Občanské sdružení
ŽIVOT 90 – Jihlava
VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2013
OBSAH
1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ .................................................................................................... 3
2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI ORGANIZACE...............................................................................4
3 INFOMEDIÁLNÍ SEKCE ...................................................................................................................................5
4 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SEKCE ....................................................................................................................6
OSOBNÍ ASISTENCE ........................................................................................................................................6
TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON .................................................................................................................................9
5 SEKCE DOBROVOLNÍKŮ ..............................................................................................................................11
6 HOSPODAŘENÍ ................................................................................................................................................12
7 NAŠI DÁRCI .....................................................................................................................................................15
STÁTNÍ A OBECNÍ DOTACE ........................................................................................................................15
FINANČNÍ DARY ............................................................................................................................................15
8 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH .......................................................................................16
SPOLUPRÁCE..................................................................................................................................................16
ČLENSTVÍ ........................................................................................................................................................ 16
9 PERSONÁLNÍ ÚDAJE......................................................................................................................................17
10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY .................................................................................................... 19
1 ÚVOD Í SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽE Í
Vážení příznivci ŽIVOTa 90 - Jihlava.
Předkládáme Vám informace o naší činnosti za uplynulý rok.
Jsou to jen informace a čísla, ale musel je někdo vytvořit.
Poskytujeme sociální služby, které od nás žádají senioři a handicapovaní lidé.
S důvěrou se na nás obracejí o pomoc a věří, že jim pomůžeme.
Děkuji proto všem zaměstnancům, dobrovolníkům a přátelům našeho sdružení,
že s empatií a láskou pomáhají tam, kde je to potřeba.
Poděkování patří i dárcům a úřadům, kteří finančně přispěli k uskutečnění našeho
poslání.
Není jednoduché nezištně pomáhat v současné uspěchané době, kdy první příčka
na žebříčku hodnot patři penězům.
Ne všechno se dá koupit, a proto děkuji všem, že rozdávají zadarmo úsměv, vlídné slovo
a někdy jen milý pohled.
Vyjadřuji vám všem neskonalý obdiv a přeji pevné zdraví.
Zuzana Pěchotová
ředitelka ŽIVOTa 90 - Jihlava
2 ZÁKLAD Í I FORMACE O ČI
OSTI ORGA IZACE
Název organizace
o. s. ŽIVOT 90 – Jihlava
Sídlo organizace
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
Číslo a datum registrace
MVČR č. VSP/1-2890/90-R, 24. 8. 1995
IČ
62 79 75 49
Statutární zástupce
Ing. Zuzana Pěchotová
Infolinka o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava
567 310 837
Telefon
567 211 695
Email
[email protected]
Webová stránka
www.zivot90-jihlava.cz
Bankovní spojení
SBERBANK, a. s., Benešova 15, Jihlava
Číslo účtu
4 050 003 187/6800
Občanské sdružení ŽIVOT 90 – Jihlava pomáhá seniorům a zdravotně postiženým, kteří nemohou žít
plnohodnotný život z důvodu jejich věku nebo zdravotního stavu.
ŽIVOT 90 – Jihlava poskytuje podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dvě sociální služby:
osobní asistenci
tísňovou péči
Poslání:
Posláním naší organizace je humanitární činnost, kterou chceme přispívat k řešení potíží seniorů a osob
se zdravotním postižením. Pomáháme těmto lidem aktivně a smysluplně žít v jejich domovech tak dlouho,
jak jen to bude možné.
Cíl:
Cílem je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
a eliminovat jejich nemoc či postižení, které je omezují v běžných, každodenních činnostech.
3 I FOMEDIÁL Í SEKCE
Databáze informací
Databáze informací spočívá v systematickém vyhledávání, zpracování a ukládání dat, která jsou
potřebná pro seniory a zdravotně postižené.
Co databáze informací obsahuje?
adresáře organizací poskytující služby
dávky státní sociální podpory
důchodové pojištění
praktické rady
seznam organizací pro seniory, kluby seniorů a zdravotně postižených pořádající volnočasové
aktivity
Infolinka o. s. ŽIVOT 90 – Jihlava
567 310 837
Infolinka o. s. ŽIVOT 90 – Jihlava poskytuje pomoc při jakékoli nesnázi. Senioři a zdravotně postižení
ji mohou využívat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, včetně svátků. Na tomto telefonu poskytujeme
seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám:
→
→
→
→
→
→
informace a rady nejen ze sociální oblasti
první pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce
kontakt pro osamělé seniory
nabídka kulturních akcí
podpůrná funkce ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné seniory a hledají
informace a pomoc
informace k problému týraných a zneužívaných seniorů a zdravotně postižených osob
Poradenství a styk s veřejností
Jedná se o kontaktní službu, při které poskytujeme informace i činnosti o. s. ŽIVOT 90 – Jihlava i
mimo Jihlavu. Jedná se o kontinuální pokračování Infolinky, kdy jsou realizovány předem domluvené
návštěvy s pracovníky centra a externisty.
Zpravidla se týká pomoci při sepsání žádosti o příspěvek na péči, zajištění a vyplňování formulování,
vyřizování korespondence uživatelům, poskytování odborných informací dle přání volajícího apod.
Na tomto projektu spolupracujeme se Soukromou vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě. Studenti
dochází dva krát týdně do bytů uživatelů a zajišťují pro ně nákupy, vyzvedávají léky, pomáhají
s úklidem, čtou jim nebo si s nimi povídají.
Průměrný počet návštěv za měsíc: 20
4 ZDRAVOT Ě SOCIÁL Í SEKCE
Občanské sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava poskytuje dvě sociální služby – osobní asistenci
a tísňovou péči. Obě služby usilují o to, aby mohli senioři a zdravotně postižení zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tj. doma.
OSOB Í ASISTE CE
Služba osobní asistence je poskytována od 1. 9. 2003. Jedná se o terénní sociální službu, která je
určená osobám se sníženou schopností v oblastech:
péče o vlastní osobu
péče o domácnost
kontakt s rodinou nebo širším sociálním okolím
Podstatou je pomoc osobě se zvládnutím běžných každodenních činností, které vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nezvládne již sama. Služba je poskytována na základě aktuální potřeby zájemce
v přirozeném prostředí, ve škole, školce apod.
Poslání
Snažíme se, aby uživatelé osobní asistence mohli žít aktivním životem jako jejich vrstevníci. Náplň
této služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, přičemž je zachována jejich lidská
důstojnost a je podporována jejich sociální integrace.
Cíl
Cílem je, aby uživatel mohl
• v průběhu poskytování služby projevit svoji osobnost a naplnit své osobní
• s pomocí služby zvládnout běžné každodenní činnosti, které by sám dělal nebýt jeho
zdravotního postižení
• setrvat ve svém přirozeném prostředí
• uchovat stávající schopnosti a dovednosti
• zachovat svůj vlastní styl života
• navazovat a udržovat vztahy s přáteli, rodinou a jinými osobami
• lépe vyhledat vhodné aktivity
Cílová skupina
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby s jiným zdravotním postižením (mimo smyslová postižení)
rodiče, kteří mají alespoň jedno dítě s kombinovaným, mentálním, tělesným či jiným
postižením
• senioři
•
•
•
•
•
Do cílové skupiny nepatří
• osoby, které vyžadují stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů
• osoby trvale upoutané na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci
• osoby, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů pomoc druhé osoby
• osoby se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
• osoby agresivní
• osoby žijící v takovém sociální prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoli způsobem
ohrozit zdraví
Podmínky pro zahájení poskytování služby osobní asistence
splnění podmínek definované cílové skupiny
věk min. 3 roky (vstup do mateřské školy)
bydliště v Jihlavě a okolí
souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů
v individuálním plánu
aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby
Principy poskytování osobní asistence
ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
individuální přístup k uživateli v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
respektování soukromí uživatele
rovný přístup ke všem uživatelům
profesionální poskytování služby
Služba OA je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 18:00 (případně dle potřeb uživatele a možností
organizace).
Náplň práce osobního asistenta vychází z individuálních potřeb každého uživatele.
Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních a v domácím prostředí v Jihlavě a v blízkém okolí.
Statistické údaje Osobní asistence za rok 2013
Věk nejmladšího uživatele
3 roky
Věk nejstaršího uživatele
96 let
Průměrný věk všech uživatelů
30 let
Celkový počet uživatelů
86
∗ počet mužů
47
∗ počet žen
39
Průměrný počet návštěv uživatelů za měsíc
557
Průměrný počet hodin strávených u uživatele na jedné návštěvě
1,81 hodin
∗ v domácím prostředí
1,9 hodin
∗ ve školských zařízeních
1,72 hodin
Celkový počet návštěv u uživatelů
6 683
Počet telefonních kontaktů vedoucí OA s uživateli
764
Počet osobních kontaktů vedoucí OA s uživateli
106
Počet kontrolních šetření provedené vedoucí OA
13
Počet návštěv, při kterých vedoucí OA sama asistovala
6
Poměr pracovní doby osobních asistentů strávené ve školském a domácím prostředí:
školské prostředí – 45 %
domácí prostředí – 55 %
TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO
Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována seniorům a zdravotně postiženým starším
18 let nepřetržitou distanční hlasovou pomoc. Každá domácnost uživatele je vybavená terminální
stanicí, která zajišťuje nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem. Uživatel je monitorován
24 hodin denně a v případě, že se mu zhorší zdravotní stav, upadne nebo se ocitne v jiné tísni, spojí se
stisknutím tísňové tlačítka s dispečinkem. Dispečink je obsluhován kvalifikovanými zdravotními
sestrami, které situaci uživatele vyhodnotí a zorganizují potřebnou pomoc, jako přivolání rychlé
záchranné služby, policie, hasičů, psychoterapeutický rozhovor, zkontaktování rodinných příslušníků
či přátel, plynařů apod.
Součástí AREÍONu je také pohybové čidlo, které zašle zprávu na dispečink v případě,
že v bytě uživatele nedošlo k pohybu déle než po nastavenou dobu (zpravidla 12 hodin). Čidlo pohybu
hlídá po dobu uživatele mimo domov jeho byt. Jedná se tedy o prevenci kriminality.
Posláním Tísňové péče AREÍON je umožnit seniorům a lidem zdravotně postižením setrvat
co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a vyhnout se tak nutnosti umístění do pobytového zařízení.
Cílem Tísňové péče AREÍON je napojit ročně alespoň 15 osob z kraje Vysočina.
Cílovou skupinou jsou
• senioři (osamělí, zdravotně nebo tělesně postižení)
• osoby starší 18 let, které jsou zdravotně nebo tělesně postižené
Služba Tísňové péče AREÍO není poskytována
• osobám mladším 18 let
• neslyšícím, kteří nemají naslouchací zařízení
• hluchoněmým
• lidem s mentálním a duševním onemocněním
• dospělým a seniorům, kteří nesplňují kritéria cílové skupiny
• dalším osobám, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny pochopit princip
fungování služby
Principy služby Tísňové péče AREÍO
• individuální přístup k uživatelům, respektování jejich přání a potřeb
• poskytování potřebných informací včetně doporučení dalších možností v souvislosti s dalšími
sociálními službami
• ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti
• respektování základních lidských práv a svobod – poskytování služby 24 hodin denně, možnost
setrvat ve svém přirozeném prostředí, využití kontaktu s pracovníkem sociální služby při řešení
náročných životních situací často souvisejících se zhoršením zdravotního stavu nebo psychikou
labilitou
Statistické údaje Tísňové péče AREÍO za rok 2013
Celkový počet uživatelů
75
• počet mužů
13
• počet žen
62
Počet stisknutých tísňových tlačítek
1662
Počet tísňových hovorů
1118
Počet tísňových hovorů předaných
• rychlé záchranné službě
1
• policii
2
• rodinným příslušníkům a známým
337
Počet objektů bez pohybu
925
Počet osobních návštěv uživatelů
331
Počet nově instalovaných terminálních stanic
21
Počet oprav terminálních stanic
22
Počet demontovaných terminálních stanic
24
Služby osobní asistence a tísňové péče současné využívali 3 uživatelé.
5 SEKCE DOBROVOL ÍKŮ
V průběhu roku k nám dochází studenti ze SVOŠS Jihlava a vykonávají u nás průběžnou praxi.
Navštěvují dva krát týdně uživatele a pomáhají jim s činnostmi, které senioři již nejsou schopni
z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu schopni sami zvládnout. Jedná se zejména
o pomoc s úklidem, nákupy a vyřizování osobních záležitostí (lékař, pošta apod.).
Celkový počet odpracovaných hodin dobrovolníky: 1315 hodin.
Všem dobrovolníkům moc děkujeme.
Aktivity realizované pro seniory v roce 2013
15. 1. 2013 – Kurz první pomoci
24. 1. 2013 – Přednáška o zdravém životním stylu
12. 2. 2013 – Beseda s Policií ČR
21. 3. 2013 – Cesta po Sicílii
26. 3. 2013 – Výroba velikonočních dekorací
11. 4. 2013 – Výroba dekorací z papíru
23. 4. 2013 – Projekt – výroba ozdobných dekorací
16. 5. 2013 – Exkurze do Pivovaru v Jihlavě
20. 6. 2013 – Malování na kameny
24. 10. 2013 – Výroba nástěnky z korku
5. 11. 2013 – Kreativní dopoledne – výroba podzimních dekorací
12. 12. 2013 – Vánoční dopoledne
17. 12. 2013 – Výroba ozdob na Vánoce
V průběhu celého roku probíhaly následující kurzy pro seniory:
Kurz anglického jazyka
o proběhlo více než 60 vyučovacích hodin
o individuální i skupinová výuka
o účastnilo se celkem 10 seniorů
o hodina anglického jazyka je zpoplatněna – 15 Kč za hodinu
Kurz na počítači
o proběhlo více než 50 hodin individuální výuky
o účastnilo se celkem 7 seniorů
22. 11. 2013 – KÚ v Jihlavě nám předal jeden repasovaný počítač pro seniory
6 HOSPODAŘE Í
Roční uzávěrka pro rok 2013
Příjmy
Výdaje
ZŮSTATEK
4 687 822, 12 Kč
4 531 028, 99 Kč
156 793, 13 Kč
Daňové přiznání po roční uzávěrce bylo podáno Finančnímu úřadu v Jihlavě v řádném termínu
a v naprostém pořádku.
Kontroly
Celkové hodnocení kontroly projektu Osobní asistence a projektu Tísňová péče AREÍON
pro seniory a zdravotně postižené občany dopadlo kladně.
Stav a pohyby majetku a závazku organizace
Hodnota NHIM, HIM, DHIM
Pohledávky
Stav pokladní hotovosti
Stav běžného účtu
SOUČET MAJETKU
2 538 699, 37 Kč
145 099, 70 Kč
10 013,00 Kč
16 705, 48 Kč
2 710 517,55 Kč
Přehled o peněžních výdajích a příjmech
Výdaje:
1. Materiálové výdaje
2. Nájemné za prostory, provozní služby, školení, energie
3. Telefonní poplatky a poštovné
4. Cestovné
5. Terminální stanice + DMH
6. Opravy a údržba
7. Pojistné a poplatky
8. Mzdy, DPČ, DPP
9. Sociální, zdravotní, zákonné pojištění
10. Ostatní výdaje, daň z příjmu, příspěvky
NÁKLADY CELKEM
24 363,50 Kč
308 766,37 Kč
39 826,36 Kč
27 129,00 Kč
89 569,00 Kč
8 474,00 Kč
17 122,76 Kč
2 977 082,00 Kč
1 027 312,00 Kč
11 384,00 Kč
4 531 028,99 Kč
Příjmy:
1. Dotace MPSV – provoz
2. Příspěvek na činnost z KÚ Kraje Vysočina
3. Příspěvek na činnost z Magistrátu města Jihlavy
4. Úřad práce
5. Příspěvek na AREÍON, OA
6. Ostatní, výnosy, tržby OA, TP, nadace
7. Příspěvek občanů
VÝNOSY CELKEM
2 100 000,00 Kč
771 000,00 Kč
210 000,00 Kč
554 980,00 Kč
42 700,00 Kč
960 533,12 Kč
48 609,00 Kč
4 687 822,12 Kč
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na
vlastní činnost (správu) organizace
Služby a práce k terminálním stanicím
89 569,00 Kč
Nájemné a služby
308 761,06 Kč
Cestovné
27 129,00 Kč
Mzdy
2 977 082,00 Kč
Zdravotní pojištění organizace
268 703,00 Kč
Sociální pojištění organizace
744 910,00 Kč
DPP, ostatní náklady
114 874,93 Kč
CELKEM
4 531 028,99 Kč
Sociální služba Tísňová péče AREÍO
Režijní materiál
Bankovní poplatky
Materiální výdaje, energie
Telefonní poplatky
Poštovní poplatky
Služby a pojištění, ostatní náklady, členské příspěvky
CELKEM
14 320,50 Kč
7 323,00 Kč
46 877,03 Kč
25 918,64 Kč
937,00 Kč
1 712 059,75 Kč
1 807 435,91 Kč
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů:
Zdroje příjmů:
1. Státní a obecní dotace
MPSV
Magistrát města Jihlavy
Krajský úřad Kraje Vysočina
CELKEM
1 100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
419 000,00 Kč
1 579 000,00 Kč
2. Příjmy od sponzorů a dárců
Ostatní výnosy, služby, tržby TP
CELKEM
6 000,00 Kč
287 187,00 Kč
1 872 187, 00 Kč
Sociální služba Osobní asistence
Příjmy:
1. Dotace MPSV – provoz
2. Přísp. na činnost, KÚ Kraje Vysočina, Magistrát města Jihl.
3. Osobní asistence, ostatní služby, tržby OA
4. ÚP
VÝNOSY CELKEM
1 000 000,00 Kč
502 000,00 Kč
758 654,98 Kč
554 980,00 Kč
2 815 634,98 Kč
Výdaje:
1. Mzdy
2. Sociální pojištění
3. Zdravotní pojištění
4. Ostatní
NÁKLADY CELKEM
1 930 366,00 Kč
483 229,00 Kč
174 501,00 Kč
227 538,98 Kč
2 815 694,38 Kč
Příjmy – ÚP MMJ (refundace mezd)
Mzdy OA
554 980,00 Kč
2 588 096,00 Kč
KOMPLET Í ÁKLADY A SLUŽBU OA
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů:
1. Státní a obecní dotace
ÚP
MPSV
Magistrát města Jihlavy
Krajský úřad Kraje Vysočina
CELKEM
554 980,00 Kč
1 000 000,00 Kč
150 000,00 Kč
352 000,00 Kč
2 056 980,00 Kč
2. Příjmy od sponzorů
Nadace
Tržby OA, služby, ostatní
CELKEM
85 309,00 Kč
20 000,00 Kč
653 345,00 Kč
2 815 634,00 Kč
Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb:
Náklady pro plnění sociální služby OA
Mzdy
1 930 366,00 Kč
Sociální pojištění organizace
483 229,00 Kč
Zdravotní pojištění organizace
174 501,00 Kč
Ostatní náklady
135 497,00 Kč
CELKEM
2 588 096,00 Kč
7 AŠI DÁRCI
STÁT Í A OBEC Í DOTACE
MPSV
ÚP v Jihlavě
Krajský úřad Kraje Vysočina
Statutární město Jihlava
FI A Č Í DARY
o. s. Pampeliška
33 000 Kč
Nadace Dětský mozek
20 000 Kč
DIEN SERVIS, s. r. o.
9 700 Kč
MUDr. Mezníková
3 000 Kč
MUDr. Zatloukalová
3 000 Kč
paní Havlásková
5 000 Kč
paní Jurková
17 500 Kč
paní Solarová
1 000 Kč
Ing. Podzimek
5 000 Kč
René Křikava
1 000 Kč
Tomáš Vašek
3 000 Kč
DĚKUJEME!
8 SPOLUPRÁCE A ČLE STVÍ V ORGA IZACÍCH
SPOLUPRÁCE
Benediktus o. s. Chotěboř (http://www.benediktus.org)
Český rozhlas region Jihlava (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal)
Jihlavský deník (http://jihlavsky.denik.cz)
Home Care Jihlava (http://www.homecare.cz)
Integrované centrum sociálních služeb (http://www.icss.cz)
Liga za práva vozíčkářů Brno (http://www.ligavozic.cz/)
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava (http://www.msdemlova.cz)
Město Jindřichův Hradec (http://www.jh.cz)
Město Třešť (http:// www.trest.cz)
Oblastní charita Havlíčkův Brod (http://www.charitahb.cz)
Oblastní charita Jihlava (http://jihlava.charita.cz)
Oblastní charita Pelhřimov (http://pelhrimov.charita.cz)
Oblastní charita Třebíč (http://trebic.charita.cz)
Oblastní charita Třeboň (http://trebon.charita.cz)
OSPPMP – LADA Lukavec (http://www.centrumlada.cz)
Parola spol. s. r. o. (http://www.jihlavske-listy.cz)
ČRo Region, Vysočina (http://www.rozhlas.cz/vysocina/portal/)
Sdružení ELZA Praha (http://www.elsa.cz
Sdružení Nové Město na Moravě (http://www.sdruzeninovemesto.cz, http://www.portimo.cz)
Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s. (http://www.svoss.cz)
Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Jihlava
(http://www.szs-ji.cz)
Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.spcch.cz)
Klub důchodců Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz)
Rada seniorů Jihlava (http:// www.rscr.cz)
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 (http://jungzs.cz)
Základní škola Jihlava (http://www.zskrizova.cz/new/)
Základní škola speciální a základní škola praktická Jihlava (http://www.pomskola.cz)
ŽIVOT 90 – Hradec Králové (http://www.zivot90hk.cz)
ŽIVOT 90 – Kutná Hora
ŽIVOT 90 – Praha (http://www.zivot90.cz)
ČLE STVÍ
KOUS – Krajské koordinační uskupení NO kraje Vysočina (http://www.neziskovka.cz)
APOLA – Asociace poskytovatelů osobní asistence (http://www.apoa.cz)
Sociálně zdravotní sekce poskytovatelů sociálních služeb kraje Vysočina
Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
Česká rada sociálních služeb
9 PERSO ÁL Í ÚDAJE
Seznam členů výboru ŽIVOTa 90 – Jihlava zvolených na valné hromadě:
∗
∗
∗
∗
∗
Věra Šerá – předsedkyně výboru
Václav Plánka – místopředseda výboru
Ing. Zuzana Pěchotová – členka výboru
RNDr. Ivan Růžička – člen výboru
JUDr. Dana Táborská – členka výboru
Členky revizní komise zvolené valnou hromadou
∗ Dagmar Dubová
∗ Jana Hrevůšová
Management ŽIVOTa 90 – Jihlava
∗
∗
∗
∗
∗
∗
ředitelka sdružení - Ing. Zuzana Pěchotová
zástupkyně ředitele, vedoucí osobní asistence, sociální pracovník - Veronika Leupoldová, DiS.
asistentka ředitelky - Vladimíra Bukáčková
ekonomka sdružení - Marcela Kinclová
vedoucí tísňové péče, sociální pracovník - Mgr. Lucie Burkoňová
manažerka aktivizačních programů - Bc. Blanka Vrzáčková, DiS.
Operátorky Tísňové péče AREÍO
∗
∗
∗
∗
Marie Hrůzová
Eva Kučerová
Jana Nosková
Dagmar Růžičková
∗ Jana Stránská
∗ Zdena Sýkorová
∗ Jarmila Špejtková
Osobní asistenti
Lenka Petchenková
Blanka Porvažníková
Anna Másilková
Miroslava Nováková
Andrea Šimková
Dagmar Solarová
Lucie Nováčková
Daniela Vašků
Jarmila Haidous
Tereza Kameníková
Pavla Svobodová
Stanislava Štěpánková
Gabriela Mašterová
Věra Nováková
Richard Breindl
Božena Solařová
Irena Veroňková
Jana Doňková
Jaroslava Heřmánková
Lékařka o. s. ŽIVOT 90 – Jihlava
MUDr. Zuzana Zatloukalová
Romana Mařatková
Markéta Benešová
Adam Pisk
10 SCHÉMA ORGA IZAČ Í STRUKTURY
ORGA IZAČ Í STRUKTURA – TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍO
ORGA IZAČ Í STRUKTURA – OSOB Í ASISTE CE
Download

2013 - ŽIVOT 90