Praha 19. května 2012
37. SETKÁNÍ ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA – ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
Mgr. Magdalena Zíková (Fonetický ústav, FF UK, Praha)
Nejčastější výslovnostní chyby a jejich náprava v češtině mluvčích
slovanských a vybraných asijských jazyků
Prakticky orientovaná přednáška se zaměří na klasifikaci a fonetický popis
typických výslovnostních chyb cizinců studujících češtinu a představí možné
strategie nápravy. V centru pozornosti budou zejména chyby na rovině
hláskové, stranou však nezůstanou ani nejvýraznější úskalí české prozodie,
především přízvuk.
Příspěvek vychází z mé zkušenosti s výukou cizinců na FF UK, konkrétně
z kurzů Korektivní výslovnosti pro cizince, kde se scházejí převahou rodilí
mluvčí slovanských jazyků, hlavně ruštiny, ukrajinštiny, polštiny a bulharštiny,
a v menším počtu rovněž mluvčí některých jazyků asijských, jako je čínština,
japonština, vietnamština atd. Hlavní náplň přednášky budou tedy tvořit
především výslovnostní návyky mluvčích těchto skupin jazyků, s důrazem na
různost potíží, s nimiž se Slované na jedné a Asiaté na druhé straně při
osvojování češtiny potýkají. Vzhledem k tomu, že větší část posluchačů tvoří
studenti foneticky nepoučení, opírá se nácvik správné výslovnosti o ryze
praktické, laické postupy. Výklad bude doplněn zvukovými ukázkami projevů
nerodilých mluvčích a ukázkou cvičení, kterým se v hodinách věnujeme.
Mgr. Jaroslav Šimek (OBZP)
Některé obvyklé problémy při osvojování českého hláskového
systému cizinci
Záměna dvou hlásek, které jsou v systému daného jazyka samostatnými
fonémy, je dostačující ke změně významu znakové jednotky – slova. Je proto
zcela zásadní, aby student cizího jazyka měl dobré povědomí o tom, které
hlásky takovou schopnost v daném jazyce mají. Nezřídka se ovšem stává, že
studenti mají jakousi „nedůvěru“ k fonologickým kontrastům, které
v systému jejich mateřštiny chybí nebo nefungují stejným způsobem. Mají
pak tendenci takové rozdíly považovat za nedůležité, popřípadě je zcela
ignorovat, a to jak v produkci, tak v percepci.
V této souvislosti se zmíním zejména o fonologickém kontrastu
samohláskové kvantity v češtině, dále o kontrastu znělosti, o palatálních
okluzívách [ť], [ď], [ň] jakožto skupině hlásek v jazycích světa poměrně
řídce zastoupených nebo o hlásce specificky české, vibrantě [ř].
V další části příspěvku se budu krátce věnovat některým pravopisným
specifikům češtiny, pod jejichž vlivem může student získat poněkud mylnou
představu o zvukové stránce jazyka.
Je zřejmé, že příspěvek nebude systematickým popisem daného
problému, nýbrž popisem výběrovým. Výběr vychází ze zkušenosti s výukou
fonetiky češtiny velmi heterogenních skupin cizinců – alespoň pokud jde o
jejich mateřštinu.
Mgr. Klára Anghelescu (logopedická ambulance)
Logopedická terapie u cizinců
1.Fonematický
sluch,
fonematická
diferenciace,
distinktivní rysy
vymezení pojmů, popis základních distinktivních rysů.
Vymezení pojmů fonematický sluch a fonematická diferenciace, popis
základních distinktivních rysů v českém jazyce a význam při výuce
českého jazyka.
2. Logopedická terapie u cizinců
a) rusky mluvící
b) Asiati
Popis konkrétních potíží u každé skupiny.
3. Metodika náprav
Zvolené metody nápravy poruch výslovnosti u cizinců, způsoby rozvoje
fonematické diferenciace.
Postupy jsem volila na základě praktických zkušeností při logopedické terapii
u cizinců. V základech se opírám o 12letou praxi a zkušenosti jako klinického
logopeda.
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (Fonetický ústav, FF UK, Praha)
Typické nedostatky ve výslovnosti moderátorů televizního
zpravodajství
Na způsob komunikace a vyjadřování mohou působit tzv. řečové vzory.
Nejčastěji jsou uváděni rodiče, učitelé a různé skupiny veřejně činných osob,
mezi nimi i moderátoři rozhlasových a televizních pořadů. Moderovat večerní
televizní zpravodajství je navíc v žurnalistice i veřejností považováno za
prestižní post. Ze série testů, jejímž cílem bylo zjistit, zda jsou moderátoři
večerního televizního zpravodajství řečovými vzory spíše lepšími, nebo spíše
horšími, vyplývá, že přijatelnost jejich projevu pro laického posluchače se
pohybuje přibližně mezi 40–70 %. Častým nedostatkem přednesu
(Vzhledem k existenci dvojí roviny pravopisné kodifikace současné češtiny bylo ponecháno na rozhodnutí každého autora anotace, které z dublet kodifikovaných v Pravidlech českého pravopisu zvolil.)
1
Praha 19. května 2012
moderátorů je nesprávná zvuková realizace na rovině hláskové, mnohdy
ztěžující celkovou srozumitelnost textu. V příspěvku bude uveden souhrn
nejčastějších chyb ve výslovnosti samohlásek, souhlásek a hláskových
spojení, jichž se moderátoři dopouštějí. Hláskové jevy budou demonstrovány
na konkrétních zvukových ukázkách.
MgA. Radana Lencová, Ph.D. (OSVČ)
Informační příspěvek o písmu Comenia Script
Seznámení s novým typem psacího písma a jeho způsobem výuky.
Úvod do problematiky školní psací latinky, okolnosti a důvody vzniku písma
Comenia Script, krátký vstup do historického pozadí evropského písmařství
souvisejícího s tvary Comenia Scriptu atd. Charakteristika výuky nového
písma, představení školních didaktických pomůcek autorky Radany Lencové,
prezentace písma dětí, které se učí psací písmo Comenia Script v rámci
dvouletého pilotního ověřování (vyhlášeno MŠMT 2010–2012). Účastníci
budou mít možnost si nové písmo vyzkoušet
Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché,
moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude
obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí.
Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům, nemá kličky
a vlnovky a ve své psací podobě se podobá tomu, jež najdou děti
v knížkách.
Mgr. Dita Macháčková (ZČU, Plzeň)
WORKSHOP: Jak zlepšovat ústní projev cizinců v češtině?
Výslovnost není jediným problémem v ústním projevů cizinců – od studentů
vyšších jazykových úrovní lze očekávat nejen primární komunikační
dovednosti, ale také schopnosti přesvědčit, argumentovat či socializovat se.
Workshop se proto zaměřuje na různé strategie, které vedou studenty
(B2/C1) ke zlepšování komunikačních dovedností v širším slova smyslu.
Účastníci workshopu obdrží kopie materiálů a seznam užitečné literatury.
PhDr. Jitka Cvejnová (Univerzita Hradec Králové)
Proč a jak učit psát cizince analfabety a poloanalfabety
Příspěvek se bude zabývat situací cizinců analfabetů (poloanalfabetů)
v České republice, upozorní na některé dokumenty k boji proti
analfabetismu, které by Česká republika měla respektovat. V další části
poukáže na nutnost spojení elementární výuky jazyka s osvojením si
grafického systému češtiny v jeho tištěné i psací podobě. Bude se zabývat
rolí písanky ve výuce cizinců analfabetů i volbou vhodného písma k nácviku.
Závěrem poukáže na některé všeobecné problémy spojené s výukou cizinců
analfabetů.
(Vzhledem k existenci dvojí roviny pravopisné kodifikace současné češtiny bylo ponecháno na rozhodnutí každého autora anotace, které z dublet kodifikovaných v Pravidlech českého pravopisu zvolil.)
2
Download

37. SETKÁNÍ ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA