresori, naizmjenično i rotaciono potisni
kompresori)
28.13.31
Dijelovi pumpi; dijelovi podizača tečnosti
28.13.31.00 Dijelovi pumpi za tečnosti i podizačе tekućina
28.13.32
Dijelovi vazdušnih i vakuumskih pumpi, vazdušnih i plinskih
kompresora, ventilatora i napa
28.13.32.00 Dijelovi vazdušnih i vakuumskih pumpi, vazdušnih i plinskih
kompresora, ventilatora i poklopaca motora
28.13.27
28.13.27.30
28.13.27.53
28.13.27.55
28.13.28
28.13.28.00
28.14
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.14.11
Ventili za snižavanje pritiska, kontrolni i sigurnosni ventili
28.14.11.20 Ventili za smanjenje pritiska od lijevenog željeza ili čelika, za cjevovode,
bojlere, rezervoare, kace i sl. (isklj. kombinovane sa podmazivačima ili
filterima)
28.14.11.40 Ventili za smanjenje pritiska za cjevovode, bojlere, rezervoare, kace i sl.
(isklj. od lijevenog željeza ili čelika, kombinovane sa podmazivačima ili
filterima)
28.14.11.60 Nepovratni ventili i poklopci za cjevovode, bojlere, rezervoare, kace i sl.
28.14.11.70 Ventili za pneumatske gume i unutrašnje gume
28.14.11.80 Sigurnosni ili odušni ventili za cjevovode, bojlere, tankove, kace i sl.
28.14.12
Slavine, ventili i slični uređaji za sudopere, umivaonike, bidee,
vodokotliće, kade i slične instalacije; ventili za radijatore centralnog
grijanja
28.14.12.33 Ventili za miješanje hladne i tople vode za sudopere, umivaonike, bidee,
vodokotliće (isklj. ventile za snižavanje pritiska ili uljnohidraulične/pneumatske prijenose i regulacione, sigurnosne/odušne
ventile)
158
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.14.12.35 Slavine, pipe i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće (isklj.
ventile za snižavanje pritiska/uljno-hidraulične prijenose, regulacione,
sigurnosne, odušne i ventile za miješanje tople i hladne vode)
kg
28.14.12.53 Termostatski ventili za radijatore centralnoga grijanja
28.14.12.55 Ostali ventili za radijatore centralnoga grijanja
28.14.13
Ventili za regulisanje i kontrolu procesa, zaporni ventili, okrugli i
ostali ventili
28.14.13.13 Ostali ventili za regulisanje procesa, temperaturni regulatori
28.14.13.15 Ventili za regulisanje procesa, za cijevi, bojlere, rezervoare, itd. (isklj.
ventile za snižavanje pritiska ili uljno-hidraulične/pneumatske prijenose i
sigurnosne/odušne ventile, temperaturne regulatore)
kg
kg
Ostali zaptivni ventili, od lijevenog željeza
Ostali zaptivni ventili, od čelika
Ostali zaptivni ventili, od ostalih materijala
Okrugli ventili od lijevenog željeza
Okrugli ventili, od čelika
Okrugli ventili, od ostalih materijala
Loptasti i cilindrični ventili
Leptir-ventili
Membranski ventili
Ostali uređaji (slični ventilima)
Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda
Dijelovi slavina, ventila i sličnih uređaja za cijevi, bojlere, rezervoare,
cisterne, kace (uklj. ventile za snižavanje pritiska i termostatski
kontrolisane ventile)
Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih
elemenata
Kuglični i valjkasti ležajevi
Kuglični ležajevi
Suženi valjkasti ležajevi (uklj. kombinovane sužene i konusne valjkaste
komplete)
Sferni valjkasti ležajevi
Cilindrično valjkasti ležajevi (isklj. valjkaste ležajeve, igličaste valjkaste
ležajeve)
Igličasti valjkasti ležajevi
Valjkasti ležajevi (uklj. kombinovane kuglične/ valjkaste ležajeve) (isklj.
konusne valjkaste, sferične valjkaste i igličaste valjkaste ležajeve)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
28.14.13.33
28.14.13.35
28.14.13.37
28.14.13.53
28.14.13.55
28.14.13.57
28.14.13.73
28.14.13.75
28.14.13.77
28.14.13.80
28.14.20
28.14.20.00
28.15
28.15.10
28.15.10.30
28.15.10.53
28.15.10.55
28.15.10.57
28.15.10.70
28.15.10.90
28.15.21
Prijenosni zglobni lanci od željeza i čelika
28.15.21.30 Valjkasti lanci za bicikle i motocikle, od željeza ili čelika
28.15.21.50 Ostali valjkasti lanci od željeza ili čelika (isklj. one koji se koriste za
bicikle ili motocikle)
28.15.21.70
28.15.22
28.15.22.30
28.15.22.50
28.15.22.70
28.15.23
28.15.23.30
Prijenosni valjkasti lanci od željeza i čelika (isklj. valjkaste)
Prijenosne osovine (uključujući bregaste osovine i radilice) i kurble
Kurble i radilice
Kardanske osovine
Ostale osovine
Kućišta za ležajeve, kućišta za osovine i klizni ležajevi
Kućišta sa ugrađenim kugličnim ili valjkastim ležajevima
159
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.15.23.50 Kućišta ležajeva bez ugrađenih kugličnih ili valjkastih ležajeva i klizni
ležajevi
28.15.24
Zupčanici; kuglična i valjkasta vretena; mjenjačke kutije i ostali
mjenjači brzina
28.15.24.32 Kućišta zupčanika sa zupčanicima za nepokretnu opremu, kućišta sa
čeonim i pužnim zupčanicima
kg
28.15.24.33 Mjenjačke kutije…, kutije sa stožastim, stožasto/čelnim i spiralnim
zupčanicima
28.15.24.34 Mjenjačke kutije, ..., pužne mjenjačke kutije sa zupčanicima
28.15.24.40 Ostala kućišta zupčanika
28.15.24.50 Mjenjačke kutije sa zupčanicima i drugi mjenjači brzina za mašine i
kopnena/morska vozila (isklj. zupčanike i ležajeve zupčanika)
kg
28.15.24.73 Navojna vretena s kuglicama ili valjcima
28.15.24.75 Ostali prijenosni elementi (isklj. zupčanike i britve zupčanika, kugličaste
ili valjkaste vijke, mjenjačke kutije sa zupčanicima i ostale mjenjače
brzina)
28.15.25
Zamajci i kaišnici (koloturi), uključujući koloturnike
28.15.25.00 Zamajci i kaišnici (uklj. blokove kaišnika)
28.15.26
Spojnice i spojke, uključujući univerzalne spojnice
28.15.26.00 Spojnice i spojke (uklj. univerzalne spojnice)
28.15.31
Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva
28.15.31.30 Kuglice, iglice i valjci za kuglične ili valjkaste ležajeve
28.15.31.50 Dijelovi kugličnih ili valjkastih ležajeva (isklj. kuglice, igle i valjke)
28.15.32
Dijelovi zglobnih lanaca od željeza i čelika
28.15.32.00 Dijelovi zglobnih lanaca, od željeza i čelika
28.15.39
Dijelovi ležajeva i pogonskih elemenata, d. n.
28.15.39.30 Dijelovi kućišta ležajeva
28.15.39.50 Dijelovi prijenosa, zubaca i radilica, kurble, otvorenih valjkasti ležajevi
osovina, zupčanika, kuglično /valjkastih vijaka, mjenjačkih kutija,
pretvarača snage, zamajaca, kaišnika, spojnica, osovinskih spojki,
univerzalnih spojnika
28.2
Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene
28.21
Proizvodnja peći, ložišta i plamenika
28.21.11
Gorionici; mehanički uređaji za loženje; mehanički izbacivači pepela
i slično
28.21.11.30 Gorionici za tečna goriva
28.21.11.50 Gorionici za čvrsta goriva i plin (uklj. kombinovane gorionike)
28.21.11.70 Mehanički uređaji za loženje (uklj. mehaničke odstranjivače pepela,
mehaničke rešetke i slične uređaje)
kg
kg
Industrijski ili laboratorijski gorionici i peći, neelektrični,
uključujući peći za spaljivanje, ali isključujući pekarske peći
28.21.12.30 Neelektrične peći i pećnice za prženje, topljenje i drugu termičku obradu
ruda, sumpornog pijeska ili metala
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
28.21.12
28.21.12.70 Neelektrične industrijske i laboratorijske peći, uklj. peći za spaljivanje
(isklj. one za prženje, topljenje i ostalu toplotnu obradu ruda, pirita ili
metala; pekarske peći, peći za sušenje i peći za razbijanje (kreking))
28.21.13
Industrijski ili laboratorijski električni gorionici i peći; indukciona i
dielektrična grijaća oprema
160
kom i t
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.21.13.30 Električne peći za pekare, fabrike keksa, kolača, itd.
28.21.13.51 Električne industrijske ili laboratorijske peći i pećnice (isklj. pekarske
pećnice i pećnice za keks)
kom i t
kg
28.21.13.53 Indukcione električne peći i pećnice za industriju ili laboratorije
28.21.13.54 Električne peći i pećnice (isklj. one grijane indukcijom ili otporom),
oprema za termičku obradu materijala indukcijom, osim pećnica i peći.
kg
kg
28.21.14
Dijelovi gorionika, ložišta i peći
28.21.14.30 Dijelovi gorionika peći za tečno, čvrsto (u obliku praha) i plinovito
gorivo; mehanička ložišta, mehaničke rešetke, mehanički odstranjivači
pepela i slični uređaji
28.21.14.50 Dijelovi neelektričnih peći i pećnica za industriju ili laboratorije
28.21.14.70 Dijelovi peći i pećnica električnih, indukcionih ili dielektričih, za
industriju ili laboratorije ili oprema za grijanje
28.22
Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
28.22.11
Koloturi i dizalice-koloturnici, d. n.
28.22.11.30 Koloturi, dizalice i čekrci, sa elektromotorom (isklj. one za podizanje
vozila)
28.22.11.70 Koloturi, dizalice i čekrci, bez elektromotora (isklj. dizalice za velike
terete s malom visinom dizanja ili dizalice za dizanje vozila)
Izvozni uređaji za okna; dizalice specijalno izrađene za upotrebu
pod zemljom; ostala vitla, pomorska vitla
28.22.12.00 Vitla i pomorska vitla (isklj. ona za dizanje vozila)
28.22.13
Dizalice za teški teret; dizalice za podizanje vozila
28.22.13.30 Ugradbene dizalice koje se koriste u garažama za podizanje vozila
28.22.13.50 Hidraulične dizalice za teški teret i hidraulične dizalice za vozila (isklj.
one koje se koriste u garažama)
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
28.22.12
28.22.13.70 Dizalice za teški teret i dizalice za vozila (isklj. koje se koriste u
garažama, hidraulične dizalice za teški teret i dizalice za teški teret)
28.22.14
28.22.14.20
28.22.14.33
28.22.14.35
28.22.14.40
28.22.14.50
Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne platforme za
podizanje, pokretni nosači i teretni kamioni opremljeni dizalicom
(kranom)
Mosni putujući kranovi, na fiksnom nosaču
Portalne pokretne dizalice na kotačima i jahaće prihvatne dizalice
Pretovarni kranovi, kranovi na postolju i mosni kranovi
Toranjski kranovi i portalni ili podest-konzolni kranovi
Samohodne dizalice i oprema za dizanje tereta, montirana tako da se
kreće po šinama, a koristi se na gradilištima, u kamenolomima i slično
28.22.14.60 Oprema za dizanje dizajnirana za ugradnju na cestovna vozila
28.22.14.70 Oprema za dizanje (isklj. mosne pokretne kranove, tornjeve, transportere,
postolja, portale, mosne ili podest-konzolne kranove, pokretne
konstrukcije za dizanje ili jahaće prihvatne dizalice, samohodne mašine)
Viljuškari; ostala teretna radna kolica; radna kolica koja se
upotrebljavaju na platformama željezničkih stanica
28.22.15.13 Samohodni viljuškari s elektromotorom, za podizanje na visinu ≥ 1 m
28.22.15.15 Samohodni viljuškari s elektromotorom, za podizanje na visinu < 1 m
28.22.15.30 Samohodna teretna vozila s opremom za dizanje ili rukovanje, koje ne
pokreće elektromotor
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.22.15
161
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.22.15.50 Viljuškari i ostala radna kola, s opremom za dizanje ili rukovanje (isklj.
samohodna kola)
kom i t
28.22.15.70 Samohodna teretna vozila, bez uređaja za dizanje ili rukovanje, koja se
koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili aerodromima za prijevoz
robe na kratke udaljenosti; vučna vozila, koja se koriste na peronima
željezničkih stanica
28.22.16
Lični i teretni liftovi, pokretne stepenice i staze za hodanje
28.22.16.30 Elektro-upravljani liftovi i dizalice za velike terete s malom visinom
dizanja
28.22.16.50 Liftovi i dizalice za velike terete s malom visinom dizanja (isklj. elektroupravljana)
28.22.16.70 Pokretne stepenice i pokretene staze
28.22.17
Pneumatske i ostale dizalice i kontejneri koji rade kontinuirano, za
robu i materijal
28.22.17.40 Pneumatski elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri)
28.22.17.50 Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) sa posudama za prijenos robe
i materijala za kontinuirani rad
kom i t
28.22.17.70 Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) sa trakom ili remenom, za
prijenos robe i materijala
kom i t
28.22.17.93 Konvejeri (transporteri) sa valjcima, za prijenos robe i materijala (isklj.
elevatore (dizala) i konvejere (transporterе), one koji su posebno
namijenjeni za upotrebu u rudnicima, one sa posudama, one s trakom)
kom i t
28.22.17.95 Elevatori (dizala) i konvejeri (transporteri) za kontinuirani rad, za
prijenos robe i materijala (isklj. pneumatske elevatore i konvejere, one
namijenjene za upotrebu u rudnicima, one sa posudama, one s trakom,
one s valjcima)
28.22.18
Ostali uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar
28.22.18.20 Žičare, ski liftovi sa sjedištima, ski liftovi s vučnim šipkama i vučni
mehanizmi za uspinjače
kom i t
Uređaji za podizanje, rukovanje, utovar ili istovar, d.n.
Uređaji za utovar posebno dizajnirani za upotrebu u poljoprivredi
Dijelovi opreme za dizanje i prenošenje
Dijelovi mašina iz HS 84.25, 84.27 and 84.28 (isklj. za liftove, dizalice
za velike terete s malom visinom dizanja ili pokretne stepenice)
kom i t
kom i t
28.22.18.40
28.22.18.50
28.22.19
28.22.19.30
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
28.22.19.50 Dijelovi liftova, dizalica za velike terete s malom visinom dizanja ili
pokretnih stepenica)
kg
28.22.19.70 Dijelovi za samohodna radna teretna vozila, za transport robe na kratkim
udaljenostima, vučna vozila koja se koriste na željezničkim stanicama
(isklj. prijenosnike opremljene uređajima za podizanje i rukovanje)
kg
28.22.20
Vedra, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično
28.22.20.00 Vedra, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice s pokretnim krakom za
brodske dizalice, kranove, pokretne konstrukcije za dizanje, radna vučna
vozila s kranom, buldožeri, zaravnjivači, bageri, bageri "kašikari", itd.,
za ralice za snijeg
28.23
Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme (osim proizvodnje
računara i periferne opreme)
28.23.11
Pisaće mašine i mašine za obradu teksta
28.23.11.00 Pisaće mašine i mašine za obradu teksta
162
kg
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Elektronske mašine za računanje i džepni uređaji za pohranjivanje,
mašine za reprodukciju i prikazivanje podataka s računskim
funkcijama
28.23.12.00 Elektronski digitroni i džepni uređaji za snimanje, reprodukciju i
prikazivanje podataka sa računskim funkcijama
28.23.12
28.23.13
kom i kg
Knjigovodstvene mašine, registar-kase, mašine za frankiranje pošte,
za obradu pošte, mašine za izdavanje karata i slične mašine, s
ugrađenim uređajem za računanje
28.23.13.00 Knjigovodstvene mašine, registar-kase, mašine za frankiranje pošte,
mašine za izdavanje karata i slične mašine s ugrađenim uređajem za
računanje
28.23.21
Fotokopir aparati s ugrađenim optičkim sistemom, kontaktni i
termički kopir aparati
28.23.21.00 Fotokopir aparati sa ugrađenim optičkim sistemom, ili kontaktnog tipa i
aparati s termo kopiranjem
28.23.22
Ofset štamparske mašine za papir, u listovima, kancelarijskog tipa
28.23.22.00 Kancelarijske štamparske mašine za ravnu štampu, za papir veličine ≤ 22
x 36 cm
28.23.23
Ostale kancelarijske mašine
28.23.23.00 Ostale kancelarijske mašine
28.23.24
Dijelovi i pribor za pisaće mašine i računske mašine
28.23.24.00 Dijelovi i pribor za pisaće mašine i računske mašine
28.23.25
Dijelovi i pribor za ostale kancelarijske mašine
28.23.25.00 Dijelovi i pribor mašina iz HS 84.72
28.23.26
Dijelovi i pribor za fotokopir aparate
28.23.26.00 Dijelovi i oprema za štampače iz HS 8443.3
28.24
Proizvodnja ručnih prenosivih alata s vlastitim pogonom
28.24.11
Elektromehanički alat koji se pri radu drži u ruci, s ugrađenim
električnim motorom
28.24.11.13 Elektromehaničke ručne bušilice koje rade bez vanjskog izvora energije
28.24.11.15 Elektropneumatske ručne bušilice (uklj. mašine za bušenje, urеzivanje
navoja ili tapkanje, mašine za provrtanje i bušilice za kamen)
kom i kg
kom i t
kom i t
kom i kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
28.24.11.17 Elektromehaničke ručne bušilice svih vrsta (isklj. one koje rade bez
vanjskog izvora energije, elektropneumatske)
kom i t
28.24.11.20 Elektromehanicki rucni alati koji rade bez vanjskog izvora energije (isklj.
busilice i pile)
kom i t
28.24.11.23
28.24.11.25
28.24.11.27
28.24.11.50
Elektromehaničke lančane pile
Elektromehaničke cirkularne pile
Elektromehaničke ručne pile (isklj. lančane i cirkularne pile)
Ručne brusilice, oblarice i blanjalice, s ugrađenim elektromotorom, koji
rade s vanjskim izvorom energije
28.24.11.80 Elektromehanički alati za potkresivanje žive ograde i za rubove travnjaka
28.24.11.85 Elektromehanicki rucni alati, sa ugradenim elektricnim motorom sa
vanjskim izvorom energije (isklj.pile, busilice, brusilice, oblarice,
blanjalice, alate za potkresivanje zive ograde i za rubove travnjaka)
28.24.12
Ostali prenosivi ručni alat sa sopstvenim pogonom
28.24.12.40 Ručni alat, pneumatski, rotacioni, uklj. kombinovane rotacionoperkusione
163
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.24.12.60 Lančane pile sa ugrađenim neelektričnim motorom
28.24.12.80 Ručni alati, hidraulični ili sa ugrađenim neelektričnim motorom (isklj.
lančane pile)
28.24.21
Dijelovi elektromehaničkog alata koji se pri radu drži u ruci, s
ugrađenim električnim motorom
28.24.21.00 Dijelovi za lančane pile i ostale ručne alate sa ugrađenim motorom (isklj.
za pneumatske alate)
28.24.22
28.24.22.50
28.25
28.25.11
28.25.11.30
28.25.11.50
28.25.12
28.25.12.20
28.25.12.40
28.25.12.50
Dijelovi ostalih prenosnih ručnih alata
Dijelovi za pneumatske ručne alate
Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za domaćinstvo
Izmjenjivači toplote i uređaji za utečnjavanje vazduha i drugih
plinova
Izmjenjivači toplote
Uređaji za pretvaranje vazduha ili drugih plinova u tečnost
Uređaji za klimatizaciju
Uređaji za klimatizaciju, prozorski i zidni, kompaktni i razdvojeni (splitsistemi)
Uređaji za klimatizaciju za upotrebu u motornim vozilima
Uređaji za klimatizaciju s rashladnom jedinicom (isklj. one koji se
koriste u motornim vozilima, kompaktne i razdvojene)
kom i t
kom i t
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.25.12.70 Uređaji za klimatizaciju, bez ugrađene rashladne jedinice, centralni dio
za upravljanje klima uređajem, njihova kućišta i terminali, jedinice
konstantnog volumena i ventilatori
28.25.13
Oprema za hlađenje i zamrzavanje, te toplotne pumpe, osim opreme
za domaćinstvo
28.25.13.33 Rashladne vitrine i pultovi s ugrađenom rashladnom jedinicom ili
isparivačem za skladištenje zamrznute hrane
kom i t
28.25.13.35 Rashladne vitrine i pultovi s ugrađenom rashladnom jedinicom ili
isparivačem (isklj. za skladištenje zamrznute hrane)
kom i t
28.25.13.60 Rashladni uređaji u formi namještaja s rashladnom jedinicom ili
isparivačem (isklj. kombinovane frižidere-zamrzivače, s odvojenim
vanjskim vratima, frižideri za domaćinstvo, rashladne vitrine i pultovi )
kom i t
28.25.13.80
28.25.13.90
28.25.14
28.25.14.10
Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz HS 8415
Ostala oprema za hlađenje ili zamrzavanje
Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, d. n.
Uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje plinova (isklj. dovodne
filtere za motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
28.25.14.30 Uređaji i aparati za filtriranje ili prečišćavanje plinova (osim vazduha i
isklj. one koji funkcionišu koristeći katalitički proces, i separatore
izotopa)
28.25.14.40 Uređaji i aparati za filtriranje ili prečišćavanje plinova katalitičkim
postupkom (isklj. dovodne filtere za motore sa unutrašnjim
sagorijevanjem, uređaje i aparate za filtriranje i prečišćavanje vazduha)
Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, sobnih ili
krovnih ventilatora
28.25.20.30 Osovinski (aksijalni) ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, prozorske,
plafonske ili krovne ventilatore s ugrađenim elektromotorom izlazne
snage ≤ 125 W)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.25.20
164
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.25.20.50 Centrifugalni ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, prozorske, plafonske
ili krovne ventilatore s ugrađenim elektromotorom izlazne snage ≤ 125
W)
28.25.20.70 Ventilatori (isklj. stolne, podne, zidne, plafonske ili krovne ventilatore s
ugrađenim elektromotorom izlazne snage ≤ 125 W, osovinski (aksijalni)
ventilatori, centrifugalni ventilatori)
kom i t
kom i t
28.25.30
Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje i toplotne pumpe
28.25.30.10 Dijelovi uređaja za klimatizaciju (uklj. kondenzatore, apsorbere,
isparivače i generatore)
kg
28.25.30.30 Namještaj namijenjen za ugradnju rashladne opreme i opreme za
zamrzavanje (uklj. isparivače, kompletne rashladne jedinice)
kom i t
28.25.30.50 Dijelovi rashladne opreme koja nije za domaćinstvo (uklj. isparivače i
kondenzatore)
28.25.30.70 Dijelovi za rashladne uređaje u formi namještaja, dijelovi toplotnih
pumpi, dijelovi rashladne opreme za domaćinstvo (isparivače i
kondenzatori) (isklj. isparivače i kondenzatore rashladne opreme koji
nisu za domaćinstva)
28.25.30.80 Dijelovi mašina, uređaja i laboratorijske opreme, električno zagrijavani
ili ne, za obradu materijala putem promjene temperature i dijelovi
neelektričnih protočnih ili akumulacionih grijača vode, d. n.
kom i t
Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene, d. n.
Generatori za generatorski i vodeni plin; acetilenski generatori i
slično; uređaji za destilaciju i rektifikaciju
28.29.11.00 Proizvodni generatori za plin ili vodeni plin, acetilenski plinski
generatori i slično; pogoni za destilaciju ili rektifikaciju
kg
kg
28.29
28.29.11
28.29.12
28.29.12.30
28.29.12.50
28.29.12.70
Mašine i aparati za filtriranje i pročišćavanje tečnosti
Mašine i aparati za filtriranje i prečišćavanje tečnosti
Mašine i aparati za filtriranje i prečišćavanje pića (isklj. vodu)
Mašine i aparati za izdvajanje/prečišćavanje čvrstih materija-tečnosti
(isklj. za vodu i pića, centrifuge i centrifugalne sušilice, ulje/gorivo za
motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
28.29.13
Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, za motore s unutrašnjim
sagorijevanjem
Filteri za ulje ili gorivo, za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem
Filteri za usisni vazduh, za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
Mašine za čišćenje, punjenje, pakovanje i zamotavanje flaša i druge
ambalaže
Mašine za čišćenje ili sušenje flaša ili druge ambalaže
Mašine za punjenje, zatvaranje, pečaćenje, zaptivanje ili etiketiranje
flaša, konzervi, kutija, kesa i sl. ambalaže; mašine za gaziranje pića
28.29.13.30
28.29.13.50
28.29.21
28.29.21.20
28.29.21.50
28.29.21.80 Mašine za pakovanje ili obmotavanje (isklj. za punjenje, zatvaranje,
zaptivanje, pečaćenje, etiketiranje flaša, konzervi, kutija i sl. posuda)
Aparati za gašenje požara, pištolji za prskanje, aparati za
izbacivanje pare, pijeska i slični aparati, osim za upotrebu u
poljoprivredi
28.29.22.10 Aparati za gašenje požara
28.29.22.20 Pištolji za prskanje i slični aparati
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.29.22
165
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.29.22.30 Mašine za izbacivanje pare ili pijeska i slične mašine koje izbacuju mlaz
(isklj. aparate za gašenje požara, pištolje za prskanje i slične aparate)
kom i t
28.29.22.40 Ostali mehanički uređaji za izbacivanje, raspršivanje i prskanje
28.29.23
Britve od metalnih listova; mehaničke britve
28.29.23.00 Zaptivači i slične spojnice od metalnih limova kombinovani sa drugim
materijalima ili od dva ili više slojeva metala
kom i t
28.29.31
Uređaji za vaganje za upotrebu u industriji; vage za kontinuirano
vaganje robe na konvejerima; vage za konstantnu masu i vage za
ispuštanje unaprijed određene mase
28.29.31.30
28.29.31.80
28.29.32
28.29.32.00
28.29.39
28.29.39.10
Kontinuirani i diskontinuirani totalizatori (vage za sumiranje mase)
Automatski uređaji za uzastopno vaganje i punjenje
Personalne vage i vage za domaćinstvo
Lični mjerni uređaji (vage), vage za bebe; vage za domaćinstvo
Ostali uređaji za vaganje i mjerenje
Automatski industrijski uređaji i vage za vaganje i sortiranje,
maksimalnog kapaciteta ≤ 5000 kg
28.29.39.30 Uređaji za vaganje/lijepljenje cijena, mosne vage i ostali uređaji za
vaganje (isklj. obične trgovačke vage, kućne vage i vage za neprekidno
vaganje robe na pokretnim vrpcama, uređaje za stalno vaganje, i precizne
vage osjetljivosti ≤ 5 cg)
28.29.39.50 Trgovački neautomatski uređaji za vaganje, maksimalnog kapaciteta ≤
30 kg
28.29.39.60 Libele
28.29.39.75 Mjerne šipke i trake s mjernom podjelom
28.29.39.79 Ostali mjerni instrumenti, za ručno mjerenje, ostali
28.29.41
Centrifuge, d. n.
28.29.41.00 Centrifuge (isklj. separatore za mlijeko, sušilice za veš, one koji se
koriste u laboratorijima)
28.29.42
28.29.42.00
28.29.43
28.29.43.30
28.29.43.50
Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale i staklo
Kalanderi i ostale mašine za valjanje (isklj. za metal ili staklo)
Automati za prodaju robe
Automati za prodaju robe, s uređajem za grijanje ili hlađenje
Automati za prodaju robe (uklj. aparate za mijenjanje novca) (isklj. one s
ugrađenim uređajem za grijanje ili hlađenje)
Mašine za pranje posuđa, industrijskog tipa
Mašine za pranje posuđa (koje se koriste u industriji)
Mašine, d. n., za obradu materijala promjenom temperature
Rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje pomoću
cirkulišuće vode
28.29.60.50 Vakuum-parna postrojenja za taloženje metala
28.29.60.90 Mašine, uređaji i laboratorijska oprema, sa ili bez električnog grijanja, za
obradu materijala postupcima koji uključuju promjenu temperature, d. n.
28.29.50
28.29.50.00
28.29.60
28.29.60.30
Neelektrične mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi
dijelovi; mašine i aparati za površinsko kaljenje i vruće prskanje
28.29.70.20 Ručni plamenici za lemljenje ili zavarivanje (isklj. električnog,
laserskog, drugog svjetlosnog ili protonskog snopa, ultrazvučnog,
elektronskog snopa, magnetskog impulsa ili lukom plazme)
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.29.70
166
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.29.70.90 Mašine i aparati za lemljenje ili zavarivanje i za autogeno kaljenje
površine (isklj. ručne plamenike i električne mašine i aparate)
28.29.81
Dijelovi generatora plina i vodenog plina
28.29.81.00 Dijelovi proizvodnih generatora za plin ili vodu, generatori acetilenskog
plina i slični plinski generatori vodenim procesom
Dijelovi centrifuga; dijelovi mašina i aparata za filtriranje i
pročišćavanje tečnosti i plinova
28.29.82.20 Dijelovi za centrifuge i centrifugalne sušilice
28.29.82.50 Dijelovi aparata i uređaja za filtriranje i pročišćavanje tečnosti ili plinova
(isklj. za centrifuge i centrifugalne sušilice)
kom i t
kg
28.29.82
Dijelovi kalandera i ostalih mašina za valjanje; dijelovi aparata za
prskanje; utezi za vage
28.29.83.13 Valjci za kalandere i ostale mašine za valjanje (isklj. one za kalandiranje
ili za mašine za valjanje metala ili stakla)
kg
kg
28.29.83
kom i t
28.29.83.15 Dijelovi kalandera i ostalih mašina za valjanje (isklj. valjke za
kalandiranje ili mašine za valjanje metala ili stakla)
kg
28.29.83.20 Utezi za uređaje za vaganje svih vrsta, dijelovi uređaja za vaganje (isklj.
precizne vage finoće od ≥ 5 cg)
kg
28.29.83.40 Dijelovi mehaničkih uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje
tečnosti/praha; aparata za gašenje požara, pištolja za prskanje i sličnih
uređaja te mašina za izbacivanje pare/pijeska
kg
28.29.83.50 Dijelovi automata za prodaju robe (uklj. aparate za mijenjanje novca)
28.29.84
Dijelovi mašina, aparata i uređaja, koji ne sadrže električne
konektore, d. n.
28.29.84.00 Neautomatske posude za podmazivanje, nastavci za podmazivanje, uljni
prstenovi za zaptivanje, poluge (ručice), hvataljke, sigurnosni štitnici,
pričvršćivači i postolja za mašine
kg
28.29.85
28.29.85.10
28.29.85.20
28.29.86
28.29.86.00
28.3
28.30
28.30.10
28.30.10.00
28.30.21
28.30.21.00
28.30.22
28.30.22.00
Dijelovi mišina za pranje posuđa i mašina za čišćenje, punjenje,
pakovanje i zamotavanje
Dijelovi za mašine za pranje posuđa
Dijelovi za mašina za pakovanje i zamotavanje
Dijelovi neelektričnih mašina i aparata za lemljenje i zavarivanje,
mašina i aparata za površinsko kaljenje i vruće prskanje
Dijelovi mašina i aparata iz HS 84.68
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)
Traktori kojima se upravlja stojeći van njega
Traktori, snage ≤ 37 kW
Novi poljoprivredni i šumski traktori, s točkovima, snage motora ≤ 37
kW
Traktori, snage > 37 kW do ≤ 59 kW
Novi poljoprivredni i šumski traktori, s točkovima, snage motora > 37
kW ali ≤ 59 (isklj. traktore kojima se upravlja stojeći van njega)
28.30.23
Traktori, snage > 59 kW
28.30.23.30 Novi poljoprivredni i šumski traktori, s točkovima, snage motora > 59
kW ali ≤ 75 kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojeći van njega)
167
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.30.23.50 Novi poljoprivredni i šumski traktori, s točkovima, snage motora > 75
kW ali ≤ 90 kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojeći van njega)
kom i t
28.30.23.70 Novi poljoprivredni i šumski traktori, s točkovima, snage motora > 90
kW (isklj. traktore kojima se upravlja stojeći van njega)
kom i t
28.30.23.90 Novi traktori (isklj. poljoprivredne/šumske traktore, s točkovima,
traktore kojima se upravlja stojeći van njega, cestovna vučna vozila za
poluprikolice, gusjenčare-traktore koji se koriste na željezničkim
platformama)
28.30.31
Plugovi
28.30.31.40 Plugovi
28.30.32
Drljače, brane, kultivatori, plijevilice i kopačice
28.30.32.10 Drljače i kultivatori
28.30.32.20 Tanjirače
28.30.32.30 Drljače sa zupcima (isklj. tanjirače)
28.30.32.50 Rotacioni plugovi
28.30.32.70 Pljevilice i kopačice
28.30.33
Sijačice, sadilice i rasađivači
28.30.33.33 Sijačice (mašine za sijanje) s centralnim pogonom i preciznim razmakom
sijanja za poljoprivredu i vrtlarstvo
kom i t
28.30.33.35 Sijačice (mašine za sijanje) za poljoprivredu i vrtlarstvo (isklj. sijačice s
centralnim pogonom i preciznim razmakom sijanja)
kom i t
Sadilice (mašine za sađenje) i rasađivači
Rasturači stajskog i vještačkog đubriva
Rasturači mineralnog ili hemijskog đubriva za pripremu tla
Rasturači i distributeri stajskog đubriva (isklj. za mineralna i hemijska
đubriva)
28.30.39
Ostale mašine za pripremu zemlje
28.30.39.00 Poljoprivredne, ..., šumarske mašine, d. n.; valjci za travnjake i sportske
terene
28.30.40
Kosilice za travu, parkove i sportske terene
28.30.40.10 Kosilice za travu, s elektromotorom, za parkove, golf terene ili sportske
terene
28.30.40.30 Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene, neelektrične, sa
horizontalno rotirajućim reznim uređajem
kom i t
28.30.40.50 Kosilice za travu, parkove ili sportske terene, neelektrične, sa vertikalno
rotirajućim reznim uređajem ili reznim nožem
kom i t
28.30.40.70 Kosilice bez motora, za travu, parkove, golf terene ili sportske terene
(kao što su gurajuće cilindarske kosilice) (isklj. one sa horizontalno
rotirajućom oštricom)
28.30.51
Kosilice (uključujući i polužne za priključivanje na traktor), d. n.
28.30.51.30 Motorne kosilice (isklj. za travu, parkove, golf-igrališta ili sportske
terene)
28.30.51.50 Kosilice, uklj. rezne noževe, koje su predviđene da se vuku ili nose
pomoću traktora
28.30.51.70 Kosilice (isklj. one s motorom, za parkove, travu, golf-igrališta ili
sportske terene, one koje su predviđene da se vuku ili nose pomoću
traktora)
28.30.52
Mašine za sijeno
28.30.52.00 Mašine za sijeno
kom i t
28.30.33.50
28.30.34
28.30.34.30
28.30.34.50
168
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.30.53
28.30.53.40
28.30.54
28.30.54.20
28.30.54.50
28.30.54.80
Mašine za baliranje slame i krme, uključujući prese
Balirke za slamu i stočnu hranu, uklj. prikupne balirke
Mašine za vađenje i sakupljanje
Mašine za vađenje krompira i mašine za kupljenje i sortiranje krompira
Mašine za rezanje vršaka i berbu šećerne repe
Mašine za vađenje korjenastih ili krtolastih biljaka (isklj. mašine za
vađenje krompira i mašine za kupljenje i sortiranje krompira, mašine za
rezanje vršaka i berbu šećerne repe)
28.30.59
28.30.59.15
28.30.59.30
28.30.59.45
28.30.59.60
28.30.59.70
Mašine za žetvu i vršidbu, d. n.
Kombajni za žetvu i vršidbu
Poljoprivredne mašine za vršidbu (isklj. kombajne za žetvu i vršidbu)
Mašine za žetvu stočne hrane (isklj. samohodne)
Mašine za berbu stočne hrane, samohodne
Mašine za branje (isklj. kombajn vršilice, mašine za berbu korijenja i
krtola, mašine za berbu stočne hrane)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
Mašine za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti ili praha za
poljoprivredu i vrtlarstvo
28.30.60.10 Uređaji za navodnjavanje za poljoprivredu i vrtlarstvo
28.30.60.30 Prijenosne mehaničke naprave (prskalice), sa ili bez motora, za
izbacivanje, raspršivanje ili prskanje tečnosti ili praha za upotrebu u
poljoprivredi ili vrtlarstvu (isklj. uređaje za navodnjavanje)
kom i t
kom i t
28.30.60.50 Prskalice ili raspršivači praha, za ugradnju na traktor ili vuču traktorom
(isklj. uređaje za navodnjavanje)
kom i t
28.30.60.90 Ostali uređaji za poljoprivredu ili vrtlarstvo
28.30.70
Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za
poljoprivredu
28.30.70.40 Samoutovarne ili samoistovarne prikolice za poljoprivredne svrhe
28.30.81
Mašine za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća i drugih
poljoprivrednih proizvoda, osim za sjemenje, zrnevlje ili sušeno
mahunasto povrće
28.30.81.00 Mašine za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća ili drugih
poljoprivrednih proizvoda
28.30.82
Mašine za mužu mlijeka
28.30.82.00 Mašine za mužu
28.30.83
Mašine za pripremu stočne hrane
28.30.83.00 Mašine za pripremu stočne hrane
28.30.84
Inkubatori i uzgajališta za piliće
28.30.84.00 Inkubatori za perad i umjetne kvočke
28.30.85
Mašine za peradarstvo
28.30.85.00 Mašine za peradarstvo (isklj. inkubatore za perad i umjetne kvočke)
28.30.86
Mašine za poljoprivredu, šumarstvo, peradarstvo i uzgoj pčela, d. n.
28.30.86.30 Mašine za šumarstvo
28.30.86.60 Ostale mašine iz HS 84.36
28.30.91
Dijelovi mašina za žetvu i vršidbu
28.30.91.00 Dijelovi mašina i aparata iz HS 84.33
28.30.92
Dijelovi mašina za obradu zemlje
kom i t
28.30.60
169
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.30.92.00 Dijelovi mašina za poljoprivredu, vrtlarstvo i šumarstvo, za pripremu i
kultivaciju zemlje
Dijelovi ostalih mašina za poljoprivredu
Dijelovi mašina za peradarstvo ili inkubatora za perad i umjetne kvočke
Dijelovi mašina iz HS 84.36, d.n.
Dijelovi mašina za mužu i mljekarstvo
Dijelovi mašina i aparata za mužu i mljekarstvo
Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
Proizvodnja mašina za obradu metala
Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem
materijala laserom, ultrazvukom i slično
28.41.11.10 Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala
laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom
28.30.93
28.30.93.30
28.30.93.80
28.30.94
28.30.94.00
28.4
28.41
28.41.11
kg
kg
kg
kg
kom i t
28.41.11.30 Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala
ultrazvukom (isklj. mašine za proizvodnju poluprovodničkih uređaja ili
elektronskih integrisanih kola)
kom i t
28.41.11.50 Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odstranjivanjem materijala
putem elektropražnjenja
kom i t
28.41.11.70 Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala
elektrohemijski, snopom elektrona, snopom jona ili mlazom plazme
kom i t
28.41.11.80 Alatne mašine za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala
ultrasoničnim procesom, za proizvodnju poluprovodničkih uređaja ili
elektronskih integrisanih kola
28.41.12
Mašinski obradni centri, mašine izrađene na načelu standardnih
jedinica (s jednom stanicom) ili transfer-strojevi s više stanica za
obradu metala
28.41.12.20 Mašinski obradni centri za obradu metala, horizontalni
28.41.12.40 Mašinski obradni centri za obradu metala (uklj. kombinovane
horizontalne i vertikalne obradne centre)
kom i t
Mašine za izradu jedinica (u jednoj fazi) za obradu metala
Višefazne transfer mašine za obradu metala
Strugovi za obradu metala skidanjem čestica
Numerički upravljane horizontalne tokarilice, centri za tokarenje, za
odvajanje metala
28.41.21.27 Numerički upravljane horizontalne tokarilice, automatske tokarilice, za
odvajanje metala (isklj. centre za tokarenje)
kom i t
kom i t
28.41.21.29 Numerički upravljane horizontalne tokarilice, za odvajanje metala (isklj.
centre za tokarenje, automatske tokarilice)
kom i t
28.41.21.40 Nenumerički upravljani horizontalni centri za tokarenje, za odvajanje
metala
28.41.21.60 Tokarilice (strugovi), uklj. centre za tokarenje, za odvajanje metala (isklj.
horizontalne tokarilice)
kom i t
28.41.12.50
28.41.12.70
28.41.21
28.41.21.23
Alatne mašine za bušenje i glodanje metala; alatne mašine za
urezivanje i narezivanje navoja, d. n.
28.41.22.13 Numerički upravljane bušilice za obradu metala (isklj. mašine sa
slobodnim tipom rada)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.41.22
28.41.22.17 Numerički upravljane glodalice s konzolom za obradu metala (isklj.
bušilice-glodalice)
170
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.41.22.23 Numerički upravljane alatne glodalice za obradu metala (isklj. bušiliceglodalice, glodalice s konzolom)
kom i t
28.41.22.25 Numerički upravljane glodalice za obradu metala (uklj. plano-glodalice)
(isklj. bušilice-glodalice, glodalice s konzolom, alatne glodalice)
kom i t
28.41.22.33 Mašine sa slobodnim tipom rada za obradu metala bušenjem, glodanjem,
narezivanjem ili urezivanjem navoja
kom i t
28.41.22.35 Nenumerički upravljane bušilice za obradu metala (isklj. mašine sa
slobodnim tipom rada)
kom i t
28.41.22.40 Numerički upravljane bušilice i bušilice-glodalice za obradu metala
(isklj. obične bušilice)
kom i t
28.41.22.60 Nenumerički upravljane bušilice i bušilice-glodalice za obradu metala
(isklj. obične bušilice)
kom i t
28.41.22.70 Nenumerički upravljane glodalice za obradu metala (isklj. obične
bušilice-glodalice)
28.41.22.80 Mašine za narezivanje i urezivanje navoja (isklj. bušilice)
28.41.23
Alatne mašine za čišćenje, oštrenje, poliranje, brušenje i ostalo
dovršavanje metala
28.41.23.05 Numerički upravljane mašine za brušenje ravnih površina metala s
tačnošću podešavanja u bilo kojoj osi ≥ 0,01 mm
kom i t
28.41.23.15 Numerički upravljane mašine za brušenje cilindričnih površina metala s
tačnošću podešavanja u bilo kojoj osi ≥ 0,01 mm
kom i t
28.41.23.25 Ostale numerički upravljane brusilice, s tačnošću podešavanja u bilo
kojoj osi ≥ 0,01 mm
kom i t
28.41.23.35 Nenumerički upravljane mašine za brušenje ravnih površina metala s
tačnošću podešavanja u bilo kojoj osi ≥ 0,01 mm
kom i t
28.41.23.45 Nenumerički upravljane mašine za brušenje cilindričnih površina metala
s tačnošću podešavanja u bilo kojoj osi ≥ 0,01 mm
kom i t
28.41.23.55 Mašine za brušenje s tačnošću podešavanja u bilo kojoj osi ≥ 0,01 mm
(isklj. mašine za brušenje ravnih površina, mašine za brušenje
cilindričnih površina)
28.41.23.65 Numerički upravljane mašine za oštrenje (alatno ili rezno brušenje)
28.41.23.75 Nenumerički upravljane mašine za oštrenje (alatno ili rezno brušenje)
28.41.23.85 Mašine za glačanje ili oštrenje metala
28.41.23.95 Mašine za glađenje ili poliranje metala (isklj. mašine za završnu obradu
zupčanika)
28.41.24
Alatne mašine za blanjanje, piljenje, odsijecanje i drugačije rezanje
metala
28.41.24.10 Mašine za obradu metala provlačenjem
28.41.24.30 Mašine za izradu zupčanika rezanjem, brušenjem ili za završnu obradu
zupčanika obradom metala, metalnih karbida ili kermeta (isklj. mašine za
blanjanje, narezivanje žljebova ili mašine za provlačenje)
kom i t
28.41.24.70 Mašinske pile ili mašine za odsijecanje metala
28.41.24.90 Mašine za blanjanje, oblikovanje ili narezivanje žljebova i druge alatne
mašine koje rade odstranjivanjem metala ili kermeta, d.n.
kom i t
kom i t
28.41.31
Mašine za savijanje, presavijanje i poravnanje metala
28.41.31.20 Numerički upravljane mašine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili
ravnanje za obradu ravnih metalnih proizvoda (uklj. prese)
kom i t
171
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.41.31.40 Numerički upravljane mašine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili
ravnanje za obradu metala (uklj. prese) (isklj. za obradu ravnih metalnih
proizvoda)
28.41.31.60 Nenumerički upravljane mašine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili
ravnanje za obradu ravnih metalnih proizvoda (uklj. prese)
kom i t
28.41.31.80 Nenumerički upravljane mašine za savijanje, presavijanje, ispravljanje ili
ravnanje metala (uklj. prese) (isklj. za obradu ravnih metalnih proizvoda)
kom i t
28.41.32
Mašine za probijanje ili isjecanje metala
28.41.32.20 Numerički upravljane mašinske makaze za obradu metala (uklj. prese)
(isklj. mašine za probijanje kombinovane s mašinskim makazama)
kom i t
28.41.32.40 Numerički upravljane mašine za probijanje ili isjecanje metala (uklj.
prese, mašine za probijanje kombinovane s mašinskim makazama)
kom i t
28.41.32.60 Nenumerički upravljane mašinske makaze za obradu metala (uklj. prese)
(isklj. mašine za probijanje kombinovane s mašinskim makazama)
kom i t
28.41.32.80 Nenumerički upravljane mašine za probijanje ili isjecanje metala (uklj.
prese, mašine za probijanje kombinovane s mašinskim makazama)
kom i t
Mašine za slobodno kovanje ili kovanje u ukovanju i batovi;
hidraulične prese i prese za obradu metala, d. n.
28.41.33.10 Numerički upravljane mašine za slobodno kovanje ili kovanje u kalupu i
čekići za obradu metala (uklj. prese)
kom i t
28.41.33
kom i t
28.41.33.20 Nenumerički upravljane mašine za slobodno kovanje ili kovanje u
kalupu i čekići za obradu metala (uklj. prese)
kom i t
28.41.33.50 Hidraulične prese za obradu metala
28.41.33.60 Nehidraulične prese za obradu metala
28.41.34
Alatne mašine, d. n., za obradu metala alatima od sintetizovanih
metalnih karbida ili kermeta, bez skidanja čestica
28.41.34.10 Mašine za vučenje šipki, cijevi, profila, žice ili slično od metala,
sinterovanih metalnih karbida ili kermeta
kom i t
kom i t
28.41.34.30 Mašine za valjanje niti od metala, sinterovanih metalnih karbida ili
kermeta
28.41.34.50 Mašine za obradu žice (isklj. za vučenje šipki, za valjanje niti)
28.41.34.70 Mašine za zakivanje, kovanje u kalupu i obrtne tokarilice za obradu
metala, mašine za izradu savitljivih cijevi od spiralnih metalnih traka i
ostali mašinski alati za obradu metala bez odstranjivanja metala
kom i t
28.41.40
Dijelovi i oprema za mašine za obradu metala
28.41.40.30 Dijelovi i oprema za alatne mašine za rezanje metala (isklj. držače alata i
samootvarajuće glave za narezivanje navoja, držače predmeta, podione
glave i druge posebne dodatne uređaje za alatne mašine)
kom i t
kom i t
kom i t
kg
28.41.40.50 Dijelovi i oprema za alatne mašine za oblikovanje metala (isklj. držače
alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja, držače predmeta,
podione glave i druge posebne dodatne uređaje za alatne mašine)
kg
28.41.40.70 Dijelovi i oprema za alatne mašine s ultrazvučnim procesom
28.49
Proizvodnja ostalih alatnih mašina
28.49.11
Alatne mašine za obradu kamena, keramike, betona i sličnih
mineralnih materijala i mašine za hladnu obradu stakla
28.49.11.30 Mašinske pile za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa
ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla
kg
172
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.49.11.50 Mašine za brušenje ili poliranje kamena, keramike, betona, azbestnog
cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla
kom i t
28.49.11.70 Alatne mašine za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa
ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla (isklj.
mašinske pile, mašine za brušenje ili poliranje)
kom i t
Alatne mašine za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde
plastike i sličnih tvrdih materijala; mašine za elektronsko nanošenje
28.49.12.10 Višenamjenske mašine s ručnim prijenosom izratka između postupaka
obrade, za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili
sličnih tvrdih materijala
28.49.12.20 Višenamjenske mašine s automatskim prijenosom izratka između
postupaka obrade, za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde
plastike ili sličnih tvrdih materijala
28.49.12.33 Tračne mašinske pile za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde
plastike ili sličnih tvrdih materijala
28.49.12
kom i t
kom i t
kom i t
28.49.12.35 Cirkularne mašinske pile za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume,
tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.37 Mašinske testere za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde
plastike ili sličnih tvrdih materijala (isklj. tračne i cirkularne mašinske
pile)
28.49.12.50 Mašine za blanjanje, glodanje ili oblikovanje (rezanjem) drveta, pluta,
kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.63 Mašine za brušenje, glačanje ili poliranje drveta, pluta, kosti, tvrde gume,
tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.65 Mašine za savijanje ili spajanje drveta, plute, kosti, tvrde gume, plastike i
sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.67 Mašine za bušenje ili ukivanje drveta, plute, kosti, tvrde gume, plastike i
sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.75 Mašine za cijepanje, sječenje ili ljuštenje drveta, plute, kosti, tvrde gume,
plastike i sličnih tvrdih materijala
kom i t
28.49.12.79 Mašinski alati za obradu drveta, pluta, kosti i tvrde gume, tvrde plastike
ili sličnih tvrdih materijala, d.n.
kom i t
28.49.12.83 Mašine i aparati za galvanotehniku, elektrolizu i elektroforezu
28.49.12.87 Prese za proizvodnju iverica i vlaknastih građevinskih ploča od drveta ili
drugog drvenastog materijala i ostale mašine sa zasebnim funkcijama za
tretiranje drveta i plute
kg
kom i t
28.49.21
Držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja
28.49.21.10 Stezni trnovi, stezne čeljusti i stezne čahure za alatne mašine i ručne
alate
28.49.21.30 Držači alata za tokarilice (isklj. stezne trnove, čeljusti i čahure)
28.49.21.40 Držači za alat, samootvarajuće glave i držači obrađenih komada, koji se
koriste isključivo ili pretežno za izradu poluprovodničkih ingota ili
pločica (wafera), poluprovodničkih uređaja, elektronskih integrisanih
kola ili ravnih panel displeja
28.49.21.50 Držači alata, d. n.
28.49.21.70 Samootvarajuće glave za narezivanje navoja, za alatne mašine i ručne
alate
28.49.22
Držači materijala za alatne mašine
173
kom i t
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.49.22.30 Šabloni i spojne naprave za specifične primjene i kompleti standardnih
šablona i dijelova spojnih naprava za alatne mašine i ručne alate
kg
28.49.22.50 Držači izradaka za tokarilice (isklj. šablone i spojne naprave za
specifične primjene, kompleti standardnih šablona i dijelova spojnih
naprava)
28.49.22.70 Držači izradaka za alatne mašine i ručne alate (isklj. šablone i spojne
naprave za specifične primjene; i komplete standardnih šablona i spojnih
naprava za tokarilice)
28.49.23
Razdjelne glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne mašine
28.49.23.50 Podione glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne mašine i ručne
alate
28.49.24
Dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu drveta, pluta, kosti,
tvrde gume i sličnih tvrdih materijala
28.49.24.30 Dijelovi i pribor za mašine iz HS 84.64
28.49.24.50 Dijelovi i pribor za mašine iz HS 84.65
28.9
Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene
28.91
Proizvodnja mašina za metalurgiju
28.91.11
Konverteri, lonci za livenje, kalupi za ingote i mašine za livenje
metala; mašine za valjanje metala
28.91.11.30 Konvertori, lonci za lijevenje, kalupi za ingote, mašine za lijevenje, koje
se koriste u metalurgiji ili livnicama metala
kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
28.91.11.53 Mašine za valjanje metalnih cevi; mašine za toplo ili kombinovano toplo
valjanje metala
kom i t
28.91.11.57 Mašine za hladno valjanje
28.91.12
Dijelovi mašina za metalurgiju; dijelovi mašina za valjanje metala
28.91.12.30 Dijelovi konvertora, lonci za lijevenje, kalupi za ingote i mašina za
lijevenje metala, koji se koriste u metalurgiji ili livnicama metala
kom i t
Valjci za mašine za valjanje
Dijelovi za mašine za valjanje (isklj. valjke)
Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom
Elevatori i transporteri koji rade neprekidno, za radove pod zemljom
Mašine za podsijecanje uglja i stijena, mašine za bušenje tunela;
ostale mašine za bušenje i dubinsko bušenje
28.92.12.33 Samohodne mašine za iskopavanje ugljena, prosijecanje stijena i mašine
za bušenje tunela
kom i t
kg
28.92.12.35 Mašine za iskopavanje ugljena, prosijecanje stijena i mašine za bušenje
tunela (isklj. samohodne)
kom i t
28.92.12.53 Samohodne mašine za bušenje ili dubinsko bušenje
28.92.12.55 Mašine za bušenje ili dubinsko bušenje (uklj. fiksne platforme za
istraživanje nafte ili prirodnog plina) (isklj. samohodne)
kom i t
kom i t
28.91.12.50
28.91.12.70
28.92
28.92.11
28.92.11.00
28.92.12
28.92.21
28.92.21.30
28.92.21.50
28.92.22
28.92.22.00
28.92.23
28.92.23.00
Samohodni buldožeri i angldozeri (razrivači)
Buldožeri gusjenčari (isklj. s točkovima)
Buldožeri s točkovima (isklj. za poravnavanje)
Samohodni grederi i nivelirke (ravnjači)
Motorni grederi i poravnjivači
Samohodni skreperi (mašine za struganje i zgrtanje)
Motorne grtalice (skreperi)
174
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.92.24
28.92.24.00
28.92.25
28.92.25.30
28.92.25.50
Samohodne mašine za nabijanje i cestovni valjci
Mašine za sabijanje kojima se upravlja sjedeći na njoj i slično
Samohodni utovarivači sa čeono postavljenom lopatom
Utovarivači posebno napravljeni za radove pod zemljom
Utovarivači s točkovima, utovarivači gusjenčari s kašikom, utovarivači s
prednjom kašikom
28.92.26
Samohodni mehanički utovarivači (bageri), eskavatori i utovarivači
s lopatama s nadgradnjom koja se okreće za 360°, osim utovarivača
sa čeono postavljenom lopatom
kom i t
kom i t
kom i t
28.92.26.00 Samohodni bageri...s mogućnošću okretanja za 360º
28.92.27
Ostali samohodni mehanički utovarivači (bageri), eskavatori i
utovarivači s lopatama; ostale samohodne mašine za rudnike
28.92.27.30 Samohodni bageri, kopači,...,d.n.
28.92.27.50 Samohodne mašine za premještanje zemlje, iskopavanje,...,d.n.
28.92.28
Rala za buldožere i angldozere
28.92.28.00 Sječiva za sve tipove građevinske opreme
28.92.29
Damperi za upotrebu van cestovne mreže
28.92.29.00 Damperi (samoistovarivači) za upotrebu van putne mreže
28.92.30
Ostale mašine za ravnanje
28.92.30.10 Maljevi za nabijanje i vađenje šipova
28.92.30.30 Snježne grtalice i "rolbe"
28.92.30.50 (Priključne i ručno upravljane mašine za sabijanje) Mašine za nabijanje
ili zbijanje (isklj. samohodne)
kom i t
28.92.30.70 Grtalice (skreperi) za premještanje, iskopavanje, vađenje zemlje,
nesamohodni
28.92.30.90 Mašine za javne radove, građevinarstvo…, s posebnim funkcijama
28.92.40
Mašine za sortiranje, mljevenje, miješanje i sličnu obradu zemlje,
kamena, ruda i drugih mineralnih materijala
28.92.40.30 Mašine za sortiranje, prosijavanje, separaciju, ispiranje; mašine za
drobljenje, brušenje, miješanje, gnječenje (isklj. mješalice za
beton/malter, mašine za miješanje mineralnih supstanci s bitumenom)
kom i t
28.92.40.50
28.92.40.70
28.92.50
28.92.50.00
28.92.61
28.92.61.30
28.92.61.50
28.92.62
28.92.62.00
28.93
28.93.11
28.93.11.00
Mješalice za beton ili malter
Mašine za miješanje mineralnih materija sa bitumenom
Traktori-gusjeničari
Traktori-gusjeničari
Dijelovi mašina za bušenje, iskopavanje, poravnavanje; dijelovi
krana
Dijelovi mašina za bušenje ili duboko bušenje
Dijelovi mašina za premiještanje zemlje, brodskih dizalica, kranova,
portalne pokretne dizalice isklj. posude, lopatice, hvataljke, drške,
sječiva (sve tipove građevinske opreme), za mašine za bušenje i duboko
bušenje
Dijelovi mašina za klasiranje, mljevenje i sličnu obradu zemlje,
kamena i slično
Dijelovi mašina iz HS 84.74
Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana
Centrifugalni separatori pavlake
Centrifugalni separatori pavlake
175
kom i t
kom i t
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.93.12
Mašine za mljekarstvo
28.93.12.00 Mašine za mljekarstvo (uklj. homogenizatore, za pasterizaciju, mašine za
pravljenje maslaca, mašine za pravljenje sira)
kom i t
28.93.13
Mašine za mljevenje i obradu žitarica i sušenog povrća, d. n.
28.93.13.00 Mašine za mljevenje ili obradu žitarica i sušenog mahunastog povrća
(isklj. mašine za poljoprivredna gazdinstva)
kom i t
Mašine za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sličnih
napitaka i pića
28.93.14.00 Prese, mašine za gnječenje i slične mašine za proizvodnju vina,
jabukovače, voćnih sokova i sličnih napitaka
28.93.14
Neelektrične pekarske peći; aparati za kuhanje i grijanje, osim za
domaćinstvo
28.93.15.30 Pekarske peći, uklj. peći za keks, neelektrične
28.93.15.60 Filtrirajući aparati za pripremanje kafe i drugi uređaji za pripremanje
kafe i ostalih toplih napitaka, osim za domaćinstvo
kom i t
28.93.15
kom i t
kom i t
28.93.15.80 Aparati za kuhanje i grijanje hrane, osim za domaćinstvo (isklj.
neelektrične tunel-pekarske peći, neelektrične pekarske peći, neelektrične
filtrirajuće aparate za kafu)
28.93.16
Sušare poljoprivrednih proizvoda
28.93.16.00 Sušare poljoprivrednih proizvoda postupkom koji uključuje promjenu
temperature
28.93.17
Mašine, d. n., za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pića,
uključujući masti i ulja
28.93.17.13 Industrijske pekarske mašine (isklj. neelektrične peći)
28.93.17.15 Industrijske mašine za proizvodnju ili pripremanje makarona, špageta ili
sličnih proizvoda
kom i t
28.93.17.20 Industrijske mašine za proizvodnju ili pripremanje slatkiša, kakaoa ili
čokolade
28.93.17.30 Industrijske mašine za proizvodnju ili pripremanje šećera
28.93.17.40 Industrijske pivarske mašine
28.93.17.50 Industrijske mašine za pripremu mesa ili peradi
28.93.17.60 Industrijske mašine za pripremu voća, orašastog voća ili povrća (isklj. za
mljevenje ili obradu sušenog mahunastog povrća)
kom i t
28.93.17.70 Mašine za pripremu ili proizvodnju hrane i pića, d.n.
28.93.17.80 Mašine za ekstrakciju ili pripremu životinjskih ili stabilizovanih biljnih
masti i ulja
28.93.19
Mašine i uređaji za pripremu i preradu duhana, d. n.
28.93.19.00 Mašine za pripremu ili preradu duhana
28.93.20
Mašine za čišćenje, sortiranje i klasiranje sjemenja, zrnevlja ili
sušenog mahunastog povrća
28.93.20.00 Mašine za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemena, zrnevlja ili suhog
mahunastog povrća
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.93.31
Dijelovi mašina za industriju pića
28.93.31.00 Dijelovi presa, mašina za gnječenje i sličnih mašina za proizvodnju vina,
jabukovače, voćnih sokova i sličnih napitaka
kg
28.93.32
Dijelovi mašina za industriju hrane
28.93.32.00 Dijelovi mašina iz HS 84.38
28.93.33
Dijelovi mašina za industriju duhana
kg
176
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.93.33.00 Dijelovi mašina za pripremu i preradu duhana
28.93.34
Dijelovi mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje sjemenja, zrnevlja
ili sušenog mahunastog povrća
28.93.34.00 Dijelovi mašina iz HS 84.37
28.94
Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
28.94.11
Mašine za ispredanje (ekstrudiranje), izvlačenje, teksturisanje ili
rezanje vještačkih vlakana; mašine za pripremu tekstilnih vlakana
28.94.11.00 Mašine za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i sječenje vještačkih ili
sintetičkih tekstilnih materijala; mašine za pripremanje tekstilnih vlakana
Tekstilne predilice; tekstilne mašine za dubliranje, končanje i
namotavanje
28.94.12.00 Mašine za predenje; mašine za dubliranje, upredanje, namotavanje ili
navijanje na kaleme
kg
kg
kom i t
28.94.12
28.94.13
Mašine za tkanje
28.94.13.00 Mašine za tkanje
28.94.14
Mašine za pletenje; mašine za pletenje prošivanjem i slične mašine;
tafting-mašine
28.94.14.30 Mašine za kružno pletenje
28.94.14.50 Mašine za ravno pletenje, prošivno-pletačke mašine
28.94.14.70 Mašine za izradu gajtana, tila, čipki, vezova, pozamanterije, pletenica ili
mreža i mašine za taftovanje
Pomoćni uređaji za upotrebu s tekstilnim mašinama; mašine za
štampanje na tekstilu
28.94.15.10 Pomoćni uređaji za mašine iz HS 84.44, 84.45, 84.46 ili 84.47
28.94.15.30 Štamparske mašine za štampanje tekstilnih materijala (isklj. mašine za
ravnu (ofset), fleksografsku, visoku i duboku štampu)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.94.15
Mašine za pranje, čišćenje, cijeđenje, peglanje, presovanje, sušenje,
namotavanje i slično tekstilne pređe i tkanina; mašine za
dovršavanje filca
28.94.21.10 Mašine za proizvodnju ili završnu obradu pusta (filca) od netkanih
materijala u komadu ili oblicima (uklj. mašine za izradu šešira od filca,
kalupe za izradu šešira)
28.94.21.30 Mašine i prese za peglanje i presovanje tekstila (uklj. prese za spajanje)
(isklj. kalandere)
kg
kom i t
28.94.21
kg
kom i t
28.94.21.50 Mašine za pranje, bijeljenje ili bojenje tekstila (uklj. valjkove za
cijeđenje ili rolovanje) (isklj. mašine za pranje veša za domaćinstvo ili
praonice)
28.94.21.70 Mašine za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sječenje ili zupčasto
izrezivanje tekstilnih materijala
kom i t
28.94.21.80 Mašine za proizvodnju linoleuma ili drugih podnih obloga nanošenjem
paste na tkaninu ili drugu podlogu; mašine za preljev, završnu obradu,
cijeđenje, sušenje, premazivanje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanine
ili fabrikovanih tekstilnih dijelova
28.94.22
Mašine za pranje veša; mašine za hemijsko čišćenje; mašine za
sušenje veša, kapaciteta > 10 kg
28.94.22.30 Mašine za pranje veša za domaćinstvo ili praonice, kapaciteta suhog veša
> 10 kg (uklj. mašine za pranje koje su ujedno i za sušenje)
kom i t
28.94.22.50 Mašine za hemijsko čišćenje
28.94.22.70 Mašine za sušenje veša, kapaciteta suhog veša > 10 kg
kom i t
kom i t
177
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.94.23
Centrifugalne mašine za sušenje veša
28.94.23.00 Centrifugalne mašine za sušenje veša
28.94.24
Šivaće mašine, osim mašina za prošivanje knjiga i šivaćih mašina za
domaćinstvo
28.94.24.30 Industrijske automatske šivaće mašine (isklj. mašine za prošivanje
knjiga)
28.94.24.50 Industrijske šivaće mašine (isklj. mašine za prošivanje knjiga,
automatske mašine)
28.94.30
Mašine za obradu štavljenih i sirovih koža ili za proizvodnju i
popravak obuće i drugih proizvoda
28.94.30.30 Mašine za pripremu, štavljenje i obradu sirovih i štavljenih koža ili krzna
28.94.30.50 Mašine za proizvodnju/popravak obuće (uklj. mašine za brušenje, za
rezanje kože u oblike, mašine za probijanje ili bodenje) (isklj. šivaće
mašine)
28.94.30.70 Mašine za proizvodnju/popravku proizvoda od kože ili krzna, d.n.
28.94.40
Šivaće mašine za domaćinstvo
28.94.40.00 Šivaće mašine za domaćinstvo (isklj. namještaj, postolja i poklopce)
28.94.51
Dijelovi i pribor mašina za predenje i tkanje
28.94.51.10 Dijelovi i pribor mašina iz stavki HS 8444 i 8445 i njihove pomoćne
mašine
28.94.51.30 Vretena, krilca za vretena, predionički prstenovi i prstenasti trkači
28.94.51.50 Dijelovi i pribor za mašine za tkanje (tkalački stan) ili za njihove
pomoćne mašine (uklj. čunkove, kaleme za čunkove i dr.)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
28.94.51.70 Dijelovi i pribor za mašine iz HS 8447 ili njihove pomoćne mašine
28.94.52
Dijelovi mašina za ostalu proizvodnju tekstila i odjeće, te mašina za
obradu kože
28.94.52.10 Dijelovi mašina za pranje veša za domaćinstvo ili praonice (uklj. mašine
za pranje koji su ujedno i za sušenje)
kg
28.94.52.20 Dijelovi mašina iz HS 8451
28.94.52.30 Igle za šivaće mašine
28.94.52.60 Namještaj, postolja i poklopci za šivaće mašine i njihovi dijelovi; ostali
dijelovi šivaćih mašina
kg
kg
kg
28.94.52.80 Dijelovi mašina i aparata za proizvodnju, štavljenje ili obrađivanje sirove
ili štavljene kože ili za proizvodnju ili popravku obuće ili drugih
proizvoda od sirove ili štavljene kože (isklj. šivaće mašine)
kg
28.95
28.95.11
28.95.11.13
28.95.11.15
28.95.11.17
28.95.11.33
Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
Mašine za industriju papira i kartona, osim njihovih dijelova
Mašine za proizvodnju pulpe od vlaknastih celuloznih materijala
Mašine za proizvodnju papira ili kartona
Mašine za dovršavanje papira i kartona
Kombinovane mašine za uzdužno razrezivanje i namotavanje papira ili
kartona u rolne (isklj. mašine za rezanje i namotavanje svitaka)
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.95.11.35 Mašine za uzdužno i poprečno razrezivanje papira ili kartona (isklj.
mašine za rezanje i namotavanje svitaka, kombinovane mašine za
uzdužno i poprečno razrezivanje)
28.95.11.37 Mašinski nož za brzo rezanje papira ili kartona (isklj. mašine za rezanje i
namotavanje svitaka, za uzdužno i poprečno razrezivanje)
kom i t
28.95.11.40 Ostale mašine za rezanje papira i kartona
kom i t
178
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.95.11.50 Mašine za izradu kesa, vreća i poštanskih koverata od papira i kartona
28.95.11.60 Mašine za izradu kartona, kutija, korica, cijevi, valjaka ili slične
ambalaže od papira ili kartona (isklj. mašine za oblikovanje proizvoda)
kom i t
kom i t
28.95.11.70 Mašine za oblikovanje proizvoda od papirne pulpe, papira ili kartona
(uklj. pakovanja za jaja, kartonske tanjire, posude za slatkiše ili
kampovanje, igračke)
28.95.11.90 Mašine za izradu papirne pulpe, papira ili kartona, d.n.
28.95.12
Dijelovi mašina za industriju papira i kartona
28.95.12.30 Dijelovi mašina za proizvodnju pulpe od vlaknastih celuloznih materijala
28.95.12.50 Dijelovi mašina iz HS 84.39, d.n. za proizvodnju ili dovršavanje papira i
kartona
28.95.12.70 Dijelovi mašina za rezanje, mašina za izradu kesa, vreća/koverata,
kartona, kutija, korica, valjaka i sličnih posuda, mašina za oblikovanje
proizvoda od papira, papirne pulpe, kartona
kom i t
Proizvodnja mašina za plastiku i gumu
Mašine, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od
tih materijala
28.96.10.10 Mašine za oblikovanje gume ili plastike ubrizgavanjem za obradu ili
izradu proizvoda od gume ili plastike
kom i t
kg
kg
kg
28.96
28.96.10
kom i t
28.96.10.30 Mašine za istiskivanje (ekstruderi) za obradu gume ili plastike ili za
izradu proizvoda od gume ili plastike
kom i t
28.96.10.40 Mašine za oblikovanje gume ili plastike puhanjem i obradu gume ili
plastike ili izradu proizvoda od gume ili plastike
kom i t
28.96.10.50 Mašine za oblikovanje gume ili plastike vakuumom i druge mašine za
toplotno oblikovanje i obradu gume ili plastike ili izradu proizvoda od
gume ili plastike
28.96.10.60 Mašine za oblikovanje ili protraktiranje pneumatskih guma...
28.96.10.73 Ostale prese za kalupljenje ili oblikovanje gume ili plastike, itd., d.n.
28.96.10.75 Mašine za kalupljenje ili oblikovanje gume ili plastike, itd., d.n.
28.96.10.82 Mašine za preradu reaktivnih smola
28.96.10.84 Mašine za proizvodnju pjenastih proizvoda (isklj. mašine za preradu
reaktivnih smola)
28.96.10.91 Mašine za smanjivanje veličine kod obrade gume ili plastike
28.96.10.93 Mašine za miješanje, gnječenje i pokretanje pri pripremi gume ili
plastike
28.96.10.95 Mašine za sječenje, cijepanje i ljuštenje kod proizvodnje gume ili
plastike ili za proizvodnju proizvoda od tih materijala
kom i t
28.96.10.97 Mašine za obradu gume ili plastike ili za proizvodnju proizvoda od tih
materijala, d.n.
28.96.20
Dijelovi mašina, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu
proizvoda od tih materijala
28.96.20.00 Dijelovi mašina za obradu gume ili plastike ili za izradu gumenih ili
plastičnih proizvoda (isklj. kalup)
kom i t
28.99
28.99.11
28.99.11.10
28.99.11.30
Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, d. n.
Knjigovezačke mašine, uključujući mašine za prošivanje knjiga
Mašine za savijanje papira za knjige
Knjigovezačke mašine za slaganje i skupljanje listova i uvezivanje
179
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.99.11.50 Mašine za šivenje, prošivanje žicom i spajanje, za knjige, uklj. za
proizvodnju kartonskih kutija i slično isklj. mašine za spajanje koje se
koriste u kancelarijama, za izradu kartonskih kutija
kom i t
28.99.11.70 Mašine za uvezivanje knjiga lijepljenjem, bez šivenja
28.99.11.90 Ostale knjigovezačke mašine
28.99.12
Mašine, aparati i oprema za slaganje, pripremu i izradu
štamparskih ploča, klišeja
28.99.12.00 Mašine, aparati i oprema za slaganje štamparskih slova, za pripremu ili
izradu štamparskih formi, ploča
kom i t
kom i t
28.99.13
28.99.13.30
28.99.13.90
28.99.14
28.99.14.10
Mašine za ofset štampu, osim kancelarijskog tipa
Mašine za ravnu (ofset) štampu na papiru s kalemova
Ostale mašine za ravnu (ofset) štampu
Ostale štamparske mašine, osim mašina kancelarijskog tipa
Štamparske mašine za visoku štampu na papiru s kalemova (isklj. za
fleksografsku štampu)
28.99.14.30
28.99.14.50
28.99.14.90
28.99.20
Mašine za fleksografsku štampu
Štamparske mašine za duboku štampu
Ostale mašine za štampanje isklj. kancelarijske, d.n.
Mašine i aparati vrsta koje se koriste isključivo ili uglavnom za
proizvodnju poluprovodničkih blokova ili ploča, poluprovodničkih
elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih ekrana
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.99.20.20 Mašine i aparati koji se isključivo ili pretežno koriste za proizvodnju
poluprovodničkih ingota ili pločica (wafera)
kom i t
28.99.20.40 Mašine i aparati za proizvodnju poluprovodničkih uređaja ili
elektronskih integralnih kola (isklj. alatne mašine za obradu svih vrsta
materijala odstranjivanjem materijala ultrasoničnim procesom)
kom i t
28.99.20.60 Mašine i aparati koji se isključivo ili pretežno koriste za proizvodnju
ravnih panel displeja
kom i t
Sušare za drvo, papirnu masu, papir i karton; sušare, osim za
domaćinstvo, d. n.
28.99.31.30 Sušare za drvo, papirnu pulpu, papir ili karton
28.99.31.50 Sušare, osim za domaćinstvo (isklj. za poljoprivredne proizvode, drvo,
papirnu pulpu, papir ili karton)
28.99.31
28.99.32
Vrteške, ljuljačke, streljane i ostala oprema za sajamsku razonodu
28.99.32.00 Vrteške, ljuljačke, streljane i ostali objekti za zabavne parkove
28.99.39
Oprema za lansiranje aviona; palubni zaustavljači aviona i slična
oprema; uređaji na zemlji za obuku letenja; mašine za posebne
namjene, d. n.
28.99.39.05 Mašine za obradu metala, sa zasebnim funkcijama (isklj. robote)
28.99.39.10 Mašine i aparati za izdvajanje izotopa, i njihovi dijelovi
28.99.39.15 Mašine i mehanički uređaji sa zasebnim funkcijama, za miješanje,
gnječenje, drobljenje, mljevenje, prosijavanje, rešetanje, homogenizaciju,
emulzifikaciju ili pokretanje (isklj. robote)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
28.99.39.20 Mašine za ugradnju električnih ili elektronskih lampi, cijevi, prekidača ili
blic-sijalica u staklene omotače
kom i t
28.99.39.25 Pokretna hidraulična potpora rudničkih stropova
28.99.39.30 Mašine za izradu ili toplu obradu stakla i staklenih proizvoda
kom i t
kom i t
180
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
28.99.39.35 Višenamjenski industrijski roboti (isklj. robote konstruisane za
izvršavanje posebnih funkcija (npr. podizanje, rukovanje, utovar ili
istovar))
28.99.39.40 Centralni sistem podmazivanja
28.99.39.45 Mašine i aparati koji se isključivo ili pretežno koriste za a)proizvodnju ili
popravku maski i mrežica, b) sastavljanje poluprovodničkih uređaja ili
elektronskih integrisanih kola i c) podizanje, rukovanje, utovar ili istovar
ingota, pločica (wafera), poluprovodničkih uređaja, elektroničkih
integrisanih krugova i ravnih panel displeja
28.99.39.50 Mašine za izradu užadi i kablova
28.99.39.53 Ostale mašine za obradu zemlje, kamena, ruda, itd., d.n.
28.99.39.55 Ostale mašine i mehanički uređaji iz HS 84, d.n.
28.99.39.65 Oprema za lansiranje letjelica i njeni dijelovi, uređaji za zaustavljanje
letjelica na palubi broda i slična oprema i njeni dijelovi, za civilnu
upotrebu
28.99.39.70 Mašine za balansiranje mehaničkih dijelova
28.99.39.80 Stolovi za kasino igre, oprema za automatske kuglane, i druge zabavne
parkove, stolne ili društvene igre, uklj. flipere (isklj. koje se puštaju u rad
metalnim, papirnim novcem, žetonima ili drugim sličnim predmetima,
bilijari, video-igre koje se koriste zajedno s televizijskim prijemnikom,
karte za igranje i električni kompleti trkaćih automobila koji imaju
karakter takmičarskih igara)
28.99.40
Dijelovi štamparskih i knjigovezačkih mašina
28.99.40.00 Dijelovi za štamparske i knjigovezačke mašine
28.99.51
Dijelovi mašina i aparata vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom
za proizvodnju poluprovodničkih blokova ili ploča,
poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili
ravnih ekrana
28.99.51.00 Dijelovi i pribor za mašine i aparate, koji se koriste isključivo ili
preteženo za a) proizvodnju poluprovodničkih ingota ili podmetača,
poluprovodničkih naprava, elektronskih integrisanih kola ili ravnih panel
displeja, b) za izradu i popravku maski i mrežica c) sastavljanje
poluprovodničkih elemenata ili elektroničkih integrisanih kola, d)
podizanje, rukovanje, utovar ili istovar ingota, pločica (wafera),
poluprovodničkih uređaja, elektroničkih integrisanih kola i ravnih panel
displeja (isklj. držače alata, samootvarajuće glave, držače materijala i
dijelove i pribor alatnih mašina za obradu ultrazvukom)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kg
kg
28.99.52
Dijelovi ostalih mašina za posebne namjene
28.99.52.30 Dijelovi mašina za ugradnju električnih/elektronskih lampi, cijevi,
prekidača ili blic-sijalica u staklene omotače, za proizvodnju/toplu
obradu stakla/proizvoda od stakla (isklj. kalupe za staklo)
kg
28.99.52.80 Dijelovi mašina iz 84.79
kg
29
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29.1
29.10
29.10.11
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja motornih vozila
Klipni motor s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
svjećica, za vozila, zapremine ≤ 1 000 cm3
29.10.11.00 Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice,
za vozila iz HS 87 (isklj. motocikle), zapremine cilindra ≤ 1 000 cm3
29.10.12
Klipni motor s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
svjećica, za vozila, zapremine > 1 000 cm3
181
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
29.10.12.00 Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice,
za vozila iz HS 87 (isklj. motocikle), zapremine cilindra > 1 000 cm3
Klipni motor s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
kompresije, za vozila (dizelski ili poludizelski motori)
29.10.13.00 Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
kompresije (dizel ili poludizel) (isklj. za tramvajske ili željezničke
kompozicije)
29.10.21
Putnička vozila s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem na
paljenje pomoću svjećica, zapremine ≤ 1 500 cm3, nova
29.10.21.00 Vozila sa motorom na paljenje pomoću svjećice, zapremine cilindra ≤ 1
500 cm3, nova
kom i t
29.10.13
Putnička vozila s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem na
paljenje pomoću svjećica, zapremine > 1 500 cm3, nova
29.10.22.30 Motorna vozila sa benzinskim motorom zapremine > 1500 cm3 (uklj.
motorne kamp-kućice, zapremine motora > 3 000 cm3 ) (isklj.vozila za
prijevoz ≥ 10 osoba, vozila za vožnju po snijegu, vozila za prijevoz
osoba na golf-terenima i slična vozila)
29.10.22.50 Motorne kamp-kućice sa klipnim motorom na paljenje pomoću svjećice i
unutrašnjim sagorijevanjem, zapremine cilindra >1 500 cm3, ali ≤ 3 000
cm3
29.10.23
Putnička vozila s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem na
paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski), nova
29.10.23.10 Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine ≤ 1
500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz ≥ 10 osoba, vozila za vožnju po
snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slična vozila)
kom i t
kom i t
29.10.22
29.10.23.30 Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine > 1
500 cm3, ali ≤ 2500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz ≥ 10 osoba, vozila za
vožnju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i slična
vozila)
29.10.23.40 Motorna vozila s dizelskim ili poludizelskim motorom, zapremine >
2500 cm3 (isklj. vozila za prijevoz ≥ 10 osoba, motorne kamp-kućice,
vozila za vožnju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golf-terenima i
slična vozila)
29.10.23.53 Motorne kamp-kućice s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem
na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) zapremine cilindra
>1 500 cm3, ali ≤ 2500 cm3
29.10.23.55 Motorne kamp-kućice s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem
na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) zapremine cilindra >
2500 cm3
29.10.24
Ostala motorna vozila za prijevoz osoba
29.10.24.00 Ostala motorna vozila za prijevoz osoba (isklj. vozila za prijevoz ≥ 10
osoba, vozila za vožnju po snijegu, vozila za prijevoz osoba na golfterenima i slična vozila)
29.10.30
Motorna vozila, za prijevoz ≥ 10 osoba
29.10.30.00 Motorna vozila za prijevoz ≥ 10 osoba
29.10.41
Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili
poludizelski), nova
29.10.41.10 Motorna vozila za prijevoz robe, sa dizel ili poludizelskim motorom,
bruto mase ≤ 5 t (isklj. dampere za rad izvan putne mreže)
182
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
29.10.41.30 Motorna vozila za prijevoz robe, sa dizel ili poludizelskim motorom,
bruto mase > 5 t ali ≤ 20 t (uklj. kombije) (isklj. dampere za rad van
putne mreže, vučna vozila)
29.10.41.40 Motorna vozila za prijevoz robe sa klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) bruto
mase > 20 t (isklj. dampere za rad van putne mreže)
Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećica; ostala vozila za
prijevoz robe, nova
29.10.42.00 Motorna vozila za prijevoz robe sa klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, ostala vozila za prijevoz
robe, nova
29.10.43
Cestovna vučna vozila, za poluprikolice
29.10.43.00 Cestovna vučna vozila za poluprikolice
29.10.44
Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila
29.10.44.00 Šasije s ugrađenim motorom, za vučna vozila, motorne automobile i
ostala motorna vozila namjenjena uglavnom za prijevoz osoba, vozila za
prijevoz robe i vozila za specijalne namjene (uklj. za trkaće automobile)
kom i t
kom i t
29.10.42
29.10.51
29.10.51.00
29.10.52
29.10.52.00
Vozila s dizalicom
Teretna vozila (kamioni) s dizalicom
Vozila za vožnju po snijegu, vozila za golf i slično, s motorom
Motorna vozila posebno dizajnirana za vožnju po snijegu, vozila za
prijevoz osoba na golf-terenima i slična vozila)
29.10.59
29.10.59.30
29.10.59.50
29.10.59.90
29.2
Motorna vozila za posebnu upotrebu, d. n.
Vatrogasna vozila
Teretna vozila (kamioni) s ugrađenom betonskom miješalicom
Ostala motorna vozila za posebne namjene, d. n.
Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i
poluprikolica
29.20
Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i
poluprikolica
29.20.10
Karoserije za motorna vozila
29.20.10.30 Karoserije za motorne automobile i druga motorna vozila uglavnom za
prijevoz osoba (uklj. vozila za prijevoz osoba na terenima za golf i slična
vozila) (isklj. vozila za prijevoz ≥ 10 osoba)
29.20.10.50 Karoserije za teretna vozila (kamione), kombi, autobuse, dampere
(samoistovarivače) i motorna vozila posebne namjene (uklj. potpuno
opremljene i nedovršene karoserije, vozila za transport ≥ 10 osoba)
Kontejneri specijalno građeni i opremljeni za jednu ili više vrsta
prijevoza
29.20.21.00 Posude za transport (kontejneri) specijalno konstruisani i opremljeni za
jedan ili više načina transporta (uklj. kontejnere za transport tečnosti)
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
29.20.21
29.20.22
Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje
29.20.22.92 Prikolice i poluprikolice, karavanskog tipa, za stanovanje i kampovanje,
mase < 1 600 kg
29.20.22.98 Prikolice i poluprikolice, karavanskog tipa, za stanovanje i kampovanje,
mase > 1 600 kg
29.20.23
Ostale prikolice i poluprikolice
183
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
29.20.23.00 Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe
29.20.30
Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih vozila koja nisu na
mehanički pogon
29.20.30.30 Šasije za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila
29.20.30.50 Karoserije za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila
29.20.30.70 Osovine za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila
29.20.30.90 Ostali dijelovi za prikolice, poluprikolice i za ostala nesamohodna vozila
(isklj. šasije, karoserije, osovine)
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za drumska motorna
vozila, avione i brodove
29.31.10.00 Kompleti izoliranih žica za paljenje i drugi kompleti žica koji se koriste u
vozilima, avionima i brodovima
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kg
29.3
29.31
29.31.10
29.31.21
29.31.21.30
29.31.21.50
29.31.21.70
29.31.22
29.31.22.30
Svjećice za paljenje; magneti za paljenje; dinamo-magneti; magneti
zamašnjaci; razvodnici; svici za paljenje
Svjećice za paljenje
Magneti za paljenje; dinamo-magneti i magneti zamajci
Razvodnici i kalemovi za paljenje
Starteri i starter-generatori za dvostruku upotrebu; ostali generatori
i oprema
Elektropokretači motora (anlaseri) i elektropokretači-generatori s
dvostrukom namjenom
kg
kom i kg
kg
kg
kg
29.31.22.50 Generatori za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem (uklj. diname i
alternatore) (isklj. elektropokretače-generatore)
kg
29.31.22.70 Oprema, d.n., za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem
29.31.23
Električna oprema za rasvjetu i signalizaciju, brisači vjetrobrana,
odleđivači i odmagljivači za motocikle i motorna vozila
29.31.23.10 Električna ili baterijska oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju
za bicikle i motocikle
kg
29.31.23.30 Električni alarmi protiv provale ili požara i slični uređaji za motorna
vozila
29.31.23.50 Oprema za zvučnu signalizaciju za motocikle ili motorna vozila
29.31.23.70 Brisači vjetrobrana i uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje, za
motocikle ili motorna vozila
29.31.30
Dijelovi ostale električne opreme za motorna vozila i motocikle
29.31.30.30 Dijelovi električne opreme za paljenje ili pokretanje, generatori i
prekidači za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
29.31.30.80
29.32
29.32.10
29.32.10.00
29.32.20
Dijelovi opreme iz HS 85.12
Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
Sjedišta za motorna vozila
Sjedišta za motorna vozila
Sigurnosni pojasevi, sigurnosni vazdušni jastuci i dijelovi i pribor
karoserija
29.32.20.30 Sigurnosni pojasevi
29.32.20.50 Vazdušni jastuci sa sistemom za napuhavanje i njihovi dijelovi
29.32.20.90 Dijelovi i pribor za karoserije (uklj. kabine), d.n.
184
kom i kg
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
29.32.30
Dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila
29.32.30.10 Branici i njihovi dijelovi (uklj. plastične branike)
29.32.30.20 Kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi (isklj. nemontirane obloge ili
štitnike)
29.32.30.33 Mjenjačke kutije i njihovi dijelovi
29.32.30.36 Pogonske osovine s diferencijalom, nepogonske osovine i njihovi
dijelovi
29.32.30.40 Točkovi, njihovi dijelovi i pribor
29.32.30.50 Sistem opruga i dr. veza šasije sa točkovima za ublažavanje udara (uklj.
amortizere)
29.32.30.61 Hladnjaci za traktore, motorne automobile, vozila za prijevoz robe,
vozila s dizalicom, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenim betonskim
mješalicama, vozila za čišćenje cesta, za prskanje ili posipanje, vozilapokretne radionice, pokretne radiološke jedinice; njihovi dijelovi
29.32.30.63
29.32.30.65
29.32.30.67
29.32.30.90
Izduvni lonci, izduvne cijevi i njihovi dijelovi
Kvačila i njihovi dijelovi
Volani, upravljački stubovi i upravljačke kutije; njihovi dijelovi
Ostali dijelovi i pribor, d.n., za vozila iz HS 87.01 do 87.05; njihovi
dijelovi
30
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30.1
30.11
30.11.21
Gradnja brodova i čamaca
Gradnja brodova i plovećih objekata
Putnički brodovi, izletnički brodovi i slični plovni objekti za prijevoz
putnika; trajekti svih vrsta
Plovila za krstarenje
Trajekti
Tankeri za prijevoz sirove nafte, naftnih proizvoda, hemikalija,
ukapljenog plina
Tankeri za prijevoz sirove nafte
Tankeri za prijevoz derivata nafte
Tankeri za prijevoz hemikalija
Brodovi za prijevoz plina
Brodovi -ladnjače, osim tankera
Brodovi-hladnjače (isklj. tankere)
Brodovi za prijevoz suhog tereta
Brodovi za prijevoz rasutog tereta
Brodovi za prijevoz opšteg tereta
Brodovi kontejneri
Ro-ro teretni brodovi
Ostali brodovi za suhi teret
Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu i
konzervisanje ribe
Ribarska plovila
Brodovi-tvornice za preradu ribe
Brodovi tegljači (remorkeri) i potiskivači (gurači)
Brodovi tegljači (remorkeri) i potiskivači (gurači)
Ploveća jaružala: brodovi svjetionici, plutajuće dizalice; ostali plovni
objekti
30.11.21.30
30.11.21.50
30.11.22
30.11.22.10
30.11.22.30
30.11.22.50
30.11.22.70
30.11.23
30.11.23.00
30.11.24
30.11.24.10
30.11.24.30
30.11.24.50
30.11.24.70
30.11.24.90
30.11.31
30.11.31.30
30.11.31.50
30.11.32
30.11.32.00
30.11.33
185
kg
kg
kom i kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kg
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
KRt
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Ploveći bageri
Ostali brodovi, koji nisu za prijevoz tereta
Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju
Plovila za plovidbu daleko od obale
Plutajuće platforme daleko od obale
Ostale plutajuće konstrukcije (uključujući splavi, spremnike,
kesone, platforme za iskrcavanje, plutače i svjetionike)
30.11.50.00 Ostale plutajuće konstrukcije (uklj. splavove, rezervoare, kesone,
platforme za iskrcavanje, bove i svjetionike)
30.11.33.30
30.11.33.50
30.11.40
30.11.40.30
30.11.40.50
30.11.50
30.11.91
30.11.91.00
30.11.92
30.11.92.00
30.12
30.12.11
30.12.11.00
30.12.12
30.12.12.00
30.12.19
30.12.19.30
Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja brodova,
plutajućih platformi i konstrukcija
Preuređenje i rekonstrukcija brodova, plutajućih platformi i konstrukcija
Usluge opremanja brodova i plutajućih platformi i konstrukcija
Usluge opremanja brodova i plutajućih platformi i konstrukcija
Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez
pomoćnog motora
Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez
pomoćnog motora
Čamci na napuhavanje za razonodu i sport
Čamci na napuhavanje za razonodu ili sport
Ostali čamci za razonodu i sport; ronilački čamci i kanui
Motorni čamci i motorne jahte, za razonodu ili sport (isklj. one sa
vanbrodskim motorom)
Ostali čamci za razonodu ili sport d. n., čamci na vesla i kanui
Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
Šinske lokomotive napajane iz električne mreže
Šinske lokomotive koje se napajaju iz vanjskog izvora električne energije
Električne dizelske lokomotive
Dizel-električne lokomotive
Ostale šinske lokomotive; lokomotivski tenderi
Ostale šinske lokomotive; lokomotivski tenderi
Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola,
osim vozila za održavanje i servisiranje
30.20.20.00 Samohodni željeznički ili tramvajski putnički vagoni, teretni vagoni i
kola (isklj. željeznička ili tramvajska vozila za održavanje i servisiranje)
30.12.19.70
30.2
30.20
30.20.11
30.20.11.00
30.20.12
30.20.12.00
30.20.13
30.20.13.00
30.20.20
KRt
KRt
KRt
kom i t
kom
ef. sati
ef. sati
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
kom i t
30.20.31
Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje i servisiranje
30.20.31.00 Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje (uklju.
vagone-radionice, vagone-dizalice, sabijače šljunka i tucanika, vozila za
ravnanje šina, testni vagoni i vozila za provjeru šina)
kom i t
Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni
vagoni i ostali specijalni vagoni
30.20.32.00 Željeznički/tramvajski putnički vagoni; prtljažni vagoni, poštanski
vagoni i ostali željeznički/tramvajski vagoni za specijalne svrhe (isklj.
željeznička/tramvajska vozila za održavanje/servisiranje, samohodna)
kom i t
30.20.32
30.20.33
Željeznički i tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe,
186
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
nesamokretni
30.20.33.00 Željeznički ili tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamohodni
30.20.40
Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih šinskih
vozila; uređaji i oprema za pruge, te njihovi dijelovi; mehanička
oprema za kontrolu saobraćaja
kom i t
30.20.40.30 Dijelovi lokomotiva ili drugih šinskih vozila
30.20.40.50 Mehanička ili elektromehanička oprema za signalizaciju, sigurnost ili
kontrolu saobraćaja na putevima, unutrašnjim vodenim putevima,
parkiralištima, u lukama ili na aerodromima
kg
kg
30.20.40.60 Mehanička oprema za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraćaja u
željezničkom ili tramvajskom saobraćaju (uklj. elektromehaničku),
oprema za signalizaciju, sigurnost ili kontrolu saobraćaja u željezničkom,
tramvajskom, cestovnom, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima,
lučkim instalacijama ili aerodromima
30.20.91
Usluge održavanja, popravaka, generalnog remonta i opremanja
željezničkih i tramvajskih lokomotiva i šinskih vozila
30.20.91.00 Generalni remont željezničkih i tramvajskih lokomotiva i šinskih vozila
30.3
Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih
sredstava i opreme
30.30
Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih
sredstava i opreme
30.30.11
Vazduhoplovni benzinski motori
30.30.11.00 Vazduhoplovni klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje
pomoću svjećice, za civilnu upotrebu
kg
30.30.12
30.30.12.00
30.30.13
30.30.13.00
30.30.14
30.30.14.00
30.30.15
30.30.15.00
30.30.16
30.30.16.00
30.30.20
30.30.20.00
30.30.31
30.30.31.00
30.30.32
30.30.32.00
30.30.33
Turbomlazni i turbopropelerni motori
Turbomlazni i turbopropelerni motori, za civilnu upotrebu
Reaktivni motori, osim turbomlaznih
Reaktivni motori , za civilnu upotrebu (uklj. nabojno-mlazne (Loren)
motore, pulsno-mlazne i raketne motore); (isklj. turbomlazne, vođene
rakete s motorom)
Uređaji na zemlji za obuku letenja i njegovi dijelovi
Uređaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi, za civilnu upotrebu
Dijelovi vazduhoplovnih benzinskih motora
Dijelovi vazduhoplovnih klipnih motora s unutrašnjim sagorijevanjem na
paljenje pomoću svjećice s linearnim ili rotacijskim kretanjem klipa, za
civilnu upotrebu
Dijelovi turbomlaznih i turbopropelernih motora
Dijelovi za turbomlazne i turbopropelerske motore, za civilne letjelice
Baloni i vazdušni brodovi; vazdušne jedrilice, pilotirani zmajevi i
ostali vazduhoplovi, bez vlastitog pogona
Baloni, dirižabli i ostale vazduhoplovne letjelice bez vlastitog pogona, za
civilnu upotrebu (uklj. meteorološke, pilotirajuće i samopilotirajuće
balone, meteorološke zmajeve i slično)
Helikopteri
Helikopteri za civilnu upotrebu
Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite težine ≤ 2 000 kg
Avioni i ostale letjelice, vlastite mase ≤ 2000 kg, za civilnu upotrebu
Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite težine > 2 000 kg do ≤ 15 0 kg
187
ef. sati
kom i t
kom i t
kom i t
kg
kg
kg
kom i t
kom i t
kom i t
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
30.30.33.00 Avioni i ostale letjelice, vlastite mase > 2000 kg, ali ≤ 15 000 kg, za
civilnu upotrebu
30.30.34
Avioni i ostali vazduhoplovi, vlastite težine > 15 000 kg
30.30.34.00 Avioni i ostale letjelice, vlastite mase > 15000 kg, za civilnu upotrebu
30.30.40
Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje
svemirskih letjelica
30.30.40.00 Svemirske letjelice, sateliti i lansirna vozila, za civilnu upotrebu
30.30.50
Ostali dijelovi vazduhoplova i svemirskih letjelica
30.30.50.10 Sjedišta za letjelice; njihovi dijelovi
30.30.50.30 Propeleri, rotori i njihovi dijelovi za dirižable, vazdušne jedrilice i ostale
letjelice bez vlastitog pogona, avione s pomičnim krilima, helikoptere i
avione s nepomičnim krilima
30.30.50.50 Stajni trapovi i njihovi dijelovi za dirižable, vazdušne jedrilice, pilotirane
zmajeve i ostale letjelice bez vlastitog pogona, helikoptere, avione,
svemirske letjelice i svemirska lansirna vozila, za civilnu upotrebu
kom i t
30.30.50.90 Dijelovi za sve tipove letjelica (isklj. propelere, rotore, stajne trapove), za
civilnu upotrebu
kg
Usluge održavanja i popravaka vazduhplova i motora za
vazduhoplove
30.30.60.30 Generalni remont motora za letjelice za civilnu upotrebu
30.30.60.50 Generalni remont helikoptera za civilnu upotrebu
30.30.60.70 Generalni remont civilnih aviona i drugih letjelica (isklj. helikoptere,
motore za letjelice)
kom i t
kg
kom i t
kg
kg
30.30.60
ef. sati
ef. sati
ef. sati
30.9
30.91
30.91.11
Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.
Proizvodnja motocikala
Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem, zapremine cilindra ≤ 50 cm3
30.91.11.00 Motocikli i bicikli s ugrađenim pomoćnim motorom, kapaciteta ≤ 50 cm³
30.91.12
Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutrašnjim
sagorijevanjem, zapremine cilindra > 50 cm3
30.91.12.00 Motocikli i bicikli s klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem,
kapaciteta > 50 cm³
kom
30.91.13
Motocikli, d. n.; prikolice motocikla
30.91.13.00 Bočne prikolice za motocikle; bicikli s pomoćnim motorom, osim s
klipnim motorom s unutrašnjim sagorijevanjem
kom
30.91.20
Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla
30.91.20.00 Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla
30.91.31
Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
svjećica, za motocikle, zapremine ≤ 1 000 cm3
30.91.31.00 Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice,
za motocikle, zapremine cilindra ≤ 1 000 cm3
Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću
svjećica, za motocikle, zapremine > 1 000 cm3
30.91.32.00 Klipni motori s unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice,
za motocikle, zapremine cilindra > 1 000 cm3
kom
kom
kom i kg
30.91.32
30.92
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.92.10
Bicikli i druga slična vozila bez motora
30.92.10.00 Bicikli i druga slicna vozila (uklj. tricikle za isporuku), nemotorizovani
188
kom i t
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
30.92.20
30.92.20.30
30.92.20.90
30.92.30
Invalidska kolica, osim njihovih dijelova i pribora
Kolica za invalidne osobe, bez mehaničkog pogona
Kolica za invalidne osobe, s motorom ili na mehanički pogon
Dijelovi i pribor bicikala i drugih sličnih vozila, nemotorizovanih, te
od invalidskih kolica
30.92.30.10 Ramovi i prednje viljuške za bicikle
30.92.30.60 Dijelovi i pribor bicikala i drugih slicnih vozila, nemotorizovanih
(isklj.ramove i prednje viljuske)
30.92.30.70
30.92.40
30.92.40.30
30.92.40.50
30.99
30.99.10
30.99.10.00
Dijelovi i pribor za kolica invalidnih osoba
Dječja kolica i njihovi dijelovi
Dječija kolica
Dijelovi dječijih kolica
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
Ostala prijevozna sredstva, d. n.
Vozila bez mehaničkog pogona (uklj. industrijska kolica, ručna kolica za
prtljag, kolica za teške terete, ručna kolica za golf, isklj. kolica u
prodavnicama)
31
Proizvodnja namještaja
31.0
31.00
31.00.11
31.00.11.50
Proizvodnja namještaja
Stolice i njihovi dijelovi; dijelovi namještaja
Sjedišta, uglavnom s metalnim okvirom
Okretna sjedišta sa podešavanjem visine (isklj. sjedišta za medicinsku,
hiruršku, stomatološku ili veterinarsku upotrebu i brijačke stolice)
kom
kom
kom i kg
kom
kg
kom
kom
kom i t
kom
31.00.11.70 Tapacirana sjedišta s metalnim okvirom (isklj. okretna sjedišta, sjedišta
za medicinsku, hiruršku, stomatološku ili veterinarsku upotrebu, brijačke
i slične stolice, za motorna vozila, za letjelice)
kom
31.00.11.90 Netapacirana sjedišta s metalnim okvirom (isklj. okretna sjedišta, sjedišta
za medicinsku, hiruršku, stomatološku ili veterinarsku upotrebu, brijačke
i slične stolice, okretna sjedišta)
kom
31.00.12
Sjedišta, uglavnom s drvenim okvirom
31.00.12.10 Sjedišta koja se mogu pretvoriti u ležajeve (isklj. baštenske stolice ili
opremu za kampovanje)
kom
31.00.12.30 Sjedišta od trske, pruća, bambusa ili sl. materijala
31.00.12.50 Tapacirana sjedišta s drvenim okvirom (uklj. trosjed; isklj. okretna
sjedišta)
31.00.12.90 Netapacirana sjedišta s drvenim okvirom (isklj. okretna sjedišta)
31.00.13
Ostala sjedišta
31.00.13.00 Ostala sjedišta iz HS 94.01, d.n.
31.00.14
Dijelovi sjedišta
31.00.14.00 Dijelovi sjedišta
31.00.20
Dijelovi namještaja (osim sjedišta)
31.00.20.30 Dijelovi namještaja od metala (isklj. medicinski, hirurški, stomatološki
ili veterinarski namještaj, sjedišta, brijačke stolice - za specijalno izrađen
namještaj za hi-fi sisteme, video ili televiziju)
kom
kom
31.00.20.50 Dijelovi namještaja od drveta (isklj. medicinski, hirurški, stomatološki ili
veterinarski namještaj, sjedišta - za specijalno izrađen namještaj za hi-fi
sisteme, video ili televiziju)
m³
189
kom
kom
kom
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
31.00.20.90 Dijelovi namještaja, osim od drveta ili metala (isklj. medicinski, hirurški,
stomatološki ili veterinarski namještaj, sjedišta, brijačke stolice - za
namještaj izrađen za hi-fi sisteme, video ili televiziju)
Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Kancelarijski metalni namještaj
Kancelarijski metalni namještaj
Kancelarijski drveni namještaj
Kancelarijski drveni nameštaj
Drveni namještaj za trgovine
Drveni namještaj za prodavnice
Proizvodnja kuhinjskog namještaja
Kuhinjski namještaj
Kuhinjski namještaj
Proizvodnja madraca
Nosači madraca
Nosači madraca (uklj. drvene ili metalne okvire s ugrađenim oprugama
ili čeličnom mrežom, tapacirane podloge madraca, sa drvenim letvama,
divane)
31.03.12
Madraci, osim nosača madraca
31.03.12.30 Madraci od pjenaste gume (uklj. s metalnim okvirima) (isklj. vodene i
pneumatske madrace)
31.01
31.01.11
31.01.11.00
31.01.12
31.01.12.00
31.01.13
31.01.13.00
31.02
31.02.10
31.02.10.00
31.03
31.03.11
31.03.11.00
kg
kom i kg
kom
kom
kom
kom
kom
31.03.12.50 Madraci od pjenaste plastike (uklj. s metalnim okvirima) (isklj. vodene i
pneumatske madrace)
kom
31.03.12.70
31.03.12.90
31.09
31.09.11
31.09.11.00
kom
kom
Madraci s metalnim oprugama (isklj. od pjenaste gume ili plastike)
Madraci (isklj. s oprugama iznutra, od pjenaste gume ili plastike)
Proizvodnja ostalog namještaja
Metalni namještaj, d. n.
Metalni namještaj (isklj. kancelarijski, medicinski, hirurški, stomatološki
ili veterinarski namještaj; brijačke stolice - ormarići i stalci specijalno
izrađeni za hi-fi sisteme, video i televiziju)
Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba, soba za dnevni
boravak i trpezarije
31.09.12.30 Drveni namještaj za spavaće sobe (isklj. ugradbene plakare, nosače
madraca, svjetiljke i rasvjetna tijela, ogledala namijenjena za postavljanje
na pod, sjedišta)
31.09.12.50 Drveni namještaj za trpezarije i dnevne sobe (isklj. ogledala namijenjena
za postavljanje na pod, sjedišta)
kg
31.09.12
31.09.13
Drveni namještaj, d. n.
31.09.13.00 Ostali drveni namještaj (isklj. namještaj za spavaće sobe, trpezarije i
dnevne sobe, kuhinje, za prodavnice, medicinski, hirurški,
zubarski/veterinarski namještaj, ormarići i stalci specijalno izrađeni za
hi-fi sisteme, video i televiziju)
31.09.14
Namještaj od plastike i ostalih materijala, (npr. trske, pruca,
bambusa)
31.09.14.30 Namještaj od plastike (isklj. medicinski, hirurški, stomatološki ili
veterinarski namještaj - ormarići i stalci specijalno izrađeni za hi-fi
sisteme, video i televiziju)
190
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
31.09.14.50 Namještaj od ostalih materijala osim od metala, drveta ili plastike (isklj.
sjedišta, ormariće i stalke specijalno izrađene za hi-fi sisteme, video i
televiziju)
32
Ostala prerađivačka industrija
32.1
32.11
32.11.10
32.11.10.00
Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
Proizvodnja kovanog novca
Kovani novci
Kovani novac (isklj. kovani novac ugrađen u lične ukrasne predmete,
kovani novac za upotrebu samo kao metalni ostatak ili otpadak)
Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
Kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, uključujući i
sintetičko i rekonstruirano, obrađeno, ali nemontirano
32.12.11.00 Kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, uklj. sintetičko ili
rekonstruirano, obrađeno, ali neugrađeno
kom
kg
32.12
32.12.11
Industrijski dijamanti, obrađeni; prašina i prah od prirodnoga,
industrijskoga dragoga i poludragoga kamenja
32.12.12.00 Industrijski dijamanti, obrađeni; prah i prašina od prirodnog ili
sintetičkog dragog ili poludragog kamenja
t
32.12.12
Draguljarski predmeti i njihovi dijelovi; zlatarski i srebrni predmeti
i njihovi dijelovi
32.12.13.30 Nakit i dijelovi nakita, od plemenitih metala (uklj. prevučene ili
platinirane plemenitim metalima)
t
32.12.13
32.12.13.51 Predmeti od zlatarskih ili filigranskih proizvoda od srebra
32.12.13.53 Predmeti od zlatarskih ili filigranskih proizvoda od plemenitih metala,
d.n.
32.12.13.55 Predmeti od zlatarskih ... predmeti od baznih metala prevučeni
plemenitim metalima, d.n.
Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili
kultivisanih bisera, dragoga i poludragoga kamenja
32.12.14.00 Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili
kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja
kg
kg
kg
kg
32.12.14
kg
Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
Imitacija nakita (bižuterija) i srodni proizvodi
Imitacija nakita (bižuterija) i slični proizvodi
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Klaviri i drugi klavijaturni žičani muzički instrumenti
Akustični novi pianini (uklj. automatske klavire)
Akustični veliki klaviri (uklj. automatske klavire)
Žičani muzički instrumenti s klavijaturom (uklj. čembala, klavikorde i
slično)
32.20.12
Ostali žičani muzički instrumenti
32.20.12.00 Ostali žičani muzički instrumenti
32.20.13
Orgulje s klavijaturom, harmoniji i slični instrumenti; harmonika i
slični instrumenti; usna harmonika; puhački instrumenti
32.20.13.10 Orgulje sa cijevima i dirkama; harmonijumi i slični klavijaturni
instrumenti sa slobodnim metalnim sviralama
kom
kom
kom
32.20.13.40 Harmonike i slični muzički instrumenti; usne harmonike
kom
32.13
32.13.10
32.13.10.00
32.2
32.20
32.20.11
32.20.11.10
32.20.11.30
32.20.11.50
191
kg
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
32.20.13.70 Ostali duvački instrumenti
32.20.14
Muzički i klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili
pojačava električno
32.20.14.00 Muzički ili klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili
pojačava električno
32.20.15
Ostali muzički instrumenti
32.20.15.10 Udarački muzički instrumenti
32.20.15.30 Muzičke kutije, sajamske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke
ptice pjevačice, muzičke testere, čegrtaljke, usne sirene, pištaljke
varalice, usne pištaljke, rogovi za dozivanje i pištaljke
Metronomi, zvučne viljuške i pištaljke za davanje visine tona;
mehanizmi za muzičke kutije; žice za muzičke instrumente
32.20.16.00 Metronomi, tonske viljuške i pištaljke za davanje visine tona; mehanizmi
za muzičke kutije; žice za muzičke instrumente
kom
kom
kom
kom i kg
32.20.16
32.20.20
32.20.20.00
32.3
32.30
32.30.11
32.30.11.31
32.30.11.37
32.30.11.50
32.30.12
32.30.12.00
32.30.13
32.30.13.00
Dijelovi i pribor muzičkih instrumenata
Dijelovi i oprema za muzičke instrumente
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja sportske opreme
Skije za snijeg i ostala skijaška oprema, osim obuće za snijeg;
klizaljke za led i koturaljke; njihovi dijelovi
Skije, za zimske sportove
Skijaški vezovi, kočnice i štapovi
Klizaljke i koturaljke, uklj. cipele sa pričvršćenim klizaljkama; dijelovi i
oprema za njih
Obuća za skijanje
Obuća za skijanje
Skije za vodu, daske za surfanje, daske za jedrenje i ostala oprema
za sportove na vodi
Skije za vodu, daske za "surfanje", daske za jedrenje i ostala oprema za
sportove na vodi
32.30.14
Pribor i oprema za gimnastiku, fitnes-centre i atletiku
32.30.14.00 Gimnastički i atletski pribor i oprema
32.30.15
Ostali pribor i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru; bazeni
za plivanje i veslanje
32.30.15.10 Kožne sportske rukavice, rukavice samo s jednim prstom ili bez prstiju
32.30.15.30 Palice i ostala oprema za golf (uklj. loptice za golf)
32.30.15.50 Predmeti i oprema za stoni tenis (uklj. rekete, loptice i mreže)
32.30.15.60 Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez nje
32.30.15.80 Lopte (isklj. loptice za golf, loptice za stoni-tenis, medicinske lopte,
bokserske lopte)
32.30.15.90 Ostali predmeti i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru, d.n.
32.30.16
Ribarski štapovi i ostali pribor za ribolov; pribor za lov i ribolov, d.
n.
32.30.16.00 Ribarski štapovi i ostali pribor za ribolov; predmeti za lov i ribolov, d. n.
32.4
Proizvodnja igara i igračaka
32.40
Proizvodnja igara i igračaka
32.40.11
Lutke, samo u obliku ljudskih bića
32.40.11.00 Lutke, samo u obliku ljudskih bića
192
kom i kg
kom i kg
pari
kom i kg
pari
pari
kom i kg
kg
pari
kom i kg
kom i kg
kom
kom
kom i kg
kom i kg
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Igračke u obliku životinja ili drugih neljudskih bića; njihovi dijelovi
Igračke u obliku životinja ili neljudskih bića
Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom
Dijelovi i pribor za lutke u obliku ljudskih bića
Vozovi igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije
i igračke za sastavljanje
32.40.20.00 Vozovi igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i
igračke za sastavljanje
32.40.12
32.40.12.00
32.40.13
32.40.13.00
32.40.20
32.40.31
Dječije igračke s točkovima za jahanje i vožnju; kolica za lutke
32.40.31.00 Dječije igračke konstruisane za jahanje i vožnju (isklj. bicikle); kolica za
lutke
32.40.32
Slagalice
32.40.32.00 Slagalice
32.40.39
Igre i igračke, d. n.
32.40.39.20 Igračke-muzički instrumenti i aparati; igračke u kompletima ili na
podlogama (isklj. električne vozove, makete za sklapanje, komplete i
igračke na sklapanje, i slagalice); igračke i modeli s ugrađenim motorom;
igračke-oružje
32.40.39.40 Ostale igračke od plastike
32.40.39.60 Igračke- lijevаne minijaturne makete od metala
32.40.39.90 Ostale igračke, d. n.
32.40.41
Karte za igranje
32.40.41.00 Karte za igranje
32.40.42
Proizvodi za bilijar, lunapark, stolne i sobne igre; ostale igre na
automatima s ubačenim kovanim novcem ili žetonom
32.40.42.10 Predmeti i oprema za bilijar (isklj. mehaničke brojače, mjerače vremena i
stalke za bilijarske štapove)
kom
kom i kg
kom
kom
kom
kom
kom i kg
kom
kom i kg
kg
kom
32.40.42.30 Igre koje se puštaju u rad metalnim, papirnim novcem, žetonima ili
drugim sličnim predmetima (isklj. opremu za automatske kuglane)
kom i kg
32.40.42.50 Električni kompleti trkaćih automobila koji imaju karakter takmičarskih
igara
32.5
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50.11
Instrumenti i aparati za zubarsku upotrebu
32.50.11.30 Zubarske bušilice (uklj. kombinovane ili ne na jednom zajedničkom
postolju sa drugom zubarskom opremom)
kom i kg
Instrumenti i aparati koji se koriste u zubarstvu (isklj. bušilice)
Medicinski, hirurški i laboratorijski sterilizatori
Medicinski, hirurški ili laboratorijski sterilizatori
Injekcije, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti
i aparati, d. n.
32.50.13.11 Šprice, sa ili bez igle, koje se koriste za medicinsku, hiruršku, zubarsku
ili veterinarsku upotrebu
kom i kg
32.50.13.13 Cjevaste metalne igle za medicinu, hirurgiju, zubarstvo ili veterinarstvo
32.50.13.15 Hirurške igle za šivenje, za medicinsku, hiruršku, zubarsku i veterinarsku
upotrebu
32.50.13.17 Igle, kateteri, kanile i slično za medicinu, hirurgiju, zubarstvo ili
veterinarstvo (isklj. cjevaste metalne igle i hirurške igle za šivenje)
kom
kom
32.50.11.50
32.50.12
32.50.12.00
32.50.13
193
kom i kg
kom i kg
kom
kom i kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
32.50.13.20 Instrumenti i aparati za oftalmologiju
32.50.13.33 Instrumenti i aparati za mjerenje krvnog pritiska (uklj.
sfigmomanometre, tenziometre, oscilometre)
32.50.13.35 Endoskopi za medicinske svrhe
32.50.13.40 Bolnički ili veterinarski termometri punjeni tečnošću za direktno
očitavanje (isklj. kombinovane s drugim instrumentima)
Oprema za bubrežnu dijalizu
Dijatermijski aparati (uklj. ultrazvučne)
Aparati za transfuziju (isklj. specijalne staklene flaše za čuvanje krvi)
Instrumenti i aparati za anesteziju
Instrumenti i aparati korišteni u medicinske, hirurške ili veterinarske
svrhe, d.n.
32.50.13.80 Centrifuge koje se koriste u laboratorijama (isklj. separatore za mlijeko,
sušilice za veš)
32.50.13.53
32.50.13.55
32.50.13.63
32.50.13.65
32.50.13.70
32.50.21
Terapeutski instrumenti i aparati; respiratorni
32.50.21.30 Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihotestove
(isklj. potpuno nepokretne aparate za mehanoterapiju)
32.50.21.80 Aparati za ozonsku terapiju, terapiju oksigenom, aerosolsku terapiju,
respiratorni aparati
Vještački zglobovi; ortopedska pomagala; vještački zubi; zubne
proteze; vještački dijelovi tijela, d. n.
32.50.22.35 Umjetni zglobovi
32.50.22.39 Ortopedske sprave, longete i druga pomagala za prijelome
32.50.22.53 Vještački zubi od plastike (uklj. metalne pločice za učvršćivanje) (isklj.
zubne proteze ili dijelove zubnih proteza)
kom i kg
kom i kg
kom
kom
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom i kg
kom
kom i kg
kom i kg
32.50.22
32.50.22.55 Vještački zubi od ostalih materijala (uklj. metalne pločice za
učvršćivanje) (isklj. zubne proteze ili dijelove zubnih proteza)
kom
kom
kom
kom
32.50.22.59 Zubarski elementi (uklj. vještačke proteze i dijelove zubnih proteza,
metalne krune, lijevane limene mostove, mostove od nehrđajućeg čelika)
(isklj. pojedinačne vještačke zube)
kom i kg
32.50.22.90 Vještački dijelovi tijela (isklj. vještačke zube i zubarske elemente,
vještačke zglobove, ortopedska pomagala i pomagala za prijelome,
stimulatore srca (pejsmejkere))
32.50.23
Dijelovi i pribor protetskih i ortopedskih pomagala
32.50.23.00 Dijelovi i pribor za proizvode i aparate iz HS 90.21
32.50.30
Medicinski, hirurški, zubarski i veterinarski namještaj; brijačke i
slične stolice, te njihovi dijelovi
32.50.30.30 Zubarske, brijačke ili slične stolice i njihovi dijelovi (isklj. zubarske
fontane, zubarske stolice sa zubarskim uređajima)
kom i kg
32.50.30.50 Medicinski, hirurški ili veterinarski nameštaj, i njihovi dijelovi (isklj.
stolove i stolice za rendgensko zračenje)
kom i kg
32.50.41
32.50.41.30
32.50.41.53
32.50.41.55
Kontaktne leće; leće za naočale od svih vrsta materijala
Kontaktna sočiva
Nemontirana sočiva za naočale, osim za korekciju vida
Nemontirana jednofokusna sočiva za naočale za korekciju vida, fino
obrađena s obje strane
194
kom i kg
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
32.50.41.59 Nemontirana sočiva za naočale za korekciju vida, fino obrađena s obje
strane, osim jednofokusnih
kom
32.50.41.70 Nemontirana sočiva za naočale za korekciju vida, osim fino obrađenih s
obje strane
32.50.42
Naočale, sunčane naočale i slično, korektivne, zaštitne ili druge
32.50.42.50 Sunčane naočale
32.50.42.90 Naočale, s debelim sočivima i slično, korektivne, zaštitne ili druge (isklj.
sunčane naočale)
kom
32.50.43
Okviri i nosači okvira za naočale, sunčane naočale i slično
32.50.43.50 Plastični okviri i nosači za obične naočale, za naočale s debelim sočivima
i slično
32.50.43.90 Neplastični okviri i nosači za obične naočale, za naočale s debelim
sočivima i slično
32.50.44
Dijelovi okvira i nosača za naočale, sunčane naočale i slično
32.50.44.00 Dijelovi okvira i nosača za obične naočale, za naočale s debelim
sočivima ili slično (isklj. šarafe, lance bez uređaja za osiguravanje,
opruge od osnovnih metala)
32.50.50
Ostali proizvodi za medicinsku i hiruršku upotrebu
32.50.50.10 Zubarski cement i ostale zubne plombe; cementi za rekonstrukciju
kostiju
32.50.50.20 Gel preparati za upotrebu u humanoj ili veterinarskoj medicini kao
maziva za hirurške operacije ili fizikalne preglede ili kao kontaktna
sredstva između tijela i medicinskih instrumenata
32.50.50.30 Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprječavanje prijanjanja, bez
obzira da li se mogu apsorbovati ili ne; sterilni materijali za ušivanje,
uklj. sterilni hirurški i zubarski konac koji se može apsorbovati (isklj.
ketgat); sterilna ljepljiva sredstva za tkiva za hirurško zatvaranje rana;
sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; sterilni hirurški ili zubni
hemostatici, koji se mogu apsorbovati
32.9
Prerađivačka industrija, d. n.
32.91
Proizvodnja metli i četaka
32.91.11
Metle i četke za čišćenje u domaćinstvu
32.91.11.10 Metle i četke, od pruća ili drugih biljnih materijala povezanih zajedno
32.91.11.40 Nemotorizovane, ručne mehaničke sprave za čišćenje poda i druge četke
za čišćenje ulica, domaćinstva ili za životinje
32.91.11.90 Četke, d.n.
32.91.12
Četkice za zube, četke za kosu i dr. toaletne četke za ličnu upotrebu;
slikarske i pisaće četkice i kistovi, četke za kozmetiku
32.91.12.10 Četkice za zube
32.91.12.35 Četke za kosu
32.91.12.37 Četke za brijanje i toaletne četke za ličnu upotrebu (isklj. četkice za zube
i četke za kosu)
32.91.12.50
32.91.12.70
32.91.19
32.91.19.30
32.91.19.50
32.91.19.70
Četkice za slikanje i pisanje
Četkice za nanošenje kozmetike
Ostale četke, d. n.
Četke za bojenje i premazivanje, četke za tapete i četke za lakiranje
Ulošci i valjci za bojenje
Četke koje su sastavni dijelovi mašina, aparata ili vozila (isklj. za
čišćenje ulica)
195
kom
kg
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
32.99
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
32.99.11
Zaštitni pokrivači i ostali zaštitni proizvodi
32.99.11.30 Zaštitne rukavice s prstima, rukavice s odvojenim palcem i rukavice bez
prstiju od kože ili vještačke kože
pari
32.99.11.50 Zaštitna pokrivala za glavu (kacige)
32.99.11.90 Pokrivala za glavu od gume ili plastike (isklj. kacige)
32.99.12
Hemijske olovke; flomasteri i ostali markeri i flomasteri s vrhom od
pusta; patent-olovke
32.99.12.10 Hemijske olovke
32.99.12.30 Flomasteri i markeri s vrhom od filca ili drugog poroznog materijala
32.99.12.50 Patent-olovke i slično
32.99.13
Pera za kopiranje crteža; nalivpera, stilograf-pera i ostala pera
32.99.13.00 Tuš-olovka za crtanje; naliv pera, stilograf-pera i druge olovke
32.99.14
Setovi za pisaći pribor, držači pera, držači za olovke i slični držači;
njihovi dijelovi
32.99.14.10 Setovi pera ili olovaka sa dva ili više pisaćih instrumenata
32.99.14.30 Umetci za hemijske olovke, koji sadrže vrhove i uloške s tintom
32.99.14.50 Vrhovi pera i njihov dio za pisanje, pera za kopiranje, držači za pera,
držači za olovke i slični držači; dijelovi (uklj. kapice i klipse) proizvoda
iz HS 96.08
32.99.15
Olovke, pisaljke, krejoni, mine, ugalj za crtanje, krede za pisanje,
crtanje i krojačke krede
32.99.15.10 Olovke, pisaljke i krejoni s minom u tvrdom omotaču (isklj. olovke za
medicinsku, kozmetičku ili toaletnu upotrebu)
kom
kom
32.99.15.30 Mine za olovke, crne i u boji
32.99.15.50 Voštane bojice, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke
krede
32.99.16
Ploče i pločice za pisanje; datumari, pečati i numeratori i slično;
trake za pisaće mašine ili slične trake; jastučići za pečate na tintu
32.99.16.10 Pločice i ploče s površinom za pisanje i crtanje
32.99.16.30 Žigovi za stavljanje datuma, pečaćenje, numerisanje, itd., za ručnu
upotrebu
32.99.16.50 Jastučići za žigove (isklj. ručne valjkove s tintom)
32.99.16.70 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene tintom ili drugačije
pripremljene za davanje otisaka (uklj. rolne indiga ili druge papirne trake
za kopiranje)
32.99.21
Kišobrani i suncobrani; štapovi za šetnju, štapovi za sjedenje, bicevi,
palice za jahače i slično
32.99.21.30 Kišobrani, suncobrani i slično (uklj. futrole za kišobrane)
32.99.21.50 Štapovi za šetnju, bičevi, palice za jahače i slično
32.99.22
Dijelovi, ukrasi i pribor kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju,
štapova za sjedenje, biceva, palica za jahače i slično
32.99.22.00 Dijelovi, ukrasi i pribor za kišobrane, suncobrane, štapove za hodanje,
štapove-stolice, bičeve, štapove za jahače i slično
kom
kg
Kopče (drikeri), nitne i slično te njihovi dijelovi; dugmad; patentni
zatvarači
32.99.23.00 Patentni zatvarači, nitne, kopče i njihovi dijelovi; dugmad; klizni
zatvarači
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom i kg
kom
kom
32.99.23
196
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
32.99.24
32.99.24.30
32.99.24.50
32.99.30
32.99.30.00
32.99.41
32.99.41.10
Jedinica
mjere
Naziv
Kalupi za dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad;
dijelovi patentnih zatvarača
Nedovršena dugmad; kalupi za dugmad i ostali dijelovi dugmadi
Dijelovi kliznih zatvarača
Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih
materijala
Proizvodi od ljudske ili životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih
materijala
Upaljači za cigarete i drugi upaljači; lule i držači cigara i cigareta, te
njihovi dijelovi, komadi drva za proizvodnju lula
Upaljači za cigarete i ostali upaljači (uklj. mehaničke, električne,
hemijske, nemehaničke upaljače, upaljače za vozila)
32.99.41.30 Lule za pušenje (uklj. glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete i njihovi
dijelovi
32.99.42
Dijelovi upaljača; legure za paljenje; proizvodi od zapaljivih
materijala
32.99.42.10 Ferocerijum, pirofosforne legure, proizvodi od zapaljivih materijala, d.n.
32.99.42.30 Dijelovi za upaljače za cigarete i ostale upaljače (isklj. kremen, fitilj,
gorivo u ampulama, flašama, konzervama i ostaloj ambalaži, koje se
koristi za punjenje ili dopunjavanje upaljača)
Ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljača u posudama
zapremine ≤ 300 cm3
32.99.43.00 Tečna ili plinovita goriva u posudama, za upaljače, zapremine ≤ 300 cm3
32.99.51
Praznički, karnevalski i drugi proizvodi za zabavu, uključujući
mađioničarska pomagala
32.99.51.30 Proizvodi za novogodišnje (božićne) praznike (isklj. električne vijence,
prirodne novogodišnje (božićne) jelke, postolja za novogodišnje
(božićne) jelke, svijeće, figurice i slične predmete za dekoraciju)
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kg
32.99.43
32.99.51.50 Praznični, karnevalski i ostali proizvodi za zabavu, d.n.
32.99.52
Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice; igle za viklere za kosu;
prskalice za mirise, njihovi uređaji i glave; jastučići za pudere
32.99.52.80 Prskalice za mirise i slični toaletni sprejevi, njihovi nosači i kapice (isklj.
posebne posudice za prskalice za mirise, gumene kuglice)
32.99.53
Instrumenti, aparati i modeli dizajnirani za prezentacijsku upotrebu
32.99.53.00 Instrumenti, aparati i modeli dizajnirani za prezentacijske namjene i
neprikladni za drugu upotrebu (isklj. uređaje na zemlji za obuku letenja,
štampane planove, dijagrame i skice)
32.99.54
Svijeće, voštanice i slično
32.99.54.00 Svijeće, voštanice i slično (uklj. kandila s plovkom) (isklj. antiastmatične svijeće, voštane šibice, sumporom obrađene trake, fitilje i
svijeće)
32.99.55
Vještačko cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi
32.99.55.00 Umjetno cvijeće, lišće, plodovi i njihovi dijelovi
32.99.59
Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.
32.99.59.10 Ostali aparati za disanje i gas-maske (isklj. zaštitne maske, bez
mehaničkih dijelova i izmjenljivih filtera)
32.99.59.20 Proizvodi od crijeva (isklj. pređu svilene bube), crijevnih potkožica,
mjehura ili tetive
197
kom
kom i kg
kom i kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
32.99.59.30 Rezbarije od životinjskog materijala, kao što su slonova kost, kosti,
oklopi kornjače, rogovi, jelenski rogovi, korali, sedef
kg
32.99.59.40 Obrađeni biljni ili mineralni materijali...; oblikovani pomoću
kalupa...proizvodi od voska, stearina,...
kg
32.99.59.50 Ručna sita i ručna rešeta
32.99.59.60 Vakuum boce i druge vakuumske posude, kompletirane s kutijom, i
njihovi dijelovi (isklj. odvojene staklene uloške)
kg
kg
32.99.59.70 Krojačke lutke,...automati i dr. animirani eksponati
32.99.59.80 Ostali raznovrsni proizvodi, d.n. (mrtvački sanduci, globusi, štampani
(isklj. reljefne globuse))
33
Popravak i instaliranje mašina i opreme
33.1
33.11
33.11.12
Popravak proizvoda od metala, mašina i opreme
Popravak proizvoda od metala
Usluge popravke i održavanja cisterni, rezervoara i kontejnera od
metala
Usluge popravki i održavanja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih
spremnika
Usluge popravke i održavanja parnih kotlova, osim kotlova za
centralno grijanje toplom vodom
Usluge održavanja i popravaka parnih kotlova (isklj. kotlove za centralno
grijanje toplom vodom) i sistema metalnih cjevovoda u industrijskim
postrojenjima
Usluge popravke i održavanja ostalih proizvoda od metala
Usluge popravki i održavanja radijatora i kotlova za centralno grijanje
Popravak mašina
Usluge popravke i održavanja motora i turbina, osim motora za
vazduhoplove i motorna vozila
Popravke i održavanje motora i turbina (isklj. motore za letjelice i
motorna vozila)
Usluge popravke i održavanja uređaja za cjevovode, ostalih crpki,
kompresora, slavina i ventila
Popravke i održavanje pumpi i kompresora
Popravke i održavanje slavina i ventila
Usluge održavanja i popravke industrijskih peći i plamenika
Popravke i održavanje gorionika i industrijskih peći
Usluge održavanja i popravke uređaja za dizanje i prenošenje
Popravke i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje
Usluge održavanja i popravke nekućanske rashladne i ventilacijske
opreme
Popravke i održavanje uređaja za hlađenje i ventilaciju koji se ne koriste
u domaćinstvu
33.11.12.00
33.11.13
33.11.13.00
33.11.19
33.11.19.00
33.12
33.12.11
33.12.11.00
33.12.12
33.12.12.10
33.12.12.20
33.12.14
33.12.14.00
33.12.15
33.12.15.00
33.12.18
33.12.18.00
33.12.19
33.12.19.90
33.12.21
33.12.21.10
33.12.21.20
33.12.22
Usluge održavanja i popravke ostalih mašina za opšte namjene, d. n.
Popravke i održavanje ostalih mašina opšte namjene, d.n.
Usluge popravke i održavanja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Usluge popravke i održavanja poljoprivrednih vučnih vozila
Popravke i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Usluge popravke i održavanja mašina za obradu metala i alatnih
mašina
198
kg
kom
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
Usluge popravki i održavanja alatnih mašina za obradu metala
Usluge popravke i održavanja mašina za metalurgiju
Popravke i održavanje mašina za metalurgiju
Usluge popravke i održavanja mašina za rudnike, kamenolome i
građevinarstvo
Usluge popravke i održavanja mašina za rudnike, kamenolome i
građevinarstvo
Usluge popravke i održavanja mašina za industriju hrane, pića i
duhana
Usluge popravke i održavanje mašina za preradu hrane, pića i duhana
Usluge popravke i održavanja mašina za industriju tekstila, odjeće i
kože
Usluge popravke i održavanje mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
Usluge popravke i održavanja mašina za industriju papira i kartona
Usluge popravke i održavanja mašina za industriju papira i kartona
Usluge popravke i održavanja mašina za plastiku i gumu
Usluge popravke i održavanja mašina za plastiku i gumu
Usluge popravke i održavanja za ostale mašine za posebne namjene
Usluge održavanja i popravaka alatnih mašina za obradu drveta, plute,
kamena, tvrde gume i sličnih tvrdih materijala
ef. sati
33.12.29.90 Popravke i održavanje ostalih mašina za specijalne namjene, d.n.
33.13
Popravak elektroničke i optičke opreme
33.13.11
Usluge održavanja i popravke instrumenata i aparata za mjerenje,
kontrolu, testiranje, navigaciju
33.13.11.10 Popravke i održavanje instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu,
testiranje, navigaciju i ostale namjene (isklj. opremu za kontrolu
industrijskih procesa)
33.13.11.20 Popravke i održavanje industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje
vremena
33.13.12
Usluge popravke i održavanja opreme za iradijaciju,
elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
33.13.12.00 Usluge popravke i održavanja medicinske i hirurške opreme
33.13.13
Usluge popravke i održavanja profesionalnih optičkih instrumenata
i fotografske opreme
33.13.13.00 Usluge popravke i održavanja profesionalnih fotografskih,
kinematografskih i optičkih instrumenata
ef. sati
33.12.22.00
33.12.23
33.12.23.00
33.12.24
33.12.24.00
33.12.25
33.12.25.00
33.12.26
33.12.26.00
33.12.27
33.12.27.00
33.12.28
33.12.28.00
33.12.29
33.12.29.10
Usluge popravke i održavanja ostale profesionalne elektroničke
opreme
33.13.19.00 Usluge popravke i održavanja ostale profesionalne elektronske opreme
33.14
Popravak električne opreme
33.14.11
Usluge popravke i održavanja elektromotora, generatora,
transformatora i opreme za distribuciju i kontrolu električne
energije
33.14.11.20 Usluge popravke i održavanja elektromotora, generatora i transformatora
33.14.11.50 Usluge popravke i održavanja opreme za distribuciju i kontrolu
električne energije
33.14.19
Usluge popravke i održavanja ostale profesionalne električne
opreme
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
33.13.19
199
ef. sati
ef. sati
ef. sati
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
33.14.19.00 Popravak i održavanje električne opreme (isklj. uređaje za distribuciju i
kontrolu električne energije, motore, generatore i transformatore,
televizijske i radijske odašiljače)
33.15
Popravak i održavanje brodova i čamaca
33.15.10
Usluge popravke i održavanja brodova i čamaca
33.15.10.10 Popravak i održavanje brodova, čamaca i plutajućih konstrukcija (isklj.
jahte, druga plovila za razonodu i sport, čamce na vesla i kanue)
Održavanje, popravke čamaca za razonodu ili sport
Popravak i održavanje aviona i svemirskih letjelica
Usluge popravke i održavanja aviona i svemirskih letjelica
Popravka i održavanje civilnih letjelica i njihovih motora
Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
Usluge popravke i održavanja željezničkih lokomotiva i šinskih
vozila
33.17.11.00 Popravak i održavanje željezničkih i tramvajskih lokomotiva i ostalih
šinskih vozila i mehaničke (i elektromehaničke) opreme za signalizaciju,
sigurnost ili kontrolu saobraćaja
33.15.10.30
33.16
33.16.10
33.16.10.00
33.17
33.17.11
33.19
Popravak ostale opreme
33.19.10
Usluge popravke ostale opreme
33.19.10.20 Usluge popravke cerada i opreme za kampovanje i ostalih gotovih
tekstilnih proizvoda
33.2
Instaliranje industrijskih mašina i opreme
33.20
Instaliranje industrijskih mašina i opreme
33.20.11
Usluge instaliranja parnih kotlova, osim kotlova za centralno
grijanje toplom vodom, uključujući instaliranje cijevnih sistema u
industrijskim pogonima
33.20.11.00 Usluge ugradnje parnih kotlova (isklj. kotlove za centralno grijanje
toplom vodom), uklj. usluge ugradnje sistema metalnih cijevovoda u
industrijskim postrojenjima
33.20.21
Usluge instaliranja kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina
33.20.21.00 Montaža kancelarijskih mašina
33.20.29
Usluge instaliranja ostalih mašina za opšte namjene
33.20.29.10 Montaža motora i turbina (isklj. motore za letjelice i motorna vozila)
33.20.29.20 Montaža pumpi i kompresora
33.20.29.30 Montaža industrijskih peći i gorionika
33.20.29.40 Montaža opreme za dizanje i manipulaciju (isklj. liftove i pokretne
stepenice)
33.20.29.50 Montaža uređaja za hlađenje i ventilaciju koji se ne koriste u
domaćinstvu
33.20.29.60 Montaža mašina za opštu upotrebu i uređaja za vaganje, filtraciju,
destilaciju, pakovanje, punjenje boca, prskanje, mašina za izbacivanje
pare/ pijeska, kalendiranje
33.20.29.70 Usluge montaže alatnih mašina za obradu drveta, pluta, kamena, tvrde
gume i sličnih tvrdih materijala
33.20.31
33.20.31.00
33.20.32
33.20.32.00
33.20.33
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za poljoprivredu
Montaža mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Usluge instaliranja mašina za obradu metala
Usluge montaže alatnih mašina za obradu metala
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za metalurgiju
200
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
33.20.33.00
33.20.34
33.20.34.00
33.20.35
33.20.35.00
33.20.36
33.20.36.00
33.20.37
33.20.37.00
33.20.38
33.20.38.00
33.20.39
33.20.39.00
33.20.41
33.20.41.00
33.20.42
33.20.42.00
33.20.50
33.20.50.20
33.20.50.50
33.20.50.90
Jedinica
mjere
Naziv
Montaža mašina za metalurgiju
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za rudnike
Usluge montaže mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za industriju
hrane, pića i duhana
Usluge montaže mašina za preradu hrane, pića i duhana
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za industriju
tekstila, odjeće i kože
Usluge montaže mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za industriju
papira i kartona
Usluge montaže mašina za industriju papira i kartona
Usluge instaliranja industrijskih mašina i opreme za proizvodnju
plastike i gume
Usluge montaže industrijskih mašina i opreme za proizvodnju plastike i
gume
Usluge instaliranja ostalih mašina za posebnu namjenu
Montaža ostalih mašina za posebne namjene, d.n.
Usluge instaliranja profesionalnih medicinskih mašina i preciznih
optičkih instrumenata
Montaža medicinske i hirurške opreme
Usluge instaliranja profesionalne elektroničke opreme
Usluge montaže profesionalne elektronske opreme
Usluge instaliranja električne opreme
Montaža elektromotora, generatora i transformatora
Montaža uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
Montaža ostale električne opreme (isklj. električnu opremu za
signalizaciju za staze za motocikle, puteve...)
33.20.60
Usluge instaliranja opreme za kontrolu industrijskih procesa
33.20.60.00 Projektovanje i montaža industrijske procesne kontrolne opreme i
automatizovanih proizvodnih postrojenja
33.20.70
Usluge instaliranja ostalih proizvoda, d. n.
33.20.70.00 Montaža industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena
D
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM
I KLIMATIZACIJA
35
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija
35.1
35.11
35.11.10
35.11.10.20
35.11.10.30
35.11.10.72
35.11.10.73
Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
Proizvodnja električne energije
Električna energija
Električna energija iz termoenergetskih postrojenja
Električna energija iz termoelektrana
Električna energija iz hidroelektrana
Električna energija koju proizvodi snaga vjetra (proizvedena turbinama
na vjetar)
201
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
ef. sati
MWh
MWh
MWh
MWh
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
35.11.10.75 Električna energija iz solarnih izvora (koju proizvode fotonaponske
ćelije, spojene s rešetkom)
MWh
35.11.10.77 Električna energija iz ostalih izvora (geotermalni izvori, protočni članci, i
sl)
35.12
Prijenos električne energije
35.12.10
Usluge prijenosa električne energije
35.12.10.00 Usluge prijenosa električne energije
35.13
Distribucija električne energije
35.13.10
Usluge distribucije električne energije
35.13.10.00 Usluge distribucije električne energije
35.14
Trgovina električnom energijom
35.14.10
Usluge trgovine električnom energijom
35.14.10.00 Usluge trgovine električnom energijom
35.2
Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom
mrežom
35.22
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.22.10
Usluge distribucije plinovitih goriva distributivnom mrežom
35.22.10.10 Usluge distribucije plinovitih goriva distribucionom mrežom
35.23
Trgovina plinom distribucijskom mrežom
35.23.10
Usluge trgovine plinom distributivnom mrežom
35.23.10.10 Usluge trgovine gasovitih goriva kroz distribucijsku mrežu
35.3
Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
35.30
Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
35.30.11
Para i topla voda
35.30.11.10 Proizvodnja pare
35.30.11.20 Proizvodnja tople i vrele vode
35.30.11.30 Iskorištena toplota
35.30.12
Usluge snabdijevanja parom i toplom vodom distributivnom
mrežom
35.30.12.90 Usluge isporuke pare, tople i vrele vode preko distibucione mreže
MWh
E
SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE
OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM
TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
38
Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
reciklaža materijala
38.3
38.31
38.31.12
38.31.12.01
Reciklaža materijala
Rastavljanje olupina
Usluge rastavljanja, osim brodova i plovećih konstrukcija
Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od željeza
i nelegiranih čelika
MWh
MWh
MWh
1000 m³
1000 m³
TJ
TJ
TJ
TJ
kg
38.31.12.02 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od
legiranih čelika
38.31.12.03 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od bakra i
bakrenih legura
kg
38.31.12.04 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od
aluminija i aluminijskih legura
kg
202
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
38.31.12.05 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od olova i
olovnih legura
kg
38.31.12.06 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od cinka i
cinčanih legura
kg
38.31.12.07 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od srebra,
zlata, platine i njihovih legura
kg
38.31.12.08 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja metalnog otpada od ostalih
metalnih ostataka i otpadaka
kg
38.31.12.09
38.31.12.10
38.31.12.11
38.31.12.12
38.31.12.13
38.31.12.14
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Usluge sakupljanja i sortiranja otpada od papira
Usluge sakupljanja i sortiranja i demontiranja otpada od tekstila
Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja otpada od gume
Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja otpada od plastike
Usluge sakupljanja i sortiranja otpada - ulja i maziva
Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja ostalih nemetalnih ostataka
i otpadaka, hemijskog porijekla
38.31.12.15 Usluge sakupljanja, sortiranja i demontiranja nemetalnog otpada od
stakla
38.31.12.16 Usluge sakupljanja i sortiranja nemetalnog otpada biljnoga porijekla
(osim gradskog otpada)
kg
38.31.12.17 Usluge sakupljanja i sortiranja nemetalnog otpada životinjskog porijekla
(osim gradskog otpada)
kg
38.31.12.18 Usluge sakupljanja i sortiranja ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka,
osim hemijskog porijekla
kg
38.32
Reciklaža posebno izdvojenih materijala
38.32.11
Usluge reciklaže razvrstanog metalnog otpadnog materijala
38.32.11.01 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od željeza i
nelegiranih čelika
38.32.11.02 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od legiranih čelika
38.32.11.03 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od bakra i bakrenih
legura
38.32.11.04 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od aluminija i
aluminijskih legura
38.32.11.05 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od olova i olovnih
legura
38.32.11.06 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog otpada od cinka i cinčanih
legura
38.32.11.07 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog metalnog otpada od srebra,
zlata, platine i njihovih legura
38.32.11.08 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog metalnog otpada od ostalih
metalnih ostataka i otpadaka
Usluge reciklaže razvrstanog nemetalnog otpadnog materijala
Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od papira
Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od tekstila
Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od gume
Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od
plastike
38.32.12.05 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada - ulja i
maziva
38.32.12
38.32.12.01
38.32.12.02
38.32.12.03
38.32.12.04
203
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
NIP BIH/PRODCOM 2012
NIP BIH 2010 sa promjenama ažuriranim prema EU PRODCOM list 2012
(integralni tekst)
Šifra
Jedinica
mjere
Naziv
38.32.12.06 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog ostalog nemetalnog otpada,
hemijskog porijekla
kg
38.32.12.07 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada od stakla
38.32.12.08 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada biljnoga
porijekla (osim gradskog otpada)
kg
kg
38.32.12.09 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanog nemetalnog otpada
životinjskoga porijekla (osim gradskog otpada)
kg
38.32.12.10 Usluge reciklaže i obnavljanja razvrstanih nemetalnih sekundarnih
sirovina, od ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, osim hemijskog
porijekla
kg
204
Download

NIP BIH/PRODCOM 2012