Návod k provozu
Teploměrné jímky
CZ
Příklady
CZ Návod k provozu teploměrných jímek
Strana 3 - 11
Further languages can be found at www.wika.com.
Pročtěte si návod k provozu před zahájením jakýchkoli prací!
Uschovejte ho pro budoucí použití!
2
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
© WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 2014
Obsah
Obsah
1. Všeobecné informace
4
3. Specifikace
6
2. Bezpečnost
4. Konstrukce a funkce
5. Přeprava, balení a uskladnění
6. Uvedení do provozu, provoz
7. Údržba a čištění
8. Chyby
6
6
7
9
10
10
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
9. Demontáž, vrácení a likvidace
5
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
3
CZ
1. Všeobecné informace
1. Všeobecné informace
■■ Teploměrná jímka popsaná v návodu k provozu byla navržena a vyrobena na základě
■■ Tento návod k provozu obsahuje důležité informace o zacházení s teploměrnou jímkou.
Předpokladem bezpečnosti při práci je, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní a pracovní
pokyny.
■■ Dodržujte příslušné místní předpisy úrazové prevence a obecné bezpečnostní předpisy pro
rozsah použití teploměrné jímky.
■■ Návod k provozu je součástí přístroje a musí být uschováván v bezprostřední blízkosti
teploměrné jímky. Musí být pro odborné pracovníky kdykoliv lehce přístupný a čitelný.
■■ Odborní pracovníci si musí před zahájením jakékoliv práce návod k provozu pročíst a
porozumět mu.
■■ Výrobce neručí v případě jakékoli škody způsobené použitím výrobku v rozporu s určeným
účelem, nedodržením tohoto návodu k provozu, nasazením nedostatečně kvalifikovaných
pracovníků nebo neoprávněnými úpravami teploměrné jímky.
■■ Platí všeobecné podmínky obsažené v prodejní dokumentaci.
■■ Technické změny vyhrazeny.
■■ Další informace:
- Internetová adresa:
- Kontaktní osoba:
www.wika.at / www.wika.com
Tel.:
+43 1 8691631
Fax:
+43 1 8691634
E-mail: [email protected]
Vysvětlení symbolů
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se jí nevyvarujete, může vést k
závažnému zranění nebo usmrcení.
POZOR!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se jí nevyvarujete, může vést k
lehkému zranění nebo poškození zařízení či životního prostředí.
Informace
... uvádí užitečné rady, doporučení a informace pro efektivní provoz bez problémů.
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud se jí nevyvarujete, může vést k
popáleninám způsobeným horkými povrchy nebo kapalinami.
4
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
CZ
současného stavu vědy a techniky. Během výroby podléhají všechny komponenty přísným
kvalitním a ekologickým kritériím. Náš managementový systém je certifikovaný dle norem
ISO 9001 a ISO 14001.
2. Bezpečnost
2. Bezpečnost
VAROVÁNÍ!
Před instalací, uvedení do provozu a provozem se ujistěte, že jste ohledně rozsahu
měření, konstrukce a specifických podmínek měření vybrali správnou teploměrnou
jímku.
CZ
Před instalací, uvedení do provozu a provozem se ujistěte, že použitý materiál
teploměrné jímky je vůči měřenému médiu chemicky odolný/neutrální a že je odolný
vůči mechanickému namáhání způsobenému provozem.
Nedbání tohoto opatření může vést k závažnému zranění a/nebo poškození zařízení.
Další důležité bezpečnostní pokyny naleznete v jednotlivých kapitolách tohoto návodu
k provozu.
2.1 Účel použití
Teploměrné jímky se používají na ochranu teplotních čidel proti procesním podmínkám. Navíc
teploměrné jímky umožňují odstranění teplotního čidla bez zastavení provozu. Navíc chrání před
poškozením jak prostředí tak osob, k němuž by mohlo dojít důsledkem unikajícího procesního
média.
Teploměrná jímka byla navržena a vyrobena pouze pro zde popsaný účel použití a smí být
používána pouze v souladu s tímto účelem.
Technické specifikace obsažené v tomto návodu k provozu je nutno doržovat. Teploměrná jímka
musí být okamžitě podrobena inspekci, jakmile se použije nesprávným způsobem nebo se
provozuje mimo rozsah svých technických specifikací.
Výrobce neručí za žádné vady způsobené použitím, které je v rozporu se zamýšleným účelem.
2.2 Kvalifikace personálu
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění v případě nedostačující kvalifikace!
Nesprávné zacházení může vést k vážnému zranění a poškození zařízení.
Činnosti popsané v tomto návodu k provozu smí provádět pouze odborní pracovníci s
níže popsanými kvalifikacemi.
Odborný pracovník
Za odborné pracovníky se považují pracovníci, kteří na základě jejich technického školení,
znalostí v oblasti měřicí a řídicí technologie, jakož svých zkušeností a znalostí předpisů příslušné
země, běžných norem a směrnic jsou schopní provádět popsanou práci a samostatně poznat
potenciální rizika.
Zvláštní provozní podmínky vyžadují další odpovídající znalosti, např. v oblasti agresivních a
toxických médií.
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
5
2. Bezpečnost ... 5. Přeprava, balení a uskladnění
2.3 Zvláštní rizika
VAROVÁNÍ!
Pro nebezpečná média, jakými jsou kyslík, acetylen, vznětlivé nebo jedovaté plyny
či kapaliny, a pro chladicí zařízení, kompresory, atd. musí být kromě všech předpisů
norem dodržovány také příslušné stávající zákony a ustanovení.
Ujistěte se, že teploměrná jímka je dostatečně uzemněna.
CZ
VAROVÁNÍ!
Zbytková média na demontovaných teploměrných jímkách mohou vést k ohrožení
osob, životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná preventivní opatření.
3. Specifikace
Pro specifikace viz příslušné typové listy WIKA pro dané verze teploměrných jímek a zakázkovou
dokumentaci.
4. Konstrukce a funkce
4.1 Popis
Kovové teploměrné jímky mohou být vyráběny jako verze vícedílné smontované nebo jednodílné
soustružené. Teploměrné jímky mohou být připojeny přírubovým, šroubovým nebo svarovým
fitinkem. Teplotní čidlo se přípojí přímo k teploměrné jímce pomocí vnitřního nebo vnějšího závitu
nebo hrdlové trubky.
Pokud teploměrné jímky vyrobené z kovových materiálů nevykazují při trvalém provozu s
teplotami nad 1200 °C dostatečnou odolnost proti teplotě a korozi, měly by se používat keramické
teploměrné jímky.
5. Přeprava, balení a uskladnění
5.1 Přeprava
Zkontrolujte teploměrnou jímku, zda nevykazuje žádná poškození, ke kterým mohlo dojít během
přepravy. Zjevná poškození musí být nahlášena ihned.
5.2 Obal
Obal odstraňujte teprve přímo před montáží.
Obal uschovejte, neboť poskytuje optimální ochranu při přepravě (např. při změně místa instalace,
zasílání do opravy).
6
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
4.2 Rozsah dodávky
Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá dodacímu listu.
5. Přeprava, balení a uskladnění / 6. Uvedení do provozu, provoz
5.3 Uskladnění
Nevystavujte přístroj následujícím vlivům:
■■ Přímé záření slunce nebo blízkost horkých předmětů (u teploměrných jímek s plastovým
povrchem)
■■ Mechanické vibrace, mechanické nárazy (prudké pokládání)
CZ
VAROVÁNÍ!
Před uskladněním teploměrné jímky (následující krok) odstraňte všechny zbytky
média. To je zvláště důležité, když médium je zdraví nebezpečné, např. žíravé,
jedovaté, rakovinotvorné, radioaktivní, atd.
6. Uvedení do provozu, provoz
6.1 Montáž
Dbejte na to, aby teploměrné jímky nebyly během montáže (zejména pokud se jedná o keramické
teploměrné jímky) vystaveny teplotním šokům nebo mechanickým nárazům.
Zaveďte teploměrnou jímku do adaptéru bez násilí tak, abyste ji nepoškodili. Pro montáž nesmíte
teploměrnou jímku ohnout nebo upravit.
Výjimkou je následné soustružení opěrného kroužku, aby teploměrná jímka byla v násadě
uchycena bez vůle (“pevné uložení”). Následné přizpůsobení opěrného kroužku pomocí hybného
uložení není přípustné. Obecně se v rámci ASME PTC 19.3 TW 2010 teploměrné jímky s opěrným
kroužkem nedoporučují a jsou mimo rozsah normy.
Při montáži přístroje na měření teploty do teploměrné jímky doporučujeme používat vhodný
těsnicí materiál zabraňující např. vnikání vlhkosti.
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
Obecně by se špička teploměrné jímky měla umístit do středu trubky, byť poloha může ve
zvláštních případech být odlišná. Musí být zajištěno, aby měřicí prvek (Pt100, termočlánek,
dvojkov, atd.) byl úplně vystavený médiu a aby nebyl zakrytý čepem příruby. Pokud toto
důsledkem malého průměru trubky nelze zajistit, tak můžete kolem bodu měření vložit rozšíření
trubky.
Zvětšení průměru trubky
ze DN 40 na DN 80
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
7
6. Uvedení do provozu, provoz
Teploměrné jímky se šroubovým fitinkem
V případě použití paralelních závitů by se při montáži mělo použít vhodné těsnění. Kuželovité
závity je možno těsnit vhodným těsněním nebo přídavným svařeným švem. Používejte správné
utahovací momenty a vhodná nářadí (např. klíč).
Teploměrné jímky se svarovým fitinkem
CZ Zavařené teploměrné jímky lze namontovat přímo do procesu (stěna trubky nebo nádrže) nebo
pomocí svařovaného hrdla. Dbejte na to, aby svařený šev byl čistý a abyste používal vhodné
zařízení. V případě potřeby svařené švy tepelně upravte.
Teploměrné jímky s přírubovým fitinkem
Rozměry příruby teploměrné jímky musí odpovídat rozměrům protilehlé příruby na straně procesu.
Použitá těsnění musí být vhodná pro daný proces a geometrii příruby (viz dodací list). Při instalaci
používejte správné utahovací momenty a vhodná nářadí (např. klíč). U teploměrných jímek s
límcem dbejte na to, aby odpovídal vnitřnímu průměru spojení a aby jím byl podepřen. V případě
pevného límce by límce měly být přizpůsobeny vnitřnímu průměru spojení.
Bez ohledu na procesní spojení existují 3 možné montážní polohy teploměrných jímek v trubkách:
■■ Poloha v pravém úhlu vůči toku (nejméně výhodná poloha)
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
■■ Poloha vůči toku nakloněná (preferuje se špička nakloněná směrem k toku)
8
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
6. Uvedení do provozu, provoz / 7. Údržba a čištění
■■ Tok směrem ke špičce v koleně (nejvýhodnější poloha)
CZ
Délka vložení a průměr teploměrné jímky závisí na provozních podmínkách, zvláště na průtokové
rychlosti měřeného média.
Je nutno dodržovat seřízení v souladu s normami VDI/VDE 3511-5, DIN 43772 příloha 1/2 a kódů
AD.
7. Údržba a čištění
7.1 Údržba
Teploměrné jímky všeobecně nevyžadují žádnou údržbu.
Doporučujeme teploměrné jímky v pravidelných intervalech vizuálně kontrolovat na netěsnosti a
poškození.
Dbejte na to, aby těsnění bylo v bezvadném stavu!
Opravy by měl provádět pouze výrobce nebo, po předchozí konzultaci, příslušně kvalifikovaný
odborný personál.
7.2 Čištění
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
POZOR!
Před vracením odmontovaný přístroj umyjte či očistěte, aby personál a životní
prostředí nebyly vystaveny zbytkovému médiu.
Informace o vracení teploměrné jímky viz 9.2 “Vrácení”.
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
9
8. Chyby / 9. Demontáž, vrácení a likvidace
8. Chyby
Chyby
Únik procesního média
Opatření
Cizí tělesa v teploměrné jímce
Odstraňte cizí tělesa
Rozměry čidla a rozměry vnitřního
průměru teploměrné jímky se
neshodují
Zkontrolujte zakázkovou
dokumentaci
Chyba při instalaci nebo vadná
Zkontrolujte těsnění, zkontrolujte
utahovací momenty
Poškození, způsobené např.
provozováním teploměrné jímky při
zatížení rezonujícími vibracemi
Není již zajištěn bezpečný provoz
zařízení
Poškozená nebo kontaminovaná
Závit očistěte nebo dofrézujte
teploměrná jímka nebo upevňovací
závit teplotního čidla
Teploměrná jímka nebo čidlo byly
během instalace ohnuty nebo
poškozeny
■■ u spojení mezi procesem těsnění
a teploměrnou jímkou
■■ rozhraní mezi
teploměrnou jímkou a
čidlem
Vraťte jímku resp. čidlo do opravy
(v nejhorším případě by to
mohlo vést k úplnému prasknutí
teploměrné jímky)
V případě kritických instalací doporučujeme vypočíst harmonickou frekvenci teploměrné jímky
podle ASME PTC 19.3 nebo Dittrich/Klotter. Tato technická služba je poskytována firmou WIKA.
9. Demontáž, vrácení a likvidace
VAROVÁNÍ!
Zbytková média na demontovaných teploměrných jímkách mohou vést k ohrožení
osob, životního prostředí a zařízení. Zajistěte dostatečná preventivní opatření.
9.1 Demontáž
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení!
Před demontáží nechte přístroj dostatečně zchladnout!
Při demontáži jinak hrozí nebezpečí vystupování nebezpečně horkého média pod
tlakem.
Teploměrnou jímku odpojujte teprve po odtlakování systému!
10
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
CZ
Teplotní čidlo nejde vložit
do teploměrné jímky
Příčiny
9. Demontáž, vrácení a likvidace
9.2 Vrácení
VAROVÁNÍ!
Při zasílání přístroje bezpodmínečně dbejte na toto:
Všechny přístroje zasílané firmě WIKA musí být zproštěny jakýchkoliv nebezpečných
látek (kyseliny, žíravé kapaliny, roztoky, atd.).
Při vrácení přístroje používejte originální obal nebo vhodný přepravní obal.
Abyste zabránil poškození:
1. Zabalte přístroj do antistatické plastové fólie.
2. Vložte přístroj spolu s protinárazovým materiálem do balení.
Rozmístěte protinárazový materiál rovnoměrně po všech stranách přepravního balení.
3. Do balení pokud možno vložte sáček se sikativem.
4. Označte zásilku jako přepravu vysoce citlivého měřicího přístroje.
K přístroji přiložte vyplněný vratkový formulář.
Vratkový formulář je k dispozici na internetové adrese:
www.wika.de / Service / Return
9.3 Likvidace
Nesprávná likvidace může vést k ohrožení životního prostředí.
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
Likvidaci komponentů přístroje provádějte ekologicky šetrným způsobem a v souladu s národními
předpisy o likvidaci odpadu.
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11
CZ
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 83
1230 Vienna • Austria
Tel
+43 1 8691631
Fax +43 1 8691634
[email protected]
www.wika.at
12
Návod k provozu teploměrných jímek WIKA
11/2014 CZ based on 09/2010 EN/DE/FR/ES
Dceřiné společnosti WIKA ve světě naleznete na stránce www.wika.com.
Download

Teploměrné jímky