Návod k provozu
Bimetalové teploměry, modely 53, 54, 55 (ATEX)
CE Ex
II 2 GD c TX
Model R5502
Model S5413
CZ
CZ Návod k provozu pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
Strana 3 - 17
© 2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Všechna práva vyhrazena.
WIKA® je značka zaregistrovaná v různých zemích.
Pročtěte si návod k provozu před zahájením jakýchkoli prací!
Uschovejte ho pro budoucí použití!
2
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Další jazykové varianty jsou k dispozici na www.wika.com.
Obsah
Obsah
CZ
1. Všeobecné informace
4
2. Bezpečnost
6
3. Specifikace
10
4. Konstrukce a funkce
10
5. Přeprava, balení a uskladnění
11
6. Uvedení do provozu, provoz
12
7. Údržba a čištění
14
8. Demontáž, vrácení a likvidace
15
Příloha: Prohlášení ES o shodě
17
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Prohlášení shody naleznete na stránce www.wika.com.
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
3
1. Všeobecné informace
1. Všeobecné informace
■■ Bimetalové teploměry popsané v návodu k provozu byly navrženy
a vyrobeny na základě současného stavu vědy a techniky. Během
výroby podléhají všechny komponenty přísným kvalitním a
ekologickým kritériím. Náš managementový systém je certifikovaný
dle norem ISO 9001 a ISO 14001.
CZ
■■ Tento návod k provozu obsahuje důležité informace o zacházení
s přístrojem. Předpokladem bezpečnosti při práci je, aby byly
dodržovány všechny bezpečnostní a pracovní pokyny.
■■ Dodržujte příslušné platné místní předpisy protiúrazové prevence a
obecné bezpečnostní předpisy pro rozsah použití přístroje.
■■ Návod k provozu je součástí přístroje a musí být uschováván v
bezprostřední blízkosti přístroje. Musí být pro odborné pracovníky
kdykoliv lehce přístupný a čitelný.
■■ Odborní pracovníci si musí před zahájením jakékoliv práce návod k
provozu pročíst a porozumět mu.
■■ Výrobce neručí v případě jakékoli škody způsobené použitím
výrobku v rozporu s určeným účelem, nedodržením tohoto návodu
k provozu, nasazením nedostatečně kvalifikovaných pracovníků
nebo neoprávněnými úpravami přístroje.
■■ Platí všeobecné podmínky obsažené v prodejní dokumentaci.
■■ Další informace:
- Internetová adresa:
www.wika.de / www.wika.com
- Příslušný údajový list: TM 53.01, TM 54.01, TM 55.01
4
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
■■ Technické změny vyhrazeny.
1. Všeobecné informace
Vysvětlení symbolů
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se
jí nevyvarujete, může vést k závažnému zranění nebo
usmrcení.
CZ
POZOR!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud
se jí nevyvarujete, může vést k lehkému zranění nebo
poškození zařízení či životního prostředí.
Informace
... uvádí užitečné rady, doporučení a informace pro
efektivní provoz bez problémů.
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci v
nebezpečné zóně. Pokud se jí nevyvarujete, může vést k
závažnému zranění nebo usmrcení.
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se
jí nevyvarujete, může vést k popáleninám způsobeným
horkými povrchy nebo kapalinami.
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
5
2. Bezpečnost
2. Bezpečnost
VAROVÁNÍ!
Před instalací, uvedení do provozu a provozem se ujistěte,
že jste ohledně rozsahu měření, konstrukce a specifických
podmínek měření vybrali správný bimetalový teploměr.
Musí být testována snášenlivost mokrých částí procesních
přípojek (teploměrná jímka, stopka teploměrné jímky) s
médiem.
Nedbání tohoto opatření může vést k závažnému zranění
a/nebo poškození zařízení.
CZ
Další důležité bezpečnostní pokyny naleznete v
jednotlivých kapitolách tohoto návodu k provozu.
2.1 Účel použití
Tyto bimetalové teploměry se používají na měření teploty v
nebezpečných oblastech průmyslových aplikací.
Přístroj byl navržen a vyroben pouze pro zde popsaný účel použití a
smí být používán pouze v souladu s tímto účelem.
Výrobce neručí za žádné vady způsobené použitím, které je v rozporu
se zamýšleným účelem.
6
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Technické specifikace obsažené v tomto návodu k provozu je nutno
doržovat. Při nesprávném zacházení nebo provozování přístroje mimo
jeho technické specifikace je nutno, aby byl okamžitě odstaven z
provozu a podroben inspekci autorizovaným servisním technikem fy.
WIKA.
2. Bezpečnost
2.2 Kvalifikace personálu
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění v případě nedostačující
kvalifikace!
Nesprávné zacházení může vést k vážnému zranění a
poškození zařízení.
■■ Činnosti popsané v tomto návodu k provozu smí
provádět pouze odborní pracovníci s níže popsanými
kvalifikacemi.
■■ Zajistěte, aby nekvalifikovaní pracovníci nevstupovali
do nebezpečných zón.
CZ
Odborný pracovník
Za odborné pracovníky se považují pracovníci, kteří na základě svého
technického školení, znalostí v oblasti měřicí a řídicí technologie,
jakož svých zkušeností a znalostí předpisů příslušné země, aktuálních
norem a směrnic jsou schopni provádět popsanou práci a samostatně
poznat potenciální rizika.
2.3 Dodatečné bezpečnostní pokyny pro přístroje dle ATEX
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
VAROVÁNÍ!
Nedodržování těchto pokynů a jejich obsahu může vést ke
ztrátě ochrany proti výbuchu.
VAROVÁNÍ!
Podmínky použití a bezpečnostní požadavky dle
osvědčení ES přezkoušení typu musí být bezpodmínečně
dodržovány.
Teploměrné přístroje musí být uzemněny přes procesní
přípojku!
Bimetalové teploměry neobsahují žádný vnitřní zdroj tepla, a pokud
jsou instalovány a provozovány správně, nevedou ke zvýšení teploty!
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
7
2. Bezpečnost
Zpětné proudění tepla z procesu, které překročuje zápalnou teplotu
okolní nebezpečné zóny, není povoleno a musí mu být zabráněno
pomocí vhodné teplené izolace!
CZ Nesmí být překročovány následující teploty povrchů:
Prostředí s nebezpečím výbuchu
Povolená
teplota
povrchů
Plyn, vzduch, pára, mlha
≤ 80 % zápalné teploty ve °C
Prach, vzduch
≤ 2/3 minima zápalné
teploty ve °C 1)
1) V případě, že se na přístroji usadí prach (až do maximální tloušťky vrstvy 5 mm), musí
být dodržen bezpečnostní faktor 75 K mezi minimální zápalnou teplotou vrstvy prachu a
teplotou povrchů! Pro tlustší vrstvy prachu by se měl zajistit větší bezpečnostní faktor!
2.4 Zvláštní rizika
VAROVÁNÍ!
Zbytková média v demontovaných přístrojích mohou vést
k ohrožení osob, životního prostředí a zařízení. Zajistěte
dostatečná preventivní opatření.
8
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
VAROVÁNÍ!
Dbejte na informaci v příslušném osvědčení přezkoušení
typu a příslušné předpisy dané země pro instalaci a použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. IEC 60079-14,
NEC, CEC). Nedbání tohoto opatření může vést k
závažnému zranění a/nebo poškození zařízení.
Další důležité bezpečnostní pokyny pro přístroje se
schválením ATEX naleznete v kapitole 2.3 “Dodatečné
bezpečnostní pokyny pro přístroje dle ATEX”.
2. Bezpečnost
VAROVÁNÍ!
U naplněných přístrojích zajistěte, aby teplota média byla
pod 250 °C.
Důvod: Trubkový plášť také obsahuje kapalinovou náplň;
při teplotě > 250 °C se tato kapalina může zkalit nebo
přebarvit, v některých případech se může vznítit.
2.5 Označení, bezpečnostní značky
Označení výrobku
Model
Rok výroby
Vysvětlení symbolů
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Před montáží a uvedením přístroje do provozu si
musíte přečíst návod k provozu!
CE, Communauté Européenne
Přístroje s touto značkou vyhovují příslušným evropským
směrnicím.
ATEX – Evropská směrnice o ochraně proti výbuchu
(Atmosphère = AT, explosible = EX)
Přístroje s touto značkou splňují požadavky Evropské
směrnice 94/9/ES (ATEX) o ochraně proti výbuchu.
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
9
CZ
3. Specifikace / 4. Konstrukce a funkce
3. Specifikace
Model 53
Model 54
Model 55
Měřicí prvek
Jmenovitá velikost
Verze přístroje
■■ Model A5x
■■ Model R5x
■■ Model S5x
Povolená teplota prostředí
Pracovní tlak
■■ Trvalé zatížení (1 rok)
■■ Krátkodobě (max. 24 h)
Pouzdro, prstenec
Stopka, procesní přípojka
Druh ochrany
Bimetalová cívka
3", 5"
63, 80, 100, 160 63, 100, 160
Připojení zezadu (axiálně)
Připojení zespodu (radiálně)
Připojení zezadu, kryt se může otáčet a naklánět
-20 ... +60 °C max.
-50 ... +60 °C
Rozsah měření (EN 13190)
Rozsah stupnice (EN 13190)
Nerez ocel 1.4301 (304)
Nerez ocel 1.4571 (316Ti)
IP 65 dle EN 60529 / IEC 529
IP 66, kapalinová náplň
Pro další specifikace viz údajový list WIKA TM 53.01, TM 54.01 nebo
TM 55.01 a zakázkovou dokumentaci.
4. Konstrukce a funkce
4.1 Popis
Bimetalové teploměry této řady jsou zamyšlené pro instalaci do
potrubí, nádrží, zařízení a strojů.
Trubkový plášť a pouzdro jsou provedena z nerez oceli.
Dostupné jsou různé instalační délky a procesní přípojky umožňující
připojení k procesu.
Díky vysoké ochranné třídě teploměru (IP 65) a kapalinového tlumení
se teploměr dá provozovat i ve vibračních podmínkách.
10
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
CZ
Specifikace
5. Přeprava, balení a uskladnění
4.2 Rozsah dodávky
Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá dodacímu listu.
CZ
5. Přeprava, balení a uskladnění
5.1 Přeprava
Zkontrolujte přístroj, zda nevykazuje žádná poškození, ke kterým
mohlo dojít během přepravy.
Zjevná poškození musí být nahlášena ihned.
5.2 Obal
Obal odstraňujte teprve přímo před montáží.
Obal uschovejte, neboť poskytuje optimální ochranu při přepravě
(např. při změně místa instalace, zasílání do opravy).
5.3 Uskladnění
Přípustné podmínky v místě uskladnění:
Skladovací teplota: -20 ... +60 °C
Nevystavujte přístroj následujícím vlivům:
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
■■ Přímé záření slunce nebo blízkost horkých předmětů
■■ Mechanické vibrace, mechanické nárazy (prudké pokládání)
■■ Saze, pára, prach a korozivní plyny
Přístroj skladujte v jeho originálním balení v místě splňujícím výše
uvedené podmínky. Není-li originální balení k dispozici, zabalte a
uskladňujte teploměr takto:
1. Zabalte teploměr do antistatické plastové fólie.
2. Vložte teploměr spolu s protinárazovým materiálem do balení.
3. Bude-li teploměr uskladněn po delší dobu (více než 30 dní), vložte
do balení sáček se sikativem.
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
11
5. Přeprava ... / 6. Uvedení do provozu, provoz
VAROVÁNÍ!
Před uskladněním přístroje (následující krok) odstraňte
všechny zbytky média. To je zvláště důležité, když
médium je zdraví nebezpečné, např. žíravé, jedovaté,
rakovinotvorné, radioaktivní, atd.
CZ
Použití kapalinového tlumení doporučujeme vždy pro
teploty v blízkosti rosného bodu (±1 °C kolem 0 °C).
6. Uvedení do provozu, provoz
Bimetalový teploměr musí být uzemněn přes procesní
přípojku!
Při zašroubování přístrojů nesmí být použitá síla aplikována skrz
pouzdro, nýbrž pouze přes k tomu určené plochy pro nasazení klíče a
za použití vhodného nářadí.
Při montáži bimetalového teploměru s ukazatelem se stupnicí, jenž
se dá otáčet a naklánět, se řiďte specifickými pokyny. K nastavení
ukazatele do požadované polohy, postupujte takto:
1. Na procesní přípojce uvolněte pojistnou matici nebo spojovací
matici.
2. Šrouby s šestihrannou hlavou a šrouby s drážkou na nakláněcím
spoji musí být uvolněny.
12
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Instalace pomocí
otevřeného klíče
6. Uvedení do provozu, provoz
Uvolňování
Dávejte pozor, aby ste
uvolňovali šrouby zároveň na
protilehlé straně!
3. Nastavte ukazatel do požadované polohy, utáhněte šrouby
s šestihrannou hlavou a šrouby s drážkou a na konec pevně
utáhněte pojistnou matici nebo spojovací matici.
Povolené zatížení vibracemi v místě instalace
Přístroje by se měly vždy instalovat do míst bez vibrací.
Pokud to není možné, nesmí být překročovány následující limitní
hodnoty:
Kmitočtový rozsah < 150 Hz
Zrychlení < 0.5 g (5 m/s2)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
V případě použití teploměrných jímek je nutno, aby byly naplněny
kontaktním tepelným médiem, aby odpor přenosu tepla mezi vnější
stěnou senzoru a vnitřní stěnou teploměrné jímky byl snížen. Provozní
teplota tepelné sloučeniny je -40 ... +200 °C.
VAROVÁNÍ!
Nenaplňujte horké teploměrné jímky. Může dojít k
vystříknutí oleje!
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
13
CZ
6. Uvedení do ... / 7. Údržba a čištění
CZ
Teploměrná
jímka
Stopka
POZOR!
Při používání teploměrných
jímek dbejte na to, aby se stopka
nedotýkala dna teploměrné jímky,
protože by se stopka důsledkem
odlišných expanzních koeficientů
mohla na dně teploměrné jímky
ohnout.
(Vzorec výpočtu délky zasunutí
l1 viz příslušný údajový list
teploměrné jímky)
Požadované bezpečnostní
vzdálenosti
7. Údržba a čištění
Opravy smí provádět výhradně výrobce.
7.2 Čištění
POZOR!
■■ Na čištění teploměru používejte navlhčený hadřík.
■■ Před vrácením teploměr umyjte či očistěte, aby
personál a životní prostředí nebyly vystaveny
zbytkovému médiu.
14
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
7.1 Údržba
Tyto bimetalové teploměry nevyžadují údržbu!
Ukazatel by se měl zkontrolovat jednou nebo dvakrát ročně. Pro
tento účel musíte přístroj odpojit od procesu a zkontrolovat pomocí
kalibračního teploměru.
7. Údržba ... / 8. Demontáž, vrácení a likvidace
■■ Zbytková média v odmontovaném přístroji mohou vést
k ohrožení osob, životního prostředí a zařízení. Zajistěte
dostatečná preventivní opatření.
Informace o vrácení přístroje viz 8.2 “Vrácení”.
CZ
8. Demontáž, vrácení a likvidace
VAROVÁNÍ!
Zbytková média v odmontovaném přístroji mohou vést
k ohrožení osob, životního prostředí a zařízení. Zajistěte
dostatečná preventivní opatření.
8.1 Demontáž
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení!
Před demontáží nechte přístroj dostatečně zchladnout!
Při demontáži hrozí nebezpečí vystupování nebezpečně
horkého média pod tlakem.
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
8.2 Vrácení
VAROVÁNÍ!
Při zasílání přístroje bezpodmínečně dbejte na toto:
Všechny přístroje zasílané firmě WIKA musí být zproštěny
jakýchkoliv nebezpečných látek (kyseliny, žíravé kapaliny,
roztoky, atd.).
Při vrácení přístroje používejte originální obal nebo vhodný přepravní
obal.
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
15
8. Demontáž, vrácení a likvidace
Abyste zabránil poškození:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Vložte přístroj spolu s protinárazovým materiálem do balení.
Rozmístěte protinárazový materiál rovnoměrně po všech stranách
přepravního balení.
CZ
3. Do balení pokud možno vložte sáček se sikativem.
4. Označte zásilku jako přepravu vysoce citlivého měřicího přístroje.
Informace o vratkách naleznete pod nadpisem “Servis” na
naší webové stránce.
8.3 Likvidace
Nesprávná likvidace může vést k ohrožení životního prostředí.
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Likvidaci komponentů přístroje provádějte ekologicky šetrným
způsobem a v souladu s národními předpisy o likvidaci odpadu.
16
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
Příloha: Prohlášení ES o shodě
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
CZ
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
17
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
[email protected]
www.wika.de
18
Návod k provozu WIKA pro modely 53, 54, 55 (ATEX)
01/2015 CZ based on 10/2013 GB/D/F/E
Další dceřinné společnosti WIKA ve světě naleznete na stránce www.wika.com.
Download

Bimetalové teploměry, modely 53, 54, 55 (ATEX)