Hidraulični cilindar
Konstrukcija sa zateznom stegom / kružna konstrukcija
Kružna konstrukcija za eksplozivna područja
Radno uputstvo
R-SR 07100-B/03.11
Navedeni podaci služe za opis proizvoda. Ukoliko
se iznose podaci koji se odnose na upotrebu, oni
predstavljaju samo primere i predloge za primenu.
Podaci iz kataloga ne predstavljaju zagarantovana
svojstva. Ti podaci ne oslobađaju korisnika
obaveze da sam donosi zaključke i sprovodi
ispitivanja. Naši proizvodi podležu prirodnom
procesu habanja i starenja.
© Sva prava zadržava Bosch Rexroth AG, takođe i
u slučaju prijave zaštićenih prava.
Zadržavamo sva ovlašćenja za raspolaganje
materijalom, kao što je pravo na kopiranje i
prosleđivanje.
Na naslovnoj strani je prikazan primer
konfiguracije. Isporučeni proizvod, stoga, može da
odstupa od prikaza na slici.
Originalno radno uputstvo je sastavljeno na
nemačkom jeziku.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
3/36
Sadržaj
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
O ovoj dokumentaciji.................................................................................5
Važenje dokumentacije................................................................................5
Potrebna i dopunska dokumentacija............................................................5
Prikaz informacija.........................................................................................5
Bezbednosne napomene.............................................................................5
Simboli.........................................................................................................6
Skraćenice...................................................................................................6
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.5
2.6
Bezbednosne napomene...........................................................................7
O ovom poglavlju.........................................................................................7
Namenska upotreba.....................................................................................7
Namenska upotreba u eksplozivnim područjima..........................................7
Nenamenska upotreba.................................................................................8
Nenamenska upotreba u eksplozivnim područjima......................................8
Kvalifikacije osoblja......................................................................................8
Opšte bezbednosne napomene...................................................................8
Bezbednosne napomene koje zavise od proizvoda i tehnologije.................9
3
Opšte napomene za zaštitu od materijalnih šteta i oštećenja
proizvoda..................................................................................................11
4
Obim isporuke..........................................................................................12
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
O ovom proizvodu....................................................................................13
Opis učinka................................................................................................13
Opis proizvoda...........................................................................................13
Kružni cilindar ...........................................................................................13
Cilindar sa zateznom stegom.....................................................................13
Identifikacija proizvoda...............................................................................14
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Transport i skladištenje...........................................................................15
Transport hidrauličnog cilindra...................................................................15
Transport viljuškarom.................................................................................15
Transport pomoću opreme za podizanje....................................................16
Ručni transport...........................................................................................17
Skladištenje hidrauličnog cilindra...............................................................17
Fabrička zaštita od korozije........................................................................17
Vreme skladištenja prema tabeli br. 6........................................................18
Kontrola tokom perioda skladištenja..........................................................19
Napomena o zapakovanim hidrauličnim cilindrima....................................19
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
Montaža.....................................................................................................20
Raspakivanje..............................................................................................20
Uslovi ugradnje..........................................................................................20
Montaža hidrauličnog cilindra.....................................................................21
Ugradnja hidrauličnog cilindra u postrojenje..............................................21
Hidraulično priključivanje hidrauličnog cilindra...........................................21
Priključivanje električnog napajanja...........................................................21
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
Puštanje u rad..........................................................................................22
Prvo puštanje u rad....................................................................................22
Punjenje hidrauličnog cilindra hidrauličnim uljem i odušivanje...................22
Puštanje hidrauličnog cilindra u rad...........................................................25
Podešavanje amortizacije krajnjih položaja...............................................26
Ispiranje postrojenja/hidrauličnog cilindra..................................................27
Ponovno puštanje u rad nakon mirovanja..................................................27
9Pogon........................................................................................................27
10
10.1
10.2
10.3
10.4
Servisiranje i opravke..............................................................................28
Čišćenje i nega...........................................................................................28
Kontrola......................................................................................................28
Plan održavanja.........................................................................................28
Održavanje.................................................................................................29
4/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11

Sadržaj
10.4.1Održavanje klipnjače..................................................................................30
10.5 Zamena potrošnih delova...........................................................................30
10.6 Opravke......................................................................................................30
10.7 Rezervni delovi...........................................................................................31
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Stavljanje van pogona.............................................................................31
Priprema za stavljanje van pogona............................................................31
Stavljanje van pogona................................................................................32
Priprema demontaže..................................................................................32
Sprovođenje demontaže............................................................................32
Priprema hidrauličnog cilindra za skladištenje/dalju upotrebu...................32
12
12.1
12.2
12.3
Demontaža i zamena................................................................................33
Priprema demontaže..................................................................................33
Sprovođenje demontaže............................................................................33
Zamena komponenti..................................................................................33
13
Odlaganje na otpad..................................................................................34
13.1 Zaštita životne sredine...............................................................................34
14
Proširenja i modifikacije..........................................................................34
15
Traženje i otklanjanje grešaka................................................................35
15.1 Pri traženju grešaka, postupite na sledeći način:.......................................35
16
Tehnički podaci........................................................................................35
17
Dodatak.....................................................................................................35
17.1 Spisak adresa............................................................................................35
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
5/36
O ovoj dokumentaciji
1
O ovoj dokumentaciji
1.1 Važenje dokumentacije
Ova dokumentacija važi za hidraulične cilindre koji imaju kružnu konstrukciju i
konstrukciju sa zateznom stegom, kao i za hidraulične cilindre u eksplozivnim
područjima.
Ova dokumentacija je namenjena proizvođačima postrojenja, monterima,
rukovaocima, servisnim tehničarima i korisnicima postrojenja.
Ova dokumentacija sadrži važne informacije za bezbedno i stručno
transportovanje, skladištenje i montažu proizvoda, kao i za njegovo puštanje u
rad, rukovanje, održavanje, demontažu i odlaganje.
ff Pre nego što započnete rad sa proizvodom, pročitajte celokupnu
dokumentaciju, a posebno poglavlje 2 »Bezbednosne napomene«.
1.2 Potrebna i dopunska dokumentacija
ff Pustite proizvod u rad, tek kada budete raspolagali dokumentacijom koja je
označena simbolom knjige
i kada ste je razumeli i uvažili.
Tabela 1: Potrebna i dopunska dokumentacija
Naslov
Broj dokumenta
Vrsta dokumenta
Opšte informacije o hidrauličnim
proizvodima
RD 07008
Tehnički list
Opšte informacije o montaži,
puštanju u rad i održavanju
hidrauličnih postrojenja
RD 07900
Tehnički list
1.3 Prikaz informacija
Kako biste uz pomoć ove dokumentacije mogli da brzo i bezbedno koristite
proizvod, koriste se jedinstvene bezbednosne napomene, simboli, pojmovi i
skraćenice. Radi boljeg razumevanja, u sledećim odeljcima su data njihova
objašnjenja.
1.1.1 Bezbednosne napomene
U ovoj dokumentaciji, bezbednosne napomene su date ispred objašnjenja
toka nekog postupka, tokom kojeg se javlja opasnost po ljude i opasnost od
materijalnih šteta. Opisane mere za sprečavanje opasnosti se moraju poštovati.
Struktura bezbednosnih napomena je sledeća:
6/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
O ovoj dokumentaciji

Vrsta i izvor opasnosti
OPASNOST
Posledice u slučaju nepoštovanja
ff Mere za sprečavanje opasnosti
ff <Nabrajanje>
••
••
••
••
••
Znak upozorenja: upozorava na opasnost
Signalna reč: ukazuje na ozbiljnost opasnosti
Vrsta i izvor opasnosti: označava vrstu i izvor opasnosti
Posledice: opisuje posledice u slučaju nepoštovanja
Suzbijanje: navodi kako može da se zaobiđe opasnost
Tabela 2: Klase opasnosti prema standardu ANSI Z535.6-2006
Znak upozorenja, signalna reč
OPASNOST
Značenje
Označava opasnu situaciju, u kojoj nastupa smrt ili
teške telesne povrede, ukoliko se ne izbegne.
UPOZORENJE
Označava opasnu situaciju, u kojoj može da
nastupi smrt ili teška telesna povreda, ukoliko se ne
izbegne.
OPREZ
Označava opasnu situaciju, u kojoj mogu da
nastupe lakše ili srednje teške telesne povrede,
ukoliko se ne izbegne.
NAPOMENA
Materijalne štete: Može doći do oštećenja proizvoda
ili okruženja.
1.1.2 Simboli
Sledeći simboli označavaju napomene, koje nisu relevantne za bezbednost, ali
doprinose boljem razumevanju dokumentacije.
Tabela 3: Značenje simbola
Simbol
Značenje
Ukoliko se ne uvaže ove informacije, nije moguće optimalno
korišćenje proizvoda odn. njegov optimalan rad.

ff
Pojedinačan, nezavisan korak u postupku
1.
Numerisano uputstvo za postupak:
2.
Brojevi označavaju da koraci u postupku slede jedan za drugim.
3.
1.1.3 Skraćenice
U ovoj dokumentaciji se upotrebljavaju sledeće skraćenice:
Tabela 4: Skraćenice
Skraćenica
Značenje
S
Težište
ATEX
Direktiva EU o zaštiti od eksplozija (Atmosphère explosible)
Ex
Direktiva EU o zaštiti od eksplozija (Atmosphère explosible)
ICS
Interactive Catalog System (softver za projektovanje kompanije
Rexroth)
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
7/36
Bezbednosne napomene
2
Bezbednosne napomene
2.1 O ovom poglavlju
Proizvod je proizveden u skladu sa opšte priznatim pravilima tehnike. Uprkos
tome, ukoliko ne uvažite bezbednosne napomene iz ove dokumentacije, postoji
opasnost od povreda ljudi i materijalnih šteta.
ff Pažljivo i u potpunosti pročitajte ovu dokumentaciju, pre nego što počnete rad
sa proizvodom.
ff Dokumentaciju čuvajte tako da u svakom trenutku bude dostupna za sve
korisnike.
ff Proizvod uvek predajte trećim licima zajedno sa potrebnom dokumentacijom.
2.2 Namenska upotreba
Ovaj proizvod predstavlja hidrauličnu komponentu postrojenja.
U skladu sa direktivom 2006/42/EZ Evropske Unije i standardom EN 982, ovaj
hidraulični cilindar predstavlja komponentu koja nije spremna za upotrebu i koja je
namenjena isključivo za ugradnju u neku mašinu ili postrojenje.
Proizvod sme da se koristi isključivo za ugradnju u neku mašinu ili postrojenje!
Stoga se direktiva o mašinama ne odnosi na hidraulične cilindre.
Prema direktivi o uređajima pod pritiskom, hidraulični cilindri se ne svrstavaju u
posude pod pritiskom, već u hidraulične elemente, pošto pritisak ne predstavlja
bitan faktor za njihovu konstrukciju, već čvrstina, postojanost oblika i stabilnost u
odnosu na statičke i dinamičke pogonske zahteve.
Proizvod je namenjen samo za industrijsku upotrebu, ali ne i za privatnu upotrebu.
Namenska upotreba podrazumeva i da ste u potpunosti pročitali i razumeli ovu
dokumentaciju, a naročito poglavlje 2 »Bezbednosne napomene«.
Proizvod sme da se upotrebljava samo u skladu sa podacima i specifikacijama
navedenim u važećim tehničkim listovima.
1.1.4 Namenska upotreba u eksplozivnim područjima
Hidraulični cilindri bez oznake »Ex« ne smeju da se ugrađuju i primenjuju u
eksplozivnoj atmosferi.
Samo hidraulični cilindri sa oznakom tipa CDH2..X.. i CGH2..X.. i oznakom Ex
(pogledajte odeljak 5.3 »Identifikacija proizvoda«) su pogodni za primenu u
eksplozivnim područjima. Proizvodi su specifikovani za grupu uređaja i kategoriju
u skladu sa EU direktivom 94/9/EZ, koju možete da pronađete u tehničkom
listu ATEX hidrauličnog cilindra. Oni mogu da se upotrebljavaju u eksplozivnom
području, u skladu sa tamo navedenom grupom i kategorijom uređaja.
8/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Bezbednosne napomene
2.3 Nenamenska upotreba
Svaka drugačija upotreba od one koja je opisana kao namenska, smatra se
nenamenskom i samim tim nije dozvoljena.
Kompanija Bosch Rexroth AG ne snosi odgovornost za štete koje nastaju u
slučaju nenamenske upotrebe. U slučaju nenamenske upotrebe, rizike snosi sam
korisnik.
U nenamensku upotrebu proizvoda spada korišćenje hidrauličnog cilindra:
•• sa većim radnim pritiscima od onih koji su navedeni u tehničkim listovima odn.
na crtežima za ugradnju,
•• sa radnom tečnošću koja ne odgovara podacima iz tehničkih listova,
•• u slučaju odstupanja pogonskih uslova i uslova u okruženju
•• Hidraulični cilindar ne sme da se koristi kao vodeći element u postrojenju
(pogledajte odeljak 7.2. »Uslovi ugradnje«).
1.1.5 Nenamenska upotreba u eksplozivnim područjima
Hidraulični cilindar tokom rada može da dostigne visoke temperature. Dodatna
zaštita, kao npr. lakiranje, sme da bude samo uobičajene debljine sloja (~ 80 100 µm). Neuvažavanje toga može da dovede do prekoračenja gornje granice
temperature proizvoda, koji je ispitan prema direktivama o zaštiti od eksplozija.
2.4 Kvalifikacije osoblja
Aktivnosti, koje su opisane u ovoj dokumentaciji, zahtevaju temeljna znanja
iz oblasti mehanike, elektronike i hidraulike, kao i poznavanje odgovarajućih
stručnih pojmova. Kako bi se omogućila bezbedna upotreba, ove aktivnosti smeju
da sprovode samo odgovarajuća stručna lica ili obučene osobe, pod nadzorom
nekog stručnog lica.
Stručnim licem se smatra osoba, koja, na osnovu svog stručnog obrazovanja,
znanja i iskustva, kao i poznavanja važećih propisa, može da rasuđuje o
poslovima koji su joj povereni, da prepozna moguće opasnosti i da preduzme
odgovarajuće bezbednosne mere. Stručno lice mora da poštuje važeća pravila
struke.
Proizvod smeju da upotrebljavaju samo osobe, koje su kvalifikovane i obučene
•• da obavljaju transport,
•• da vrše montažu i demontažu hidrauličnih i mehaničkih delova,
•• da puštaju u rad hidraulične uređaje i sklopove.
2.5 Opšte bezbednosne napomene
ff Obratite pažnju na važeće propise za sprečavanje nesreća i zaštitu životne
sredine.
ff Obratite pažnju na bezbednosne propise i odredbe zemlje, u kojoj se proizvod
ugrađuje/primenjuje.
ff Proizvode kompanije Rexroth upotrebljavajte samo kada su u tehnički
besprekornom stanju.
ff Obratite pažnju na sve napomene koje se nalaze na proizvodu.
ff Osobe, koje montiraju Rexroth proizvode, njima rukuju, demontiraju ih ili
održavaju, ne smeju biti pod uticajem alkohola, drugih opojnih sredstava ili
lekova, koji utiču na sposobnost reagovanja i prosuđivanja.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
9/36
Bezbednosne napomene
ff Kako biste sprečili ugrožavanje ljudi upotrebom neodgovarajućih rezervnih
delova, koristite samo dodatnu opremu i rezervne delove koje je odobrio
proizvođač.
ff Pridržavajte se tehničkih podataka i uslova u okruženju, koji su navedeni u
dokumentaciji proizvoda.
ff Ukoliko se funkcijama, koje su od značaja za bezbednost, ugrade ili
upotrebljavaju neodgovarajući proizvodi, tokom primene mogu da nastupe
neželjena pogonska stanja, koja mogu da budu uzrok povređivanja ljudi i/ili
materijalnih šteta. Iz tog razloga, proizvod upotrebljavajte u funkcijama koje su
relevantne za bezbednost, samo ako je takva upotreba izričito specifikovana
i dozvoljena u dokumentaciji proizvoda. Primer za to su područja sa zaštitom
od eksplozija ili delovi sistema za upravljanje koji se odnose na bezbednost
(funkcionalna bezbednost).
ff Proizvod sme da se pusti u rad samo ako utvrdite da je konačni proizvod
(npr. mašina ili postrojenje), u kojem su ugrađeni Rexroth proizvodi, u skladu
sa specifičnim odredbama zemlje, bezbednosnim propisima i standardima
primene.
2.6 Bezbednosne napomene koje zavise od proizvoda i
tehnologije
Ugradnjom hidrauličnih cilindara u mašinu , a usled međusobnog delovanja
hidrauličnog cilindra i celokupne mašine mogu da se jave rizici koji se određuju i
svode na najmanju meru samo kroz procenu rizika mašine ili postrojenja. Analiza
opasnosti i izrada uputstva za rad za celokupnu mašine je neophodna naročito
u pogledu uticaja hidrauličnog ili električnog sistema upravljanja na hidraulične
pogone, koji proizvode mehaničke pokrete.

UPOZORENJE
Postrojenje pod pritiskom!
Opasnost po život, opasnost od povreda, teške telesne povrede pri radu na
postrojenjima koja nisu zaustavljena! Materijalna šteta!
ff Uverite se da je u hidrauličnom cilindru u potpunosti eliminisan pritisak.
ff Nemojte odvajati spojeve vodova, priključke i komponente, sve dok se
hidraulični cilindar nalazi pod pritiskom.
ff Isključite sve komponente za prenos snage, kao i priključke (električne,
pneumatske, hidraulične), u skladu sa podacima proizvođača i zaštitite ih
od ponovnog uključivanja. Ukoliko je moguće, sa postrojenja uklonite glavni
osigurač.
Curenje uljne magle usled neispravnih ili nepravilno montiranih zaptivki!
Opasnost od požara, opasnost od eksplozije, opasnost od pojave alergijskih
reakcija, zagađivanje životne sredine!
ff Radove na zavarivanju sprovodite samo kada u hidrauličnom cilindru nema
pritiska.
ff Otvoreni plamen i zapaljive izvore držite podalje od hidrauličnog cilindra.
ff Pazite da se uzemljenje (strujno kolo zavarivanja), tokom radova zavarivanja
na postrojenju, ne vodi preko hidrauličnog cilindra.
10/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Bezbednosne napomene

Elektrostatičko punjenje!
UPOZORENJE
Opasnost po život u području ugroženom eksplozijom!
ff Kako bi se sprečila elektrostatička punjenja, izjednačavanje potencijala ATEX
hidrauličnog cilindra mora uvek biti priključeno.

OPREZ
Vrele površine na hidrauličnim cilindrima!
Opasnost od povređivanja! Opasnost od opekotina!
ff Površinu cilindra dodirujte samo sa zaštitnim rukavicama ili nemojte obavljati
radove na vrelim površinama.
Tokom rada ili nakon rada, u zavisnosti od pogonskih uslova, temperature
mogu da budu iznad 60°C (140° F).
ff Pre intervencija, sačekajte da se hidraulični cilindar dovoljno ohladi.
ff Obratite pažnju na zaštitne mere krajnjeg proizvođača mašine.
Nekontrolisano curenje hidraulične tečnosti iz hidrauličnog cilindra!
Opasnost od požara! Opasnost od povređivanja!
ff Odmah isključite postrojenje (prekidač za isključivanje u slučaju nužde).
ff Identifikujte i eliminišite uzrok propuštanja.
ff Nikada nemojte pokušavati da pomoću krpe izvršite zaptivanje nezaptivenih
mesta ili da zaustavite mlaz ulja.
ff Izbegavajte direktan kontakt sa mlazom ulja koji prska. Možda je pod visokim
pritiskom.
ff Redovno vršite vizuelne kontrole zaptivenosti hidrauličnog cilindra i
komponenti koje provode ulje.
Opasnost od klizanja na površinama prekrivenim uljem!
Opasnost od povređivanja!
ff Osigurajte i označite područje opasnosti.
ff Odmah uklonite hidraulično ulje koje je iscurelo.
ff Za uklanjanje iscurelog hidrauličnog ulja upotrebljavajte sredstva za
vezivanje ulja.
ff Uklonite i odložite na otpad kontaminirano sredstvo za vezivanje ulja
(pogledajte odeljak 13 »Odlaganje na otpad«).
ff Tokom obavljanja aktivnosti, nosite propisanu zaštitnu opremu, kao npr.
zaštitne cipele.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
11/36
Opšte napomene za zaštitu od materijalnih šteta i oštećenja proizvoda
3
Opšte napomene za zaštitu od
materijalnih šteta i oštećenja proizvoda
NAPOMENA
Opasnost usled nestručnog rukovanja!
Materijalna šteta!
ff Proizvod sme da se upotrebljava samo u skladu sa odeljkom 2.2 »Namenska
upotreba«.
ff Nemojte udarati po površinama koje su bitne za funkcionisanje (npr. površine
klipnjače, pričvrsne površine) i po ugradnim delovima (npr. krajnji prekidač i
navojna spojnica).
Mešanje hidrauličnih tečnosti!
Materijalna šteta!
ff Svako mešanje hidrauličnih tečnosti različitih proizvođača odn. različitih
tipova tečnosti istog proizvođača, u principu, nije dozvoljeno.
Kontaminacija tečnostima i stranim telima!
Prevremeno habanje i funkcionalne smetnje!
Preduzmite sledeće mere za zaštitu hidrauličnog cilindra:
ff Prilikom montaže, obratite pažnju na čistoću i sprečite da strana tela, npr.
ostaci od zavarivanja ili metalni opiljci, dospeju u hidraulične vodove i dovedu
do habanja i funkcionalnih smetnji na proizvodu.
ff Pazite da svi priključci, hidraulični vodovi i ugradni delovi (npr. merni uređaji)
budu čisti i da na njima nema opiljaka.
ff Za uklanjanje sredstava za podmazivanje i drugih nečistoća, upotrebljavajte
industrijske krpe koje ne ostavljaju vlakna.
ff Čišćenje hidrauličnog cilindra vršite samo sa zatvorenim hidrauličnim
priključcima.
ff Pre puštanja u pogon, uverite se da su sve hidraulične i mehaničke veze
priključene.
Nestručno čišćenje!
Materijalna šteta!
ff Zatvorite sve otvore odgovarajućim zaštitnim zavrtnjima, kako sredstvo za
čišćenje ne bi moglo da prodre u njih.
ff Proverite da li sve zaptivke i zatvarači električnih utičnih spojeva čvrsto
naležu, kako u njih ne bi prodrlo sredstvo za čišćenje.
ff Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje. Hidraulični cilindar
čistite samo odgovarajućom tečnošću za čišćenje.
ff Nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje pod pritiskom.
ff Nemojte upotrebljavati vazduh pod pritiskom za čišćenje funkcionalnih
priključnih mesta, kao što su npr. zglobni ležajevi, ležajevi sa zakretnim
rukavcima i klipnjače kao ni za čišćenje zaptivnih područja.
Rad sa premalo hidraulične tečnosti!
Materijalna šteta!
ff Poštujte zahteve proizvođača postrojenja pod tačkom »Kontrola hidraulične
tečnosti« i propisane korektivne mere na osnovu rezultata kontrole.
12/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Obim isporuke
NAPOMENA
Curenje ili prosipanje hidraulične tečnosti!
Zagađenje životne sredine i podzemih voda!
ff Za uklanjanje iscurelog hidrauličnog ulja upotrebljavajte sredstva za
vezivanje ulja.
ff Prilikom punjenja i ispuštanja hidraulične tečnosti, uvek postavite prihvatnu
posudu ispod hidrauličnog cilindra.
ff Obratite pažnju na podatke iz sigurnosno-tehničkog lista za hidrauličnu
tečnost i na propise proizvođača postrojenja.
4
Obim isporuke
U obimu isporuke je sadržan hidraulični cilindar, kao što ga je kupac naručio na
osnovu podataka iz porudžbine, a što je potvrđeno potvrdom naloga. Pored toga,
priključci su zatvoreni čepovima za zatvaranje odn. zaštitnim pločama. Oni služe
isključivo za zaštitu od zaprljanja hidrauličnog cilindra prilikom transporta.
Sl. 1: Čepovi za zatvaranje
Sl. 2: Zaštitna ploča
5
O ovom proizvodu
5.1 Opis učinka
Pomoću hidrauličnog cilindra, hidraulična energija se transformiše u linearno
kretanje. Pogonska snaga se određuje preko hidrauličnog pritiska u prostoru
cilindra na klipne odn. prstenaste površine cilindra.
5.2 Opis proizvoda
U nastavku su opisani glavni i funkcionalni delovi kružnih cilindara i cilindara sa
zateznom stegom.
ff Načine pričvršćivanja možete pronaći u važećem tehničkom listu!
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
13/36
O ovom proizvodu
1.1.6 Kružni cilindar
CD
CG
1 Klipnjača
CS
7 Dno cilindra (CD: otvor na
zglobnom elementu na dnu cilindra)
2 Glava cilindra
8 Pričvršćenje
3 Priključak za vod
4 Sigurnosno odušivanje
5 Prirubnica
9 Cevi
10 Priključna ploča
11 Sistem merenja putanje sa
zaštitnom cevi
6 Cev cilindra
Sl. 3: Serija H (primer CDH2/CGH2/CSH2)
1.1.7 Cilindar sa zateznom stegom
CD
CG
1 Klipnjača
2 Glava cilindra
3 Priključak za vod
4 Sigurnosno odušivanje
5 Zatezna stega
6 Cev cilindra
7 Dno cilindra (CD: otvor na
zglobnom elementu na dnu cilindra)
8 Pričvršćenje
9 Cevi
10 Priključna ploča
11 Sistem merenja putanje sa
zaštitnom cevi
Sl. 4: Serija T3 (primer: CDT3/CGT3/CST3)
5.3 Identifikacija proizvoda
Jednoznačna identifikacija proizvoda se vrši preko:
•• natpisne pločice,
•• specifične dokumentacije za proizvod,
•• otpremnice i prateće dokumentacije
CS
14/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Transport i skladištenje
Natpisna pločica: R901052089 (originalna veličina: 36 x 20 mm)
Natpisna pločica: R900005158 (originalna veličina: 50 x 22 mm)
1 Logotip kompanije Rexroth
2 Broj materijala
11 CE oznaka
3 Skraćenica materijala
12 Oznaka EX zaštite
(samo kod verzije ATEX)
4 Serijski broj
5 Fabrički broj
6 Kodiran datum proizvodnje
7 Broj na margini tehničkog lista
8 Oznaka porekla
9 Broj kupca, porudžbine ili projekta
6
10 Broj materijala kupca ili dodatni
podaci
13 EX oznaka 1
(samo kod verzije ATEX)
14 EX oznaka 2
(samo kod verzije ATEX)
Transport i skladištenje
6.1 Transport hidrauličnog cilindra

UPOZORENJE
Nekontrolisano izvlačenje klipnjače i podizanje hidrauličnog cilindra na
ugradnim delovima (priključne ploče, cevi itd.)!
Opasnost od povređivanja ili materijalne štete!
ff Hidraulični cilindri smeju da se transportuju samo na način koji je opisan u
odeljku 6.1 »Transport hidrauličnog cilindra«.
ff Tokom transporta, ostavite plastične čepove u priključcima vodova.
Hidraulični cilindri, u zavisnosti od veličine i lokalnih uslova, mogu da se
transportuju viljuškarom, dizalicom ili drugim sredstvima za podizanje.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
15/36
Transport i skladištenje
Prilikom prevoza i podizanja hidrauličnog cilindra, pridržavajte se sledećih
smernica:
ff Hidraulični cilindar prevozitesamo u horizontalnom položaju i po mogućnosti
u originalnom pakovanju ili na drvenim blokovima (prizmatične drvene grede)
koji omogućavaju stabilan položaj hidrauličnog cilindra.
ff Uverite se da tokom prevoza hidrauličnog cilindra na drvenim blokovima, na
ugradne delove (priključne ploče, cevi, navojne spojnice, granični prekidač
itd.), ne deluju nikakve sile.
ff Koristite mekane kaiševe za podizanje kako bi se izbegla oštećenja
konzervacije ili lakiranja.
Obzirom na moguća odstupanja, prilikom podizanja hidrauličnog cilindra,
računajte da je težina hidrauličnog cilindra za oko 10% veća od težine navedene
na crtežima ili u tehničkim listovima. Težinu hidrauličnog cilindra (bez pakovanja)
možete pronaći u dokumentaciji dobavljača.
Rexroth hidraulični cilindri se isporučuju bez punjenja uljem. Međutim, zbog
završne kontrole u pogonu kompanije Bosch Rexroth, u hidrauličnom cilindru
mogu da se nađu ostaci ulja (odstupanja pogledajte u odeljku 6.2.
»Skladištenje hidrauličnog cilindra«).
1.1.8 Transport viljuškarom
Transport hidrauličnog cilindra pomoću viljuškara se obavlja na sledeći način:
1. Viljušku viljuškara postavite ispod ambalaže hidrauličnog cilindra ili ispod
hidrauličnog cilindra, koji je obezbeđen radi transporta.
2. Radi kontrole položaja težišta, pažljivo podižite teret. Pri tom, vodite računa o
stabilnosti položaja težišta (S)!
3. Uverite se da hidraulični cilindar ne može da se pomeri iz položaja u koji ste
ga postavili.
4. Hidraulični cilindar pričvrstite tako da ostane otporan na sile ubrzanja koje se
javljaju.
5. Tokom transporta, hidraulični cilindar podignite od tla, samo onoliko koliko je
to neophodno za transport.
S
Sl. 5: Transport viljuškarom
16/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Transport i skladištenje
1.1.9 Transport pomoću opreme za podizanje
NAPOMENA
Delovanje sila prilikom podizanja preko kaiševa za podizanje na ugradne
delove (priključne ploče, cevi itd.)!
Materijalna šteta!
ff Sredstva za podizanje (lanci, kaiševi za podizanje) pričvrstite na hidrauličnom
cilindru, tako da kaiševi za podizanje pri podizanju budu slobodni odn. da se
ne naslanjaju na ugradne elemente.
Podizanje pomoću transportnih uški
na hidrauličnom cilindru
Upozorenje! Lomljenje transportne uške usled preopterećenja težinom! Opasnost
po život! Opasnost od povređivanja! Materijalna šteta!
1. Na hidraulične cilindre, sa već isporučenim i montiranim transportnim uškama,
postavite odgovarajuću opremu za podizanje (lance za podizanje tereta,
kaiševe za podizanje). Hidraulični cilindar sme da se podiže i transportuje
samo u stanju kao prilikom isporuke, i to preko isporučenih transportnih uški.
2. Radi kontrole položaja težišta, pažljivo podignite hidraulični cilindar. Pri tom,
vodite računa o stabilnosti položaja težišta (S)!
3. Uverite se da hidraulični cilindar ne može da se pomeri iz položaja u koji ste
ga postavili.
4. Tokom transporta, hidraulični cilindar podignite od tla, samo onoliko koliko je
to neophodno za transport.
S
Sl. 6: Upotreba transportnih uški
Podizanje pomoću kaiševa za
podizanje
1. Dva kaiša za podizanje jednake dužine pričvrstite tako, da formirate čvor na
oba kraja cilindrične cevi hidrauličnog cilindra.
Obratite pažnju na dozvoljenu nosivost kaiševa za podizanje!
2. Radi kontrole položaja težišta, pažljivo podižite teret. Pri tom, vodite računa o
stabilnosti položaja težišta (S)!
3. Uverite se da kaiševi za podizanje ne proklizavaju prilikom podizanja.
4. Tokom transporta, hidraulični cilindar podignite od tla, samo onoliko koliko je
to neophodno za transport.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
17/36
Transport i skladištenje
Sl. 7: Upotreba kaiševa za podizanje
1.1.10Ručni transport
ff Po mogućnosti, koristite odgovarajuća pomoćna sredstva, npr. kaiševe za
nošenje.
6.2 Skladištenje hidrauličnog cilindra
1.1.11Fabrička zaštita od korozije
Osnovni premaz
Rexroth hidraulični cilindri su standardno zaštićeni osnovnim premazom (nijansa
boje encijan plava RAL 5010) debljine min. 40 µm.
Sledeće površine hidrauličnih cilindara i ugradnih delova nisu zaštićene osnovnim
premazom ili lakom:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
svi prečnici otvora i priključne površine na strani korisnika,
zaptivne površine za priključak voda,
zaptivne površine za priključak prirubnica,
priključne površine za ugradnju ventila,
induktivni zaštitni prekidač,
sistem za merenje putanje,
mini merna spojnica,,
zglobni/zakretni ležaj,
priključak za podmazivanje.
Površine bez osnovnog premaza su zaštićene uljem za zaštitu od korozije.
U slučaju kratkotrajnog skladištenja u suvim prostorijama sa ravnomernom
temperaturom, osnovni premaz je dovoljan za spoljašnju konzervaciju.
Unutrašnja konzervacija
Rexroth hidraulični cilindri se standardno ispituju pomoću mineralnog ulja u skladu
sa standardom DIN 51524, deo 2. Uljni film, koji preostane u unutrašnjosti nakon
ispitivanja, obezbeđuje kratkotrajnu unutrašnju zaštitu od korozije.
Priključci vodova se nakon ispitivanja zatvaraju zavrtnjima za zatvaranje ili
poklopcima za prirubnice.
1.1.12Vreme skladištenja prema tabeli br. 6
Prema vrednostima, koje su navedene u tabeli br. 6, unutrašnja konzervacija
hidrauličnog cilindra se postiže ispitivanjem, ispiranjem ili punjenjem uljem za
zaštitu od korozije.
Skladištenje hidrauličnog cilindra sa
napunjenim uljem
Prilikom skladištenja hidrauličnih cilindara napunjenih uljem, korisnik treba da
postavi cevovod od priključka voda u prostoru prstena prema priključku voda u
prostoru klipa.
18/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Transport i skladištenje
Hidraulični cilindri napunjeni uljem ne smeju se izlagati direktnom sunčevom
zračenju ili drugim izvorima toplote, jer se usled porasta temperature u okruženju
povećava i hidraulični pritisak u hidrauličnom cilindru.
Skladištenje duže od šest meseci
Tabela 6: Vremena skladištenja
U slučaju skladištenja dužeg od šest meseci, površina hidrauličnog cilindra mora
da bude lakirana ili obrađena uljem za zaštitu od korozije. Nezaštićeni delovi, kao
što su dodirne površine ili mehanička priključna mesta, moraju se zaštititi uljem za
zaštitu od korozije.
ff Zaštitite zglobni ležaj i dodirne površine od vlage.
ff U slučaju skladištenja sa uljem za zaštitu od korozije, hidraulični cilindar u
potpunosti ispraznite pre puštanja u rad.
ff Obzirom da deformacije zaptivki ne mogu da se isključe, obnovite zaptivke.
U slučaju nestručnog skladištenja, zaptivke mogu da postanu lomljive i ulje za
zaštitu od korozije može da se pretvori u smolu.
Uslovi skladištenja
Ambalaža
Skladištenje u suvim prostorijama
sa ujednačenom temperaturom
Skladištenje na otvorenom
(sa zaštitom od oštećenja i prodora
vode)
Zaštitno
sredstvo
za morski
transport
A
Maks. vreme skladištenja u mesecima
Ispitivanje pomoću zaštitnog
sredstva
Punjenje zaštitnim sredstvom
12
24
nije za morski
transport
A
9
24
B
12
24
za morski
transport
A
6
12
B
9
24
nije za morski
transport
A
-
12
B
6
24
Ispitivanje pomoću zaštitnog sredstva
A = mineralno ulje
Punjenje zaštitnim sredstvom
B = ulje za zaštitu od korozije
1.1.13Kontrola tokom perioda skladištenja
Kako bi hidraulični cilindar ostao u optimalnom stanju tokom perioda skladištenja,
moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
ff Jednom godišnje izvršite temeljnu kontrolu hidrauličnog cilindra. Pri tom, pre
svega, obratite pažnju na sledeće:
–– spoljašnja konzervacija; vizuelna kontrola za proveru oštećenja i stvaranja
korozije
–– hidraulična tečnost; provera da li se javlja oksidacija ili kiselost
–– kontrola i podmazivanje zglobnih ležajeva koji zahtevaju održavanje
–– kontrola konzervacije dodirnih površina ili mehaničkih priključnih mesta
ff Jednom godišnje hidraulični cilindar izvucite za nekoliko centimetara te ga
ponovo vratite, kako biste sprečili da se zaptivke slepe. U zavisnosti od
rezultata i po potrebi, sprovedite korektivne mere.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
19/36
Montaža
Kako bi se sprečila oštećenja na zaptivkama, preporučujemo da hidraulične
cilindre svakih šest nedelja zarotirate za 90°C stepeni, ukoliko se ne skladište
u uspravnom položaju.
1.1.14Napomena o zapakovanim hidrauličnim cilindrima
ff Ukoliko ambalažu otvorite radi kontrole, morate je ponovo pažljivo zatvoriti.
ff Kodpakovanja za morski transport dodajte novo sredstvo za isušivanje.
7
Montaža
7.1 Raspakivanje
ff Uklonite ambalažu hidrauličnog cilindra.
ff Materijal pakovanja odložite na otpad, u skladu sa važećim odredbama u
vašoj zemlji odn. internim propisima firme.
7.2 Uslovi ugradnje
Pričvrsne površine na mašinama i postrojenjima moraju da budu izvedene, tako
da se izbegne uvijanje hidrauličnog cilindra u ugrađenom stanju. Hidraulični
cilindar mora da bude ugrađen tako da se izbegnu nenamerna bočna
opterećenja tokom pogona. Potrebno je voditi računa o dužini hoda, opterećenju
20/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Montaža
i pričvršćenosti cilindra, kako bi se u svakom položaju hoda izbeglo zakrivljenje i
savijanje (izvod iz standarda: E DIN ISO 4413: 1990-10/6.2.2.3).
ff Hidraulični cilindar pričvrstite tako, da opterećenje deluje aksijalno na srednju
liniju hidrauličnog cilindra.
ff Prilikom ugradnje, uverite se da na hidrauličnom cilindru i naročito na klipnjači
ne dođe do oštećenja.
Kontra-ležajevi za pričvršćenja zglobnog ležaja, zakretnog rukavca, podnožja i
prirubnica moraju da apsorbuju sile koje se javljaju.
ff Prilikom ugradnje hidrauličnog cilindra i konstruktivnih sklopova sa zglobnim
i zakretnim ležajevima, obratite pažnju da prilikom ugradnje klina ne dođe
do oštećenja na klinu odn. na zglobnom ili zakretnom ležaju (po potrebi, klin
ohladite prilikom ugradnje).
ff Dimenzionisanje klinova za pričvršćenje cilindra izvršite u skladu sa
očekivanim silama. Upotrebljavajte originalne klinove prilikom korišćenja
dodatne opreme kao što su račvasti i ležajni nosači itd.
Preporučuje se da korisnik ograniči ugao zakretanja/naginjanja na zglobnim
ležajevima, da bi se izbeglo neželjeno delovanje sila na elemente za
pričvršćivanje.
Pričvršćenje hidrauličnog cilindra na postrojenju mora u što manjoj meri da
pokazuje sledeća svojstva (izvod iz standarda: E DIN ISO 4413: 1990-10/6.2.2):
•• prekomerne deformacije hidrauličnog cilindra usled potiskivanog ili vučenog
tereta,
•• uvođenje bočnih opterećenja ili opterećenja usled savijanja,
•• brzine zakretanja prilikom montaže rukavaca, za koje je potrebno konstantno
eksterno podmazivanje.
ff Obratite pažnju da ne zamenite priključke vodova »A - prostor klipa« i
»B - prostor prstena« prilikom priključivanja hidrauličnog cilindra.
B
A
B1
B2
B
A
Sl. 8: Uslovi ugradnje
7.3 Montaža hidrauličnog cilindra

UPOZORENJE
Nekontrolisani i opasni pokreti mašine!
Opasnost od povređivanja ili materijalne štete!
ff Eliminišite pritisak u odgovarajućem delu postrojenja, pre nego što montirate
hidraulični cilindar. Vodite računa o tome da postrojenje bude mehanički
rasterećeno.
ff Pri montaži zglobnih glava ili drugih spojnih elemenata na hidrauličnom
cilindru koje obezbeđuje korisnik, zglobnu glavu zavrnite do kraja.
Spojni elementi ne smeju da se upotrebljavaju za podešavanje ugradnih
razlika.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
21/36
Puštanje u rad
ff Uklonite zaštitne elemente, kao što su npr. zavrtnji za zatvaranje, tek kada se
uspostavi odgovarajući spoj.
1.1.15Ugradnja hidrauličnog cilindra u postrojenje
Za podizanje i pomeranje pri ugradnji hidrauličnog cilindra u postrojenje/mašinu,
važe ista pravila koja su već opisana u poglavlju 6.1.2. »Transport pomoću
opreme za podizanje«
ff Prilikom ugradnje u mašinu/postrojenje, obratite pažnju da oštećenja na
hidrauličnom cilindru, a naročito na klipnjači i ugradnim površinama, mogu da
umanje funkcionalnost i skrate radni vek.
ff Osim toga, prilikom ugradnje hidrauličnog cilindra i konstruktivnih sklopova sa
zglobnim i zakretnim ležajevima, vodite računa da ne nastanu oštećenja na
klinu odn. na zglobnom ili zakretnom ležaju (po potrebi, klin ohladite prilikom
ugradnje).
1.1.16Hidraulično priključivanje hidrauličnog cilindra
Hidraulično priključivanje se mora vršiti u skladu sa podacima sa šeme
hidrauličnog povezivanja.
1.1.17Priključivanje električnog napajanja

UPOZORENJE
Nestručno električno priključivanje u eksplozivnim područjima!
Opasnost od eksplozije!
ff Električno priključivanje na postrojenju izvedite pažljivo i stručno.
ff Mora biti priključeno izjednačenje potencijala.
Električno priključivanje postojećih komponenti, kao što su krajnji prekidač ili
merač rastojanja, vrši se prema podacima sa šeme električnog povezivanja.
8
Puštanje u rad
8.1 Prvo puštanje u rad
ff Pre ugradnje, vodove i sve priključne površine očistite od prljavštine,
sagoretina, strugotina itd. Za to upotrebljavajte industrijske krpe za brisanje
koje ne ostavljaju vlakna. Posebno zavarene cevi moraju da budu očišćene i
isprane iznutra.
ff Obratite pažnju na uputstva za ugradnju proizvođača zavrtnjeva.
–– Na navojnom rukavcu se preporučuju zavrtnji sa mekom zaptivkom (cevni
navoj ISO 228-1, metrički navoj ISO 261).
–– Zaptivna sredstva, kao što su kudelja i lepak, nisu dozvoljena, jer mogu da
dovedu do zaprljanja i samim tim i do smetnji u funkcionisanju.
22/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Puštanje u rad
–– Crevni vodovi moraju da zadovoljavaju sve važeće evropske i/ili
međunarodne standarde.
ff Proverite zaptivenost postrojenja.
ff Spojne vodove dimenzionišite, tako da odgovaraju podacima o vodovima na
šemi priključivanja.
1.1.18Punjenje hidrauličnog cilindra hidrauličnim uljem i odušivanje

UPOZORENJE
Nekontrolisani i opasni pokreti mašine!
Opasnost po život, opasnost od povređivanja ili materijalnih šteta!
ff Nemojte odvrnuti ceo ventil za odušivanje.
ff Odušivanje podesite samo pomeranjem klina za odušivanje.
ff Klin za odušivanje sme samo da se pomera, ali se ne sme ukloniti.

OPREZ
Kontakt sa hidrauličnom tečnošću!
Opasnost po zdravlje/negativni uticaj na zdravlje npr. povrede očiju, oštećenja
kože, trovanje udisanjem!
ff Izbegavajte kontakt sa hidrauličnim tečnostima.
ff Prilikom rada sa hidrauličnim tečnostima, obavezno obratite pažnju na
podatke o bezbednosti proizvođača maziva.
ff Upotrebljavajte ličnu zaštitnu opremu (npr. zaštitne naočare, zaštitne
rukavice, odgovarajuća radna odeća, zaštitne cipele).
ff Ukoliko vam hidraulična tečnost ipak dospe u oči ili krvotok ili je progutate,
odmah se konsultuje sa lekarom.
Osnovna kontaminacija napunjene radne tečnosti ne sme da prekorači
maksimalnu dozvoljenu klasu čistoće prema standardu ISO 4406 (c),
klasa 20/18/15. U hidrauličnim sistemima moraju se poštovati klase čistoće koje
su navedene za date komponente (kao što su ventili).
Ukoliko niste sigurni na koji način se vrši punjenje i odušivanje hidrauličnog
cilindra, obratite se Bosch Rexroth servisu ili lokalnom distributeru kompanije
Rexroth: www.boschrexroth.com
Prilikom punjenja i odušivanja hidrauličnog cilindra postupite na sledeći način (u
početnom stanju, hidraulični cilindar je uvučen i nalazi se u vodoravnom položaju):
1. Postarajte se da šema priključivanja za celokupno postrojenje bude u jasno
čitljivom stanju.
2. Ulje, koje izlazi prilikom postupka odušivanja, mora da se prihvati u
odgovarajuću posudu.
3. Otvorite zavrtanj za odušivanje na strani klipa (na glavi cilindra) hidrauličnog
cilindra, u kome nema pritiska (pogledajte sledeće slike).
4. Ukoliko postoji navojna spojnica, hidraulični cilindar možete da odušite
priključivanjem odgovarajućeg creva na spojnicu (navojna spojnica raspolaže
internim nepovratnim ventilom)
5. Hidraulični sistem podesite tako, da pritisak na hidrauličnom cilindru ne prelazi
5 bara.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
23/36
Puštanje u rad
6. Uključite hidraulični sistem.
7. Upravljačke ventile podesite tako da se hidraulični cilindar uvlači pri veoma
niskoj brzini (pritisak na strani klipnjače). Prostor prstena na strani klipnjače
hidrauličnog cilindra se puni uljem, a prisutni vazduh izlazi preko priključka za
odušivanje ili preko navojne spojnice.
8. Čim u vazduhu više ne bude ulja i on izlazi bez mehurića, znači da je
hidraulični cilindar dovoljno odušen.
Međutim, ovo važi samo za slučaj, kada se tačka odušivanja nalazi na
najvišem mestu.
9. Nakon toga, isključite hidraulični sistem i zatvorite zavrtanj za odušivanje.
10.Nakon odušivanja radne tačnosti na strani klipnjače hidrauličnog cilindra,
odušivanje izvršite na isti način i sa donje strane.
11.Nakon toga, hidraulični cilindar je spreman za rad.
–– Hidraulični cilindar pokrenite uz neznatni pritisak, sve do potpunog
odušivanja hidrauličnog postrojenja.
–– Posmatrajte nivo tečnosti u rezervoaru i po potrebi ga dopunite.
Punjenje i odušivanje hidrauličnog
cilindra uz sigurnosno odušivanje
Sl. 9: Punjenje i odušivanje hidrauličnog cilindra uz sigurnosno odušivanje
1. Otvaranje: Klin za odušivanje odvrnite pomoću šestougaonog ključa
maksimalno do graničnika, prema sigurnosnom zavrtnju za zatvaranje.
2. Punjenje: Hidraulični cilindar napunite uljem, pri čemu izlaze vazduh i ulje.
3. Odušivanje: Vazduh je u potpunosti izašao iz hidrauličnog cilindra, kada ulje
počne da izlazi bez mehurića.
4. Zatvaranje: Okrećite klin za odušivanje pomoću šestougaonog ključa ka
unutrašnjem graničniku, sve dok ulje ne prestane da izlazi.
Punjenje i odušivanje hidrauličnog
cilindra preko šestougaonog
zavrtnja za odušivanje
Sl. 10: Punjenje i odušivanje hidrauličnog cilindra preko šestougaonog zavrtnja za
odušivanje
24/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Puštanje u rad
1. Otvaranje: Pomoću šestougaonog ključa, za pola obrtaja, otpustite unutrašnji
šestougaoni zavrtanj za odušivanje.
2. Punjenje: Hidraulični cilindar napunite uljem, pri čemu izlaze vazduh i ulje.
3. Odušivanje: Vazduh je u potpunosti izašao iz hidrauličnog cilindra, kada ulje
počne da izlazi bez mehurića.
4. Zatvaranje: Zavrćite šestougaoni unutrašnji zavrtanj za ispuštanje vazduha
pomoću šestougaonog ključa. Zatvorite ga tako da više ne izlazi ulje. Obratite
pažnju na obrtni momenat!
Punjenje i odušivanje hidrauličnog
cilindra preko nepovratnog ventila
Sl. 11: Punjenje i odušivanje hidrauličnog cilindra preko nepovratnog ventila
1. Otvaranje: Pomoću šestougaonog ključa, za pola obrtaja otpustite unutrašnji
šestougaoni zavrtanj za odušivanje na nepovratnom ventilu.
2. Punjenje: Hidraulični cilindar napunite uljem, pri čemu izlaze vazduh i ulje.
3. Odušivanje: Vazduh je u potpunosti izašao iz hidrauličnog cilindra, kada ulje
počne da izlazi bez mehurića.
4. Zatvaranje: Zatvorite unutrašnji šestougaoni zavrtanj za odušivanje na
nepovratnom ventilu pomoću šestougaonog ključa, tako da ne propušta ulje.
Obratite pažnju na obrtni momenat!
Punjenje i odušivanje hidrauličnog
cilindra preko navojne spojnice
Sl. 12: Punjenje i odušivanje hidrauličnog cilindra preko navojne spojnice
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
25/36
Puštanje u rad
1. Priključivanje creva za merenje pritiska: Odvrnite kapicu za zatvaranje navojne
spojnice, a crevo za merenje pritiska pomoću zavrtnja pričvrstite do kraja na
navojnu spojnicu.
2. Punjenje: Hidraulični cilindar napunite uljem. Pri tom, izlaze vazduh i ulje i
odvode se preko creva za merenje pritiska.
3. Odušivanje: Vazduh je u potpunosti izašao iz hidrauličnog cilindra, kada ulje
počne da izlazi bez mehurića.
4. Zatvaranje: Odvijanjem creva za merenje pritiska, konus ventila se ponovo
oprugom potiskuje u svoje ležište. Ponovo zavrnite kapicu za zatvaranje
navojne spojnice, radi zaštite od prljavštine i oštećenja.
1.1.19Puštanje hidrauličnog cilindra u rad
Nakon što je hidraulični cilindar ugrađen u postrojenje, sistem napunjen
odgovarajućom radnom tečnošću i hidraulični cilindar odušen na ispravan način,
hidraulični cilindar možete pustiti u rad.
Obratite pažnju na radno uputstvo koje je specifično za proizvod i postrojenje.
Problemi prilikom puštanja u rad
Identični hidraulični cilindri nakon ugradnje u mašinu, mogu da na različit način
izvršavaju funkcije odn. prikazuju različite greške, što je posledica specifičnih
uslova u kojima radi mašina (mase, brzine, trenje, električno upravljanje, zadate
vrednosti itd.).
1.1.20Podešavanje amortizacije krajnjih položaja

UPOZORENJE
Nekontrolisani i opasni pokreti mašine!
Opasnost po život, opasnost od povređivanja ili materijalnih šteta!
ff Nemojte odvrnuti ceo prigušni ventil.
ff Prigušni ventil podešavajte samo pomeranjem prigušnog klina.
Kod podesive amortizacije krajnjih položaja, potrebno je voditi računa da se puni
kapacitet amortizacije može postići samo kada je zatvoren prigušni ventil.
U tu svrhu, vodite računa o podacima iz važećih tehničkih listova. Podatke
o tehničkom listu možete pronaći na natpisnoj pločici hidrauličnog cilindra
(pogledajte odeljak 5.3. »Identifikacija proizvoda«) ili na internet adresi:
www.boschrexroth.com/ICS
Prilikom isporuke, hidraulični cilindri imaju maksimalno dejstvo amortizacije
krajnjih položaja, tj. prigušni klin prigušnih ventila je zavrnut do kraja, te zatvara
26/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Puštanje u rad
uljni kanal podesive amortizacije krajnjih položaja. Otvaranjem prigušnog klina,
povećava se brzina u području amortizacije krajnjih položaja.
Uzmite u obzir veće brzine graničnika krajnjeg položaja!
Podesiva amortizacija krajnjih
položaja sa zaštićenim prigušnim
klinom
Sl. 13: Podesiva amortizacija krajnjih položaja sa zaštićenim prigušnim klinom
ff Za promenu fabričkih podešavanja amortizacije krajnjih položaja, odvrnite
prigušni klin pomoću šestougaonog ključa, sve dok se ne postigne
odgovarajući stepen amortizacije. Prigušni klin, zbog osigurača, ne može da
se do kraja odvrne iz prigušnog ventila.
Podesiva amortizacija krajnjih
položaja sa zaštićenim prigušnim
klinom
Sl. 14: Podesiva amortizacija krajnjih položaja sa kontra prigušnim klinom
ff Odgovarajućim alatom (prstenasti ključ ili ključ za navrtke) otpustite kontranavrtku prigušnog ventila i odvrnite prigušni klin pomoću šestougaonog ključa,
sve dok se ne postigne odgovarajuća amortizacija.
ff Nakon toga, pritegnite kontra-navrtku prigušnog ventila. Pritezanjem kontranavrtke određujete položaj prigušnog klina.
8.2 Ispiranje postrojenja/hidrauličnog cilindra
Prilikom ispiranja postrojenja, hidraulični cilindar mora da se odvoji od postrojenja.
Prilikom ugradnje hidrauličnog cilindra u mašinu (kompletiranje komponenti,
sistemi vodova i pogoni) mora da se osigura da ne dođe do prekoračenja
maksimalne dozvoljene klase čistoće (pogledajte odeljak 8.1.1. »Punjenje
hidrauličnog cilindra hidrauličnim uljem i odušivanje«) u celokupnom sistemu.
Obzirom da usled različitih načina ugradnje, hidrauličnih funkcija hidrauličnog
cilindra ili usled mogućnosti hidrauličnog sistema postoje različiute situacije,
obratite pažnju na odeljak 8.1.1. »Punjenje hidrauličnog cilindra hidrauličnim uljem
i odušivanje«.
8.3 Ponovno puštanje u rad nakon mirovanja
ff Prilikom ponovnog puštanja u rad, obratite pažnju na napomene za puštanje u
rad (pogledajte odeljak 8 »Puštanje u rad«).
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
27/36
Pogon
9
Pogon
Podaci o radu hidrauličnog cilindra mogu da se daju samo u vezi sa mašinom
odnosno postrojenjem.
ff Te podatke možete pronaći u radnim uputstvima proizvođača mašine.
Stručnjaci za hidrauliku pogonske parametre i informacije o funkciji i načinu rada
hidrauličnog cilindra mogu pronaći u važećim tehničkim listovima i odgovarajućoj
dokumentaciji, koja je specifična za proizvod (pogledajte poglavlje 16 »Tehnički
podaci«).
10 Servisiranje i opravke
Prema standardu DIN 31051, servisiranje označava skup svih mera za očuvanje
i ponovno uspostavljanje stvarnog stanja tehničkih sistema kao i za njegovo
utvrđivanje i procenu.
Zadaci se dele na tri grupe:
•• Održavanje: mere za očuvanje zadatog stanja
•• Kontrola: mere za utvrđivanje i procenu stvarnog stanja
•• Opravke: mere za ponovno uspostavljanje zadatog stanja
Pomoću ovih mera obezbeđuje se funkcionalnost hidrauličnog postrojenja i
hidrauličnog cilindra.
Rexroth hidraulička postrojenja i Rexroth hidraulični cilindri imaju konstrukcione
preduslove za visoku funkcionalnost (pogonska sigurnost, radni vek). Oni
zahtevaju samo neznatno održavanje. Međutim, ono je neophodno za
funkcionalnost.
Prema iskustvima, 70% smetnji i oštećenja na hidrauličnim postrojenjima i
hidrauličnim cilindrima indirektno uzrokuju radne tečnosti. Tako postoji primarna
potreba za kontrolu i održavanje u okviru provere i sprovođenja mera za
održavanje funkcionalnosti (stanje, klasa čistoće) radne tečnosti.
28/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Servisiranje i opravke
Pazite da sredstvo za podmazivanje ne prodre u hidrauličnu cirkulaciju.
10.1 Čišćenje i nega
ff Tokom svih radova, održavajte najviši stepen čistoće.
ff Pre otpuštanja zavrtnjeva i komponenti, spoljašnje okruženje očistite
industrijskim krpama koje ne ostavljaju vlakna.
ff Zatvorite sve otvore zaštitnim kapicama, kako u sistem ne bi mogla da prodre
nečistoća.
10.2 Kontrola
Bosch Rexroth preporučuje da dokumentujete rezultate kontrole,
•• kako bi, uzimajući u obzir funkcionalnost i ekonomičnost, intervali kontrole i
održavanja mogli da budu prilagođeni stvarnim pogonskim uslovima.
•• kako bi poređenjem dokumentovanih vrednosti, smetnje mogle da se
prepoznaju na vreme.
10.3 Plan održavanja
ff Obim i vremenske intervale održavanja i kontrole možete da pronađete u
planu održavanja proizvođača postrojenja.
10.4 Održavanje
Uobičajeno, za hidraulični cilindar, nakon puštanja u rad, skoro da i nije potrebno
održavanje. Nakon što se novi sistem pusti u rad, potrebne su redovne kontrole
kako bi se proverilo da li hidraulični cilindar besprekorno funkcioniše. Tokom tih
kontroli, obratite posebnu pažnju na sledeće:
•• mogućnost isticanja ulja na priključcima za ulje,
•• kontrola »tragova pri kretanju« ili mehaničkog oštećenja površine klipnjače
usled hoda klipa. Tragovi pri kretanju mogu da ukažu na zaprljanje hidrauličnog
sistema ili na nedozvoljena poprečna opterećenja hidrauličnog cilindra.
•• oštećenja premaza
•• moguće curenje na glavi ili na dnu cilindra
•• ekstremne temperature i zaprljanje skraćuju radni vek hidrauličnog cilindra. Iz
tog razloga obezbedite redovno održavanje celokupnog hidrauličnog sistema.
Napomene, koje se odnose na specifične zahteve hidrauličnog cilindra u
pogledu pogonske temperature i temperature okruženja, kao i čistoće ulja,
možete pronaći u odgovarajućem tehničkom listu (pogledajte poglavlje 16
»Tehnički podaci«). Eventualne dodatne zahteve možete pronaći u uputstvu
za ugradnju i održavanje hidrauličnog sistema i u tehničkim listovima za
primenjene hidraulične tečnosti.
•• intervali zamene potrošnih delova, kao što su npr. zaptivke, vodeće čaure
i vodeći prstenovi, zavise od pojedinačnih slučajeva primene, uslova rada,
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
29/36
Servisiranje i opravke
temperature i kvaliteta fluida. Za zamenu ovih potrošnih delova nije definisano
tačno vreme.
•• curenje u području klipnjače i glave cilindra ukazuje na to da je potrebna
zamena potrošnih delova.
•• u skladu sa pogonskim zahtevima, za otvore na zglobnim elementima, zakretne
rukavce itd. intervali za podmazivanje moraju biti određeni već prilikom
projektovanja hidrauličnog cilindra. Intervali podmazivanja se nalaze u planu
održavanja proizvođača postrojenja.

UPOZORENJE
Opasnost od paljenja hidrauličnog cilindra sa EX oznakom usled
neodgovarajućeg održavanja ili servisiranja!
Opasnost po život! Opasnost od povređivanja!
ff Redovno sprovodite kontrole da debljina sloja prašine na hidrauličnom
cilindru ostane ispod 5 mm i da se redovno uklanja, kako ne se ne bi javila
opasnost od paljenja u eksplozivnom području.
ff Redovno vršite kontrole, kako bi izjednačenje potencijala na hidrauličnom
cilindru uvek ostalo u funkciji i bilo priključeno, jer u suprotnom, postoji
opasnost od paljenja usled elektrostatičkog punjenja.
ff Nakon opravke i radova na održavanju, a pre puštanja u rad u eksplozivnom
području, proverite da li je izjednačenje potencijala priključeno na hidraulični
cilindar.
1.1.21Održavanje klipnjače
Kako bi se sprečila korozija klipnjače, klipnjača u periodu mirovanja treba da bude
uvek u uvučenom stanju.
Ukoliko se u hidrauličnim cilindrima upotrebljavaju radne tečnosti, kao što su npr.
HFD-R (estar fosforne kiseline), HFA (emulzija vode i ulja) ili HFC (hidroglikol),
prilikom održavanja se sprovode sledeći radovi:
Opšte informacije
ff Klipnjača uvek mora da bude presvučena zaštitnim uljnim filmom.
Pri tom,vodite računa o njegovoj kompatibilnosti sa fluidom.
ff U područjima sa visokom vlagom ili sa veoma promenljivim uslovima (npr.
oscilacije u temperaturi ili postavljanje u spoljašnjem prostoru), svake nedelje
proverite zaštitni uljni film. U područjima sa umerenim uslovima, kontrola
zaštitnog uljnog filma može se obavljati u mesečnim intervalima.
Zaštitni film je potreban, kako bi se otvoreni delovi klipnjače zaštitili od korozije.
Zbog toga je potrebno da izvršite sledeće preventivno održavanje:
Preventivno servisiranje klipnjače
1. Preventivno održavanje bi, po mogućnosti, trebalo da izvršite u suvom
okruženju.
–– Svežom vodom rastvorite i sa klipnjače uklonite sve ostatke soli, peska i
ostatke obrade, kao i nečistoće.
–– Nemojte upotrebljavati paročistače niti uređaje za čišćenje vodenim mlazom
pod pritiskom.
30/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Servisiranje i opravke
2. Preventivno održavanje se može sprovesti samo kada je klipnjača čista i
suva. Ukoliko nemate dovoljno vremena da bi se klipnjača mogla u potpunosti
osušiti, pre održavanja ostavite je da se što duže suši. Ponovite održavanje,
čim budete imali dovoljno vremena.
3. Industrijsku krpu za brisanje bez vlakana natopite zaštitnim uljem niskog
viskoziteta. Krpom nanesite zaštitno ulje preko cele klipnjače.
Hitno servisiranje hidrauličnog
cilindra i klipnjače nakon kontakta
sa hemikalijama
Nakon kontakta sa hemikalijama, što je pre moguće izvršite hitno održavanje.
Hitno održavanje obuhvata sledeće radove:
1. Odgovarajućim sredstvom za čišćenje rastvorite i uklonite sve ostatke
hemikalija.
2. Sprovedite radne korake preventivnog održavanja.
Učestalost servisiranja
Ovde opisano preventivno održavanje bi trebalo da se izvrši pre prvog puštanja u
rad hidrauličnog cilindra ili nakon perioda mirovanja.
10.5 Zamena potrošnih delova
U slučaju pitanja ili nedoumica, uvek se obratite kompaniji Bosch Rexroth ili
lokalnom Rexroth distributeru.
Otvaranjem hidrauličnog cilindra prestaju da važe prava na osnovu garancije.
10.6 Opravke
Kompanija Bosch Rexroth vam nudi celokupnu servisnu ponudu za opravke
vašeg hidrauličnog cilindra. Pošaljite upit najbližem predstavništvu kompanije
Bosch Rexroth ili direktno centrali. Adrese možete pronaći na stranici
www.boschrexroth.com.
10.7 Rezervni delovi
NAPOMENA
Nepravilna funkcija mašine zbog upotrebe pogrešnih rezervnih delova!
Materijalna šteta!
ff Upotrebljavajte isključivo komponente, koje su navedene u specifičnoj
dokumentaciji proizvoda (lista delova).
ff Upotrebljavajte isključivo nove zaptivke, koje su dovoljno otporne na fluide.
ff Iako izgleda isto, zaptivni materijal može da se razlikuje, pa zato proverite
broj materijala.
U slučaju pitanja ili nedoumica, uvek se obratite kompaniji Bosch Rexroth ili
lokalnom Rexroth distributeru.
ff Porudžbine rezervnih delova pošaljite najbližem predstavništvu kompanije
Bosch Rexroth ili direktno centrali. Adrese možete pronaći na stranici
www.boschrexroth.com.
ff Prilikom poručivanja rezervnih delova, navedite sledeće podatke:
–– Broj materijala i broj naloga hidrauličnog cilindra (natpisna pločica),
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
31/36
Stavljanje van pogona
–– Broj pozicije odgovarajuće komponente u skladu sa listom delova
11 Stavljanje van pogona
11.1 Priprema za stavljanje van pogona

UPOZORENJE
Visok radni pritisak u hidrauličnom cilindru i sistemu!
Opasnost od povređivanja ili materijalne štete usled razletanja delova ili curenja
ulja tokom rada!
ff Isključite sve komponente za prenos snage, kao i priključke (električne,
pneumatske, hidraulične), u skladu sa podacima proizvođača i zaštitite ih
od ponovnog uključivanja. Ukoliko je moguće, sa postrojenja uklonite glavni
osigurač.
ff Prema potrebi, eliminišite pritisak u akumulatoru na strani na kojoj se nalazi
ulje.
ff Rasteretite hidraulični cilindar od spoljašnjih sila.
U slučaju stavljanja van pogona i demontaže hidrauličnog cilindra iz hidrauličnog
postrojenja, obratite pažnju na sledeće:
1. Iz sigurnosnih razloga, ne smete da otpuštate vodove, priključke i
komponente, sve dok je postrojenje pod pritiskom. Najpre smanjite
opterećenje, rasteretite akumulator pritiska, isključite pumpe i zaštitite
postrojenje od ponovnog uključivanja.
2. Pripremite prihvatne posude, koje su dovoljno velike da prihvate celokupnu
zapreminu ulja.
11.2 Stavljanje van pogona
ff Ulje ispustite u pripremljene prihvatne posude.
ff Pri tom, pazite da cevovodi i potrošači budu u potpunosti ispražnjeni.
ff Po potrebi, izvršite i mere odušivanja.
11.3 Priprema demontaže
Pre početka radova na hidrauličnom cilindru, preduzmite sledeće mere:
ff Pobrinite se da crtež komponenti/lista rezervnih delova budu jasno čitljivi.
ff Obezbedite čist, profesionalan alat i čisto radno mesto.
ff Obzirom na moguća odstupanja prilikom podizanja hidrauličnog cilindra,
računajte da je težina hidrauličnog cilindra za oko 10% veća od težine,
navedene na crtežima ili u tehničkim listovima.
ff Tokom demontaže hidrauličnog cilindra, u hidraulični sistem ne sme da prodre
nečistoća. Izvršite besprekorno zaptivanje svih priključnih mesta pomoću
čeličnih čepova, poklopaca za prirubnice ili pomoću specijalnih plastičnih
čepova koji su pogodni za te svrhe.
ff Uverite se da hidraulični cilindar, a naročito klipnjača, nisu oštećeni.
32/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Demontaža i zamena
ff Upotrebljavajte stabilnu podlogu za odlaganje hidrauličnog cilindra i
demontiranih delova.
11.4 Sprovođenje demontaže
Prilikom demontaže hidrauličnog cilindra iz postrojenja/mašine, za podizanje
i pomeranje važe ista pravil koja su opisana u poglavlju 6.1. »Transport
hidrauličnog cilindra«.
11.5 Priprema hidrauličnog cilindra za skladištenje/dalju
upotrebu
ff Za skladištenje hidrauličnog cilindra radi kasnije ponovne upotrebe, izvršite
neophodne korake, koji su opisani u poglavlju 6.2. »Skladištenje hidrauličnog
cilindra«.
12 Demontaža i zamena
12.1 Priprema demontaže
Pre nego što započnete demontažu hidrauličnog cilindra, moraju biti ispunjeni svi
opšti uslovi, u skladu sa odeljkom 11 »Stavljanje van pogona«. Obezbedite dobru
pripremu.
Kako bi zamena rezervnih delova hidrauličnog cilindra bila moguća, on se mora
demontirati.
12.2 Sprovođenje demontaže
Prilikom demontaže postupite na sledeći način:
ff Koliko je god to moguće, ispustite radnu tečnost iz još uvek montiranog
hidrauličnog cilindra. Potpuno pražnjenje hidrauličnog cilindra može da se
izvrši u demontiranom stanju.
ff Demontirajte glavu cilindra.
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
33/36
Odlaganje na otpad
–– Skinite glavu cilindra sa cevi i pustite da preostali deo radne tečnosti iscuri
iz cevi.
–– Ukoliko je potrebno, nakon toga, klipnjaču izvucite iz hidrauličnog cilindra
pomoću kaiševa za podizanje.
–– Klipnjaču postavite na specijalno pripremljene, stabilne blokove, koji
sprečavaju da se klipnjača otkotrlja (drveni blokovi, prizmatične drvene
grede ili blokovi sa mekom, obrtnom podlogom, bez nečistoća).
ff Ukoliko je potrebno, uklonite osigurač između okca cilindra i klipnjače i ključ
postavite u za to predviđeni otvor ili površinu. Kaiš za podizanje postavite
oko okca cilindra, tako da ostane vidljivo kada se otpusti sa klipnjače. Sada
klipnjaču okrećite pomoću ključa, sve dok se okce cilindra ne odvoji od
klipnjače.
ff Pričvrstite kaiševe za podizanje na glavi cilindra i lagano ih pomerajte nadole
sa klipnjače (ukoliko se glava cilindra teško pomera preko klipnjače, morate
da je okrećete lagano).
ff Uklonite zaptivke, te pomoću sredstva za odmašćivanje, temeljno očistite
glavu cilindra (od starih, lepljivih ostataka, čestica prašine itd.). Temeljno
očistite i klipnjaču, jer svaka čestica nečistoće može da ošteti zaptivku prilikom
sastavljanja. Ne zaboravite da očistite navoje klipnjače, okca cilindra i zaštitni
omotač.
12.3 Zamena komponenti
U slučaju pitanja ili nedoumica, uvek se obratite kompaniji Bosch Rexroth ili
lokalnom Rexroth distributeru: www.boschrexroth.com
13 Odlaganje na otpad
ff Pojedinačne materijale odlažite na otpad u skladu sa zakonskim propisima.
Posebna pažnja prilikom odlaganja na otpad je neophodna za komponente sa
ostacima radne tečnosti.
ff Obratite pažnju na napomene za odlaganje na otpad, koje su navedene u
sigurnosno-tehničkom listu radne tečnosti.
ff Pri odlaganju na otpad električnih i elektronskih komponenti
(npr. sistemi za merenje putanje, granični prekidač), poštujte specifične
zakonske odredbe i propise za datu zemlju.
13.1 Zaštita životne sredine
Nepažljivo odlaganje na otpad hidrauličnog cilindra, njegovih komponenti i ulja
može da dovede do zagađenja životne sredine. Obratite pažnju na sledeće tačke:
ff Odlaganje na otpad vršite u skladu sa važećim odredbama u vašoj zemlji odn.
internim propisima firme.
ff Ulje odložite u skladu sa zakonskim propisima i pored toga, uzmite u obzir i
sigurnosno-tehničke listove za korišćeni radni fluid.
34/36
Bosch Rexroth AG
Radno uputstvo za hidraulični cilindar | R-SR 07100-B/03.11
Proširenja i modifikacije
14 Proširenja i modifikacije
Eventualna proširenja ili modifikacije proizvoda vršite na sopstvenu odgovornost.
Izjave prestaju da važe
Proširenjima ili modifikacijama proizvoda, koji je kompanija Bosch Rexroth pustila
u promet, menjate stanje proizvoda kakvo je bilo tokom isporuke. Izjave, koja je
kompanija dala u vezi sa ovim proizvodom, time prestaju da važe.
Ukoliko imate pitanja, obratite se najbližem predstavništvu kompanije Bosch
Rexroth ili direktno centrali. Adrese možete pronaći na stranici:
www.boschrexroth.com
15 Traženje i otklanjanje grešaka
15.1 Pri traženju grešaka, postupite na sledeći način:
Otklanjanje grešaka se vrši, pre svega, zamenom neispravnih komponenti.
Samo komponente, koje su navedene u listi delova (listi rezervnih delova),
zamenite novim, po konstrukciji istim i proverenim komponentama, koje po
svom kvalitetu odgovaraju prvobitnim komponentama.
Za opravku neispravnog hidrauličnog cilindra, obratite se najbližem
predstavništvu kompanije Bosch Rexroth ili direktno centrali. Adrese možete
pronaći na stranici www.boschrexroth.com.
Nakon otklanjanja stvarnog oštećenja, trebalo bi da uklonite i uzroke odn.
posledične štete. Tako, na primer, u slučaju otkazivanja neke komponente usled
habanja, isperite postrojenje i očistite odn. zamenite ulje.
Tabela 15: Otklanjanje greške
R-SR 07100-B/03.11 | Radno uputstvo za hidraulični cilindar
Bosch Rexroth AG
35/36
Tehnički podaci
16 Tehnički podaci
Pogledajte važeće tehničke listove i odgovarajuću, važeću specifičnu
dokumentaciju (liste delova) za hidraulični cilindar.
Važeće tehničke listove možete pronaći na internet adresi:
www.boschrexroth.com/ICS
17 Dodatak
17.1 Spisak adresa
Adrese naših predstavništava za određene zemlje možete pronaći na internet
adresi www.boschrexroth.com.
Greška
Mogući uzrok greške
Otklanjanje greške
Stick-Slip efekat
Vazduh u hidrauličnom cilindru
ff Odušite hidraulični cilindar, pogledajte odeljak 8.1.1
»Punjenje hidrauličnog cilindra hidrauličnim uljem i
odušivanje«.
Zaptivke su istrošene
ff Organizujte zamenu zaptivki,
pogledajte odeljak 10.5 »Zamena potrošnih delova«.
Spoljašnje poprečne sile na klipnjači i
hidrauličnom cilindru
ff U vezi sa tim, obratite pažnju na poglavlje 7.2 »Uslovi
ugradnje«.
Tragovi habanja na površini klipnjače
ff Izvršite zamenu klipnjače,
pogledajte odeljak 12.3 »Zamena komponenti«.
Zaptivke klipnjače su pohabane
ff Izvršite zamenu zaptivki,
pogledajte odeljak 12.3 »Zamena komponenti«.
Curenje na priključcima
vodova
Zavrtnji su labavi
ff Čvrsto pritegnite zavrtnje.
Neispravan zaptivni element
ff Zamenite zaptivne elemente na zavrtnjima.
Hidraulični cilindar nema
amortizaciono delovanje/
teško prelazi u krajnji
položaj
Podešavanje amortizacije krajnjih položaja
ne odgovara zahtevima
ff Podesite amortizaciju krajnjih položaja, pogledajte
odeljak 8.1.3 »Podešavanje amortizacije krajnjih položaja«.
Curenje na strani
klipnjače
Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main
Nemačka
Tel. +49 (0) 9352 18-0
Faks +49 (0) 9352 18-2358
[email protected]
www.boschrexroth.com
Zadržava se pravo na izmene
Printed in Germany
R-SR 07100-B/03.11
Download

Hidraulični cilindar